Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková"

Transkript

1 Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/

2 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů Úvod Základní informace o programovém období Příprava psaní projektu Projektová žádost Typy projektů BENEFIT 7, E-ACOUNT, BENE-FILL Hodnocení projektů Mapa projektů (FAQ) Rady na závěr Zdroje a použitá literatura

3 Slovníček nejdůležitějších pojmů (čerpáno z: Adicionalita jeden ze základních principů politiky soudržnosti EU označovaný někdy jako princip doplňkovosti. Jeho cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí. Alokace objem finančních prostředků určený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu. Jedná se též o množství finančních prostředků určených pro daný stát, příslušný cíl regionální politiky nebo pro určitý operační program. Analýza projektu poskytuje odpověď na otázku, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů (analýza nákladů a přínosů, analýza SWOT, analýza finanční udržitelnosti, analýza dopadů na životní prostředí, studie proveditelnosti, apod.). Benefit 7+ - elektronický formulář, ve kterém se vyplňují projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Po schválení projektu slouží jako rozhraní mezi realizátorem a administrátorem projektu (předávání monitorovacích zpráv, žádostí o platbu). Je dostupný na adrese: https//www.eu-zadost.cz. Bloková výjimka jde o výjimku ze zákazu veřejné podpory. Může být poskytnuta, aniž by podléhala schválení Evropské komise. Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR) informační systém, který slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Cílová skupina skupina osob, která je dotčena realizací projektu a má z něj užitek (etnické menšiny, účastníci rekvalifikačních kurzů, podnikatelé apod.). De minimis svoji podstatou připomínají blokové výjimky, jedná se o podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Doba realizace projektu je rozličná dle typu projektu a dle operačních programů. Zpravidla se pohybuje od několika měsíců až po několik let. Maximální doba realizace projektu se však řídí obecným pravidlem n+2 (tj., že projekt se musí zrealizovat nejdéle do dvou let), resp. pravidlem n+3. 3

4 E-government jedná se o využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě v kombinaci s organizačními změnami a novými dovednostmi za účelem zlepšování poskytovaných služeb, rozvíjení procesů a posílení podpory veřejným politikám. Etapa projektu technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná a může být po ní proplacena část dotace. Projekt může, ale nemusí být rozdělen do jednotlivých etap. Etapizace plateb proces, ve kterém je žadateli poskytnuta platba na základě jeho žádosti o provedení platby v návaznosti na ukončení věcné etapy projektu. Evaluace proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání (hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů). Hodnocení se provádějí před zahájením programovacího období (ex ante), během něho (ad hoc, ongoing nebo souhrnné) a po něm (ex post). Finanční kontrola zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky. Mezi cíle finanční kontroly patří zejména prověřování dodržování předpisů, zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, dále zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Finanční plán projektu (akce) součást projektové žádosti. Finanční plán obsahuje časový plán čerpání dotací v průběhu realizace projektu a dále dohodnutou výši spolufinancování z jednotlivých veřejných zdrojů a ze soukromých zdrojů žadatele. Uvedeny musí být způsobilé výdaje (uznatelné náklady) a rovněž nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady) projektu. Grantové schéma představuje formu skupinového projektu, který v sobě zahrnuje množství akcí (grantových projektů). Vyhlašovatelem grantového schématu je konečný příjemce, který přijímá a hodnotí akce (grantové projekty) předložené konečnými uživateli. Hodnotitelé provádějí věcné hodnocení projektů, jehož výsledky jsou podkladem pro vlastní výběr těch nejkvalitnějších projektů. Každý hodnotitel musí splňovat nezbytné kvalifikační předpoklady požadované pro příslušnou oblast. Současně musí povinně absolvovat školení před zahájením vlastního věcného hodnocení. Každý hodnotitel podepisuje prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti. Hodnotitel, u něhož hrozí střet zájmů v důsledku propojení s žadatelem nebo jeho partnerem, musí prohlásit tuto skutečnost a okamžitě vystoupit z procesu 4

5 hodnocení příslušné žádosti. Proces hodnocení je důvěrný. Hodnotitel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost celého procesu hodnocení. Horizontální priority (témata) každý program a potažmo projekt by měl přispívat k naplňování 2 horizontálních priorit (udržitelný rozvoj dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí; rovné příležitosti rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace). Implementace programu v prvé řadě jde o vymezení struktury a povinnosti institucí odpovědných za řízení a realizaci programů. Dále do implementační struktury patří úkoly a povinnosti zprostředkujících subjektů a příjemců pomoci. Dále zahrnuje soubor činností a postupů při samotné realizaci programu a projektů. Proces implementace programu navazuje na proces programování. Indikátory (ukazatele) slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatel projektu a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v prováděcím dokumentu. Monitorovací indikátory jsou následně uvedeny ve smlouvě o financování a mají klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Jejich plnění se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodržení stanovených ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce i k úplnému odebrání poskytnuté dotace. Individuální projekt projekt, který není zastřešen grantovým schématem, jeho realizátor obdrží podporu přímo. Předkladateli individuálních projektů jsou vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň i konečnými uživateli podpory. Investiční projekt je zaměřen zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. IS Monit informační systém, který slouží k administraci žádostí a k monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů. Kofinancování (spolufinancování) v každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky. 5

