Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)"

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: Název obce: Červená Voda Kód obce (IČOB): (580015) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1236 (5305) Název ORP3: Králíky Kód OPOU2 ČSÚ: Název OPOU2: Králíky Červená Voda A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) Ve obci Červená Voda ( m n.m.) žije trvale bydlících obyvatel a 64 rekreantů. Nachází se zde 549 nemovitostí (z toho 16 chalup) a 4 ubytovací zařízení. V části Bílá Voda ( m n.m.) žije 164 trvale bydlících obyvatel a 36 rekreantů. Nachází se zde 64 nemovitostí (z toho 6 chalup). V části Mlýnice ( m n.m.) žije 29 trvale bydlících obyvatel a 32 rekreantů. Nachází se zde 18 nemovitostí (z toho 3 chalupy). V části Mlýnický Dvůr ( m n.m.) žije 77 trvale bydlících obyvatel a 20 rekreantů. Nachází se zde 54 nemovitostí (z toho 7 chalup). Obec i přilehlé části leží v CHOPAV Žamberk. Do k.ú. Červená Voda zasahuje Přírodní park Orlice. Do k.ú. Červená Voda zasahuje OP vodního zdroje 1. a 2. stupně Červená Voda. Do k.ú. Mlýnický Dvůr zasahuje OP vodního zdroje 1. a 2. stupně Mlýnický Dvůr. Věkový průměr obyvatel je v Červené a Bílé Vodě příznivý, v Mlýnici a Mlýnickém Dvoře žije větší počet důchodců. Zástavba je tvořena RD, zemědělskými usedlostmi, nájemními domy. Pracovní příležitosti vytváří: Červená Voda Roltechnik výroba zdravotechniky, 80 zaměstnanců Kartáčovny s.r.o zaměstnanců Rolnická společnost s.r.o. zemědělská výroba, 20 zaměstnanců VZV Group výroba vysokozdvižných vozíků, 80 zaměstnanců Domov důchodců, základní a mateřská škola příspěvkové organizace obce, celkem 120 zaměstnanců Autodoprava Krobot kamionová přeprava, 20 zaměstnanců Bílá Voda Intercolor a.s. textilní výroba, 130 zaměstnanců V Mlýnici se nenachází žádný významnější podnik. Mlýnický Dvůr Skipark zimní rekreační středisko, v sezóně až 70 zaměstnanců V Červené Vodě se předpokládá ve výhledu výstavba rodinných domů zejména v lokalitě Ptáčák. V Mlýnickém Dvoře a Mlýnici se předpokládá významná rekreační výstavba v souvislosti s růstem turistiky. C. PODKLADY Červená Voda Informace OÚ Červená Voda Dotazník k PRVKÚC Informace VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Koncepce VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. do roku 2005 Kanalizační řád obce Červená Voda Realizační projekt OP vodního zdroje Červená Voda (12/1999) Provozní řád vodovodu D. VODOVODY Stránka 1 z 7

