ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Podrobné informace k preferenčním kritériím opatření III.2.1 ve 14. kole PRV Vzhledem k častým dotazům na preferenční kritéria zveřejňujeme níže bližší informace a příklady pro správné a jednoznačné určení nároku na jejich získání. Žadatel se k některým preferenčním kritériím sám zavazuje, resp. sám zváží, zda na body má nárok (např. komunitní plánování) nebo je může ovlivnit nastavením projektu (např. komplexnost projektu). V ostatních případech se jedná o předem jednoduše ověřitelná kritéria, de facto bez možnosti ovlivnění ze strany žadatele (např. míra nezaměstnanosti). V rámci zveřejnění této zprávy bychom zároveň rádi zdůraznili, že bodování a výběr projektů probíhá na SZIF zcela transparentním způsobem, tj. pouze na základě předem stanovených a zveřejněných preferenčních kritérií a rovněž předem stanovenými a schválenými postupy, které je SZIF jako akreditovaná platební agentura povinen dodržovat a respektovat, tzn. že výsledek bodového hodnocení projektu nelze žádným způsobem ovlivnit. Tento postup je platný pro všechna kola a opatření PRV od samého začátku programového období. Podopatření III Obnova a rozvoj vesnic Kritérium Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován ve vztahu k průměrné míře nezaměstnanosti v ČR Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 141 Žadateli dosud nebyl schválen k poskytnutí dotace z PRV žádný projekt Vysvětlení/příklady Výpočet provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 6) na Pokud se místa realizace opakují (obce), zahrne se toto místo do výpočtu pouze jednou. Pro udělení preferenčních bodů je rozhodující Souhrn (průměr). Projekt je realizován v obci Bernartice (okres Benešov 5,0%), Brambory (okres Kutná Hora 8,6%) a Bernardov (okres Kutná Hora 8,6%). Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za měsíc srpen 2011 byla 8,2%. (5,0/8,2+8,6/8,2+8,6/8,2)/3=90,3% V případě odlišných výpočtů je možné uvést do pole Ostatní na straně Ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 7) na rozhodující Souhrn (průměr) v regionu se soustředěnou podporou státu se musí nacházet všechna místa realizace. Pro udělení preferenčních bodů je rozhodující, zda byla žadateli v předchozích kolech schválena Žádost v opatření III záměr a). Podpis Dohody nemá na kritérium vliv. 1/8

2 4. v daném záměru (v období ) Projekt je v souladu s oficiálně schváleným dokumentem Místní Agendy 21 nebo Rozvojovým strategickým dokumentem obce Kritéria pro záměr a) 5. Komplexnost projektu 6. Počet obyvatel v obci, kde je projekt realizován V případě, že v daném záměru byla již obci schválena dotace a nyní je žadatelem mikroregion (obec je jeho členem) mikroregionu za tuto skutečnost budou uděleny body. Pokud žadateli byla schválena dotace v rámci stejného podopatření i záměru v rámci osy IV., není to považováno za schválení daného záměru v podopatření. Žadatel musí sám zvážit, zda je předkládaný projekt v souladu s oficiálně schváleným dokumentem Místní Agendy 21 nebo Rozvojovým strategickým dokumentem. V případě MA 21 musí být obec zařazena v kategorii A, B, C nebo D. Žadatel nezíská body, pokud je obec zanesena v kategorii zájemci. V případě, že je žadatelem svazek obcí, za strategický rozvojový dokument lze považovat buď rozvojový dokument mikroregionu, nebo rozvojové dokumenty jednotlivých obcí, na jejichž území bude projekt realizován. V obou případech však musí být struktura těchto dokumentů v souladu s Pravidly (Příloha č. 9). Ověření nároku na preferenční body ze strany SZIF bude prováděno až po doporučení projektů, kdy jsou žadatelé vyzýváni k předložení povinných a nepovinných příloh, na základě kterých lze soulad projektu vyhodnotit. Rozvojový strategický dokument může být pouze jeden (nelze za něj vydávat několik dokumentů dohromady) a musí obsahovat všechny kapitoly a údaje stanovené Pravidly (Příloha č. 9). Rozvojový strategický dokument musí být schválen zastupitelstvem obce/příslušným orgánem svazku obcí. Ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 26) na základě zadání výše jednotlivých výdajů, na které může být poskytnuta dotace (strana B2, pole 12 14). Podíl jednotlivých aktivit je vypočten ve vztahu k celkovým výdajům, na které může být poskytnuta dotace (pole 15 na straně B2, resp. 5 na straně A2). Komplexnost projektu musí být splněna i v rámci fyzické realizace projektu, tj. bude kontrolována na základě předložených dokladů (faktury apod.). Konkrétní procenta dodržena být nemusí (např. 24,3%), ale v rámci projektu musí být realizován minimální počet aktivit (v min. 10% výši), za které žadatel nárokuje body, resp. za které projekt body obdržel. Ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 5) na rozhodující počet obyvatel ke dni uvedený v dokumentu ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k Pokud se místa realizace opakují (obce), zahrne se toto místo do výpočtu pouze jednou. Pro udělení preferenčních bodů je rozhodující Souhrn (průměr). Projekt je realizován v obci Bernartice (218 obyvatel), Brambory 2/8

