ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE ROSICE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních období zvykli, ale přiznám se, že mně schází potůčky tajícího sněhu, ostrůvky zelené travičky sem tam prosvítající mezi sněhem, první sněženky, bledule a krokusy. No, je jiná doba. 16. dubna byla slavnostní vernisáží otevřena letošní výstavní sezona galerie Fantazie umění a nová expozice Vesnice žije. Výstavní prostory hasičského a zemědělského muzea byly výrazně rozšířeny o prostor nad pecí, více v článku pana místostarosty. Letos, tj. v roce 2011, může obec Rosice slavit 880 let od první písemné zmínky o Seslávkách (dříve samostatná obec). Slovo může je uvedeno správně, a to proto, že listina vydaná olomouckým biskupem Jindřichem II, zvaným Zdík (biskupem ), na které je právě zmínka o Seslávkách, není datována. Některé historické prameny uvádějí i pozdější data vzniku této listiny, takže výročí první písemné zmínky o naší obci vlastně můžeme slavit neustále. Historií naší obce se v posledním desetiletí zabývali i tři pánové, jejichž práce vystavujeme v naší galerii Fantazie umění na obecní tržnici. Mgr. Jan Musil, Regionální muzeum v Chrudimi, ve svém díle Rosice Seslávky, historický vývoj od nejstarších dob shrnul poznatky své a regionálního muzea za období od mladší a pozdní doby kamenné až do roku Pan Stanislav Kasík, Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem, pro naši obec vypracoval návrh obecního znaku a vlajky, které nám byly 6. října 2004 Předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem předány. Pan Stanislav Machala, který nás bohužel v minulém roce navždy opustil, měl velice rád nejenom Chrast a její okolí, ale i naše Rosice. Malou část jeho díla Popis historických objektů v Rosicích a Popis sakrálních objektů v regionu Chrasteckém se svolením jeho rodiny také vystavujeme. Všem třem pánům patří naše velké poděkování za jejich záslužnou činnost. Pokud si jejich dílo nestihnete prohlédnout v galerii, nemusíte litovat, protože s jejich laskavým svolením, se svolením Regionálního muzea v Chrudimi a se svolením rodiny pana Machaly budou jejich díla uveřejněna i na webových stránkách naší obce Pro příznivce historie mám dobré zprávy i do budoucna, protože pan Zdeněk Volejník ml. připravuje vydání svého díla, které se pracovně nazývá Rosice téměř zapomenuté. Všichni další autoři vystavovaných prací různých oborů umění a krásných dovedností jsou z našeho Pardubického kraje a potvrzují moje tvrzení, které každou vernisáž připomínám, a to, že je u nás mnoho nadaných, šikovných a pracovitých lidí. I jim děkuji a přeji hodně inspirace a další krásné práce. Další poděkování patří našim obecním vedoucím údržbářům pánům Urbánkovi a Zvěřinovi, tajemníkovi našeho obecního úřadu panu Tichému a samozřejmě rodině Hromkových, bez jejíž myšlenek a práce by galerie a ani muzeum nebyly. S poděkováním nesmím zapomenout i na naše příznivce a sponzory, např. ZD Rosice, ZD Stolany, ZD Dřeveš a další. Výstavní prostory galerie a muzea jsou otevřeny každou sobotu dopoledne v době našich trhů. Určitě se přijďte podívat, budete mile překvapeni. A teď několik důležitých zpráv, které se týkají prodeje obecního majetku a třídění odpadu: Soustruh vyvolávací cena byla ZO stanovena na ,- Kč. Zájemci o koupi doručte své nabídky do podatelny Obecního úřadu v Rosicích do 16. května 2011, hod. Škoda Fabia byla předána k prodeji do autobazaru Mercia Chrudim. 1

2 Byty a garáž zatím není stanovena cena, zájemci sledujte dále bedlivě úřední desku, informační vývěsky a webové stránky obce. Obec udělala další krok ke zkvalitnění odpadového hospodářství. U Obecního úřadu v Rosicích byl pro Vás umístěn kontejner zpětného odběru na drobné elektrospotřebiče a baterie. Firma Asekol jej bude pravidelně vyvážet. Musím se zmínit o stavbě kanalizace a jejích negativních dopadech na nás všechny. Jedna dobrá zpráva na úvod, a to, že nás čekají už jenom dva měsíce intenzivní stavební činnosti. Užíváme si prachu, hluku a dalších těžko snesitelných jevů. Vydržte, konec se už blíží! Kanalizační přípojky se budují hlavně v místech, kde se staví a opravují hlavní stoky. V průběhu dalších měsíců a roků se budou moci téměř všechny nemovitosti napojit a tím vyřešit svůj problém s tekutými odpady. Postupně společně vše zvládneme k všeobecné