ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY verze 06/2005 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

2

3 OBSAH ÚVOD 1. USPOŘÁDÁNÍ (KONSTRUKCE) POTRUBÍ Přívodní potrubí Výstupní potrubí Situační uspořádání Přímé délky Dimenzování potrubí Způsob upevnění Síly a momenty působící na potrubí ČIDLA PRO MĚŘENÍ TEPLOTY A TLAKU Minimální teplota Vzdálenost teplotního čidla Uspořádání potrubí Čidla pro tlak ODVODNĚNÍ PŘEDEHŘEV OCHRANA VNITŘNÍCH PLOCH POTRUBÍ OCHRANA PRO MĚŘENÍ TEPLA HLUČNOST Předpoklady Izolace Ostatní opatření pro snížení hlučnosti PROFOUKÁVÁNÍ ČIŠTĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST...11 Další materiály firmy POLNA corp., zabývající se chlazením přehřátých médií: NTG 76/670 Systém řízení entalpie NTG 76/674 Instalace chladiče přehřáté páry s proměnnou plochou NTG 76/675 Série regulačních ventilů s vnitřní injekcí NTG 76/680 Akustické prostředky ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 3

4 ÚVOD Doporučení uvedená v tomto dokumentu platí pro integrální regulační ventily řady až , ale některá z nich jsou rovněž použitelná pro individuální chladiče firmy POLNA corp. řady Jsou-li tato doporučení v rozporu s informacemi uvedenými na výkresech s rozměry, pak výkresové údaje mají přednost vůči údajům uvedeným v tomto dokumentu. 1. USPOŘÁDÁNÍ (KONSTRUKCE) POTRUBÍ 1.1 Přívodní potrubí Jsou-li napojeny dva nebo více regulačních ventilů pro úpravu páry na jednu sběrnou komoru, pak musí být provedena některá měření, aby se předešlo nestabilitě proudu vyvolané rezonancí tlaků v přívodech. Jak je znázorněno na obr. 1, je větvení přípustné za předpokladu, že je projektováno napojení různými (oddělenými) cestami. Rovná část potrubí bez disturbancí, instalovaná před regulačním ventilem, musí být delší než šestinásobek vstupního průměru tělesa včetně reduktoru tak, jak je to znázorněno na obr. 8. ŠPATNÉ UMÍSTĚNÍ VHODNÉ UMÍSTĚNÍ Obr. 1 Příklady uspořádání s několika chladícími stanicemi, napojenými na jednu sběrnou komoru 1.2 Výstupní potrubí V uspořádání potrubí vyloučit stoupání, aby se předešlo hromadění kondenzátu Uspořádání V případě, že je realizováno důkladné, se může na vzestupné části potrubí objevit akumulace (nahromadění) přebytku vody, který může vyvolat potíže při spouštění zařízení nebo dodávce vody. Proto není přípustná instalace regulačních ventilů typu a s rohovým tělesem a horním výstupem Přímé délky Aby se předešlo separaci /pára, musí být za sekcí pro vstřikování vody zajištěna minimální délka přímého potrubí 6 m (poslední pro konstrukci s dvěma sekcemi) od prvního kolena na potrubí. To platí rovněž pro změny v průměrech potrubí za předpokladu, že ve všech sekcích jsou splněny požadavky na rychlost proudění páry (viz obr. č. 2) Pozn. 1 viz rovněž dílčí pozn. 1.1 Pozn. 2 může být sníženo, je-li R rovno nebo větší než 3 DN2, ale ne pod 5 DN 2 Pozn. 3 viz rovněž dílčí poznámka 2.4 (pozn.1) místo vstřiku Pozn. 4 jsou-li používány 2 nebo více vstřikovacích sekcí, musí být vzata v úvahu poslední Pozn. 5 viz dílčí poznámka 2.2 (pozn. 2) (pozn. 3) (pozn. 4) (pozn. 5) bez odboček Obr. 2 Uspořádání potrubí kolem chladiče přehřáté páry (minimální vzdálenosti a délky přímých úseků) 4 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

