ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních období zvykli, ale přiznám se, že mně schází potůčky tajícího sněhu, ostrůvky zelené travičky sem tam prosvítající mezi sněhem, první sněženky, bledule a krokusy. No, je jiná doba. 16. dubna byla slavnostní vernisáží otevřena letošní výstavní sezona galerie Fantazie umění a nová expozice Vesnice žije. Výstavní prostory hasičského a zemědělského muzea byly výrazně rozšířeny o prostor nad pecí, více v článku pana místostarosty. Letos, tj. v roce 2011, může obec Rosice slavit 880 let od první písemné zmínky o Seslávkách (dříve samostatná obec). Slovo může je uvedeno správně, a to proto, že listina vydaná olomouckým biskupem Jindřichem II, zvaným Zdík (biskupem ), na které je právě zmínka o Seslávkách, není datována. Některé historické prameny uvádějí i pozdější data vzniku této listiny, takže výročí první písemné zmínky o naší obci vlastně můžeme slavit neustále. Historií naší obce se v posledním desetiletí zabývali i tři pánové, jejichž práce vystavujeme v naší galerii Fantazie umění na obecní tržnici. Mgr. Jan Musil, Regionální muzeum v Chrudimi, ve svém díle Rosice Seslávky, historický vývoj od nejstarších dob shrnul poznatky své a regionálního muzea za období od mladší a pozdní doby kamenné až do roku Pan Stanislav Kasík, Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem, pro naši obec vypracoval návrh obecního znaku a vlajky, které nám byly 6. října 2004 Předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem předány. Pan Stanislav Machala, který nás bohužel v minulém roce navždy opustil, měl velice rád nejenom Chrast a její okolí, ale i naše Rosice. Malou část jeho díla Popis historických objektů v Rosicích a Popis sakrálních objektů v regionu Chrasteckém se svolením jeho rodiny také vystavujeme. Všem třem pánům patří naše velké poděkování za jejich záslužnou činnost. Pokud si jejich dílo nestihnete prohlédnout v galerii, nemusíte litovat, protože s jejich laskavým svolením, se svolením Regionálního muzea v Chrudimi a se svolením rodiny pana Machaly budou jejich díla uveřejněna i na webových stránkách naší obce Pro příznivce historie mám dobré zprávy i do budoucna, protože pan Zdeněk Volejník ml. připravuje vydání svého díla, které se pracovně nazývá Rosice téměř zapomenuté. Všichni další autoři vystavovaných prací různých oborů umění a krásných dovedností jsou z našeho Pardubického kraje a potvrzují moje tvrzení, které každou vernisáž připomínám, a to, že je u nás mnoho nadaných, šikovných a pracovitých lidí. I jim děkuji a přeji hodně inspirace a další krásné práce. Další poděkování patří našim obecním vedoucím údržbářům pánům Urbánkovi a Zvěřinovi, tajemníkovi našeho obecního úřadu panu Tichému a samozřejmě rodině Hromkových, bez jejíž myšlenek a práce by galerie a ani muzeum nebyly. S poděkováním nesmím zapomenout i na naše příznivce a sponzory, např. ZD Rosice, ZD Stolany, ZD Dřeveš a další. Výstavní prostory galerie a muzea jsou otevřeny každou sobotu dopoledne v době našich trhů. Určitě se přijďte podívat, budete mile překvapeni. A teď několik důležitých zpráv, které se týkají prodeje obecního majetku a třídění odpadu: Soustruh vyvolávací cena byla ZO stanovena na ,- Kč. Zájemci o koupi doručte své nabídky do podatelny Obecního úřadu v Rosicích do 16. května 2011, hod. Škoda Fabia byla předána k prodeji do autobazaru Mercia Chrudim. 1

2 Byty a garáž zatím není stanovena cena, zájemci sledujte dále bedlivě úřední desku, informační vývěsky a webové stránky obce. Obec udělala další krok ke zkvalitnění odpadového hospodářství. U Obecního úřadu v Rosicích byl pro Vás umístěn kontejner zpětného odběru na drobné elektrospotřebiče a baterie. Firma Asekol jej bude pravidelně vyvážet. Musím se zmínit o stavbě kanalizace a jejích negativních dopadech na nás všechny. Jedna dobrá zpráva na úvod, a to, že nás čekají už jenom dva měsíce intenzivní stavební činnosti. Užíváme si prachu, hluku a dalších těžko snesitelných jevů. Vydržte, konec se už blíží! Kanalizační přípojky se budují hlavně v místech, kde se staví a opravují hlavní stoky. V průběhu dalších měsíců a roků se budou moci téměř všechny nemovitosti napojit a tím vyřešit svůj problém s tekutými odpady. Postupně společně vše zvládneme k všeobecné spokojenosti. Protipovodňová opatření se také