KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ , IČO: Název veřejné zakázky: Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v užším řízení ( 28) podle ust. 17 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ). Strana 1 z 17

2 ZADAVATEL 1.1. Základní údaje Zadavatel Městská část Praha 4 Sídlo zadavatele Antala Staška 2059/80b, Praha 4 IČO/DIČ Osoba oprávněná Profil zadavatele / CZ JUDr. Pavel Šimice, vedoucí odboru právního Úřadu městské části Praha 4 https://zakazky.praha4.cz/ 1.2. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Sídlo Na Pankráci 1683/127, Praha 4 IČ/DIČ Kontaktní osoba pro získání dalších informací a pro podání nabídek Elektronická adresa Kateřina Žourková Veškerá komunikace mezi zadavatelem a zájemci bude probíhat v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a zájemci ve věci předmětné veřejné zakázky bude probíhat prostřednictvím osoby zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 ZVZ uvedené výše, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí na dotazy položené zájemci od příslušných odborných osob, a to dle povahy dotazu Obecná ustanovení o kvalifikační dokumentaci Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce je vypracována jako podklad pro podání žádostí o účast v užším řízení a prokázání splnění kvalifikace dle 28 odst. 2 ZVZ. Tato veřejná zakázka je zadávána v užším řízení dle 28 ZVZ jako nadlimitní veřejná zakázka na služby. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení 10 ZVZ veřejnou zakázkou na služby. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku dle ustanovení 12 odst. 1 ZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na plnění této veřejné zakázky, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky k poskytování outsourcingu IT Strana 2 z 17

3 technologií nutných pro chod úřadu zadavatele. Rámcovou smlouvu uzavře zadavatel jen s jedním dodavatelem. Zadavatel dále uvádí, že na základě rámcové smlouvy budou způsobem dle 92 odst. 1 písm. b) ZVZ následně uzavírány jednotlivé prováděcí smlouvy. Předmětem plnění první prováděcí smlouvy, která bude uzavřena současně s rámcovou smlouvou dle návrhu rámcové smlouvy, bude poskytnutí následujícího plnění: jednorázová modernizace hardware zadavatele; podpora koncových stanic; provoz a rozvoj serverů, diskových polí a síťových prvků; správa mobilních zařízení; podpora kopírovacích strojů; zálohování; podpora tiskáren a periferií; provoz HelpDesk/HelpLine; správa systémového vybavení a systémového software; provoz informačních systémů; průběžné školení pracovníků zadavatele; podpora v sídle zadavatele; zajištění konání voleb; převzetí smluv uzavřených se stávajícími dodavateli zadavatele; zajištění ekologické likvidace hardware zadavatele; a poskytování dodatečných rozvojových činností. Rozsah plnění uvedený zadavatelem je však jen předpokládaný a orientační a skutečný rozsah výkonů je vždy závislý výhradně na provozních potřebách zadavatele. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem) Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Služby informačních technologií Počítačové sítě Strana 3 z 17

4 Opravy a údržba výpočetní techniky. 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s 15 ZVZ jako předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti rámcové smlouvy. 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. Doba plnění veřejné zakázky (předpokládaná doba) Uzavření smluv na plnění toto veřejné zakázky zadavatel předpokládá bezprostředně po ukončení zadávacího řízení, nejpozději ke dni s účinností od (termín zahájení poskytování ). Termín ukončení účinnosti smluv o poskytování pro všechny části této veřejné zakázky zadavatel předpokládá nejpozději ke dni Za předpokladu, že na straně zadavatele nebude možné uzavřít kteroukoli ze smluv na plnění této veřejné zakázky (dle návrhu rámcové smlouvy a návrhu první prováděcí smlouvy) tak, aby mohly být dodrženy termíny uvedené v předchozím odstavci, je zadavatel oprávněn tyto termíny ve vztahu k těmto smlouvám posunout na pozdější dobu Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je území městské části Praha 4, případně ostatní místa uvedená zadavatelem. 5. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 5.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace Dodavatel je povinen v souladu s 50 ZVZ prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.2 této kvalifikační dokumentace, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.3 této kvalifikační dokumentace, c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle odst. 5.4 této kvalifikační dokumentace, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle odst. 5.5 této kvalifikační dokumentace. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být v souladu s 57 odst. 1 ZVZ předloženy v kopii. Na výzvu zadavatele je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, povinen předložit originály nebo ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Strana 4 z 17

