Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,"

Transkript

1 Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne od 6:30 hodin v malé zasedací místnosti Přítomni: Ing. Milan Pour starosta města, Mgr. Ondřej Matouš. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral radní města, Miroslava Dlouhá vedoucí kanceláře úřadu. Omluveni: JUDr. Kristýna Bukovská radní města. Ing. Milan Pour, starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:. Kontrola plnění usnesení 2. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok Návrh na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 206 p. o. ZŠ a MŠ Juventa, p. o., Komenského 578, Milovice-Mladá 4. Žádost o přidělení bytu pro zaměstnankyni p. o. ZŠ T. G. Masaryka Milovice, p. o., Školská 2, Milovice 5. Činnosti komisí Rady města 6. Veřejné zakázky. Kontrola plnění usnesení Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení a konstatoval, že se plní v termínech. Usnesení č. 690/206: bere na vědomí informaci starosty MěÚ Milovice, že usnesení Rady města č. 38/206, byla plněna ve stanoveném termínu. 2. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 207 Starosta města uvedl, že na městský úřad Milovice byla doručena Příkazní smlouva o zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 207. Účelem této Příkazní smlouvy je zajištění finančních prostředků na krytí prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti při plnění závazků veřejné služby. Výše příspěvku činí 50 Kč na jednoho občana za rok. Město Milovice uvolní ze svého rozpočtu na rok 207 částku Kč na zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Usnesení č. 69/206: a) bere na vědomí doručení Příkazní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 207 mezi městem Milovice a městem Městec Králové, b) doporučuje ZM schválit podepsání Příkazní smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 207 mezi městem Milovice a městem Městec Králové. 3. Návrh na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 206 p. o. ZŠ a MŠ Juventa, p. o., Komenského 578, Milovice-Mladá Starosta města uvedl, že návrh je předkládán na základě žádosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Juventa, p.o., Komenského 578, Milovice-Mladá a v souladu se směrnicí č. 5/202 Pravidla pro sestavení rozpočtu a jeho vyúčtování pro příspěvkové organizace města Milovice. Ředitel p.o. požádal o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 206. Jedná se o snížení položky 536 Knihy, učební pomůcky, tisk o Kč z důvodu využití finančních prostředků z dotace z kraje, snížení položky 55 - Voda o Kč z důvodu úspory, snížení položky 553 Plyn o Kč z důvodu úspory, navýšení

2 položky 569 Nákup služeb j.n. o Kč z důvodu revize technických zařízení - viz příloha - Žádost o přesuny v položkách schváleného rozpočtu na rok 206. Usnesení č. 692/206: a) bere na vědomí přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 206 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá, které jsou přílohou tohoto usnesení, b) doporučuje ZM schválit přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 206 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá, které jsou přílohou tohoto usnesení. 4. Žádost o přidělení bytu pro zaměstnankyni p. o. ZŠ T. G. Masaryka Milovice, p. o., Školská 2, Milovice Starosta města uvedl, že OŠKS předkládá žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masyryka, p.o. Školská 2, Milovice o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 o velikosti 2+ v ul. Armádní č.p. 500 Milovice- Mladá, pro zaměstnankyni příspěvkové organizace paní J. B. Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu trvání pracovního poměru, v souladu s čl. XII. odst. 2) Směrnice č. 7/205 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice. Usnesení č. 693/206: schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22 o velikosti 2+ v ul. Armádní č. p. 500 Milovice-Mladá pro zaměstnankyni příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka, p. o. Školská 2, Milovice, paní J. B. Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu trvání pracovního poměru a výše měsíčního nájemného se stanovuje na 70 Kč/m 2, v souladu s čl. XII. odst. 2) Směrnice č. 7/205 Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice. 5. Činnosti komisí Rady města 5a) Komise pro kulturu, sport a školství Starosta města uvedl, že OŠKS předkládá zápis č. /206 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne (dále jen KKSŠ). KKSŠ projednala žádosti:. Žádost o finanční dar na rok Knihovna města Mladá Boleslav 2. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města Milovice na Tříkrálový koncert Žádost o dotaci z rozpočtu města Milovice na rok MLMF - Finále MLMF 4. Aktualizace dokumentu "Koncepce rozvoje volnočasových aktivit na léta " zabývajícím se modernizací stávajících sportovišť a rozšířením o nová sportoviště 5. Seznámení se s projektem "Relax park" 6. Rekonstrukce kulturního domu města Milovice Usnesení č. 694/206: a) bere na vědomí Zápis č.0/206 z jednání Komise pro kulturu, sport a školství ze dne , b) neschvaluje poskytnutí finančního daru na rok 207 Knihovně města Mladá Boleslav, zastoupené pí ředitelkou V. K., Václava Klementa 229, Mladá Boleslav, c) neschvaluje žádost Charity Lysá nad Labem o finanční dotaci na Tříkrálový koncert 207 z rozpočtu města Milovice na rok 206 z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu jednorázové akce, podle směrnice č.6/205 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice Program č. 2 jednorázové akce, ve výši Kč z důvodu, že podaná žádost není v souladu s uvedenou směrnicí a bere na vědomí, že si Charita Lysá nad Labem podá žádost o dar na Tříkrálový koncert 207 ve stejné výši z důvodu, že se jedná o akci jejíž výtěžek jde na Tříkrálovou sbírku, 2

