ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská 856/3 Vedlejší budova: Praha 1, Malá Štupartská 8 Telefon: (vedlejší budova ) Internetové stránky: IČO: Zřizovatel školy: Právní forma: Ředitel školy: Zástupci ředitele: Magistrát hl. m. Prahy příspěvková organizace Ing. Luděk Šnajdar, tel , jmenován rozhodnutím Rady hl. města Prahy č ze dne ke dni , potvrzen ve funkci s účinností od usnesením Rady hlavního města č. 409 ze dne vymezení pravomocí ředitele je dáno 164,165 zákona 561/2004 Sb. v platném znění Mgr. Aleš Ryšavý, tel , - záleţitosti třetích a čtvrtých ročníků, maturitní zkoušky, mezinárodní projekty Ing. Věra Tůmová, tel , - záleţitosti prvních a druhých ročníků, přijímací řízení Administrativní pracovník určený k poskytování informací: Lenka Wolfová, tel ,

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přehled nejdůleţitějších předpisů, kterými se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění, vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou školní řád klasifikační řád školní vzdělávací programy jednotlivých oborů Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zveřejňování informací Škola zveřejňuje informace plynoucí ze zákona č. 106/1999 Sb. a zákona 561/2004 Sb. na úřední desce vývěska u vchodu do budovy v Panské ulici na webových stránkách školy v kanceláři školy k nahlédnutí Poskytování informací Ţádost o poskytnutí informací lze podat ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (dopisem, e- mailem, faxem) v sekretariátu školy. Při vyřízení ţádosti postupuje škola dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Vyřizování stíţností Stíţnost lze podat ústně nebo písemně v kanceláři školy. Stíţnost směřující proti postupu ředitele, kdy jedná jako orgán státní správy (viz 165/2004 Sb.), je řešena dle ustanovení zákona 500/2004 Sb., správní řád. Stíţnosti na oblast pracovněprávních vztahů se vyřizují dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Stíţnosti na oblast průběhu, podmínek a výsledků vzdělávání jsou řešeny dle zákona 561/2004 Sb. Odvolání proti rozhodnutí ředitele proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání podává se písemně k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ředitele školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí proti rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání podává se písemně k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, respektive do 15 dnů od doručení rozhodnutí (při přijetí mimo přijímací řízení) proti rozhodnutí o vyloučení nebo podmíněném vyloučení podává se písemně k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od doručení rozhodnutí proti dalším rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. podává se písemně k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od doručení rozhodnutí - 3 -

4 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Úhrady za sluţby související s poskytováním informací a úředními úkony poskytovanými školou Nahlíţení do předpisů a dokumentů. bezplatně Kopírování A4 jednostranné... 2,00 Kč Kopírování A4 oboustranné... 3,00 Kč Tisk A4 černobílý... 3,00 Kč Tisk A4 barevný... 6,00 Kč Poštovné...dle aktuálních sazebníků Osobní náklady.150,- Kč za kaţdou celou hodinu, kdy byla informace vyhledávána a zpracovávána (50% předpokládané ceny se hradí jako záloha předem) Správní poplatky uhradí ţadatel - hotově při převzetí informace v sekretariátu školy - při písemném styku před zasláním informace na účet /2010, do zprávy pro příjemce uveďte Informace, jméno a příjmení ţadatele - 4 -