rozjíždí. Bude možná trochu problém s obecními pozemky, ale důležité je, že smlouva se SFŽP ČR na dotaci je podepsána, takže postavit se musí. Se stavbou souvisí i kácení stromů. Vím, že vzniklá holina vypadá hrůzostrašně. Oponenty žádám o rok času, potom můžeme hodnotit. Než se vše dokončí, bude vysázeno několikrát více stromů, než muselo padnout. A co je velice lákavé, je to, že pokusy některého jedince udělat si skládku ze břehu řeky budou hned vidět, a věřím, že společným snažením takovým týpkům řádně znepříjemníme život. Nakonec ještě jedno poděkování rosickým myslivcům za výbornou spolupráci, za vysázení dvou tisíců boroviček. Neodpustím si ani poděkování panu Dymákovi za to, že borovičky zajistil za velice dobrou cenu a obci ušetřil náklady. Trochu mám však o stromky strach, že uschnou, protože je docela velké sucho. Snad se pletu a náš obecní Řáholec za pár let bude skvělou skrýší pro zvěř a pěkným kusem přírody pro nás. Před několika lety myslivci uklidili a osázeli stromy cestu a obecní skálu v Boru. Je na to dílo pěkný pohled a jsem velice rád, že každý rok podobný kout v katastru obce přibude. Poslední zpráva, kterou Vám v tomto vydání předám, se týká základní školy. Od 1. května máme novou ředitelku a tou se na základě výběrového řízení stala Mgr. Dana Brdičková. Paní ředitelce přeji hlavně zdraví, hodně síly, jen a jen skvělé kolegy a alespoň 154 nejlepších žáků. A protože jsem již měl s paní ředitelkou možnost spolupracovat, jsem přesvědčený, že je to správné rozhodnutí. Krásné jaro Vám všem přeje Luboš Netolický, starosta SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobčané, můj minulý příspěvek do Rosických listů končil popisem jak naložit s anketním lístkem, který měl zastupitelům pomoci při rozhodování o zřízení ordinace praktického lékaře. Z rozdaných 500 anketních lístků se jich do schránky obecního úřadu vrátilo 92. Nutno podotknout, že jsem očekával o něco větší zájem, ale přesto rada obce na svém zasedání rozhodla o vypracování výkresové dokumentace pro realizaci změny užívání. Tato stavební dokumentace je řešena tak, aby v případě neschválení ordinace kompetentními orgány mohlo dojít k jednoduché změně a prostor mohl být užíván jako byt. Dnes, tj , byla na obecní úřad předána paní Ing. Malinskou výkresová dokumentace a v příštích dnech začne její schvalování příslušnými úřady. Další velice důležitou společenskou akcí, která se v naší obci uskutečnila dne 16. dubna, bylo slavnostní otevření Muzea naší vesnice v půdních prostorách bývalé cihelny. Celý tento projekt, který pro nás připravila rodina Hromkova společně se všemi, kteří zapůjčili do tohoto muzea exponáty, určitě zviditelní naši obec daleko za hranicemi našeho okresu. Po galerii Fantazie umění mají Rosice další prostory, které jim mohou závidět okolní města. Samotné otevření se setkalo s velkým zájmem návštěvníků, kteří si takto mohli připomenout život na vesnici v dobách minulých. Osobně si velice vážím toho, že jsem byl pověřen zahajovacím projevem před samotným otevřením expozice. Možná se shodneme i na tom, že jsme vznikem této expozice vzdali hold našim předkům, kteří v potu tváře na svých hospodářstvích a v domácnostech šetřili korunu ke koruně, aby poté zakoupili stroje a vybavení, které zde dnes můžete vidět, a že tyto stroje neskončily na smetišti. Muzeum bude určitě sloužit i dětem, které si zde budou moci připomenout, jak žili jejich předci a jaký byl dosažen během posledních 100 let technický pokrok. Všem spoluobčanům mohu návštěvu muzea vřele doporučit. Uvidíte zde velké množství předmětů, které sloužily našim předkům při práci na poli, v domácnosti a možná i při zábavě. To znamená zemědělské stroje, dílny řemeslníků, dopravní prostředky a také vybavení domácností. Muzeum je otevřeno každou sobotu a po vzájemné dohodě s panem Josefem Hromkem. Ing. Josef Novák, místostarosta 2

