Nové normy v knihovně VÚBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové normy v knihovně VÚBP"

Transkript

1 Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CEN Touto normou spolu s ČSN EN ISO ( ) z listopadu 2006 se nahrazuje ČSN EN ISO ( ) z listopadu 1998, ČSN EN ISO ( ) z listopadu 1999, ČSN EN ISO ( ) z dubna 2001 a ČSN EN ISO ( ) z dubna Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro posuzování životního cyklu (LCA, life cycle assessment). Pokrývá studie posuzování životního cyklu a studie inventarizace životního cyklu (LCI, life cycle inventory). Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Obecný popis posuzování životního cyklu (LCA), 5 - Metodologický rámec, 6 - Podávání zpráv, 7 - Kritické přezkoumání -- Přílohy klíčová slova: management environmentální - cyklus životní - posuzování - směrnice - požadavky 2 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14044:2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CEN Touto normou spolu s ČSN EN ISO ( ) z listopadu 2006 se nahrazuje ČSN EN ISO ( ) z listopadu 1998, ČSN EN ISO ( ) z listopadu 1999, ČSN EN ISO ( ) z dubna 2001 a ČSN EN ISO ( ) z dubna Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro posuzování životního cyklu (LCA, life cycle assessment). Pokrývá studie posuzování životního cyklu a studie inventarizace životního cyklu (LCI, life cycle inventory). Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Metodický rámec LCA, 5 - Podávání zpráv, 6 - Kritické přezkoumání -- Přílohy klíčová slova: management environmentální - cyklus životní - posuzování - požadavky - směrnice

2 3 Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 1: Technické informace pro provedení izolace vibrací. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy ISO 2017:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato část ISO 2017 stanoví požadavky pro zajištění odpovídající výměny informací mezi uživateli, výrobci a dodavateli zdrojů a příjemců vibrací, které se týkají aplikace systémů pro izolaci vibrací. Zdroji a příjemci mohou být stroje, konstrukce, osoby nebo citlivé zařízení, které jsou vystaveny vibracím a rázům. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Účel izolace vibrací, 5 - Co má být izolováno, 6 - Použitelnost izolace vibrací, 7 - Měření a hodnocení vibrací, 8 - Údaje pro výběr izolačního systému uložení, 9 - Informace, které mají být předány výrobcem zdroje nebo ovlivňovaného zařízení, 10 - Informace, které mají být dodány zákazníkem, 11 - Informace, které mají být poskytnuty dodavatelem izolačního systému, 12 - Směrnice pro ověřování účinnosti izolace -- Příloha klíčová slova: vibrace - rázy - izolace - požadavky technické - informace 4 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14681:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato evropská norma byla schválena CEN Tato norma specifikuje všeobecné bezpečnostní požadavky na elektrické obloukové pece (EAF) k tavení oceli neobsahující radioaktivní materiál. Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se vztahují k EAF. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny, definice a zkratky, 4 - Seznam významných nebezpečí, 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření, 7 - Informace pro používání -- Přílohy klíčová slova: oceli - tavení - pece tavicí - pece elektrické - zařízení strojní - požadavky bezpečnostní - nebezpečí - situace nebezpečné