5 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání žádosti o účast. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc zmocněnce. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 ZVZ, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 ZVZ, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je však v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písmene a) ZVZ Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, kteří za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec této kvalifikační dokumentace použije obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 ZVZ společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou Strana 5 z 17

6 vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 ZVZ), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1, a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 ZVZ, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52). Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje v rozsahu v něm uvedených údajů splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené zadavatelem. Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, uchazeč je povinen k certifikátu Strana 6 z 17

7 připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Strana 7 z 17

8 h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - pro písmena a) a b), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro písmeno f), c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - pro písmeno h), d) čestného prohlášení - pro písmena c) až e) a g), i) až k) - dodavatel je oprávněn použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této kvalifikační dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a b) ZVZ Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže podle 54 ZVZ dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) dle 54 písm. a) ZVZ - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů; b) dle 54 písm. b) ZVZ - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - dodavatel je oprávněn použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této kvalifikační dokumentace. Strana 8 z 17

9 Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti: Seznam významných Dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ seznam významných poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a názvu objednatele, jemuž byly služby poskytnuty; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli; nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z přiložených osvědčení či prohlášení musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí příslušné významné služby ověřit. Pro úplnost se dodává, že bude-li se v případě významné zakázky jednat o dosud neukončené plnění, je dodavatel povinen prokázat, že v rámci této zakázky již bylo odvedeno a objednatelem akceptováno plnění v zadavatelem požadovaném rozsahu. 1) Dodavatel realizoval v posledních třech letech min. 1 službu obdobného charakteru, jejímž předmětem bylo poskytování outsourcingu ICT zahrnující správu HW i SW, přičemž: dodavatel provedl alespoň zčásti obnovu HW infrastruktury s využitím virtualizace; dodavatel převzal odpovědnost za ICT služby a ICT služby poskytoval či poskytuje po dobu alespoň 24 měsíců; součástí poskytovaných byl či je provoz ekonomického informačního systému; služba spočívala v komplexním provozním zajištění od správy serverů včetně průzkumu logů, správy operačních systémů a správy databázových systémů až po správu aplikací; služba zahrnovala zajištění informační bezpečnosti; provozní zajištění ICT ve formě kompletního outsourcingu bylo prováděno v souladu s ITIL; finanční objem za uvedené plnění dosáhl alespoň 80 mil. Kč bez DPH za poslední 3 roky. 2) Dodavatel realizoval v posledních třech letech min. 1 další službu, jejímž předmětem bylo provozování ICT infrastruktury pro informační systémy, a to ve finančním objemu alespoň 30 mil. Kč bez DPH. 3) Dodavatel realizoval v posledních třech letech min. 1 další službu, jejímž předmětem bylo provozování ICT aplikací a jejich rozvoj, a to ve finančním objemu alespoň 30 mil. Kč bez DPH. Strana 9 z 17

10 ) Dodavatel realizoval v posledních třech letech min. 1 další službu, jejímž předmětem byla správa mobilních zařízení na dálku včetně restriktivních opatření a včetně bezpečnosti provozu, a to v rozsahu pro alespoň 150 mobilních zařízení. Seznam významných je dodavatel povinen předložit ve formě tabulky, kde strukturovaně uvede následující údaje: a) název objednatele, kontaktní osoba za objednatele, b) datum vyhotovení dokladu, c) popis poskytovaných, d) celkový rozsah poskytovaných významných (ve finančním vyjádření v Kč), e) doba a místo poskytování Seznam techniků Dle 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ - seznam techniků, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, z něhož bude vyplývat, že uchazeč má k dispozici tým odborníků sestávající z těchto osob ve vztahu k níže vymezeným službám: Uchazeč je povinen zahrnout do grafického znázornění organizace týmu a dále předložit profesní životopisy ve vztahu k níže uvedeným pracovníkům: 1) Vedoucí týmu (1 osoba): ukončené VŠ vzdělání 2. stupně, kterým se rozumí inženýrské studium, magisterské studium nebo jiný obdobný typ studia; min. 5 let praxe na pozici projektového manažera nebo vedoucího projektu; certifikace podle IPMA stupně B; certifikace ITIL Version 3 Foundation Examination. 2) Zástupce vedoucího týmu (1 osoba): ukončené VŠ vzdělání 2. stupně, kterým se rozumí inženýrské studium, magisterské studium nebo jiný obdobný typ studia, v telekomunikačním nebo IT oboru; min. 3 roky praxe na pozici projektového manažera, vedoucího projektu nebo jejich zástupce; certifikace podle IPMA, nebo PMP, nebo PRINCE2; certifikace ITIL Version 3 Foundation Examination nebo ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. 3) Servisní manažer (1 osoba): ukončené VŠ vzdělání 2. stupně, kterým se rozumí inženýrské studium, magisterské studium nebo jiný obdobný typ studia, v telekomunikačním nebo IT oboru; min. 3 roky praxe na pozici servisního manažera; certifikace ITIL Version 3 Foundation Examination nebo ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. Strana 10 z 17