3 RADA OBCE Výsledky projednání jednotlivých bodů programu ze schůze Rady obce Rosice konané : a) dne vyřazení předmětů z majetku obce dle soupisu v předloženém znění, - rozpočtové opatření č. 12/2010 v předloženém znění, - výstavbu fotovoltaické elektrárny na části střechy pece bývalé Cihelny Rosice A, - jako zástupce obce Rosice do Školské rady ZŠ Rosice pí Hedviku Chourovou a Ivetu Plachou, - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a pronájmu hrobového místa a pozemků přiléhajících, - platové výměry ředitelům ZŠ Rosice a MŠ Rosice v předloženém znění, - schvaluje neobnovení nájemní smlouvy na užívání obecního bytu v objektu čp. 1 v Rosicích se stávající nájemnicí, RO vzala na vědomí záměr o umístění včelstva na část pronajatého obecního pozemku parc. č. 382/2 v k.ú. Rosice u Chrasti, RO pověřuje starostu p. Luboše Netolického předložit k projednání na příštím zasedání ZO návrh na odprodej nedostavěných bytů v bytovce čp. 258 v Rosicích. b) dne vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rosice podle předloženého návrhu, - jako tajemníka konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rosice pracovnici OÚ Rosice pí Jitku Jelínkovou, - pronájem části pozemku parc. č. 382/2 v k.ú. Rosice u Chrasti, - zrušení pracovního místa řidič motorového vozidla a uklízeč v obci s platností od , - návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou uzavře obec Rosice s městem Chrast, k projednání a schválení zastupitelstvu na jeho příštím zasedání, - uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v objektu čp. 1 v Rosicích, - podnájem hasičského klubu třetí osobě, RO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za rok 2010 a pověřuje starostu a účetní obce k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011, RO pověřuje starostu k poskytnutí informací o možných stavebních parcelách v obci podle platného ÚP SÚ obce Rosice, RO jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rosice ve složení podle předloženého návrhu. c) dne mandátní smlouvu č. 13/2011 v předloženém znění, - koncesní dokumentaci pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, - provozní řád Rosických trhů v předloženém znění, 3 - zveřejnění záměru obce odprodat obecní pozemky parc. č. st. 73/8, 76/2 a 76/3 a poz. p. č. 73/7 vše v k.ú. Bor u Chroustovic a pozemky parc. č. 1519/2, 95/4, část poz. p.č.1508/1 a pozemek p.č. 785/1, vše v k.ú. Rosice u Chrasti na úřední desce, - pronájem části pozemku parc. č. 1504/1 v k.ú. Rosice u Chrasti za částku 1,- Kč/m 2 s tím, že pozemek nebude využíván ke komerčním účelům. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, - smlouvu s městem Chrudim o plnění povinné škol. docházky ve škole zřízené jinou obcí a o úhradě neinvestičních výdajů na žáky, jejichž trvalý pobyt je na území jiné obce v předloženém znění, - v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., 178, odst. 6 a 7 neprovádět úhradu neinvestičních výdajů na žáky navštěvující ZŠ v jiných obcích. d) dne vyzvat pí Kmecovou, aby dodržela ve své odpovědi znění 10 odst. (2) tiskového zákona, - zveřejnění pronájmu kotelny pro byt č. 3 v bytovce čp. 258 v Rosicích, - uplatnění žádosti obce Rosice o VPP pro uchazeče pí Bláhovou Ivanu, Burešovou Šárku, Tlustou Věru a p. Čáslavského Josefa, Hubeného Jiřího a Macha Jiřího, - výstavbu kanalizační přípojky pro domy čp. 231 a 232 v Rosicích podle výkresu, který tvoří přílohu tohoto zápisu, - dodatek č. 3 ke smlouvě č. 505/2008 uzavřené s ERV s.r.o. Jaroměř v předloženém znění, - zateplení části budovy čp. 258 v Rosicích (část domu, kde se nachází byt pí Hanusové) o ploše do 30 m 2 jako kompenzaci za bezplatné poskytnutí pozemku pí Hanusové obci pro uložení materiálu na kanalizaci. e) dne uchazeče pro výkon VPP v obci, - sdělení pro PF ČR, že pozemky parc. č. 115/6 a 116/2 v k.ú. Rosice u Chrasti nejsou vyloučeny z převodu, smlouva o smlouvě budoucí s ÚZSVM kanalizační přípojky. - předložit záměr odkoupit pozemek parc. č. 526 v k.ú. Synčany do vlastnictví obce Rosice k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce, - kupní smlouvu se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ na odkoupení budov nacházejících se na bývalém železničním nádraží v Rosicích v předloženém znění, - vypracování projektu na výstavbu ordinace obvodního lékaře v budově čp 1 v Rosicích ve variantě A1, - nákup rozhlasové ústředny MUSP 180 pro místní část Brčekoly, - mandátní smlouvu s BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto, , jejímž předmětem je výkon práv a povinností zadavatele související se zadávacím řízením o veřejných zakázkách v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zajištění dodavatele stavebních prací na akci Realizace úspor energií, ZŠ Rosice v předloženém znění.