3 7. Žadatel si v rámci projektu nenárokuje výdaje na parkové úpravy, které jsou součástí projektu a tvoří minimálně 10% výdajů, na které je požadována dotace 8. Snížená míra podpory 9. Projekt je realizován ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Kritéria pro záměr b) 10. Počet obyvatel v obci, kde je projekt realizován (113 obyvatel) a Bernardov (169 obyvatel). ( )/3=167 obyvatel Výpočet, resp. ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 28) na základě zadání jednotlivých výdajů, na které může být poskytnuta dotace (stran B2, pole 12 14) a výdajů, ze kterých je stanovena dotace (strana B3). Pokud se tedy na strany B3 objeví kód 005, nemohou být body přiděleny. Kritérium musí být splněno i v rámci fyzické realizace projektu, tj. bude kontrolováno na základě předložených dokladů (faktury apod.). Konkrétní procento (např. 15,6%) dodrženo být nemusí, ale v rámci projektu si žadatel nesmí nárokovat ve výdajích, ze kterých je stanovena dotace kód 005 a zároveň musí být výše skutečných výdajů na kód 005 minimálně 10%. Přestože se jedná o výdaje, na které není požadována dotace, vztahuje se na ně zadávací řízení. Ověření se provádí na pole 7, strana A2. Žadatel musí sám zvážit, zda bude v rámci realizace předkládaného projektu kritérium splněno. SZIF nemůže kritérium před podáním Žádosti o proplacení ověřit. Spoluprací s místními podnikatelskými subjekty se rozumí dobrovolná výpomoc (zdarma) při realizaci projektu (odvoz suti, terénní úpravy, výpůjčka techniky, vlastní fyzická práce). Splnění preferenčního kritéria příjemce dotace dokládá formou pracovního deníku dobrovolné výpomoci a/nebo protokolu o výpůjčce. Spoluprací s místními subjekty nejsou dotčena ustanovení kapitoly Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace obecných podmínek Pravidel. Pod pojmem místní podnikatel se rozumí podnikatel, který sídlí na území obce, kde je projekt realizován. Žadatel může popis spolupráce s odhadem rozsahu prací s místními podnikatelskými subjekty uvést do pole Ostatní na straně B2 vlastní žádosti Ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 5) na rozhodující počet obyvatel ke dni uvedený v dokumentu ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k Pokud se místa realizace opakují (obce), zahrne se toto místo do výpočtu pouze jednou. Pro udělení preferenčních bodů je rozhodující Souhrn (průměr). Projekt je realizován v obci Bernartice (218 obyvatel), Brambory 3/8