6 Kolová výzva termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace. Kolová výzva představuje časově vymezené období, kdy se přijímají žádosti. Trvá obvykle několik týdnů, pokud je delší, tak přibližně 2 až 3 měsíce. Žádosti přijaté v jednom kole výzvy se hodnotí najednou. Konečný příjemce veřejný nebo soukromý subjekt, který žádá řídící orgán o příspěvek ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti a přijímá prostředky z těchto fondů od finančního útvaru při řídícím orgánu. Jde-li o grantové schéma, jsou konečnými příjemci nositelné grantových schémat (např. kraje), kteří prostředky dále rozděluji mezi úspěšné předkladatele dílčích grantových projektů (akcí). Realizátoři grantových akcí jsou pak konečnými uživateli podpory. V případě, kdy nejde o grantové schéma, tj. v případě individuálních projektů, jsou koneční příjemci totožní s konečnými uživateli. Konečný uživatel subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na spolufinancování projektu. Kontrola formálních náležitostí žádosti spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu předložených výtisků včetně podpisů oprávněných osob aj. Přesný výčet formálních náležitostí je uveden v příslušných pokynech pro žadatele. Kontrola fyzické realizace projektu provádí se v průběhu realizace projektu nebo následně po skončení realizace. Uvedené kontroly mohou být plánované nebo neplánované. O této kontrole je sepsán protokol. V případě zjištěných nesrovnalostí protokol obsahuje i uložená opatření k nápravě. Kontrola přijatelnosti projektu představuje kontrolu projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU apod. Mezi obecná kritéria přijatelnosti patří zejména to, že žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory vyhlášeného programu, projekt bude realizován na území ČR, resp. na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II, projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU, projekt respektuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů, projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit, žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u příslušného opatření. Vedle obecných kritérií se mohou vyskytovat i specifická kritéria přijatelnosti, která se vztahují ke konkrétním oblastem podpory. Obvykle jsou hodnocena ANO splněno/ NE nesplněno (nesplnění byť jen jednoho kritéria představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení). Křížové financování (flexibilita) každý program je financován jen z jednoho fondu EU. Princip křížového financování však umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým 6

7 způsobem v rámci limitu (většinou) 10% na každou prioritní osu operačního programu financovat aktivity projektu spadající do oblasti podpory druhého fondu. Například nákup výpočetní techniky do počítačové učebny je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Monitorovací zpráva odevzdává se pravidelně řídícímu orgánu pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahem zprávy jsou informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. U vybraných operačních programů se spolu se zprávou odevzdává i žádost o platbu. Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory je seznámen s povinností vykazovat monitorovací zprávy při podpisu smlouvy o financování projektu. Monitorování - je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačních programů, resp. projektů, a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání programu. Neinvestiční projekt - je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci. Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních norem, kterými je upravováno využívání prostředků EU, a to úmyslné i z nedbalosti. Jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a konečným uživatelům. Nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady) jde o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Nezpůsobilé výdaje nejsou uvedeny mezi způsobilými výdaji v prováděcím dokumentu operačního programu. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. Oblast podpory (intervence) - je nejnižší úroveň zaměření strategie (operačního programu). Každý operační program se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti podpory. Jedná se vlastně o konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU. Na danou oblast podpory vypisuje Řídící orgán tzv. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Žadatel tudíž musí svůj projekt přizpůsobit podmínkám vybrané Oblasti podpory, což je pro 7

8 něj konkrétní dotační titul. Příklad: Operační program životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie - Oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Operační manuál - Specifikuje podmínky podpory v jednotlivých fázích projektového cyklu (ve vztahu k žadatelům a příjemcům podpory) nebo způsob administrace a řízení podpory (ve vztahu k administrátorům projektu). Operační program - je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezský), který zpracovávají členské země EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období, typové aktivity a nechybí výčty těch, kteří mohou o finanční prostředky žádat. Oprávněný žadatel (příjemce podpory) tzv. příjemci podpory. Obvykle se jedná o obecné vyjmenování možných typů žadatelů (např. kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy atp.). Přesná specifikace oprávněných žadatelů je součástí konkrétní výzvy u dané oblasti podpory nebo v rámci příručky pro žadatele. Např. u firem jsou přesně specifikována různá omezení: max. počet zaměstnanců, max. velikost obratu, vybraná odvětvová klasifikace ekonomických činností, min. délka působení na trhu apod. Partnerství - obecně představuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a členským státem. Každý členský stát pak navazuje partnerství s různými partnery z hospodářské a sociální sféry a s orgány veřejné správy. Partnerství zahrnuje přípravu, provádění a hodnocení operačních programů. Členské státy zapojují partnery, a zejména pak regiony, do jednotlivých fází programování. Partnerství na rovině projektové znamená, že žadatel nemusí projekt realizovat samostatně, může mít jednoho i více partnerů. Partner může a nemusí být spolužadatelem. Forma spolupráce mezi partnery je předmětem smlouvy mezi partnery. Partneři ve vzájemném vztahu splňují podmínku, že jeden partner (příjemce) přijímá pomoc z evropských fondů, všichni partneři splňují podmínky programu a předem stanovená pravidla. Partneři nejsou příjemci ze SF ve smyslu všeobecných nařízení. Povaha právních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na poskytování služeb (dodavatel není partner). Programovací období EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat 8