3 5 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO :2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CEN Tato část normy ISO pojednává o zajištění zdraví a bezpečnosti práce při svařování a příbuzných procesech. Stanovuje požadavky pro určení emisí rychlosti a chemického složení dýmu při svařování pro přípravu informačních listů dýmu. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Princip, 5 - Postup, 6 - Podmínky zkoušky, 7 - Zprávy o výsledcích zkoušek -- Přílohy klíčová slova: svařování - dýmy - plyny - listy informační - ochrana zdraví - bezpečnost práce 6 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému hluku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO :2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CEN Tato část ISO 4126 stanovuje požadavky pro výrobky sériově montované v kombinaci pojistného ventilu nebo CSPRS (řízeného bezpečnostního systému uvolňujícího tlak) a bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou namontované v rozmezí do pěti průměrů potrubí od vstupu do ventilu. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Označování, 5 - Návrh kombinace, 6 - Montáž kombinace, 7 - Provedení kombinace, 8 - Stanovení výtokového součinitele při kombinaci, Fd zkoušením, 9 - Odvození výtokového součinitele při kombinaci, Fd, 10 - Alternativní zkoušení Fd, 11 - Certifikace výtokového součinitele při kombinaci, Fd, 12 - Aplikace a využití certifikovaného výtokového součinitele při kombinaci, Fd, 13 Značení a identifikace kombinovaných zařízení, 14 - Certifikace, 15 - Příprava pro skladování a dopravu -- Příloha klíčová slova: tlak vysoký - zařízení pojistná - ventily pojistné - zařízení bezpečnostní

4 7 Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN 415-5:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato evropská norma byla schválena CEN Tato evropská norma se zabývá bezpečnostními požadavky pro navrhování, konstrukci, instalaci, uvedení do provozu, provoz, seřízení, údržbu a čištění přebalovacích strojů. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Nebezpečí u přebalovacích strojů, 5 - Bezpečnostní požadavky na přebalovací stroje, 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a opatření, 7 - Informace pro použití -- Přílohy klíčová slova: stroje balicí - stroje přebalovací - požadavky bezpečnostní - nebezpečí 8 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy ISO 18893:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny (Mobile Elevating Work Platforms, MEWP), které jsou určené ke zdvihání a polohování osob, nástrojů a materiálu a které se skládají minimálně z pracovní plošiny s ovládači, zdvihací konstrukce a podvozku. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Všeobecné požadavky, 5 - Údržba, 6 - Provoz, 7 - Přeprava -- Přílohy klíčová slova: plošiny pracovní - plošiny zdvihací - zásady - bezpečnost - prohlídky zařízení - údržba - provoz 9 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení. anotace: Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD :2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. S účinností od se nahrazuje ČSN z dubna 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Tato část HD se zabývá výběrem a zařizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené užití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům. Norma obsahuje: 1 - Všeobecně, 2 - Soulad s normami, 3 - Přístupnost, 4 - Označování, 5 - Ochrana před škodlivým vzájemným působením -- Přílohy klíčová slova: budovy - instalace elektrické - zařízení elektrická - předpisy

5 10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO) a nezápalného sběrnicového systému (FNICO). anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CENELEC Tato část normy IEC uvádí požadavky na zařízení, systémy a instalační techniky pro použití jiskrově bezpečných sběrnicových systémů (FISCO) a nezápalných sběrnicových systémů (FNICO). Norma obsahuje: 1 - Rozsah platnosti, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Napájecí zdroje, 5 - Zařízení v provozu, 6 - KOncový člen, 7 - Požadavky na systém, 8 - Označování, 9 - Příklady označení, 10 - Schéma systému -- Přílohy klíčová slova: zařízení elektrická - systémy sběrnicové - požadavky 11 Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61048:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato evropská norma byla schválena CENELEC tato norma obsahuje všeobecné a bezpečnostní požadavky pro kondenzátory určené pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla. Norma obsahuje: 1 - Rozsah platnosti, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Všeobecné požadavky, 5 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, 6 - Značení, 7 - Vývody, 8 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, 9 - Hodnoty napětí, 10 - Pojistky, 11 - Vybíjecí rezistory, 12 - Pořadí zkoušek, 13 - Zkouška těsnosti zahřátím, 14 - Zkouška vysokým napětím, 15 - Odolnost proti nepříznivým provozním podmínkám, 16 - Odolnost vůči teplu, ohni a plazivým proudům, 17 - Samoregenerační zkouška, 18 - Destruktivní zkouška -- Přílohy klíčová slova: zdroje světelné - kondenzátory - zářivky - předpisy - požadavky bezpečnostní