4 11. Podíl nově připojených osob k celkovému počtu obyvatel v obci 12. Projekt využívá OZE (113 obyvatel) a Bernardov (169 obyvatel). ( )/3=167 obyvatel Výpočet, resp. ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 20, 21 a 22) na základě celkového počtu obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován (strana B2, pole počet obyvatel celkem a údajů vyplněných v části Hodnocené indikátory na straně B2. Pro přiznání bodů se vždy posuzuje nejvyšší dosažená hodnota. Lhůta, do které musí být preferenční kritérium splněno, tzn., do kdy se musí obyvatelé připojit, je 1 rok od data převedení dotace příjemci dotace. V rámci daného bodovacího kriteria, nelze zahrnout veřejné budovy a objekty pro podnikání. U rekreačních nemovitostí (rozumí se objektů pro individuální rodinnou rekreaci, nesloužících k podnikatelským účelům) je možno pro výpočet uvádět max. 3 osoby na jednu nemovitost. Konkrétní procento (např. 58,6%) dodrženo být nemusí, ale ve stanovené lhůtě musí být připojen minimální podíl nově připojených osob v procentním rozmezí, za které žadatel nárokuje body, resp. za které projekt body obdržel. Projekt je realizován ve 3 obcích s celkovým počtem 500 obyvatel. V obci A bude realizována ČOV pro 300 E.O. V obci B bude realizována kanalizace s předpokládaným počtem 150 nově připojených obyvatel (obec má 113 obyvatel a 50 chatařů nepředpokládá ale, že se napojí všichni) a v obci C vodovod s předpokládaným počtem 100 nově připojených obyvatel (obec má 169 obyvatel, ale 69 se napojit nechce). ČOV: (300/500)*100 = 60% Kanalizace: (150/300)*100 = 50% Vodovod: (100/300)*100 = 20% Pro přidělení preferenčních bodů bude tedy rozhodujících 60%. Stejnou výši bodů by získala i Žádost jedné obce s 500 obyvateli, ve které by byly realizovány všechny 3 výše uvedené aktivity. V případě Žádosti, která bude zaměřena pouze na ČOV nebo připojení celé obce na vodovod či kanalizaci včetně chatařů, může být procento nově připojených i vyšší než 100. Pod využitím OZE obnovitelných zdrojů energie se rozumí např. solární panely na ČOV či přečerpávací stanici v případě kanalizace. Body budou přiděleny pouze v případě, že výdaje na OZE nejsou zařazeny do výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Pokud žadatel požaduje za toto kriterium bodové zvýhodnění, musí být OZE v rámci projektu nově budováno a zároveň musí být obsahem projektové dokumentace předkládané k Žádosti o dotaci. 4/8

5 13. Nákladová efektivnost projektu Protože se tedy jedná o součást projektu, je nutné, aby i OZE byly zahrnuty do zadávacího řízení dle Pravidel či platné legislativy. Žadateli jsou přiděleny body v případě, že alespoň jedna stavba po realizaci projektu bude využívat OZE Výpočet, resp. ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 18 a 19) na základě údajů vyplněných v části Hodnocené indikátory na straně B2 a zadání výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace za jednotlivé kódy (strana B3). Výpočet se řídí vzorcem, uvedeném v Pravidlech Příloha 11. Do nákladové efektivnosti ČOV se započítává i kapacita ČOV z hodnocených indikátorů. Pro přiznání bodů se vždy posuzuje nejnižší dosažená hodnota. Nákladová efektivnost projektu musí být splněna i v rámci fyzické realizace projektu, tj. bude kontrolována na základě předložených dokladů (faktury apod.). Konkrétní nákladová efektivnost být dodržena nemusí (např ,- Kč/osoba), ale v rámci projektu může být poskytnuta dotace pouze na takovou výši výdajů, která bude splňovat nárokované body, resp. body, které projekt obdržel (výdaje budou v daném intervalu či nižší). Vodovod:72 562,- Kč/osoba, Kanalizace a ČOV: ,- Kč/osoba Pro přidělení preferenčních bodů bude tedy rozhodující efektivita vodovodu ve výši ,- Kč/osoba a Žádost dostane 5 bodů. Pokud dojde při fyzické realizaci projektu k navýšení výdajů u vodovodu na ,- Kč/osoba (při zachování celkové výše výdajů, na které je požadována dotace), je kritérium splněno. Pokud dojde při fyzické realizaci projektu k navýšení výdajů u vodovodu na ,- Kč/osoba, nemůže být na výdaje nad Kč/osoba požadována dotace, resp. pokud na ně bude požadována dotace, bude porušeno preferenční kritérium a následuje příslušná sankce, v tomto případě C (ukončení administrace. Podopatření III Občanské vybavení a služby Záměr a) i d)občanské vybavení a služby 1. Kritérium Počet obyvatel v obci, kde je projekt realizován Vysvětlení/příklady Ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 5) na rozhodující počet obyvatel ke dni uvedený v dokumentu 5/8

