ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt"

Transkript

1 ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt AKTIVA CELKEM Ndzev polozky Obec LuZn6; teo OOSO+OZZ; Luind 230, LuZn6 Zatim neurdeno PiedmEt Einnosti: sestavena k (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinnd mfsta) OkamZik sestavenl: v 10:33 SU dErNf oeoobi BEZNE BRUTTO KOREKCE NETTO MINULE , ,7t ,5' {f A. St6li aktiva 94 3s4 019,23 13 ' ,11 81 r68 375,0! ,6f L Dlouhodobi nehmotny majetek , , ,0( ,00 1. Nehmotn6 visledky uizkumu a v.fuoje o12 2. Software Ocenitelnd priva Povolenky na emise a preferendni limity Drobnf dlouhodobf nehmotni majetek , ,3t 6. Ostatni dlouhodobi nehmotny majetek n10 7. Nedokonden! dlouhodoby nehmotni majetek ,0( ( ,0( 8. Uspoiidaci ri6el tech.zhodnoceni dlouhodob6ho nehm.majetku Poskytnut6 zilohy na dlouhodobf nehmotny majetek ,0( 10000,0( 10000,0( 1 0. Dlouhodobi nehmotni majetek urienf k prodeji n2a ll. Dlouhodoby hmotnf majetek , ,7t ,6t 1. Pozemky s96 5s2,5C ,5r 5D ,5C 2. Kulturni piedmety ucz ,0c ,0( ( 3. Stavby ,7t C ( ,7( 4. Samosiatn6 hmot.movlie v6ci a soubory hmolmovinjch v ci o ,3( , ,6S ,3t 5. P6stitelsk6 celky trvallch porostir 925 6" Droboi dlouhodobi hmotni majetek ? Ostatni dlouhodoby hmotnli majetek Nedokonieny dlouhodob! hmotni majetek o C ,2C ,1r 9. Uspoi5daciiet tech.zhodnoceni dlouhodobeho hm.majetku Poskytnul6 zdlohy na dlouhodobi hmotni majetek Blouhodobf hmotnf.majetek udenf k prodeji ,0( ,0( lll, Dlouhodobf finanini majetek ,0t 0,0( ,0{ ,00 1. Majetkove ri6asti v osob6ch s rczhoduifcim vlivem Majetkov6 riiasti v osob6ch s podstatnlim vlivem Dluhove cenn6 papiry drien do splatnosti UOJ 4. Dlouhodob6 prijdky 5. Terminovan6 vklady dlouhodob6 068 uo/ 6. Ostatni dlouhodobf finandni majetek ,0{ ,00i ,0c 7. Poiizovan! dlouhodobf finanini majetek 043 L Poskytnut6 zrilohy na dlouhodobli finan6ni majetek 053 lv. Dlouhodob6 pohledivky 1. Poskytnut6 nivratn6 finaneni vlpomoci diouhodob Dlouhodob6 pohled6vky z postoupenlch tiverfr Dlouhodob6 poskytnut6 zalohy Dlouhodob6 pohled6vky z ruieni Dlouhodob6 pohledevky z nastuoji spolufinanc.ze zahraniei Ostatni dlouhodob6 pohleddvky Dlouhodob6 poskyinute z6lohy na transfery B. Ob6ini aktiva l. Zisoby 1. Poffzeni maieri6lu a1 0,0{ 0,001 0,00 0,0( ,0i ,6( , , ,26 0, ,2( ,21 2. Materidl na sklad6, '11,2t , ,n 3. Maieriel na cesi Nedokonien6 4lroba 21 ]

2 't \ 5. Polotovary vlastni Yiroby Virobky Pofizeni zboii Zboii na sklad , , ( 9. Zboii na cestd Ostatni z6soby 139 ll, Kritkodob6 pohledivky t ,0! ,5t ,# 1" Odb6rateld t ,6( , ,7( 2. SmEnky k inkasu Pohledavky za eskontovan6 cenn6.papiry Kratkodob6 poskytnute z6lohy ,0! ,84 5. Jin6 pohledivky z hlavni iinnosti ,0( 32070,0( 3 930,0( 3 930,0( 6. Poslrytnut6 n6vratn6 finandni qy'pomoci kratkodobe Kritkodob6 pohledavky z postoupenfch tlv ni Pohleddvky z pierozdelovanfch dani PohledAvky za zam6stnanci JJC \ t i1 1 0, Socidlni zabezpe6enl JS 1 1. Zdravotni pojiitini Dirchodov spoieni 13. Dai z pitjmu Jin6 piim6 dand Dafi z pfidane hodnoty 343 '16. Jin6 dane a poplary 344??R 17. Pohledavkyza Wbranimi rlstiednimi vl6d. InstituDemi t ,0( ,0( 18. PohledAvky za \r'ybranymi mistnimi vldd lnstitucemi 34S 23. Kritkodob6 pohledivky z ruieni Pevne terminov6 operace a opce 25. Pohledivky z finandniho zajist6ni 26. Pohled6vky z vydanfch dluhopisft , Krilkodob6 pohled6vky z nastrojir spolufinanc.ze zahranidi Krdtkodob6 poskytnute z5lohy na transfery 373 JOJ eaa 29. N6klady Piiitich obdobi ,0t ,0( I ,0t 30. Piijmy pilstich obdobi 385 3'1. Dohadn6 tidty akivni ,0( 32. Ostatni kretkodob6 pohledavky 't3 892,0( 13892,0( r tlt. Kritkodob!' fi naneni majetek ,67 0,0( , ,7/ 1. Majetkov6 cenr-,rf-papiry k obchodov6ni Dluhov6 cenn6 pd$iry k obchodovani Jin6 cenne papiry zco 4. Terminovan6 vklady krdtkodob 2U 5. Jin6 b62n (6tY ,0( ( 9. B6inf rieet 241 f f. Zift"ani O*nf ri6et 0zemnich samosprivnfch celkit , ,6i f Z. e*.zne ':ctytondfr rlzemnich samospravnfch celkri Ceniny ,0( 149,0( 1 734,5t 16. Penize na cest Pokladna zol 5 605,0( 5 605,0C