3 Usnesení č. 695/206: schvaluje žádost o dotaci Milovická liga malého fotbalu finále MLMF z rozpočtu města Milovice na rok 206 z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu jednorázové akce, podle směrnice č.6/205 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice Program č. 2 jednorázové akce, ve výši Kč. Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se (Mgr. Ondřej Matouš). 6. Veřejné zakázky 6a) Veřejná zakázka Oprava chodníku v křižovatce ul. 5. května a ul. Školská - rozšíření stavebních prací Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele Starosta města uvedl, že místostarosta Ing. Jiří Hlaváček jako osoba uvedená v článku 2 bodu.3 písm. b) směrnice města č. 8/206 schválil znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na stavební práce s názvem Oprava chodníku v křižovatce ul. 5. května a ul. Školská - rozšíření stavebních prací dále ustavil komisi a jmenoval členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem plnění jsou veškeré práce a dodávky spojené s rozšířením opravy stávajícího chodníku v křižovatce ul. 5. května a ul. Školská, ve městě Milovice, na části parc.č. 905 v k.ú. Milovice nad Labem. Součástí plnění zakázky je i povinnost dodavatele zajistit, před zahájením prací, v součinnosti se správci sítí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Součástí plnění zakázky je rovněž zajištění dopravního značení (dopravních značek) po dobu provádění prací. Podle předmětu plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na stavební práce v hodnotě od ,00 Kč bez DPH do ,00 Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 8/206 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen Směrnice ), s dodržením ustanovení 6 zákona č. 34/206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZZVZ ) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dne byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům: Poř. číslo Obchodní firma název /jméno a příjmení/ uchazeče L. C M. H. Československé armády 2/ Lhůta pro podání nabídek končila dne v 8:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě byly doručeny obálky s nabídkou tří (3) : účastní ků Obchodní firma název /jméno a příjmení/ uchazeče Československé armády 2/8 M. H. 2 L. C Komise se na svém jednání sešla dne v 8:05 hodin V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda jsou označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky obou kontrole vyhověly. Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že všichni účastníci požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech požadavky na úplnost nabídky splnily. Hodnotící komise dále posoudila nabídky z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotícím 3

