ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY verze 06/2005 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

2

3 OBSAH ÚVOD 1. USPOŘÁDÁNÍ (KONSTRUKCE) POTRUBÍ Přívodní potrubí Výstupní potrubí Situační uspořádání Přímé délky Dimenzování potrubí Způsob upevnění Síly a momenty působící na potrubí ČIDLA PRO MĚŘENÍ TEPLOTY A TLAKU Minimální teplota Vzdálenost teplotního čidla Uspořádání potrubí Čidla pro tlak ODVODNĚNÍ PŘEDEHŘEV OCHRANA VNITŘNÍCH PLOCH POTRUBÍ OCHRANA PRO MĚŘENÍ TEPLA HLUČNOST Předpoklady Izolace Ostatní opatření pro snížení hlučnosti PROFOUKÁVÁNÍ ČIŠTĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST...11 Další materiály firmy POLNA corp., zabývající se chlazením přehřátých médií: NTG 76/670 Systém řízení entalpie NTG 76/674 Instalace chladiče přehřáté páry s proměnnou plochou NTG 76/675 Série regulačních ventilů s vnitřní injekcí NTG 76/680 Akustické prostředky ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 3

4 ÚVOD Doporučení uvedená v tomto dokumentu platí pro integrální regulační ventily řady až , ale některá z nich jsou rovněž použitelná pro individuální chladiče firmy POLNA corp. řady Jsou-li tato doporučení v rozporu s informacemi uvedenými na výkresech s rozměry, pak výkresové údaje mají přednost vůči údajům uvedeným v tomto dokumentu. 1. USPOŘÁDÁNÍ (KONSTRUKCE) POTRUBÍ 1.1 Přívodní potrubí Jsou-li napojeny dva nebo více regulačních ventilů pro úpravu páry na jednu sběrnou komoru, pak musí být provedena některá měření, aby se předešlo nestabilitě proudu vyvolané rezonancí tlaků v přívodech. Jak je znázorněno na obr. 1, je větvení přípustné za předpokladu, že je projektováno napojení různými (oddělenými) cestami. Rovná část potrubí bez disturbancí, instalovaná před regulačním ventilem, musí být delší než šestinásobek vstupního průměru tělesa včetně reduktoru tak, jak je to znázorněno na obr. 8. ŠPATNÉ UMÍSTĚNÍ VHODNÉ UMÍSTĚNÍ Obr. 1 Příklady uspořádání s několika chladícími stanicemi, napojenými na jednu sběrnou komoru 1.2 Výstupní potrubí V uspořádání potrubí vyloučit stoupání, aby se předešlo hromadění kondenzátu Uspořádání V případě, že je realizováno důkladné, se může na vzestupné části potrubí objevit akumulace (nahromadění) přebytku vody, který může vyvolat potíže při spouštění zařízení nebo dodávce vody. Proto není přípustná instalace regulačních ventilů typu a s rohovým tělesem a horním výstupem Přímé délky Aby se předešlo separaci /pára, musí být za sekcí pro vstřikování vody zajištěna minimální délka přímého potrubí 6 m (poslední pro konstrukci s dvěma sekcemi) od prvního kolena na potrubí. To platí rovněž pro změny v průměrech potrubí za předpokladu, že ve všech sekcích jsou splněny požadavky na rychlost proudění páry (viz obr. č. 2) Pozn. 1 viz rovněž dílčí pozn. 1.1 Pozn. 2 může být sníženo, je-li R rovno nebo větší než 3 DN2, ale ne pod 5 DN 2 Pozn. 3 viz rovněž dílčí poznámka 2.4 (pozn.1) místo vstřiku Pozn. 4 jsou-li používány 2 nebo více vstřikovacích sekcí, musí být vzata v úvahu poslední Pozn. 5 viz dílčí poznámka 2.2 (pozn. 2) (pozn. 3) (pozn. 4) (pozn. 5) bez odboček Obr. 2 Uspořádání potrubí kolem chladiče přehřáté páry (minimální vzdálenosti a délky přímých úseků) 4 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