9 v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Poslední programovací období se týká let Projekt - v kontextu fondů EU se jím rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem. Projektová žádost (formulář) - je elektronický formulář nebo se využívá kombinace elektronického formuláře a papírových příloh žádosti. Vyplňuje ji žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu. Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu. Vždy obsahuje: údaje o žadateli; informace o projektu; rozpočet a financování projektu; soulad projektu s horizontálními prioritami; prohlášení o podpoře de minimis ; Poznámka: u některých operačních programů je možné se setkat s tzv. registrační žádostí a plnou žádostí. Registrační žádost obsahuje pouze základní informace o projektu a o žadateli. Pokud je vyhodnocena ze strany odpovědného orgánu jako přijatelná (vyhovující podmínkám programu), může se žadatel pustit do vyplňování tzv. plné žádosti, která již obsahuje všechny požadované náležitosti. Průběžná výzva - termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace. U průběžné výzvy je stanoven první den, od kterého se přijímají žádosti a příjem žádostí pak nadále trvá po celé programovací období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí. Žádosti se přijímají a hodnotí průběžně. Žadatelé jsou také průběžně informováni o zbývající alokaci připadající na výzvu a dalších technických náležitostech. Výzvy tohoto typu trvají obvykle několik měsíců až let. Přílohy projektové žádosti - jsou nedílnou součástí projektové žádosti a předkládají se zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému příjemci v termínu uvedeném ve výzvě pro předkládání projektových žádostí. Jmenovitý seznam příloh se liší u každé oblasti podpory a v jeho rámci dokonce často podle charakteru žadatele. Přílohy k projektové žádosti předávané v elektronické nebo v listinné podobě zahrnují zpravidla: čestná prohlášení žadatele - čestné prohlášení o bezdlužnosti, vlastních zdrojích aj.; doklady o právní subjektivitě žadatele - výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list aj.; podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - daňová přiznání, účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz příjmů a výdajů aj.; projektovou dokumentaci; podklady pro ekonomické hodnocení projektu - studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů, logický rámec projektu; doklad o partnerství; územní rozhodnutí; stavební povolení; doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí; formuláře ISPROFIN; smlouva o vedení účtu; zvláštní přílohy dle specifikace uvedené v příslušném programu. Každá z příloh musí být označena dle podmínek příslušného programu (očíslování a podpis oprávněné 9

10 osoby). Povinné přílohy jsou stanoveny specificky v podmínkách každé výzvy pro předložení projektové žádosti. Příručka pro příjemce - dokument, který je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele. Úspěšný žadatel v ní najde pokyny pro realizaci projektu a povinnosti, které musí naplnit. Příručku vydává řídící orgán a tzv. zprostředkující subjekty jsou povinné ji příjemcům poskytnout. Příručka pro žadatele - dokument, který podává informace žadatelům o možnostech operačního programu a procesech souvisejících s podáním žádosti do programu. Příručku vydává řídící orgán a tzv. zprostředkující subjekty jsou povinné ji žadatelům poskytnout. Příručka pro žadatele je vždy k dispozici ke stažení na webových stránkách v době platné výzvy. Je nutné si zajistit vždy aktuální verzi příručky pro žadatele. Publicita projektu jsou konkrétní pravidla pro označení zařízení, budov a dalších výstupů projektů a jsou popsána v Příručce pro příjemce. Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pod tím si lze představit např. informační panel, tabuli, plakát, leták či pamětní desku s příslušným textem a vizuálním symbolem. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - je právním aktem poskytujícím peněžní prostředky konečnému příjemci. Rozhodnutí je vydáváno příslušným řídicím orgánem, do jehož působnosti spadá daný projekt a který rozhoduje o poskytnutí dotace. Rozhodnutí je vydáváno na celkovou dobu uskutečňování daného projektu a obsahuje zejména označení příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována, výši pomoci z Národního fondu (strukturálních fondů), popř. státního rozpočtu, časový harmonogram plnění projektu a podmínky užití dotace, resp. podmínky, které je nutné dodržet po poskytnutí dotace. Rozpočet projektu - popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech realizace včetně členění celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé (uznatelné a neuznatelné náklady). V rozpočtu projektu se uvádí tzv. veřejné financování, tj. podíly, kterými do rozpočtu projektu přispějí fondy EU nebo státní, krajské, městské a obecní rozpočty. Nutné je poskytnutí informace o podílu soukromého spolufinancování žadatele a úvěrech a půjčkách souvisejících s realizací projektu. Rozpočet je obvykle součástí projektové žádosti. Řídicí orgán - nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý operační program je určen jeden řídicí orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady operačních programů a zda je pomoc z fondů EU poskytovaná správně a efektivně. V ČR jsou řídicími orgány příslušná ministerstva nebo regionální rady. 10