6 Tvorba nových pracovních míst Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován ve vztahu k průměrné míře nezaměstnanosti v ČR Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22.února 2010 č.141 Při zpracování projektu byla zapojena veřejnost komunitním způsobem plánování ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k Pokud se místa realizace opakují (obce), zahrne se toto místo do výpočtu pouze jednou. Pro udělení preferenčních bodů je rozhodující Souhrn (průměr). Projekt je realizován v obci Bernartice (218 obyvatel), Brambory (113 obyvatel) a Bernardov (169 obyvatel). ( )/3=167 obyvatel Žadatel musí zvážit, zda realizací projektu vznikne nové pracovní místo. V případě, že si žadatel na straně D1 bude nárokovat body za vytvoření pracovních míst, musí je vytvořit dle Metodiky uvedené v Pravidlech pro žadatele (Příloha č. 6). Bodové hodnocení je kontrolováno dle počtu vytvořených pracovních míst uvedených žadatelem na straně B2, v poli 16. V případě potřeby je možné uvést tento údaj a doplňující údaj k pracovním místům na stranu B2, do pole Ostatní. Výpočet provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 6) na Pokud se místa realizace opakují (obce), zahrne se toto místo do výpočtu pouze jednou. Pro udělení preferenčních bodů je rozhodující Souhrn (průměr). Projekt je realizován v obci Bernartice (okres Benešov 5,0%), Brambory (okres Kutná Hora 8,6%) a Bernardov (okres Kutná Hora 8,6%). Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za měsíc srpen 2011 byla 8,2%. (5,0/8,2+8,6/8,2+8,6/8,2)/3=90,3% V případě odlišných výpočtů je možné uvést Ověření provede formulář Žádosti sám (strana B2, pole 7) na rozhodující Souhrn (průměr) v regionu se soustředěnou podporou státu se musí nacházet všechna místa realizace. Žadatel musí sám zvážit, zda byla při zpracování projektu zapojena veřejnost do komunitního plánování. Ověření nároku na bodové hodnocení se provádí až po dodání nepovinných příloh (tj. po doporučení projektů). Žadatel má nárok na bodové hodnocení v případě, že doloží na základě výzvy RO SZIF nepovinnou přílohu, kde se prokáže, že se veřejnost podílela na plánování projektu. Pokud se komunitní plánování týká projektování stavby (např. dispozice objektu), musí tato nepovinná příloha vzniknout ještě před vyhotovením projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a samotným 6/8

7 6. Žadateli dosud nebyl schválen k poskytnutí dotace z PRV žádný projekt v daném záměru (v období ) 7. Projekt využívá OZE Projekt je realizován ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Stavba řešená projektem je navržena ve standardu nízkoenergetického domu Projekt je v souladu s oficiálně schváleným dokumentem Místní Agendy 21 nebo Rozvojovým strategickým vyjádřením stavebního úřadu. Pro udělení preferenčních bodů je rozhodující, zda byla žadateli v předchozích kolech schválena Žádost v opatření III záměr a). Podpis Dohody nemá na kritérium vliv. V případě, že v daném záměru byla již obci schválena dotace a nyní je žadatelem mikroregion (obec je jeho členem), mikroregionu za tuto skutečnost budou uděleny body. Pokud žadateli byla schválena dotace v rámci stejného podopatření i záměru v rámci osy IV., není to považováno za schválení daného záměru v podopatření. Žadatel má nárok na bodové hodnocení v případě, že jsou v projektu budovány nebo rekonstruovány obnovitelné zdroje energie a jejich využití je obsahem projektové dokumentace nebo půdorysu stavby/dispozice technologie. Žadateli jsou přiděleny body v případě, že alespoň jedna stavba po realizaci projektu bude využívat OZE. Žadatel musí sám zvážit, zda bude v rámci realizace předkládaného projektu kritérium splněno. SZIF nemůže kritérium před podáním Žádosti o proplacení ověřit. Spoluprací s místními podnikatelskými subjekty se rozumí dobrovolná výpomoc (zdarma) při realizaci projektu (odvoz suti, terénní úpravy, výpůjčka techniky, vlastní fyzická práce). Splnění preferenčního kritéria příjemce dotace dokládá formou pracovního deníku dobrovolné výpomoci a/nebo protokolu o výpůjčce. Spoluprací s místními subjekty nejsou dotčena ustanovení kapitoly Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace obecných podmínek Pravidel. Pod pojmem místní podnikatel se rozumí podnikatel, který sídlí na území obce, kde je projekt realizován. Žadatel může popis spolupráce s odhadem rozsahu prací s místními podnikatelskými subjekty uvést do pole Ostatní na straně B2 vlastní žádosti. Žadatel má nárok na bodové hodnocení v případě, že alespoň jedna stavba řešená projektem splňuje standard nízkoenergetického domu, tzn. roční spotřeba tepla do 70kWh/m 2. Současně musí být v průkazu energetické náročnosti nebo energetickém auditu vyznačena varianta řešení, která bude v projektu realizována. Body lze udělit i v případě, že stavba dotčená projektem splňuje standard nízkoenergetického domu ještě před registrací projektu na RO SZIF. Nárok na bodové hodnocení je ověřován dle doložené nepovinné přílohy po doporučení projektu. Žadatel musí sám zvážit, zda je předkládaný projekt v souladu s oficiálně schváleným dokumentem Místní Agendy 21 nebo Rozvojovým strategickým dokumentem. V případě MA 21 musí být obec zařazena v kategorii A, B, C nebo 7/8

