Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska. SMĚRNICE pro činnost dorostu SH ČMS. platnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska. SMĚRNICE pro činnost dorostu SH ČMS. platnost od"

Transkript

1 Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE pro činnost dorostu SH ČMS platnost od Praha,

2 Legenda: Písmo původní směrnice dorostu, může být psané kurzívou nebo tučným písmem. Písmo původního textu, který se ze směrnic vypouští. Písmo doplňků dříve schválených ÚORM a do textu oficiálního znění směrnice dorostu prozatím nezařazených. Písmo nových doplňků a úprav Písmo komentářů a výkladu směrnic dorostu Obsah bude doplněn po grafickém zpracování pro tisk I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sdružení hasičů ČMS vydává pro celoroční systematickou a všestrannou činnost dorostenecké mládeže SH ČMS závaznou směrnici, která je základem pro nácvik požárních disciplín a umožňuje zvyšování znalostí z oblasti výchovy v požární ochraně. Posláním činnosti je soutěžní formou rozvíjet znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem je soutěžní formou podporovat celoroční činnost dorostenců a dorostenek a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti požární ochrany. VYHLAŠOVATEL Vyhlašovatelem soutěží dorostu v České republice je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČINNOSTI DOROSTU PODMÍNKY ÚČASTI Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo dorostenců a dorostenek (v okresech pak i smíšená družstva) a jednotlivci z členů SH ČMS, ve věku let. Pro stanovení věku je rozhodující den zahájení daného ročníku soutěže, tj Tento den všichni soutěžící musí mít 14 let a nesmí dosáhnout 18 let. Družstvo může být doplněno max. dvěma členy ve věku 13-ti let (tito doplnění členové pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce, který předloží vedoucí družstva při prezenci!!). Příklad textu písemného souhlasu rodičů: Já, Vladimír Novák, bytem Zlín, Sadová 3158, otec Antonína Nováka, nar , dávám tímto souhlas s účastí svého syna na soutěži dorosteneckých kolektivů. Dne: Podpis :... 2

3 Okresní odborná rada mládeže může doplnit další podmínky pro soutěž jednotlivců podle možnosti okresu (sportovní akce). Stanoví též minimální a maximální počty dle svých specifických podmínek. Na přihlášce sedmičlenného družstva dorostenců nebo dorostenek může být uveden i osmý člen = náhradník, který může být libovolně zařazen k plnění disciplín. Je-li pořadatelem na akci (okresní, krajské, republikové kolo) hrazena strava, ubytování a jiné, nemají soutěžící uvedení na přihlášce jako náhradníci na tyto výhody nárok (není li v OZ soutěže uvedeno jinak). Vedoucí družstva má možnost výši nákladů na tyto služby, kterou vyčíslí pořadatel uhradit u presence Předpokladem účasti je disciplinované vystupování soutěžícího družstva dorostenců a dorostenek nebo jednotlivce po celý čas konání soutěže a dobrý zdravotní stav účastníků doložený prohlášením rodičů při zahájení příslušného ročníku soutěže potvrzený vedoucím na přihlášce kolektivu k soutěži. Vedoucí kolektivu MH příslušného SDH na začátku každého kalendářního roku odevzdá vyplněný registrační list kolektivu na OSH (vždy do ). Není možno pouze udělat opravy v registračním listu kolektivu z minulého kalendářního roku. Na začátku nového ročníku je možno udělat pouze změny ve stávajícím registračním listu odevzdaném na OSH. V registračním listu jsou uvedeni všichni MH, dorostenci a dorostenky do 18 let, kteří se v daném roce budou podílet na činnosti kolektivu. KATEGORIE I. dorostenecká družstva - dorostenci - dorostenky - smíšená družstva (pouze do úrovně okresních kol) II. jednotlivci - dorostenci - dorostenky V kategorii smíšených družstev platí pro ZPV, požární útok a štafetu stejná pravidla jako pro kategorii dorostenek. Smíšená družstva do vyšších kol (krajské, republikové) nepostupují. Organizace soutěží, termíny Ročníkem soutěže se rozumí období od 1. září do 31. srpna dalšího roku. Způsob přihlášení soutěžních družstev určí příslušné štáby jednotlivých kol. Obvodová a okresní kola se uskuteční v průběhu roku do termínu konání vyšších kol. Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozdělena na 2 části (např. podzimní a jarní kolo). Program jednotlivých částí určí příslušné štáby hry. - zahájení celoroční činnosti (registrace, vyhlášení podmínek) - závod požárnické všestrannosti (ZPV)-plní všechny kategorie - požární útok (plní všechny kategorie mimo jednotlivců) - štafeta 4 x 100 m s překážkami (plní všechny kategorie mimo jednotlivců) - běh na 100 m s překážkami (plní všechny kategorie) - test z požární ochrany (plní všechny kategorie) - dvojboj (plní pouze jednotlivci) Obvodová a okresní kola zabezpečuje po všech stránkách OSH. Počet disciplín, způsob provádění i hodnocení může OORM upravit podle místních podmínek. O těchto úpravách informuje před zahájením ročníku přihlášené kolektivy a jednotlivce prostřednictvím organizačního zabezpečení, nebo jinak dohodnutým způsobem. 3

4 Vyšší kola pod pojmem vyšší kolo se rozumí kolo nad rámec okresu (krajské, republikové, mezinárodní). Vyšší kola probíhají do konce měsíce června (krajské), resp. července (republikové). Do vyšších kol postupuje vždy vítězné družstvo kategorie dorostenců a dorostenek z okresních (krajských) kol ve složení max. 7 soutěžících + 1 náhradník + 2 (vedoucí, řidič) a vítězové soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech obou kategorií jednotlivců + jejich vedoucí. Účast vyššího počtu účastníků (např. fanoušků) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá předchozímu schválení štábu soutěže příslušného kola. V těchto kolech jsou soutěžící družstva a jednotlivci hodnoceni jen podle zde dosažených výsledků v těchto disciplínách: - požární útok (mimo jednotlivců) - štafeta 4x100m s překážkami (mimo jednotlivců) - běh na 100 m s překážkami - test z požární ochrany - dvojboj (pouze jednotlivci) Organizátoři jsou povinni informovat o termínech konání nejpozději do příslušného ročníku nižší a vyšší články organizační výstavby SH ČMS. Vyhlašovatel stanoví na začátku školního roku způsob postupových soutěží a možnost postupu jednotlivců. Prezence Všichni účastníci okresního, krajského nebo republikového kola respektive jejich vedoucí mají povinnost předložit při prezenci příslušné soutěže průkazy členů družstva SH ČMS s fotografií a občanský průkaz nebo cestovní pas soutěžících. U 13-ti letých soutěžících vedoucí předkládá písemný souhlas rodičů. Pro účast v krajském kole: všichni členové družstva, které reprezentuje z titulu vítěze okresního kola příslušný okres, musí mít trvalé bydliště v katastru okresu. Jako doklad totožnosti předloží vedoucí družstva u presence OP nebo cestovní pasy členů družstva. Pro účast v republikovém kole: všichni členové družstva, které reprezentuje z titulu vítěze krajského kola příslušný kraj, musí mít trvalé bydliště v katastru kraje. Jako doklad totožnosti předloží vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy členů družstva. Možnosti přestupu: v případě, že dorostenec (-ka) má zájem startovat ve vyšších kolech za jiné družstvo, než mu (jí) umožňuje trvalé bydliště, má možnost tuto skutečnost písemnou formou oznámit ÚORM dle níže uvedeného vzoru. Uzávěrka oznámení je příslušného ročníku. Oznámení doručená ÚORM (adresa ÚORM je k dispozici na všech OSH) v řádném termínu budou akceptována. Dorostenec (-ka), který(-á) využije možnosti přestupu je však oprávněn(-a) startovat ve vyšších kolech soutěže dorostu v daném ročníku POUZE za ten kolektiv, ke kterému se v rámci přestupu přihlásil(-a). Přestup lze uskutečnit pouze do jednoho kolektivu. ÚORM zveřejní vhodným způsobem seznam akceptovaných přestupů vždy do (minimálně na aktivních internetových stránkách SH ČMS). V případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se může vedoucí proti němu písemně odvolat na adresu Kanceláře SH ČMS nejpozději do

5 O z n á m e n í o p ř e s t u p u - vzor Jméno, příjmení : RČ : č. OP (pasu) : Trvalé bydliště : okres: oblast-kraj: Jsem členem SDH v : okres: oblast-kraj: V ročníku.. soutěže dorostu budu ve vyšších kolech startovat za kolektiv dorostenců(nek) z SDH. okres..., kraj... Podpis dorostence: Podpis rodičů: Podpis vedoucího družstva, do kterého se závodník přihlašuje: Razítko SDH, do kterého se dorostenec přihlašuje: Soupiska členů, členské průkazy, občanské průkazy nebo jiné doklady totožnosti a věku budou kontrolovány před zahájením každé disciplíny na startu pokud organizátor nerozhodne jinak. Při nesplnění této podmínky není soutěžícím povolen start. Při prezenci převezme vedoucí startovní číslo (-a). Pozn.: všichni vedoucí by na veškerých akcích s družstvem dorostu měli mít u sebe průkazy pojištěnců všech účastníků. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE Soutěž se řídí Směrnicí pro činnost dorostu SH ČMS a organizačním zabezpečením (dále OZ) vyhlašovatele jednotlivých kol soutěží, kde budou zakotveny platné dodatky. Účastníci soutěží jsou povinni znát v potřebném rozsahu směrnici, dodržovat pokyny rozhodčích a štábu soutěže. V rámci pořadové přípravy přivádí na každou disciplínu soutěžní družstvo jeho velitel a po příchodu na start disciplíny podá rozhodčímu hlášení: Pane rozhodčí, velitel družstva Jan Veselý. Družstvo z Jihlavy nastoupilo k plnění disciplíny. Při závodě požárnické všestrannosti se hlášení podává jen na startu, na kontrolách se hlášení znovu nepodává. Každý člen družstva dorostu, vedoucí družstva, vedoucí delegace a člen doprovodu musí okamžitě uposlechnout pokynů členů štábu soutěže. V případě hrubého porušení kázně nebo pokynů štábu rozhodne štáb o vyloučení příslušného družstva ze soutěže a jeho odeslání do místa bydliště na náklady vysílajícího orgánu, resp. organizace. Porušením kázně se rozumí např. hrubé nebo nevhodné vyjadřování se na adresu rozhodčích nebo členů štábu soutěže, požívání alkoholických nápojů kterýmkoliv členem družstva, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zařízení, které se nachází v prostoru soutěže nebo v prostoru ubytování apod. 5

6 Práva a povinnosti soutěžících Soutěžící: a) je podřízen vedoucímu družstva, b) má právo dotazu k rozhodčímu jen k objasnění technických otázek provedení disciplíny, c) nemá právo se domlouvat s rozhodčími o jejich rozhodnutích, žádat informace o naměřeném čase od časoměřičů apod., d) pokud dojde k technickému nedorozumění mezi rozhodčím a soutěžícím (družstvem), je soutěžící povinen přivolat vedoucího družstva, který jedná o těchto okolnostech jménem soutěžícího (družstva) s rozhodčím disciplíny, e) je povinen se podrobit pokynům pořadatelů, všem rozhodnutím rozhodčích, antidopingové zkoušce a testu na alkohol, byl-li k tomu rozhodčími vyzván, f) je povinen se zdržovat do startu v prostoru určeném pořadatelem a po skončení svého pokusu opustit co nejdříve závodní dráhu, g) odpovídá za to, že jeho oděv, obuv, osobní výstroj a nářadí odpovídá směrnici; na požádání technického pracovníka nebo rozhodčího určeného ke kontrole nářadí je povinen toto nářadí ke kontrole předložit, h) dodržuje zásady slušného chování, Oděv, obuv a Osobní výstroj a ochranné pomůcky 1. Soutěžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji nebo ve sportovním oděvu, který sestává z kalhot překrývajících zcela stehna a lýtka a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombinéze. 2. Oficiální části soutěží se organizují v jednotném sportovním oblečení nebo ve stejnokrojích (zahájení, předávání ocenění, ukončení) dle uvedení v organizačních pokynech soutěže. 3. Oděv soutěžících musí být čistý a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná. 4. Při plnění kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný oděv. Obuv není součástí oděvu. 5. Soutěžící musí při soutěži nosit oděv standardním způsobem, tričko vždy zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují. 6. Obuv soutěžících: a) nesmí být opatřena kartáčky nebo kolíky, povoluje se řemínek přes nárt, může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče b) podrážka může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka, c) běžecká obuv opatřená hřeby tretry je povolena, max. délka hřebů 6 mm d) kopačky se nepřipouštějí. 7. Při všech disciplínách mimo ZPV a testu musí být používáno pro ochranu hlavy ochranné pomůcky libovolných ochranných přileb, bez úprav na skeletu. Závodníkům, kteří nesplní tuto podmínku nebude umožněn start. Při všech disciplínách mimo ZPV a testu musí být používáno pro ochranu hlavy přilby splňující tyto podmínky: 6

7 a) pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb. a požárnické přilby splňující technické podmínky stanovené MV generálním ředitelstvím HZS před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče nemusí mít při plnění disciplín nátylník k ochraně šíje a obličejový štít. b) sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN c) sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385 d) průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN Při všech disciplínách mimo ZPV a testu se používá kožený opasek šíře min. 50 mm, tloušťky 3 až 3,5 mm s kovovou přeskou nebo jiný, schváleného druhu bez karabin, používaný v požární ochraně k zásahům. 9. Každý soutěžící musí mít připevněno startovní číslo, které pro danou soutěž převezme od pořadatele. Startovní číslo musí souhlasit s číslem soutěžícího uvedeným ve startovní listině. 10. Při požárním útoku a štafetě 4 x 100 m s překážkami musí mít připevněno startovní číslo družstva jeden z jeho členů. Při štafetě je tímto členem soutěžící na prvém úseku. V obvodních a okresních kolech a jiných soutěžích může pořadatel použití startovních čísel upravit jinak. 11. Při nesplnění některého ustanovení tohoto pravidla nebude soutěžícímu povolen start. Práva a povinnosti vedoucích Vedoucí družstva: a) musí znát Směrnici pro činnost dorostu SHČMS, b) řídí a organizuje činnost v družstvu nebo jednotlivce, c) dbá o šetrné zacházení s motorovou stříkačkou a dalším nářadím, které bylo družstvu zapůjčeno a o jejich vrácení pořadateli, d) dbá o bezpečnost členů družstva nebo jednotlivce, zodpovídá pořadateli, že nepřipustí na start soutěžícího, jehož zdravotní stav to neumožňuje, e) jedná jménem družstva nebo jednotlivce s pořadateli soutěže o jeho potřebách a požadavcích a technických otázkách při plnění disciplín, f) zodpovídá, že družstvo nebo jednotlivec použije k plnění požárně technických disciplín vlastní nářadí, které bylo změřeno a převáženo, že výstroj a výzbroj odpovídá směrnici, g) podává ve stanovené lhůtě protesty a odvolání, h) zúčastňuje se losování a rozhoduje o nasazení soutěžících na startu, i) předává pořadatelům doklady stanovené propozicemi soutěže, j) nemá právo se vměšovat do rozhodování rozhodčích, k) zodpovídá za ukázněné vystupování družstva nebo jednotlivce a doprovodu v ubytovacích prostorách a na stadiónu, včasné nástupy na trénink a starty, dodržování směrnice, propozic soutěže a pokynů pořadatelů a rozhodčích, l) má právo přihlížet provedení pokusu svého družstva nebo jednotlivce a po jeho ukončení znát výsledek (o způsobu naplnění tohoto práva rozhoduje rozhodčí disciplíny příp. hlavní rozhodčí), m) dodržuje zásady slušného chování. 7