spokojenosti. Protipovodňová opatření se také rozjíždí. Bude možná trochu problém s obecními pozemky, ale důležité je, že smlouva se SFŽP ČR na dotaci je podepsána, takže postavit se musí. Se stavbou souvisí i kácení stromů. Vím, že vzniklá holina vypadá hrůzostrašně. Oponenty žádám o rok času, potom můžeme hodnotit. Než se vše dokončí, bude vysázeno několikrát více stromů, než muselo padnout. A co je velice lákavé, je to, že pokusy některého jedince udělat si skládku ze břehu řeky budou hned vidět, a věřím, že společným snažením takovým týpkům řádně znepříjemníme život. Nakonec ještě jedno poděkování rosickým myslivcům za výbornou spolupráci, za vysázení dvou tisíců boroviček. Neodpustím si ani poděkování panu Dymákovi za to, že borovičky zajistil za velice dobrou cenu a obci ušetřil náklady. Trochu mám však o stromky strach, že uschnou, protože je docela velké sucho. Snad se pletu a náš obecní Řáholec za pár let bude skvělou skrýší pro zvěř a pěkným kusem přírody pro nás. Před několika lety myslivci uklidili a osázeli stromy cestu a obecní skálu v Boru. Je na to dílo pěkný pohled a jsem velice rád, že každý rok podobný kout v katastru obce přibude. Poslední zpráva, kterou Vám v tomto vydání předám, se týká základní školy. Od 1. května máme novou ředitelku a tou se na základě výběrového řízení stala Mgr. Dana Brdičková. Paní ředitelce přeji hlavně zdraví, hodně síly, jen a jen skvělé kolegy a alespoň 154 nejlepších žáků. A protože jsem již měl s paní ředitelkou možnost spolupracovat, jsem přesvědčený, že je to správné rozhodnutí. Krásné jaro Vám všem přeje Luboš Netolický, starosta SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobčané, můj minulý příspěvek do Rosických listů končil popisem jak naložit s anketním lístkem, který měl zastupitelům pomoci při rozhodování o zřízení ordinace praktického lékaře. Z rozdaných 500 anketních lístků se jich do schránky obecního úřadu vrátilo 92. Nutno podotknout, že jsem očekával o něco větší zájem, ale přesto rada obce na svém zasedání rozhodla o vypracování výkresové dokumentace pro realizaci změny užívání. Tato stavební dokumentace je řešena tak, aby v případě neschválení ordinace kompetentními orgány mohlo dojít k jednoduché změně a prostor mohl být užíván jako byt. Dnes, tj , byla na obecní úřad předána paní Ing. Malinskou výkresová dokumentace a v příštích dnech začne její schvalování příslušnými úřady. Další velice důležitou společenskou akcí, která se v naší obci uskutečnila dne 16. dubna, bylo slavnostní otevření Muzea naší vesnice v půdních prostorách bývalé cihelny. Celý tento projekt, který pro nás připravila rodina Hromkova společně se všemi, kteří zapůjčili do tohoto muzea exponáty, určitě zviditelní naši obec daleko za hranicemi našeho okresu. Po galerii Fantazie umění mají Rosice další prostory, které jim mohou závidět okolní města. Samotné otevření se setkalo s velkým zájmem návštěvníků, kteří si takto mohli připomenout život na vesnici v dobách minulých. Osobně si velice vážím toho, že jsem byl pověřen zahajovacím projevem před samotným otevřením expozice. Možná se shodneme i na tom, že jsme vznikem této expozice vzdali hold našim předkům, kteří v potu tváře na svých hospodářstvích a v domácnostech šetřili korunu ke koruně, aby poté zakoupili stroje a vybavení, které zde dnes můžete vidět, a že tyto stroje neskončily na smetišti. Muzeum bude určitě sloužit i dětem, které si zde budou moci připomenout, jak žili jejich předci a jaký byl dosažen během posledních 100 let technický pokrok. Všem spoluobčanům mohu návštěvu muzea vřele doporučit. Uvidíte zde velké množství předmětů, které sloužily našim předkům při práci na poli, v domácnosti a možná i při zábavě. To znamená zemědělské stroje, dílny řemeslníků, dopravní prostředky a také vybavení domácností. Muzeum je otevřeno každou sobotu a po vzájemné dohodě s panem Josefem Hromkem. Ing. Josef Novák, místostarosta 2