11 Řízení rizik - je proces identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik. Smlouva o financování - uzavírá se mezi příjemcem podpory (úspěšným žadatelem) a řídícím orgánem daného programu. Smlouva o financování upřesňuje tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smlouva o financování blíže specifikuje podmínky poskytnutí finanční pomoci. Smlouva o financování může být i součástí tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které podepíšou obě strany. Součástí smlouvy o financování je hlavně: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu a účelu smlouvy, rozpis finančního krytí projektu (fondy EU, národní veřejné rozpočty a soukromé zdroje příjemce), vymezení způsobu proplácení finanční pomoci, podmínky pro pozastavení proplácení finanční pomoci, stanovení povinností konečného příjemce a závazků poskytovatele pomoci. Souběh dotací - znamená, že, žádný projekt spoluhrazený ze strukturálních fondů nelze podporovat současně v rámci více cílů politiky HSS. Financování projektu ze strukturálních fondů vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních nebo zahraničních programů. Udržitelnost - je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování, ve které každý operační program blíže specifikuje dobu udržitelnosti. Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu pěti let od dne ukončení fyzické realizace projektu. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části. Pokud dojde v projektu k podstatné změně, která ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému orgánu nepatřičnou výhodu; a je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti, má členský stát povinnost informovat o těchto změnách Komisi. Veřejná zakázka rozumí se zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí. V případě veřejných zakázek je třeba přísně dbát na dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek - vhodné je, je-li to možné, uvést přesný odkaz na zákon o veřejných zakázkách, dle kterého má konečný příjemce nebo popř. konečný uživatel postupovat. Bere se v úvahu regulérnost veřejné podpory, ochrana životního prostředí, rovnost žen a mužů apod. Podpora projektu ze státního rozpočtu (spolufinancování) není považována za platbu veřejné zakázky. Shodu s národními pravidly a pravidly Společenství týkajícími se oprávněnosti výdajů ze strukturálních fondů, zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, ochrany životního prostředí a rovnosti příležitostí mužů a žen kontroluje řídicí orgán, který rovněž potvrzuje zdůvodnění a správnost nároků, a to prostřednictvím ověřování 11

12 takových skutečností, jako jsou tendrové procedury, uzavírání kontraktů, pokrok v implementaci, platby a převzetí prací. Zálohové platby - tj. platby příjemcům na začátku realizace projektu. Důvodem je snaha o zvýšení schopnosti žadatelů z neziskového sektoru spolufinancovat své projekty. Podmínky poskytnutí zálohové platby jsou součástí smlouvy o financování. Závěrečná zpráva projektu - je souhrnným strukturovaným informováním o řešení projektu za poslední periodicky stanovené období a zároveň konečným shrnutím celé doby řešení projektu pro závěrečné hodnocení projektu. Zprávu zpracovává a odevzdává příjemce pomoci. Zpráva se předkládá řídícímu orgánu. Řídící orgán může vznést k této zprávě připomínky. Pokud tak neučiní do 3 měsíců od předložení zprávy, je zpráva považována za schválenou. Žádost o platbu - zasílá příjemce pomoci příslušnému řídícímu nebo implementačnímu orgánu. Žádost je zasílána v intervalech, které stanoví smlouva o financování popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost musí být doložena potřebnými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtů). 12

13 1 Úvod Možnost získat finanční prostředky z fondů Evropské unie je v současné době jakýmsi fenoménem. Novou kompetencí se stalo umění napsat projektovou žádost tak, aby byla úspěšně vyhodnocena a mohla být následně financována ze strukturálních fondů Evropské unie (dále EU). Tato brožura slouží jako základní pomůcka, která upozorní na časté chyby, popíše nutné postupy a kroky při psaní projektů Evropské unie. Zpracování konkrétních projektových žádostí u vybraných operačních programů bude předmětem desetihodinového semináře, ve kterém se budete moci aktivně zapojit a vytvořit si svůj projekt. 2 Základní informace o programovém období Evropská unie provádí regionální a strukturální politiku v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období ( ; ; ; ; ). V listopadu roku 2012 byl schválen návrh struktury operačních programů pro období let Nově bude možné pracovat s osmi hlavními tematickými programy, které zohledňují územní rozměr intervencí a zajišťují role regionálním partnerům (městům a obcím). Tato štíhlejší struktura bude ovšem klást mnohem vyšší nároky na nastavení a řízení jednotlivých programů, ale také na provázanost, která umožní pokrytí i dalších oblastí nepokrytých v podpoře. (http://www.isvs.cz/ operacni-programy konecne-schvaleny/) V rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost je schválená tato struktura tematických sektorových operačních programů (dále OP) včetně řídících orgánů: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Evropský fond pro regionální rozvoj) Ministerstvo průmyslu a obchodu; OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Evropský fond pro regionální rozvoj + Evropský sociální fond) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; OP Doprava (Evropský fond pro regionální rozvoj + Fond soudržnosti) Ministerstvo dopravy; OP Životní prostředí (Evropský fond pro regionální rozvoj + Fond soudržnosti) Ministerstvo životního prostředí; 13