5 Délka rovných (přímých) úseků může být bez problémů zkrácena, když: jsou uplatněna (použita) kolena se zvětšeným poloměrem (R 3 DN) jsou použity vysoce účinné chladiče přehřáté páry spraysat nebo s fixním průřezem Avšak nikdy nesmí být délka přímých úseků potrubí menší než pětinásobek vnitřního průměru výstupní přípojky chladiče přehřáté páry. Kdyby si zvláštní aplikace vyžadovaly další přímé úseky trasy, bude to specifikováno v technické dokumentaci Dimenzování potrubí Potrubí instalované za chladičem přehřáté páry (sekcí chladiče přehřáté páry) musí být dimenzováno tak, aby bylo dosaženo minima rychlosti a následně dostatečné úrovně turbulence proudu. Takový požadavek je splněn tehdy, když je velikost potrubí stejná jako výstupní přípojka chladicí sekce přesně určená firmou POLNA corp. Tak jsou tato doporučení aplikovatelná pro větší (rozměrnější) sekce výstupního potrubí, připojené na výstup z regulačního ventilu prostřednictvím expanderu. V následující tabulce jsou uvedeny minimální hodnoty rychlosti páry pro všechny chladiče přehřáté páry firmy POLNA corp. a jsou propočteny pro výstupní sekci, přičemž je vzato v úvahu průtočné množství a další podmínky páry za vstřikováním vody. V návaznosti na požadované nízké rychlosti páry musí být velikost (průměr) výstupního potrubí prověřována na minimální průtočné množství páry v souladu s vypínáním procesu. Data uvedena v tabulce 1 jsou rovněž použitelná pro individuální zařízení firmy POLNA corp. pro chlazení přehřáté páry, tak jak jsou popsána v dokumentu NTG 76/67. Tabulka 1 Minimální rychlosti páry před bodem vstřikování pro různé chladiče přehřáté páry firmy POLNA corp. (vstřikování za hlavním regulačním ventilem). Typ Popis Minimální rychlost páry [m/s] DN 6 DN 8 a 10 DN 12 LVL Jednoduchá tryska LVP Konstrukce sondy s jednoduchou a zdvojenou tryskou LVM Víceotvorová tryska (mnohočetná tryska) n.a Spraysat Regulační ventil s mnohočetnou tryskou n.a LP Konstrukce sondy s pevným průřezem Tyto hodnoty rychlosti představují minimální provozní limity pro specifický rozsah pracovních podmínek, kdy je umožněno odpaření vodních kapek a musí být dodrženy bez ohledu (nezávisle) na vlivu ostatních charakteristik procesu. Pro specifické aplikace mohou být připuštěny nižší hodnoty rychlosti páry. 1.3 Způsob upevnění Pro upevnění potrubí nesmí být použito těleso ventilu. Rovněž výstupní potrubí nesmí být použito pro připojení potrubí ke konstrukci, ale je-li to nevyhnutelné, musí být preventivně provedena taková opatření, aby se předešlo přenosu vibrací a hluku prostřednictvím takových spojů. 1.4 Síly a momenty působící na potrubí Regulační ventily firmy POLNA corp. jsou konstruovány tak, aby jejich těleso bylo pevnější, než potrubí k němu připojené. To znamená, že sekce modulu každé sekce tělesa je větší než potrubí připojené jak na přívodu do ventilu, tak na výstupu. Výsledkem tohoto způsobu konstrukce je to, že těleso ventilu je schopno přenášet napětí bez následných nepřijatelných deformací, které by mohly narušit správnou funkci ventilu. Když hodnotíme sekce modulů, musí být uvažováno s možnými rozdíly materiálových charakteristik tělesa ventilu a potrubí za provozní teploty. Když má ze zvláštních důvodů potrubí vyšší modul sekce (pozn. asi jakost materiálu) než těleso ventilu (výstup z tělesa ventilu), musí zákazník informovat firmu POLNA corp. o silách a momentech přenášených potrubím a na základě této informace musí být provedeno ověření odporu (odolnosti) tělesa. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 5

