Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení"

Transkript

1 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 117 PSČ , IČ: , zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje (d{le jen zadavatel ), V{m tímto v souladu s ustanovením 38 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů (d{le jen z{kon ) o z n a m u j e úmysl zadat veřejnou zak{zku pod n{zvem (d{le jen veřejn{ zak{zka ) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 25 písm. b) z{kona. Zadavatel veřejné zak{zky v souladu s ustanovením 38 z{kona tímto v y z ý v {

2 dodavatele k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace a stanovuje n{sledující podmínky pro její plnění. 1. Informace o předmětu veřejné zak{zky: Předmětem plnění zad{vané veřejné zak{zky je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění vymezených staveb a revitalizaci přilehlých ploch v are{lu NKP Důl Hlubina v Ostravě Popis předmětu veřejné zak{zky Podrobné vymezení předmětu veřejné zak{zky včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracov{ní nabídky je uvedeno v zad{vací dokumentaci Klasifikace předmětu veřejné zak{zky (kódy CPV): Demoliční pr{ce Čištění po demolici Rekultivační pr{ce 1.3. Druh veřejné zak{zky: Podlimitní veřejn{ zak{zka na stavební pr{ce Místo plnění veřejné zak{zky: Místem plnění veřejné zak{zky je are{l NKP Důl Hlubina, Vítkovick{ 3109/13, Moravsk{ Ostrava Doba plnění veřejné zak{zky: Zadavatel předpokl{d{ zah{jení plnění předmětu veřejné zak{zky neprodleně po uzavření smlouvy o dílo. Předpokl{daný termín uzavření smlouvy o dílo je do Zadavatel požaduje dokončení realizace předmětu veřejné zak{zky (díla) v termínu nejpozději do 180 dní od před{ní staveniště zhotoviteli, přičemž nejpozději poslední den lhůty je uchazeč povinen ř{dně provedené dílo bez vad a nedodělků předat zadavateli. 2

3 2. Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní osobě: N{zev: Pr{vní forma: Moravskoslezský kraj územně samospr{vný celek Sídlo: Ostrava, 28. října 117, PSČ Identifikační číslo: Statut{rní org{n: Ing. Jaroslav Palas, hejtman Kontaktní osoba ve věci výzvy: Kontaktní údaje: MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, se sídlem Brno, Jakubsk{ 1, PSČ fax: Zad{vací dokumentace: 3.1. Způsob poskytnutí zad{vací dokumentace: Vyzvaným dodavatelům bude zad{vací dokumentace poskytnuta jako příloha výzvy k pod{ní nabídek na CD v elektronické podobě. Ostatním z{jemcům bude zad{vací dokumentace poskytnuta prostřednictvím u na z{kladě předchozí ové ž{dosti na adresu 3.2. Výše úhrady n{kladů souvisejících s poskytnutím zad{vací dokumentace: Zad{vací dokumentace je poskytov{na bezplatně. 4. Dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m a prohlídka místa plnění 4.1. Dodatečné informace Z{jemce o veřejnou zak{zku je opr{vněn požadovat dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m. Ž{dost o dodatečné informace je třeba zaslat kontaktní osobě zadavatele na Zadavatel v z{konné lhůtě doručí dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m, vč. přesného znění ž{dosti, všem dodavatelům, kteří pož{dali o poskytnutí zad{vací dokumentace nebo kterým byla zad{vací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e- mailu. Zadavatel je opr{vněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zad{vacím podmínk{m i bez předchozí ž{dosti. 3

