ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY verze 06/2005 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

2

3 OBSAH ÚVOD 1. USPOŘÁDÁNÍ (KONSTRUKCE) POTRUBÍ Přívodní potrubí Výstupní potrubí Situační uspořádání Přímé délky Dimenzování potrubí Způsob upevnění Síly a momenty působící na potrubí ČIDLA PRO MĚŘENÍ TEPLOTY A TLAKU Minimální teplota Vzdálenost teplotního čidla Uspořádání potrubí Čidla pro tlak ODVODNĚNÍ PŘEDEHŘEV OCHRANA VNITŘNÍCH PLOCH POTRUBÍ OCHRANA PRO MĚŘENÍ TEPLA HLUČNOST Předpoklady Izolace Ostatní opatření pro snížení hlučnosti PROFOUKÁVÁNÍ ČIŠTĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST...11 Další materiály firmy POLNA corp., zabývající se chlazením přehřátých médií: NTG 76/670 Systém řízení entalpie NTG 76/674 Instalace chladiče přehřáté páry s proměnnou plochou NTG 76/675 Série regulačních ventilů s vnitřní injekcí NTG 76/680 Akustické prostředky ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 3

4 ÚVOD Doporučení uvedená v tomto dokumentu platí pro integrální regulační ventily řady až , ale některá z nich jsou rovněž použitelná pro individuální chladiče firmy POLNA corp. řady Jsou-li tato doporučení v rozporu s informacemi uvedenými na výkresech s rozměry, pak výkresové údaje mají přednost vůči údajům uvedeným v tomto dokumentu. 1. USPOŘÁDÁNÍ (KONSTRUKCE) POTRUBÍ 1.1 Přívodní potrubí Jsou-li napojeny dva nebo více regulačních ventilů pro úpravu páry na jednu sběrnou komoru, pak musí být provedena některá měření, aby se předešlo nestabilitě proudu vyvolané rezonancí tlaků v přívodech. Jak je znázorněno na obr. 1, je větvení přípustné za předpokladu, že je projektováno napojení různými (oddělenými) cestami. Rovná část potrubí bez disturbancí, instalovaná před regulačním ventilem, musí být delší než šestinásobek vstupního průměru tělesa včetně reduktoru tak, jak je to znázorněno na obr. 8. ŠPATNÉ UMÍSTĚNÍ VHODNÉ UMÍSTĚNÍ Obr. 1 Příklady uspořádání s několika chladícími stanicemi, napojenými na jednu sběrnou komoru 1.2 Výstupní potrubí V uspořádání potrubí vyloučit stoupání, aby se předešlo hromadění kondenzátu Uspořádání V případě, že je realizováno důkladné, se může na vzestupné části potrubí objevit akumulace (nahromadění) přebytku vody, který může vyvolat potíže při spouštění zařízení nebo dodávce vody. Proto není přípustná instalace regulačních ventilů typu a s rohovým tělesem a horním výstupem Přímé délky Aby se předešlo separaci /pára, musí být za sekcí pro vstřikování vody zajištěna minimální délka přímého potrubí 6 m (poslední pro konstrukci s dvěma sekcemi) od prvního kolena na potrubí. To platí rovněž pro změny v průměrech potrubí za předpokladu, že ve všech sekcích jsou splněny požadavky na rychlost proudění páry (viz obr. č. 2) Pozn. 1 viz rovněž dílčí pozn. 1.1 Pozn. 2 může být sníženo, je-li R rovno nebo větší než 3 DN2, ale ne pod 5 DN 2 Pozn. 3 viz rovněž dílčí poznámka 2.4 (pozn.1) místo vstřiku Pozn. 4 jsou-li používány 2 nebo více vstřikovacích sekcí, musí být vzata v úvahu poslední Pozn. 5 viz dílčí poznámka 2.2 (pozn. 2) (pozn. 3) (pozn. 4) (pozn. 5) bez odboček Obr. 2 Uspořádání potrubí kolem chladiče přehřáté páry (minimální vzdálenosti a délky přímých úseků) 4 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