6 2. ČIDLA PRO MĚŘENÍ TEPLOTY A TLAKU 2.1 Minimální teplota Minimální teplota pro správné chlazení přehřáté páry leží 10 C nad bodem (teplotou) nasycení páry, vztaženým na výstupní tlak. Jsou rovněž známy některé aplikace, kdy T = 6 C bylo rovněž úspěšně uplatněno. Čím větší je rozdíl mezi Td a Ts, tím vyšší je účinnost procesu chlazení přehřáté páry s daným zařízením a při daném způsobu instalace. 2.2 Vzdálenost teplotního čidla Minimální vzdálenost teplotního čidla od místa vstřikování vody nesmí být menší než maximální hodnota mezi L min(1) a L min(2). 1. L min(1) V x α ts-tw (1) 2. L min(2) L min T γ p (2) Kde je: L min(1) minimální vzdálenost mezi bodem vstřikování vody a teplotním čidlem, potřebná pro odpaření vody, přičemž se bere v úvahu potřebná doba pro ohřev vody a její odpaření m L min(2) minimální vzdálenost mezi bodem vstřikování vody a teplotním čidlem s přihlédnutím k termodynamické kinetice a odpařování a unášení kapiček L min( T) nekorigovaná minimální vzdálenost teplotního čidla od místa vstřikování jako funkce rozdílu mezi teplotou ochlazené přehřáté páry a teplotou syté páry (Td-Ts)-m (viz obrázek 4) V rychlost páry ve výstupním potrubí v přehřátém stavu (za podmínek přehřátí) m/s x doba potřebná pro dosažení úplného odpaření. Použijte x = 0,2, odpovídá-li p v trysce doporučeným hodnotám s. Td-Ts rozdíl mezi požadovanou konečnou teplotou Td a teplotou syté páry Ts za podmínek na výstupu C Ts-Tw rozdíl mezi teplotou syté páry Ts za podmínek na výstupu a teplotou vstřikované vody Tw C γ p korekční faktor pro tlak páry na vstupu do chladící sekce (viz. obr. 5) α ts-tw korekční faktor pro vztah mezi teplotou vody a teplotou syté páry za podmínek na výstupu (viz obr. 6) Aby se zabránilo nadměrné reakční době systému, musí být vzdálenost mezi teplotním čidlem a místem vstřikování vody menší než V t max, kde t max (sek.) je maximální hodnota přípustná pro stabilní řízení procesu. V normálních případech může být uvažováno s hodnotou t max = 5 vteřin a při rychlosti páry = 20 m/s odpovídající vzdálenosti 100 m. 2.3 Uspořádání potrubí přímé úseky jsou popsány v bodu 1.2 v sekci potrubí před čidlem pro měření teplot je nutno vyhnout se jakýmkoliv odbočkám Ve výstupním potrubí nejsou přípustné odpojovací ventily, jelikož rozmístění výstupní sekce z regulačního ventilu se obecně (obvykle) nachází níže než vstupní strana. Odlišné instalace musí být před vyžádáním nabídky prodiskutovány s firmou POLNA corp. Toto upozornění je obzvlášť významné pro chladicí seskupení přehřáté páry vysokotlakého by-passu v tlakové třídě. 2.4 Čidlo tlaku řízení tlaku za ventilem je shodné s aplikacemi, u nichž se pára používá jako procesní médium jak je znázorněno na obr. 2, mělo by být čidlo přednostně umístěno v přímém úseku sekce ve větší vzdálenosti od regulačního ventilu než je menší hodnota mezi čtyřnásobkem DN2 a čtyřmi metry. Obr. 3 Minimální vzdálenost mezi teplotním čidlem a místem vstřikování vody 6 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

7 Obr. 4 Korekční faktor pro tlak páry Obr. 5 Korekční faktor pro teplotu vody 3. ODVODNĚNÍ Parní potrubí musí být prosto vody a proto je zásadní provedení důkladného. Hlavním zdrojem vody v potrubí je kondenzát a neodpařená ze zařízení pro chlazení přehřáté páry. Volná v parním potrubí může vyvolat vážná poškození potrubí strháváním vody působením vysokých rychlostí proudění páry. Rovněž tak se mohou snadno vyskytovat nadměrné vibrace a hlučnost. Konečně je přítomností vody výrazně ovlivněno měření teploty páry. Ventily pro úpravu páry řady a potřebují ochranu proti poškození tělesa, způsobenému přítomností vody. Proto je nezbytné jak na vstupní, tak na výstupní straně ventilu. Na obr. 6 je znázorněno, jak má být rozmístěno při různém uspořádání potrubí. vstup svisle nahoru vodorovný výstup vodorovný vstup výstup svisle dolů (pozn. 1) vstup vodorovně nebo svisle dolů vodorovný výstup (pozn. 3) (pozn. 4) Obr. 6 Rozmístění kolem regulačních ventilů pro úpravu páry Pozn. 1 doporučeno pro jakoukoliv orientaci vstupního potrubí Pozn. 2 závazné pro případy, kdy výstupní potrubí stoupá nebo není samoodvodnitelné Pozn. 3 při tomto uspořádání orientace připojení na těleso (ventilu) musí být toto dohodnuto s firmou POLNA corp. Pozn. 4 závazné pro konstrukci flow-to-close ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 7