11 ) Specialista správy IT a operačních systémů (min. 1 osoba): ukončené VŠ vzdělání 2. stupně, kterým se rozumí inženýrské studium, magisterské studium nebo jiný obdobný typ studia v IT oboru; certifikace podle mezinárodně uznávané metodiky návrhu podnikové informační architektury (např. TOGAF); certifikace ITIL Foundation Certificate in IT Service Management; 5) Specialista architekt ICT (min. 1 osoba): certifikace podle mezinárodně uznávané metodiky návrhu podnikové informační architektury (např. TOGAF). 6) Specialista podpory telekomunikačního řešení (min. 1 osoba): ukončené VŠ vzdělání 2. stupně, kterým se rozumí inženýrské studium, magisterské studium nebo jiný obdobný typ studia v telekomunikačním oboru; min. 3 roky praxe na pozici servisního manažera nebo manažera servicedesku/helpdesku; certifikace ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. 7) Bezpečnostní specialista (min. 1 osoba): ukončené VŠ vzdělání 2. stupně, kterým se rozumí inženýrské studium, magisterské studium nebo jiný obdobný typ studia v telekomunikačním nebo IT oboru; certifikace CISA nebo podle jiné rovnocenného mezinárodně uznávané metodiky; oprávnění k provádění auditů systému managementu bezpečnosti informací. 8) Specialista podpory (min. 2 osoby) certifikát ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. 9) Specialista vzdálené správy mobilních zařízení (min. 1 osoba): min. 1 rok praxe v poskytování vzdálené správy mobilních zařízení včetně zajišťování bezpečnosti. Dále alespoň 1 z výše uvedených specialistů musí disponovat certifikací Microsoft MCP nebo MCTS a alespoň 1 z výše uvedených specialistů musí disponovat certifikací VMware Infrastructure 3 nebo VMware vsphere 4. Výše uvedené požadavky budou splněny také v případě, kdy pracovníci dodavatele budou disponovat certifikáty obdobnými či certifikáty vyšší úrovně než jsou konkrétně požadované certifikáty. Každá osoba může zajišťovat pouze jednu roli požadovanou zadavatelem. Dodavatel k výše uvedeným osobám předloží stručné profesní životopisy, jimiž bude prokázána požadovaná praxe; prosté kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání; prosté kopie certifikátů u osob, kde je požadována certifikace. Profesní životopisy výše uvedených pracovníků musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře: Strana 11 z 17

12 a) jméno a příjmení pracovníka; b) podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky; c) dosažené vzdělaní; d) celková délka praxe; e) přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky; f) přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky; g) nejdůležitější referenční zakázky realizované technikem v minulosti; h) místo stálého pracoviště; i) vlastnoruční podpis pracovníka. Zadavatel přitom stanoví dále uvedené podmínky, které musejí splnit všichni shora uvedení pracovníci: a) minimální délka praxe v oblasti telekomunikačních nebo informačních technologií 5 let, b) znalost českého jazyka slovem i písmem na komunikativní úrovni, d) vzdělání minimálně středoškolské, není-li u konkrétní role požadováno vzdělání vyšší Počet zaměstnanců Podle 56 odst. 2 písm. c) ZVZ, přehled průměrného počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky Postup zadavatele při posuzování kvalifikace Zadavatel resp. zadavatelem pověřená komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se ZVZ. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 6. ZPŮSOB A MÍSTO PRO DOLOŽENÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST Dokumenty prokazující splnění kvalifikace se podávají spolu se žádostí o účast k veřejné zakázce v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu dodavatele (nebo jiné oprávněné osoby), je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky, tj. Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a Strana 12 z 17

