PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy"

Transkript

1 KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha Květen 29 FAKTORY, KTERÉ VEDLY K NÁRŮSTU POČTU CIZINCŮČR V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH: Prostupnost hranic; Bezvízová politika; Poptávka po levné pracovní síle; Liberalizace trhu práce; Integrace ČR do světového systému; Konflikty a napětí různého druhu ve zdrojových zemích; Nízká jazyková bariéra mezi Českou republikou a hlavními zdrojovými zeměmi; Politický vývoj směrem k demokracii; Ekonomický vzestup po roce 199, přechod na tržní ekonomiku; HLAVNÍ TRENDY VE VÝVOJI MEZINÁRODNÍCH PRACOVNÍCH MIGRACÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Vzestup zaměstnanosti cizinců; z 91 tis. na konci roku 1994 na 149 tis, na konci roku 1995 (+ 58 tis.); na konci roku 28, 362 tis. (+ 271 oproti r. 1994), (+ 16 tis. ve srovnání s 1. pololetím 28); Podíl cizinců na pracovní síle ČR vzrostl od r z necelých 2% na 6,4 % na konci roku 28; Obrat v dlouhodobých migračních trendech po vstupu ČR do EU; zrychlení přílivu cizinců ze třetích zemí na trh práce ČR; podíl občanů EU na zaměstnanosti cizinců v ČR klesl z 58%v r na 47% v červnu 28 a 43% na konci roku 28; cizinci ze třetích zemí v roce 28 již představovali více než polovinu z celkové zaměstnanosti cizinců; Dominantní postavení občanů SR na trhu práce v ČR trvá: Slováci 19 tis., Ukrajinci 12 tis. a Vietnamci 48 tis. (k ). Mění se podíl občanů SR na zaměstnanosti občanů EU v ČR: 75% v r. 1998, 79% v r. 21 a 7% v r. 28 (k 31.12). Roste zaměstnanost občanů Ukrajiny: 45 tis. v r a 12 tis. v r. 28 (+ 57 tis.). Struktura zaměstnanosti Ukrajinců se mění ve prospěch standardních zaměstnání oproti živnostenskému podnikání; na konci r. 1996, 66%, na konci r. 28, 72% pracovních povolení Ukrajinců (k ). Roste zaměstnanost občanů Vietnamu: od r do r. 28 z 18 tis. na 48 tis. (+3 tis.) (k ). Mění se struktura zaměstnanosti Vietnamců; v r. 28, 31% Vietnamců zaměstnáno na základě pracovního povolení, v r. 1996,3%. Drobné podnikání Vietnamců patrně naráží na své hranice; počet pracovních povolení Vietnamců se zvyšuje: z 5 na konci roku 1998 (kdy byl zaznamenán nejnižší počet) na 15 tis. na konci roku 28; počet živnostenských oprávnění Vietnamců se zvýšil ve stejném období z 15 tis. na 32 tis. (+ 17 tis.). V důsledku ekonomické krize lze očekávat přeliv Vietnamců z drobného podnikání do závislého zaměstnání. Poroste jejich zájem o využití služeb úřadů práce při zprostředkování zaměstnání a případných rekvalifikacích. 1