14 OP Zaměstnanost (Evropský sociální fond) Ministerstvo práce a sociálních věcí; Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj) Ministerstvo pro místní rozvoj; OP Praha pól růstu ČR (Evropský fond pro regionální rozvoj + Evropský sociální fond) Praha; OP Technická pomoc (Evropský fond pro regionální rozvoj či kombinace všech fondů) Ministerstvo pro místní rozvoj. Z hlediska regionálních operačních programů (ROP), kterých bylo v minulém programovém období celkem 7, jde o sloučení do tzv. Integrovaného regionálního operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Prosazení sloučení sedmi regionálních operačních programů, pod taktovku jediného ministerstva, s sebou neslo poměrně značnou nevůli regionálních rad. Svoji roli v tomto sjednocení sehrála i řada mediálně známých korupčních kauz. Regiony však neztratí zcela svoji roli, IROP počítá s vlivem regionálních aktérů i do budoucna, a to jednak ve fázi implementace, ve fázi výběru akcí a rovněž jako s příjemci podpory daného programu. Jak je uvedeno ve zdroji Euractiv.cz, konkrétně na stránkách (http://www. dotacni.info/integrovany-regionalni-operacni-program/): Programové zaměření IROP pro období ) je toto: Podpora vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu; Inovativní formy cestovního ruchu a podpora oblasti kulturního odvětví; Zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií; Rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví; Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání; Integrovaný rozvoj měst a území; Rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonnosti územní veřejné správy; Podpora pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí. 14

15 V rámci cíle Evropská územní spolupráce se jedná o tyto operační programy: OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskem Ministerstvo pro místní rozvoj; OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Slovenskem Ministerstvo pro místní rozvoj; OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem Ministerstvo pro místní rozvoj; OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Bavorskem Ministerstvo pro místní rozvoj; OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem Ministerstvo pro místní rozvoj; OP nadnárodní spolupráce Central Europe koordinovaný na území ČR Ministerstvo pro místní rozvoj; OP meziregionální spolupráce koordinované na území ČR Ministerstvo pro místní rozvoj. V gesci Ministerstva zemědělství zůstávají fondy financované z prostředků společné zemědělské politiky: Program rozvoje venkova - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Program Rybářství - Evropský námořní a rybářský fond. Pro přehlednost je zde uvedeno porovnání programového období roků a programového období

16 Obr. č. 1 Porovnání programových období a 2014 a 2020 Zdroj: (http://www.jihovychod.cz/eu-2014/srovnani-operacnich-programu) 3 Příprava psaní projektu Podpora z Evropských strukturálních fondů má svá pravidla, která je třeba vědět dříve, než se kdokoliv pustí do projektování a přípravy podkladů k dotacím., jak je uvedeno na stránkách Jedná se především o historii subjektu, jeho ekonomické ukazatele a lokalitu, ve které je jeho sídlo. Tyto tři hlavní oblasti mají ve své podstatě velký vliv na možnosti či nemožnosti získání následných dotací. Historie subjektu, který bude podávat žádost, nesmí být mladší jak 2 uzavřené účetní období (to však nemusí být 2 roky, ale opravdu účetní uzávěrky po sobě jdoucí). Subjekt nesmí být v prodlení ve splatnosti svých finančních závazků vůči státní správě (sociální a zdravotní pojištění, finanční úřad). Lokalita žadatele do velké míry ovlivňuje příležitosti a uplatnění možných dotací v rámci aktuálních výzev, které jsou vypisovány na různá témata. 16