5 Délka rovných (přímých) úseků může být bez problémů zkrácena, když: jsou uplatněna (použita) kolena se zvětšeným poloměrem (R 3 DN) jsou použity vysoce účinné chladiče přehřáté páry spraysat nebo s fixním průřezem Avšak nikdy nesmí být délka přímých úseků potrubí menší než pětinásobek vnitřního průměru výstupní přípojky chladiče přehřáté páry. Kdyby si zvláštní aplikace vyžadovaly další přímé úseky trasy, bude to specifikováno v technické dokumentaci Dimenzování potrubí Potrubí instalované za chladičem přehřáté páry (sekcí chladiče přehřáté páry) musí být dimenzováno tak, aby bylo dosaženo minima rychlosti a následně dostatečné úrovně turbulence proudu. Takový požadavek je splněn tehdy, když je velikost potrubí stejná jako výstupní přípojka chladicí sekce přesně určená firmou POLNA corp. Tak jsou tato doporučení aplikovatelná pro větší (rozměrnější) sekce výstupního potrubí, připojené na výstup z regulačního ventilu prostřednictvím expanderu. V následující tabulce jsou uvedeny minimální hodnoty rychlosti páry pro všechny chladiče přehřáté páry firmy POLNA corp. a jsou propočteny pro výstupní sekci, přičemž je vzato v úvahu průtočné množství a další podmínky páry za vstřikováním vody. V návaznosti na požadované nízké rychlosti páry musí být velikost (průměr) výstupního potrubí prověřována na minimální průtočné množství páry v souladu s vypínáním procesu. Data uvedena v tabulce 1 jsou rovněž použitelná pro individuální zařízení firmy POLNA corp. pro chlazení přehřáté páry, tak jak jsou popsána v dokumentu NTG 76/67. Tabulka 1 Minimální rychlosti páry před bodem vstřikování pro různé chladiče přehřáté páry firmy POLNA corp. (vstřikování za hlavním regulačním ventilem). Typ Popis Minimální rychlost páry [m/s] DN 6 DN 8 a 10 DN 12 LVL Jednoduchá tryska LVP Konstrukce sondy s jednoduchou a zdvojenou tryskou LVM Víceotvorová tryska (mnohočetná tryska) n.a Spraysat Regulační ventil s mnohočetnou tryskou n.a LP Konstrukce sondy s pevným průřezem Tyto hodnoty rychlosti představují minimální provozní limity pro specifický rozsah pracovních podmínek, kdy je umožněno odpaření vodních kapek a musí být dodrženy bez ohledu (nezávisle) na vlivu ostatních charakteristik procesu. Pro specifické aplikace mohou být připuštěny nižší hodnoty rychlosti páry. 1.3 Způsob upevnění Pro upevnění potrubí nesmí být použito těleso ventilu. Rovněž výstupní potrubí nesmí být použito pro připojení potrubí ke konstrukci, ale je-li to nevyhnutelné, musí být preventivně provedena taková opatření, aby se předešlo přenosu vibrací a hluku prostřednictvím takových spojů. 1.4 Síly a momenty působící na potrubí Regulační ventily firmy POLNA corp. jsou konstruovány tak, aby jejich těleso bylo pevnější, než potrubí k němu připojené. To znamená, že sekce modulu každé sekce tělesa je větší než potrubí připojené jak na přívodu do ventilu, tak na výstupu. Výsledkem tohoto způsobu konstrukce je to, že těleso ventilu je schopno přenášet napětí bez následných nepřijatelných deformací, které by mohly narušit správnou funkci ventilu. Když hodnotíme sekce modulů, musí být uvažováno s možnými rozdíly materiálových charakteristik tělesa ventilu a potrubí za provozní teploty. Když má ze zvláštních důvodů potrubí vyšší modul sekce (pozn. asi jakost materiálu) než těleso ventilu (výstup z tělesa ventilu), musí zákazník informovat firmu POLNA corp. o silách a momentech přenášených potrubím a na základě této informace musí být provedeno ověření odporu (odolnosti) tělesa. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 5