3 RADA OBCE Výsledky projednání jednotlivých bodů programu ze schůze Rady obce Rosice konané : a) dne vyřazení předmětů z majetku obce dle soupisu v předloženém znění, - rozpočtové opatření č. 12/2010 v předloženém znění, - výstavbu fotovoltaické elektrárny na části střechy pece bývalé Cihelny Rosice A, - jako zástupce obce Rosice do Školské rady ZŠ Rosice pí Hedviku Chourovou a Ivetu Plachou, - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a pronájmu hrobového místa a pozemků přiléhajících, - platové výměry ředitelům ZŠ Rosice a MŠ Rosice v předloženém znění, - schvaluje neobnovení nájemní smlouvy na užívání obecního bytu v objektu čp. 1 v Rosicích se stávající nájemnicí, RO vzala na vědomí záměr o umístění včelstva na část pronajatého obecního pozemku parc. č. 382/2 v k.ú. Rosice u Chrasti, RO pověřuje starostu p. Luboše Netolického předložit k projednání na příštím zasedání ZO návrh na odprodej nedostavěných bytů v bytovce čp. 258 v Rosicích. b) dne vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rosice podle předloženého návrhu, - jako tajemníka konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rosice pracovnici OÚ Rosice pí Jitku Jelínkovou, - pronájem části pozemku parc. č. 382/2 v k.ú. Rosice u Chrasti, - zrušení pracovního místa řidič motorového vozidla a uklízeč v obci s platností od , - návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou uzavře obec Rosice s městem Chrast, k projednání a schválení zastupitelstvu na jeho příštím zasedání, - uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v objektu čp. 1 v Rosicích, - podnájem hasičského klubu třetí osobě, RO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za rok 2010 a pověřuje starostu a účetní obce k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011, RO pověřuje starostu k poskytnutí informací o možných stavebních parcelách v obci podle platného ÚP SÚ obce Rosice, RO jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rosice ve složení podle předloženého návrhu. c) dne mandátní smlouvu č. 13/2011 v předloženém znění, - koncesní dokumentaci pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, - provozní řád Rosických trhů v předloženém znění, 3 - zveřejnění záměru obce odprodat obecní pozemky parc. č. st. 73/8, 76/2 a 76/3 a poz. p. č. 73/7 vše v k.ú. Bor u Chroustovic a pozemky parc. č. 1519/2, 95/4, část poz. p.č.1508/1 a pozemek p.č. 785/1, vše v k.ú. Rosice u Chrasti na úřední desce, - pronájem části pozemku parc. č. 1504/1 v k.ú. Rosice u Chrasti za částku 1,- Kč/m 2 s tím, že pozemek nebude využíván ke komerčním účelům. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, - smlouvu s městem Chrudim o plnění povinné škol. docházky ve škole zřízené jinou obcí a o úhradě neinvestičních výdajů na žáky, jejichž trvalý pobyt je na území jiné obce v předloženém znění, - v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., 178, odst. 6 a 7 neprovádět úhradu neinvestičních výdajů na žáky navštěvující ZŠ v jiných obcích. d) dne vyzvat pí Kmecovou, aby dodržela ve své odpovědi znění 10 odst. (2) tiskového zákona, - zveřejnění pronájmu kotelny pro byt č. 3 v bytovce čp. 258 v Rosicích, - uplatnění žádosti obce Rosice o VPP pro uchazeče pí Bláhovou Ivanu, Burešovou Šárku, Tlustou Věru a p. Čáslavského Josefa, Hubeného Jiřího a Macha Jiřího, - výstavbu kanalizační přípojky pro domy čp. 231 a 232 v Rosicích podle výkresu, který tvoří přílohu tohoto zápisu, - dodatek č. 3 ke smlouvě č. 505/2008 uzavřené s ERV s.r.o. Jaroměř v předloženém znění, - zateplení části budovy čp. 258 v Rosicích (část domu, kde se nachází byt pí Hanusové) o ploše do 30 m 2 jako kompenzaci za bezplatné poskytnutí pozemku pí Hanusové obci pro uložení materiálu na kanalizaci. e) dne uchazeče pro výkon VPP v obci, - sdělení pro PF ČR, že pozemky parc. č. 115/6 a 116/2 v k.ú. Rosice u Chrasti nejsou vyloučeny z převodu, smlouva o smlouvě budoucí s ÚZSVM kanalizační přípojky. - předložit záměr odkoupit pozemek parc. č. 526 v k.ú. Synčany do vlastnictví obce Rosice k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce, - kupní smlouvu se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ na odkoupení budov nacházejících se na bývalém železničním nádraží v Rosicích v předloženém znění, - vypracování projektu na výstavbu ordinace obvodního lékaře v budově čp 1 v Rosicích ve variantě A1, - nákup rozhlasové ústředny MUSP 180 pro místní část Brčekoly, - mandátní smlouvu s BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto, , jejímž předmětem je výkon práv a povinností zadavatele související se zadávacím řízením o veřejných zakázkách v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zajištění dodavatele stavebních prací na akci Realizace úspor energií, ZŠ Rosice v předloženém znění.

