Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení"

Transkript

1 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 117 PSČ , IČ: , zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje (d{le jen zadavatel ), V{m tímto v souladu s ustanovením 38 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů (d{le jen z{kon ) o z n a m u j e úmysl zadat veřejnou zak{zku pod n{zvem (d{le jen veřejn{ zak{zka ) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 25 písm. b) z{kona. Zadavatel veřejné zak{zky v souladu s ustanovením 38 z{kona tímto v y z ý v {

2 dodavatele k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace a stanovuje n{sledující podmínky pro její plnění. 1. Informace o předmětu veřejné zak{zky: Předmětem plnění zad{vané veřejné zak{zky je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění vymezených staveb a revitalizaci přilehlých ploch v are{lu NKP Důl Hlubina v Ostravě Popis předmětu veřejné zak{zky Podrobné vymezení předmětu veřejné zak{zky včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracov{ní nabídky je uvedeno v zad{vací dokumentaci Klasifikace předmětu veřejné zak{zky (kódy CPV): Demoliční pr{ce Čištění po demolici Rekultivační pr{ce 1.3. Druh veřejné zak{zky: Podlimitní veřejn{ zak{zka na stavební pr{ce Místo plnění veřejné zak{zky: Místem plnění veřejné zak{zky je are{l NKP Důl Hlubina, Vítkovick{ 3109/13, Moravsk{ Ostrava Doba plnění veřejné zak{zky: Zadavatel předpokl{d{ zah{jení plnění předmětu veřejné zak{zky neprodleně po uzavření smlouvy o dílo. Předpokl{daný termín uzavření smlouvy o dílo je do Zadavatel požaduje dokončení realizace předmětu veřejné zak{zky (díla) v termínu nejpozději do 180 dní od před{ní staveniště zhotoviteli, přičemž nejpozději poslední den lhůty je uchazeč povinen ř{dně provedené dílo bez vad a nedodělků předat zadavateli. 2

3 2. Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní osobě: N{zev: Pr{vní forma: Moravskoslezský kraj územně samospr{vný celek Sídlo: Ostrava, 28. října 117, PSČ Identifikační číslo: Statut{rní org{n: Ing. Jaroslav Palas, hejtman Kontaktní osoba ve věci výzvy: Kontaktní údaje: MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, se sídlem Brno, Jakubsk{ 1, PSČ fax: Zad{vací dokumentace: 3.1. Způsob poskytnutí zad{vací dokumentace: Vyzvaným dodavatelům bude zad{vací dokumentace poskytnuta jako příloha výzvy k pod{ní nabídek na CD v elektronické podobě. Ostatním z{jemcům bude zad{vací dokumentace poskytnuta prostřednictvím u na z{kladě předchozí ové ž{dosti na adresu 3.2. Výše úhrady n{kladů souvisejících s poskytnutím zad{vací dokumentace: Zad{vací dokumentace je poskytov{na bezplatně. 4. Dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m a prohlídka místa plnění 4.1. Dodatečné informace Z{jemce o veřejnou zak{zku je opr{vněn požadovat dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m. Ž{dost o dodatečné informace je třeba zaslat kontaktní osobě zadavatele na Zadavatel v z{konné lhůtě doručí dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m, vč. přesného znění ž{dosti, všem dodavatelům, kteří pož{dali o poskytnutí zad{vací dokumentace nebo kterým byla zad{vací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e- mailu. Zadavatel je opr{vněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m i bez předchozí ž{dosti. 3