2 D. VODOVODY D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Vodovod - současný stav Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Vodovod slouží k zásobování obcí: Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel / rekreantů Červená Voda / 44, počet přípojek 616 Bílá Voda / 16, počet přípojek 28 Moravský Karlov - 54 / 20, počet přípojek 24 Mlýnice - 28 / 32, počet přípojek 20 Šanov (od roku 2000) / -, počet přípojek 61 Mlýnický Dvůr / 20, počet přípojek 56 Celkem = Vodovod Červená Voda Byl uváděn do provozu od let Vodovod je zásobovaný vodou z prameniště Červená Voda a studny. Voda ze studny vytéká gravitačním potrubím do odkyselovací stanice a akumulace. Z vodojemu je zásobováno spotřebiště. Celý vodovod je gravitační. Z hlediska stability byl skupinový vodovod Červená voda propojen s vodovodem Mlýnický Dvůr. Zdroj vody pro Mlýnický Dvůr není v současné době využíván. Dále je provedeno propojení se skupinovým vodovodem Králíky a Dolní Orlice. Toto propojení se využívá v suchém období. Skupinový vodovod Červená Voda je dotován cca 1 l/s z vodovodu Králíky. Vodovod Mlýnický Dvůr Byl uváděn do provozu od roku Vodovod je zásobovaný vodou z jímacích zářezů a pramenní jímky, ze které je voda gravitačně dopravována do vodojemu a odtud do spotřebiště Zdroj vody - současný stav Vodovod Červená Voda: Zdroj vody je jímán z prameniště Červená Voda prostřednictvím jímacích zářezů svedených do osmi samostatných pramenních jímek (plocha 35 ha) a studny. Prameniště se nachází na jihovýchodních svazích Suchého vrchu. Jímací zářezy byly vybudovány v letech Jímky leží převážně v lese, výjimkou je jímka č.8 situovaná na louce. Hloubka jímek je 2 3 m. Lokalizace a délka zářezů není známá. Studna se nachází cca 500 m jižně od jímek, v blízkosti silnice č.i/11. Byla vybudována v roce Jedná se o betonovou 2,4 m hlubokou studnu o průměru 2 m. Podzemní voda přitéká do studny šesti horizontálními jímacími drény a patrně i jejím dnem. Vydatnost jímacích objektů: Celková využitelná vydatnost jímacích zářezů je 8,5 l/s, využitelná vydatnost studny je 5,7 l/s. Jakost vody: Podzemní voda je měkká, kyselé reakce. Průměrné hodnoty ph činí 6,6, vápníku 13,67 mg/l, berylia 270 ng/l, radonu 186 Bq/l, dále je zde dokumentováno mikrobiologické znečištění. Hodnoty radonu převyšují NMH uvedené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. Mikrobiologické znečištění je eliminováno dezinfekcí, radon je odstraňován odradonovacím zařízením. Povolení k odběru vody a ochranná pásma: Rozhodnutí: 2955/2007/ŽP/DG/231.2/54ze dne Množství: 9 l/s, m3/rok Platnost: OP: 1. a 2. stupně Platnost: na dobu neurčitou Vodovod Mlýnický Dvůr: Popis jímacího objektu: Zdroj vody je jímán jímacími zářezy s pramenní jímkou. Objekty se nachází na východním úpatí Bukové hory, přibližně 1,2 km západně od železniční stanice v Mlýnickém Dvoře. Jímací objekt tvoří jímací zářez o délce 1,5 m, ze kterého je voda sváděna do pramenní jímky. Objekt byl vybudován v roce Vydatnost jímacího objektu Využitelná vydatnost jímacího objektu je 2 l/s. Jakost vody: Podzemní voda je měkká, slabě kyselé reakce. Průměrné hodnoty ph činí 6,036, vápníku 15,54 mg/l, vápníku a hořčíku 0,47 mg/l, dále je zde dokumentováno mikrobiologické znečištění. Ojediněle byla zaznamenána vyšší koncentrace železa. Hodnoty radonu dosáhly maxima 103 Bq/l a překračují tak 20 Bq/l uvedenou ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. Není překročena hodnota 300 Bq/l, při jejímž překročení nesmí být voda dodávána do vodovodu). Mikrobiologické znečištění je eliminováno dezinfekcí. Povolení k odběru vody a ochranná pásma: Rozhodnutí: ŽP/1803/95/231.8-Fa/343 ze dne Množství: 2 l/s, m3/rok Platnost: OP: 1. a 2. stupně Platnost: na dobu neurčitou Úprava vody - současný stav Stránka 2 z 7