8 PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ SOUTĚŽE Štáby Za přípravu a průběh každého kola soutěže dorostu odpovídá příslušný štáb soutěže, který schvaluje odpovídající orgán SH ČMS. Štáb musí řešit případné problémy neprodleně v souladu se Směrnicí pro činnost dorostu SH ČMS i dalšími dokumenty SH ČMS. Štáb soutěže se dělí na dvě části: a) organizačně technická část, kterou tvoří: sčítací komise, tiskové středisko, stravovací komise, ubytovací komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj byl vydán), hlasatel, vedoucí technické skupiny a vedoucí jednotlivých komisí a středisek, členové štábu zajišťující technicko organizační činnost. Organizačně technický štáb zajišťuje organizační a technickou stránku soutěže. b) řídící část, kterou tvoří: náčelník štábu, zástupce náčelníka štábu, velitel soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí jednotlivých disciplín. Tato část štábu nepřímo řídí organizačně technickou část štábu a řeší případné problémy vzniklé v průběhu soutěže. V případě hlasování má při shodném počtu hlasů náčelník štábu hlas rozhodovací. Velitel soutěže, náčelník štábu a jeho zástupce, techničtí a organizační pracovníci musí znát Směrnici pro činnost dorostu SH ČMS v rozsahu odpovídajícím jejich zařazení na soutěži. Náčelník štábu Náčelníka štábu schvaluje pořádající odborná rada mládeže. Řídí a koordinuje činnost všech členů štábu v průběhu soutěže. Musí znát Směrnici pro činnost dorostu SH ČMS. Velitel soutěže 1. Velitele soutěže schvaluje pořádající Odborná rada mládeže. Odpovídá za přípravu a organizaci soutěže. Musí znát Směrnici pro činnost dorostu SH ČMS. 2. Řídí průběh soutěže po organizační stránce a odpovídá za dodržení stanoveného časového rozvrhu. Kontroluje práci organizačních pracovníků soutěže a v případě potřeby stanoví náhradníky těchto pracovníků a sboru rozhodčích. Je odpovědný za to, že na soutěžní ploše (stadiónu) nebudou jiné osoby než ty, které v daném okamžiku plní disciplínu nebo vykonávají přidělenou funkci. 3. Dbá, aby přihlášení soutěžící byli včas vyrozuměni o změně programu. 4. Nedostaví-li se na soutěž hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem, jmenuje nového hlavního rozhodčího. 5. Je povinen zajistit hlavnímu rozhodčímu na jeho žádost potřebný počet rozhodčích a pracovníků a zajistit veškerá opatření týkající se provedení a průběhu soutěže. 6. Účastní se porady rozhodčích s poradním hlasem. 7. Přijímá zápisy o výsledcích soutěže po kontrole a podpisu hlavního rozhodčího od vedoucího sčítací komise. Po skončení soutěže odevzdá zápisy, popřípadě přehled o získaných výkonnostních třídách. 8. Při soutěžích malého rozsahu zabezpečuje velitel soutěže další úkoly stanovené jinak dalším organizačním pracovníkům. Při soutěžích velkého rozsahu naopak jmenuje tajemníka soutěže, který mu vypomáhá a v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje. 9. Schvaluje OZ soutěže a zabezpečuje jeho vydání. 10. Stanoví organizační pracovníky a sbor rozhodčích. 11. Zabezpečuje losování startovních čísel. 12. Zabezpečuje program a startovní listinu pro účastníky soutěže. 8

9 13. Svolává a organizuje porady vedoucích družstev. 14. Zabezpečuje veškerá opatření týkající se provedení, průběhu a vyhodnocení soutěže. 15. Zabezpečuje zahájení a ukončení soutěže. 16. Zabezpečuje vyhlášení výsledků soutěže a předání cen. 17. Má právo přeřadit, odvolat nebo vyloučit ze soutěže pracovníky soutěže zejména pro nepřístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a pro vážné nedostatky v jejich činnosti. Má právo vyloučit ze soutěže soutěžící (družstvo). Jde-li o soutěžící nebo rozhodčí, uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodčího. 18. Má právo přerušit, odložit nebo zrušit soutěž nebo zrušit její část. Tajemník 1. Tajemník je podřízen veliteli soutěže, vypomáhá mu a v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje. 2. Jeho povinností je starat se o všechna administrativní opatření. 3. Přijímá a vyřizuje korespondenci týkající se soutěže. 4. Je odpovědný za svolání schůzí vedení soutěže, případně ustavených komisí a stará se o zápis z těchto schůzí. 5. Plní další úkoly a povinnosti stanovené velitelem soutěže. Hlasatel 1. Hlasatel je podřízen veliteli soutěže. 2. Oznamuje obecenstvu jména a čísla soutěžících startujících v jednotlivých disciplínách, jakož i všechny důležité informace týkající se soutěže. 3. Hlasatel má být na svůj úkol dobře připraven, má ovládat Směrnici pro činnost dorostu SHČMS, ustanovení týkající se soutěže, znát nejlepší osobní výkony soutěžících, rekordy, má být obratný ve vyjadřování, nestranný při hlášení a pozorný při startech. 4. Výsledky (umístění, časy) každého soutěžícího ohlásí hlasatel ihned po dodání zprávy, kterou mu dodá vedoucí sčítací komise. Pořadatel na stadiónu 1. Je podřízen veliteli soutěže. 2. Pořadateli na soutěžní ploše (stadiónu) přísluší dozor nad soutěžním prostorem. Stará se o to, aby na dráhy nevstupoval a ani v blízkosti nich se nikdo nezdržoval, kromě pověřených pracovníků a soutěžících shromážděných k provedení disciplín. Dozírá na své pomocníky a přiděluje jim úkoly. Stará se o zajištění vyhrazeného prostoru pro soutěžící v době, kdy nesoutěží, a pro soutěžní pracovníky, kteří nejsou při rozhodování disciplíny zařazeni. Technická skupina Činnost technické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže. Technická skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za: a) povrch a správné rozměření a označení drah, za umístění, technický stav a parametry překážek po celou dobu soutěže, b) technický stav, parametry a označení přenosných motorových stříkaček, omezovačů průtoku vody, proudnic a dalšího nářadí dodávaného pořadatelem, c) kontrolu, označení a případně úschovu nářadí soutěžících, d) zajištění dostatečného počtu signalizačních, měřících a dalších pomůcek pro sbor rozhodčích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.), e) doplňování vody při požárním útoku, f) rozhlas, stanoviště hlasatele, spojení a spojovací prostředky, g) instalaci elektrické časomíry, h) úklid stadionu před předáním pronajimateli po ukončení soutěže. 9

10 Technik věcných prostředků Je podřízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven veliteli soutěže. Technik věcných prostředků přeměřuje veškeré věcné prostředky, které si soutěžící přivezou s sebou a nejsou dány pořadatelem k dispozici. Organizační pracovníci štábu 1. Činnost organizačních pracovníků podléhá plně pokynům náčelníka štábu, velitele soutěže a vedoucích příslušných komisí. 2. Zabezpečují a odpovídají zejména za: a) příjem a vyhodnocení přihlášek soutěžících dle propozic soutěže, b) propagaci soutěže, tisk a distribuci pozvánek, plakátů a zpravodajů, c) prezenci účastníků soutěže, předání startovní listiny, startovních čísel, programu soutěže a případně dalších organizačních pokynů účastníkům soutěže, d) informační službu a hlasatele na stadionu, e) ubytování a stravu účastníků dle propozic soutěže, f) organizaci parkování na stadionu a v místě ubytování, g) označení dopravních tras, dopravu pracovníků soutěže a hostů, h) zdravotní službu a evidenci případných zranění, i) rozmístění vedení soutěže, soutěžících, sčítací komise, tiskového střediska, zdravotní služby, hostů a sociálních zařízení na stadionu, včetně označení těchto míst, j) pořádkovou činnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor a ostrahu na vyhrazených parkovištích, k) převzetí a předání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostředků pronajimateli po ukončení soutěže. Zdravotní služba 1. Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže. 2. Lékař může zakázat soutěžícímu start nebo pokračování v soutěži jestliže zjistí, že by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutěžícího. Toto rozhodnutí lékaře musí soutěžící a další účastníci soutěže respektovat. Sbor rozhodčích Sbor rozhodčích tvoří hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplín, rozhodčí, startér, pomocníci startéra, hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel a sčítací komise. 1. Na soutěžích dorostu mohou právoplatně rozhodovat pouze odborně způsobilí rozhodčí s příslušnou kvalifikací pro soutěže mládeže SH ČMS v souladu se Statutem rozhodčích SH ČMS. Rozhodčí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivně a přísně dodržovat směrnici. 2. V jednotlivých soutěžích dorostu se požaduje nejméně tato kvalifikace rozhodčích: a) okresní kola hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplín musí mít kvalifikaci rozhodčího II. stupně pro soutěže mládeže, ostatní rozhodčí mohou být pomocní rozhodčí b) krajské kola hlavní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčího I. stupně pro soutěže mládeže, rozhodčí disciplín a ostatní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčího II. stupně pro soutěže mládeže, c) Mistrovství hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplín a ostatní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčího I. stupně pro soutěže mládeže. 10

11 3. Není-li přítomen dostatečný počet rozhodčích, mohou být povoláni jako pomocní rozhodčí příslušníci nebo pracovníci HZS, členové a zaměstnanci jednotek PO nebo členové občanských sdružení, kteří sami soutěžili nebo jsou pro tuto funkci připravováni. Pomocní rozhodčí však nemohou samostatně rozhodovat ani ověřovat rekordní výkony. 4. Rozhodčí může rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má požadovanou kvalifikaci. 5. Rozhodčí může v téže disciplíně zastávat pouze jednu funkci. 6. Rozhodčí není povinen upozorňovat soutěžící na závady nářadí před startem, pokud se nejedná o zjevné porušení pravidel nebo neohrožují-li zjevně bezpečnost při přípravě nebo provedení pokusu. 7. Rozhodčí jsou jednotně ustrojeni a označeni zpravidla viditelnou vizitkou. Způsob označení určí a zajistí pořadatel. 8. Rozhodčí může být ze své funkce na soutěži odvolán zejména pro nepřístojné chování, jeli pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonů soutěžících. Rozhodčí může být ze soutěže i vyloučen. 9. V případě vyloučení rozhodčího ze soutěže je mu pozastaveno vykonávání funkce rozhodčího do rozhodnutí ÚORM (pokud se jedná o vyloučení ze soutěže MČR), nebo KORM (pokud se jedná o krajské nebo nižší kola). Jednotlivé ORM mohou rozhodnout o napomenutí rozhodčího, pozastavení činnosti na dobu max. 1 roku nebo o odejmutí kvalifikace rozhodčího. Hlavní rozhodčí 1. Hlavní rozhodčí odpovídá za technické provedení soutěže, dodržení směrnice a OZ soutěže. Jmenuje jej pořadatel soutěže. 2. Hlavní rozhodčí navrhuje veliteli soutěže časový rozpis soutěže, jakož i změny začátků disciplín, ukáže-li se v průběhu soutěže potřeba tyto změny provést. 3. Rozhoduje o počtu a zařazení rozhodčích, pokud tak již neučinil pořadatel soutěže. 4. Nestačí-li počet rozhodčích k řádnému provedení soutěže, požádá velitele soutěže o přidělení potřebného počtu pomocných rozhodčích. 5. Vyskytnou-li se v průběhu soutěže nedostatky v činnosti rozhodčích, může je přeřadit nebo odvolat z funkce, případně navrhnout veliteli soutěže jejich vyloučení ze soutěže. 6. Svolává porady rozhodčích, kde je seznamuje zejména s jejich zařazením, úkoly, časovým rozpisem soutěže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutěže uvedeny. 7. Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodčího. Dohlíží na dodržování směrnice a OZ soutěže. Na zjištěné závady upozorňuje a požaduje jejich odstranění cestou rozhodčího disciplíny nebo velitele soutěže, případně využije svých dalších pravomocí. 8. Rozhoduje o oprávnění soutěžících startovat v příslušné disciplíně a soutěži. Má právo určit soutěžícího k antidopingové zkoušce a testu na alkohol. 9. Rozhoduje o místě a času opakování pokusu, který nařídil rozhodčí disciplíny. 10. Rozhoduje o způsobilosti drah, případně stadionu k uspořádání či pokračování soutěže (například při nezajištění zdravotní služby). Má právo soutěž přerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativně ovlivnit regulérnost soutěže a zejména bezpečnost soutěžících, navrhne veliteli soutěže ukončení soutěže. 11. Má právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel, při pozitivní antidopingové kontrole či zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování soutěžících nebo doprovodu. 12. Rozhoduje o protestech a odvoláních. 13. Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v průběhu disciplín, a které směrnice výslovně neupravuje a o nichž již nerozhodl rozhodčí disciplíny. 14. Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny. 11

12 15. Při soutěžích velkého rozsahu může hlavní rozhodčí určit svého zástupce (pokud tak již neučinil pořadatel soutěže), který mu vypomáhá a v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje. Zástupce hlavního rozhodčího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané soutěži pro hlavního rozhodčího Rozhodčí disciplíny 1. Rozhodčí disciplíny je zkušený rozhodčí, který řídí průběh dané disciplíny. V průběhu soutěže je podřízen hlavnímu rozhodčímu. 2. Rozhodčí disciplíny je odpovědný za dodržování směrnice. Rozhoduje o všech technických otázkách, které vzniknou v průběhu disciplíny, o nichž není zřejmě v této směrnici ustanovení. 3. Podřízeným rozhodčím přidělí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a připomene ustanovení pravidel pro přidělený úsek. 4. Před začátkem a v průběhu plnění disciplíny je povinen překontrolovat a sledovat stav dráhy, překážky, startovní čáry a časomíry. Zjištěné závady nechá odstranit prostřednictvím hlavního rozhodčího velitelem soutěže. 5. Po skončení pokusu potvrzuje jeho platnost. 6. Má právo vyloučit soutěžícího (družstvo) z provádění disciplíny za hrubé nebo úmyslné porušení směrnice a navrhnout hlavnímu rozhodčímu vyloučení soutěžícího (družstva) ze soutěže při pozitivní antidopingové kontrole či zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování soutěžících nebo doprovodu. 7. Rozhoduje o protestech soutěžících. 8. Má právo povolit soutěžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelně překáženo, opakování pokusu. 9. Nastanou-li v průběhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se opakuje týž den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodčího, které je konečné. 10. Po skončení disciplíny zůstane v prostoru startu do doby, v níž může být podán protest nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a předá ji hlavnímu rozhodčímu. 11. Při soutěžích velkého rozsahu může hlavní rozhodčí určit zástupce rozhodčího disciplíny (pokud tak již neučinil pořadatel soutěže). Ten musí mít odpovídající kvalifikaci pro rozhodování v dané soutěži. Podle pokynů rozhodčího disciplíny se podílí na řízení disciplíny a případě nepřítomnosti ho zastupuje. Rozhodčí 1. Rozhodčí je v průběhu disciplíny podřízen rozhodčímu disciplíny. 2. Rozhodčí pozorně sleduje plnění disciplíny na úseku (místě), který mu rozhodčí disciplíny přidělil a informuje jej o porušení pravidel zvednutím červeného praporku nebo jiným smluveným signálem. Po skončení pokusu přesně informuje rozhodčího disciplíny o porušení pravidel, který dle této informace rozhodne. 3. Před startem dalšího pokusu signalizuje připravenost úseku bílým praporkem nebo jiným smluveným signálem. 4. Rozhodčí setrvá na svém stanovišti po celou dobu plnění disciplíny. 5. Před odchodem ze stadiónu odevzdá všechny vypůjčené pomůcky, které používal. Startér 1. Startér dohlíží na soutěžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se startem pokusu. Je podřízen rozhodčímu disciplíny. 2. Kontroluje, aby soutěžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a správné dráze. 12