8 Odvodnění musí být situováno v nejnižším bodě potrubí v okolí ventilu. Pro garantování úplného shromažďování vody musí být kapák (nebo sběrná nádoba) přímo přivařen k potrubí a mít průměr ne menší než polovina průměru potrubí. Je-li uspořádání projektováno s dvěma nebo více paralelními zařízeními pro chlazení přehřáté páry, musí být každé zařízení odvodněno samostatně nejvhodnějším způsobem (viz. obr. 7) správně špatně Na výše uvedeném znázornění je uspořádání v horizontální rovině: vlevo je doporučené uspořádání s nezávislými zařízeními pro vpravo je nesprávná konstrukce se společným odvodňovacím zařízením vyvedeným do společného bodu Obr. 7 Odvodnění paralelních zařízení pro chlazení přehřáté páry. 4. PŘEDEHŘEV Předehřev (ohřev) tělesa regulačního ventilu pro chlazení přehřáté páry je doporučován v závislosti na následujících faktorech: umístění ventilu při instalaci ventilu nad sběrnou komorou ve vzdálenosti nepřesahující 5 x DN, kde DN je průměr vstupu ventilu, je odpovídající předehřátí zaručeno a ohřev není nutný funkce ventilu nadměrné změny teplot na vstupu od tělesa ventilu se mohou vyskytnout v případě, kdy za normálního provozu je ventil v poloze uzavřeno (toto je typické pro obchvaty turbín). Nachází-li se uzavírací ventil před regulačním ventilem (není vyžadováno pro aplikaci u turbín), musí být garantováno, aby byl uzavírací ventil náležitě otevřen před připraveností regulačního ventilu k činnosti. teplotní gradient za předpokladu, že kondenzát je z tělesa ventilu zcela odstraněn, je ohřev striktně vyžadován, je-li rozdíl mezi teplotou používané páry a syté páry větší než 200 C. Z obr. 8 je jednoduše možno stanovit nutnost ohřevu jako funkci parametrů páry. Poznámka: Průběžné odstraňování kondenzátu může být považováno za jistý postup ohřevu, který má zajistit teplotu tělesa ventilu alespoň na úrovni teploty nasycení. Předehřívání ventilu je doporučeno teplota páry - C Předehřívání ventilu není nutné tlak páry - bar Obr. 8 Návod pro aplikování předehřívání ochlazovacího regulačního ventilu. 8 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

9 Má-li býti ohřev za těchto podmínek realizován, může být v závislosti na typu ventilu a uspořádání potrubí zvolen některý z dále uvedených způsobů. Nejvíce používány jsou tyto: a) recirkulace hlavní páry (obr. 9) Od provozního potrubí páry je vyvedeno pomocné potrubí, pára je vedena tělesem ventilu a recirkluje do původního parního potrubí. Pro uskutečnění tohoto postupu musí být tlak v odběrových místech (a) a (b) obchvatu nepatrně rozdílný (minimálně 0,5 baru) a tento pokles může být dosažen buď samotným potrubím, nebo složkou (c) zařazenou za tímto úsekem (vstupní hrdlo, seškrcení). Doporučuje se zařazení ručního škrtícího ventilu (d) do obchvatu pro seřízení množství páry nebo jejího zastavení. b) Obchvat regulačního ventilu (obr. 10a a 10b) Bod vstřikování vody se nachází ve výtokové sekci tělesa a diferenční tlak přes trysku je stejný jako u hlavního ventilu. Proto se toto řešení doporučuje jen pro nízkotlaké procesy a je typické pro použití L.P by-pass, kde je výstup připojen na kondenzátor. Je-li používán vysokotlaký proces, musí být věnována pozornost ventilu (d), který řídí úroveň ohřevu, protože jeho výše zahrnuje p jak v otevřené, tak i v uzavřené poloze. Dimenzování ohřívacího potrubí a množství páry je poskytováno firmou POLNA corp. a závisí na druhu uspořádání a typu ventilu. hlavní parní potrubí by-pass vnější připojení Obr. 10a By-pass využitý jako prohřívání rohového ventilu. Obr. 9 Prohřívání realizované recirkulací páry. Rohové těleso série pro ochlazování páry. hlavní parní potrubí vnější připojení ke kondenzátoru Přímé provedení série pro ochlazování páry. by-pass Obr. 10b By-pass využitý jako prohřívání přímého regulačního ventilu. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 9

