J a k n a t o? Miroslav Puš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J a k n a t o? Miroslav Puš"

Transkript

1 J a k n a t o? Miroslav Puš Začínám psát tyto řádky asi dva týdny před tím, než vyjde další číslo Královédvorských listů a také než začne nový školní rok. Protože jsem ve škole strávil neuvěřitelných 59 let, 17 jako žák a student a 42 jako kantor, nemohu být pochopitelně k této skutečnosti lhostejný, a tak jsem začal uvažovat, nebylo-li by vhodné něco o tom napsat, případně vybrat i nějakou pěknou fotografii, a mohlo by být po problému, co dát v Královédvorských listech na první stránku. A protože mě, jako obvykle, nic objevného nenapadlo, řekl jsem si, že se obrátím do minulosti, do doby, kdy jsem se i já chystal poprvé do školy, a sáhl jsem po knize. (Pokračování na str. 2) FOTO: JANA PUŠOVÁ Školní lavice se zaplnily jako každý rok P r a v ě k n a J e ž k o v ě (Čtěte na str. 4) Z O B S A H U Lovci mamutů na Ježkově FOTO: PAVLÍNA ŠPATENKOVÁ - Nosorožci v zemi svých předků - Pravěk na Ježkově - Ze vzpomínek Otto Holečka - Zvony z Dvora Králové - O Žižkově hůře - Lví novinky - Olympionik Haman na VC Inotexu - Pošesté ligový soupeř fotbalistů - Florbalisté na dětské olympiádě - Na mistrovství republiky skákala Rychterová čtyřikrát ve finále

2 Slavnostní výzdoba musí být. J a k n a t o? (Pokračování ze str.1) Původně to byl časopis, týdeník, ale pan knihař mi jednotlivá čísla svázal a tak vznikla knížka. Kniha ovládnete nové a těžší učivo, když už vloni jste s ním měli dost co dělat atd. A zejména ti, kteří v uplynulém dodnes mému srdci velmi blízká a roce nijak obzvlášť výborně její název Mladý hlasatel, ročník neprospívali, mají asi pramálo V prvním čísle je řada textů věnovaných začátku školního chuti pustit se zase do toho nového desetiměsíčního zápasu. Podávám roku, několik jednoduchých vám zde několik rad, jak si lze básniček, charakteristika tehdejší ten zápas zpříjemnit, udělat těžké společenské situace a pak článek nazvaný tak, jak jsem já dnes, tedy po 71 letech od jeho napsání, nazval tento text. Dřív, než si dovolím ho celý, beze změny, uvést, ještě jedna poznámka. V tomto ročníku Mladého hlasatele se poprvé objevil seriál, který ovlivnil (kladně) několik generací snadnější a odstranit z něho co nejvíce toho všeho, co vás tak tíží. Především hned od začátku se snažte držet tempo s výkladem ve škole. Jakmile jen jednou polevíte, je konec a stěží se z toho do konce čtvrtletí vymotáte. Všude vám to vynechání chybí. dětí a mladých lidí a ovlivňuje je Když už někdy nedopatřením dodnes Rychlé šípy. A teď tedy slíbený článek Jak na to? Jak na to? (K začátku školy) Ať si kdo chce co chce říká, na osudu (ten OSUD, to jste zpravidla vy sami) dostanete kuli čili sardel, dělejte co umíte, abyste si ji co nejrychleji opravili. Jinak vás bude tížit jako můra, pokazí začátku nového školního roku vám celou náladu, zneklidní se nikomu do školy moc nechce. Vynoří se různé obavy, jak to, či ostatní práci. A to je jedna z věcí, pro kterou se vám do školy nechce, ono dopadne, nejistota o nových aniž byste si uvědomili jasně učitelích a profesorech, zda příčinu. FOTO: STANISLAVA KOLMANOVÁ Čisté knihy, vonící papírem a tiskařskou černí, rovné sešity s úhledným písmem (i se špatným písmem se dá udělat dobrá úprava), to zvětší vaše potěšení z práce. Ze salátu se nikdy tak radostně neučí a do sešitu s oslíma ušima se nikdy tak nepíše, jako když je vše nové, čisté a krásné. Úkoly, jež máte doma udělat, i různé učení zpaměti, udělejte hned, jakmile přijdete ze školy. Pokazíte si docela