4 kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a v Zadávací dokumentaci. Tabulka výsledného pořadí : ,00 Kč bez DPH ,50 Kč vč. DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH 90 0,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, oboje ze dne , viz Přílohy., po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přijala toto usnesení: Usnesení č. 696/206 a) konstatuje, že nabídky všech, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava chodníku v křižovatce ul. 5. května a ul. Školská-rozšíření stavebních prací zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice č. 8/206 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení 6 zákona č. 34/206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZZVZ ) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci, b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , zpracované hodnotící komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele, kterou je nabídka účastníka M. H.,, se sídlem Československé armády 2/8, Lysá nad Labem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši ,00 Kč bez DPH (05 693,50 Kč vč. DPH). Ostatní účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Tabulka výsledného pořadí : ,00 Kč bez DPH ,50 Kč vč. DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise. 6b) Veřejná zakázka Oprava chodníku ulice Topolová rozšíření - stavebních prací Návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele Starosta města uvedl, že místostarosta Ing. Jiří Hlaváček jako osoba uvedená v článku 2 bodu.3 písm. b) směrnice města č. 8/206 schválil znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, na stavební práce s názvem Oprava chodníku ulice Topolová rozšíření - stavebních prací dále ustavil komisi a jmenoval členy komise a náhradníky členů komise, pro kontrolu a otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace dodavatelů a pro posouzení a hodnocení nabídek. Předmětem plnění zakázky jsou veškeré práce a dodávky spojené s rozšířením opravy stávajícího chodníku podél ul. Topolová, ve městě Milovice, část Mladá, na části parc. č. 384/3 a 379 v k. ú. Benátecká Vrutice. Součástí plnění je i povinnost dodavatele zajistit, před zahájením prací, v součinnosti se správci sítí vytyčení všech podzemních sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Součástí plnění zakázky je rovněž zajištění dopravního značení (dopravních značek) po dobu provádění prací. Podle předmětu 4

5 plnění zakázky a podle její předpokládané hodnoty, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele (lze tak zadávat zakázky na stavební práce v hodnotě od ,00 Kč bez DPH do ,00 Kč bez DPH) tj. Směrnicí města Milovice č. 8/206 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen Směrnice ), s dodržením ustanovení 6 zákona č. 34/206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZZVZ ) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dne byla Výzva k podání nabídky, v souladu se Směrnicí, zaslána těmto dodavatelům: Poř. číslo Obchodní firma název /jméno a příjmení/ uchazeče L. C M. H. Československé armády 2/ Lhůta pro podání nabídek končila dne v 8:00 hod v podatelně MěÚ Milovice, ve stanovené lhůtě byly doručeny obálky s nabídkou tří (3) : účastní ků Obchodní firma název /jméno a příjmení/ uchazeče 5 Československé armády 2/8 M. H. 2 L. C Komise se na svém jednání sešla dne v 8:05 hodin V úvodu jednání hodnotící komise zkontrolovala, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně uzavřené a zda jsou označené názvem veřejné zakázky. Vše bylo zaznamenáno, spolu s nabídkovou cenou, do Protokolu o otevírání obálek (viz Příloha). Komise konstatovala, že nabídky obou kontrole vyhověly. Následně hodnotící komise provedla posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, a konstatovala, že všichni účastníci požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a způsob jejího prokázání splnili. Následovalo posouzení úplnosti nabídek, hodnotící komise konstatovala, že nabídky všech požadavky na úplnost nabídky splnily. Hodnotící komise dále posoudila nabídky z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že nabídková cena žádného z není mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena ekonomická výhodnost nabídky, v tomto případě nejnižší nabídková cena, při dodržení všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky na plnění zakázky a v Zadávací dokumentaci. Tabulka výsledného pořadí : ,00 Kč bez DPH 268 4,00 Kč vč. DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH O své činnosti hodnotící komise sepsala Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, oboje ze dne , viz Přílohy., po seznámení se s Protokolem o otevírání obálek a se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přijala toto usnesení: Usnesení č. 697/206 a) konstatuje, že nabídky všech, doručené na základě Výzvy k podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava chodníku ulice Topolová - rozšíření stavebních prací zadávané v souladu s článkem 7 vnitřního předpisu zadavatele tj. Směrnicí města Milovice