3 Vodovod Červená Voda: Mikrobiologické znečištění je eliminováno dezinfekcí zařízením typu Šléz ve vodojemu. Odkyselení vody ze studny probíhá na odkyselovacím filtru z roku 1955 umístěném za studnou. Nachází se zde akumulace o objemu 20 m3 z roku Dále je zde vybudována odradonovací stanice z roku 1995, která je umístěna před VDJ. Její kapacita je 14 l/s. Na odradonování je přivedena voda z prameniště i ze studny. Vodovod Mlýnický Dvůr: Mikrobiologické znečištění je eliminováno dezinfekcí zařízením typu Trutnov ve vodojemu. Doprava vody - současný stav Čerpací stanice se zde nenachází, jedná se o gravitační vodovody. Vodojemy - současný stav Vodojem Červená Voda: Jedná se o jednokomorový zemní vodojem o objemu 250 m3. Objekt byl uveden do provozu v roce Ve vodojemu je umístěno chlorovací zařízení Šléz. Dno vodojemu 586,1 m n.m. Max hladina není známa. Vodojem Mlýnický Dvůr: Jedná se o jednokomorový zemní vodojem o objemu 20 m3. Objekt byl uveden do provozu v roce Ve vodojemu je umístěno chlorovací zařízení Trutnov. Dno vodojemu není známo. Max hladina není známo. Vodovodní síť - současný stav Celková délka vodovodní sítě Červená Voda Bílá Voda Moravský Karlov Mlýnice - Šanov bez přípojek je 24,31 km. Do vodojemu vede litina DN 200 ze skupinového vodovodu Králíky, z něhož je skupinový vodovod posílen. Na tomto řadu mezi Dolní Orlicí a Červenou Vodou je provedena odbočka na Šanov zásobován od roku Celková délka vodovodní sítě Mlýnický Dvůr bez přípojek je 1,583 km. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí (staré litinové potrubí - dle informací VaK Jablonné nad Orlicí a.s. nečiní staré litinové potrubí zvláštní potíže). Potřeba požární vody není řešena z vodovodu. Zhodnocení současného stavu Vodovod Červená Voda: Množství vody ve využívaném vodním zdroji není pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostačující (v suchém období roku). Kvalita vody je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí (pouze použito staré litinové potrubí - dle informací VaK Jablonné nad Orlicí a.s. nečiní staré litinové potrubí zvláštní potíže). Skupinový vodovod Červená Voda je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu. Vodovod Mlýnický Dvůr: Množství vody ve využívané vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostačující. Kvalita vody není ani po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne (reakce, ojediněle železo). Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí (pouze použito staré litinové potrubí - dle informací VaK Jablonné nad Orlicí a.s. nečiní staré litinové potrubí zvláštní potíže). Individuální zásobování vodou Obyvatelé nenapojení na vodovod jsou zásobováni z domovních studen, jedná se cca o 40 rekreantů. Významnější odběratelé vody Název subjektu // Zdroj vody: vodovod; vlastní // Odběr 1999 (m3/rok) // Odběr 2000 (m3/rok) // Odběr 2015 (m3/rok) // Poznámka Perla, bavlnářské závody a.s. // vodovod // // // // - San Valentino a.s. // vodovod // // // neuvedli // ŽP/8476/2000/231.8-Fa/583* // vlastní // // // neuvedli // - INTERCOLOR a.s. // vodovod // // // - // 115 zaměstnanců, v r cca 123 zaměstnanců * // vlastní // // // neuvedli // - Kartáčovny s.r.o. // vodovod // // // - // - Rolnická společnost s.r.o., středisko Červená Voda horní // vodovod // // // - // 4 zaměstnanci, 98 ks krav, 15 ks ostatních zvířat Rolnická společnost s.r.o., středisko Červená Voda // vlastní // neměří // neměří // 32 zaměstnanců, 160 ks telat, 60 ks jalovic, 174 ks krav, 20 ks telat ml.** Rolnická společnost s.r.o., středisko Bílá Voda // vlastní // neměří // neměří // 2 zaměstnanci, 100 ks jalovic Stránka 3 z 7