náladu, když necháte práci ležet a jdete si za svou zábavou. Po celou tu dobu, chvíli co chvíli, vám vpadne do zábavy ta zneklidňující myšlenka: Ještě nemám úkol Teď, až přijdu uběhaný, unavený domů, teprve se budu musit učit slovíčka, článek, dělat překlad! Co je pak z takové zábavy, takhle pořád otravované? Proto vždy si napřed odbuďte věci do školy a pak teprve na hřiště nebo vůbec za svou zábavou. Uvidíte, že mně dáte za pravdu, až to zkusíte! A na konec ještě něco: Udělejte si ze školy docela napínavý zápas, boj o primát! Proč bys ty nemohl mít nejlepší prospěch ze třídy? Dovedeš si představit, jaký by to byl krásný pocit, když by to o tobě všichni věděli, že jsi z celé třídy nejbystřejší? Pryč s tím průměrným bezvýznamným výsledkem ve tvém učení! V tomto roce ukaž, co umíš! Ale ovšem musíš hned od začátku ostře začít. A k tomu je právě tak čas. K startu připravit, pozor TEĎ! A pod textem je uvedeno jméno autora Foglar! M A M O N O G R A M Sportovat pro zdraví hezká byla vize. Dnes se těla ničí hlavně pro peníze. Štefan Havlík

3 D e b o r a h, J a m i e a J a b u v z e m i s v ý c h p ř e d k ů RNDr. Martin Smrček Tøi nosorožci dvourozí, kteøí odcestovali do Tanzanie ze ZOO Dvùr Králové, se zabydlují v domovinì svých pøedkù. Zatím jsou umístìni v prostorných ohrazených výbìzích, ale v nejbližších dnech budou pøemístìni do rozlehlých prostor. Nosorožec dvourohý (Dideros bicornis michaeli) býval ve východní Africe ještì v první polovinì minulého století bìžným a poèetným velkým savcem. Bohužel nekontrolovaný lov a sháòka po hlavní nosorožèí ozdobì dlouhém rohu pøivedly i tyto nosorožce na pokraj vyhubení. Do jejich záchrany se aktivnì zapojila vedle nejvýznamnìjších svìtových ochranáøských organizací také ZOO Dvùr Králové. Po mìsících pøíprav tak 27. kvìtna odcestovali do rezervace Mkomazi v Tanzanii tøi mladí nosorožci. Nejstarší z nich je samice Deborah (nar ), druhým mládìtem je sameèek Jamie (nar ) a nejmladším samec Jabu (nar ). Všichni tøi mladí nosorožci jsou již ètvrtou generací nosorožcù, narozenou v ZOO Dvùr Králové. Transport se obešel bez komplikací, tøi bedny dopravil do Tanzanie na letištì Kilimanjaro cargo Boeing BCF spoleènosti Martinair Airlines. Náklady na pøesun zvíøat pøesáhly USD a kompletnì je uhradila nizozemská spoleènost Suzuki Rhino Club of Netherlands, která je také hlavním sponzorem záchranného centra nosorožcù v Mkomazi. V Mkomazi jsou naši nosorožci pod trvalým dohledem ošetøovatelù a pod veterinární kontrolou a bude trvat delší dobu, než se pøipojí k ostatním zvíøatùm v rezervaci. Nejprve se musí adaptovat na místní klima a potravu. Transport doprovázel do Afriky zkušený královédvorský ošetøovatel Jan Žïárek, který s nosorožci strávil první týdny a pomáhal jim adaptovat se na nové prostøedí. Pøed nìkolika dny se vrátil do zoo. Mladí nosorožci doplní èasem stávajících devìt nosorožcù chovaných v Mkomazi. První ètyøi jedinci dva samci a dvì samice sem byli pøevezeni v roce 1997 z Jihoafrické republiky, další ètyøi v roce Reprodukce zaèala v roce 2005 a do roku 2008 se narodila ètyøi mláïata. Bohužel dvì mláïata a jeden starý nosorožec postupnì uhynuli. Cílem správce rezervace Mkomazi je navýšit poèet držených zvíøat na patnáct. Národní park Mkomazi je rozlehlé území s plochou kolem 6000 km². Z toho asi 111 km² zaujímá zvláštní nosorožèi útoèištì (Mkomazi Rhino Sanctuary). Toto území je pod trvalým dohledem ozbrojených strážcù, je obehnáno vysokým plotem s elektrickým ohradníkem a chránìno systémem alarmù, které mají za úkol zabránit pøípadnému usmrcení zvíøat.