4 4.2. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se uskuteční dne od 9:00 hodin. S ohledem na prodloužení lhůty pro pod{ní nabídek (viz čl. 5 této výzvy) a velký z{jem o veřejnou zak{zku zadavatel rozhodl o uspoř{d{ní druhé prohlídky místa plnění dne od 9:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před vr{tnicí are{lu NKP Důl Hlubina v Ostravě. 5. Lhůta a místo pro pod{ní nabídek: Lhůta pro pod{ní nabídek: do hod :30 h. Místo pod{ní nabídek: MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř, Bukovanského 30, Ostrava Slezsk{ Ostrava, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 9.00 až hodinou a až hodinou). Nabídka musí být pod{na nejpozději do konce lhůty pro pod{ní nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. 6. Požadavky na prok{z{ní splnění kvalifikace: Dodavatelé jsou povinni v souladu s ustanovením 50 z{kona prok{zat v nabídce splnění kvalifikace. Kvalifikaci splňuje dodavatel, který s poukazem na 50 odst. 1 z{kona splní kvalifikační předpoklady uvedené níže Z{kladní kvalifikační předpoklady dle 53 z{kona Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin sp{chaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podpl{cení, nepřímého úplatk{řství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní takového trestného činu; jde-li o pr{vnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu, a je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem 4 Způsob prok{z{ní splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o pr{vnickou osobu, jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke všem statut{rním org{nům (např. s.r.o.) nebo všem členům statut{rního org{nu (např. a.s.); je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke statut{rnímu org{nu nebo ke každému členu statut{rního org{nu

5 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby; pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnik{ní či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutkov{ podstata souvisí s předmětem podnik{ní dodavatele podle zvl{štních pr{vních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za sp{ch{ní takového trestného činu; jde-li o pr{vnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu, a je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato pr{vnick{ osoba, tak její statut{rní org{n nebo každý člen statut{rního org{nu této pr{vnické osoby; pod{v{-li nabídku či ž{dost o účast zahraniční pr{vnick{ osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento z{kladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnik{ní či bydliště; c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedn{ní nekalé soutěže formou podpl{cení podle zvl{štního pr{vního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíh{ nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vyd{no rozhodnutí o Způsob prok{z{ní splnění: této pr{vnické osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o pr{vnickou osobu, jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke všem statut{rním org{nům (např. s.r.o.) nebo všem členům statut{rního org{nu (např. a.s.); je-li statut{rním org{nem dodavatele či členem statut{rního org{nu dodavatele pr{vnick{ osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této pr{vnické osobě, tak ve vztahu ke statut{rnímu org{nu nebo ke každému členu statut{rního org{nu této pr{vnické osoby. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. 5

6 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: úpadku nebo insolvenční n{vrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě n{kladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucen{ spr{va podle zvl{štních pr{vních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nem{ v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; g) který nem{ nedoplatek na pojistném a na pen{le na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; h) který nem{ nedoplatek na pojistném a na pen{le na soci{lním zabezpečení a příspěvku na st{tní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplin{rně potrest{n, či mu nebylo pravomocně uloženo k{rné opatření dle zvl{štních pr{vních předpisů; pokud vykon{v{ dodavatel tuto činnost prostřednictvím jiné osoby, vztahuje se tento předpoklad na takovou osobu (viz požadovan{ odborn{ způsobilost d{le u profesních kvalifikačních předpokladů); Způsob prok{z{ní splnění: Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu. Prohl{šení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovn{m. Potvrzení od příslušného pracoviště České spr{vy soci{lního zabezpečení, příp. úřadu dle pr{vního ř{du země sídla, místa podnik{ní či bydliště dodavatele. Prohl{šení dodavatele či přímo konkrétně odborně způsobilé osoby (osob), z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. j) k) který není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek; který předloží seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele; Prohl{šení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplýv{ splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohl{šení, v němž dodavatel uvede seznam statut{rních org{nů nebo členů statut{rních org{nů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (tj. Moravskoslezský kraj). l) který, m{-li formu akciové společnosti, předloží aktu{lní seznam akcion{řů s podílem akcií Prohl{šení, v němž dodavatele uvede aktu{lní seznam akcion{řů s podílem 6