6 2. ČIDLA PRO MĚŘENÍ TEPLOTY A TLAKU 2.1 Minimální teplota Minimální teplota pro správné chlazení přehřáté páry leží 10 C nad bodem (teplotou) nasycení páry, vztaženým na výstupní tlak. Jsou rovněž známy některé aplikace, kdy T = 6 C bylo rovněž úspěšně uplatněno. Čím větší je rozdíl mezi Td a Ts, tím vyšší je účinnost procesu chlazení přehřáté páry s daným zařízením a při daném způsobu instalace. 2.2 Vzdálenost teplotního čidla Minimální vzdálenost teplotního čidla od místa vstřikování vody nesmí být menší než maximální hodnota mezi L min(1) a L min(2). 1. L min(1) V x α ts-tw (1) 2. L min(2) L min T γ p (2) Kde je: L min(1) minimální vzdálenost mezi bodem vstřikování vody a teplotním čidlem, potřebná pro odpaření vody, přičemž se bere v úvahu potřebná doba pro ohřev vody a její odpaření m L min(2) minimální vzdálenost mezi bodem vstřikování vody a teplotním čidlem s přihlédnutím k termodynamické kinetice a odpařování a unášení kapiček L min( T) nekorigovaná minimální vzdálenost teplotního čidla od místa vstřikování jako funkce rozdílu mezi teplotou ochlazené přehřáté páry a teplotou syté páry (Td-Ts)-m (viz obrázek 4) V rychlost páry ve výstupním potrubí v přehřátém stavu (za podmínek přehřátí) m/s x doba potřebná pro dosažení úplného odpaření. Použijte x = 0,2, odpovídá-li p v trysce doporučeným hodnotám s. Td-Ts rozdíl mezi požadovanou konečnou teplotou Td a teplotou syté páry Ts za podmínek na výstupu C Ts-Tw rozdíl mezi teplotou syté páry Ts za podmínek na výstupu a teplotou vstřikované vody Tw C γ p korekční faktor pro tlak páry na vstupu do chladící sekce (viz. obr. 5) α ts-tw korekční faktor pro vztah mezi teplotou vody a teplotou syté páry za podmínek na výstupu (viz obr. 6) Aby se zabránilo nadměrné reakční době systému, musí být vzdálenost mezi teplotním čidlem a místem vstřikování vody menší než V t max, kde t max (sek.) je maximální hodnota přípustná pro stabilní řízení procesu. V normálních případech může být uvažováno s hodnotou t max = 5 vteřin a při rychlosti páry = 20 m/s odpovídající vzdálenosti 100 m. 2.3 Uspořádání potrubí přímé úseky jsou popsány v bodu 1.2 v sekci potrubí před čidlem pro měření teplot je nutno vyhnout se jakýmkoliv odbočkám Ve výstupním potrubí nejsou přípustné odpojovací ventily, jelikož rozmístění výstupní sekce z regulačního ventilu se obecně (obvykle) nachází níže než vstupní strana. Odlišné instalace musí být před vyžádáním nabídky prodiskutovány s firmou POLNA corp. Toto upozornění je obzvlášť významné pro chladicí seskupení přehřáté páry vysokotlakého by-passu v tlakové třídě. 2.4 Čidlo tlaku řízení tlaku za ventilem je shodné s aplikacemi, u nichž se pára používá jako procesní médium jak je znázorněno na obr. 2, mělo by být čidlo přednostně umístěno v přímém úseku sekce ve větší vzdálenosti od regulačního ventilu než je menší hodnota mezi čtyřnásobkem DN2 a čtyřmi metry. Obr. 3 Minimální vzdálenost mezi teplotním čidlem a místem vstřikování vody 6 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

7 Obr. 4 Korekční faktor pro tlak páry Obr. 5 Korekční faktor pro teplotu vody 3. ODVODNĚNÍ Parní potrubí musí být prosto vody a proto je zásadní provedení důkladného. Hlavním zdrojem vody v potrubí je kondenzát a neodpařená ze zařízení pro chlazení přehřáté páry. Volná v parním potrubí může vyvolat vážná poškození potrubí strháváním vody působením vysokých rychlostí proudění páry. Rovněž tak se mohou snadno vyskytovat nadměrné vibrace a hlučnost. Konečně je přítomností vody výrazně ovlivněno měření teploty páry. Ventily pro úpravu páry řady a potřebují ochranu proti poškození tělesa, způsobenému přítomností vody. Proto je nezbytné jak na vstupní, tak na výstupní straně ventilu. Na obr. 6 je znázorněno, jak má být rozmístěno při různém uspořádání potrubí. vstup svisle nahoru vodorovný výstup vodorovný vstup výstup svisle dolů (pozn. 1) vstup vodorovně nebo svisle dolů vodorovný výstup (pozn. 3) (pozn. 4) Obr. 6 Rozmístění kolem regulačních ventilů pro úpravu páry Pozn. 1 doporučeno pro jakoukoliv orientaci vstupního potrubí Pozn. 2 závazné pro případy, kdy výstupní potrubí stoupá nebo není samoodvodnitelné Pozn. 3 při tomto uspořádání orientace připojení na těleso (ventilu) musí být toto dohodnuto s firmou POLNA corp. Pozn. 4 závazné pro konstrukci flow-to-close ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 7