4 K u l t u r n í p r o g r a m y n a z á ř í Richard Pešek - Orbis pictus Výstavní síň Staré radnice Obrazy z cest po kontinentech a dějinách. Vernisáž se koná ve čtvrtek 3. září v hod. Zahájení kurzů tance a společenského chování ve a hod. sál Hankova domu Kurzy vedou taneční mistři Luboš Štěp a Jitka Štěpová. Cvičení pro ženy v a hod. sál Hankova domu hod. - powerjoga, hod. - aerobic Cvičení vede Ing. Dáša Hloušková. Zvony z Dvora Králové v hod. kostel sv. Jana Křtitele Světová premiéra skladby předního českého skladatele Otomara Kvěcha. Královédvorský komorní sbor řídí Vít Havlíček, varhany Pavel Svoboda. Taneční kurzy pro manželské páry a taneční dvojice v a hod. sál Hankova domu ve hod. sál Hankova domu Kurzy vedou taneční mistři Vladimíra a Miroslav Francovi. Svatováclavské posvícení od 9.30 hod. nám. T. G. Masaryka Dupák mládežnický folklorní soubor, Patrola/Šlapeto staropražské písničky Tatra blues rocková kapela Marimba Club bubenická show Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka Berušky dívčí country kapela posvícenská zábava se skupinou Start Gabriela Preissová: Gazdina roba sál Hankova domu Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává o vášni, snech a touze, které vlivem tlaku různých okolností není možné naplnit. V režii Petra Kracíka hrají Tereza Kostková, Jan Teplý, Kateřina Macháčková a další. Uvádí Divadlo Pod Palmovkou Praha. Hra v předplatném. Připravujeme na říjen a listopad Iva Hüttnerová Obrázky výstava Dohazovač hra v předplatném Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miroslav Mejzlík Zdeněk Izer - Po plastice pípl Miro Žbirka Acoustic tour 2009 P r a v ě k n a J e ž k o v ě Pavlína Špatenková (Pokračování ze str. 1) Už po sedmnácté uspoøádali královédvorští sokolové svùj letní tábor v Ježkovì u Doubravice. Strávili zde v èervenci dva týdny a na celou tuto dobu se zmìnili v lovce mamutù. Pøi archeologickém výzkumu dìti hledaly a nacházely památky na pravìlé lovce mamutù a také se s jedním z nich setkaly a pak naslouchaly jeho vyprávìní, šily si odìvy z kùže a kožešin a také si samy zkusily, jaké to je lovit mamuta. A samozøejmì si ho i upéct. Jinak mìl tábor obvyklý øád a program. Po vztyèení vlajky položení kvìtin k pamìtní desce Karla Ježka v Doubravici, popraveného za války nacisty, a pak nejrùznìjší soutìže, hry, výlety, gymnastika, Vztyčování vlajky na sokolském táboře atletika, míèové hry apod. A na závìr tradièní táborák i s rodièi a dalšími hosty. Jaký ráz asi bude mít osmnáctý tábor? FOTO: P. TOMEK

5 Kino Svět - program na září HOTEL PRO PSY 1. úterý v hod. Art kino + FK Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi a Bruce moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. Režie: T. Freudenthal, Hrají: L. Kudrow, J. T. Austin, E. Roberts, D. Cheadle ad. Rodinná komedie, USA a Německo Délka filmu 100 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ 2. středa v a 3. čtvrtek ve hod. Johnny Depp v roli nejznámějšího zločince všech dob Johna Dillingera. Herecký koncert, napětí od začátku až do konce a nezapomenutelná podívaná. Muž, který měl obrovské sympatie veřejnosti navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal banky, podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi. Režie: M. Mann. Hrají: J. Depp, Ch. Bale, M. Cotillard ad. Krimi, thriller, USA Délka filmu 143 minut. Mládeži od 15 let přístupný Vstupné Kč PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY 5. sobota v a 6. neděle ve hod. Luca, mladý talentovaný italský hudebník, žije v Praze se svou snoubenkou Klárou, velmi hezkou studentkou univerzity, na niž vytrvale a bláznivě žárlí. Jeho posedlost a podezíravost jej přiměje najmout soukromého detektiva Denise, který je jeho zřejmým opakem. Na