5 Délka rovných (přímých) úseků může být bez problémů zkrácena, když: jsou uplatněna (použita) kolena se zvětšeným poloměrem (R 3 DN) jsou použity vysoce účinné chladiče přehřáté páry spraysat nebo s fixním průřezem Avšak nikdy nesmí být délka přímých úseků potrubí menší než pětinásobek vnitřního průměru výstupní přípojky chladiče přehřáté páry. Kdyby si zvláštní aplikace vyžadovaly další přímé úseky trasy, bude to specifikováno v technické dokumentaci Dimenzování potrubí Potrubí instalované za chladičem přehřáté páry (sekcí chladiče přehřáté páry) musí být dimenzováno tak, aby bylo dosaženo minima rychlosti a následně dostatečné úrovně turbulence proudu. Takový požadavek je splněn tehdy, když je velikost potrubí stejná jako výstupní přípojka chladicí sekce přesně určená firmou POLNA corp. Tak jsou tato doporučení aplikovatelná pro větší (rozměrnější) sekce výstupního potrubí, připojené na výstup z regulačního ventilu prostřednictvím expanderu. V následující tabulce jsou uvedeny minimální hodnoty rychlosti páry pro všechny chladiče přehřáté páry firmy POLNA corp. a jsou propočteny pro výstupní sekci, přičemž je vzato v úvahu průtočné množství a další podmínky páry za vstřikováním vody. V návaznosti na požadované nízké rychlosti páry musí být velikost (průměr) výstupního potrubí prověřována na minimální průtočné množství páry v souladu s vypínáním procesu. Data uvedena v tabulce 1 jsou rovněž použitelná pro individuální zařízení firmy POLNA corp. pro chlazení přehřáté páry, tak jak jsou popsána v dokumentu NTG 76/67. Tabulka 1 Minimální rychlosti páry před bodem vstřikování pro různé chladiče přehřáté páry firmy POLNA corp. (vstřikování za hlavním regulačním ventilem). Typ Popis Minimální rychlost páry [m/s] DN 6 DN 8 a 10 DN 12 LVL Jednoduchá tryska LVP Konstrukce sondy s jednoduchou a zdvojenou tryskou LVM Víceotvorová tryska (mnohočetná tryska) n.a Spraysat Regulační ventil s mnohočetnou tryskou n.a LP Konstrukce sondy s pevným průřezem Tyto hodnoty rychlosti představují minimální provozní limity pro specifický rozsah pracovních podmínek, kdy je umožněno odpaření vodních kapek a musí být dodrženy bez ohledu (nezávisle) na vlivu ostatních charakteristik procesu. Pro specifické aplikace mohou být připuštěny nižší hodnoty rychlosti páry. 1.3 Způsob upevnění Pro upevnění potrubí nesmí být použito těleso ventilu. Rovněž výstupní potrubí nesmí být použito pro připojení potrubí ke konstrukci, ale je-li to nevyhnutelné, musí být preventivně provedena taková opatření, aby se předešlo přenosu vibrací a hluku prostřednictvím takových spojů. 1.4 Síly a momenty působící na potrubí Regulační ventily firmy POLNA corp. jsou konstruovány tak, aby jejich těleso bylo pevnější, než potrubí k němu připojené. To znamená, že sekce modulu každé sekce tělesa je větší než potrubí připojené jak na přívodu do ventilu, tak na výstupu. Výsledkem tohoto způsobu konstrukce je to, že těleso ventilu je schopno přenášet napětí bez následných nepřijatelných deformací, které by mohly narušit správnou funkci ventilu. Když hodnotíme sekce modulů, musí být uvažováno s možnými rozdíly materiálových charakteristik tělesa ventilu a potrubí za provozní teploty. Když má ze zvláštních důvodů potrubí vyšší modul sekce (pozn. asi jakost materiálu) než těleso ventilu (výstup z tělesa ventilu), musí zákazník informovat firmu POLNA corp. o silách a momentech přenášených potrubím a na základě této informace musí být provedeno ověření odporu (odolnosti) tělesa. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 5