10 5. OCHRANA VNITŘKU POTRUBÍ Rozstřik může působit na praskání potrubí v důsledku teplotního šoku. Pokud není výrobcem zařízení pro chlazení přehřáté páry stanoveno jinak, doporučuje se chránit potrubí proti mechanickému poškození. Běžně mohou být využita následující řešení: ochranný vnitřní plášť (použitelné pouze pro parní potrubí o průměru na 6 ) přiměřené zvýšení síly stěny Hodnota dodatečného zvýšení síly stěny v teplotních rozmezích vyznačených na obr. 12 činí: S = 0,01 (T V T W ) Kde je: T V teplota páry C; T W teplota vstřikované vody, C 6. OCHRANA PŘI MĚŘENÍ TEPLOTY Ochrana čidla pro měření teploty je doporučována v tom případě, kdy místo vstřikování vody se (co do vzdálenosti) blíží minimální hodnotě a kdy je injektováno značné množství vody (podíl množství vody pro chlazení přehřáté páry nad 25 % množství páry). Ochrana může být provedena způsobem, který je znázorněn na obr. 11 a jehož účelem je odstranit nebezpečí zvlhčení čidla neodpařenou vodou. 7. HLUČNOST 7.1 Předpoklad Předpokládaná hlučnost spojená s používáním regulačních ventilů pro chlazení přehřáté páry vstřikováním vody do výstupního potrubí vychází ze standardních rovnic IEC Některé dodatečné vlastní úvahy firmy POLNA corp., týkající se užitečnosti vstřikování vody pro ovlivnění akustiky (viz. obr. 13) tlumičem ve výstupním potrubí a dalších uplatněných opatření, byly spolehlivě ověřeny a prokázány mnoha laboratořemi a i přímým měřením. 10 mm směr průtoku 7.2 Izolace Tepelná izolace běžně používaná u ventilů pro chlazení přehřáté páry a navazující potrubí je účinným prostředkem pro snížení hlučnosti vyvolané ventilem a to v závislosti na uspořádání výstupního potrubí. Tento přínos je obzvláště významný u regulačních ventilů L.P. by pass (směrem) ke kondezátoru, kde Obr. 11 Typický příklad ochrany teplotní jímky by limitovaná délka potrubí mohla být vhodným faktorem pro vznik akustických efektů. Více podrobností o těchto jevech je obsaženo v dokumentu firmy POLNA corp. NTG 76/ Další opatření pro snížení hlučnosti Překračuje-li rychlost páry ve výstupní přípojce hodnotu 0,25 Machova čísla, pak musí být výstupní potrubí chladicí sekce tlustostěnné, a to jak pro snížení hlučnosti, tak hlavně pro potlačení nadměrných vibrací. Je-li do potrubí začleněno koleno, pak musí rozšíření uplatněné pro snížení výstupní rychlosti být v souladu s doporučeními uvedenými v obr. 13. USPOKOJIVÉ (pozn. 1) (pozn. 2) DOBRÉ (pozn. 2) Obr.12 Korekce hlučnosti vyvolané redukčním ventilem vyvolané vstřikováním vody. Úroveň hlučnosti, která má být korigována, je propočtena pro výstup z chladiče přehřáté páry. Rozsah (výše) korekce je funkcí procentního poměru vody k průtoku páry. (pozn. 2) EXCELENTNÍ (pozn. 3) Obr. 13 Uspořádání výstupu s rozšířeným potrubím Pozn. 1: Jen v případě, je-li na výstupu ze stanice omezený prostor Pozn. 2: Minimální délka přímého potrubí v souladu s požadavky uvedenými na obr. 2 Pozn. 3: Nejlepší řešení, které může být zvoleno tehdy, je-li v souladu s disponibilním prostorem a minimální rychlosti páry (pozn. 2) 10 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

11 8. PROFUK Pokud není v předpisech pro montáž uvedeno jinak, pak před svařováním není výslovně nutné rozmontování ventilu. Avšak vstupní potrubí musí být vyčištěno a prosto jakýchkoliv pevných částí. Má-li být čištěno vstupní potrubí k ventilu po svařování, pak musí být ventil rozmontován, tj. musí z něj být odstraněny veškeré vnitřní části s výjimkou sedla. Profuk však v zásadě nemusí být prováděn po svařování na výstupním tlumiči a zařízení pro chlazení přehřáté páry. Prosím konzultujte výjimky z těchto zásad s odborem enginnering firmy POLNA corp. Po svařování musí být těleso (ventilu) vybaveno speciální vložkou, tak jak je to znázorněno na obr. 14. Vložka musí být přivařena k odfukovacímu komínu. Věnujte pozornost maximálnímu tlaku páry, používané k profuku, který je specifikován v technické dokumentaci. Běžně je maximálně přípustný tlak u vložek firmy POLNA corp. 30 barů při teplotách nepřevyšujících 400 C. Vložky firmy POLNA corp. umožňují dlouhodobý průtok páry bez nebezpečí pro dosedací plochy ventilu. výstup profuk Obr. 14 Profuk vstupní sekce potrubí Profuk musí být proveden po přivaření těla ventilu do potrubí (k potrubí). Před zpětnou montáží zkontrolujte čistotu dutin v těle ventilu a to obzvláště u tvarů těl, která nejsou samoodvodnitelná (např. řada ) 9. ČISTOTA Při veškerých montážních úkonech musí být pohon i ventil chráněn před jakýmkoliv znečištěním, prachem nebo cizími tělesy, které by mohly vniknout do ventilu nebo pohonu. Doporučujeme ošetření veškerých částí vhodným prostředkem v případech velkého časového rozdílu mezí instalací a počátkem uvedení do provozu. Je-li uvažováno o hydraulickém pohonu, musí být přípojky oleje pečlivě uzavřeny. V tomto případě musí být řídicí jednotky a ostatní elektrická zařízení instalována těsně před uvedením do provozu. 10. ÚVAHY O ŽIVOTNOSTI U tohoto typu ventilů je uvažováno s takovou jejich funkcí, kdy se často vyskytují změny teploty a tlaku, čímž dochází ke kritickému namáhání tělesa ventilu. Není-li požadováno jinak, pak jsou tyto ventily firmy POLNA corp. konstruovány v souladu s kritérii TRD 301 za účelem dosažení následujících skutečností: maximum studených startů: 2000 maximum odpovídacích kombinovaných cyklů: minimální přípustná míra teplotní změny: 2 K/min Při konstrukci pro extrémní teploty (nad 545 C) je normálně pro těleso ventilu používána ocel s %Cr (A217 C12A, SA 182 F91) a v tomto případě propočet vede k dosažení přípustné míry teplotní změny 8 K/min. nebo lepší. Je-li požadována delší životnost, je použití oceli s 9 % Cr nebo jejího ekvivalentu pro záruku přijatelné hodnoty míry teplotní změny závazné. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 11

