Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení"

Transkript

1 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 117 PSČ , IČ: , zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje (d{le jen zadavatel ), V{m tímto v souladu s ustanovením 38 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů (d{le jen z{kon ) o z n a m u j e úmysl zadat veřejnou zak{zku pod n{zvem (d{le jen veřejn{ zak{zka ) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 25 písm. b) z{kona. Zadavatel veřejné zak{zky v souladu s ustanovením 38 z{kona tímto v y z ý v {

2 dodavatele k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace a stanovuje n{sledující podmínky pro její plnění. 1. Informace o předmětu veřejné zak{zky: Předmětem plnění zad{vané veřejné zak{zky je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění vymezených staveb a revitalizaci přilehlých ploch v are{lu NKP Důl Hlubina v Ostravě Popis předmětu veřejné zak{zky Podrobné vymezení předmětu veřejné zak{zky včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracov{ní nabídky je uvedeno v zad{vací dokumentaci Klasifikace předmětu veřejné zak{zky (kódy CPV): Demoliční pr{ce Čištění po demolici Rekultivační pr{ce 1.3. Druh veřejné zak{zky: Podlimitní veřejn{ zak{zka na stavební pr{ce Místo plnění veřejné zak{zky: Místem plnění veřejné zak{zky je are{l NKP Důl Hlubina, Vítkovick{ 3109/13, Moravsk{ Ostrava Doba plnění veřejné zak{zky: Zadavatel předpokl{d{ zah{jení plnění předmětu veřejné zak{zky neprodleně po uzavření smlouvy o dílo. Předpokl{daný termín uzavření smlouvy o dílo je do Zadavatel požaduje dokončení realizace předmětu veřejné zak{zky (díla) v termínu nejpozději do 180 dní od před{ní staveniště zhotoviteli, přičemž nejpozději poslední den lhůty je uchazeč povinen ř{dně provedené dílo bez vad a nedodělků předat zadavateli. 2

3 2. Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní osobě: N{zev: Pr{vní forma: Moravskoslezský kraj územně samospr{vný celek Sídlo: Ostrava, 28. října 117, PSČ Identifikační číslo: Statut{rní org{n: Ing. Jaroslav Palas, hejtman Kontaktní osoba ve věci výzvy: Kontaktní údaje: MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, se sídlem Brno, Jakubsk{ 1, PSČ fax: Zad{vací dokumentace: 3.1. Způsob poskytnutí zad{vací dokumentace: Vyzvaným dodavatelům bude zad{vací dokumentace poskytnuta jako příloha výzvy k pod{ní nabídek na CD v elektronické podobě. Ostatním z{jemcům bude zad{vací dokumentace poskytnuta prostřednictvím u na z{kladě předchozí ové ž{dosti na adresu 3.2. Výše úhrady n{kladů souvisejících s poskytnutím zad{vací dokumentace: Zad{vací dokumentace je poskytov{na bezplatně. 4. Dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m a prohlídka místa plnění 4.1. Dodatečné informace Z{jemce o veřejnou zak{zku je opr{vněn požadovat dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m. Ž{dost o dodatečné informace je třeba zaslat kontaktní osobě zadavatele na Zadavatel v z{konné lhůtě doručí dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m, vč. přesného znění ž{dosti, všem dodavatelům, kteří pož{dali o poskytnutí zad{vací dokumentace nebo kterým byla zad{vací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e- mailu. Zadavatel je opr{vněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m i bez předchozí ž{dosti. 3