obzoru se tak rýsuje milostný trojúhelník s nebezpečně ostrými hranami. Natočeno dle románové předlohy Michala Viewegha. Režie: R. Faenza. Hrají: L. Chiatti, I. Glen, M. Šimůnek, P. Němcová ad. Komedie, ČR a Itálie Délka filmu 95 minut Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč PIRÁTI NA VLNÁCH 8. úterý v hod. Art kino + FK Posádku nejzábavnějšího plavidla poznáváme společně s teenagerem Carlem, kterého po vyhození ze školy matka poslala na převýchovu k jeho kmotrovi Quentinovi, jenž šéfuje pirátskému rádiu. Carla čeká drsná životní lekce, vedená těmi nejlepšími pedagogy americkým hudebním fanatikem, krutě zábavným moderátorem, playboyem na plný úvazek a dalšími rozhlasáky, kteří jsou všechno, jen ne normální. Režie: R. Curtis. Hrají: P. Seymour Hoffman, B. Nighy, N. Fross ad. Komedie, Velká Británie a Německo Délka filmu 134 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč WRESTLER 9. středa v a 10. čtvrtek ve hod. Randy The Ram Robinson je bývalý profesionální wrestler, který ovšem nehodlá pověsit řemeslo na hřebík, nýbrž chce pokračovat v bojových kláních i přes svůj pokročilý věk. Možnou cestu k jeho návratu do ringu otevírá nezávislý spolek, který mu nabízí návrat do hry v podobě finálního zúčtování proti jeho dřívějšímu rivalovi. Režie: D. Aronofsky. Hrají: M. Rourke, M. Tomei, E. Rachel Wood ad. Akční drama, USA Délka filmu 109 minut. Mládeži od 15 let přístupný Vstupné Kč COCO CHANEL 12. sobota v a 13. neděle ve hod. Malá dívka uprostřed Francie, umístěná v sirotčinci se svou sestrou, marně čeká každou neděli, že se pro ně jejich tatínek vrátí. Kabaretní zpěvačka stojící před publikem podnapilých vojáků, švadlena, jejíž prací je opravovat lemy v zadní místnosti venkovského krejčího, a příliš hubená začínající kurtizána, to vše je příběh Coco Chanel příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen. Režie: A. Fontaine. Hrají: A. Tautou, A. Nivola, M. Gillain ad. Biografický, Francie Délka filmu 105 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI 13. neděle v hod. Jedenáctiletá Koralína je zvědavé a neposedné děvče na prahu puberty. O to bolestněji však prožívá, že se z města tepajícího životem odstěhovala do barabizny kdesi v pustoprázdnu, kde na ni rodiče nemají čas. Asi by se brzy ukousala nudou, kdyby v jedné místnosti neobjevila tajné dveře, za nimiž čeká překvapení. Režie: H. Selick. Dobrodružný, animovaný film, USA Délka filmu 100 minut. Mluveno česky. Mládeži přístupný Vstupné Kč VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č úterý v hod. Art kino + FK Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Byl přezdíván mužem tisíce tváří národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl démon lačnící po krvi. Režie: J. F. Richet. Hrají: V. Cassel, C. De France, G. Depardieu ad. Akční, krimi, drama, Francie, Itálie, Kanada Délka filmu 110 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč KRVAVÉ POBŘEŽÍ 16. středa v a 17. čtvrtek ve hod. Příběh se odehrává v roce 208 n. l. V Číně během vlády dynastie Han. Ačkoliv Číně vládl jeden císař Han Xiandi, země byla rozdělena do mnoha proti sobě bojujících států. Na západě měl vládu v rukou ambiciózní premiér Cao Cao, která používal císaře jako svoji loutku, východ ovládal císařův strýc Liu Bei. Cílem premiéra Cao Cao bylo zničit všechna království a prohlásit sebe za jediného vládce sjednocené Číny. Režie: J. Woo. Hrají: T. Lejny Ciu Wai, T. Kaneshiro, F. Zhang ad. Historické drama, Čína Délka filmu 147 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč PROROCTVÍ 19. sobota v a 20. neděle ve hod. V roce 1959 jedna záhadná dívka zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát let později je učiněno zarážející odhalení čísla na tomto papíře