4 4.2. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se uskuteční dne od 9:00 hodin. S ohledem na prodloužení lhůty pro pod{ní nabídek (viz čl. 5 této výzvy) a velký z{jem o veřejnou zak{zku zadavatel rozhodl o uspoř{d{ní druhé prohlídky místa plnění dne od 9:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před vr{tnicí are{lu NKP Důl Hlubina v Ostravě. 5. Lhůta a místo pro pod{ní nabídek: Lhůta pro pod{ní nabídek: do hod :30 h. Místo pod{ní nabídek: MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, Bukovanského 30, Ostrava Slezsk{ Ostrava, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 9.00 až hodinou a až hodinou). Nabídka musí být pod{na nejpozději do konce lhůty pro pod{ní nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. 6. Požadavky na prok{z{ní splnění kvalifikace: Dodavatelé jsou povinni v souladu s ustanovením 50 z{kona prok{zat v nabídce splnění kvalifikace. Kvalifikaci splňuje dodavatel, který s poukazem na 50 odst. 1 z{kona splní kvalifikační předpoklady uvedené níže Z{kladní kvalifikační předpoklady dle 53 z{kona Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin sp{chaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podpl{cení, nepřímého úplatk{řství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní takového trestného činu; jde-li o pr{vnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu, a je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem 4 Způsob prok{z{ní splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o pr{vnickou osobu, jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke všem statut{rním org{nům (např. s.r.o.) nebo všem členům statut{rního org{nu (např. a.s.); je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke statut{rnímu org{nu nebo ke každému členu statut{rního org{nu

5 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby; pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnik{ní či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutkov{ podstata souvisí s předmětem podnik{ní dodavatele podle zvl{štních pr{vních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní takového trestného činu; jde-li o pr{vnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu, a je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby; pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnik{ní či bydliště; c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedn{ní nekalé soutěže formou podpl{cení podle zvl{štního pr{vního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíh{ nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vyd{no rozhodnutí o Způsob prok{z{ní splnění: této pr{vnické osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o pr{vnickou osobu, jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke všem statut{rním org{nům (např. s.r.o.) nebo všem členům statut{rního org{nu (např. a.s.); je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke statut{rnímu org{nu nebo ke každému členu statut{rního org{nu této pr{vnické osoby. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. 5

6 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: úpadku nebo insolvenční n{vrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě n{kladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucen{ spr{va podle zvl{štních pr{vních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nem{ v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; g) který nem{ nedoplatek na pojistném a na pen{le na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; h) který nem{ nedoplatek na pojistném a na pen{le na soci{lním zabezpečení a příspěvku na st{tní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplin{rně potrest{n, či mu nebylo pravomocně uloženo k{rné opatření dle zvl{štních pr{vních předpisů; pokud vykon{v{ dodavatel tuto činnost prostřednictvím jiné osoby, vztahuje se tento předpoklad na takovou osobu (viz požadovan{ odborn{ způsobilost d{le u profesních kvalifikačních předpokladů); Způsob prok{z{ní splnění: Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu. Prohl{šení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovn{m. Potvrzení od příslušného pracoviště České spr{vy soci{lního zabezpečení, příp. úřadu dle pr{vního ř{du země sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele. Prohl{šení dodavatele či přímo konkrétně odborně způsobilé osoby (osob), z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. j) k) který není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek; který předloží seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele; Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení, v němž dodavatel uvede seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (tj. Moravskoslezský kraj). l) který, m{-li formu akciové společnosti, předloží aktu{lní seznam akcion{řů s podílem akcií Prohl{šení, v němž dodavatele uvede aktu{lní seznam akcion{řů s podílem 6

7 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob prok{z{ní splnění: dodavatel: vyšším než 10 %. akcií vyšším než 10 %. Splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů v rozsahu písm. a) až j) (viz výše) může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 z{kona Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 z{kona a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel předložením: Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zaps{n, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zaps{n; Způsob prok{z{ní splnění: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zaps{n, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zaps{n. b) Dokladu o opr{vnění k podnik{ní podle zvl{štních pr{vních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zak{zky; Doklady o opr{vnění k podnik{ní (živnostenské list, výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zak{zky. c) Dokladu (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tzn.: předložení osvědčení podle z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby, a to ve vztahu nejméně k 1 osobě. Osvědčení o odborné způsobilosti příslušných (požadovaných) osob, dle uvedených pr{vních norem. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 z{kona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prok{z{ní splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zak{zky Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 z{kona Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel, který předloží: 7