17 Pokud např. firma má sídlo v Praze a chce využít dotaci, které jsou vypsány pro regionální operační programy, je získání dotací mnohem náročnější, než mimopražské působení a sídlo. Na mysli je třeba mít aktivitu, kterou byste chtěli uskutečnit, na niž byste rádi získali podporu Evropské unie a která se týká veřejně prospěšných činností, aktivit přispívajících ke zlepšení sociálního a ekonomického prostředí v členských zemích a jejich regionech. Poté je třeba zjistit konkrétní operační program, který by připadal v úvahu (řídit se lze dle sféry činnosti tematické operační programy, nebo podle míst, kde lze aktivity realizovat (regionální operační programy, programy pro Prahu a programy přeshraniční spolupráce). Jak dále uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj České republika na stránkách s názvem Strukturální fondy (http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/jak-naprojekt): Kromě podporovaných aktivit je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele / příjemce (např. malý a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované podpory, schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. dle specifických podmínek a požadavků daného dotačního programu. Dále je třeba si projít jednotlivé kroky před vlastním tvořením projektové žádosti. Jedná se zejména o seznámení s výzvou k předkládání projektů, s Příručkou pro žadatele a Příručkou pro příjemce, s Pravidly pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Dále je třeba sestavit projektový záměr, účastnit se a konzultovat záměr se zprostředkujícím subjektem, definovat si cíle, aktivity, finanční koncepci, provést analýzu cílové skupiny a další analýzy potřebné pro správné nastavení aktivit, indikátorů, harmonogramu apod. Je nutné mít na vědomí, že jednotlivé údaje jsou provázané, že je nutné se všemi informacemi a daty pracovat, aby byly v souladu. Dobré je také stanovit a odpovědět si na otázky rizik plynoucích z projektu. Pokud chcete využít služby poradenských agentur, buďte na pozoru. Dobré zkušenosti s agenturou z jednoho projektu mnohdy neznamenají spokojenost s prací v druhém projektu. Jde o specializaci lidí pracujících v těchto agenturách. Jak je zmíněno (http://www.jestejesance.cz/uspesni-prijemci-radi/pripravaprojektu): Každý řídící orgán má svůj vlastní projektový žargon, který žadatel musí používat a musí mu porozumět. Slouží k tomu, aby hodnotitelé pochopili, o čem projekt je a nedocházelo k nějakým nedorozuměním i s ohledem na hodnocení. Např. nelze z prostředků EU možno běžně pořídit nákup auta, ale v rámci výzvy bylo možno pro převoz osob se zdravotním postižením nakoupit specifický dopravní prostředek. 17

18 Výše uvedené rady lze shrnout do tzv. Desatera rad úspěšného projektu Důležité je vědět: 1. Kdo může žádat. 2. Mějte jasnou představu o tom, co chcete realizovat. 3. Stanovte si, jakých cílů chcete dosáhnout. 4. Prostudujte si Prováděcí dokument. 5. Nevymýšlejte nemožné, pohybujte se v mantinelech realizovatelnosti. 6. Buďte v souladu s právem ČR a EU. 7. Nebojte se získat informace ptejte se a konzultujte. 8. Dodržujte podmínky výzvy. 9. Nepodceňujte povinné přílohy a jejich formát. 10. Dávejte pozor na dodržování termínů. Čím se nemusíte zatěžovat: 1. Není nutné znát všechny směrnice a nařízení EU. 2. Není nutné projekty zpracovat v angličtině. 3. Projekt nemusí vypracovávat pouze certifikovaná agentura. 4. Není nutné nad míru přiměřenosti dokládat k projektu velká množství osvědčení, dokladů a dokumentace. 4 Projektová žádost Každá projektová žádost musí obsahovat náležitosti, které jsou popsány v konkrétní výzvě k předkládání projektových žádostí. Zpravidla je vyhlašuje zprostředkující subjekt v ohlášených termínech. Jak uvádí (Tauer, Zemánková, Šubrtová, 2009, s ): Hlavní znaky projektové žádosti: Název projektu (vystihuje náplň, jeho cílem je zaujmout, upoutat pozornost); Identifikace předkladatele (případně partnera/partnerů) projektu (po zadání identifikačního čísla se provádí validace v celostátním registru ekonomických subjektů); Složení realizačního týmu a zapojení jeho členů (pracovní náplně a zkušenosti osob); Zkušenosti realizátora a partnerů s realizací obdobných projektů (předchozí zkušenosti významně ovlivňují bodové hodnocení projektu); Popis řízení projektu (popis technologie řídících metod a procesů v jednotlivých fázích projektu); Definice cílů projektu (výstupů, kterých má být dosaženo po dokončení projektu); 18

19 Soulad s cíli prioritní osy a výzvy (jedna z rozhodujících podmínek pro úspěšnost projektu); Zdůvodnění potřebnosti projektu (analýza řešeného problému a vyhodnocení přínosů); Popis klíčových aktivit projektu (popis, jak bude projekt realizován krok za krokem); Marketingové informace (analytická část projektu, popis marketingové strategie); Indikátory ukazatele měřitelnosti výstupů a výsledků projektu (číselné vyjádření dosažených výstupů projektu); Analýza cílových skupin projektu (podrobný popis cílové skupiny, jejích problémů a přínosů získaných projektem); Časový harmonogram projektu (časová posloupnost jednotlivých aktivit); Management rizik (analýza možných překážek v cestě za cíli projektu, popis eliminace rizik); Udržitelnost projektu (popis zajištění fungování aktivit projektu po jeho dokončení, bez finanční podpory EU); Rozpočet projektu (podrobná položková specifikace nákladů v předepsané struktuře a formě); Specifikace veřejných zakázek projektu (popis realizace výběrových řízení pro nákupy služeb, dodávky zboží a stavby); Vazba na horizontální témata (povinný popis vlivu projektu na rovné příležitosti/oblast diskriminace a udržitelnost zejména ve vztahu k životnímu prostředí); Vazba na veřejnou podporu (začlenění pravidel pro čerpání veřejných prostředků v rámci projektu); Publicita projektu (povinná součást všech projektů, povinnost informování účastníků i veřejnosti o projektu a jeho financování z prostředků EU a rozpočtu ČR). K uvedené projektové žádosti se dokládají požadované přílohy, které se liší dle typu a velikosti projektu. 5 Typy projektů V obecné rovině se rozeznávají dva hlavní typy projektů: Investiční (tzv. tvrdé projekty); Neinvestiční (tzv. měkké projekty). Některé projekty obsahují investiční i neinvestiční aktivity. Zásadním znakem posuzování o jaký typ se jedná, jsou typy výdajů. 19