8 Odvodnění musí být situováno v nejnižším bodě potrubí v okolí ventilu. Pro garantování úplného shromažďování vody musí být kapák (nebo sběrná nádoba) přímo přivařen k potrubí a mít průměr ne menší než polovina průměru potrubí. Je-li uspořádání projektováno s dvěma nebo více paralelními zařízeními pro chlazení přehřáté páry, musí být každé zařízení odvodněno samostatně nejvhodnějším způsobem (viz. obr. 7) správně špatně Na výše uvedeném znázornění je uspořádání v horizontální rovině: vlevo je doporučené uspořádání s nezávislými zařízeními pro vpravo je nesprávná konstrukce se společným odvodňovacím zařízením vyvedeným do společného bodu Obr. 7 Odvodnění paralelních zařízení pro chlazení přehřáté páry. 4. PŘEDEHŘEV Předehřev (ohřev) tělesa regulačního ventilu pro chlazení přehřáté páry je doporučován v závislosti na následujících faktorech: umístění ventilu při instalaci ventilu nad sběrnou komorou ve vzdálenosti nepřesahující 5 x DN, kde DN je průměr vstupu ventilu, je odpovídající předehřátí zaručeno a ohřev není nutný funkce ventilu nadměrné změny teplot na vstupu od tělesa ventilu se mohou vyskytnout v případě, kdy za normálního provozu je ventil v poloze uzavřeno (toto je typické pro obchvaty turbín). Nachází-li se uzavírací ventil před regulačním ventilem (není vyžadováno pro aplikaci u turbín), musí být garantováno, aby byl uzavírací ventil náležitě otevřen před připraveností regulačního ventilu k činnosti. teplotní gradient za předpokladu, že kondenzát je z tělesa ventilu zcela odstraněn, je ohřev striktně vyžadován, je-li rozdíl mezi teplotou používané páry a syté páry větší než 200 C. Z obr. 8 je jednoduše možno stanovit nutnost ohřevu jako funkci parametrů páry. Poznámka: Průběžné odstraňování kondenzátu může být považováno za jistý postup ohřevu, který má zajistit teplotu tělesa ventilu alespoň na úrovni teploty nasycení. Předehřívání ventilu je doporučeno teplota páry - C Předehřívání ventilu není nutné tlak páry - bar Obr. 8 Návod pro aplikování předehřívání ochlazovacího regulačního ventilu. 8 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

9 Má-li býti ohřev za těchto podmínek realizován, může být v závislosti na typu ventilu a uspořádání potrubí zvolen některý z dále uvedených způsobů. Nejvíce používány jsou tyto: a) recirkulace hlavní páry (obr. 9) Od provozního potrubí páry je vyvedeno pomocné potrubí, pára je vedena tělesem ventilu a recirkluje do původního parního potrubí. Pro uskutečnění tohoto postupu musí být tlak v odběrových místech (a) a (b) obchvatu nepatrně rozdílný (minimálně 0,5 baru) a tento pokles může být dosažen buď samotným potrubím, nebo složkou (c) zařazenou za tímto úsekem (vstupní hrdlo, seškrcení). Doporučuje se zařazení ručního škrtícího ventilu (d) do obchvatu pro seřízení množství páry nebo jejího zastavení. b) Obchvat regulačního ventilu (obr. 10a a 10b) Bod vstřikování vody se nachází ve výtokové sekci tělesa a diferenční tlak přes trysku je stejný jako u hlavního ventilu. Proto se toto řešení doporučuje jen pro nízkotlaké procesy a je typické pro použití L.P by-pass, kde je výstup připojen na kondenzátor. Je-li používán vysokotlaký proces, musí být věnována pozornost ventilu (d), který řídí úroveň ohřevu, protože jeho výše zahrnuje p jak v otevřené, tak i v uzavřené poloze. Dimenzování ohřívacího potrubí a množství páry je poskytováno firmou POLNA corp. a závisí na druhu uspořádání a typu ventilu. hlavní parní potrubí by-pass vnější připojení Obr. 10a By-pass využitý jako prohřívání rohového ventilu. Obr. 9 Prohřívání realizované recirkulací páry. Rohové těleso série pro ochlazování páry. hlavní parní potrubí vnější připojení ke kondenzátoru Přímé provedení série pro ochlazování páry. by-pass Obr. 10b By-pass využitý jako prohřívání přímého regulačního ventilu. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 9