4 RO jmenuje s účinností od paní Mgr. Danu Brdíčkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy, Rosice, okres Chrudim, Rosice, PSČ s účinností od f) dne Požární řád provozní budovy bývalé cihelny Rosice A v předloženém znění s platností od , - smlouvu č ze dne o poskytnutí podpory obci Rosice ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Rosice, protipovodňová opatření v předloženém znění, - nastavení rozpočtového limitu na akci Vodovod Rosice, Synčany doplnění vodovodu v předloženém znění, - účast starosty p. Luboše Netolického na XII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se bude konat ve čtvrtek 26. a 27. května ve Zlíně, - úhradu členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR na rok 2011 ve výši 4.685,80 Kč z fin. prostředků obce, - zajištění prací potřebných na úpravu prostor muzea a galerie v objektu pece v bývalé cihelně Rosice A. CESTOVNÍ DOKLADY - Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let (doba platnosti nelze prodlužovat) - Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců (doba platnosti nelze prodlužovat) Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů: V současné době ještě lze do cestovních pasů rodičů zapsat děti mladší 10 let. OVŠEM podle nařízení EP a Rady (ES) č. 444/2009 již nebude možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech. V současné době probíhá schvalování novely zákona o cestovních dokladech s návrhem ukončit zapisování dětí dnem Nařízení EP a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června Tzn., že po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. O vydání cestovního pasu může požádat: - občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem - zákonný zástupce občana mladšího 15 let (popř. pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy atd.) - zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena Kam se obrátit: Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává v ČR u obecního 4 úřadu obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu ( MěÚ Chrudim) Převzetí cestovního pasu: - vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstounem, převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno. Co musíme předložit k žádosti: - doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu : občanský průkaz, popř.rodný list, oddací list, doklad o státním občanství (doklad o státním občanství předkládají osoby, které ještě nevlastní občanský průkaz) - o vydání osvědčení o státním občanství ČR se žádá u pověřeného obecního úřadu v jehož správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu (MěÚ Chrast), a to ještě před podáním žádosti o vydání cestovního pasu. K vydání osvědčení je třeba doložit: rodný list dítěte, oddací list a rodný list rodiče, občanský průkaz rodiče - doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let např. rodný list dítěte nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno - doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy atd. - doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena Správní poplatek za vydání cestovních dokladů: - vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč (občanům mladším 15 let 100 Kč) - vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Kč (občanům mladším 15 let Kč) MATEŘSKÁ ŠKOLA Děkujeme: J. Procházková, MÚ Chrast panu Jiřímu Hančárovi za opravu dětských dopravních prostředků, panu Petru Plachému za opravu zahradního vybavení, panu Jiřímu Hemerkovi za zhotovení košťat na dětské vystoupení, panu Zdeňku Volejníkovi za vymalování hygienického zařízení a všem sponzorům za přízeň. Srdečně gratulujeme: Mateřská škola Rosice gratuluje svým žáčkům za úspěchy ve výtvarné soutěži "Malujeme pohádky" pořádané OÚ Zaječice Lukáškovi Poludovi za 3. místo v karegorii žáků MŠ, Tomáškovi Rázkovi za čestné uznání v kategorii záků MŠ.