12 POLNA corp. s.r.o. Oldřichovice Třinec-Oldřichovice Czech Republic phone: fax: web: bank account: ČSOB a.s.,třinec / CZK /0300 ČSN EN ISO 14001: EUR ČSN EN ISO 9001:2005 IČ: , DIČ: CZ The company is incorporated in the Companies Register with the Regional Court in Ostrava, Section C, Inset No

ŠIKMÝ REGULÁTOR TLAKU (5334) Objednací číslo 05893DC

ŠIKMÝ REGULÁTOR TLAKU (5334) Objednací číslo 05893DC ŠIKMÝ REGULÁTOR TLAKU (5334) Objednací číslo 05893DC Použití: Regulátor tlaku se používá k regulaci vstupního (kolísavého) tlaku na konstantní tlak u hygienickosanitárních systémů jako prvek ochrany bojlerů,

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela Popis/Použití Soustava ThermoClean představuje kompaktní a efektivní

Více

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů

Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH. KONTROL PR Cod rev

KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH. KONTROL PR Cod rev KO TROL PR (PR95) Systém pro měření ph redox potenciálu - teploty OBSAH 1 Pro začátek str. 2 2 Nainstalování str. 4 3 Nastavení a provoz str. 7 4 Údržba str. 7 5 Hledání závad str. 7 6 Jak se spojit s

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 136 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF46 VKF46TS Šedá litina EN-GJL-250 (do DN 300) tvárná litina EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600 k vs 50 29300 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrž NADO 500/300 v1 NADO 750/250 v1 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Více

D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení

D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení D15S Membránový redukční ventil přírubové provedení Katalogový list Použití Redukční ventily D15S chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu jejich

Více

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry.

D15P. Honeywell. Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ. Použití. Hlavní rysy. Rozsah aplikací. Konstrukce. Technické parametry. D15P Redukční ventily PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D15P chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6 Zásobování teplem Cvičení 2 2015 Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická 4 166 07 Praha 6 Měření tlaku (1 bar = 100 kpa = 1000 mbar) x Bar Přetlak Absolutní tlak 1 Bar Atmosférický

Více

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov Typový list 7150.1/5-64 BOA-H R uzavírací ventil s těsněním kov na kov s vlnovcem s prírubami dle nové evropské normy 1092-2 typ 21 šedá litina PN 16 DN 15-300 tvárná litina PN 16 DN 15-350 tvárná litina

Více

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222 Obsah Proporcionální ventily Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 8880 Mosaz G / - G -0.9-0 bar +90 C / Flatprop Mosaz, z nerezové oceli cartridge, základna 0 - bar +0 C / 4 Série 8880 Motorizovaný

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit

Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit Datový list Regulační ventily (PN 16) VRG 2 2-cestný ventil, vnější závit VRG 3 3-cestný ventil, vnější závit Popis Kombinace s jinými servopohony jsou uvedeny v kapitole Příslušenství. Vlastnosti: Vzduchotěsná

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vydání 06/2005 Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN Teplo je náš živel Obsah

Více

Rotační šroubové kompresory RMD 30-37 - 45-55 kw

Rotační šroubové kompresory RMD 30-37 - 45-55 kw Rotační šroubové kompresory RMD 30-37 - 45-55 kw S P O L E H L I V Á T E C H N O L O G I E Rotační šroubové kompresory RMD vysoká spolehlivost velký výkon snadná údržba jsou výsledkem desetiletí zkušeností

Více

BA295I Potrubní oddělovač z nerez oceli se třemi zónami kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem

BA295I Potrubní oddělovač z nerez oceli se třemi zónami kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem srpen 2007 BA295I Potrubní oddělovač z nerez oceli se třemi zónami kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem Použítí KATALOGOVÝ LIST Potrubní oddělovač BA295l je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí Hypercool řady WFN/WFC/WFS/WFA Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 271584 Vydání ze dne 15.7.2002 - Rev. 0 Bezpečnostní upozornění