4 4.2. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se uskuteční dne od 9:00 hodin. S ohledem na prodloužení lhůty pro pod{ní nabídek (viz čl. 5 této výzvy) a velký z{jem o veřejnou zak{zku zadavatel rozhodl o uspoř{d{ní druhé prohlídky místa plnění dne od 9:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před vr{tnicí are{lu NKP Důl Hlubina v Ostravě. 5. Lhůta a místo pro pod{ní nabídek: Lhůta pro pod{ní nabídek: do hod :30 h. Místo pod{ní nabídek: MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, Bukovanského 30, Ostrava Slezsk{ Ostrava, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 9.00 až hodinou a až hodinou). Nabídka musí být pod{na nejpozději do konce lhůty pro pod{ní nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. 6. Požadavky na prok{z{ní splnění kvalifikace: Dodavatelé jsou povinni v souladu s ustanovením 50 z{kona prok{zat v nabídce splnění kvalifikace. Kvalifikaci splňuje dodavatel, který s poukazem na 50 odst. 1 z{kona splní kvalifikační předpoklady uvedené níže Z{kladní kvalifikační předpoklady dle 53 z{kona Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin sp{chaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podpl{cení, nepřímého úplatk{řství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní takového trestného činu; jde-li o pr{vnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu, a je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem 4 Způsob prok{z{ní splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o pr{vnickou osobu, jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke všem statut{rním org{nům (např. s.r.o.) nebo všem členům statut{rního org{nu (např. a.s.); je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke statut{rnímu org{nu nebo ke každému členu statut{rního org{nu

5 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby; pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnik{ní či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutkov{ podstata souvisí s předmětem podnik{ní dodavatele podle zvl{štních pr{vních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní takového trestného činu; jde-li o pr{vnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu, a je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby; pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnik{ní či bydliště; c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedn{ní nekalé soutěže formou podpl{cení podle zvl{štního pr{vního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíh{ nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vyd{no rozhodnutí o Způsob prok{z{ní splnění: této pr{vnické osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o pr{vnickou osobu, jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke všem statut{rním org{nům (např. s.r.o.) nebo všem členům statut{rního org{nu (např. a.s.); je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke statut{rnímu org{nu nebo ke každému členu statut{rního org{nu této pr{vnické osoby. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. 5

6 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: úpadku nebo insolvenční n{vrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě n{kladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucen{ spr{va podle zvl{štních pr{vních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nem{ v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; g) který nem{ nedoplatek na pojistném a na pen{le na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; h) který nem{ nedoplatek na pojistném a na pen{le na soci{lním zabezpečení a příspěvku na st{tní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplin{rně potrest{n, či mu nebylo pravomocně uloženo k{rné opatření dle zvl{štních pr{vních předpisů; pokud vykon{v{ dodavatel tuto činnost prostřednictvím jiné osoby, vztahuje se tento předpoklad na takovou osobu (viz požadovan{ odborn{ způsobilost d{le u profesních kvalifikačních předpokladů); Způsob prok{z{ní splnění: Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu. Prohl{šení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovn{m. Potvrzení od příslušného pracoviště České spr{vy soci{lního zabezpečení, příp. úřadu dle pr{vního ř{du země sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele. Prohl{šení dodavatele či přímo konkrétně odborně způsobilé osoby (osob), z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. j) k) který není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek; který předloží seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele; Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení, v němž dodavatel uvede seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (tj. Moravskoslezský kraj). l) který, m{-li formu akciové společnosti, předloží aktu{lní seznam akcion{řů s podílem akcií Prohl{šení, v němž dodavatele uvede aktu{lní seznam akcion{řů s podílem 6

7 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob prok{z{ní splnění: dodavatel: vyšším než 10 %. akcií vyšším než 10 %. Splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů v rozsahu písm. a) až j) (viz výše) může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 z{kona Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 z{kona a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel předložením: Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zaps{n, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zaps{n; Způsob prok{z{ní splnění: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zaps{n, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zaps{n. b) Dokladu o opr{vnění k podnik{ní podle zvl{štních pr{vních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zak{zky; Doklady o opr{vnění k podnik{ní (živnostenské list, výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zak{zky. c) Dokladu (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tzn.: předložení osvědčení podle z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby, a to ve vztahu nejméně k 1 osobě. Osvědčení o odborné způsobilosti příslušných (požadovaných) osob, dle uvedených pr{vních norem. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 z{kona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prok{z{ní splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zak{zky Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 z{kona Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel, který předloží: 7