4 * Povolen odběr povrchových vod k provozním účelů z recipientu Březná, a 037, v celkovém množství 70 l/s, m3/rok (platí společně pro San Valentino a.s. INTERCOLOR a.s. do ) ** plánuje se velkokapacitní kravín pro 400 ks krav s vlastním vodním zdrojem D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ Provozovatel vodovodu - VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. - ve své koncepci do roku 2005 uvažuje o: - protažení části vodovodu v Bílé Vodě bývalá Perla (nyní San Valentino), DN 100, délka cca 1 km, protlak pod ČD; - výměně svodného potrubí DN 60 z prameniště (Urbanova bouda), realizace rok ; - napojení části obce Šanov; - protažení vodovodu do Moravského Karlova k obchodu, PVC potrubí 110 mm, délka 0,4 km, realizace probíhá; - o rekonstrukci kameniny DN 75 od sběrné jímky za PVC 90 mm dokončeno v roce V ÚPSÚ Červená Voda je navrženo: - rekonstrukce rozvodného řadu DN 80 z Červené Vody okolo Perly směrem na Králíky (nevyhoví na krytí požární vody); - napojení Šanova: A) pomocí AT stanice B) přímo na zásobní řad DN 200 VDJ Červená Voda Králíky + AT stanice pro horné konec Šanova - napojení koncových oblastí Moravského Karlova pomocí AT stanice pro sídelní jednotku Mlýnický Dvůr navrženo žádné další řešení; - doplnění současného objemu akumulace vody o VDJ o objemu 250 m3, případně o VDJ o objemu 350 m3. Navrhované řešení Zdroj vody: V důsledku proměnlivé vydatnosti zdroje vody skupinového vodovodu Červená Voda, který nepokryje výhledovou průměrnou denní potřebu vody k roku 2015, navrhujeme v potřebném období roku dotovat vodou ze skupinových vodovodů č.11 Králíky a č. 4 Dolní Orlice. V důsledku podmíněně vyhovující jakosti vody vodovodu č. 40 Mlýnický Dvůr ve srovnání s vyhláškou č. 252/2004 Sb, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, je možno při nepříznivém vývoji jakosti vody dotovat spotřebiště vodou ze skupinového vodovodu Červená Voda. Úprava vody: Příznivá jakost upravené vody ve vodovodu Červená Voda umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda před dodávkou do vodovodní sítě odradonována a hygienicky zabezpečována chlorací. Doprava vody S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme změnu současného stavu. Vodojemy: V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody skupinového vodovodu Červená Voda v roce 2015 navrhujeme přístavbu další komory vodojemu o objemu 300 m3. S ohledem na vyhovující stav vodojemu Mlýnický Dvůr a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu. Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2011 až Vodovodní síť: Součástí plánovaného rozvoje skupinového vodovodu je i návrh rekonstrukce stávajících vodovodních řadů. Do navrhovaného plánu rekonstrukce vodovodní sítě jsme zařadili úseky, které byly posouzeny jako nevyhovující, s respektováním požadavků provozovatele VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. V důsledku nedostatečných dimenzí vodovodního potrubí nebo použitého materiálu potrubí se navrhuje výměna nevyhovujícího trubního materiálu za kapacitně vyhovující řady z PVC nebo v důležitých komunikacích tvárnou litinou. Jedná se o řady: - Červená Voda LT DN 60 o délce 1,81 km, LT DN 50 o délce 0,264 km - Mlýnický Dvůr LT neznámé DN o délce 0,253 km Rekonstrukce je navržena v letech 2004 až S ohledem na plánované rozšíření zástavby navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o následující řady: - Červená Voda PVC DN 100 o délce 1 km - Bílá Voda PVC DN 100 o délce 1,2 km - Šanov PVC DN 100 o délce 0,1 km D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červená Voda bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji nebo otevřením propojení s vodovodem Mlýnický Dvůr. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody cisternami ze skupinového vodovodu Králíky a Dolní Orlice (vzdálenost do 7 km) nebo z neporušené části skupinového vodovodu v kilometráži před poruchou, případně dovozem pitné vody z prameniště Suchý vrch (dovozová vzdálenost cca 10 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. E. KANALIZACE A ČOV E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Kanalizace - současný stav Stránka 4 z 7