5 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vydávání opisů vysvědčení a potvrzení o studiu absolventům SPŠ ST Opisy a potvrzení se vyhotovují a vydávají na základě vyplnění a podání ţádosti (je ke staţení na adrese která musí obsahovat i vlastnoruční podpis ţadatele. Ţádost lze podat osobně, nebo zaslat poštou na adresu: Střední průmyslová škola sdělovací techniky sekretariát Panská Praha 1 Opisy vysvědčení je třeba si vyzvednout osobně v kanceláři školy (předloţení průkazu totoţnosti), pouze v odůvodněných případech (zdravotní stav, vzdálenost bydliště) lze zaslat poštou - doporučeně do vlastních rukou. Potvrzení o studiu si lze vyzvednout osobně v kanceláři školy (úřední hodiny jsou na webu školy) nebo bude zasíláno poštou doporučeně do vlastních rukou. Opisy vysvědčení a potvrzení o studiu se vydávají za úplatu: opis vysvědčení ,-kč/kus potvrzení o studiu..50,-kč + poštovné při poţadavku zaslání..44,-kč (dle sazebníku České pošty) Platbu lze provést v hotovosti při osobním převzetí vyhotoveného dokumentu, nebo na účet /2010, do zprávy pro příjemce uveďte Potvrzení/Opis, jméno a příjmení ţadatele. Ţádost o opis nebo potvrzení bude vyřízena do 15 pracovních dnů od doručení ţádosti, respektive uhrazení platby (při ţádosti o zaslání). O jejím vyřízení budete informováni telefonicky nebo em zaslaným na Vámi uvedenou ovou adresu

6 STUDIJNÍ OBORY GLOBÁLNÍ SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE Kód a název oboru vzdělání: M/01 Telekomunikace Školní vzdělávací program je zaměřený na informační technologie. Seznamuje studenty především s technologiemi Internetu, IP telefonie, IP televize, globálních navigačních systémů a digitálních telekomunikačních sítí. Absolventi najdou uplatnění ve stále prudce se rozvíjejících odvětvích ICT trhu. KOMUNIKACE A MULTIMÉDIA Kód a název oboru vzdělání: M/01 Telekomunikace Školní vzdělávací program je určen pro chlapce a dívky se zájmem o obrazovou a zvukovou techniku a technologii. Studenti získají vědomosti o technických principech snímání, zpracování, záznamu a přenosu obrazových a zvukových signálů (film, televize, rozhlas) a dovednosti v práci s obrazovým a zvukovým materiálem. Současně získají znalosti o základních technologických postupech výroby audiovizuálních děl. Absolventi najdou uplatnění v technických profesích televizních a rozhlasových studií (specialista primárního videozáznamu, zvukař, specialista videozáznamu, kamerový technik, technik přenosového vozu ) TECHNICKÉ LYCEUM Kód a název oboru vzdělání: M/01 Technické lyceum Tento obecně technický studijní obor poskytuje ţákům systematickou a hlubokou přípravu pro jejich další vysokoškolské studium technických či universitních matematicko-fyzikálních a přírodovědných oborů. Studium klade důraz na matematiku, přírodní vědy, informační technologie, grafickou komunikaci (deskriptivní geometrii, CAD systémy). Obor je vhodný pro chlapce i dívky, zvláště pro absolventy tříd s rozšířenou výukou matematiky nebo IT. FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Kód a název oboru vzdělání: M/17 Multimediální tvorba Školní vzdělávací program je určen pro chlapce a dívky se zájmem o tvorbu, produkci a prezentaci filmu, rozhlasových a televizních pořadů. Ţáci jsou připravováni pro práci ve výrobních štábech produkujících audiovizuální díla (pomocný kameraman, švenkr, asistent reţie, inspicient, mistr zvuku, produkční). Studenti všech oborů jsou připravováni a motivováni pro další studium na VŠ. Výuka cizích jazyků na škole: anglický jazyk, technické lyceum jako druhý německý nebo ruský. Učební plány, podmínky přijímacího řízení a podrobnosti o maturitní zkoušce jednotlivých oborů viz

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním zákona č.

Více

Informace o Střední škole automobilní Jihlava

Informace o Střední škole automobilní Jihlava Informace o Střední škole automobilní Jihlava IČO 00056260 IZO 108048004 Kontaktní údaje: Adresa: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, 586 01 Jihlava Telefon: ředitel 567 210 189, sekretariát

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ ZA ÚČELEM STUDIA, O NĚŢ JE ŢÁDÁNO MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ ZA ÚČELEM STUDIA, O NĚŢ JE ŢÁDÁNO MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRAKTICKÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ ZA ÚČELEM STUDIA, O NĚŢ JE ŢÁDÁNO MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY I. FÁZE PROCESU PŘED PODÁNÍM ŢÁDOSTI I.1. Oprávněná osoba O pobytové oprávnění

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více