8 Kvalifikační předpoklad a) Pojistn{ smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 z{kona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nesmí být nižší než 50 mil. Kč. Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. V případě, že nabídka bude pod{v{na více dodavateli společně jako společn{ nabídka podle 51 odst. 6 z{kona, musí pojistn{ smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v r{mci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít pr{vo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 50 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v r{mci sdružení. Možnost sčít{ní výše pojistných č{stek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští Technické kvalifikační předpoklady dle 56 z{kona Splnění technických kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel, který předloží: Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní a) seznam stavebních prací (staveb) Předložením seznamu stavebních prací provedených provedených dodavatelem za posledních 5 let, v němž budou uvedeny alespoň za posledních 5 let a osvědčení n{sledující údaje: (reference) objednatelů o ř{dném a) n{zev objednatele, plnění nejvýznamnějších z těchto b) předmět stavebních prací a jejich rozsah, stavebních prací; tato osvědčení musí c) doba realizace stavebních prací, zahrnovat cenu, dobu a místo d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné prov{dění stavebních prací a musí poskytnutí stavebních prací ověřit, obsahovat údaj o tom, zda byly tyto přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: stavební pr{ce provedeny ř{dně 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud a odborně. byly stavební pr{ce realizov{ny pro veřejného zadavatele, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební pr{ce realizov{ny pro jinou osobu než veřejného zadavatele, nebo 3. čestné prohl{šení dodavatele, pokud byly stavební 8

9 Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní pr{ce pro jinou osobu než veřejného zadavatele a neníli současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; v takovém případě musí být souč{stí nabídky objektivní důvod vedoucí k odmítnutí poskytnutí osvědčení. Z osvědčení i seznamu stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 2 (dvě) zak{zky, jejichž předmětem byly demoliční pr{ce v hodnotě nejméně ,- Kč bez DPH za každou takovou zak{zku, a b) certifik{t systému řízení jakosti řady ISO 9001 c) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, kter{ bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zak{zky Dodavatel předloží certifik{t systému řízení jakosti řady ISO 9001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifik{t rovnocenný certifik{tu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském st{tě Evropské unie, ze kterého bude zřejmé, že dodavatel m{ zaveden certifikovaný systém řízení jakosti v oblasti prov{dění pozemních staveb. Zadavatel uzn{ rovnocenné doklady vydané v členském st{tě Evropské unie. Zadavatel uzn{ rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Dodavatel předloží certifik{t systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ISO 14001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifik{t rovnocenný certifik{tu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou vydaný v členském st{tě Evropské unie, případně doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Z předloženého dokladu (certifik{tu) bude zřejmé, že dodavatel m{ zaveden certifikovaný systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí v oblasti prov{dění pozemních staveb. Zadavatel uzn{ rovnocenné doklady vydané v členském st{tě Evropské unie. Zadavatel uzn{ rovněž 9

10 Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. d) osvědčení o vzděl{ní a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za provedení příslušných prací. Zadavatel v souvislosti s prok{z{ním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u dokladované osoby předložit: profesní životopis, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele včetně zkušenosti ve funkci stavbyvedoucího; informaci o pracovněpr{vním či jiném vztahu této osoby k dodavateli; a doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzděl{ní a odbornou způsobilost osoby, tj. osvědčení podle z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel předloží osvědčení o vzděl{ní a odborné kvalifikaci osoby, kter{ bude odpovědn{ za provedení stavebních prací, tj. osoby ve funkci stavbyvedoucího tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby ; praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací minim{lně 2 zak{zek, jejichž předmětem byly demoliční pr{ce v hodnotě nejméně ,- Kč bez DPH za každou takovou zak{zku, a 6.5. Společn{ ustanovení ke kvalifikaci Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení origin{lů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících 10

11 splnění kvalifikace St{ří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace, starší 90 kalend{řních dnů Prok{z{ní kvalifikace v případě zahraničních osob Nevyplýv{-li ze zvl{štního pr{vního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle pr{vního ř{du platného v zemi jeho sídla, místa podnik{ní nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném z{konem a zadavatelem. Pokud se podle pr{vního ř{du platného v zemi sídla, místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevyd{v{, je zahraniční dodavatel povinen prok{zat splnění takové č{sti kvalifikace čestným prohl{šením. Není-li povinnost, jejíž splnění m{ být v r{mci kvalifikace prok{z{no, v zemi sídla, místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohl{šení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkl{d{ zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezin{rodní smlouva, kterou je Česk{ republika v{z{na, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnik{ní nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Prok{z{ní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel může při prokazov{ní splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 z{kona), a to ve lhůtě pro prok{z{ní splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prok{z{ní splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.1 v rozsahu písm. a) až j) a profesních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.2 v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky zadavatele na prok{z{ní splnění z{kladních a profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zak{zky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce Prok{z{ní č{sti kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prok{zat splnění určité č{sti kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písmene b) až d) z{kona (tj. profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je opr{vněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prok{zat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 11