4 RO jmenuje s účinností od paní Mgr. Danu Brdíčkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy, Rosice, okres Chrudim, Rosice, PSČ s účinností od f) dne Požární řád provozní budovy bývalé cihelny Rosice A v předloženém znění s platností od , - smlouvu č ze dne o poskytnutí podpory obci Rosice ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Rosice, protipovodňová opatření v předloženém znění, - nastavení rozpočtového limitu na akci Vodovod Rosice, Synčany doplnění vodovodu v předloženém znění, - účast starosty p. Luboše Netolického na XII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se bude konat ve čtvrtek 26. a 27. května ve Zlíně, - úhradu členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR na rok 2011 ve výši 4.685,80 Kč z fin. prostředků obce, - zajištění prací potřebných na úpravu prostor muzea a galerie v objektu pece v bývalé cihelně Rosice A. CESTOVNÍ DOKLADY - Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let (doba platnosti nelze prodlužovat) - Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců (doba platnosti nelze prodlužovat) Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů: V současné době ještě lze do cestovních pasů rodičů zapsat děti mladší 10 let. OVŠEM podle nařízení EP a Rady (ES) č. 444/2009 již nebude možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech. V současné době probíhá schvalování novely zákona o cestovních dokladech s návrhem ukončit zapisování dětí dnem Nařízení EP a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června Tzn., že po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. O vydání cestovního pasu může požádat: - občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem - zákonný zástupce občana mladšího 15 let (popř. pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy atd.) - zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena Kam se obrátit: Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává v ČR u obecního 4 úřadu obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu ( MěÚ Chrudim) Převzetí cestovního pasu: - vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstounem, převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno. Co musíme předložit k žádosti: - doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu : občanský průkaz, popř.rodný list, oddací list, doklad o státním občanství (doklad o státním občanství předkládají osoby, které ještě nevlastní občanský průkaz) - o vydání osvědčení o státním občanství ČR se žádá u pověřeného obecního úřadu v jehož správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu (MěÚ Chrast), a to ještě před podáním žádosti o vydání cestovního pasu. K vydání osvědčení je třeba doložit: rodný list dítěte, oddací list a rodný list rodiče, občanský průkaz rodiče - doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let např. rodný list dítěte nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno - doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy atd. - doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena Správní poplatek za vydání cestovních dokladů: - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč (občanům mladším 15 let 100 Kč) - vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Kč (občanům mladším 15 let Kč) MATEŘSKÁ ŠKOLA Děkujeme: J. Procházková, MÚ Chrast panu Jiřímu Hančárovi za opravu dětských dopravních prostředků, panu Petru Plachému za opravu zahradního vybavení, panu Jiřímu Hemerkovi za zhotovení košťat na dětské vystoupení, panu Zdeňku Volejníkovi za vymalování hygienického zařízení a všem sponzorům za přízeň. Srdečně gratulujeme: Mateřská škola Rosice gratuluje svým žáčkům za úspěchy ve výtvarné soutěži "Malujeme pohádky" pořádané OÚ Zaječice Lukáškovi Poludovi za 3. místo v karegorii žáků MŠ, Tomáškovi Rázkovi za čestné uznání v kategorii záků MŠ.