13 3. Pokud nebyl start proveden podle ustanovení směrnice o startování, vrátí jej zpět druhým výstřelem nebo zapískáním na píšťalku. Vede přehled o chybných startech závodníků. 4. Dohlíží, aby soutěžící měli před startem řádně upevněna startovní čísla a aby jejich oděv, obuv a osobní výstroj odpovídala příslušným pravidlům. Zjištěné závady a přestupky proti pravidlům ihned hlásí rozhodčímu disciplíny zvednutím červeného praporku nebo jiným smluveným signálem, pokud je soutěžící na místě ihned neodstraní. Pokud soutěžícího odstartuje se závadou na výstroji, nemůže ho již vrátit zpět a není to důvodem pro neplatnost pokusu. 5. Není-li provedeno losování drah napřed, provádí losování drah na stadiónu před startem. 6. Plněním úkolů uvedených v předchozích odstavcích 2 až 4 může startér pověřit svého pomocníka. Při větších soutěžích může mít startér i několik pomocníků. Závodčí na start 1. Závodčí obdrží od rozhodčího disciplíny startovní listiny, svolává soutěžící na určená shromaždiště a zavádí je na start. Je podřízen rozhodčímu disciplíny. 2. Závodčí na startu se starají o to, aby soutěžící podle startovní listiny měli správná startovní čísla, ta aby byla pevně upevněna, a aby byli oblečeni v předepsané výzbroji. 3. Pomáhají startérovi při losování drah. 4. Zjištěné závady signalizují startérovi praporkem. 5. Nejsou-li závodčí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra nebo startér sám. 6. Při větších soutěžích může mít i několik pomocníků. Rozhodčí v cíli Rozhodčí v cíli rozhodují: 1. o pořadí v němž soutěžící ukončili pokus 2. zda má závodník napojenou proudnici 3. zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval 4. Rozhodčí v cíli by neměl vykonávat současně funkci časoměřiče. 5. Rozhodčí v cíli musí být umístěn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pět metrů od cílové čáry. Aby měl dobrý přehled, může se pro něj zřídit vyvýšené stanoviště. 6. Počet rozhodčích v cíli se řídí počtem drah. Doporučuje se, aby jeden rozhodčí rozhodoval o prvním soutěžícím, druhý o druhém atd. Časoměřiči, měření a určování času 1. Za měření časů dosažených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní časoměřič. V průběhu plnění disciplíny je podřízen rozhodčímu disciplíny. 2. Časoměřiči a zapisovatel podléhají hlavnímu časoměřiči. Ten jim přidělí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a připomene pravidla pro měření výkonů soutěžících. Hlavní časoměřič provádí zejména: a) kontrolu funkčnosti stopek nebo elektrické časomíry před zahájením plnění disciplíny, b) potvrzení připravenosti časoměřičů nebo elektrické časomíry k dalšímu měření rozhodčímu disciplíny, c) kontrolu a záznam naměřených časů všech časoměřičů a vydává pokyn ke zrušení naměřených časů, d) stanovení a předání platného (úředního) času po každém pokusu zapisovateli, e) výměnu časoměřiče v případě zjištění nepřesností v jeho měření, f) vykonává zároveň funkci náhradního časoměřiče. Pokud v nutném případě nezastupuje některého z časoměřičů, je jím naměřený čas časem kontrolním a nemůže být zaznamenán do výsledku. 13

14 3. Čas lze měřit ve všech disciplínách ručně pomocí stopek nebo elektrickou časomírou. 4. Elektrickou časomíru lze použít, pokud umožní měření výkonů ve všech drahách měřené disciplíny. Měření času elektrickou časomírou je povinné při republikových, mezinárodních a jiných určených soutěžích. 5. Při měření času elektrickou časomírou postupuje hlavní časoměřič, obsluha časomíry a pořadatel dle technických podmínek a návodu pro měření touto časomírou. 6. Při selhání elektrické časomíry rozhodne hlavní rozhodčí po dohodě s velitelem soutěže o dalším postupu. 7. Čas se měří od záblesku pistole (kouře) do okamžiku: a) kdy kterákoli část těla soutěžícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li svislou rovinu položenou kolmo okrajem cílové čáry bližším startu nebo protne-li cílový paprsek elektrické časomíry b) signalizace obou terčů (při elektrickém měření dle technických podmínek této časomíry) při požárním útoku 8. Se způsobem ukončení měření času při použití elektrické časomíry musí být soutěžící seznámeni nejpozději před zahájením disciplíny. 9. Ručně měří čas soutěžícího zpravidla tři, nejméně však dva časoměřiči nezávisle na sobě. Své naměřené časy si zapíší, aniž by o nich předem mluvili a předají je hlavnímu časoměřiči. Naměřený čas zruší až na pokyn hlavního časoměřiče. 10. Úřední čas se určuje z naměřeného času dle těchto pravidel: a) při ručním měření s přesností 1/10 (pokud není použito stopek, které umožňují měření s přesností 1/100 s) a při elektrickém měření s přesností l/100 s. Čas naměřený elektrickou časomírou je zároveň úředním časem, b) zastaví-li se ručička analogových stopek mezi dvěma čárkami, které udávají čas, platí vždy horší čas. Použije-li se stopek s přesností 1/100 s, určí se úřední čas s přesností 1/l0 s dle převodní tabulky uvedené v následujícím odstavci, platí naměřený čas. c) souhlasí-li čas dvou ze tří stopek, je čas zaznamenaný touto dvojicí stopek časem úředním, d) rozchází-li se čas všech tří stopek, úředním časem je čas zaznamenaný stopkami ukazujícími střední čas, e) byl-li čas změřen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší čas za čas úřední. 11. V případě selhání elektrického měření a dokončení měření disciplíny stopkami, se pro stanovení úředního času již splněných pokusů použije následující převodní tabulka: platí vždy jednotlivé naměřené časy, tzn. časy naměřené el. měřením zůstávají v platnosti a u pokusů, které nebylo možno změřit el. měřením se vyhodnotí úřední čas dle odst.10 písm. c), d) a e) Elektrické měření Úřední čas Elektrické měření Úřední čas ( s ) ( s ) ( s ) (s) 0,05-0,14 = 0,1 0,55-0,64 = 0,6 0,15-0,24 = 0,2 0,65-0,74 = 0,7 0,25-0,34 = 0,3 0,75-0,84 = 0,8 0,35-0,44 = 0,4 0,85-0,94 = 0,9 0,45-0,54 = 0,5 0,95-1,04 = 1,0 12. Vrchní časoměřič stanoví po skončení každého pokusu úřední časy a zapisovatel je zapíše do záznamu času, rovněž však všechny časy, které byly časoměřiči naměřeny. 14

15 Zapisovatel 1. Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního časoměřiče. Zapisuje časy naměřené časoměřiči v jednotlivých pokusech a úřední časy dle pokynů hlavního časoměřiče. Úřední časy dosažené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodčím disciplíny předává zpravidla radiostanicí sčítací komisi a hlasateli. 2. Zapisovatel obdrží od rozhodčího disciplíny záznamníky časů se jmény a čísly soutěžících nebo družstev. 3. Po ukončení disciplíny předá záznamy časů rozhodčímu disciplíny. 4. Všechny záznamy časů musí být podepsány zapisovatelem a rozhodčím disciplíny. Sčítací komise 1. Činnost sčítací komise řídí její vedoucí, který je podřízen hlavnímu rozhodčímu. 2. Sčítací komise: a) zaznamenává časy soutěžících v jednotlivých pokusech a disciplinách soutěže, b) provádí hodnocení výkonů soutěžících podle směrnice a OZ soutěže, c) zpracovává dílčí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení příslušným rozhodčím je zveřejňuje a předává určeným účastníkům soutěže. d) po ukončení každé disciplíny předá zápis o výsledcích k podepsání rozhodčímu disciplíny a předá jej hlavnímu rozhodčímu. Odvolací komise 1. Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodčí. 2. Rozhoduje na místě a její rozhodnutí je konečné. 3. Odvolací komise je tříčlenná. Tvoří ji hlavní rozhodčí, náčelník štábu a velitel soutěže. 4. Odvolací komise rozhoduje většinou hlasů. 5. Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou ve směrnici jasně popsány a vyžadují si delší čas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodčí jménem odvolací komise dodatečně, nejpozději do zahájení následující disciplíny, případně do vyhlášení výsledků. Po dobu jednání odvolací komise může být soutěž hlavním rozhodčím přerušena a na jednání komise mohou být povolány další zainteresované osoby. Protesty Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže. Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká. Protesty se podávají písemně: a) rozhodčímu disciplíny do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny; b) hlavnímu rozhodčímu před zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jednotlivce v soutěži do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky 15

16 Protest se musí bezprostředně týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 odvolání vždy do 10 minut po převzetí rozhodnutí: a) hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl b) odvolací komisi prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo prvém odvolání, ve složení: hlavní rozhodčí, náčelník štábu a velitel soutěže. Rozhodnutí o způsobu řešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu nebo odvolání s podpisem toho, kdo jej přijal. Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu přímo na místě soutěže, není další odvolání a její rozhodnutí je konečné. Protest nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jeho projednávání rozhodčím disciplíny, hlavním rozhodčím nebo odvolací komisí. Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit. Hodnocení a odměny Za umístění v jednotlivých disciplínách se přidělují soutěžícímu družstvu a jednotlivcům body podle následujícího vzoru: 1. místo = 1 bod 2. místo = 2 body 3. místo = 3 body atd. O celkovém pořadí rozhoduje menší součet bodů za umístění v jednotlivých disciplínách. V případě shodného součtu bodů za umístění u dvou nebo i více soutěžících družstev rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění v disciplíně podle následujícího pořadí: 1. požární útok 2. štafeta 4 x 100 m s překážkami 3. běh na 100 m s překážkami 4. závod požárnické všestrannosti 5. test z požární ochrany Vítězem kola je družstvo nebo jednotlivec, jenž má nejnižší součet bodů za umístění. Při shodném čase v disciplíně se soutěžním družstvům přiděluje stejný počet bodů za umístění v dané disciplíně, následující počet přidělených bodů (pořadí) je o tolik vyšší, kolik družstev dosáhlo shodného času. Vzor: 1. místo = SDH Jílové, 2. místo = SDH Hronov, 2. místo = SDH Království, 4. místo = SDH Louky apod.. Nedosáhne-li alespoň pět členů družstva platných časů v disciplíně běh na 100 m s překážkami nebo nedosáhne-li družstvo alespoň jednoho platného času v disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami, požární útok nebo ZPV, bude jeho pokus v dané disciplíně hodnocen jako neplatný. Soutěžní družstva nebo jednotlivci, jejichž pokus na disciplíně byl hodnocen jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zařadí před soutěžní družstva, která k plnění disciplíny nenastoupila a obdrží body za umístění následující za posledním z družstev s platným pokusem. Soutěžící družstva se hodnotí při omluvení neúčasti bodově jako poslední z počtu přihlášených kolektivů. Soutěžící družstva jsou vyloučena z hodnocení celoroční činnosti v případě hrubého porušení kázně. 16

17 Na úrovni okresního a vyšších kol soutěže budou oceněni tři nejlepší v příslušné kategorii. Finanční a materiální zabezpečení Obvodová a okresní kola hradí a materiálně zabezpečí podle finančních možností organizátoři ze svého rozpočtu. Je možné požádat příslušné orgány a organizace o poskytnutí sponzorských darů a příspěvků. Vyšší kola dorosteneckých soutěží hradí ze svého rozpočtu SH ČMS. Soutěže dorostu se po stránce materiálně technické zabezpečují v úzké spolupráci s příslušnými Hasičskými záchrannými sbory. Zodpovědnost, bezpečnostní opatření, pojištění účastníků 1. Vedoucí družstva i jednotlivce musí být starší 18 let a po celou dobu celoroční činnosti (schůzky, tréninky, výlety a další akce) plně odpovídá v rozsahu daném zákonnými předpisy a věkem svěřenců za kázeň a bezpečnost členů kolektivu a jednotlivců. Ve všech kolech soutěže odpovídá za kompletní odevzdání předepsané dokumentace i za veškerou činnost všech členů družstva. 2. Organizátoři dorosteneckých soutěží jsou povinni připravit materiálně-technické zabezpečení všech soutěží podle této směrnice a respektovat požadavky bezpečnosti práce. O organizačních otázkách jsou povinni v potřebném rozsahu informovat všechny účastníky soutěže vydáním organizačního zabezpečení. 3. Při každé akci v rámci celoroční činnosti jsou dorostenci (-ky) i jejich vedoucí pojištěni na základě pojistných smluv sjednaných SH ČMS a na základě registrace u OSH před zahájením daného ročníku. Celoroční činnost Je zaznamenávána v záznamníku kronice kolektivu, která je zpravidla předkládána při obou částech jarní části okresního kola. Před zahájením každého ročníku zde bude uveden jmenný seznam členů. Zaměření činnosti Činnost dorosteneckých družstev a jednotlivců je zaměřena na pět základních oblastí: 1. výchovná oblast cílem je výchova k dobrovolné práci, k znalosti historie a současnosti našeho národa a požární ochrany, k pomoci při mimoškolní práci s mladými hasiči. Dále je cílem učit mládež dorosteneckého věku využívat svůj volný čas systematicky a vést ji k samostatnosti, pocitu osobní odpovědnosti a zodpovědnosti k ostatním členům kolektivu. 2. oblast požární ochrany cílem je získat znalosti z požární ochrany, připravit se na aktivní činnosti jak v oblasti preventivně výchovné, tak i operativně technické, zúčastňovat se soutěží, prakticky si ověřit znalosti, vědomosti, dovednosti a návyky 17