6 12 Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CENELEC Tato část IEC uvádí požadavky na orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky, určená pro použití s elektrickými světelnými zdroji s napájecím napětím nepřevyšujícím AC 250 V 50/60 Hz a platí ve spojení s oddíly Části 1, na které se odkazuje. Norma obsahuje: 1 - Všeobecně, 2 - Všeobecné požadavky na zkoušky, 3 - Definice, 4 - Třídění orientačních svítidel pro přímé zasunutí do zásuvky, 5 - Značení, 6 - Konstrukce, 7 - Vnější a vnitřní vodiče, 8 - Opatření na spojení s uzemňovací soustavou, 9 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 10 - Odolnost proti vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody, 11 - Izolační odpor a elektrická pevnost, 12 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, 13 - Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky, 14 - Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům, 15 - Šroubové svorky, 16 - Bezšroubové svorky a elektrické spoje -- Příloha klíčová slova: svítidla - svítidla orientační - požadavky 13 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CENELEC S účinností od se nahrazuje ČSN EN ( ) z listopadu 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Tato část IEC popisuje postupy pro určení a ověření deklarovaných hodnot hluku vyzařovaného spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Norma obsahuje: 1 - Rozsah platnosti, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Všeobecně, 5 - Ověřování deklarovaných hodnot emise hluku, 6 - Určování hodnot emise hluku pro deklarování - - Přílohy klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - hluk - emise hlukové - ověřování - postupy

7 14 Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO :2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CEN ISO stanoví měřicí metody, které se využívají v laboratorním zkušebním zařízení a které charakterizují boční přenos jednoho nebo několika stavebních prvků. Tato část ISO obsahuje definice, obecné požadavky na zkušební vzorky, na zkušební místnosti a měřicí metody. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Veličiny vyjadřující boční přenos, 5 - Měřicí přístroje, 6 - Všeobecné požadavky na zkoušené vzorky a zkušební prostory, 7 - Měřicí metody, 8 - Vliv konstrukcí zkušebního zařízení, 9 - Stínění -- Příloha klíčová slova: akustika - zvuk - přenos - místnosti - měření - zkoušky laboratorní 15 Návod pro výběr, používání a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi. anotace: Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, jako technická zpráva (TR) s označením CEN ISO/TR 18690:2006. Tato zpráva CEN byla schválena Tato technická zpráva poskytuje návod na výběr, použití a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi k profesionálnímu použití. Také poskytuje návod na přípravu národní směrnice v této oblasti. Norma obsahuje: 1 - Předmět zprávy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a definice, 4 - Tvar, konstrukce a třídění, 5 - Značení kategorií, 6 - Výběr obuvi pro profesionální použití, 7 - Používání obuvi pro profesionální použití, 8 - Údržba profesionální obuvi. klíčová slova: obuv bezpečnostní - obuv ochranná - obuv pracovní - výběr - údržba 16 Ërgonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO :2006. verze. Tato evropská norma byla schválena CEN Tato část ISO stanovuje ergonomické zásady pro hodnocení řídicích center. Uvádí požadavky, doporučení a návody na hodnocení různých prvků v systému řídicího centra, tj. řídicí soustavy, velínu, pracovní soustavy, sdělovačů a ovladačů i pracovního prostředí. Norma obsahuje: 1 - Předmět normy, 2 - Citované normativní odkazy, 3 - Termíny a

8 definice, 4 - Požadavky a doporučení pro proces hodnocení (V&V) -- Přílohy klíčová slova: centra řídicí - velíny - systémy řídicí - požadavky ergonomické - zásady - hodnocení ergonomické 17 Jeřáby - Nakládací jeřáby. anotace: Tato změna ČSN EN 12999:2003 je českou verzí změny EN 12999:2002/A2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato změna A2 mění evropskou normu EN 12999:2002 a byla schválena CEN klíčová slova: jeřáby - jeřáby nakládací 18 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy. klíčová slova: předpisy elektrotechnické - zařízení elektrická - stavby 19 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-3: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně). klíčová slova: kompatibilita elektromagnetická - meze - proud harmonický 20 Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost. klíčová slova: kondenzátory - zářivky - zdroje světelné - předpisy - požadavky bezpečnostní 21 Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. klíčová slova: předřadníky elektrické - zářivky - napětí střídavé - požadavky na provedení