5 POZVÁNKA na 3. ročník minifolkového festivalu Sobota 28. května 2011 od hodin Areál Rosických trhů ZÁKLADNÍ ŠKOLA Sběr starého papíru a elektroodpadu Ve čtvrtek proběhl v Rosicích, Synčanech, Brčekolech a Boru u Chroustovic sběr elektroodpadu a starého papíru. Akci organizovala Základní škola Rosice ve spolupráci s Obecním úřadem Rosice. Žáci v doprovodu zaměstnanců školy a několika ochotných rodičů procházeli jmenovanými obcemi vybaveni ručními kárkami a sváželi na vybraná místa starý papír a vysloužilé elektrospotřebiče, jež před své branky a domovní vchody připravili obyvatelé obcí. Poté zaměstnanci OÚ Rosice svezli odpad k budově školy, kde již čekal připravený kontejner na starý papír, jejž se podařilo vrchovatě naplnit celkem 2768 kg starého papíru. Ten byl předán k dalšímu zpracování firmě Recycling kovové odpady a.s. Slatiňany a za získané prostředky bude zakoupeno sportovní vybavení pro žáky školy. Během akce bylo shromážděno také ohromné množství vysloužilých elektrospotřebičů, např. televizorů a počítačových monitorů bylo 79 kusů. Ostatních spotřebičů bylo odevzdáno cca 500 kg, přesnější údaj se dozvíme dodatečně. Všechny tyto spotřebiče byly odevzdány k recyklaci prostřednictvím programů Recyklohraní a Ukliďme si svět. Škola za ně získává body, jež budou po určité době směněny za učební pomůcky. Děkuji všem zúčastněným žákům, rodičům, zaměstnancům školy i OÚ Rosice za odvedenou práci a čas, jejž obětovali na to, abychom mohli vylepšit chudé vybavení naší školy. Doufám také, že tato akce přispěla ke zlepšení povědomí o potřebě a možnostech třídění a recyklace různých druhů odpadu. Marek Odstrčil, školní koordinátor EVVO Sběr starého papíru a elektroodpadu očima žáků Dne 17. března odpoledne jsme se školou měli v plánu sběr starého papíru a vysloužilého elektroodpadu. Byli jsme rozdělení do skupinek a po těchto skupinkách jsme se scházeli v 15 hod. před budovou školy. Naše skupina ale měla sraz u rosického hřiště a vedla ji paní učitelka Kohoutová. Měli jsme s sebou kárku a ještě před námi jelo auto s vozíkem. Šli jsme kolem hřiště, Lavičkami a pak kolem školy. Ze začátku jsme toho měli málo, ale nakonec jsme naplnili celou kárku i vozík. Kdyby s námi nejel pán, tak nevím, jak bychom to všechno unesli, bylo toho plno! Před čtvrtou hodinou jsme to už měli hotové a před školou se naše várka začala uklízet do obrovského kontejneru. Paní učitelka nás pak už pustila domů, a když jsme s bráchou přišli domů, tak začalo pršet - to jsme měli štěstí! Kristýna Žohová, 7. třída Naše skupina měla sraz před školou taky v 15 hod. a s paní Janečkovou a Dostálovou jsme měli stanoviště kolem plynáren v Rosicích. Tam bylo opravdu hodně novin a musel pro ně přijet s vozem pan Urbánek. Po tom, co jsme naložili všechen ten papír, jsme to vzali směrem na Beránek, tam už toho bylo míň. Brali jsme tam i jednu televizi a na kárce jsme ji zavezli k hospodě na stanoviště. Čekali jsme tam s paní Dostálovou a Janečkovou, než zase přijede pan Urbánek a všechen ten náklad odveze. Bylo asi půl páté, když jsme měli vše hotovo, a bylo to akorát, protože začalo docela pršet. Anča Sádecká, 7. třída Už den před sběrem jsem byl moc natěšený. Nejprve mi v DDŠ řekli, že nepůjdu kvůli mé poraněné ruce, ale nakonec jsem díky mé třídní učitelce Dobruské šel. Měl jsem moc velkou radost a dokonce jsem po páté hodině nejel do Přestavlk (domů), ale zůstal jsem ve škole v Rosicích. Učil jsem se češtinu a matiku, i když mě to moc nebavilo, ale co se dá dělat. Pro štěstí (radost) druhého se musí něco dělat. No a potom to nastalo. Když jsem byl ještě v budově školy, tak už všichni byli připraveni na cestě před školou. Můj dozor byla paní učitelka Říhová a mohu říct, že s ní nebyly problémy. Já jsem byl ve skupince se Sárou, Danou F., Hedvikou (Heduškou), Kájou z 5.třídy, Andrejkou z 8. třídy apod. Za sebe... udělali jsme toho málo, protože jsme měli krátkou