3 ,.rj i,:' :t:' I Ndzev polozky SU 1 2 6eErmi obdobf BEZNE MINULE PASIVA CELKEM , ,18 C, Mastni kapitsl ( ,03 L JmEni fieetni jednotky a upravujici poloiky A ,07 1. JmEni iietni jednotky ,92 a Transfery na poiizeni dlouhodob6ho majetku ,47 I ,07 4. Kuzov6 rozdily Ocefiovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 4flA ,84-111A Jin6 ocefrovaci rozdily 407-5' j( ,1t 7. Opravy minulich obdobi 408 ll, Fondy idetni jednotky 6. Ostatni fondy 419 0,0{ 0,0( lll. M,isledek hospodaieni ,6! t,9f '1. Vfsledek hospodaieni bdin6ho i6etniho obdobi ,7: ,72 2. Vfsledek hospodaieni ve schvalovacim iizeni Vfsledek hospodaieni piedchrizejicieh 0Eetnich obdobi ,9( V D. Cizi zdroje ,3I S9,{l l, Rezervy 0,0t 0,0( 1. Rezervy 441 ll. Dlouhodob6 zivazky ,t1: ,3: 1. Dlouhodob6 rivdry , ,3: 2. Pfijate nevratn6 finanini v/pomoci dlouhodob Dlouhodob6 zhvazky zvydanlch dluhopisri Dlouhodob6 piijat6 z6lohy Dlouhodob6 z6vazky z ru6eni Dlolhodob6 smenky k 0hrad Dlouhodob6 zivazky z ndstroji spolufinanc.ze zahrani6i Ostatni dlouhodob z6vazky ,0( ( 9. Dlouhodob6 piijat6 zdlohy na transfery 472 lll. Krdtkodob6 zivazky ,9i ,4i 1. KrStkodobd rivery Eskontovan6 kratkodob dluhopisy (smenky) Kr6tkodob6 zavazky z vydanlch dluhopisri Jin6 krdtkodobe p&jdky Dodavatel ( ,0t 6. SmEnky k ihrade KrAtkodob6 pfijat6 zrilohy ,4t 22618,63 8. Z6vazl<y z delen6 spravy Pfijat ndvratn6 finandni Wpomoci krriikodobe Zam6stnanci 2t4 'l 1. Jin zivazky vri6i zamdstnanclm??? ,0( ( 12. Socidlni zabezoe6eni ,0( 7213?,Ot 1 3. Zdravotni poji5teni?q ,0( 14. Dirchodov6 spoieni Dafi z piijmi Jin6 piim6 dane ( 11 34?,Ot 17. Dai z pfidane hodnoty ( ,0( 1 L Jin6 dan6 a poplatky Zivazky k osobim mimo Wbrane dedni instituce 20. Zi*azky kvybranim istiednim vl:idnim institucim Zilazky kvybranfm mistnim vl6dnim institucim ,0( ,0( 28. Kritkodobf z6vazky z rudeni Pevn6 terminov6 operace a opce JOJ 31. Zivazky zftnandniho zaji3teni 32, Zevaz\ z upsanfch nesplacenjch cen.p:pirfr a podilir Kratkodob6 z6vazky z ndstrojfi spolufinanc,ze zahrani6i Krdtkddob pfijat zelohy na transfery ( 3 142,0( 35. V/daje piistich obdobi?r? ffi 975,E

4 36. Vfnosy pii6tich obdobi 3U 37. Dohadn6 0Ety pasivnl 389 s12 915,9: 434't89,1 38. Ostahi krstkodob6 z6vazky ,0( Odesl6no dne: Razitko: S. r- as,{f OBEC LUZNA Podpis vedouciho 6etni jednotky: / ilt /r' I, t I./ Vyv6Seno? 2I Siato: Ve stejnsm obdobi Rozvaha za rok 2oI4 vyv65ena i na elektronick6 fiedni desce. 1 Provedl: Brhlovd.,4

5 ') PROTOKOL O ZPRACOVANI vfkaz : ROA/AHA {Bilance) zaobdobi : ke dni : Sestava ulozena: C:\Alis\KEoWdata\01\Sesta4r\2014W ZK01.pdf KEO-W / UcU060p ze dne: 9.2.2A15 v 10:33 'Obec Luini ROZDi LY 9tavk Stav k 3' AKiva celkem ,51 8s ,18 Pasiva celkem , Rozdil 0,00 0,00

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA o ov6ien{ fiietnf zfv6rky Piiiemce N{zev: Sirlto: Km5nohorskf poliklinika s.r.o. Zilkovaul. d.p. 5, Litvinov PSe 436 0l IC : 250 30 302 Auditor Ing. Dagmar Svecor'6, auclitorske

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67 79803 Prostějovičky,, IČ:00288667 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena

Více

Počáteční stav Za 01-12.2014 Od počátku Konečný stav Ú Č E T k 01.01.2014 roku (01.2014) k 31.12.2014

Počáteční stav Za 01-12.2014 Od počátku Konečný stav Ú Č E T k 01.01.2014 roku (01.2014) k 31.12.2014 UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk Školní 465 28907 Libice

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den 31.12.2013 Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I.

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti PLYNOFIK dobrov. svazek obcí, 154 26225 Pičín, Svazek obcí, IČ:70567620 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více