6 2. ČIDLA PRO MĚŘENÍ TEPLOTY A TLAKU 2.1 Minimální teplota Minimální teplota pro správné chlazení přehřáté páry leží 10 C nad bodem (teplotou) nasycení páry, vztaženým na výstupní tlak. Jsou rovněž známy některé aplikace, kdy T = 6 C bylo rovněž úspěšně uplatněno. Čím větší je rozdíl mezi Td a Ts, tím vyšší je účinnost procesu chlazení přehřáté páry s daným zařízením a při daném způsobu instalace. 2.2 Vzdálenost teplotního čidla Minimální vzdálenost teplotního čidla od místa vstřikování vody nesmí být menší než maximální hodnota mezi L min(1) a L min(2). 1. L min(1) V x α ts-tw (1) 2. L min(2) L min T γ p (2) Kde je: L min(1) minimální vzdálenost mezi bodem vstřikování vody a teplotním čidlem, potřebná pro odpaření vody, přičemž se bere v úvahu potřebná doba pro ohřev vody a její odpaření m L min(2) minimální vzdálenost mezi bodem vstřikování vody a teplotním čidlem s přihlédnutím k termodynamické kinetice a odpařování a unášení kapiček L min( T) nekorigovaná minimální vzdálenost teplotního čidla od místa vstřikování jako funkce rozdílu mezi teplotou ochlazené přehřáté páry a teplotou syté páry (Td-Ts)-m (viz obrázek 4) V rychlost páry ve výstupním potrubí v přehřátém stavu (za podmínek přehřátí) m/s x doba potřebná pro dosažení úplného odpaření. Použijte x = 0,2, odpovídá-li p v trysce doporučeným hodnotám s. Td-Ts rozdíl mezi požadovanou konečnou teplotou Td a teplotou syté páry Ts za podmínek na výstupu C Ts-Tw rozdíl mezi teplotou syté páry Ts za podmínek na výstupu a teplotou vstřikované vody Tw C γ p korekční faktor pro tlak páry na vstupu do chladící sekce (viz. obr. 5) α ts-tw korekční faktor pro vztah mezi teplotou vody a teplotou syté páry za podmínek na výstupu (viz obr. 6) Aby se zabránilo nadměrné reakční době systému, musí být vzdálenost mezi teplotním čidlem a místem vstřikování vody menší než V t max, kde t max (sek.) je maximální hodnota přípustná pro stabilní řízení procesu. V normálních případech může být uvažováno s hodnotou t max = 5 vteřin a při rychlosti páry = 20 m/s odpovídající vzdálenosti 100 m. 2.3 Uspořádání potrubí přímé úseky jsou popsány v bodu 1.2 v sekci potrubí před čidlem pro měření teplot je nutno vyhnout se jakýmkoliv odbočkám Ve výstupním potrubí nejsou přípustné odpojovací ventily, jelikož rozmístění výstupní sekce z regulačního ventilu se obecně (obvykle) nachází níže než vstupní strana. Odlišné instalace musí být před vyžádáním nabídky prodiskutovány s firmou POLNA corp. Toto upozornění je obzvlášť významné pro chladicí seskupení přehřáté páry vysokotlakého by-passu v tlakové třídě. 2.4 Čidlo tlaku řízení tlaku za ventilem je shodné s aplikacemi, u nichž se pára používá jako procesní médium jak je znázorněno na obr. 2, mělo by být čidlo přednostně umístěno v přímém úseku sekce ve větší vzdálenosti od regulačního ventilu než je menší hodnota mezi čtyřnásobkem DN2 a čtyřmi metry. Obr. 3 Minimální vzdálenost mezi teplotním čidlem a místem vstřikování vody 6 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

7 Obr. 4 Korekční faktor pro tlak páry Obr. 5 Korekční faktor pro teplotu vody 3. ODVODNĚNÍ Parní potrubí musí být prosto vody a proto je zásadní provedení důkladného. Hlavním zdrojem vody v potrubí je kondenzát a neodpařená ze zařízení pro chlazení přehřáté páry. Volná v parním potrubí může vyvolat vážná poškození potrubí strháváním vody působením vysokých rychlostí proudění páry. Rovněž tak se mohou snadno vyskytovat nadměrné vibrace a hlučnost. Konečně je přítomností vody výrazně ovlivněno měření teploty páry. Ventily pro úpravu páry řady a potřebují ochranu proti poškození tělesa, způsobenému přítomností vody. Proto je nezbytné jak na vstupní, tak na výstupní straně ventilu. Na obr. 6 je znázorněno, jak má být rozmístěno při různém uspořádání potrubí. vstup svisle nahoru vodorovný výstup vodorovný vstup výstup svisle dolů (pozn. 1) vstup vodorovně nebo svisle dolů vodorovný výstup (pozn. 3) (pozn. 4) Obr. 6 Rozmístění kolem regulačních ventilů pro úpravu páry Pozn. 1 doporučeno pro jakoukoliv orientaci vstupního potrubí Pozn. 2 závazné pro případy, kdy výstupní potrubí stoupá nebo není samoodvodnitelné Pozn. 3 při tomto uspořádání orientace připojení na těleso (ventilu) musí být toto dohodnuto s firmou POLNA corp. Pozn. 4 závazné pro konstrukci flow-to-close ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 7