10 5. OCHRANA VNITŘKU POTRUBÍ Rozstřik může působit na praskání potrubí v důsledku teplotního šoku. Pokud není výrobcem zařízení pro chlazení přehřáté páry stanoveno jinak, doporučuje se chránit potrubí proti mechanickému poškození. Běžně mohou být využita následující řešení: ochranný vnitřní plášť (použitelné pouze pro parní potrubí o průměru na 6 ) přiměřené zvýšení síly stěny Hodnota dodatečného zvýšení síly stěny v teplotních rozmezích vyznačených na obr. 12 činí: S = 0,01 (T V T W ) Kde je: T V teplota páry C; T W teplota vstřikované vody, C 6. OCHRANA PŘI MĚŘENÍ TEPLOTY Ochrana čidla pro měření teploty je doporučována v tom případě, kdy místo vstřikování vody se (co do vzdálenosti) blíží minimální hodnotě a kdy je injektováno značné množství vody (podíl množství vody pro chlazení přehřáté páry nad 25 % množství páry). Ochrana může být provedena způsobem, který je znázorněn na obr. 11 a jehož účelem je odstranit nebezpečí zvlhčení čidla neodpařenou vodou. 7. HLUČNOST 7.1 Předpoklad Předpokládaná hlučnost spojená s používáním regulačních ventilů pro chlazení přehřáté páry vstřikováním vody do výstupního potrubí vychází ze standardních rovnic IEC Některé dodatečné vlastní úvahy firmy POLNA corp., týkající se užitečnosti vstřikování vody pro ovlivnění akustiky (viz. obr. 13) tlumičem ve výstupním potrubí a dalších uplatněných opatření, byly spolehlivě ověřeny a prokázány mnoha laboratořemi a i přímým měřením. 10 mm směr průtoku 7.2 Izolace Tepelná izolace běžně používaná u ventilů pro chlazení přehřáté páry a navazující potrubí je účinným prostředkem pro snížení hlučnosti vyvolané ventilem a to v závislosti na uspořádání výstupního potrubí. Tento přínos je obzvláště významný u regulačních ventilů L.P. by pass (směrem) ke kondezátoru, kde Obr. 11 Typický příklad ochrany teplotní jímky by limitovaná délka potrubí mohla být vhodným faktorem pro vznik akustických efektů. Více podrobností o těchto jevech je obsaženo v dokumentu firmy POLNA corp. NTG 76/ Další opatření pro snížení hlučnosti Překračuje-li rychlost páry ve výstupní přípojce hodnotu 0,25 Machova čísla, pak musí být výstupní potrubí chladicí sekce tlustostěnné, a to jak pro snížení hlučnosti, tak hlavně pro potlačení nadměrných vibrací. Je-li do potrubí začleněno koleno, pak musí rozšíření uplatněné pro snížení výstupní rychlosti být v souladu s doporučeními uvedenými v obr. 13. USPOKOJIVÉ (pozn. 1) (pozn. 2) DOBRÉ (pozn. 2) Obr.12 Korekce hlučnosti vyvolané redukčním ventilem vyvolané vstřikováním vody. Úroveň hlučnosti, která má být korigována, je propočtena pro výstup z chladiče přehřáté páry. Rozsah (výše) korekce je funkcí procentního poměru vody k průtoku páry. (pozn. 2) EXCELENTNÍ (pozn. 3) Obr. 13 Uspořádání výstupu s rozšířeným potrubím Pozn. 1: Jen v případě, je-li na výstupu ze stanice omezený prostor Pozn. 2: Minimální délka přímého potrubí v souladu s požadavky uvedenými na obr. 2 Pozn. 3: Nejlepší řešení, které může být zvoleno tehdy, je-li v souladu s disponibilním prostorem a minimální rychlosti páry (pozn. 2) 10 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