8 dokumentem obce Snížená míra podpory D. Žadatel nezíská body, pokud je obec zanesena v kategorii zájemci. V případě, že je žadatelem svazek obcí, za strategický rozvojový dokument lze považovat buď rozvojový dokument mikroregionu, nebo rozvojové dokumenty jednotlivých obcí, na jejichž území bude projekt realizován. V obou případech však musí být struktura těchto dokumentů v souladu s Pravidly (Příloha č. 9). Ověření nároku na preferenční body ze strany SZIF bude prováděno až po doporučení projektů, kdy jsou žadatelé vyzýváni k předložení povinných a nepovinných příloh, na základě kterých lze soulad projektu vyhodnotit. Rozvojový strategický dokument může být pouze jeden (nelze za něj vydávat několik dokumentů dohromady) a musí obsahovat všechny kapitoly a údaje stanovené Pravidly (Příloha č. 9). Ověření se provádí na pole 7, strana A2. Seznamy doporučených Žádostí a náhradníků, které jsou vyhotovovány na základě preferenčních kritérií za jednotlivé Žádosti a alokace stanovené ministerstvem zemědělství, budou zveřejněny cca v polovině ledna Upozorňujeme, že po předložení povinných a nepovinných příloh, které probíhá po doporučení Žádostí, se mohou počty bodů snížit (žadatel řádně nedoloží nárok na body, resp. z doložených příloh bude zřejmé, že kritérium není splněno). Obdržený počet bodů může žadatel sledovat na Portálu Farmáře (po přihlášení na uživatelské jméno a zadání hesla). Oddělení metodiky osy 4 PRV 8/8

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců Další podmínky: Znění podmínky: Po dobu závaznosti podnikatelského plánu je žadatel povinen

Více

Znění preferenčního kritéria:

Znění preferenčního kritéria: Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Preferenční kritéria: U všech preferenčních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Občanské vybavení a služby Vymezení Fiche

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík Program rozvoje venkova Ing. Slavomír Ladislav Vacík Velešín 23.4.2015 PRV 2014 2020 Investice do lesů I. Opatření: Investice do hmotného majetku (kód 4) Podopatření: 4.3. Podpora investic do infrastruktury

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 3 Vzdělávání a osvěta Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 12 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012)

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-13 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s. Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) Váţení ţadatelé,

Více

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") Smluvní strany

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Dohoda) Smluvní strany Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") I. Smluvní strany Název: Sídlo: Identifikační číslo: Regionální odbor SZIF: (dále jen "RO SZIF") Adresa: RO SZIF Brno Oprávněný

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství A1-A Identifikace žadatele 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet listů

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Program rozvoje venkova ČR. Provádění změn v opatření IV.1.1.

Program rozvoje venkova ČR. Provádění změn v opatření IV.1.1. Program rozvoje venkova ČR Provádění změn v opatření IV.1.1. Základní pojmy 1) Provádění změn - typy změn v průběhu realizace SPL 2) Hlášení o změnách - formulář, kterým žadatel/příjemce dotace nahlašuje

Více

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlašuje:

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlašuje: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlašuje: Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací Jihočeské podnikatelské vouchery Výzva 2015 Vyhlášení programu:

Více

Dohoda. (dále jen "Dohoda") Smluvní strany. Obec Dřevěnice II. Žádost

Dohoda. (dále jen Dohoda) Smluvní strany. Obec Dřevěnice II. Žádost o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "") I. Smluvní strany Název: Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "SZIF") Sídlo: Ve Smečkách 33 110 00 Praha 1 Identifikační číslo: 48133981

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat?

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Kapitola 2 Popis opatření 1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Náplň projektů resp. metodiky je v kompetenci místních akčních skupin.

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. září 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Jan Novopacký, kontakt: tel.: 222 871 757,

Více

Název strategického plánu LEADER:

Název strategického plánu LEADER: 4. VÝZVA Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Rozvoj regionu cestou inovací MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Občanské vybavení a služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 4 Podpora místního podnikání a rozvoj řemesel

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 III. 1. 3 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření III. 1. 3 Podpora cestovního ruchu Ministerstvo zemědělství

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení

Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015. Článek I. Úvodní ustanovení Program PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015 Článek I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3543/15

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více