13 s uvedením výzvy Neotevírat do data otevírání obálek, na které musí být uvedena adresa dodavatele. Na úvodním krycím listu založeném před dokumenty prokazujícími splnění kvalifikace musí být uvedeny identifikační údaje o zájemci v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) ZVZ. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace musí být doručeny osobě pověřené výkonem zadavatelských činností, tedy společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683, Praha 4, kontaktní osoba pro převzetí nabídek - Kateřina Žourková, a to v pracovních dnech od 9:00 hodin do 16:00 hodin po celou lhůtu pro podání žádostí o účast. Lhůta pro podání žádosti o účast obsahující rovněž prokázání kvalifikace, končí dne v 10:00 hodin. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil dokumenty prokazující splnění kvalifikace v 1 originále v písemné podobě, v 1 kopii v písemné podobě, přičemž jak originál, tak i kopie budou v jedné obálce. Všechny listy budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky dokumentů prokazujících splnění kvalifikace, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. Dodavatel na úvodním krycím listu výslovně uvede jednu kontaktní osobu a adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 1 této kvalifikační dokumentace. Zadavatel dále v rámci formálních požadavků na dokumenty prokazující splnění kvalifikace doporučuje, aby součástí těchto dokumentů byla i jejich prostá kopie v elektronické podobě (např. skenovaná) pro zjednodušení administrace a kontroly příslušného zadávacího řízení. 7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK SE ŽÁDOSTMI O ÚČAST A PROKÁZÁNÍM SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Otevírání obálek se žádostmi o účast proběhne dne v 10:00 hodin na adrese ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI CENTER, Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ Otevírání obálek se žádostmi o účast bude probíhat postupně dle data a času jejich doručení. Otevírání obálek se žádostmi o účast bude neveřejné. 8. DODATEČNÉ INFORMACE Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci osobě pověřené výkonem zadavatelských činností způsobem uvedeným v ustanovení 148 ZVZ. Režim poskytování dodatečných informací se řídí ustanovením 49 ZVZ. 9. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: a) uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, b) jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky, Strana 13 z 17

14 c) zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. 84 odst. 1 ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. 84 odst. 2 nebo 3 ZVZ. 10. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených dodavatelem pro účel prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu vyhotoveného dodavatelem (prohlášení, seznam, přehled apod.), a to v případě, že si bude chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a dokladech poskytnutých zadavatelem. Dodavatel je oprávněn jakékoli informace či doklady poskytnuté zadavatelem použít pouze, je-li to nebytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ. 11. PŘÍLOHY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kvalifikační dokumentace obsahuje tyto přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení dodavatele V Praze dne JUDr. Pavel Šimice, v. r. vedoucí odboru právního Úřadu městské části Praha 4 Strana 14 z 17

15 Příloha č. 1 Krycí list nabídky k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a 1. Základní identifikační údaje 1.1. Zadavatel Zadavatel ve smyslu zákona: Městská část Praha 4 Sídlo: Antala Staška 2059/80b, Praha 4 IČO/DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: / CZ JUDr. Pavel Šimice, vedoucí odboru právního Úřadu městské části Praha Uchazeč/zájemce - (případně reprezentant sdružení) Obchodní firma nebo název:... Sídlo/místo podnikání:... Právní forma:... Telefon/fax: IČO:... DIČ:... Spisová značka v obchodním rejstříku:... Statutární orgán: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Telefon/fax: +420 Titul, jméno, příjmení, funkce Titul, jméno, příjmení, funkce Titul, jméno, příjmení, funkce ... Číslo bankovního účtu uchazeče ( pro vrácení případné peněžní jistoty byla li vyžadována) Strana 15 z 17

16 Další uchazeč, podává li nabídku více uchazečů společně Obchodní firma nebo název:... Sídlo/místo podnikání:... Právní forma:... Telefon/fax: IČO:... DIČ:... Spisová značka v obchodním rejstříku:... Statutární orgán: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Telefon/fax: +420 Titul, jméno, příjmení, funkce Titul, jméno, příjmení, funkce Titul, jméno, příjmení, funkce Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby: Titul, jméno, příjmení:... Funkce:... Strana 16 z 17

17 Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění některých základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti V souvislosti s tím, že se jako dodavatel ucházíme o veřejnou zakázku s názvem Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a, která je zadávána zadavatelem Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, IČO: , činíme toto čestné prohlášení. A. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Dodavatel prohlašuje, že: nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) ZVZ), vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) ZVZ), není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) ZVZ), nemá v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f) ZVZ), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) ZVZ), není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) ZVZ), nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. k) ZVZ). B. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele... Podpis Strana 17 z 17

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více