cestu. Ale za to sbírali televize, počítače, papír (jak noviny, tak i krabice), rádiopřehrávače a možná ještě něco jiného. Zkrátka sběr papíru se mi moc líbil a vůbec by mi nevadilo si to zopakovat. Lidé (spíše mí kamarádi, s kterými byla legrace) byli OK a vše prostě na 1 podtrženou. František Čonka, 8. třída Bylo osm skupin. Chodilo se v Rosicích, Syčanech, Brčekolech a Boru. Nejvíce skupin bylo v Rosicích, a to pět, v Syčanech byla jedna skupina, v Brčekolech jedna a v Boru taky jedna. Ve 3 hodiny sběr začínal. Já jsem byl v Brčekolech s panem učitelem Línkem a panem školníkem Hlaváčkem. Sebraný papír a elektrospotřebiče odvážel do školy pan Urbánek. Sběr byl podle mě docela úspěšný. Martin Šach, 8. třída 5 Musím říct, že jsem měla poměrně dobrou skupinku lidí.. =) Nejlepší to bylo s Miškou Dostálovou. Byli jsme v Syčanech. Na to, jaká to je malá vesnice, mi přišlo, že jsme toho měli poměrně dost. A nejvíc jsme vybírali od lidí staré

6 nebo už rozbité televize. Také hodně se vybralo svázaného papíru a u jednoho domu jsme dokonce našli i staré učebnice nebo už hodně starou módu. =D Jako dozor jsme měli paní učitelku Šachovou. Nejdřív jsem si myslela, že mě to nebude nějako extra bavit, ale ušlo to. Nejhorší bylo, že jsme zmokli =/ To jediný mě na tom štvalo. Někteří lidé za námi i běželi, protože ty staré el. spotřebiče nedali před domov, tak za námi utíkali. =D Jiřka Šimonová, 8. třída KOMUNITNÍ ŠKOLA PŘIPRAVUJEME PRO VÁS KŠ Rosice ve spolupráci s autobusovou dopravou M+H Slatiňany pro Vás připravuje víkendový autobusový zájezd do termálních lázní CORVINUS ve Velkem Mederu na Slovensku. Termín zájezdu : 1. a 2. řijna 2011 (sobota a neděle) Ubytování: Hotel garni Elenka (cca 80 m od termálního koupaliště), ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním soc. zařízením Přibližná cena : 1200,- Kč (zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování v hotelu, základní cestovní pojištění) Protože je o tyto pobyty veliký zájem, je nutné objednat ubytování značně dopředu, také počet míst v autobuse je omezen!!! Pokud budete mít o tento zájezd zájem, můžete se již nyní přihlásit na tel: nebo kde vám poskytneme i další potřebné informace. Termální koupaliště, včetně ubytování si můžete prohlédnout na internetových stránkách Termální lázně jsou zaměřeny na léčbu pohybového ústrojí ( geotermální voda příznivě působí na nemocné klouby a svaly). Moderní wellnes centrum nabízí mnoho příležitostí k relaxaci a odpočinku. Proto neváhejte a pojeďte si s námi odpočinout a načerpat nových sil. SDH BRČEKOLY SDH Brčekoly si Vás dovoluje všechny srdečně pozvat na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC do areálu Pod kopcem. Hudební doprovod Mr.Big. Jídlo a pití zajištěno, začátek v 19 hod. Dále si dovolujeme upozornit, že se od 9 hodin uskuteční v našem areálu Pod kopcem okrskové kolo v požárním sportu za účasti domácího družstva SDH Brčekoly, dále SDH Rosice, SDH Synčany, SDH Bor u Chroustovic, SDH Řestoky, SDH Chrast, SDH Horka a SDH Chacholice. Přijďte se podívat, budete vítáni. PODĚKOVÁNÍ Petr Odehnal Upřímně děkuji panu starostovi Luboši Netolickému a panu tajemníkovi Jaroslavu Tichému za projevené blahopřání k mým 85. narozeninám. A všem těm, kteří si na mě vzpomněli. Jaroslava Kyselová Těšíme se na Vás!!! Lampionový průvod s ohňostrojem se bude konat v pátek 6. května 2011 od hod. Sraz u Hospody Na Křižovatce. Rosické listy vydává obec Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. června Neprodejné. 6

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 29. 9. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 29. 9. 2011 5 Skřinářov ze dne 29. 9. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 29. 9. Místo konání: místnost Obecního úřadu, Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 29.9. od 18.00 hod Program: 5//1 Určení

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více