s neuvěřitelnou přesností odpovídají všem významným katastrofám za posledních 50 let, přičemž ještě předpovídají další destruktivní události globálního rozsahu. Režie: A. Proyax. Hrají: N. Cage, R. Byrne, Ch. Canterbury ad. Drama, thriller, USA Délka filmu 121 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 20. neděle v a hod. Hlavní hrdinové krysoveverák Scrat, mamuti Manny a Ellie, lenochod Sid a šavlozubý tygr Diego se ocitnou v ohromném podzemním světě plném dinosaurů, v krajině ohromných otvorů, plné bujné vegetace, kde rostliny pojídají mamuty a na každém rohu číhá nějaké nebezpečí. Režie: C. Saldanha, M. Thurmeier. Animovaná, rodinná komedie, USA Délka filmu 96 minut. Mluveno česky. Mládeži přístupný Vstupné Kč VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG 22. úterý v hod. Art kino + FK Filmy Veřejný nepřítel č. 1 a Veřejný nepřítel č. 1: Epilog se natáčely souběžně celých devět měsíců, na třech kontinentech a s rozpočtem přes 80 milionů eur. Jedná se o nejdražší francouzskou produkci všech dob. Jasques Mesrine a jeho odvážné skutky, nesčetné útěky z vězení, milostné románky, nad nimiž zůstává rozum stát, jeho bájná dobrodružství, obrovský cynismus a výsměch policii, z toho všeho vznikl skutečný národní epos. Režie: J. F. Richet. Hrají: V. Cassel, L. Sagnier, G. Lanvin ad. Akční, krimi, drama, Francie Délka filmu 130 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč NEDODRŽENÝ SLIB 23. středa v a 24. čtvrtek ve hod. Dramatický příběh mladého muže žida ze Slovenska z období druhé světové války, který unikl smrti ne díky svému hrdinství, ale díky štěstí a fotbalovému talentu. Režie: J. Chlumský, Hrají: O. Vetchý, Z. Porubjaková, P. Oszlík ad. Drama, SR, ČR a USA Délka filmu 129 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč OPERACE DUNAJ 26. sobota v a 27. neděle ve hod. Příběh o jednom polském ostře sledovaném tanku Beruška, z období srpna 1968 a invaze spřátelených vojsk do Československa, který vyjel z kasáren jako poslední, beznadějně zabloudil a následně se v českém pohraničí střetl s českou realitou. Režie: J. Glomb. Hrají: J. Menzel, E. Holubová, J. Dušek, B. Polívka, M. Issová ad. Komedie, ČR a Polsko Délka filmu 104 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč KLÍČEK 29. úterý v hod. Art kino + FK Příběh chlapce a dívky, kteří vniknou jedné letní noci do opuštěného komunistického vězení, kde se pomilují. Nad ránem zjistí, že v opuštěné budově nejsou sami, že se dostali zpět v čase do roku Následuje pokus o útěk, zadržení, vyšetřování a nesmyslné mučení nevinných. Chlapci se podaří z vězení za dramatických okolností uniknout, ale jeho dívka zůstane uvězněna v minulosti. Režie: J. Novák. Hrají: J. Přeučil, S. Zindulka, E. Hrušková ad. Drama, thriller, horor, ČR Délka filmu 70 minut. Mládeži přístupný Vstupné Kč G. I. JOE: RISE OF COBRA 30. středa v hod. Parta rozličných dobráků G. I. Joe musí odvracet útoky teroristické organizace zvané COBRA, která chce ovládnout svět. Režie: Sommers. Hrají: D. Quaid, Ch. Tatum, S. Miller ad. Akční, dobrodružný, sci-fi, thriller, USA Délka filmu 118 minut. Mládeži od 12 let přístupný Vstupné Kč

6 Otto Holeček mezi svými obrazy Z e v z p o m í n e k Otto Holečka II. Už když jsem byl ve škole, měl jsem antipatii k nějakému sdružování a spolkům. Také v mateřské školce jsem vydržel jen jeden den a rezolutně jsem odmítl tam chodit, což rodiče respektovali a nenutili mne. V Sokole se mi nelíbilo ono stálé přikazování, udělej to a nebo ono, stůj rovně, a když jsem byl potom starší, tak to byli skauti, kde jsem znal Stanislava Veselého a měl být mezi vlčaty, ale byl jsem se tam jednou podívat a zjistil, že to také nebyl můj čaj. Tenhle postoj jsem nezměnil ani ve své celoživotní zálibě