18 3. oblast sportovní cílem je formou zájmové tělesné výchovy zvyšovat fyzickou připravenost, vytrvalost, rychlost a obratnost. Spolupracovat s ostatními sportovními a mládežnickými organizacemi, pořádat vlastní sportovní akce a zúčastnit se sportovních akcí ostatních organizací. 4. oblast kulturně společenské zájmové činnosti cílem je působit na harmonický rozvoj mladé osobnosti vhodnými formami (kulturní akce, pořádání her a diskoték s výchovným zaměřením, příprava kulturních vystoupení na významná výročí v SDH). 5. oblast veřejně prospěšné činnosti cílem je působit na spoluodpovědnost za vytváření a ochranu hodnot a podílet se na tvorbě a udržování životního prostředí. Společným vytvářením hodnot působit na osobní vztah ke společnému i osobnímu majetku a jeho ochraně. Limity pro získání výkonnostních tříd Hodnoty limitů byly aktualizovány v roce Jelikož je pravděpodobná další změna (aktualizace) jednotlivých hodnot dle vývoje výkonnosti, budou tyto limity zveřejněny v jarních měsících příslušného ročníku formou informačních prostředků využívaných SH ČMS (Hasičské noviny, Zpravodaj SH ČMS, internetové stránky SH ČMS Soutěžící, kteří ve vyšších kolech (krajské, republikové) dosáhnou v disciplíně běh na 100 m s překážkami stanoveného výkonnostního limitu, získávají příslušnou výkonnostní třídu. Pro jednotlivé kategorie se stanovují tyto výkonnostní limity: dorostenci dorostenky I. výkonnostní třída 17,80 18,80 II. výkonnostní třída 18,30 19,30 III. výkonnostní třída 19,00 20,00 Výkonnostní třídu lze splnit i v rámci soutěží schválených ÚORM pro získání výkonnostních tříd. Seznam soutěží bude zveřejněn na stránkách spolu se zveřejněním schválených přestupů. O zařazení soutěže do tohoto seznamu musí pořadatel požádat písemně ÚORM do příslušného kalendářního roku. Doping 1. Používání drog, zakázaných látek, zakázaných postupů a alkoholu se přísně zakazuje. 2. Porušení pravidel o dopingu nastane, jestliže: a) v tkáni nebo tělní tekutině soutěžícího byla zjištěna přítomnost zakázané látky 10), b) soutěžící užil nebo těžil ze zakázaného postupu 11), c) soutěžící přiznal, že použil nebo těžil z užití zakázané látky nebo zakázaného postupu. 3. Je povinností každého soutěžícího dbát, aby se do jeho tělesných tkání a tekutin nedostaly zakázané látky. 10) 11) Zakázané látky jsou uvedeny v Seznamu 1, který je součástí předpisu Postup provádění dopingových kontrol vedený, doplňovaný a upravovaný Dopingovou komisí Českého atletického svazu. Pod pojem zakázaná látka spadá i metabolit takovéto látky. Pojem zakázaný postup zahrnuje zejména krevní doping a použití metod, které mění složení a věrohodnost vzorků při dopingové zkoušce. Zakázané postupy jsou uvedeny v Seznamu 2, který je součástí předpisu Postup provádění dopingových kontrol. 18

19 4. Hlavní rozhodčí nebo rozhodčí disciplíny mají právo vybrat některé soutěžící k antidopingové zkoušce a testu na alkohol 5. Všichni vybraní soutěžící, kteří se k dopingové kontrole nedostaví ve stanovené lhůtě, odmítnou se jí podrobit nebo jejichž dopingová zkouška, popř. test na alkohol bude pozitivní, budou ze soutěže vyloučeni a jejich výsledky anulovány. 6. Soutěžící je oprávněn odmítnout poskytnutí krevního vzorku pouze tehdy, pokud nejsou dodrženy povinné postupy a bezpečnostní opatření uvedená v předpise Postup provádění dopingových kontrol". Vyloučení ze soutěže Soutěžící (družstvo) může být vyloučen ze soutěže: 1. pro nepřístojné chování vůči rozhodčím a pořadatelům, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek, při pozitivním výsledku antidopingové zkoušky nebo nedostaví-li se ve stanovené lhůtě k antidopingové zkoušce či testu na alkohol, 2. použije-li jiného nářadí, než které předal ke kontrole, anebo dodatečně upraveného, 3. startuje-li některý člen družstva pod jiným startovním číslem, než mu bylo přiděleno, 4. prokáže-li se, že nesplňuje podmínky uvedené v pravidle o prezenci prezence uvedené v těchto směrnicích. 19

20 V. TECHNICKÉ PODMÍNKY Povrch drah 1. Všechny technické disciplíny mohou být prováděny na drahách s pevným povrchem zemitým, travnatým, škvárovým nebo z jiných k tomu používaných materiálů. Pro běžecké disciplíny se nedoporučuje povrch asfaltový a betonový. 2. Krajské, republikové a mezinárodní soutěže se provádějí zpravidla na povrchu škvárovém, nebo kvalitativně srovnatelném a nebo na povrchu vyšší kvality, s výjimkou disciplíny požární útok. 3. Povrch dráhy může být se souhlasem hlavního rozhodčího chráněn proti poškození v exponovaných místech, zejména v místech styku s používaným nářadím nebo překážkami a v prostoru nádrží na vodu. Celková tloušťka ochranné vrstvy nesmí přesahovat 12 mm. Ochranná vrstva nesmí zhoršovat adhezní podmínky pro běh soutěžících a musí být spolehlivě připevněna k povrchu dráhy. Běžecká trať a jednotlivé dráhy 1. Standardní délka běžecké trati je 400 m, má dvě rovinky a dvě zatáčky. Nejedná-li se o dráhu s travnatým povrchem, musí být vnitřní okraj ohraničen obrubníkem z vhodného materiálu, asi 50 mm vysokým a 50 mm širokým. Obrubník může být nadzvednut, aby pod ním mohla z povrchu dráhy volně odtékat voda, ale jeho horní okraj nesmí být výše než 65 mm nad povrchem dráhy. 2. Dráha s travnatým povrchem bez obrubníku musí mít vnitřní okraj běžecké trati vyznačen čarou 50 mm širokou, opatřenou praporky vzdálenými od sebe po 5 m. Praporky musí být na čáře umístěny tak, aby bránily soutěžícím běžet po čáře. Jsou nakloněny v úhlu 60 o od země směrem od dráhy. Vhodné jsou praporky rozměrů 25 x 25 cm umístěné na žerdi dlouhé 45 cm. 3. Délka běžecké trati musí být měřena 0,20 m od hrany obrubníku směrem do dráhy. Tam, kde běžecká trať není vymezena obrubníkem, musí se měřit ve vzdálenosti 0,20 m od čáry označující vnitřní (levý) okraj prvé dráhy. 4. Délka běžecké trati ostatních drah se měří ve vzdálenosti 0,20 m od vnějších okrajů čar předchozích vlevo umístěných drah. Vnější (pravá) čára je zahrnuta do stanovené šířky dráhy. 5. Při měření běžecké trati musí být provedena dvě měření, která se od sebe nesmí lišit o více než 0,0003 x L + 0, 01 m, kde L" je délka trati v metrech. Z tohoto výpočtu plyne nejvyšší přípustný rozdíl mezi dvěma měřeními: a) pro 100 m 0,04 m, b) pro 400 m... 0,13 m. 6. Při všech bězích v disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami musí každý závodník běžet v samostatné dráze široké 2,4-2,5 m. Všechny dráhy musí být stejně široké. V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami s drahou užší jak 2,5 m se v přiměřené délce dráhy, kde soutěžící z domečku seskakují, vyznačí rozšíření dráhy na 2,5 m. Běhá se směrem doleva. V nižších kolech a jiné soutěži se připouští nestandardní uspořádání běžecké trati, které stanoví dle místních podmínek pořadatel v organizačním zabezpečení soutěže. 7. Dráhy musí být číslovány tak, že levá (vnitřní) dráha při pohledu ve směru běhu má v prvém pokusu číslo 1. Pro druhé pokusy lze číslování drah měnit. 20

21 8. V případě použití více drah se pro druhé pokusy dráhy mění, tak že se startující posouvají doprava (viz. obr. ) Start a cíl 1. Start a cíl dráhy se označují bílou, 5 cm širokou čárou, vedenou kolmo k vnitřnímu okraji dráhy. Šířka startovní čáry se započítává do délky dráhy. Cílová čára se do délky dráhy nezapočítává. Dva bílé kůly cca 1,4 m vysoké a 8 x 2 cm široké, označující konec cílové čáry, se umisťují vně drah nejméně 30 cm od okraje dráhy. Mohou být nahrazeny konstrukcí pro časomíru. 2. Pořadatel krajské, republikové a mezinárodní soutěže musí zajistit soutěžícím možnost použití startovních bloků. Soutěžící může použít též startovní bloky vlastní. Startovní bloky musí být tuhé konstrukce, musí umožňovat rychlé a snadné upevnění i odstranění tak, aby co nejméně poškodily dráhu. Ukotvení startovních bloků nesmí během startu dovolit žádný pohyb. 3. Pro disciplínu štafeta 4 x 100 m s překážkami musí být cíl všech drah v jedné rovině. Délka dráhy je proto měřena od cílové čáry ke startovní čáře. Nářadí 1. Přenosné motorové stříkačky, další nářadí používané ve všech disciplínách a osobní výstroj musí být schváleného druhu, nebo odpovídat požadavkům uvedeným v této směrnici. 2. Soutěžící používají při soutěžích zpravidla vlastní přenosné motorové stříkačky (dále jen motorové stříkačky ) a další nářadí, pokud pořadatel soutěže nerozhodne jinak. 3. Pořadatel může v propozicích soutěže určit, které nářadí zajistí sám a způsob jejich přidělení soutěžícím (například losování), případně které nářadí převezme od soutěžících, způsob jejich kontroly a použití (například dle losování). To se týká zejména motorových stříkaček, přetlakových ventilů a proudnic na PÚ. 4. Mohou být použity přenosné motorové stříkačky, které se podle technických podmínek 10) přiřazují podle velikosti čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem do velikosti 10/1500 podle ČSN EN Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče. Je povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu. Doporučuje se použití jednotné motorové stříkačky. 10) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb. 21

22 5. Pro zajištění regulérnosti disciplíny požární útok a zamezení úprav motorových stříkaček odporujících technickým podmínkám výrobce, které výsledně snižují životnost a použitelnost těchto stříkaček u zásahu, se od data, které stanoví ÚORM, v pravidlech nově zavádí je nutno povinné použití povinně použít přetlakového ventilu v této disciplíně. Přetlakový ventil musí být před startem každého soutěžního kolektivu zkontrolován rozhodčím a nastaven na tlak 1,2 Mpa (pokud není použito zařízení pro jeho aretaci v nastavené poloze). 6. Závady, které vznikly na nářadí přivezeném soutěžícím (družstvem), neopravňují k opakování pokusu a nebudou při protestu uznány. 7. Závady, které vznikly na překážkách nebo nářadí, které dodal pořadatel, a bude proti nim podán protest, budou posouzeny. Bude-li protest shledán oprávněným, bude povoleno opakování pokusu. 8. V průběhu soutěže, nejpozději do 10 minut po ukončení pokusu, může rozhodčí nebo pověřený technický pracovník provést kontrolu motorové stříkačky a dalšího nářadí za účelem ověření technických parametrů nářadí daných výrobcem nebo těmito pravidly. Soutěžící je povinen na vyžádání rozhodčích předat ve stanoveném čase nářadí k této kontrole. 9. Provede-li rozhodčí nebo pověřený technický pracovník tuto kontrolu po provedení pokusu a zjistí-li, že kontrolované nářadí má nevyhovující parametry, bude tento pokus prohlášen za neplatný. 10. Provede-li rozhodčí nebo pověřený technický pracovník tuto kontrolu před provedením pokusu a prokáže se, že soutěžící (družstvo) použil (o) v pokusu jiné nářadí než to, které bylo rozhodčím nebo pověřeným technickým pracovníkem kontrolováno, převzato a označeno, bude soutěžící (družstvo) potrestán (o) vyloučením ze soutěže. Měření a vážení 1. Všechny rozměry drah a nářadí se měří ocelovým pásmem, ocelovým metrem, posuvným měřítkem, nebo jiným cejchovaným měřidlem. Hmotnost nářadí se váží cejchovanou váhou, objem se měří cejchovaným měřidlem. 2. Rozměry jsou udávány v metrech, centimetrech, milimetrech. Hmotnost je udávána v kilogramech, objem v litrech. 3. Čas se měří v sekundách podle pravidla o měření času. 22

23 VI. OBECNÉ ZÁSADY PROVEDENÍ DISCIPLÍN Doba na přípravu a provedení pokusu 1. Běh na 100 m s překážkami - příprava do 2 minut 2. Dvojboj jednotlivců - příprava do 2 minut 3. Štafeta 4 x 100 m s překážkami včetně umístění nářadí a rozmístění soutěžících příprava do 5 minut 4. Požární útok - příprava motorové stříkačky a nářadí na základnu do 5 minut - provedení do 2 minut Pokus 1. V disciplínách běh na 100 m s překážkami a dvojboj jednotlivců má každý soutěžící možnost dvou pokusů. 2. V disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami má každá štafeta a v požárním útoku každé družstvo možnost jednoho pokusu. 1. Počet pokusů v jednotlivých disciplínách může být podle rozhodnutí pořadatele rozšířen. 2. Pokus je platný, splnil-li soutěžící (družstvo) všechny předepsané úkony. Nesplní-li soutěžící všechny předepsané úkony, nedonese-li soutěžící do cíle stanovené nářadí (nářadí musí po celou dobu pokusu splňovat podmínky, popsané u každé disciplíny v článku Materiální zabezpečení ) a neukončí-li pokus v předepsané osobní výstroji, ve které odstartoval, pokus je neplatný. 3. Pokus může být opakován, pokud jej soutěžící nemohl provést pro technickou závadu překážek, časomíry, nebo nářadí, které poskytl pořadatel, nebo bylo-li mu v provedení pokusu bráněno jiným soutěžícím nebo účastníkem soutěže, nebo nářadím jiného soutěžícího. 4. V případě povolení opakování pokusu se stanovuje min. čas mezi prováděnými pokusy na 10 min. (pokud se hlavní rozhodčí soutěže nedohodne s vedoucím nebo jednotlivcem jinak). 5. Dosažený výkon není platný, nedosáhl-li ho soutěžící (družstvo) v řádném pokusu během soutěže a nepoužil-li nářadí odpovídajícího směrnici. Další podrobnosti o neplatnosti pokusu jsou uvedeny u jednotlivých disciplín. 6. Soutěžícímu nesmí být při pokusu poskytnuta jakákoliv pomoc. 7. Povzbuzení soutěžících mimo hlediště nebo jejich vedení je zakázáno a může mít za následek neplatný pokus soutěžícího. 8. Soutěžícímu (družstvu) nesmí být povolen pokus, který z vlastní viny zameškal. 9. Zraní-li se soutěžící v prvém pokusu běhu na 100 m s překážkami a nemůže pokračovat ve druhém pokusu, nemůže v něm být nahrazen náhradníkem jiným členem družstva. Startování 1. Start se povoluje nízký i vysoký. 2. Startovat se může ze startovních bloků i bez nich. Při štafetě může startovat ze startovních bloků jen první soutěžící. V disciplíně požární útok se startovní bloky nepoužívají. 3. Startér, pomocník startéra nebo pověřená osoba umístí každého soutěžícího v jeho příslušné dráze. 4. Po povelech startéra Na místa! a Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes startovní čáru jen u disciplíny štafeta 4 x 100 m s překážkami, pokud se dotýkají pouze 23