2 ZPOMALENÍ RŮSTU EKONOMIKY A SOUČASNÁ KRIZE Pokles české ekonomiky začal přicházet už v roce 27, tedy před tím, než začala světová hospodářská krize (Jan Fischer) V únoru 29 došlo k rychlému růstu počtu lidí bez práce, nezaměstnanost se vyšplhala na 7,4 procenta z lednových 6,8 procenta. Nezaměstnanost vzrostla především v důsledku poklesu poptávky po českém zboží v zahraničí. Bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika eurozóny a především ekonomika sousedního Německa. Čili je to cyklický výkyv ekonomiky, jeho příčinou jsou strukturální problémy české ekonomiky a ve chvíli, kdy nastane oživení na západních trzích, kam směřuje 3 procent našeho exportu, tak samozřejmě lze očekávat i postupný pozitivní vliv na vývoj nezaměstnanosti. Tato vysoká, velmi nemilá nezaměstnanost na druhé straně je pátou nejnižší nezaměstnaností v rámci celé Evropské unie (Petr Nečas) Míra nezaměstnanosti k byla 7,7%. K evidovaly úřady práce celkem osob, což je o 2 64 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 28 je celkový počet uchazečů o zaměstnání vyšší o Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání je dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což je o osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 28 je počet dosažitelných uchazečů vyšší o osob (MPSV: Informace o počtu nezaměstnaných v České republice k ). TRENDY VE VÝVOJI OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PODLE ĆSÚ Česká republika měla na konci roku 28 celkem obyvatel; Česká republika získává obyvatelstvo především dík dlouhodobému pozitivnímu saldu v zahraničních migracích; ke zpomalení růstu počtu obyvatel v roce 28 došlo právě díky zpomalení přistěhovalectví ze zahraničí; pozitivní migrační saldo ale zůstalo nadále vysoké, 71,8 tis. osob (v roce 27 83,9 tis. osob a v letech tis. osob); nejvíce přibylo v roce 28 občanů Ukrajiny (18,6 tisíce osob), Vietnamu (13,3 tisíce) a Slovenska (5,2 tisíce). podíl cizinců s pobytem delším nežli jeden rok (trvalým,přechodným, dlouhodobým, platným azylem) v obyvatelstvu dlouhodobě roste; od roku 1999 se zvýšil z,9% na 3,9% na konci června 28; Pramen ČSÚ SOUČASNÉ TRENDY VE VÝVOJI ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ Celková zaměstnanost cizinců roste navzdory ekonomické krizi; Příliv cizinců ze třetích zemí pokračuje přestože existují problémy s propuštěnými v důsledku ekonomické krize; Programy řízené imigrace kvalifikované pracovní síly ze třetích zemí (mimo EU) nadále pokračují; "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků a Zelené karty ; Akcent na kvalifikaci cizinců v migrační politice přetrvává, i když je zřejmé, že ne všichni cizinci dokážou sehnat práci odpovídající jejich kvalifikaci a odbornému zaměření (a to z EU i mimo ni); Rozdíly ve využití kvalifikace občanů EU a cizinců ze třetích zemí především patrné u občanů tradičních zemí EU a EHP/Švýcarska a OECD); Rozdíly v uplatnění kvalifikace u mužů a žen zejména ze třetích zemí; 2