6 č. 8/206 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, s dodržením ustanovení 6 zákona č. 34/206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZZVZ ) tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, splnily všechny podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci, b) rozhoduje, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , zpracované hodnotící komisí, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v písm. a) tohoto usnesení, o výběru dodavatele, kterou je nabídka účastníka M. H.,, se sídlem Československé armády 2/8, Lysá nad Labem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši ,00 Kč bez DPH (268 4,00 Kč vč. DPH). Ostatní účastníci podali pro zadavatele méně ekonomicky výhodnou nabídku, to je nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Tabulka výsledného pořadí : Rozhodnutí zadavatele se plně shoduje s výsledky a doporučením hodnotící komise ,00 Kč bez DPH 268 4,00 Kč vč. DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč vč. DPH Ing. Milan Pour starosta města Milovice Mgr. Ondřej Matouš místostarosta města Milovice Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 0/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis, včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem č. 28/2000 Sb., o obcích. 6

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 89 3 Kancelář úřadu tel. 35 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 0/017 konaného dne 1. 7. 017 od 16:30

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, email: meu@mestomilovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 38/2016 konaného dne 23. 11. 2016 od 15:30

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 89 3 Kancelář úřadu tel. 35 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 8/06 konaného dne 3. 9. 06 od 5:30 hodin

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/206 konaného dne 5. 0. 206 od 5:30

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 0. června 08, Milovice - Mladá, PSČ 89 Kancelář starosty tel. 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. /0 konaného dne 9.. 0 od :00 hodin v malé zasedací

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 26/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 26/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 30/2017 konaného dne 18. 10. od 16:00

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 8/2015 konaného dne 19. 3. 2015

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 26.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na zrušení a opětovné vypsání VZ: Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 6/2015 konaného dne 5. 3. 2015

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17.

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17. V Písku dne 26.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Povrchová oprava části místní komunikace 17. listopadu v Písku NÁVRH USNESENÍ

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) EC: 42772/2015 MUCL/35001/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 1/2017 konaného dne 11. 1. 2017 od

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2017 konaného dne 8. 2. 2017 od

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ZADAVATEL: se sídlem: zastoupen: Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem FDV /D: 00405698 / CZ00405698 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Služby vytvoření a provozu informačního systému pro

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písek V Písku dne: 30.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na určení zhotovitele podlimitní veřejné zakázky v otevřeném

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 25/2016 konaného dne 7. 9. 2016 od

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2016 konaného dne 2. 11. 2016 od

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro pedagogy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0028 Název projektu: Informační centra

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 11/2016 konaného dne 13. 4. 2016 od

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 55. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 25.04.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor financí VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: OF-27/204 VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Martina Černochová / OF TELEFON: 556 879 730, 733 6 654 E-MAIL: martina.cernochova@koprivnice.cz

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář Městského úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář Městského úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář Městského úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 44/2015 konaného dne 23.

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Ing. Pavel Král - vedoucí odboru rozvoje a majetku města. Jana Šmidtová - referent odboru rozvoje a majetku města

Ing. Pavel Král - vedoucí odboru rozvoje a majetku města. Jana Šmidtová - referent odboru rozvoje a majetku města Město Žatec Městský úřad odbor rozvoje a majetku města V Žatci d: 14.4.2016 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25.4.2016 Název: Výběr zhotovitele akce - Rekonstrukce sociálních zařízení

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Renata Petrželová administrace veřejných zakázek Projednáno

Více

p. Radoslav Dvořáček, p. Ing. Vít Berger, pí Marie Kachlíková, p. Petr Ševčík p. RNDr. Václav Mazura, p. Petr Rozčínský, p. Ing.