24 žebříku. Zjistí-li pomocník startéra jakoukoliv závadu, musí dát startérovi znamení. 5. Na povel Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu. 6. Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start povelem Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru a start se opakuje. 7. Všichni soutěžící musí na povel Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné startovní postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Jestliže soutěžící po povelu Pozor! jakkoliv ruší ostatní startující, může se to považovat za chybný start. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem, považuje se to za chybný start. 8. Soutěžící (družstvo), který zavinil chybný start, musí být napomenut. Zavinil-li soutěžící (družstvo) dva chybné starty, musí být z pokusu vyloučen. 9. Následují-li další soutěžící soutěžícího, který zavinil chybný start, napomene startér pouze toho, který chybný start zavinil. Pokud se start nezdaří vlivem vnějších okolností, nebude napomenut nikdo. 10. Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním. Překonávání překážek 1. Překážky mohou být překonány libovolným způsobem. Nesmí však být k jejich překonání použito zavětrovacích vzpěr ani pomoci druhé osoby. Překážky nesmí být překonávány skokem plavmo. 2. Seskok z kladiny musí být proveden do vlastní dráhy a za ohraničující čáru, která je vyznačena na úrovni začátku seběhového můstku. Seskok z domečku musí být proveden do vlastní dráhy. 3. Překážka musí být překonána i s proudnicí-štafetou, tato nesmí být přes překážku hozena. 4. Nepřekoná-li soutěžící překážku předepsaným způsobem, může se před tuto překážku vrátit a znovu ji překonat. 5. Nepřekonání překážek znamená nesplnění pokusu. Práce s nářadím 1. Soutěžící může pracovat s nářadím libovolným způsobem. 2. Rozvinutí hadic může být provedeno za běhu, na kladině nebo mimo ni. 3. Proudnice (štafeta) může být nesena libovolně, s výjimkou probíhání cílové čáry nebo čáry odpojení, kde musí být proudnice nesena tak, aby bylo její napojení na hadici zřetelné (tj.držení za proudnici nebo za hadici). 4. Spojení spojek hadic, napojení na rozdělovač, připojení a odpojení proudnice může být provedeno v běhu nebo v klidu. 5. Rozdělovač nesmí být při napojení hadice nesen. 6. Spojky savic při požárním útoku mohou být dotaženy ručně nebo pomocí klíčů. Spojovat spojky hadic může kterýkoli soutěžící. 7. Dopravní a útočné vedení může být provedeno libovolným způsobem. Hadice mohou být svinuty nebo složeny do kotouče", elipsy" nebo harmoniky". 8. Nastříkání terčů může být provedeno v libovolné poloze. Před vlastním stříkáním může kterýkoliv člen družstva překročit čáru stříkání (např. upadl), ale při výstřiku proudu vody z proudnice musí být každý člen družstva již zpět před čarou stříkání a nesmí se jí dotýkat ani ji překročit (platí pro dotek čáry i prostoru mezi ní a terči libovolnou částí těla) 9. Proudnici (včetně půlspojky, na kterou je proudnice připojena) se při stříkání nesmí dotýkat země a smí ji držet pouze jeden soutěžící. 24

25 VII. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů. Každé družstvo má možnost jednoho pokusu. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - plošina pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí o rozměrech 2 x 2 m a výšce 0,1 m případně s podložkou pod přívodní vedení ve formě gumových nebo textilních běhounů (podložka nemusí být pro všechna družstva jednotná, družstvo může použít i vlastní). Veškeré nářadí kromě savic nesmí přesahovat přes její okraje. Savice se nesmějí dotýkat země. Smí být použito jen nářadí pro požární útok. - nádrž na vodu stěny vysoké 0,8 m a nejmenší obsah 1000 l. Nádrž může být z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran. Vnitřek nádrže musí být bez překážek, o které by se mohlo zachytit použité nářadí. - 2 terče pro požární útok štít o rozměrech 50 x 50 cm, s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, ve výši 1,60 m nad zemí. Na zadní straně štítu je nádržka o obsahu 15 litrů. Terč musí signalizovat po naplnění 10 litrů vody. Terče mohou být mechanické nebo elektrické. Elektrické jsou konstruovány tak, aby před zahájením disciplíny a po ukončení pokusu mohla být provedena kontrola vyprázdnění nádržky a množství vody, které je nutné k sepnutí signalizace terčů. - Nářadí pro požární útok: /pokud není uvedeno jinak, je povinné/ 1 ks přenosná motorová stříkačka 2 ks savic 2,5 m ± 0,05 m min. 2,45m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících O kroužků nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním (pro obvodní a okresní kolo soutěží se připouští 4 ks savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojené do dvou dílů), 1 ks sací koš 110 mm se zpětným ventilem, s funkčním zpětným ventilem 3 ks tlakových požárních hadic (dále jen hadice ) B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm, dorostenky použijí 2 ks výše uvedených hadic B, 1 ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem, 4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice C min. 79 mm, 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky bez ozubu) 450 mm (jednotné, dodává pořadatel) 2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou povinnou součástí), 1 ks přetlakový ventil B (průměr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální tlak 1,2 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základnu. Příslušenství přetlakového ventilu může sestávat: - ze zařízení, které přetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlačném hrdle motorové stříkačky - z přechodu B/C - ze speciálního kolena B nebo C - z odváděcí hadice B nebo C - ze zařízení pro aretaci nastavených hodnot na přetlakovém ventilu Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Obtok přetlakového ventilu může být redukován max. spojkou nebo kolenem 75/52. Je zakázáno jakýmkoliv jiným způsobem redukovat průměr obtokového vedení. Koleno obtoku musí být nastaveno do směru odváděcí hadice a ta nesmí být překroucená ani zlomená. 25

26 Při přípravě základny nesmí tedy být obtoková hadice přeložena a zastrčena např. pod stroj, pod základnu apod. Pořadatel dodává: - plošinu o rozměrech 2x2x m a výšce 0,1 m - nádrž na vodu - terče - přetlakový ventil - 1 ks hadice B 75 na odpadní vodu - 2 ks proudnic Pořadatel může v propozicích určit, že zajistí i další nářadí, uvedené výše. VZDÁLENOSTI PŘI POŽÁRNÍM ÚTOKU Osa plošiny od čelní startovní čáry [m] Osa plošiny od boční startovní čáry [m] Hranice stříkání od osy plošiny [m] Čelo terčů od hranice stříkání [m] Čelo nádrže na vodu od okraje plošiny [m] Viz obr. str. 31 Poznámky: a) Vzdálenost mezi osami terčů je 5 m. b) Pro ženy a dorostenky se hranice stříkání upraví na 70 m od osy plošiny. DOBA NA PŘÍPRAVU A PROVEDENÍ POKUSU Příprava motorové stříkačky a nářadí na základnu Provedení pokusu - do 5 minut - do 2 minut PROVEDENÍ ÚTOKU Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího Na základnu! se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a veškeré nářadí potřebné k provedení požárního útoku, uvedené v kapitole materiální zabezpečení. Je povolena pomoc cizích osob při umístění motorové stříkačky na základnu a pomoc vedoucího družstva při přípravě základny. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat, stejně tak i závity šroubení savice a koše. Veškeré nářadí se smí dotýkat či opírat o motorovou stříkačku, s výjimkou půlspojky hadice B, která nesmí být zavěšena na přetlakový ventil či motorovou stříkačku. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země (tato ustanovení neplatí u hadice pro odvod odpadní vody u přetlakového ventilu). V okamžiku startu musí být motorová stříkačka v chodu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede vytvoří přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže,), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (nákres požárního útoku je na obr.). 26

27 Sací koš našroubuje před ponořením do nádrže, spojky savic mohou být dotaženy ručně nebo pomocí klíčů. Spojky hadic může spojovat libovolný soutěžící, dopravní i útočné vedení může být provedeno libovolným způsobem. Hadice mohou být svinuty nebo složeny do kotouče, elipsy nebo harmoniky. Voda v nádrži je v té době pořadatelem během plnění disciplíny průběžně doplňována. Při stříkání Nástřik terčů může být proveden v libovolné poloze. Před vlastním stříkáním může kterýkoliv člen družstva překročit čáru stříkání (např. upadl), ale při výstřiku proudu vody z proudnice musí být všichni členové družstva před čarou stříkání a nesmí se jí dotýkat ani ji překročit (platí pro dotek čáry i prostoru mezí ní a terči libovolnou částí těla). nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry nebo prostoru za ní dotýkat a Proudnice (včetně půlspojky hadice) se při stříkání nesmí opírat o druhého člena družstva a může být držena pouze jedním soutěžícím. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. V obvodních a okresních kolech soutěže se připouští použití 4 ks savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic mohou přesahovat základnu a dotýkat se země. HODNOCENÍ V disciplíně požární útok se hodnotí umístění podle dosažených časů. Při dosažení shodných časů dvěma nebo více družstvy budou tato družstva shodně hodnocena na dvou nebo více po sobě následujících místech pořadí. POKUS JE NEPLATNÝ: - Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže nebo je šroubován v nádrži a není-li po vytažení přívodního vedení z vody (po ukončení pokusu) přívodní vedení spojeno a sací koš našroubován celé přívodní vedení sešroubováno. Je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího. - Pokud se proudnice při stříkání do terčů dotýká druhého člena družstva a překročí-li v průběhu stříkání kterýkoli soutěžící čáru stříkání nebo se jí či prostoru za ní dotýká. - Překročí-li v průběhu stříkání kterýkoli soutěžící čáru stříkání nebo se jí či prostoru za ní dotýká. - Pomůže-li druhý proud při stříkání do terče. - Nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení). - Použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívějšímu spojení signalizace terčů. - Není-li požární útok ukončen do 2 minut po startu pokusu. - Použije-li soutěžící pomoci druhé osoby, nebo různý materiál nepatřící do nářadí disciplíny a zvýhodňujícího tak splnění pokusu. To neplatí pro použití terčíku, značky nebo rysky pro označení místa spojení savic, umístění rozdělovače apod. Tyto značky je možno umístit na dráhu pouze v době přípravy pokusu. Cizí osobou (druhou osobou) při provádění disciplíny se rozumí každá osoba, která není členem soutěžního družstva plnícího disciplínu, tzn. i vedoucí kolektivu. Pomocí se rozumí jakákoliv fyzická pomoc (např. dotek na ovládání plynu stroje, zvednutí upadnutého materiálu apod.) v průběhu plnění disciplíny. Slovní pomoc při plnění disciplíny (např. pokyny vedoucího strojníkovi) se nehodnotí jako pomoc. Cizí osobou se také rozumí jiná osoba než vedoucí kolektivu, která by pomáhala družstvu s přípravou základny nebo s umístěním značek na soutěžní dráhu (platí pro čas přípravy). Toto pravidlo 27

28 neplatí pouze pro umístění motorové stříkačky na základnu. Pomocí cizí osoby se rozumí také situace, kdy je motorová stříkačka vybavena dálkovým ovládáním startování stroje a toto ovládání je během provádění pokusu použito. - Nedokončí-li soutěžící disciplínu se všemi předepsanými ochrannými pomůckami, výstrojí a nářadím, se kterými odstartoval. - Nepoužije-li družstvo k provedení útoku veškerého povinného nářadí, které je uvedeno v materiálním zabezpečení. Veškerým povinným nářadím se rozumí savice, sací koš, rozdělovač, příslušný počet hadic předepsaný v mat. zabezpečení a proudnice. Rozumí se jím také přetlakový ventil. Není však chybou závodníků, pokud např. praskne hadice obtoku přetlakového ventilu a voda není odváděna zpět do kádě. V takovém případě se jedná jednoznačně o závadu na materiálu dodaném pořadatelem. Jelikož touto závadou však není družstvo poškozeno, nevzniká mu nárok na opakování pokusu. Pokud se při plnění disciplíny samovolně odpojí hadice obtoku přetlakového ventilu a voda není odváděna do kádě, ale vytéká volně, není to považováno za chybu a družstvo nemá nárok na opakování pokusu. Pokud by došlo k odpojení obtokové hadice vlivem manipulace závodníka, jedná se o porušení ustanovení o použití veškerého povinného nářadí a pokus je hodnocen jako neplatný. - Použije-li soutěžící motorovou stříkačku nebo nářadí, které neodpovídají této směrnici. - Nesplní-li Překročí-li dobu stanovenou na přípravu pokusu. POČET ROZHODČÍCH 1 rozhodčí disciplíny 1 rozhodčí základny (pomocný časoměřič po dobu přípravy a trvání pož. útoku) 1 startér 2 rozhodčí u čáry stříkání a terčů 3 časoměřiči 1 pomocník startéra (závodčí na start) 1 zapisovatel NÁKRES PÚ Obrázek ze směrnice str

29 Štafeta 4 x 100m Družstvo připraví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety. Každá štafeta má jen jeden pokus. Libovolný soutěžící může startovat v obou štafetách. Soutěží-li na každé z obou drah jiné družstvo, musí si pro pokus druhé štafety dráhy vyměnit. Pojmem libovolný soutěžící může startovat v obou štafetách je definována možnost postavit obě štafety z totožných závodníků, běžících stejné úseky (nebo i jiné) v obou štafetách. Štafeta se uskuteční v jedné nebo více drahách současně. Každá dráha je 2,5 m nejméně 2,4m široká a je rozdělena na 4 úseky po 100 m. Dráhy musí být dostatečně povrchově rovné, především však bezpečné. O použití travnaté dráhy rozhodne pořadatel. Všechny dráhy musí mít cíl v jedné rovině. V okresních nebo obvodových kolech určuje pořadatel, jakým způsobem na sebe navazují jednotlivé úseky (v přímce, protisměrným způsobem člunkově, ovál), ve vyšších kolech se štafeta provádí na oválu. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - Překážka výška 2 m, šířka 2 m, konstrukce překážky ocelová, výplň desky hladké, tloušťka 4cm. Musí být řádně ukotvena (pokud to umožňuje povrch dráhy). Povrch překážky může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem typu remapur nebo analogickým materiálem zlepšujícím adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě bude umístěn v průsečíku soustředných os náběhové stěny překážky a jeho rozměr bude 0,7 x 0,7 m až 1 x 1 m. - Kladina délka 8 m, šířka povrchu 18 cm, výška od země k povrchu kladiny l, 2 m (pro dorostenky 0,8m). Tři podpěry. Náběhové můstky jsou 2 m dlouhé, 25 cm široké, tloušťka 4 cm. Dřevěné laťky na nich připevněné jsou 5 cm široké, tloušťka 3 cm. Vzdálenost latěk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé délce náběhového můstku s tím, že poslední laťka je vzdálena 25 cm od začátku náběhového můstku. Povrch kladiny a náběhových můstků může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být zachovány rozměry překážky. - Domeček délka 5 m, šířka 2,5 m, výška do hřebene střechy 2,5 m, plocha každé poloviny střechy se sklonem v úhlu 30 o je dána rozměry o délce 4 m a šířce 1,5 m. Na obou stranách přední strany střechy do vzdálenosti 30 cm od hřebene je zářez 6 cm hluboký na opření žebříku. Hrana zářezu může být obložena pryžovým nebo jiným analogickým materiálem, který ztlumí náraz žebříku. Po délce střechy 20 cm od okapu jsou po obou stranách připevněny laťky o šířce 10 cm a výšce 6 cm. Přední stěna má výplň z prken. Zadní část domečku tvoří horizontální plošina o délce l m a výšce 1,75 m nad zemí. Šířka plošiny se rovná šířce domečku. Povrch střechy i plošiny může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být na obou stranách domečku v pásu širokém min. 0,4 m a u střechy musí přiléhat k horní hraně latě. Musí být při tom zachována výška latě 6 cm od povrchu pryžového materiálu. - Nízká překážka nahrazuje překážku u dorostenek. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladké tloušťka 4 cm. Výška 0,8 m, šířka 1,8 až 2,0 m (možné použít i příčné břevno s výplní). Povrch nízké překážky může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být zachovány rozměry překážky. - Překážka s oknem nahrazuje domeček v obvodních a okresních kolech a pro dorostenky ve všech kolech soutěže. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladké 29