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění

ROTEX Sanicube Solaris solární energie pro TUV a vytápění Zásobník TUV ROTEX SANICUBE 1 )Přednosti hygienicky optimalizovaný nepodléhá korozi zcela bezúdržbový systém Minimal limescale Vysoká účinnost díky vysokému objemu Nízké tepelné ztráty díky skvělé izolaci

Více

NĚKOLIKANÁSOBNÝ NÁTRUBEK VÝMĚNÍKU TEPLA HEAT LINE SAMOSTATNÝ EC/N NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VŠEOBECNĚ:

NĚKOLIKANÁSOBNÝ NÁTRUBEK VÝMĚNÍKU TEPLA HEAT LINE SAMOSTATNÝ EC/N NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VŠEOBECNĚ: NĚKOLIKANÁSOBNÝ NÁTRUBEK VÝMĚNÍKU TEPLA HEAT LINE SAMOSTATNÝ EC/N NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VŠEOBECNĚ: VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY Každá dodávka, dokonce i když je prosta dopravného a balného, je zasílána

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Technické údaje. Danfoss DHP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody DWH.

Technické údaje. Danfoss DHP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody DWH. anfoss HP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody WH. Popis hlavních součástí.......................................................... 2 Obsah dodávky.................................................................

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

Proč Condair FF2? Hlavní výhody

Proč Condair FF2? Hlavní výhody Condair FF2 ZVLHČOVÁNÍ ZVLHČENÍ A CHLAZENÍ VZDUCHU VYSOTLAKOU VODOU. ÚČINNÉ A PŘESNÉ. Condair FF2 Proč Condair FF2? Krátká zvlhčovací vzdálenost. Proud vzduchu pohltí vodní aerosol po 0,8 až 1,3 m. To

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

Kombiventil pro otopná tělesa

Kombiventil pro otopná tělesa 2 85 Kombiventil pro otopná tělesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferenčního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

HERZ-TS-90. Termostatické ventily bez přednastavení. Technický list pro 7723 / 7724 / / 7759 Vydání AUT 0999 Vydání CZ 1207

HERZ-TS-90.  Termostatické ventily bez přednastavení. Technický list pro 7723 / 7724 / / 7759 Vydání AUT 0999 Vydání CZ 1207 Termostatické ventily bez přednastavení Technický list pro 7723 / 7724 / 7728 7758 / 7759 Vydání AUT 0999 Vydání CZ 1207 Zvláštní provedení R = R 1/2 G = G 3/4 Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané

Více

CZ -1-

CZ -1- 0-07.1 09.1.CZ -1- SiZ 1508 5 x 0 až 50 x 00 Použití Pojistný ventil plnozdvižný s přídavným zatížením je armatura určená k samočinnému jištění tlakového zařízení (parní kotle, tlaková potrubí, redukční

Více

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Katalogový list H-2000-2244-05-B Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Změření nástroje a zjištění poškozeného nástroje kdekoli v dosahu paprsku Komponenty systému Systém ustavování nástrojů NC4

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Návod na instalaci a uvedení do provozu Provedení Funkce regulátoru: Regulátory jsou určeny k tomu, aby udržovali hodnoty výstupního tlaku na konstantní úrovni

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů VIESMANN VITOCELL 1-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 39 litrů List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOCELL 1-V typ CVW Vertikální zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Chladiče přehřáté páry Fisher DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA a DVI

Chladiče přehřáté páry Fisher DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA a DVI Chladiče přehřáté páry D144X0CZ Bulletin produktu Červenec 14 Chladiče přehřáté páry Fisher DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA a DVI Chladiče přehřáté páry konstrukce Fisher DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA a DVI

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Bezpečnostní pojišťovací ventily pro termální, hydraulické systémy a pro systémy s teplou užitkovou vodou.

Bezpečnostní pojišťovací ventily pro termální, hydraulické systémy a pro systémy s teplou užitkovou vodou. RIT ezpečnostní pojišťovací ventily pro termální, hydraulické systémy a pro systémy s teplou užitkovou vodou. série 311-312-313-314-513-514 01253/14 Z ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Základní informace

Více

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty Ing. Josef Chrástek Jihomoravská armaturka, spol. s r.o. Hodonín Při výstavbách, rekonstrukcích či modernizacích vodárenských provozů se velmi často

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 1 OBSAH Instalace jednotky (první myšlenka)... 3 Instalace jednotky (jednotlivé kroky instalace)... 4 Instalace potrubí... 11 Rozvod 24V... 17 2 INSTALACE JEDNOTKY (PRVNÍ

Více

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL PM a PM-T (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku HAKL PM Elektrický průtokový ohřívač vody PM je výrobek vyvinutý a vyráběný