7 Z{kladní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob prok{z{ní splnění: dodavatel: vyšším než 10 %. akcií vyšším než 10 %. Splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů v rozsahu písm. a) až j) (viz výše) může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 z{kona Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 z{kona a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel předložením: Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zaps{n, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zaps{n; Způsob prok{z{ní splnění: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zaps{n, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zaps{n. b) Dokladu o opr{vnění k podnik{ní podle zvl{štních pr{vních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zak{zky; Doklady o opr{vnění k podnik{ní (živnostenské list, výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zak{zky. c) Dokladu (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tzn.: předložení osvědčení podle z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby, a to ve vztahu nejméně k 1 osobě. Osvědčení o odborné způsobilosti příslušných (požadovaných) osob, dle uvedených pr{vních norem. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může dodavatel prok{zat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 z{kona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prok{z{ní splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zak{zky Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 z{kona Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel, který předloží: 7

8 Kvalifikační předpoklad a) Pojistn{ smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 z{kona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nesmí být nižší než 50 mil. Kč. Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. V případě, že nabídka bude pod{v{na více dodavateli společně jako společn{ nabídka podle 51 odst. 6 z{kona, musí pojistn{ smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v r{mci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít pr{vo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 50 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v r{mci sdružení. Možnost sčít{ní výše pojistných č{stek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští Technické kvalifikační předpoklady dle 56 z{kona Splnění technických kvalifikačních předpokladů prok{že dodavatel, který předloží: Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní a) seznam stavebních prací (staveb) Předložením seznamu stavebních prací provedených provedených dodavatelem za posledních 5 let, v němž budou uvedeny alespoň za posledních 5 let a osvědčení n{sledující údaje: (reference) objednatelů o ř{dném a) n{zev objednatele, plnění nejvýznamnějších z těchto b) předmět stavebních prací a jejich rozsah, stavebních prací; tato osvědčení musí c) doba realizace stavebních prací, zahrnovat cenu, dobu a místo d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné prov{dění stavebních prací a musí poskytnutí stavebních prací ověřit, obsahovat údaj o tom, zda byly tyto přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: stavební pr{ce provedeny ř{dně 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud a odborně. byly stavební pr{ce realizov{ny pro veřejného zadavatele, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební pr{ce realizov{ny pro jinou osobu než veřejného zadavatele, nebo 3. čestné prohl{šení dodavatele, pokud byly stavební 8

9 Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní pr{ce pro jinou osobu než veřejného zadavatele a neníli současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; v takovém případě musí být souč{stí nabídky objektivní důvod vedoucí k odmítnutí poskytnutí osvědčení. Z osvědčení i seznamu stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 2 (dvě) zak{zky, jejichž předmětem byly demoliční pr{ce v hodnotě nejméně ,- Kč bez DPH za každou takovou zak{zku, a b) certifik{t systému řízení jakosti řady ISO 9001 c) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, kter{ bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zak{zky Dodavatel předloží certifik{t systému řízení jakosti řady ISO 9001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifik{t rovnocenný certifik{tu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském st{tě Evropské unie, ze kterého bude zřejmé, že dodavatel m{ zaveden certifikovaný systém řízení jakosti v oblasti prov{dění pozemních staveb. Zadavatel uzn{ rovnocenné doklady vydané v členském st{tě Evropské unie. Zadavatel uzn{ rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Dodavatel předloží certifik{t systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ISO 14001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo certifik{t rovnocenný certifik{tu vydanému podle českých technických norem akreditovanou osobou vydaný v členském st{tě Evropské unie, případně doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Z předloženého dokladu (certifik{tu) bude zřejmé, že dodavatel m{ zaveden certifikovaný systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí v oblasti prov{dění pozemních staveb. Zadavatel uzn{ rovnocenné doklady vydané v členském st{tě Evropské unie. Zadavatel uzn{ rovněž 9