v letectví. Přesto, že jsem se tomu plně oddal, nikdy jsem nebyl členem aeroklubu, i když jsem k tomu měl tak blízko. Jen jednou jsem se tomu přece na krátkou dobu zpronevěřil. Pokřtěný jsem byl v československém kostele, to když po první světové válce vznikla tahle husitská církev a naši, i když byli katolického vyznání, mi v ničem nebránili, Takže jsem byl věřícím husitou a moji rodiče římsko-katolického vyznání, i když kostel mnoho nenavštěvovali. Když však tam došlo na nějakou tu činnost (loutkové divadlo a podobně), tak jsem od toho také odešel. Přitom jsem byl dost disciplinovaný, ale prostě jsem se stranil všeho, co jsem kdy musel. Potom přišla vojna a já musel odsloužit šest měsíců. To bylo po druhé světové válce a tam se muselo, jak se říká držet hubu a krok. Já ji odsloužil na dlouhém náměstí v Hradci Králové. Byl jsem voják, o kterém říkali: To je ten voják, co chodí věčně s rukama v kapsách. Vojákoval jsem v tak zvané pomocné rotě, protože jsem byl nemocný se srdcem, a tak ze mě udělali písaře na doplňovacím velitelství. My jsme tam měli snad nejhoršího velitele, majora, na jméno si teď nevzpomenu. To byl pes, děsný pes, a na každém něco viděl, Ten jednou nepřišel do kasáren, aby někoho nesprdnul. Důstojníky, vojíny vůbec, a mě mnohokrát. Ale když jsem s vojnou skončil a byl na cvičení, tak si mne zase vyžádal a se mnou ještě dva kluky, co tam se mnou byli. To bylo zase na doplňovacím FOTO: KAREL PECKA velitelství v Hradci a on o nás při odchodu prohlásil, že nám moc děkuje za to, že jsme mu dali tu agendu do pořádku. Potom jsem ho potkal jednou v civilu na podloubí a já jsem ho nepoznal. Povídal mně: Copak ty mě nepoznáváš? Kdybych prý chtěl na vojnu, že mi to zařídí. Hlásil se ke mně a byl velmi milý. To mě potěšilo. Potom jsem se dodatečně ještě na vojně přesvědčil, co on je vůbec zač, že byl za Němců po čtyři roky zavřený v samovazbě, měl v sobě tu tíhu, až z toho vznikla ona duševní porucha. Když jsme tehdy nastupovali na vojnu, tak jsme ještě fasovali zakrvácená trička a stejnokroje byly z kopřiv. Já jsem delší dobu nosil svoje polobotky, a protože jsem byl dlouhý, tak jsem stál v první řadě. Měla být přísaha, to byl jeden nástup za druhým a já pořád v těch polobotkách. Až se nakonec ozvalo: Vojíne, co to vidím? Vy jste tady v polobotkách v první řadě? Tady bude čtyři metry od vás stát generál, marš odtud. Tak jsem někde sehnal boty a on mě strčil dozadu, pod takovou smuteční vrbu, kde mně byla vidět jen spodní polovina. Já jsem taky pořád z vojny utíkal, a kamarádi se mě ptali: Kde ty vůbec jseš, že jsi pořád doma? My tě tady vidíme každou sobotu. Potom si vzpomínám, že když přišli komunisté, tak tu byla pro mne další pohroma. Pracoval jsem, v účtárně firmy Sochor, tehdy už Zálabí. Naším vedoucím byl Jan L., který už byl ve straně a tejral nás za každou blbost, i když jsme s ní neměli co dělat. Jak říkám, byl už v partaji a cítil se sichr, a tak nás péroval, i když účtařině nerozuměl. My jsme říkali: Tomu kdyby komouši řekli, aby vylezl každé ráno na komín a zakokrhal, tak se tam bude drápat. (Pokračování na str.7)

7 Z e v z p o m í n e k... (Pokračování ze str. 6) Jednou jsme se ale pohádali, strašně pohádali, částečně i politicky. On nám tehdy něco vytýkal a my jsme s tím neměli nic společného. Strašně nás setřel. Tak jsem povídal kolegovi H.: Rudko, to si necháme líbit? Tak jsme za ním šli, a jak to dopadlo? Ozval jsem se jenom já a ostatní čekali, jak to dopadne. Já ho zpucoval, že jsem si myslel, že mě vyhodí. Když jsme odcházeli, tak povídá: Pane Holeček vlastně soudruhu Holečku počkejte tady, a vy ostatní můžete jít. On měl pořád v sobě něco takového sochoráckého, byl si vědom, že je pořád něco víc. A víte, co se stalo? On mě najednou