3 Podíl cizinců evidovaných na úřadech práce a cizinců podnikajících na základě s živnostenského oprávnění na pracovní síle ČR 6,4% DLOUHODOBÉ TRENDY V ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANOSTI Snížení pracovních migrací z regionu EU/EHP a Švýcarska; z 58% v r.1998 na 43% v r. 28; snížení podílu Slováků na pracovních migracích z ze 79% na 7% v letech 21-28). Feminizace zahraničních pracovních migrací; vzestup podílu žen mezi ekonomicky aktivními cizinci z 28% na 32% v období % žen mezi cizinci evidovanými na úřadech práce; 31 % žen mezi občany EU a 45% žen bylo mezi cizinci s pracovním povolením (k ); Podíl žen mezi občany SR evidovanými na úřadech práce v ČR vzrostl v období z 15 % na 33%; Podíl žen mezi cizinci s živnostenským oprávněním se příliš nemění (27 % v roce 23 a 29% v roce 28); Vysoký podíl cizinců v mladším produktivním věku. 48% ekonomicky aktivních cizinců bylo ve věku let (k ). 62% pracovních povolení pro cizince ve věku do 34 let oproti 53% registrací občanů EU; 43% pracovních povolení pro cizince ve věku 2-29 let oproti 38% registrací občanů EU na úřadech práce (k ). Spektrum zdrojových zemí je široké; celkem 184 stáních občanství na konci roku 28; Významnáčást pracovních migrací se postupně transformuje z migrací jednotlivců na migrace rodinné, které jsou svojí povahou kvalitativně odlišné; PARTICIPACE CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE K Počet cizinců s povolením k pobytu v tis. 438,3 (mužů 6%, žen 4%) S povolením k trvalému pobytu v tis. 172,9 (trvalý pobyt; mužů 65%, žen 35%) S povolením k dlouhodobému pobytu/vízem nad 9 dnů v tis. 265,4 (dlouhodobý pobyt/víza nad 9 dnů; mužů 53%, žen 47%) Podíl cizinců s povolením k pobytu na obyvatelstvu 4,2% Podíl cizinců s dlouhodobým pobytem na obyvatelstvu 2,5% Podíl cizinců s trvalým pobytem na obyvatelstvu 1,7 % Počet ekonomicky aktivních cizinců v tis. 361,7 (mužů 68% mužů, 32%žen) Počet pracovních povolení v tis. 128,9 Počet registrací občanů EU/EHP v tis. 141,1 Počet živnostenských oprávněnícizinců v tis. 77,2 Počet registrací cizinců ze třetích zemí, kteří nemusímít pracovnípovolení 14,5 Podíl občanů EU na zaměstnanosti cizinců 43% Nejvyšší podíl cizinců na pracovní zaznamenán v okresech: Plzeň město 16,3; Praha 15,2%; Pardubice 12,7%; Brno město 11,4; Nejčetnější státní občanství z pohledu celkové zaměstnanosti cizinců: Slovensko 19,5 tis., Ukrajina 12,3 tis., Vietnam 48,4 tis., Polsko 22 tis., Mongolsko 13,2 tis., Moldavsko 9,7 tis., Bulharsko 6 tis., Rusko 4,5 tis. Německo 4,1 tis., Rumunsko 3,9 tis., Uzbekistán 3,7 tis., Spojené království 2,8 tis., USA 2,3 tis. a Čína 1,8 tis. (součet cizinců evidovaných na úřadech práce a cizinců podnikajících na základě živnostenského oprávnění) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBYVATELSTVU A ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ČSÚ/VŠPS, SROVNÁNÍ 1. A 2. POLOLETÍ 28 Obyvatelstvo ČR celkem v tis Střední stav obyvatelstva Obyvatelstvo 15+ v tis 8 931, ,9 Pracovní síla v tis , ,2 Zaměstnaní v národním hospodářství v tis. 5 3,3 5 33,5 Nezaměstnaní v tis. 22,1 23,7 Ekonomicky neaktivní v tis. 3 78, ,6 Míra nezaměstnanosti pracovní síly celkem v % 4,2 4,4 Míra nezaměstnanosti - muži 3,5 3,4 Míra nezaměstnanosti - ženy 5,2 5,7 Míra zaměstnanosti obyvatelstva 15+ v % 56, 56,1 Míra zaměstnanosti - muži 65,8 66,1 Míra zaměstnanosti - ženy 46,8 46,6 Míra ekonomické aktivity obyvatelstva 15+ v % 58,5 58,6 Míra ekonomické aktivity - muži 68,1 68,4 Míra ekonomické aktivity - ženy 49,4 49,4 Pramen: ČSÚ, VŠPS 2. a 4. Q 3

4 DATA MPSV k k Míra registrované nezaměstnanosti v % 5,% 6, Míra registrované nezaměstnanosti muži 3,9% 5, Míra registrované nezaměstnanosti ženy 6,5% 7,2 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v ČR dle EUROSTATU 4,1% 4,4* Volná pracovní místa v tis. 151,9 91,2 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání v tis. 297,9 352,3 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 2, 3,9 Pramen: MPSV-ČR, odd. 413, Informace o počtu nezaměstnaných v České republice k , *údaj za říjen 28. SROVNÁNÍ SITUACE NA TRHU PRÁCE V MĚSÍCÍCH LEDEN-PROSINEC 27 A 28; MPSV nezaměstnanost míra nezam. volná místa nezaměstnanost míra nezam. volná místa tis. osob % tis. míst tis. osob % tis. míst leden 25,2 4 81,5 287,1 5,6 61,3 únor 26,7 4,1 83,6 289,2 5,6 62,5 březen 199,6 3,9 87,1 284,1 5,5 64,3 duben 195 3,8 84,3 277,6 5,4 66,5 květen 193,4 3,8 84,9 275,3 5,3 62,1 červen 22,6 4 81,6 289,5 5,6 58,2 červenec 222,4 4,3 77,4 313,8 6,1 56,7 srpen 23,3 4,5 78,4 33 6,4 54,5 září 247,6 4,8 73,2 35,7 6,8 51,4 říjen 25 4,9 68,4 351,8 6,8 46,9 listopad 254,1 4,9 64,4 362,8 7 43,2 prosinec 268,9 5,2 62,3 386,9 7,5 37,6 PODÍL CIZINCŮ NA PRACOVNÍ SÍLE VE VYBRANÝCH OKRESECH K okres podíl cizinců evidovaných na úřadech práce na pracovní sile v % podíl cizinců s živnostenským oprávněním na pracovní síle v % podíl cizinců na pracovní síle v % Mladá Boleslav 15, 2,1 17,1 Plzeň-město 13,6 2,7 16,3 Praha 12,5 2,7 15,2 Praha-východ 12, 1,8 13,8 Pardubice 11,9,9 12,7 Brno-město 9,9 1,5 11,4 Cheb 3,1 6,1 9,2 Beroun 7,4 1, 8,4 Tachov 4,1 4,1 8,2 Liberec 6,7 1,5 8,2 Karlovy Vary 3,6 4,4 8, Kolín 6,8 1,2 8, Rokycany 5,4 2,3 7,6 Kutná Hora 5,9,9 6,8 Hradec Králové 5,7,9 6,7 celkem ČR 5,1 1,4 6,4 4