20 INVESTIČNÍ (TVRDÉ PROJEKTY) NEINVESTIČNÍ (MĚKKÉ PROJEKTY) Pořizování dlouhodobého hmotného Investice do lidských zdrojů, zejména na podporu vzdělávání (celoživotní a nehmotného majetku (nákup pozemků a jejich zhodnocení; nákup, výstavba vzdělávání, rekvalifikace, specifické formy či rekonstrukce nemovitostí, budování vzdělávání), zaměstnanosti, sociální integraci, rovné příležitosti apod. infrastruktury, nákup nových strojů nebo technologií, pořízení patentů, softwaru, apod.) Tab. č. 1 Investiční a neinvestiční projekty (Zdroj: Tauer, Zemánková, Šubrtová, 2009, s. 32) 6 BENEFIT 7, E-ACOUNT, BENE-FILL Aplikaci BENEFIT 7+ je možné spustit pomocí standardních internetových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox nebo Mozilla). Pro správnou funkci je třeba mít v internetovém prohlížeči zapnutý JavaScript a pro tisk žádosti Adobe Acrobat Reader verze 6 nebo vyšší. Tento systém využívají všechny operační programy (kromě Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Životní prostředí. Obr. č. 2 Úvodní stránka aplikace Benefit7+ Zdroj: https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx 20

21 Přihlašovací heslo je Váš , heslo si můžete zvolit svoje vlastní. Po vyplnění několika údajů Vám je zaslán do Vašeho u aktivační odkaz. Pak je možnost založit si vlastní konto s výběrem aktuální výzvy, spravovat tuto žádost včetně rozpočtu apod. E-ACOUNT je určen pro vytváření žádostí v operačním programu Podnikání a investice. Pro vstup do systému je nejdříve potřeba pořídit si elektronický podpis. Jak uvádí (Tauer, Zemánková, Šubrtová, 2009, s. 110): Žadatel na základě výzvy k předkládání žádostí vyplní nejprve registrační žádost, která bude posouzena z hlediska přijatelnosti projektu. Teprve po schválení registrační žádosti bude žadatel vyzván k předložení plné žádosti včetně všech příloh. Řada výzev v OP PI bývá vyhlašována jako průběžná, což doslova znamená, že největší šanci mají projekty nejdříve předložené. Obr. č. 3 Úvodní stránka aplikace E-ACOUNT Zdroj: https://eaccount.czechinvest.org/webform/uzivatel/prihlaseni.aspx BENE-FILL je určen pro vyplňování žádosti a administraci projektů v Operačním programu Životní prostředí. Tento formulář je velmi přehledně uspořádán, umožňuje zadávání žádosti krok za krokem včetně průběžných kontrol. Je vhodně zpracován i z hlediska realizace projektu. 21

22 Obr. č. 4 Úvodní stránka aplikace BENE-FILL Zdroj: https://opzp-benefill.sfzp.cz/user/login.html 7 Hodnocení projektů Konkrétní hodnotící proces je vždy uveden v Příručce pro žadatele. Zpravidla se jedná o příjem žádostí, tedy včasné a správné předložení. Konečný termín je závazný pro žádosti doručené osobně, pro projekty zaslané prostřednictvím pošty, je zásadní termín doručení, nikoliv datum na razítku tedy datum podání. Při včasném doručení je žádosti přiděleno ihned registrační číslo. Žádost doručená po termínu je vyloučena z procesu hodnocení a je buď okamžitě odmítnuta, pokud se jedná o osobní doručení, nebo jedná-li se o doručení poštou, je zaslána zpět odesílateli. Ve fázi hodnocení přijatelnosti se hledí na to, zdali je žadatel oprávněný podat svoji žádost, zda má sídlo na území České republiky, zda existují podporované aktivity, cílová skupina, místo realizace projektu, doba trvání projektu, výše žádané podpory, apod. Následuje formální hodnocení žádosti, což představuje kontrolu, zda byla žádost odevzdána v elektronické podobě ve formuláři odpovídajícím výzvě, zda byla dodána v tištěné verzi, zda se obě žádosti shodují (dle unikátního klíče), jestli jsou vyplněné všechny povinné údaje a přiloženy všechny požadované přílohy, zda nechybí podpisy. Formální nedostatky se zpravidla dovolují žadateli opravit, 22