podal ruku a říká: Nemohli bychom si tykat? Tak jsme si od té doby tykali. Potom však přišla doba, kdy do strany všichni sklouzli, mimo H., a byl jsem na řadě já. Tak za mnou přišel Petr V. A povídal mně, že jako budu předvolaný, mají prý vybrat nějaké kandidáty. Dají mně prý čtyři - pět otázek a ty to musíš nějak zmuklovat, přece se nenecháš vyhodit, Vondrouše už vyhodili. Tak mě tam večer zavolali, seděl tam Míša R., Joska M., Petr V. a zapisovatel. Tak mně kladli otázky, ale já si všecny nepamatuji. Taky to, jestli si myslím, že bude válka, protože tenkrát to válkou hrozilo. Odpověď měla znít, že ne, že mohutný Sovětský svaz tomu zabrání, ale já jsem povídal, že ano, že je tu atomová puma a tyhlety dva světy se neshodnout a jednou si to mezi sebou rozdají. No jen tak dál a následovaly ještě asi dvě tři otázky, na které jsem zase odpověděl špatně. Seděli nad tím lejstrem zapisovatele a nakonec se ptalí Míši R., který začal to svoje óóó, no jóó a došlo tedy na Josku M. Ten dělal u mě v účtárně a nesečetl opravdu ani dvě čísla, tak jsem to tenkrát dělal za něho. No jo, soudruhu Holečku, to je špatné, nenechá se nic dělat, musíš si to nějak přerovnat v hlavě, všichni rozhodili rukama a že jako doufají, že budu o všem přemýšlet. My se s tebou loučíme a bylo po všem, nikdo za mnou už nepřišel, a tak se vracím k tomu, že jsem nikdy do žádné partaje ani spolku nevstoupil, a to ani fotografického. Já na to nikdy nebyl. Zato kamarádů, co se mnou chodili do školy, jsem měl dost. Dva z nich, na které vzpomínám, se stali jaksi kmenovými. To byl nejdřív Míša Fiedlerů, syn zubního lékaře ve Dvoře Králové, který byl velmi hrdý na to, že byl francouzským oficírem. Byl opravdu fešák v modré uniformě, a když šlo na nějaké slavnosti těch pět, šest legionářů, tak byl se svojí modrou uniformou vždy v popředí. U Fiedlerů jsem byl za Míšou po tři, čtyři roky téměř denně. Hráli jsme ping-pong i jiné hry, já měl kolo, on měl kolo a bylo to jako bych patřil k rodině. Brali mě spolu na výlety, autem do Českého ráje, na Slovensko, kde mne nechali u strýce a později se pro mne vrátili. Paní Fiedlerová byla krásná dáma, dokonce taková, že když se spolu hádali, tak to bylo ve francouzštině. Pamatuji se, že na stěnách vily, kde bydleli, byly fresky, které maloval nějaký příbuzný, který pracoval na dvoře krále Carola. Nad krbem byla na té fresce celá rodina. On v legionářském za koněm s dětmi a paní s rukou na koni. Prý se později dali k Němcům. Potom byli mými kamarády kluci Klazarovi Eba a Gaston. To se nás sešlo v pivovaře až osmnáct kluků a hráli jsme tam na nějakém plácku fotbal. Paní Klazarová byla moc hodná a vstřícná. Mým kamarádem byl také Ivan Geisler, syn primáře, ti bydleli v prvém poschodí Obecního domu, Vzpomínám, že Míša Fiedler si později vzal za manželku první královnu krásy, byla vyfotografovaná v Květech na první stránce. Pak zdrhnul do Francie, a co s ním bylo, jsem dlouho nevěděl. Až v jednom časopise jsem se dozvěděl, že se s ním setkal cestovatel Elstner někde v Alžíru a měl zde zastupovat firmu Jawa. Ivan Geisler si vzal za manželku herečku Lysenkovou, jezdil do Dvora a na koupališti jsme si spolu popovídali. Potom jsem přešel z klukovských let do gymnázia. Měl jsem kamarády o čtyři až pět let starší. To byla škola se vším všudy, ale měl jsem také možnost poznat život v těch rodinách, kde někteří nemohli sehnat práci. Rázem tu byl odstup, který přišel nějak automaticky. Ivan Geislerů, Míša Fiedlerů a Klazarové byli jiní, měli něco, na co já jsem neměl, já k nim však neměl zášť, ale přestali jsme se jaksi stýkat. Oni byli prostě jiná kasta, ale nikdy, opravdu nikdy to nedávali znát. Vzpomínám, že holky, které vystudovaly, měly zájem najít mužského, vdát se, aby se o