8 Odvodnění musí být situováno v nejnižším bodě potrubí v okolí ventilu. Pro garantování úplného shromažďování vody musí být kapák (nebo sběrná nádoba) přímo přivařen k potrubí a mít průměr ne menší než polovina průměru potrubí. Je-li uspořádání projektováno s dvěma nebo více paralelními zařízeními pro chlazení přehřáté páry, musí být každé zařízení odvodněno samostatně nejvhodnějším způsobem (viz. obr. 7) správně špatně Na výše uvedeném znázornění je uspořádání v horizontální rovině: vlevo je doporučené uspořádání s nezávislými zařízeními pro vpravo je nesprávná konstrukce se společným odvodňovacím zařízením vyvedeným do společného bodu Obr. 7 Odvodnění paralelních zařízení pro chlazení přehřáté páry. 4. PŘEDEHŘEV Předehřev (ohřev) tělesa regulačního ventilu pro chlazení přehřáté páry je doporučován v závislosti na následujících faktorech: umístění ventilu při instalaci ventilu nad sběrnou komorou ve vzdálenosti nepřesahující 5 x DN, kde DN je průměr vstupu ventilu, je odpovídající předehřátí zaručeno a ohřev není nutný funkce ventilu nadměrné změny teplot na vstupu od tělesa ventilu se mohou vyskytnout v případě, kdy za normálního provozu je ventil v poloze uzavřeno (toto je typické pro obchvaty turbín). Nachází-li se uzavírací ventil před regulačním ventilem (není vyžadováno pro aplikaci u turbín), musí být garantováno, aby byl uzavírací ventil náležitě otevřen před připraveností regulačního ventilu k činnosti. teplotní gradient za předpokladu, že kondenzát je z tělesa ventilu zcela odstraněn, je ohřev striktně vyžadován, je-li rozdíl mezi teplotou používané páry a syté páry větší než 200 C. Z obr. 8 je jednoduše možno stanovit nutnost ohřevu jako funkci parametrů páry. Poznámka: Průběžné odstraňování kondenzátu může být považováno za jistý postup ohřevu, který má zajistit teplotu tělesa ventilu alespoň na úrovni teploty nasycení. Předehřívání ventilu je doporučeno teplota páry - C Předehřívání ventilu není nutné tlak páry - bar Obr. 8 Návod pro aplikování předehřívání ochlazovacího regulačního ventilu. 8 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

9 Má-li býti ohřev za těchto podmínek realizován, může být v závislosti na typu ventilu a uspořádání potrubí zvolen některý z dále uvedených způsobů. Nejvíce používány jsou tyto: a) recirkulace hlavní páry (obr. 9) Od provozního potrubí páry je vyvedeno pomocné potrubí, pára je vedena tělesem ventilu a recirkluje do původního parního potrubí. Pro uskutečnění tohoto postupu musí být tlak v odběrových místech (a) a (b) obchvatu nepatrně rozdílný (minimálně 0,5 baru) a tento pokles může být dosažen buď samotným potrubím, nebo složkou (c) zařazenou za tímto úsekem (vstupní hrdlo, seškrcení). Doporučuje se zařazení ručního škrtícího ventilu (d) do obchvatu pro seřízení množství páry nebo jejího zastavení. b) Obchvat regulačního ventilu (obr. 10a a 10b) Bod vstřikování vody se nachází ve výtokové sekci tělesa a diferenční tlak přes trysku je stejný jako u hlavního ventilu. Proto se toto řešení doporučuje jen pro nízkotlaké procesy a je typické pro použití L.P by-pass, kde je výstup připojen na kondenzátor. Je-li používán vysokotlaký proces, musí být věnována pozornost ventilu (d), který řídí úroveň ohřevu, protože jeho výše zahrnuje p jak v otevřené, tak i v uzavřené poloze. Dimenzování ohřívacího potrubí a množství páry je poskytováno firmou POLNA corp. a závisí na druhu uspořádání a typu ventilu. hlavní parní potrubí by-pass vnější připojení Obr. 10a By-pass využitý jako prohřívání rohového ventilu. Obr. 9 Prohřívání realizované recirkulací páry. Rohové těleso série pro ochlazování páry. hlavní parní potrubí vnější připojení ke kondenzátoru Přímé provedení série pro ochlazování páry. by-pass Obr. 10b By-pass využitý jako prohřívání přímého regulačního ventilu. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 9