5 VÝVOJ OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Střední stav obyvatel Pramen:ČSÚ ZAHRANIČNÍ STĚHOVÁNÍ A PŘÍRŮSTEK OBYVATEL přirozený přírůstek přistěhovalí vystěhovalí přírůstek stěhováním celkový přírůstek Pramen:ČSÚ PODÍL CIZINCŮ S POBYTEM DELŠÍCH NEŽLI JEDEN ROK V OBYVATELSTVU Podíl bydlících cizinců v obyvatelstvu 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 3,93% 3,37% 2,87% 2,51% 1,75% 1,9% 1,88% 1,6%,64%,64% Pramen:ČSÚ 5

6 cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR/permanent resident permit holders cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu a s vízem nad 9 dnů/ long-term residet permit holders and visa over 9 days cizinci bez státní příslušnosti/ without state citizenship PODÍL CIZINCŮ S POVOLENÍM K POBYTU NA OBYVATELSTVU ČR K ,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, podíl cizinců s trvalým pobytem na obyvatelstvu ČR v % podíl cizinců s dlouhodobým pobytem a vízem nad 9 dnů na obyvatelstvu ČR v % podíl cizinců s povolením k pobytu celkem na obyvatelstvu ČR v % Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie, oddělení analýzy rizik, obyvatelstvo ČSÚ, Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR č. 22, VÚPSV Praha; graf a výpočet Milada Horáková, VÚPSV Praha VÝVOJ POVOLENÍ K POBYTU CIZINCŮ V LETECH koncové stavy Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie, oddělení analýzy rizik, obyvatelstvo ČSÚ, Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR č. 22, VÚPSV Praha; graf a výpočet Milada Horáková, VÚPSV Praha POVOLENÍ K POBYTU PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ NEJČETNĚJI ZASTOUPENÝCH SKUPIN CIZINCŮ K Moldova Německo trvalý dlouhodobý/ visa nad 9 dnů Polsko Rusko Vietnam Slovensko Ukrajina Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie, oddělení analýzy rizik, obyvatelstvo ČSÚ, Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR č. 22, VÚPSV Praha; graf a výpočet Milada Horáková, VÚPSV Praha 6

7 PROSTŘEDÍ TRHU PRÁCE A ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V LETECH , 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, * 28 podíl cizinců na zaměstnanosti (pracovní sile) v ČR v % míra registrované nezaměstnanosti v % počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo VÝVOJ NA TRHU PRÁCE Nezaměstnanost a volná pracovní místa v letech v tis.osob, míst volná pracovní místa počet uchazečů o zaměstnání , kopie grafu Pramen: ČSÚ, VŠPS, IV Q, kopie grafu 7

8 Pramen: ČSÚ, VŠPS, IV Q, kopie grafu ZAMĚSTNANOST CIZNCŮ V LETECH cizinci evidovaní úřady práce cizinci s živnostenským oprávněním, MPO VÝVOJ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ KONCOVÉ STAVY cizinci evidovaní úřady práce cizinci s živnostenským oprávněním, MPO 8