5 POZVÁNKA na 3. ročník minifolkového festivalu Sobota 28. května 2011 od hodin Areál Rosických trhů ZÁKLADNÍ ŠKOLA Sběr starého papíru a elektroodpadu Ve čtvrtek proběhl v Rosicích, Synčanech, Brčekolech a Boru u Chroustovic sběr elektroodpadu a starého papíru. Akci organizovala Základní škola Rosice ve spolupráci s Obecním úřadem Rosice. Žáci v doprovodu zaměstnanců školy a několika ochotných rodičů procházeli jmenovanými obcemi vybaveni ručními kárkami a sváželi na vybraná místa starý papír a vysloužilé elektrospotřebiče, jež před své branky a domovní vchody připravili obyvatelé obcí. Poté zaměstnanci OÚ Rosice svezli odpad k budově školy, kde již čekal připravený kontejner na starý papír, jejž se podařilo vrchovatě naplnit celkem 2768 kg starého papíru. Ten byl předán k dalšímu zpracování firmě Recycling kovové odpady a.s. Slatiňany a za získané prostředky bude zakoupeno sportovní vybavení pro žáky školy. Během akce bylo shromážděno také ohromné množství vysloužilých elektrospotřebičů, např. televizorů a počítačových monitorů bylo 79 kusů. Ostatních spotřebičů bylo odevzdáno cca 500 kg, přesnější údaj se dozvíme dodatečně. Všechny tyto spotřebiče byly odevzdány k recyklaci prostřednictvím programů Recyklohraní a Ukliďme si svět. Škola za ně získává body, jež budou po určité době směněny za učební pomůcky. Děkuji všem zúčastněným žákům, rodičům, zaměstnancům školy i OÚ Rosice za odvedenou práci a čas, jejž obětovali na to, abychom mohli vylepšit chudé vybavení naší školy. Doufám také, že tato akce přispěla ke zlepšení povědomí o potřebě a možnostech třídění a recyklace různých druhů odpadu. Marek Odstrčil, školní koordinátor EVVO Sběr starého papíru a elektroodpadu očima žáků Dne 17. března odpoledne jsme se školou měli v plánu sběr starého papíru a vysloužilého elektroodpadu. Byli jsme rozdělení do skupinek a po těchto skupinkách jsme se scházeli v 15 hod. před budovou školy. Naše skupina ale měla sraz u rosického hřiště a vedla ji paní učitelka Kohoutová. Měli jsme s sebou kárku a ještě před námi jelo auto s vozíkem. Šli jsme kolem hřiště, Lavičkami a pak kolem školy. Ze začátku jsme toho měli málo, ale nakonec jsme naplnili celou kárku i vozík. Kdyby s námi nejel pán, tak nevím, jak bychom to všechno unesli, bylo toho plno! Před čtvrtou hodinou jsme to už měli hotové a před školou se naše várka začala uklízet do obrovského kontejneru. Paní učitelka nás pak už pustila domů, a když jsme s bráchou přišli domů, tak začalo pršet - to jsme měli štěstí! Kristýna Žohová, 7. třída Naše skupina měla sraz před školou taky v 15 hod. a s paní Janečkovou a Dostálovou jsme měli stanoviště kolem plynáren v Rosicích. Tam bylo opravdu hodně novin a musel pro ně přijet s vozem pan Urbánek. Po tom, co jsme naložili všechen ten papír, jsme to vzali směrem na Beránek, tam už toho bylo míň. Brali jsme tam i jednu televizi a na kárce jsme ji zavezli k hospodě na stanoviště. Čekali jsme tam s paní Dostálovou a Janečkovou, než zase přijede pan Urbánek a všechen ten náklad odveze. Bylo asi půl páté, když jsme měli vše hotovo, a bylo to akorát, protože začalo docela pršet. Anča Sádecká, 7. třída Už den před sběrem jsem byl moc natěšený. Nejprve mi v DDŠ řekli, že nepůjdu kvůli mé poraněné ruce, ale nakonec jsem díky mé třídní učitelce Dobruské šel. Měl jsem moc velkou radost a dokonce jsem po páté hodině nejel do Přestavlk (domů), ale zůstal jsem ve škole v Rosicích. Učil jsem se češtinu a matiku, i když mě to moc nebavilo, ale co se dá dělat. Pro štěstí (radost) druhého se musí něco dělat. No a potom to nastalo. Když jsem byl ještě v budově školy, tak už všichni byli připraveni na cestě před školou. Můj dozor byla paní učitelka Říhová a mohu říct, že s ní nebyly problémy. Já jsem byl ve skupince se Sárou, Danou F., Hedvikou (Heduškou), Kájou z 5.třídy, Andrejkou z 8. třídy apod. Za sebe... udělali jsme toho málo, protože jsme měli