10 5. OCHRANA VNITŘKU POTRUBÍ Rozstřik může působit na praskání potrubí v důsledku teplotního šoku. Pokud není výrobcem zařízení pro chlazení přehřáté páry stanoveno jinak, doporučuje se chránit potrubí proti mechanickému poškození. Běžně mohou být využita následující řešení: ochranný vnitřní plášť (použitelné pouze pro parní potrubí o průměru na 6 ) přiměřené zvýšení síly stěny Hodnota dodatečného zvýšení síly stěny v teplotních rozmezích vyznačených na obr. 12 činí: S = 0,01 (T V T W ) Kde je: T V teplota páry C; T W teplota vstřikované vody, C 6. OCHRANA PŘI MĚŘENÍ TEPLOTY Ochrana čidla pro měření teploty je doporučována v tom případě, kdy místo vstřikování vody se (co do vzdálenosti) blíží minimální hodnotě a kdy je injektováno značné množství vody (podíl množství vody pro chlazení přehřáté páry nad 25 % množství páry). Ochrana může být provedena způsobem, který je znázorněn na obr. 11 a jehož účelem je odstranit nebezpečí zvlhčení čidla neodpařenou vodou. 7. HLUČNOST 7.1 Předpoklad Předpokládaná hlučnost spojená s používáním regulačních ventilů pro chlazení přehřáté páry vstřikováním vody do výstupního potrubí vychází ze standardních rovnic IEC Některé dodatečné vlastní úvahy firmy POLNA corp., týkající se užitečnosti vstřikování vody pro ovlivnění akustiky (viz. obr. 13) tlumičem ve výstupním potrubí a dalších uplatněných opatření, byly spolehlivě ověřeny a prokázány mnoha laboratořemi a i přímým měřením. 10 mm směr průtoku 7.2 Izolace Tepelná izolace běžně používaná u ventilů pro chlazení přehřáté páry a navazující potrubí je účinným prostředkem pro snížení hlučnosti vyvolané ventilem a to v závislosti na uspořádání výstupního potrubí. Tento přínos je obzvláště významný u regulačních ventilů L.P. by pass (směrem) ke kondezátoru, kde Obr. 11 Typický příklad ochrany teplotní jímky by limitovaná délka potrubí mohla být vhodným faktorem pro vznik akustických efektů. Více podrobností o těchto jevech je obsaženo v dokumentu firmy POLNA corp. NTG 76/ Další opatření pro snížení hlučnosti Překračuje-li rychlost páry ve výstupní přípojce hodnotu 0,25 Machova čísla, pak musí být výstupní potrubí chladicí sekce tlustostěnné, a to jak pro snížení hlučnosti, tak hlavně pro potlačení nadměrných vibrací. Je-li do potrubí začleněno koleno, pak musí rozšíření uplatněné pro snížení výstupní rychlosti být v souladu s doporučeními uvedenými v obr. 13. USPOKOJIVÉ (pozn. 1) (pozn. 2) DOBRÉ (pozn. 2) Obr.12 Korekce hlučnosti vyvolané redukčním ventilem vyvolané vstřikováním vody. Úroveň hlučnosti, která má být korigována, je propočtena pro výstup z chladiče přehřáté páry. Rozsah (výše) korekce je funkcí procentního poměru vody k průtoku páry. (pozn. 2) EXCELENTNÍ (pozn. 3) Obr. 13 Uspořádání výstupu s rozšířeným potrubím Pozn. 1: Jen v případě, je-li na výstupu ze stanice omezený prostor Pozn. 2: Minimální délka přímého potrubí v souladu s požadavky uvedenými na obr. 2 Pozn. 3: Nejlepší řešení, které může být zvoleno tehdy, je-li v souladu s disponibilním prostorem a minimální rychlosti páry (pozn. 2) 10 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY

11 8. PROFUK Pokud není v předpisech pro montáž uvedeno jinak, pak před svařováním není výslovně nutné rozmontování ventilu. Avšak vstupní potrubí musí být vyčištěno a prosto jakýchkoliv pevných částí. Má-li být čištěno vstupní potrubí k ventilu po svařování, pak musí být ventil rozmontován, tj. musí z něj být odstraněny veškeré vnitřní části s výjimkou sedla. Profuk však v zásadě nemusí být prováděn po svařování na výstupním tlumiči a zařízení pro chlazení přehřáté páry. Prosím konzultujte výjimky z těchto zásad s odborem enginnering firmy POLNA corp. Po svařování musí být těleso (ventilu) vybaveno speciální vložkou, tak jak je to znázorněno na obr. 14. Vložka musí být přivařena k odfukovacímu komínu. Věnujte pozornost maximálnímu tlaku páry, používané k profuku, který je specifikován v technické dokumentaci. Běžně je maximálně přípustný tlak u vložek firmy POLNA corp. 30 barů při teplotách nepřevyšujících 400 C. Vložky firmy POLNA corp. umožňují dlouhodobý průtok páry bez nebezpečí pro dosedací plochy ventilu. výstup profuk Obr. 14 Profuk vstupní sekce potrubí Profuk musí být proveden po přivaření těla ventilu do potrubí (k potrubí). Před zpětnou montáží zkontrolujte čistotu dutin v těle ventilu a to obzvláště u tvarů těl, která nejsou samoodvodnitelná (např. řada ) 9. ČISTOTA Při veškerých montážních úkonech musí být pohon i ventil chráněn před jakýmkoliv znečištěním, prachem nebo cizími tělesy, které by mohly vniknout do ventilu nebo pohonu. Doporučujeme ošetření veškerých částí vhodným prostředkem v případech velkého časového rozdílu mezí instalací a počátkem uvedení do provozu. Je-li uvažováno o hydraulickém pohonu, musí být přípojky oleje pečlivě uzavřeny. V tomto případě musí být řídicí jednotky a ostatní elektrická zařízení instalována těsně před uvedením do provozu. 10. ÚVAHY O ŽIVOTNOSTI U tohoto typu ventilů je uvažováno s takovou jejich funkcí, kdy se často vyskytují změny teploty a tlaku, čímž dochází ke kritickému namáhání tělesa ventilu. Není-li požadováno jinak, pak jsou tyto ventily firmy POLNA corp. konstruovány v souladu s kritérii TRD 301 za účelem dosažení následujících skutečností: maximum studených startů: 2000 maximum odpovídacích kombinovaných cyklů: minimální přípustná míra teplotní změny: 2 K/min Při konstrukci pro extrémní teploty (nad 545 C) je normálně pro těleso ventilu používána ocel s %Cr (A217 C12A, SA 182 F91) a v tomto případě propočet vede k dosažení přípustné míry teplotní změny 8 K/min. nebo lepší. Je-li požadována delší životnost, je použití oceli s 9 % Cr nebo jejího ekvivalentu pro záruku přijatelné hodnoty míry teplotní změny závazné. ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PARAMETRŮ PÁRY 11

12 POLNA corp. s.r.o. Oldřichovice Třinec-Oldřichovice Czech Republic phone: fax: web: bank account: ČSOB a.s.,třinec / CZK /0300 ČSN EN ISO 14001: EUR ČSN EN ISO 9001:2005 IČ: , DIČ: CZ The company is incorporated in the Companies Register with the Regional Court in Ostrava, Section C, Inset No

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení Sborníky technické harmonizace 2007 Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení (aktualizace 12/07) Ing. Hana Floriánová Alois Matěják Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více