p. Radoslav Dvořáček, p. Ing. Vít Berger, pí Marie Kachlíková, p. Petr Ševčík p. RNDr. Václav Mazura, p. Petr Rozčínský, p. Ing. VÝPIS ZE ZÁPISU č. 07/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 6. 8. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 39/2016 konaného dne 30. 11. 2016

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 17/2016 konaného dne 22. 6. 2016 od

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 37/2016 konaného dne 16. 11. 2016

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zápis č. XIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 21. července 2016

Zápis č. XIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 21. července 2016 Obec Kramolna Zastupitelstvo Zápis č. XIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 21. července 2016 Místo jednání: Obecní úřad Kramolna Hodina zahájení: 17:00 hodin Hodina ukončení: 17.40

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 20/2010 konaného dne od 15:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 20/2010 konaného dne od 15:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATEL: Obec Chýně Sídlem: Hlavní 00, 53 01 Hostivice Zastoupený: starostkou města Ing. Věrou Kovářovou IČO : 004196 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHÝNĚ ROZŠÍŘENÍ ČOV Tato

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 27. 1. 2016 Žádost o schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D Zpráva se předkládá z důvodu: Žádost odboru Zprávu

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY. veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

DOKUMENTACE ZAKÁZKY. veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce DOKUMENTACE ZAKÁZKY veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce název veřejné zakázky " Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček Fakultní nemocnice Plzeň tř. Dr.

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Oprava fasády šaten v Městském sportovním areálu v Písku

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Oprava fasády šaten v Městském sportovním areálu v Písku V Písku dne 28.04.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Oprava fasády šaten v Městském sportovním areálu v Písku NÁVRH USNESENÍ

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1328, CZ.1.07/1.1.30/02.0049 Název

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav Směrnice o poskytování zakázek malého rozsahu Obec: Šakvice, IČ 00283614 Adresa: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z mimořádného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2015

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 479/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 432 ze dne 26.06.2013 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek: "Rekonstrukce objektu ZŠ

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 35/2015 konaného dne 24. 9. 2015

Více

Město Jílové Mírové nám. 280 Odbor místního hospodářství

Město Jílové Mírové nám. 280 Odbor místního hospodářství Poř. č. výzvy : 41/2011 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem Dodávka a osazení čtyř dopravních zrcadel na křižovatkách MK v Jílovém zadávanou v řízení mimo

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Obec Javorník víceúčelové sportovní hřiště

Obec Javorník víceúčelové sportovní hřiště PROTOKOL O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK (dále jen Protokol ) k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: Obec Javorník víceúčelové sportovní hřiště zadávané mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 18. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 14. 3. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.00 hodin Přítomni: L. Kodešová, M. Kadeřávková, Omluveni:

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Geodetické práce dle 21a) z.č. 229/1991 Sb. v roce 2013

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Geodetické práce dle 21a) z.č. 229/1991 Sb. v roce 2013 Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Geodetické práce dle 21a) z.č. 229/1991 Sb. v roce 2013 Tato veřejná

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Audiovizuální technika II Předpokládaná cena bez DPH: 413 200 Kč Lhůta pro podávání nabídek: 13. říjen 2014 ve 12:00 hod. 2. Identifikační

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK EC: 62228/2015 MUCL/51835/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Město Doksy finanční odbor náměstí Republiky čp. 193, Doksy

Město Doksy finanční odbor náměstí Republiky čp. 193, Doksy Město Doksy finanční odbor náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUDO/5559/2013 VYŘIZUJE: K. Machytková TELEFON: 487 882 434 E-MAIL: machytkova@doksy.com DATUM: 21. 10.

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 16/2015 konaného dne 20. 5. 2015

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.1.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.1.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.1.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 780/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 712 ze dne 13.11.2013 Zakázka malého rozsahu na služby - Havlíčkovo náměstí - revitalizace - technický dozor investora Rada městské

Více

Zápis č /2015 a přijatá usnesení

Zápis č /2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 12-10/2015 a přijatá usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí 26. 10. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více