30 tloušťka 4 cm, výška 2 m, šířka 2 m. Okno o rozměrech 0,6 m x 0,6 m je umístěné v ose překážky, jeho spodní okraj je 1,1 m nad povrchem dráhy. Musí být řádně ukotvena. - Podložka pod hasící přístroj. Pevná podložka o rozměrech 0,8 x 0,8 m pro postavení PHP. Síla podložky je max. 3 cm. - Nářadí pro štafetu 4 x 100 m: - 2 hadice, min. délka 19 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek, min. plochá šířka 65 mm ± 3 mm 62 mm; spojky musí být opatřeny schváleným těsněním. Hadice musí mít kruhový průměr, směr postavení spojek libovolný, nesmí být však spojeny. Lze použít klasickou požární hadicí C schváleného druhu - l ks třícestný rozdělovač se všemi ventily může být libovolně natočen, ventily nahoru. Spodní hrany všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy. Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm. - l ks proudnice (štafetový kolík), min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,20 0,50 kg, může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku, - žebřík k překonání domečku, délka složeného skládacího žebříku je 325 až 350 cm, výška postaveného skládacího žebříku je 300 až 315 cm, počet příčlí 8 nebo 9 rovnoměrně rozmístěných příčlí. vzdálenost příčlí 30 až 31 cm, hmotnost min. 9 kg. Nesmí být zakončen bodci ani hroty. Místo skládacího žebříku může být použit jeden díl nastavovacího žebříku. u kterého lze U dřevěného žebříku lze odstranit kování. Min. hmotnost žebříku je 9 kg. Pořadatel může rozhodnout o použití podložky v místě styku paty žebříku s povrchem dráhy - přenosný hasicí přístroj práškový, o hmotnosti náplně 6 kg min. 5 kg. V propozicích soutěže může pořadatel určit, kterými přístroji se bude soutěžit (losování, dodanými pořadatelem apod.) (standardně dodává pořadatel, mohou být vylosovány apod.). Pojmem odstranění kování u dřevěného nastavovacího žebříku je myšleno odstranění zajišťovacích kolíků na bočních stranách žebříku a kovových nasouvacích objímek. Jiné kovové díly nesmí být odstraňovány. ROZMÍSTĚNÍ PŘEKÁŽEK A NÁŘADÍ PŘI ŠTAFETĚ 4x100 m S PŘEKÁŽKAMI Domeček (okno) od startu Překážka od začátku 2. úseku Hadice od začátku 3. úseku Kladina od hadic Rozdělovač od začátku 3. úseku Přenosný hasicí přístroj od začátku 4. úseku Střed podložky pod PHP od přenosného hasicího přístroje [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] Viz obr.str.33 30

31 ROZMĚRY PŘEKÁŽEK A PŘEHLED NÁŘADÍ PŘI ŠTAFETĚ 4x100 m S PŘEKÁŽKAMI Úsek č. 1 Úsek č. 2 Úsek č. 3 Úsek č. 4 dorostenci dorostenky Domeček 5 x 2,5 x 2,5 [m] Překážka s oknem 2 x 2 [m] Překážka 2 x 2 [m] Nízká překážka 0,8 x 2 [m] Kladina 1,2 x 8 [m] hadice rozdělovač Kladina 0,8 x 8 [m] hadice rozdělovač Přenosný hasicí přístroj Podložka 0,8 x 0,8 x 0,03 [m] Přenosný hasicí přístroj Podložka 0,8 x 0,8 x 0,03 [m] Poznámka: V obvodním a okresním kole soutěže je možno nahradit domeček překážkou s oknem. Popis překážek a nářadí je uveden výše. DOBA NA PŘÍPRAVU POKUSU Příprava včetně umístění nářadí a rozmístění soutěžících - do 5 minut PROVEDENÍ ŠTAFETY 4x100 m Soutěžící na prvním úseku uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Soutěžící na ostatních úsecích se mohou postavit dovnitř rozběhového území, které je max. 10 m před začátkem předávacího území. Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se musí kteroukoliv svou částí dotýkat země. Ruce soutěžícího mohou přesahovat startovní čáru, pokud se dotýkají jen žebříku. Po odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku domeček. Při překonávání domečku se musí dotknout plošiny kteroukoliv částí těla a seskočit do vlastní dráhy. V pásmu předání předá štafetu soutěžícímu na druhém úseku. Při předání nesmí být štafeta hozena. Upadne-li štafeta při předání na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji předává. Pro posouzení, zda byla předávka uskutečněna v předávacím území, je rozhodující poloha štafety, nikoli poloha těl nebo končetin soutěžících. Soutěžící na druhém úseku zdolá překážku a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Všechny překážky mohou být překonány libovolným způsobem. Nesmí však být k jejich překonání použito zavětrovacích vzpěr ani pomoci druhé osoby. Překážky nesmí být překonávány skokem plavmo. Nepřekoná-li soutěžící překážku předepsaným způsobem, může se před tuto překážku vrátit a znovu ji překonat. Všechny překážky musí být překonána i s proudnicí-štafetou, tato nesmí být přes překážku hozena. Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení, v pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu předání ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku. Rozvinutí hadic může být provedeno za běhu, na kladině nebo mimo ni. Spojení spojek hadic, napojení na rozdělovač, připojení a odpojení proudnice může být provedeno v běhu nebo v klidu. Rozdělovač nesmí být při napojení hadice nesen. Seskok z kladiny musí být proveden do vlastní dráhy a za ohraničující čáru, která je vyznačena na úrovni začátku seběhového můstku. Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, přenese jej, postaví na 31

32 podložku a běží do cíle. PHP se nesmí dotýkat země a nesmí spadnout do proběhnutí soutěžícího cílem. Překážky musí soutěžící překonat se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a příslušným nářadím, se kterými odstartoval. Proudnice (štafeta) může být nesena libovolně, s výjimkou probíhání čáry odpojení. V obvodních a okresních kolech soutěže a pro dorostenky ve všech kolech se připouští nahradit domeček překážkou s oknem. Tu soutěžící překoná tak, že okno proleze. Nesmí ji překonávat skokem plavmo. Žebřík se v tom případě nepoužívá. Dorostenky překonávají na druhém úseku místo překážky nízkou překážku a kladina na třetím úseku je snížena na výšku 0,8 m. Pojem napojení proudnice před pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení se vysvětluje takto: Při přebíhání čáry odpojení musí být spojky hadice a proudnice spojeny na všechny ozuby a závodník je nese v jedné ruce, přičemž je drží buď za hadici, nebo za proudnici. Pokud závodník drží hadici s proudnicí oběma rukama, ať již za spoj nebo mimo něj, jedná se o porušení pravidel a pokus je neplatný. HODNOCENÍ Do hodnocení družstva v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami se započítává čas lépe umístěné štafety. POKUS JE NEPLATNÝ: - Nepřekoná-li soutěžící překážku - Nespojí-li soutěžící spojky hadic nebo je-li hadice spojena jen na jeden ozub při použití spojky DIN, nebo na jeden nebo dva ozuby při použití ROT spojek, nebo se spojky rozpojí v průběhu pokusu. - Drží-li soutěžící při přebíhání čáry odpojení proudnici napojenou na hadici tak, že není zřetelně vidět napojení. - Kříží-li soutěžící dráhu nebo překáží-li jeho nářadí a zabrání-li nebo ohrozí pokus druhého soutěžícího. - Seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čarou nebo na ni i jednou nohou, nebo seskočí-li z kladiny nebo domečku do sousední dráhy. - Upadne-li štafeta a zvedne ji soutěžící, kterému je předávána, nebo je-li štafeta při předávání hozena a nebyla-li předávka uskutečněna v předávacím území. - Není-li proudnice připojena před ohraničující čárou pásma odpojení a odpojena v pásmu odpojení. - Není-li přenosný hasící přístroj postaven na podložku 80 x 80 cm, na které musí zůstat stát až do proběhnutí soutěžícího cílem nebo dotýká-li se PHP země. - Je-li rozdělovač při napojování půlspojky nesen. - Nepřetne-li soutěžící cílový paprsek elektrické časomíry nebo nesepne-li kontakt cílového zařízení při měření pokusu elektrickou časomírou. - Neseskočí-li při překonání domečku soutěžící do vlastní dráhy a nedotkne-li se snížené plošiny domečku kteroukoliv částí těla. - Použije-li soutěžící při překonávání překážek zavětrovacích vzpěr nebo pomoci druhé osoby, nebo různý materiál nepatřící do nářadí dané disciplíny a zvýhodňující tak splnění pokusu. To neplatí pro použití terčíku, značky nebo rysky pro označení místa odrazu, došlapu, zápichu žebříku, předání štafety, apod. Tyto značky je možno umístit pouze v době přípravy pokusu. 32

33 - Nepřekoná-li soutěžící překážku nebo nedokončí-li soutěžící disciplínu se všemi předepsanými ochrannými pomůckami, výstrojí a nářadím, se kterými odstartoval. - Použije-li soutěžící nářadí, které neodpovídá této směrnici. - Nesplní-li Překročí-li dobu stanovenou na přípravu pokusu. POČET ROZHODČÍCH 1 rozhodčí disciplíny 1 startér 1 pomocnícik startéra (závodčí) 1 závodčí 10 rozhodčích na překážkách a předávkách (domeček, l. předávka, překážka, 2. předávka, kladina, rozdělovač a spojení hadic, pásmo odpojení, 3. předávka, postavení PHP, cíl), 3 časoměřiči 1 zapisovatel NÁKRES ŠTAFETY 4x100 m Obrázek z přílohy Štafeta 4 x 100 m 33

34 Běh na 100 m s překážkami Disciplínu může plnit 7 členů družstva. Každý soutěžící má dva pokusy. Pro druhé pokusy se posouvá číslování drah. Disciplína se uskuteční v jedné nebo více drahách současně. Každá dráha je 2,5 m nejméně 2,4 m široká a je dlouhá 100 m. Dráhy musí být dostatečně povrchově rovné, především však bezpečné. O použití travnaté dráhy rozhodne pořadatel. Všechny dráhy musí mít cíl v jedné rovině. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - Překážka výška 2 m, šířka 2 m, konstrukce překážky ocelová, výplň desky hladké, tloušťka 4cm. Musí být řádně ukotvena (pokud to umožňuje povrch dráhy). Povrch překážky může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem typu remapur nebo analogickým materiálem zlepšujícím adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě bude umístěn v průsečíku soustředných os náběhové stěny překážky a jeho rozměr bude 0,7 x 0,7 m až 1 x 1 m. - Kladina délka 8 m, šířka povrchu 18 cm, výška od země k povrchu kladiny l, 2 m (pro dorostenky 0,8m). Tři podpěry. Náběhové můstky jsou 2 m dlouhé, 25 cm široké, tloušťka 4 cm. Dřevěné laťky na nich připevněné jsou 5 cm široké, tloušťka 3 cm. Vzdálenost latěk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé délce náběhového můstku s tím, že poslední laťka je vzdálena 25 cm od začátku náběhového můstku. Povrch kladiny a náběhových můstků může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být zachovány rozměry překážky. - Nízká překážka nahrazuje překážku u dorostenek. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladké tloušťka 4 cm. Výška 0,8 m, šířka 1,8 až 2,0 m (možné použít i příčné břevno s výplní). Povrch nízké překážky může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi o max. tloušťce 12 mm. V takovém případě musí být zachovány rozměry překážky. - Nářadí pro 100 m s překážkami: - 2 hadice, min. délka 19 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek, min. plochá šířka 65 mm ± 3 mm 62 mm; spojky musí být opatřeny schváleným těsněním. Hadice musí mít kruhový průměr, směr postavení spojek libovolný, nesmí být však spojeny. Lze použít klasickou požární hadicí C schváleného druhu, - l ks třícestný rozdělovač se všemi ventily může být libovolně natočen, ventily nahoru. Spodní hrany všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy. Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm., - l ks proudnice, min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,20 0,50 kg, může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku 34

35 ROZMÍSTĚNÍ PŘEKÁŽEK A NÁŘADÍ PŘI BĚHU NA 100 m S PŘEK. Délka běžecké trati [m] Překážka vzdálenost od startovní čáry [m] Hadice vzdálenost od překážky [m] Kladina vzdálenost náběhového můstku od hadic [m] Rozdělovač vzdálenost od cílové čáry [m] Viz obr.str. 37 PARAMETRY PŘEKÁŽEK A NÁŘADÍ PŘI BĚHU NA 100 M S PŘEK. Překážka Kladina Náběhové můstky Hadice Proudnice výška [m] šířka [m] délka x šířka [m] výška [m] délka [m] Šířka [m] délka [m] hmotnost [kg] délka [m] hmotnost [kg] x 0,18 1,2 2 0,25 min. 19 min. 2,5 min. 0,25 min. 0,5 Poznámka: Pro dorostenky je kladina snížená na výšku 0,8 m a překážka nahrazena nízkou překážkou. Popis překážek a nářadí je uveden výše. DOBA NA PŘÍPRAVU POKUSU Příprava včetně umístění nářadí na dráhu - do 2 minut PROVEDENÍ BĚHU NA 100 m S PŘEKÁŽKAMI Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny oběma nohama za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač, připojí proudnici a proběhne cílem tak, aby bylo zřetelně vidět spojení hadice a proudnice. Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Dorostenky místo překážky překonají nízkou překážku a kladinu mají sníženou na 0,8 m. Rozmístění překážek a nářadí je uvedeno na obr. Překážky mohou být překonány libovolným způsobem. Nesmí však být k jejich překonání použito zavětrovacích vzpěr ani pomoci druhé osoby. Překážky nesmí být překonávány skokem plavmo. Seskok z kladiny musí být proveden do vlastní dráhy a za ohraničující čáru, která je vyznačena na úrovni začátku seběhového můstku. Překážka musí být překonána i s proudnicí-štafetou, tato nesmí být přes překážku hozena. Nepřekoná-li soutěžící překážku předepsaným způsobem, může se před tuto překážku vrátit a znovu ji překonat. Soutěžící může pracovat s nářadím libovolným způsobem. Spojení hadic může být provedeno za běhu, na kladině nebo mimo ni. Proudnice (štafeta) může být nesena libovolně, s výjimkou probíhání cílové čáry, kde musí být proudnice nesena tak, aby bylo její napojení na hadici zřetelné (tj.držení za proudnici nebo za hadici). Spojení spojek hadic, napojení na rozdělovač, připojení a odpojení proudnice může být provedeno v běhu nebo v klidu. Rozdělovač nesmí být při napojování hadice nesen. 35