9 STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ K 31,12.28 Struktura zaměstanosti cizinců k platná povolení k zaměstnání cizinců 11% 21% 28% 4% 36% informace - cizinci z třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání registrace/ informace občané SR v postavení zaměstnanců informace - občané EU/EHP a Švýcarska (bez SR) cizinci s živnostenským oprávněním, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha VÝVOJ PODÍLU OBČANŮ EU/EHP NA CELKOVÉ ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ V PROCENTECH KONCOVÉ STAVY 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % podíl občanů EU/EHP na celkové zaměstnanosti cizinců podíl ostatních cizinců , MPO Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI NEJČETNĚJI ZASTOUPENÝCH SKUPIN CIZINCŮ PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (K ) Slovensko Ukrajina Vietnam Polsko Mongolsko Moldavsko Bulharsko Rusko Německo , MPO, In: Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha 9

10 VÝVOJ CELKOVÉ ZEMĚSTNANOSTI OBČANŮ EU/EHP V ČR K Slovensko Polsko Bulharsko Německo Rumunsko Spojené království , MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha VÝVOJ CELKOVÉ ZEMĚSTNANOSTI CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR K Ukrajina Vietnam Mongolsko Moldavsko Rusko Uzbekistán Spojené státy americké (USA) , MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha PODÍL CIZINCŮ NA ZAMĚSTNANOSTI V KRAJÍCH V % K Olomoucký kraj ; 2, Zlínský kraj ; 2,6 Moravskoslezský kraj ; 2,9 Jihomoravský kraj ; 5,9 Vysočina ; 3,4 Pardubický kraj ; 6,8 Praha; 15,2 Středočeský kraj ; 8,1 Jihočeský kraj; 3,9 Královéhradecký kraj ; 5, Karlovarský kraj ; Plzeňský kraj ; 9, Liberecký kraj ; 5,5 6,7 Ústecký kraj ; 3,7, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha 1

11 Jičín Brno-venkov Náchod Ostrava-město Teplice České Budějovice Nymburk Jihlava Benešov Plzeň-sever Jablonec nad Nisou Trutnov Písek Ústí nad Orlicí Litoměřice Český Krumlov Strakonice Kladno Praha-západ Mělník Pelhřimov Rakovník celkem ČR Hradec Králové Kutná Hora Rokycany Kolín Karlovy Vary Liberec Tachov Beroun Cheb Brno-město Pardubice Praha-východ Praha Plzeň-město Mladá Boleslav 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 5,2 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 6, 6,1 6,3 6,4 6,7 6,8 7,6 8, 8, 8,2 8,2 8,4, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 9,2 11,4 12,7 13,8 15,2 16,3 17,1 PODÍL CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE NA PRACOVNÍ SÍLE V KRAJÍCH V % K Praha 12,5 Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj 6,9 6,8 6,1 4,9 4,2 4,1 podíl cizinců evidovaných na úřadech práce na pracovní sile v % Jihočeský kraj Karlovarský kraj Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj 2,9 2,8 2,7 2,2 2,1 1,8 1,5, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14,, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha PODÍL EKONOMICKY AKTIVNÍCH CIZINCŮ NA PRACOVNÍ SÍLE OKRESŮ V % K (ZAHRNUTY OKRESY S PODÍLEM NAD 4%) podíl cizinců na pracovní síle v %, MPO, Bulletin 22 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, VÚPSV Praha CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE POHLAVÍ (K 3.6.*/31.12) ženy muži * 24 25* 25 26* 26 27* 27 28* 28 11

12 pracovní povolení EU/EHP CIZINCI S ŽIVNOSTENSKÝM OPRÁVNĚNÍM PODLE POHLAVÍ (K 3.6.*/31.12) ženy muži 23 23* 24 25* 25 26* 26 27* 27 28* 28 Pramen: MPO CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE VĚKU Povolení k zaměstnání Informace občané EU/EHP 5-54 let; 5% let; 8% 6-64 let; nad 65 let; % let; % 2% do 19 let; 3% 2-24 let; 22% 5-54 let 8% 6-64 let let 2% 5% Nad 65 let % do 19 let 1% 2-24 let 15% 4-44 let; 1% let 9% let; 13% 3-34 let; 16% let; 21% 4-44 let 1% let 11% 3-34 let 16% let 23% CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE NACE-CZ K A - Zemědělství, lesnictví a rybářství B- Těžba a dobývání C - Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F - Stavebnictví G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H - Doprava a skladování I - Ubytování, stravování a pohostinství J - Informační a komunikační činnosti K - Peněžnictví a pojišťovnictví L - Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N - Administrativní a podpůrné činnosti O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P - Vzdělávání Q - Zdravotní a sociální péče R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S - Ostatní činnosti T - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; U - Činnosti exteritoriálních organizací a institucí 12