krátkou cestu. Ale za to sbírali televize, počítače, papír (jak noviny, tak i krabice), rádiopřehrávače a možná ještě něco jiného. Zkrátka sběr papíru se mi moc líbil a vůbec by mi nevadilo si to zopakovat. Lidé (spíše mí kamarádi, s kterými byla legrace) byli OK a vše prostě na 1 podtrženou. František Čonka, 8. třída Bylo osm skupin. Chodilo se v Rosicích, Syčanech, Brčekolech a Boru. Nejvíce skupin bylo v Rosicích, a to pět, v Syčanech byla jedna skupina, v Brčekolech jedna a v Boru taky jedna. Ve 3 hodiny sběr začínal. Já jsem byl v Brčekolech s panem učitelem Línkem a panem školníkem Hlaváčkem. Sebraný papír a elektrospotřebiče odvážel do školy pan Urbánek. Sběr byl podle mě docela úspěšný. Martin Šach, 8. třída 5 Musím říct, že jsem měla poměrně dobrou skupinku lidí.. =) Nejlepší to bylo s Miškou Dostálovou. Byli jsme v Syčanech. Na to, jaká to je malá vesnice, mi přišlo, že jsme toho měli poměrně dost. A nejvíc jsme vybírali od lidí staré

6 nebo už rozbité televize. Také hodně se vybralo svázaného papíru a u jednoho domu jsme dokonce našli i staré učebnice nebo už hodně starou módu. =D Jako dozor jsme měli paní učitelku Šachovou. Nejdřív jsem si myslela, že mě to nebude nějako extra bavit, ale ušlo to. Nejhorší bylo, že jsme zmokli =/ To jediný mě na tom štvalo. Někteří lidé za námi i běželi, protože ty staré el. spotřebiče nedali před domov, tak za námi utíkali. =D Jiřka Šimonová, 8. třída KOMUNITNÍ ŠKOLA PŘIPRAVUJEME PRO VÁS KŠ Rosice ve spolupráci s autobusovou dopravou M+H Slatiňany pro Vás připravuje víkendový autobusový zájezd do termálních lázní CORVINUS ve Velkem Mederu na Slovensku. Termín zájezdu : 1. a 2. řijna 2011 (sobota a neděle) Ubytování: Hotel garni Elenka (cca 80 m od termálního koupaliště), ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním soc. zařízením Přibližná cena : 1200,- Kč (zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování v hotelu, základní cestovní pojištění) Protože je o tyto pobyty veliký zájem, je nutné objednat ubytování značně dopředu, také počet míst v autobuse je omezen!!! Pokud budete mít o tento zájezd zájem, můžete se již nyní přihlásit na tel: nebo kde vám poskytneme i další potřebné informace. Termální koupaliště, včetně ubytování si můžete prohlédnout na internetových stránkách Termální lázně jsou zaměřeny na léčbu pohybového ústrojí ( geotermální voda příznivě působí na nemocné klouby a svaly). Moderní wellnes centrum nabízí mnoho příležitostí k relaxaci a odpočinku. Proto neváhejte a pojeďte si s námi odpočinout a načerpat nových sil. SDH BRČEKOLY SDH Brčekoly si Vás dovoluje všechny srdečně pozvat na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC do areálu Pod kopcem. Hudební doprovod Mr.Big. Jídlo a pití zajištěno, začátek v 19 hod. Dále si dovolujeme upozornit, že se od 9 hodin uskuteční v našem areálu Pod kopcem okrskové kolo v požárním sportu za účasti domácího družstva SDH Brčekoly, dále SDH Rosice, SDH Synčany, SDH Bor u Chroustovic, SDH Řestoky, SDH Chrast, SDH Horka a SDH Chacholice. Přijďte se podívat, budete vítáni. PODĚKOVÁNÍ Petr Odehnal Upřímně děkuji panu starostovi Luboši Netolickému a panu tajemníkovi Jaroslavu Tichému za projevené blahopřání k mým 85. narozeninám. A všem těm, kteří si na mě vzpomněli. Jaroslava Kyselová Těšíme se na Vás!!! Lampionový průvod s ohňostrojem se bude konat v pátek 6. května 2011 od hod. Sraz u Hospody Na Křižovatce. Rosické listy vydává obec Rosice ve spolupráci s redakční radou Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. června Neprodejné. 6

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Prodluž si život buď aktivní!

Prodluž si život buď aktivní! Poděbradské komunální volby 2010 - velká příloha - představujeme všechny strany a lídry Ročník 19 číslo 9 2. září 2010 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Také v roce 2010 se města a obce v ČR mohou opět

Více