36 HODNOCENÍ V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů pěti nejlépe umístěných členů družstva. Součet těchto časů je výsledným časem družstva započítávaným do celkového pořadí. V disciplíně běh na 100 m s překážkami jednotlivců se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejlepšího času z obou pokusů. Budou-li se lepší dosažené časy shodovat, přihlédne se pro určení pořadí na prvních třech místech k časům horších pokusů. Soutěžící jednotlivci, kteří v disciplíně běh na 100 m s překážkami nesplní ani jeden pokus, se v hodnocení této disciplíny zařadí před soutěžící, kteří k plnění disciplíny nenastoupili a obdrží body za umístění následující za posledním ze soutěžících s platným pokusem. Pokud je na soutěži v disciplíně Běh na 100 m vyhlašován přeborník určité oblasti (Mistr ČR, přeborník kraje, okresu apod.), jsou do výsledků disciplíny započítány výsledky obou kategorií (družstva i jednotlivci). POKUS JE NEPLATNÝ: - Nepřekoná-li soutěžící překážku - Nespojí-li soutěžící spojky hadic nebo je-li hadice spojena jen na jeden ozub při použití spojky DIN, nebo na jeden nebo dva ozuby při použití ROT spojek, nebo se spojky rozpojí v průběhu pokusu. - Drží-li soutěžící při přebíhání cílové čáry proudnici napojenou na hadici tak, že není zřetelně vidět napojení. - Kříží-li soutěžící dráhu nebo překáží-li jeho nářadí a zabrání-li nebo ohrozí pokus druhého soutěžícího. - Seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čarou nebo na ni i jednou nohou nebo neseskočí-li z kladiny do vlastní dráhy - Není-li proudnice připojena před cílovou čárou. - Odpojí-li soutěžící proudnici před pokynem cílového rozhodčího. - Je-li rozdělovač při napojování půlspojky nesen. - Nepřetne-li soutěžící cílový paprsek elektrické časomíry nebo nesepne-li kontakt cílového zařízení při měření pokusu elektrickou časomírou. - Použije-li soutěžící při překonávání překážek zavětrovacích vzpěr nebo pomoci druhé osoby, nebo různý materiál nepatřící do nářadí dané disciplíny a zvýhodňující tak splnění pokusu. To neplatí pro použití terčíku, značky nebo rysky pro označení místa odrazu, došlapu, apod. Tyto značky je možno umístit pouze v době přípravy pokusu. - Nepřekoná-li soutěžící překážku nebo nedokončí-li soutěžící disciplínu se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a nářadím, se kterými odstartoval. - Použije-li soutěžící nářadí, které neodpovídá této směrnici. - Nesplní-li Překročí-li soutěžící dobu stanovenou na přípravu pokusu. POČET ROZHODČÍCH 1 rozhodčí disciplíny 1 startér 1 pomocník startéra 1 závodčí 5 rozhodčí na překážkách (překážka, kladina, rozdělovač, spojení hadic, cíl), 3 časoměřiči 1 zapisovatel 36

37 NÁKRES BĚHU NA 100 m S PŘEKÁŽKAMI Obrázek z přílohy Běh na 100 m Test z požární ochrany Disciplínu plní 7 členů družstva a soutěžící z kategorie jednotlivců. Test obsahuje 15 otázek z oblasti požární ochrany. Výběr otázek provede příslušná Odborná rada mládeže ze souboru otázek, který stanovila na příslušný ročník Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS. Soubor otázek bude obsahovat 5 okruhů, každý po deseti otázkách: 1. Represe 2. Prevence 3. Technika + technické prostředky PO3 4. Historie, legislativa, stanovy 5. Zdravověda Soubor otázek bude aktualizován každoročně v plném rozsahu. Aktuální znění otázek bude vždy k 1.9. příslušného ročníku k dispozici na a bude zasláno elektronickou poštou na jednotlivá OSH. HODNOCENÍ Za každou nesprávně zodpovězenou nebo nezodpovězenou otázku se započítává 1 trestný bod. V disciplíně test PO rozhodne o pořadí družstva součet trestných bodů všech členů družstva. Budou-li součty tr. bodů u dvou nebo více družstev stejné, budou družstva shodně hodnocena v dané disciplíně na dvou nebo více po sobě následujících místech pořadí. Závod požárnické všestrannosti ÚČAST velitel + 4 členové hlídky (družstva) jednotlivci MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - 30 špalíků o rozměrech 7x5x2cm - podkladové desky pod špalíky o celkové délce min. 5 m - 5 vzduchovek se střelivem - materiál na vyznačení palebné čáry a palebných postů - lano pro šplh s viditelným označením hranice šplhu - materiál na znázornění vodního příkopu - určené PHP, na kterých je písemné označení o jaký druh PHP se jedná nebo jejich vyobrazení rovněž s písemným označením 37

38 - karty se skupinami hořlavých látek - 30 kartiček s grafickými značkami věcných prostředků PO (viz tabulka grafických znaků) - 6 kartiček s vyobrazením optických signálů PO - sterilní obvazy 10x5 (12x5) či obvazy hotové číslo gáza - pokrývka na položení postiženého - standardní či improvizovaná nosítka (2 žerdě, kabát, celta, pokrývka) - 3 vyznačení bodu, ze kterého se budou měřit azimuty - 3 kontrolní razítka s poduškou a podložkou - označení začátku a konce běhu podle azimutu POPIS TRATĚ Trať závodu je ta část terénu, která je vyznačena barevnými fáborky. Za prostor tratě se považuje pás terénu souběžný s vyznačenou tratí o šířce 15 metrů vpravo i vlevo od vyznačené tratě. Část tratě, kde se hlídky nebo jednotlivci budou přesunovat ve třech úsecích po sobě jdoucích podle azimutu se fáborky neznačí. Na těchto úsecích jsou označeny body, ze kterých se azimuty měří. Na trati jsou rozmístěny a viditelně označeny stanoviště K1 K6. Trať pro dorostence měří cca 4 5 km, pro dorostenky cca 3 4 km. Na trať nemá nikdo přístup s výjimkou těch závodníků, kteří jsou na trati podle časového rozpisu, rozhodčích a členů štábu (kteří mohou doprovázet hosty). Porušení této zásady je posuzováno jako hrubé porušení kázně. PROVEDENÍ Hlídka nebo jednotlivec si na startu opíše do startovního průkazu 3 azimuty včetně vzdáleností a obdrží informaci, za kterým kontrolním stanovištěm začíná přesun podle azimutu. Hlídka nebo jednotlivec musí absolvovat trať a plnit úkoly na všech stanovištích, úkoly se plní až po doběhnutí posledního člena hlídky. Kontrolní stanoviště může člen hlídky opustit po splnění svého úkolu a pokračovat na trati až po další kontrolní stanoviště, toto neplatí u stanoviště střelby, zde opouští stanoviště celá hlídka najednou. Start musí být viditelně označen a do prostoru startu má přístup pouze hlídka nebo jednotlivec s vedoucím, rozhodčí a členové štábu. Na startu velitel hlídky nebo jednotlivec podává hlášení, obdrží startovní průkaz, kde mu bude zapisováno provedení úkolů s hodnocením a podrobí se kontrole výstroje. Doporučuje se startovat v 5minutových intervalech (organizátor může intervaly upravit podle potřeby tak, aby se hlídky nebo jednotlivci na startu a kontrolách nehromadily). Pokud na kontrolních stanovištích dojde k doběhnutí předchozí hlídky nebo jednotlivce, měří se případný čekací čas hlídce po doběhnutí jejího posledního člena nebo jednotlivci, který doběhl na stanoviště. Čas v cíli se měří po proběhnutí jednotlivce nebo posledního člena hlídky. Hlídka nebo jednotlivec si na trať přinesou vlastní buzolu!!! HODNOCENÍ Základem pro hodnocení je čas, v němž hlídka nebo jednotlivec absolvují závod. K němu se připočítávají trestné body za nesplněné úkoly na kontrolních stanovištích a odečítá se čekací čas (doba nezaviněného zdržení hlídky nebo jednotlivce na kontrolních stanovištích technická závada, obsazené stanoviště atd.). Vítězí hlídka s nejnižším časem. 1 trestný bod = 1 minuta. 38

39 HLÍDKA NEBO JEDNOTLIVEC JE VYLOUČENA ZE ZPV POKUD: - se nedostaví na start v určeném čase dle rozpisu - opustí-li předstartovní prostor s cílem získat informace o trati a tím neoprávněné zvýhodnění - vynechá-li kontrolní stanoviště (u hlídky stačí jeden člen), nebo si prokazatelně zkrátí vyznačenou trať - neprojde-li hlídka nebo jednotlivec v přesunu podle azimutu alespoň jednou kontrolou - odmítne-li plnit úkol na kontrolním stanovišti (u hlídky stačí jeden člen) - přijme-li na trati pomoc jiné osoby (s výjimkou při zranění člena hlídky nebo jednotlivce) - poruší-li nebo znehodnotí značení tratě nebo jinak naruší průběh závodu - neproběhne-li cílem jednotlivec nebo úplná hlídka - ztratí-li startovní průkaz - pokud manipuluje s mířidly na kontrolním stanovišti střelby - v případě hrubého porušení kázně POČET ROZHODČÍCH 1 Rozhodčí disciplíny 1 Startér 1 Zapisovatel 6 rozhodčích na kontrolní stanoviště a potřebný počet pomocných rozhodčích (včetně měření čekacího času) 1 Cílový rozhodčí K 1 střelba ze vzduchovky Střílí se na špalíčky o rozměrech 7x5x2 cm, postavené na podkladové desce. Špalíčky jsou postaveny 10 cm od sebe, ve výšce 30 cm nad zemí. Střílí se na plochu 7x5 cm. Všichni členové soutěžní hlídky nebo jednotlivec střílí na pokyn rozhodčího,každý soutěžící má jedno stanoviště.každý člen hlídky nebo jednotlivec vystřelí tři rány na své tři špalíčky ve vzdálenosti 10 m v poloze ležícího střelce bez pevné opory.podaří-li se některému ze soutěžících povalit své tři špalíčky na méně než tři rány,zbývajícími náboji nesmí vystřelit na špalíčky jiného člena hlídky ani je žádnému věnovat.každý soutěžící signalizuje ukončení střelby zdvižením ruky.po skončení střelby posledním členem hlídky pokračuje hlídka v závodě. Vzduchovky a střelivo Zabezpečuje a technicky prověří pořadatel. Použít vlastní zbraň a střelivo je nepřípustné! Rozhodčí i soutěžící dbají na přísnou disciplínu a na důsledné dodržování bezpečnostních předpisů. Na střeleckém stavu je závodník povinen držet zbraň vždy ve směru střelby bez ohledu na to, je-li zbraň nabita nebo ne. Nabíjet zbraň mimo palebnou čáru a před zaujetím střelecké polohy je zakázáno. V případě, že se vyskytne závada na zbrani, závodník zvedne ruku a zavolá,,závada. Dále smí se zbraní manipulovat jen v přítomnosti rozhodčího a za jeho pomoci. Závodník nesmí manipulovat s mířidly. Je povolena pomoc rozhodčího při nabíjení zbraní. 39

40 Hodnocení Za každý nepovalený špalíček obdrží soutěžící jeden trestný bod,v případě, že kterýkoliv soutěžící vystřelí po čtvrté (použije vlastní nebo nalezený náboj), nezapočítává se mu žádný předchozí pokus. Hlídka max. 15 trestných bodů, jednotlivec max. 3 trestné body. K2-šplh Každý člen hlídky nebo jednotlivec vyšplhá po laně libovolným způsobem, lano nesmí nikdo přidržovat ani jinak pomáhat. Další člen hlídky šplhá až po ukončení pokusu předcházejícím soutěžícím. Výška šplhu musí být viditelně označena pro dorostence 4m, pro dorostenky 3m. Hodnocení Pokud soutěžící nevyšplhá do předepsané výšky (alespoň jednou rukou musí dohmátnout na značku), obdrží 3 trestné body. Hlídka max. 15 trestných bodů, jednotlivec 3 trestné body. K3-přeskok přes vodní příkop Plní všichni soutěžící postupně za sebou. Vodní příkop je možno i znázornit. Přešlap u odrazové i doskokové čáry (to je dotek čáry i prostoru mezi nimi libovolnou částí těla) je považován za nepřekonání překážky. Šíře příkopu je pro dorostence 2,5m, pro dorostenky 2m. Hodnocení Za nepřekonání překážky se započítává soutěžícím po 3 trestných bodech. Hlídka max. 15 trestných bodů, jednotlivec 3 trestné body. K4-určování PHP a věcných prostředků PO Plní všichni soutěžící postupně za sebou. Plní se dva úkoly: 1. úkol: Každý soutěžící si vylosuje kartičku se skupinou hořlavých látek a jejím přiložením k PHP nebo jeho vyobrazení určí nejvhodnější hasící přístroj, kterým by dané hořlavé látky uhasil. ústně určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasící přístroj pro danou skupinu hořlavých látek. Přenosné hasící přístroje a) vodní b) práškový c) vzduchopěnový pěnový d) CO2 sněhový e) halonový 40

41 Hořlavé látky Skupina hořlavých látek Vhodný Nevhodný 1. Motorová vozidla, tuky, mazadla, asfalt, dehet práškový vodní 2. dřevo, sláma, papír, pevné organické látky, líh vodní CO 2 sněhový 3. archívy, knihovny, svazky papíru, benzín, nafta, olej, laky, alkohol, hořlavé kovy a jejich slitiny, textilie, pryž, elektrické rozvaděče pod proudem 4. hořlavé kapaliny nemísící se s vodou, laky, barvy, pryž, pevné organické látky, benzín, nafta, olej 5. elektrická zařízení pod napětím, potraviny, telefonní ústředny, jemná mechanika, počítače, videa práškový pěnový práškový CO 2 sněhový vodní pěnový vodní CO 2 sněhový vodní pěnový 2. úkol: Věcné prostředky PO Plní všichni soutěžící postupně za sebou. Každý soutěžící si vylosuje jednu kartičku s grafickou značkou prostředku PO a ústně určí její název. Hodnocení Úkol č. 1: Za nesprávné určení PHP se soutěžícímu započítává 3 trestné body. Pomoc jiného soutěžícího není dovolena a hodnotí se jako nesplněný úkol. Hlídka max. 12 trestných bodů, jednotlivec 3 trestné body. Úkol č. 2: Za nesprávné určení věcného prostředku se soutěžícímu započítá 1 trestný bod. Pomoc jiného soutěžícího není dovolena a hodnotí se jako nesplněný úkol. Hlídka max. 5 trestných bodů, jednotlivec 1 trestný bod Celkem za kontrolní stanoviště: hlídka max. 17 trestných bodů, jednotlivec max. 4 trestné body. Grafické značky požární techniky a technických prostředků PO PROSTŘEDEK ZNAČKA PROSTŘEDEK ZNAČKA Ejektor ležatý Nádoba (kanystr) na pěnidlo Ejektor stojatý Přenosný hadicový naviják Hydrantový nástavec Kombinovaná proudnice Záchranné lano 41