10 Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prok{z{ní jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. d) osvědčení o vzděl{ní a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za provedení příslušných prací. Zadavatel v souvislosti s prok{z{ním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u dokladované osoby předložit: profesní životopis, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele včetně zkušenosti ve funkci stavbyvedoucího; informaci o pracovněpr{vním či jiném vztahu této osoby k dodavateli; a doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzděl{ní a odbornou způsobilost osoby, tj. osvědčení podle z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel předloží osvědčení o vzděl{ní a odborné kvalifikaci osoby, kter{ bude odpovědn{ za provedení stavebních prací, tj. osoby ve funkci stavbyvedoucího tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu z{kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povol{ní autorizovaných architektů a o výkonu povol{ní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby ; praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací minim{lně 2 zak{zek, jejichž předmětem byly demoliční pr{ce v hodnotě nejméně ,- Kč bez DPH za každou takovou zak{zku, a 6.5. Společn{ ustanovení ke kvalifikaci Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení origin{lů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících 10

11 splnění kvalifikace St{ří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace, starší 90 kalend{řních dnů Prok{z{ní kvalifikace v případě zahraničních osob Nevyplýv{-li ze zvl{štního pr{vního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle pr{vního ř{du platného v zemi jeho sídla, místa podnik{ní nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném z{konem a zadavatelem. Pokud se podle pr{vního ř{du platného v zemi sídla, místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevyd{v{, je zahraniční dodavatel povinen prok{zat splnění takové č{sti kvalifikace čestným prohl{šením. Není-li povinnost, jejíž splnění m{ být v r{mci kvalifikace prok{z{no, v zemi sídla, místa podnik{ní nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohl{šení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkl{d{ zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezin{rodní smlouva, kterou je Česk{ republika v{z{na, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnik{ní nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Prok{z{ní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel může při prokazov{ní splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 z{kona), a to ve lhůtě pro prok{z{ní splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prok{z{ní splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.1 v rozsahu písm. a) až j) a profesních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.2 v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky zadavatele na prok{z{ní splnění z{kladních a profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zak{zky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému m{ být prok{z{no splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce Prok{z{ní č{sti kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prok{zat splnění určité č{sti kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písmene b) až d) z{kona (tj. profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je opr{vněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prok{zat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 11

12 doklady prokazující splnění z{kladního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) z{kona subdodavatelem (prohl{šení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se z{kazem plnění veřejných zak{zek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona subdodavatelem; a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplýv{ z{vazek subdodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zak{zky dodavatelem či k poskytnutí věcí či pr{v, s nimiž bude dodavatel opr{vněn disponovat v r{mci plnění veřejné zak{zky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prok{zal splnění kvalifikace. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval č{sti veřejné zak{zky, které m{ v úmyslu zadat subdodavateli. Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl identifikační údaje každého subdodavatele Prok{z{ní kvalifikace v případě společné nabídky M{-li být předmět veřejné zak{zky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem pod{vají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prok{zat splnění z{kladních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) z{kona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) z{kona musí prok{zat všichni dodavatelé společně. V případě, že m{ být předmět veřejné zak{zky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen z{vazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osob{m z jakýchkoliv pr{vních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zak{zkou zav{z{ni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zak{zky i po dobu trv{ní jiných z{vazků vyplývajících z veřejné zak{zky Důsledek nesplnění kvalifikace Neprok{že-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 60 odst. 1 z{kona vyloučen ze zad{vacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně ozn{mí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zad{vacím řízení s uvedením důvodu. 7. Zad{vací lhůta: Zad{vací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou v{z{ni) činí 120 dnů a začín{ běžet v souladu s 43 z{kona okamžikem skončení lhůty pro pod{ní nabídek. 8. Hodnotící kritéria: 12

13 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 78 a 79 z{kona podle z{kladního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkov{ cena. Předmětem hodnocení bude celkov{ výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanoven{ uchazečem v souladu s odst. 7.1 zad{vací dokumentace. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9. Finanční kontrola Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že vybraný uchazeč je dle 2e) z{kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V Ostravě dne Moravskoslezský kraj pr{vně zastoupený MT Legal s.r.o., advok{tní kancel{ř Mgr. Barbara Duksov{ v. r. na z{kladě plné moci 13

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více