5 V Červené Vodě byla v r vybudována nová oddílná kanalizace o délce cca 4900 m, cca 90% nemovitosti je napojeno na veřejnou kanalizaci. Celková délka kanalizace ve správě obce je m. Obec spravuje 1 volnou výusť (povolení k vypouštění odpadních vod do ). Obec nespravuje žádnou lokální čistírnu odpadních vod, pouze centrální chemicko-biologickou čistírnu v místní části Mlýnice, kam jsou odváděny veškeré odpadní vody z veřejné kanalizace (povolení k vypouštění odpadních vod do ). Významnější kanalizace se nachází v objektu textilního podniku Intercolor, která ústí do chemicko-biologické ČOV v majetku a provozování obce. V Bílé Vodě beze změny. V Mlýnici a Mlýnickém Dvoře byla v letech vybudována veřejná kanalizace gravitační a tlaková o celkové délce ca 3500m, včetně 3 čerpacích stanic. Všechny nemovitosti lze napojit na veřejnou kanalizaci. Kanalizace je napojena na chemicko-biologickou ČOV Mlýnice. Investiční akce dle PD Veřejná kanalizace v obci Červená Voda byla v letech realizována, s tím rozdílem, že nebyla ponechána žádná místní ČOV, ani oxidační příkop. Údaje o vlastnictví a provozování I. Stávající jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Červená Voda a) kanalizace stoka od domova důchodců pro bývalou ČOV u nemocnice Celková délka stoky je 631,5 m Průměr potrubí je DN 300, materiál PVC b) kanalizace stoka u domu s pečovatelskou službou Celková délka stoky je 154 m Průměr potrubí je DN 300, materiál kamenina c) kanalizace stoka Sídliště (ulice u nádraží) Celková délka stoky je 879,5 m Průměr potrubí je DN 300, materiál PVC a kamenina e) stoková síť Červená Voda sídliště Posádka Nově vybudovaná kanalizace a) rozšíření kanalizační sítě v obci Červená Voda Kanalizační síť splaškové kanalizace - gravitační, která byla vybudována v návaznosti na dokončenou I. Etapu v letech (v této etapě byla vybudována základní kanalizační síť splaškové kanalizace oddílné soustavy včetně centrální čistírny odpadních vod za účelem čištění průmyslových odpadních vod společnosti INTERCOLOR, a.s. a San Valentino a splaškových odpadních vod z obce). Splaškové odpadní vody jsou odváděny na centrální čistírnu odpadních vod. B) odkanalizovaní obce Červená Voda část Mlýnický Dvůr V daném případě se jedná o oddílnou splaškovou gravitační kanalizaci, která je svedena do třech nejnižších míst v obci Červená Voda, část Mlýnický Dvůr. V těchto místech jsou vybudovány čerpací stanice odpadních vod ČS1, ČS2 a ČS3 s akumulací. Z uvedených čerpacích stanic jsou odpadní vody přečerpávány do výtlačného kanalizačního řadu V1, kterým jsou odpadní vody hromadně odváděny na stávající čistírnu odpadních vod umístěnou v areálu společnosti INTERCOLOR, a.s., v kat.území Mlýnice. Trasa gravitační kanalizace byla umístěna tak, aby byla možnost napojit každou nemovitost na kanalizaci prostřednictvím gravitačních přípojek. Vlastník kanalizace: Obec Červená Voda Identifikační číslo (IČ): Sídlo:Červená Voda č.p. 268, Červená Voda, Provozovatel kanalizace:služby obce Červená Voda, s.r.o. Identifikační číslo (IČ): Sídlo:Červená Voda č.p. 268, Červená Voda, III. Přiváděcí řad výtlak z PČS u MŠ (nevyužívaný, mimo provoz) Celková délka stoky: 468 m Průměr potrubí je DN 300, materiál PVC Stoková síť veřejné kanalizace na ČOV Mlýnice Celková délka stoky: m Průměr potrubí je DN 300, materiál PVC, beton Vlastník kanalizace: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Identifikační číslo (IČ): Sídlo:Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, PSČ Provozovatel kanalizace:vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Stránka 5 z 7