Více

Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz

Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz Strana č. 1 Montované deskové výměníky tepla HCGP Montáž a provoz Tento dokument je průvodcem pro montáž, provoz a údržbu deskových výměníků tepla HCGP a obsahuje základní informace o zachování bezpečnosti

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522: CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech,

Více

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska:

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska: Typy kotlů TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK dělení z hlediska: pracovního média a charakteru jeho proudění ve výparníku druhu spalovaného paliva, způsobu jeho spalování a druhu ohniště

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. MATAL OLDŘICH ing. CSc., BRNO, SADíLEK JIŘÍ ing., TŘEBÍČ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1«) POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) přihlášeno 02 04 87 (21) PV 2357-87.1 263762 (51) Int Cl. 4 G 21 D 5/08 F 28 F 27/00 (Bl) ÚŔAO PRO VYNÁLEZY

Více

VZ*19* VZ219E, VZ319E, VZ419E VZ219C, VZ319C, VZ419C. Malé lineární zónové ventily SPECIFIKACE PRODUKTU. Doporučení. Vhodné pohony

VZ*19* VZ219E, VZ319E, VZ419E VZ219C, VZ319C, VZ419C. Malé lineární zónové ventily SPECIFIKACE PRODUKTU. Doporučení. Vhodné pohony VZ*19* VZ219E, VZ319E, VZ419E VZ219C, VZ319C, VZ419C Malé lineární zónové ventily Tyto malé lineární zónové ventily se používají pro jemné řízení rozvodů horké nebo studené vody v koncových jednotkách,

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 06 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN Axiální ventil VUN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY NF (zkrácená) VDN VEN VUN Ventil z mosazi, poniklován

Více

SV60 Pojistné ventily

SV60 Pojistné ventily Strana 1 ze 7 TI-S13-27 CH Vydání 10 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 SV60 Pojistné ventily Popis SV60 jsou plnozdvižné přírubové pojistné ventily vhodné pro páru, inertní průmyslové plyny a vodu. Použití

Více

SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech. Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen

SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech. Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen Co je kavitace? Kavitace je označení pro fyzikální proces, který se může vyskytnout u kapalných

Více

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483 VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 8/DRV 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Vířivá výusť DRS 8/DRV 8 Vířivá výusť typu DRS 8/DRV 8 je vysoce induktivní, s kruhovou nebo čtvercovou čelní maskou s vylisovanými

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Regulátor teploty AVTB (PN 16)

Regulátor teploty AVTB (PN 16) Datový list Regulátor teploty AVTB (PN 16) Použití AVTB je automatický regulátor teploty určený k regulaci teploty vody v zásobnících s horkou vodou, výměnících tepla, olejových předehřívačích, apod. Regulátor

Více

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-26 ST Vydání 4 1. Bezpečnost 2. Všeobecné informace 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly IM-P068-26

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TA-COMPACT-P. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil zajišťuje

Více

Řada 3331. Pneumatický regulační ventil typ 3331/AT Regulační klapka typ 3331

Řada 3331. Pneumatický regulační ventil typ 3331/AT Regulační klapka typ 3331 Řada 3331 Pneumatický regulační ventil typ 3331/AT Regulační klapka typ 3331 Použití: Regulační klapka je určena pro zvýšené požadavky ve všech průmyslových odvětvích Pro kapalná, parní a plynová média

Více

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 20

Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 20 Datový list Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 20 Popis Ventil AVTQ brání vysokým teplotám v tepelném výměníku, když není odčerpávána žádná teplá voda, tak, že se rychle uzavře dodávka tepla (např.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max 4 Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory I F0 schválení EN 0- cert. 0-CD-0966 Technické parametry Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná,

Více

Condair RS. Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem

Condair RS. Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem Condair RS Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem Elektrické odporové parní zvlhčovače Condair RS zajišťují produkci sterilní bezzápachové páry pro klimatizační systémy. K dispozici jsou zvlhčovače

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

08.08-CZE Ventily Vic-Check

08.08-CZE Ventily Vic-Check Zpětné ventily řady 716H/716 jsou výrobkem pro inovativní technická řešení založená na počítačovém návrhu s kvalitními vlastnostmi, včetně nového hydrodynamicky účinného profilu. Ventil Vic-Check využívá

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ-250 82 Úvaly Česká republika Vzduchové nože jsou zařízení pro vytvoření vzduchového proudu, který je vysokou rychlostí vyfukován z úzké štěrbiny nože. Jako zdroje

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

VIESMANN VITOCELL 340 /360 M. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 340 M VITOCELL 360 M

VIESMANN VITOCELL 340 /360 M. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 340 M VITOCELL 360 M VIESMANN VITOCELL 340 /360 M Akumulační zásobník na topnou vodu s ohřevem pitné vody objem 750 a 1000 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

Více