8 Kvalifikační předpoklad a) Pojistn{ smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 z{kona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nesmí být nižší než 50 mil. Kč. Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. V případě, že nabídka bude pod{v{na více dodavateli společně jako společn{ nabídka podle 51 odst. 6 z{kona, musí pojistn{ smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v r{mci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít pr{vo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 50 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v r{mci sdružení. Možnost sčít{ní výše pojistných č{stek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští Technické kvalifikační předpoklady dle 56 z{kona Splnění technických kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel, který předloží: Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní a) seznam stavebních prací (staveb) Předložením seznamu stavebních prací provedených provedených dodavatelem za posledních 5 let, v němž budou uvedeny alespoň za posledních 5 let a osvědčení n{sledující údaje: (reference) objednatelů o ř{dném a) n{zev objednatele, plnění nejvýznamnějších z těchto b) předmět stavebních prací a jejich rozsah, stavebních prací; tato osvědčení musí c) doba realizace stavebních prací, zahrnovat cenu, dobu a místo d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné prov{dění stavebních prací a musí poskytnutí stavebních prací ověřit, obsahovat údaj o tom, zda byly tyto přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: stavební pr{ce provedeny ř{dně 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud a odborně. byly stavební pr{ce realizov{ny pro veřejného zadavatele, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební pr{ce realizov{ny pro jinou osobu než veřejného zadavatele, nebo 3. čestné prohl{šení dodavatele, pokud byly stavební 8

9 Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní pr{ce pro jinou osobu než veřejného zadavatele a neníli současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; v takovém případě musí být souč{stí nabídky objektivní důvod vedoucí k odmítnutí poskytnutí osvědčení. Z osvědčení i seznamu stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 2 (dvě) zak{zky, jejichž předmětem byly demoliční pr{ce v hodnotě nejméně ,- Kč bez DPH za každou takovou zak{zku, a b) certifik{t systému řízení jakosti řady ISO 9001 c) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, kter{ bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zak{zky Dodavatel předloží certifik{t systému řízení jakosti řady ISO 9001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifik{t rovnocenný certifik{tu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském st{tě Evropské unie, ze kterého bude zřejmé, že dodavatel m{ zaveden certifikovaný systém řízení jakosti v oblasti prov{dění pozemních staveb. Zadavatel uzn{ rovnocenné doklady vydané v členském st{tě Evropské unie. Zadavatel uzn{ rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Dodavatel předloží certifik{t systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ISO 14001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifik{t rovnocenný certifik{tu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou vydaný v členském st{tě Evropské unie, případně doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Z předloženého dokladu (certifik{tu) bude zřejmé, že dodavatel m{ zaveden certifikovaný systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí v oblasti prov{dění pozemních staveb. Zadavatel uzn{ rovnocenné doklady vydané v členském st{tě Evropské unie. Zadavatel uzn{ rovněž 9

10 Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. d) osvědčení o vzděl{ní a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za provedení příslušných prací. Zadavatel v souvislosti s prok{z{ním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u dokladované osoby předložit: profesní životopis, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele včetně zkušenosti ve funkci stavbyvedoucího; informaci o pracovněpr{vním či jiném vztahu této osoby k dodavateli; a doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzděl{ní a odbornou způsobilost osoby, tj. osvědčení podle z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel předloží osvědčení o vzděl{ní a odborné kvalifikaci osoby, kter{ bude odpovědn{ za provedení stavebních prací, tj. osoby ve funkci stavbyvedoucího tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby ; praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací minim{lně 2 zak{zek, jejichž předmětem byly demoliční pr{ce v hodnotě nejméně ,- Kč bez DPH za každou takovou zak{zku, a 6.5. Společn{ ustanovení ke kvalifikaci Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení origin{lů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících 10