23 má na nápravu nedostatků zpravidla 2 5 dnů. Po této lhůtě, pokud nedojde k odstranění nedostatků, je žádost vyřazena z dalšího hodnocení a žadatel je písemně informován o tomto postupu. Věcné hodnocení přichází na řadu po předchozích hodnoceních. Jak zmiňují (Tauer, Zemánková, Šubrtová, 2009, s. 114): Projektové žádosti buď hodnotí hodnotící komise nebo minimálně dva na sobě nezávislí individuální hodnotitelé. Hodnocení výběrovou komisí se volí zejména v případech, kdy se sejde menší počet žádostí o finanční podporu. Mnohem častěji používaným nástrojem hodnocení jsou nezávislí hodnotitelé. V tomto případě je výsledným hodnocením průměr přiděleného počtu bodů v individuálních hodnoceních. Pokud dojde k výraznému rozdílu mezi hodnoceními dvou hodnotitelů (např. jeden z nich projekt doporučí k podpoře, druhý ne, nebo oba projekt doporučí k podpoře, nicméně jejich bodové hodnocení se liší např. o více než 20 bodů), je projektová žádost dána k hodnocení ještě třetímu individuálnímu hodnotiteli. Výsledným hodnocením jsou pak dvě hodnocení, která jsou si blíže. Extrémní hodnocení je vyloučeno. Projekt je doporučen k podpoře, pokud překročí hodnocení minimální bodovou hranici stanovenou ve výzvě, což je 50 až 65 bodů. Dále je možné přičtení bonifikací (dle konkrétních výzev). Pokud je žádost doporučena k podpoře, rozhodne výběrová komise o tom, zda daný projekt podpoří či nepodpoří. Podpořené projekty jsou mezi sebou porovnávány, řeší se konkrétní úpravy (především v rozpočtu projektu). V případě, že je projekt vybrán komisí, ovšem nejsou na jeho realizaci volné finanční prostředky, je tento projekt zařazen do zásobníku, ze kterého se vybírá v případě, že by některý z vybraných žadatelů od realizace projektu ustoupil. Při nevyčerpání částky alokované na danou výzvu jsou prostředky převedeny do výzvy další. Rozhodnutí výběrové komise je finální, nelze se proti němu jakkoliv odvolat. 8 Mapa projektů (FAQ) Mapa projektů slouží široké veřejnosti k tomu, aby rychle získala aktuální přehled o projektech realizovaných na území ČR, na území svého regionu, případně svého blízkého bydliště, pracoviště nebo kteréhokoliv místa ČR. Internetové stránky vznikly z iniciativy Zastoupení Evropské komise v České republice. Hlavním zdrojem údajů je Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti spravovaný Ministerstvem 23

24 pro místní rozvoj ČR. Informace o projektech jsou doplňovány řídícími orgány příslušných operačních programů, pravidelně 1x měsíčně. Obr. č. 5 Mapa projektů Zdroj: 9 Rady na závěr Je velmi důležité promyslet všechny parametry projektu. Autor (Přichystal, 2008, s ) uvádí několik zásad a dobře míněných rad na závěr, které jsou podle mého názoru zásadní. Vybrala jsem některé z nich, jedná se o tyto principy a doporučení: Někdy je zapotřebí být hodně flexibilní ve svých představách. Pokud zjistíte, že na svoje investiční záměry (rekonstrukce budovy, nákup počítačů, ) nikde nenajdete žádnou výzvu, nevěšte hlavu. Pouze popřemýšlejte, zdali by místo vašeho původního tvrdého projektu nešel napsat a v případě schválení realizovat třeba měkký projekt. Zkuste pouze zaměnit váš cíl za prostředek jiného projektu, kde se vaše původní záměry stanou prostředkem. Tedy například se rekonstrukce budovy nebo nákup počítačů stanou uznatelným nákladem v projektu zaměřeném na školení. Nesnažte se postupovat tak, že si vymyslíte nějaký projekt, a teprve následně budete hledat ve všech operačních programech a hlavně 24

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, III a V

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program č. 4.4 - PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.4

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o dotaci města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2017 Účel dotačního řízení 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC Dotační řízení je vyhlašováno v souladu

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Seminář UDRŽITELNOST PROJEKTŮ GLOBÁLNÍCH GRANTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Seminář UDRŽITELNOST PROJEKTŮ GLOBÁLNÍCH GRANTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Seminář UDRŽITELNOST PROJEKTŮ GLOBÁLNÍCH GRANTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 19. 2. 2013 1 UDRŽITELNOST PROJEKTU OBECNĚ Udržitelnost je doba, po kterou

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017 Podpora malých sportovních organizací 2017 NÁZEV PROGRAMU: Sportovní organizací se pro potřeby dotačního programu Podpora malých sportovních organizací

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy.

Globální a specifické cíle oblasti podpory: Globální cíl: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy. Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje: VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 15. 6. 2011 Stránka: 1 z 7 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace)

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace) Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské (dále jen ZS ITI ostravské ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu JEDNOTNÁ ÚROVEŇ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ A MODERNIZACE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Výzva k předkládání národních projektů v rámci JPD 3 opatření 1.1

Výzva k předkládání národních projektů v rámci JPD 3 opatření 1.1 Výzva k předkládání národních projektů v rámci JPD 3 opatření 1.1 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro Úřad práce hlavního města Prahy Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska o.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Jablunkovsko, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Jablunkovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více