11 8. PROFUK Pokud není v předpisech pro montáž uvedeno jinak, pak před svařováním není výslovně nutné rozmontování ventilu. Avšak vstupní potrubí musí být vyčištěno a prosto jakýchkoliv pevných částí. Má-li být čištěno vstupní potrubí k ventilu po svařování, pak musí být ventil rozmontován, tj. musí z něj být odstraněny veškeré vnitřní části s výjimkou sedla. Profuk však v zásadě nemusí být prováděn po svařování na výstupním tlumiči a zařízení pro chlazení přehřáté páry. Prosím konzultujte výjimky z těchto zásad s odborem enginnering firmy POLNA corp. Po svařování musí být těleso (ventilu) vybaveno speciální vložkou, tak jak je to znázorněno na obr. 14. Vložka musí být přivařena k odfukovacímu komínu. Věnujte pozornost maximálnímu tlaku páry, používané k profuku, který je specifikován v technické dokumentaci. Běžně je maximálně přípustný tlak u vložek firmy POLNA corp. 30 barů při teplotách nepřevyšujících 400 C. Vložky firmy POLNA corp. umožňují dlouhodobý průtok páry bez nebezpečí pro dosedací plochy ventilu. výstup profuk Obr. 14 Profuk vstupní sekce potrubí Profuk musí být proveden po přivaření těla ventilu do potrubí (k potrubí). Před zpětnou montáží zkontrolujte čistotu dutin v těle ventilu a to obzvláště u tvarů těl, která nejsou samoodvodnitelná (např. řada ) 9. ČISTOTA Při veškerých montážních úkonech musí být pohon i ventil chráněn před jakýmkoliv znečištěním, prachem nebo cizími tělesy, které by mohly vniknout do ventilu nebo pohonu. Doporučujeme ošetření veškerých částí vhodným prostředkem v případech velkého časového rozdílu mezí instalací a počátkem uvedení do provozu. Je-li uvažováno o hydraulickém pohonu, musí být přípojky oleje pečlivě uzavřeny. V tomto případě musí být řídicí jednotky a ostatní elektrická zařízení instalována těsně před uvedením do provozu. 10. ÚVAHY O ŽIVOTNOSTI U tohoto typu ventilů je uvažováno s takovou jejich funkcí, kdy se často vyskytují změny teploty a tlaku, čímž dochází ke kritickému namáhání tělesa ventilu. Není-li požadováno jinak, pak jsou tyto ventily firmy POLNA corp. konstruovány v souladu s kritérii TRD 301 za účelem dosažení následujících skutečností: maximum studených startů: 2000 maximum odpovídacích kombinovaných cyklů: minimální přípustná míra teplotní změny: 2 K/min Při konstrukci pro extrémní teploty (nad 545 C) je normálně pro těleso ventilu používána ocel s %Cr (A217 C12A, SA 182 F91) a v tomto případě propočet vede k dosažení přípustné míry teplotní změny 8 K/min. nebo lepší. Je-li požadována delší životnost, je použití oceli s 9 % Cr nebo jejího ekvivalentu pro záruku přijatelné hodnoty míry teplotní změny závazné. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 11

12 POLNA corp. s.r.o. Oldřichovice Třinec-Oldřichovice Czech Republic phone: fax: web: bank account: ČSOB a.s.,třinec / CZK /0300 ČSN EN ISO 14001: EUR ČSN EN ISO 9001:2005 IČ: , DIČ: CZ The company is incorporated in the Companies Register with the Regional Court in Ostrava, Section C, Inset No

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém Industrial Průmyslový vzdušný solární systém SV Industrial - var8.indd 1 12.7.2012 9:56:00 Obecné informace Vzdušný solární systém SolarVenti Industrial podstatně sníží provozní náklady v komerčních objektech.

Více

TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody

TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody ID název opatření katalog úsporných opatření TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody Obecné zařazení: Energie odpadní vody Popis: Toto řešení je založené na principu zpětného získávání tepla z

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více