6 Identifikační číslo (IČ): Sídlo:Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, PSČ E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU Dle PD Veřejná kanalizace v obci Červená Voda (2000) je navrženo vybudování systematické splaškové kanalizace a napojení kmenových stok na dvě stávající ČOV (pod nemocnicí a San Valentino + INTERCOLOR), bude zrušeno 5 menších stávajících ČOV). Ponechána bude ČOV oxidační příkop, na níž však zatím není navrženo připojení dalších obyvatel (bylo by nutno vybudovat ČS, výtlak cca 0,65 km a rozsáhlejší rekonstrukci ČOV). Navrhovaná stavba zasahuje do k.ú. Červená Voda, Bílá Voda, Mlýnice a Mlýnický Dvůr. Pro odvádění dešťových vod bude využito stávajících kanalizačních stok. Stavba zahrnuje vybudování: - hlavních kanalizačních sběračů a stok v celkové délce 10,7 km; - čerpací stanice splaškových vod pro Q = 124,9 m3/den; - výtlačného řadu DN 80 v délce 0,47 km; Stavbou bude odkanalizováno území s největší hustotou obyvatelstva. Na ČOV pod nemocnicí bude odvedena odpadní voda od 900 obyvatel. Na ČOV San Valentino + INTERCOLOR bude odkanalizováno 2180 obyvatel. Celkem je navrženo k odkanalizování 2180 obyvatel. Celkový počet obyvatel Červené Vody, Bílé Vody, Mlýnice a Mlýnického Dvora je 2883 trvale bydlících obyvatel rekreantů. Bude tedy vyřešeno 76 % trvale bydlících obyvatel. Dle ÚPSÚ Červená voda (1996) je navrženo využití stávajících ČOV: - ČOV San Valentino (navrženo připojit 45 objektů, tj. 158 obyvatel); - oxidační příkop (připojení Moravského Karlova - 80 obyvatel, jižní část Červené vody až po odbočku k areálu ZD Červená Voda 125 až 130 obytných jednotek); - ČOV pod nemocnicí (napojena nemocnice, domov důchodců, napojit cca 58 objektů výstavba podél komunikace III/04314 směrem na Dolní Boříkovice); - k odkanalizování je třeba řešit zástavbu podél komunikace na Horní Boříkovice, jižně podél komunikace na Králíky včetně připojení Šanova a centrální část Červené Vody až areálu ZD. Navrhované řešení Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. Na základě získaných informací lze předpokládat, že kanalizace, která byla budována v akcích Z, o velkých vnitřních průměrech (nad DN 500) a vysokém stáří, nebude stavebně a technicky vyhovovat požadavkům na nepropustnost, a to i ve vztahu k přítokům balastních vod. V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude této kanalizace využito k odvedení srážkových vod. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě. Navržena je dle výše uvedené projektové dokumentace výstavba systematické splaškové kanalizace gravitační (PVC DN 250 o délce 3,7 km, PVC DN 300 o délce 7 km) a tlakové (PE, PVC DN 80 o délce 0,47 km + ČS do 5 l/s) s odvedením odpadních vod od velké části obyvatel. V provozu zůstane obcí odkoupená ČOV San Valentino a.s. a Intercolor a.s. (bude provedena její rekonstrukce a zkapacitnění na 6000 m3/den). Doporučujeme mechanicko biologickou čistírnu s nízko nebo středně zatěžovanou aktivací s úplnou nebo částečnou aerobní stabilizací kalu, aktivace s jemnobublinnou aerací s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a separací kalu v dosazovací nádrži. Výstupní garantované parametry musí splňovat nařízení vlády č.61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2005 až Část stavby byla provedena v letech Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobněaerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na některé z ČOV Červená Voda. V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel: - na ČOV na DČOV na septiky se zemním filtrem na jímky Zbývající volné kapacity čistíren odpadních vod Červená voda bude využito pro likvidaci splaškových odpadních vod ze svozu z jímek z obcí a sídelních jednotek Dolní Orlice, Horní Orlice, Moravský Karlov, Šanov. Obdobně bude využita volná kapacita kalového hospodářství pro stabilizaci kalu z lokálních ČOV, DČOV a septiků z obcí a sídelních jednotek Dolní Orlice, Horní Orlice, Moravský Karlov, Šanov. Stránka 6 z 7

7 AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Popis: Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVKUK) Stránka 7 z 7

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dlouhoňovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.019.01 Název obce: Dlouhoňovice Kód obce (IČOB): 19439 (548031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jaroměř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jaroměř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Jaroměř Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5206.027.01 Název obce: Jaroměř Kód obce (IČOB): 05733 (574121) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5206 (5206)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

Dolní Čermná. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dolní Čermná. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dolní Čermná Kód části obce PRVK: 3611.5306.021.01 Název obce: Dolní Čermná Kód obce (IČOB): 02888 (580112) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1244 (5306) Název ORP3: Lanškroun Kód

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE MINISTERSTVO T ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Č METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Určeno: Krajským úřadům

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Litovel. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Litovel. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Litovel Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_01_41367 Název obce: Litovel Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Vážení akcionáři, dámy a pánové, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá

Více

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.7.101 OCHRANNÉ

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Stránka 1 K bodu pořadu č. 2 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Vážení akcionáři, dámy a pánové, naše společnost oslavila v závěru loňského roku 20. výročí.

Více

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR. Příloha č. 1 Definice výkonových ukazatelů. Verze k 15. 6. 2010

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR. Příloha č. 1 Definice výkonových ukazatelů. Verze k 15. 6. 2010 Praktická příručka Smluvní výkonové v oboru VaK ČR Verze k 15. 6. 2010 Příloha č. 1 výkonových ukazatelů MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši:

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši: Výroční zpráva 27 1 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/23 v registru zájmových sdružení právnických osob

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Úloha č. 2. Základní údaje o obci:

Úloha č. 2. Základní údaje o obci: Úloha č. 2 Pro zadanou venkovskou obec vypočítejte maximální denní potřebu vody. Dále proveďte výpočet hodinových potřeb vody ve spotřebišti v průběhu dne (dle součinitele hodinové nerovnoměrnosti k h

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O Z E M Ě D Ě L S T V Í M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KAJE A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE diskusní příspěvek Ing. Patera Josef setkání občanů Hudlic 13.4.2008 1/14 Úvod. Předmětem a hlavním cílem studie je základní porovnání dvou možných druhů kanalizace

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více