42 Hydrantový klíč Sací koš Sběrač Hadicový rozdělovač Přiměšovač Savička D k přiměšovači Hadice v kotouči C, B Vysokotlaká proudnice Hadicový držák - vazák (na hadici C ) Sklopná proudnice Pracovní lana - záchytné lano - ventilové lano Lafetová proudnice Hadicový můstek (přejezdový) Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu Hadice B-C rozvinutá Pěnotvorná proudnice na střední pěnu Rozprašovací proudnice Plovoucí motorová stříkačka Sací požární hadice Plnoproudá proudnice Přetlakový ventil Clonová proudnice Ruční stříkačka Hákový žebřík Nastavovací žebřík Izolační dýchací přístroj Přenosný hasící přístroj Přenosný agregát, např. požární stříkačka Požární přívěs, např. osvětlovací Požární automobil, např. CAS 25 K5-optická signalizace Plní všichni soutěžící postupně za sebou. Každý soutěžící si vylosuje kartičku s vyobrazením optického signálu PO a ústně určí jeho název. 42

6) tímto písmem jsou uvedeny vlastní poznámky ze školení a porad rozhodčích, tedy bez záruky

6) tímto písmem jsou uvedeny vlastní poznámky ze školení a porad rozhodčích, tedy bez záruky Vysvětlivky: 1) Tímto písmem je psán základní text směrnice hry Plamen 2) Tímto písmem jsou psány komentáře, vysvětlivky, postupy rozhodování apod. - výklad Směrnic hry Plamen 3) tímto písmem je psána

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou platností. OBSAH Část I. Organizační

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy

pod záštitou primátora města Most Mgr. Jana Paparegy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Most Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdruţením hasičů Čech, Moravy

Více

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno S M Ě R N I C E pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno 1 Předmět úpravy 1.1 Okresní odborná Rada mládeže okresu Kladno (dále jen OORM Kladno ) organizuje hasičskou ligu

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2012 1. Pořadatelem Okresního

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU OBSAH Úvodní ustanovení Pravidlo l Obsah a působnost pravidel v požárním sportu..... 5 Pravidlo 2 Vydávání a výklad pravidel požárního sportu... 5 Organizování soutěží v požárním

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Propozice soutěže v disciplínách TFA OKRESNÍ KOLO TFA 2017 1. Nejvyšší orgán nejvyšším orgánem je OSH

Více

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY

OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY OKRESNÍ KOLO V HASIČSKÉM SPORTU TELCE 23. KVĚTNA 2015 OSH ČMS LOUNY Pořadatelem postupové soutěže II. kola je OSH LOUNY Soutěž se uskuteční dne 23.5.2015 na hřišti v TELCÍCH Vedení soutěže Velitel soutěže:

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav V neděli 2. 6. 2013 proběhne na hřišti v Chotětově I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU Pardubice. Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu na cvičnou věž

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU Pardubice. Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu na cvičnou věž Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže DOROSTU 2016 - Pardubice a doplňková soutěž Přeborník a přebornice Pardubického kraje ve výstupu

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada represe Okresní

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Český pohár Rebel 2014

Český pohár Rebel 2014 Český pohár Rebel 2014 XII. ročník seriál závodů v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů, žen a dorostu. Český pohár Rebel 2014 Pořadatelem seriálu Český pohár Rebel 2014 je Sdružení hasičů Čech

Více

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí.

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Schůze 1/2015 - ORV OSH Ústí nad Orlicí konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Přítomní členové Odborné rady velitelů: Kubík Jiří - vedoucí ORV ANO, Beneš Miloš - člen ORV omluven,

Více

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015

VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 VZOROVÉ PROPOZICE POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2015 Pořadatelem postupové soutěže ( I., II. kola) je OSH (KSH) Soutěž se uskuteční dne.na stadionu v. Vedení soutěže Velitel soutěže: Hlavní rozčí: Rozčí

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Vysvětlivky: Základní text směrnice je psán černou barvou, změny k jsou vyznačeny barevně.

Vysvětlivky: Základní text směrnice je psán černou barvou, změny k jsou vyznačeny barevně. 1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS Praha 2016 Vysvětlivky: Základní text směrnice je psán černou barvou, změny k 1. 9. 2016 jsou vyznačeny barevně. 2 Hra Plamen

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 s Dodatkem č. 1 schváleným VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 Směrnice hasičských sportovních

Více

Pravidla Okresní ligy mládeže v požárním útoku okresu Svitavy

Pravidla Okresní ligy mládeže v požárním útoku okresu Svitavy Pravidla Okresní ligy mládeže v požárním útoku okresu Svitavy - 1 - Obsah VYHLAŠOVATEL:... - 4 - PODMÍNKY ÚČASTI:... - 4 - KATEGORIE:... - 4 - ORGANIZACE LIGY MLÁDEŽE, TERMÍNY... - 4 - POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Pokus je neplatný:...50 Hodnocení disciplíny:...51 6. Štafeta požárních dvojic...53 Provedení štafety požárních dvojic...53 Hodnocení...

Pokus je neplatný:...50 Hodnocení disciplíny:...51 6. Štafeta požárních dvojic...53 Provedení štafety požárních dvojic...53 Hodnocení... s doplňky k 1. 9. 2013 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Obsah PODMÍNKY ÚČASTI... 6 KATEGORIE:... 7 ORGANIZACE HRY PLAMEN, TERMÍNY... 8 POKYNY

Více

K R A J S K É K O L O

K R A J S K É K O L O Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráce s OSH Kladno pod záštitou primátora statutárního města Kladno Mgr. Milana Volfa p o ř á d á K R A J S K É K O L O HRY PLAMEN A CELOROČNÍ ČINNOSTI

Více

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráci s Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště p o ř á d á K R A J S K É K O L O H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 27. dubna 2007 Částka: 26 O B S A H : Část I. 26. Pokyn generálního ředitele

Více

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY. Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31. ledna roku,

Více

Pravidla soutěže v disciplínách TFA

Pravidla soutěže v disciplínách TFA RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Pravidla soutěže v disciplínách TFA Určené pro seriál soutěží MILEVSKÝ POHÁR T.F.A 2016 Konané pod organizací Racing Rescue

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 27. dubna 2007 Částka: 26 OBSAH: Část I. 26. Pokyn generálního ředitele Hasičského

Více

Organizační zabezpečení krajského kola

Organizační zabezpečení krajského kola Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN a celoroční činnosti DOROSTU SH ČMS 2014 Pořadatel: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s SH ČMS - Okresním sdružením

Více

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS

Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Zpracováno dle SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ SH ČMS Směrnice schválena VV SH ČMS dne 14. června 2012 1 HLAVA I Článek 1 Mladý hasič 1.1. Mladým hasičem se může stát chlapec nebo děvče ve

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 44. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2015-2016 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

sobota 1. dubna 2017

sobota 1. dubna 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA ÚSTECKÉHO KRAJE a STIMAX International, s.r.o. vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje, který se koná za

Více

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k pokynu GŘ HZS ČR č. 26/2007

PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k pokynu GŘ HZS ČR č. 26/2007 PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU P ř í l o h a k pokynu GŘ HZS ČR č. 26/2007 Vyznačení změn v Pravidlech vydaných - částkou 26/2007 Strana 1 OBSAH Úvodní ustanovení Pravidlo l Obsah a působnost pravidel v požárním

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sedlákova 1, Třebíč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sedlákova 1, Třebíč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sedlákova 1, 674 01 Třebíč S T A T U T Okresní ligy hasičských soutěží okresu Třebíč 2016 Čl. 1. Úvodní ustanovení Sdružení hasičů ČMS okres Třebíč (dále jen OSH

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2016 KONANÉ POD ZÁŠTITOU Ing. TOMÁŠE JIRSY, MBA A MĚSTA KAPLICE Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

P R O P O Z I C E. 15. ročníku. soutěže hasičských družstev o pohár firmy FENESTRA střešní okna ve ŠŤÁHLAVICÍCH

P R O P O Z I C E. 15. ročníku. soutěže hasičských družstev o pohár firmy FENESTRA střešní okna ve ŠŤÁHLAVICÍCH P R O P O Z I C E 15. ročníku soutěže hasičských družstev o pohár firmy FENESTRA střešní okna ve ŠŤÁHLAVICÍCH Datum konání soutěže: 21.6.2014 Místo konání: Šťáhlavice - louka u řeky pod Fenestrou 1. Disciplina

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

Připraveno bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně.

Připraveno bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně. Soutěž proběhne jako 1. závod 5. ročníku Okresní ligy mladých hasičů okresu Svitavy v požárních útocích. Jako doplňková disciplína bude netradiční štafeta na asfaltovém hřišti u školy. Připraveno bohaté

Více

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Karviná neděle 22. května 2016 stadion ul. Na Frýdecké, Český Těšín VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Karviná neděle 22. května 2016 stadion ul. Na Frýdecké, Český Těšín VEDENÍ SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Karviná se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky SH ČMS okresní sdružení Rokycany Okrsek č. 9 ve spolupráci s dalšími SDH na Rokycansku pořádá 30. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 20. září 2014 Prezentace družstev v 12:30

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17 2011 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1. 2012. Dokument

Více

Propozice hasičské soutěže II. kola v požárním sportu

Propozice hasičské soutěže II. kola v požárním sportu Propozice hasičské soutěže II. kola v požárním sportu Pořadatelem postupové soutěže II. kola je Okresní sdružení hasičů Plzeň jih a Sbor dobrovolných hasičů Přeštice. Soutěž se uskuteční dne 17. května

Více

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín Svárov 1082, Vsetín tel ,

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín Svárov 1082, Vsetín tel , SH ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín Svárov 1082, 755 01 Vsetín tel. 571 165 665, Email: kancelar@osh-vsetin.cz; www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění okresního kola soutěže hasičských družstev mužů

Více

Organizační zabezpečení II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS - Pardubický kraj

Organizační zabezpečení II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS - Pardubický kraj Organizační zabezpečení II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS - Pardubický kraj 2016 pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Královéhradeckého kraje 2016 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným

Více

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Hasičská soutěž O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Pořadatel : SDH Dolní Sedlo, Dolní Sedlo 8, Hrádek nad Nisou 46334 Termín : Sobota 14.9. 2012 Místo : Dolní Sedlo u Hrádku nad Nisou hasičská zbrojnice Program :

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax SPORTOVNÍ ODBOR LRU - MUŠKA RADY ČRS Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3 (linka 134), fax 274 811 754 www.rybsvaz.cz ORGANIZAČNÍ POKYNY pro pořádání závodů (Platí od 1. 4. 2007 - jen pro

Více

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Pravidlo 12 Protesty a odvolání 1) Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může

Více

Propozice pravidla. soutěže Stodůlecký vodník

Propozice pravidla. soutěže Stodůlecký vodník Propozice pravidla soutěže Stodůlecký vodník 1. Soutěž Stodůlecký vodník Vyhlašovatelem soutěže je SDH Stodůlky. Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva v rámci MSH hl. m. Praha i z ostatních

Více

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ SCHVÁLENO MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACÍ HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ MOSKVA 2003

Více

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2016/2017 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 25. ročník Ligy mladých hasičů OSH Šumperk. Soutěže budou probíhat dle Směrnice hry PLAMEN

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV ŽEN A MUŽŮ SDH SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 KONANÉ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a

Více

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Praha Cholupice IČO: FESTIVAL PŘÍPRAVEK

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Praha Cholupice IČO: FESTIVAL PŘÍPRAVEK SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Praha Cholupice Podchýšská 109, Praha 12 Cholupice, 143 00 tel: 728 335 826, e-mail: mhchholupice@centrum.cz IČO: 71246142 FESTIVAL PŘÍPRAVEK Místo konání - Hasičská tréninková

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Účast: 15 desetičlenných družstev mladých hasičů SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenek SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenců

Více

Pravidla Velké ceny okresu Vyškov

Pravidla Velké ceny okresu Vyškov Pravidla Velké ceny okresu Vyškov Platná od 15.4.2009 Účast: Soutěž je organizovaná pro všechna družstva mužů a žen SDH okresu Vyškov, které mají řádně zaplacené členské příspěvky na daný rok. Soutěže

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

PROPOZICE. okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015

PROPOZICE. okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015 PROPOZICE okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů ČMS Hodonín ve spolupráci s SDH Vacenovice Termín konání: 9. 5. 2015 Místo konání:

Více

TFA Valašské Klobouky 2016

TFA Valašské Klobouky 2016 Propozice soutěže v disciplínách TFA Valašské Klobouky KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA MISTROVSTVÍ ČR V TFA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TFA Valašské Klobouky 2016 6. ročník silové soutěže o KLOBUCKÉHO TVRĎÁKA

Více

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání: Studentský klub požárního sportu při VŠB - TU Ostrava ve spolupráci

Více

Propozice krajského kola

Propozice krajského kola Propozice krajského kola DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015 Pořadatel : Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje ve spolupráci s OSH Domažlice Pod záštitou starosty města

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Pořadatelem postupové soutěže II. kola je Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih a Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Soutěž se uskuteční dne 5. září 2015

Více

OKRESNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2009-2010

OKRESNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2009-2010 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Prachatice ve spolupráci s SDH Nová Pec Termín konání: 29.5.-30.5.

Více

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek 9. ROČNÍK Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek Soutěž v netradičním požárním útoku o putovní

Více

XXVIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu

XXVIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS OKRES JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN v požárních disciplínách, které se koná v Jaroměřicích a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci

Více

PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA

PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA Soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2015 v okrese Zlín Termín konání: 6. 6. 2015 Místo konání: fotbalové hřiště obce Hřivínův Újezd Účast: - 1 desetičlenné družstvo

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje

Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA Hry P L A M E N Královéhradeckého a Pardubického kraje Organizátor: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje Ve spolupráci s: Krajským sdružením hasičů Pardubického

Více

Liga pardubického okresu v požárním útoku

Liga pardubického okresu v požárním útoku Liga pardubického okresu v požárním útoku 2015 V y h l a š o v a t e l Odborná rada velitelů Schválené dne: 15.1.2015 Nejvyšším orgánem ligy Pardubického okresu (dále jen LPO) v požárním sportu je štáb

Více

Okresní sdruţení hasičů Nový Jičín Zborovská 2096/5 741 01 Nový Jičín

Okresní sdruţení hasičů Nový Jičín Zborovská 2096/5 741 01 Nový Jičín Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdruţení hasičů Nový Jičín Zborovská 2096/5 741 01 Nový Jičín tel. 724 87 40 49, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz, web: www.oshnj.cz V Novém Jičíně dne 4.

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC VYDÁVÁ

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC VYDÁVÁ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC VYDÁVÁ ********************************************* ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE OKRSKOVÉHO KOLA V POŽÁRNÍM SPORTU PRO ROK 2016

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Organizační zabezpečení KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2014 Pořadatel: Krajské sdružením hasičů Jihomoravského kraje ve spolupráci s OSH Břeclav Termín konání:

Více

Propozice Jarní železný hasič Petrovice

Propozice Jarní železný hasič Petrovice Propozice Jarní železný hasič Petrovice 1. Pořadatel Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905. 2. Datum konání NEDĚLE 24.5.2015 rozhledna KUNÍČEK PETROVICE u SEDLČAN 3. Pro koho

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014

PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014 PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014 SDH Březiny ve spolupráci s SDH Krásné, Daňkovice, Spělkov, Sněžné, Milovy a Křižánky, pořádají 1. ročník brutální noční soutěže hasičských družstev 1+5 Noční Hlídka.

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více