11 splnění kvalifikace St{ří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace, starší 90 kalend{řních dnů Prok{z{ní kvalifikace v případě zahraničních osob Nevyplýv{-li ze zvl{štního pr{vního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle pr{vního ř{du platného v zemi jeho sídla, místa podnik{ní nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném z{konem a zadavatelem. Pokud se podle pr{vního ř{du platného v zemi sídla, místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevyd{v{, je zahraniční dodavatel povinen prok{zat splnění takové č{sti kvalifikace čestným prohl{šením. Není-li povinnost, jejíž splnění m{ být v r{mci kvalifikace prok{z{no, v zemi sídla, místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohl{šení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkl{d{ zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezin{rodní smlouva, kterou je Česk{ republika v{z{na, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnik{ní nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Prok{z{ní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel může při prokazov{ní splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 z{kona), a to ve lhůtě pro prok{z{ní splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prok{z{ní splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.1 v rozsahu písm. a) až j) a profesních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.2 v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky zadavatele na prok{z{ní splnění z{kladních a profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zak{zky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce Prok{z{ní č{sti kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prok{zat splnění určité č{sti kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písmene b) až d) z{kona (tj. profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je opr{vněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prok{zat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 11

12 doklady prokazující splnění z{kladního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) z{kona subdodavatelem (prohl{šení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona subdodavatelem; a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplýv{ z{vazek subdodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zak{zky dodavatelem či k poskytnutí věcí či pr{v, s nimiž bude dodavatel opr{vněn disponovat v r{mci plnění veřejné zak{zky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prok{zal splnění kvalifikace. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval č{sti veřejné zak{zky, které m{ v úmyslu zadat subdodavateli. Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl identifikační údaje každého subdodavatele Prok{z{ní kvalifikace v případě společné nabídky M{-li být předmět veřejné zak{zky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem pod{vají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prok{zat splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) z{kona musí prok{zat všichni dodavatelé společně. V případě, že m{ být předmět veřejné zak{zky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen z{vazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osob{m z jakýchkoliv pr{vních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zak{zkou zav{z{ni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zak{zky i po dobu trv{ní jiných z{vazků vyplývajících z veřejné zak{zky Důsledek nesplnění kvalifikace Neprok{že-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 60 odst. 1 z{kona vyloučen ze zad{vacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně ozn{mí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zad{vacím řízení s uvedením důvodu. 7. Zad{vací lhůta: Zad{vací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou v{z{ni) činí 120 dnů a začín{ běžet v souladu s 43 z{kona okamžikem skončení lhůty pro pod{ní nabídek. 8. Hodnotící kritéria: 12

13 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 78 a 79 z{kona podle z{kladního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkov{ cena. Předmětem hodnocení bude celkov{ výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanoven{ uchazečem v souladu s odst. 7.1 zad{vací dokumentace. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9. Finanční kontrola Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že vybraný uchazeč je dle 2e) z{kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V Ostravě dne Moravskoslezský kraj pr{vně zastoupený MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř Mgr. Barbara Duksov{ v. r. na z{kladě plné moci 13

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Novostavba mateřské školy ve Svojeticích

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Novostavba mateřské školy ve Svojeticích VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Ozn{mení o zah{jení výběrového řízení: Tato veřejn{ zak{zka je zad{v{na jako podlimitní veřejn{ zak{zka ve smyslu ustanovení 12 odst. 2 z{kona č. 137/2006 Sb., o

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ZELENĚ V ZÁMECKÉM PARKU DĚTSKÉ LÉČEBNY V KŘETÍNĚ. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ZELENĚ V ZÁMECKÉM PARKU DĚTSKÉ LÉČEBNY V KŘETÍNĚ. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické

Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ NA INOVACI BEZDRÁTOVÉ A PÁTEŘNÍ SÍTĚ ZČU (v souladu s 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění) I. Identifikační

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více