13 ženy muži OBČANÉ EU EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE NACE-CZ A POHLAVÍ (k ) C - Zpracovatelský průmysl F - Stavebnictví G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel M Profesní, vědecké a technické činnosti H - Doprava a skladování J - Informační a komunikační činnosti N - Administrativní a podpůrné činnosti Q - Zdravotní a sociální péče B- Těžba a dobývání I - Ubytování, stravování a pohostinství P - Vzdělávání L - Činnosti v oblasti nemovitostí S - Ostatní činnosti K - Peněžnictví a pojišťovnictví A - Zemědělství, R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ostatní CIZINCI S PRACOVNÍM POVOLENÍM EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE NACE-CZ A POHLAVÍ K ŽENY MUŽI F - Stavebnictví C - Zpracovatelský průmysl G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel L - Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N - Administrativní a podpůrné činnosti A - Zemědělství, I - Ubytování, stravování a pohostinství H - Doprava a skladování S - Ostatní činnosti J - Informační a komunikační činnosti ostatní NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE k NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE EU/EHP pracovní povolení bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno 13

14 NEJVYŠŠÍ POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE k POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE EU/EHP pracovní povolení bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno OBČANÉ EU/EHP A ŠVÝCARSKA EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE VZDĚLÁNÍ K nejvyšší dosažené vzdělání nejvyšší požadované vzdělání bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno CIZINCI S PRACOVNÍM POVOLENÍM EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE VZDĚLÁNÍ k nejvyšší dosažené vzdělání nejvyšší požadované vzdělání bez vzdělání neúplné základní základní, praktická škola nižší střední nižší střední odborné střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč. listu ÚSV ÚSO s vyučením a maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské nezjištěno 14

15 CIZINCI EVIDOVANÍ NA ÚŘADECH PRÁCE PODLE KZAM A POHLAVÍ K ŽENY MUŽI zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zpracovate lé,opraváři obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní nezařazeno PRACOVNÍ POVOLENÍ PODLE KZAM A POHLAVÍ K ženy muži zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zpracovatelé,oprav áři obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní REGISTRACE OBČANŮ EU PODLE KZAM A POHLAVÍ K ženy muži zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zpracovat elé,opraváři obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní nezařazeno 15

16 REGISTRACE OBČANŮ OECD PODLE KZAM A POHLAVÍ K ženy muži zákonodárci, vedoucí a řídící techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných provozní ve službách a obchodě řemeslníci a kvalifik.výrobci,z pracovatelé,opra váři pomocní nekvalifikovaní REGISTRACE OBČANŮ EHP A ŠVÝCARSKA PODLE KZAM A POHLAVÍ K zákonodárci, vedoucí a řídící vědečtí a odborní duševní techn., zdravot., pedagog. včetně příbuzných oborů nižší administrativní provozní ve službách a obchodě kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví řemeslníci a kvalifik.výrobci,zp racovatelé,opravá obsluha strojů a zařízení pomocní nekvalifikovaní ři ženy muži nezařazeno 16

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ?

UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ? UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ? Milada Horáková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, výzkumná pracovnice ANOTACE Vláda Česká republiky usiluje o vytvoření aktivní migrační politiky, která by

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast LIDÉ Zapojení obyvatel do ekonomiky ovlivňuje zásadním způsobem její výkonnost. Počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové pracovní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004. Milada Horáková

Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004. Milada Horáková Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-24 Milada Horáková VÚPSV Praha 25 Obsah: Úvod... 3 1. Cizinci s povolením k pobytu v České republice... 4 2. Obecné trendy ve vývoji zaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.8.2014

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Krajská pobočka v Ostravě Zahradní 368/12 701 10 Ostrava IČ: 72 496 991 Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KARTY (2. 9. 11. 2009)

KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PM.22

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více