9 22 Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely - Část 3 : Postup pro určení o ověření zaručených hodnot emise hluku. klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - hluk - emise hlukové - hodnoty - předpisy - postupy 23 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené ze sítě. klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - sekačky - sekačky trávy - požadavky zvláštní 24 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely. klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - bezpečnost - trouby mikrovlnné - požadavky zvláštní 25 Požadavky na bezpečnost elektronických zábleskových přístrojů pro fotografické účely. klíčová slova: přístroje elektrické - přístroje zábleskové - fotografování - požadavky bezpečnostní 26 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření. anotace: Tato změna ČSN EN ed. 2:2004 je českou verzí změny EN :2003/A2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato změna A2 mění evropskou normu EN :2003 a byla schválena CENELEC klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - bezpečnost - grily - vaření

10 27 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče. anotace: Tato změna ČSN EN ed. 2:2003 je českou verzí změny EN :2002/A1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato změna A1 mění evropskou normu EN :2002 a byla schválena CENELEC klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - bezpečnost - spotřebiče tepelné - požadavky zvláštní 28 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry. anotace: Tato změna ČSN EN ed. 2:2004 je českou verzí změny EN :2003/A11:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato změna A11 mění evropskou normu EN :2003 a byla schválena CENELEC klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - bezpečnost - čištění - požadavky zvláštní 29 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače. anotace: Tato změna ČSN EN ed. 2:2004 je českou verzí změny EN :2003/A1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato změna A1 mění evropskou normu EN :2003 a byla schválena CENELEC klíčová slova: spotřebiče elektrické - domácnosti - bezpečnost - ohřívače - požadavky zvláštní

11 30 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení. anotace: Tato změna ČSN EN 143:2001 je českou verzí změny EN 143:2000/A1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato změna A1 mění evropskou normu EN 143:2000 a byla schválena CEN klíčová slova: prostředky ochranné - ochrana dýchadel - orgány dýchací - filtry - částice - požadavky - značení - zkoušení 31 Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku. anotace: Tato změna ČSN EN 71-8:2004 je českou verzí změny EN 71-8:2003/A1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má status jako oficiální verze. Tato změna A1 mění evropskou normu EN 71-8:2003 a byla schválena CEN klíčová slova: hračky - bezpečnost - skluzavky - houpačky

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing ČESKÁ NORMA 87.100;25.140.20 Květen 1994 Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro ČSN EN 50059 nanášení nehořlavých látek 33 2036 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 2004 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676 07 5802 Březen Automatic forced draught burners for gaseous fuels Brûleurs automatiques

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Jiskrová bezpečnost MTL4500

Jiskrová bezpečnost MTL4500 Jiskrová bezpečnost Základní princip IS 1. Omezené napětí 2. Omezený proud 3. Omezená nahromaděná el. energie 2 Ex ia Jiskrově bezpečné se dvěma poruchami Kategorie jiskrové bezpečnosti Ex ib Jiskrově

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Srpen 2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot Bezpečnostní požadavky ČSN EN 50176 ed. 2 33 2037 Stationary electrostatic

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČESKÁ NORMA ICS 55.180.10 Červenec 1996 KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČSN ISO 1496-3 26 9355 Series

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.130.20 Duben 2014 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí Část 7-4: Pomocná zařízení Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče ČSN EN 60947-7- 4 35 4101 idt IEC 60947-7-4:2013

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 Duben 2009 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676+A2 07 5802 Automatic forced draught burners for gaseous fuels Bruleurs automatiques

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více