12 doklady prokazující splnění z{kladního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) z{kona subdodavatelem (prohl{šení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona subdodavatelem; a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplýv{ z{vazek subdodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zak{zky dodavatelem či k poskytnutí věcí či pr{v, s nimiž bude dodavatel opr{vněn disponovat v r{mci plnění veřejné zak{zky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prok{zal splnění kvalifikace. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval č{sti veřejné zak{zky, které m{ v úmyslu zadat subdodavateli. Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl identifikační údaje každého subdodavatele Prok{z{ní kvalifikace v případě společné nabídky M{-li být předmět veřejné zak{zky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem pod{vají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prok{zat splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) z{kona musí prok{zat všichni dodavatelé společně. V případě, že m{ být předmět veřejné zak{zky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen z{vazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osob{m z jakýchkoliv pr{vních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zak{zkou zav{z{ni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zak{zky i po dobu trv{ní jiných z{vazků vyplývajících z veřejné zak{zky Důsledek nesplnění kvalifikace Neprok{že-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 60 odst. 1 z{kona vyloučen ze zad{vacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně ozn{mí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zad{vacím řízení s uvedením důvodu. 7. Zad{vací lhůta: Zad{vací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou v{z{ni) činí 120 dnů a začín{ běžet v souladu s 43 z{kona okamžikem skončení lhůty pro pod{ní nabídek. 8. Hodnotící kritéria: 12

13 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 78 a 79 z{kona podle z{kladního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkov{ cena. Předmětem hodnocení bude celkov{ výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanoven{ uchazečem v souladu s odst. 7.1 zad{vací dokumentace. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9. Finanční kontrola Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že vybraný uchazeč je dle 2e) z{kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V Ostravě dne Moravskoslezský kraj pr{vně zastoupený MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř Mgr. Barbara Duksov{ v. r. na z{kladě plné moci 13

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 70890692 Název veřejné zakázky: Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce intervenční kardiologie angiografické pracoviště

v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce intervenční kardiologie angiografické pracoviště Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30, Praha 5 Sp.zn. 3/2011 V Praze dne 15.6.2011 Vyřizuje: Ing. Stanislav Adam Tel.: 257 272 310 Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle 38

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Chodník Mošnov hřiště Zadavatel: Obec Mošnov,, 742 51 Mošnov

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zak{zku na služby s n{zvem Poskytnutí úvěru k zajištění dofinancov{ní projektu s n{zvem Bernartice u Trutnova vodovod - 3. etapa včetně refinancov{ní st{vajícího úvěru

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob pr Kvalifikační dokumentace k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v zadávacím řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Název veřejné zakázky: Dodávka přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví a Geodézie

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE Příloha č. 5 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B9JCB* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 17729/2014 Sp. zn.: KŘ/462/2014/Sche 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Ondřej Schenk Odbor. Odbor

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Archeopark Chotěbuz 2. část pořízení exteriérového a interiérového vybavení

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ Užší podlimitní řízení na stavební práce Kvalifikační dokumentace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE REKO FS Název zadavatele: Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny Sídlo zadavatele: Legionářská

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava áš dopis zn.: Ze dne: Čj: Sp. zn.: Vyřizuje: Odbor. Ing. Petr Kocich Odbor kancelář ředitele krajského úřadu Telefon: 595 622 722 Fax: 595

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: ,

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: , Příloha č. 6 Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Kvalifikační předpoklady VZ-01/2013/RM Nákup

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka pro zjednodušené podlimitní řízení dle z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v r{mci zad{v{ní podlimitní veřejné zak{zky na stavební pr{ce s n{zvem: N{zev

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka na stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 9 16 odstavec (1), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): s názvem: Černovická

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Technický dozor investora na stavbě Kanalizace a ČOV Kunštát - Sychotín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Technický dozor investora na stavbě Kanalizace a ČOV Kunštát -

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více