ně někdo staral. Když se k tomu dneska vrátím, tak vidím, že táta, který měl krásné zaměstnání u firmy Pachner, kde dělal účetního a později prokuristu, který měl spoustu známých, chodil i mezi fabrikanty, byl výborný účetní a oni to dobře věděli. Když však sháněl pro dceru práci v bance, u Deutschů i jinde, tak mu řekli: Pane Holeček, vždyť vy máte přece pěkné zaměstnání, vždyť vy tu dceru docela dobře uživíte! A bylo to vyřízeno. Nakonec vždycky u někoho dělala dva měsíce a on jí nezaplatil, Tak také jednou sebrala z kanceláře psací stroj, že dokud nezaplatí, tak ho nedostanou. Od starších kamarádů jsem pochytil i jiné věci, takové dospělácké, které jsem však pochopil už tenkrát. Když se na to zpětně divám, tak jsem viděl ty ohromné rozdíly. Vzpomínám si na jednu věc. Šel jsem ulicí do kina Svět, protože jsem měl ještě dost času, a tam jsem potkal jednoho ze svých starších kamarádů. Jmenoval se Olda Hedvičák, bydlel u tety, byl bez rodičů a teta se o něj také starala. (Pokračování na str. 9)

8 Z v o n y z D v o r a K r á l o v é Vít Havlíček Nestává se èasto, aby se naše mìsto stalo dìjištìm nìjaké významné kulturní události. Touto událostí bude premiéra skladby Zvony z Dvora Králové, kterou napsal pøední èeský hudební skladatel Otomar Kvìch. Toto jméno možná není širší veøejnosti pøíliš známo, ale ve svém oboru se jedná o výjimeènou osobnost. Jeho skladby hrají renomovaní umìlci a soubory, napø. i Èeská filharmonie. Pedagogicky pùsobí na Pražské konzervatoøi, kde je vedoucím skladatelského oddìlení, a na hudební fakultì AMU. Kromì toho pracuje také jako redaktor a dramaturg hudebního vysílání stanice Vltava v Èeském rozhlasu. Jak ale spolu souvisí Otomar Kvìch a Dvùr Králové? Jako zakladatel a vedoucí Královédvorského chrámového sboru jsem se pøed èasem rozhodl požádat nìjakého renomovaného soudobého skladatele, aby zkomponoval pro Královédvorský chrámový sbor nìjakou skladbu. Na hudební fakultì AMU v Praze, kde v souèasné dobì studuji, pùsobí øada vynikajících skladatelù, a mezi nimi právì i Otomar Kvìch. Vyuèoval mì v nìkolika pøedmìtech a hned si získal moje sympatie nejen jako výborný hudebník, ale i jako pøíjemný a laskavý èlovìk. To byly také dùvody, proè jsem ho v lednu letošního roku oslovil. Jeho odpovìï mì pøekvapila. Øekl mi: Ke Dvoru Králové mám zvláštní citový vztah! Nejprve jsem si pomyslel, že asi rád jezdí do naší zoologické zahrady. On mi však vyprávìl o svých hudebních poèátcích, kdy studoval na pražské konzervatoøi u Jana Zdeòka Bartoše, královédvorského rodáka. Mluvil o nìm s velkou úctou a zavzpomínal na vše, co pro nìho Bartoš udìlal. V závìru našeho rozhovoru mi Otomar Kvìch sdìlil, že mou nabídku pøijímá. Rád pøijede na premiéru a pøi té pøíležitosti navštíví rodištì svého oblíbeného bývalého uèitele. Poté již staèilo jen najít vhodný text ke zhudebnìní. Tímto textem se staly nápisy ze tøí zvonù královédvorského kostela sv. Jana Køtitele. Skladba tak dostala název Zvony z Dvora Králové pro sbor a varhany. V kvìtnu byla kompozice hotova a zbývalo urèit datum premiéry. Slavnostní koncert, jehož vrcholem bude premiéra Kvìchovy skladby, se uskuteèní v sobotu 12. záøí 2009 v Víte, že... Jana Fiřtová - Poradna pro spotřebitele je zatím uzavřena. Probíhají jednání s krajem i státem o pomoci. Důvodem jsou chybějící peníze. Spotřebitelé, kteří se dostali do sporu s obchodníkem nebo dodavatelem, tak ztratili možnost poradit se v místě. Zbývá jediná možnost, dojet si do poradny v Hradci Králové, která zatím zůstává v provozu. - Mateřské centrum Žirafa se přestěhovalo na Masarykovo náměstí, do čp. 2, vchod je vedle Informačního centra města. Uvolněné prostory ve Strži jsou upraveny na novou třídu mateřské školy pro osmnáct dětí. - Světově unikátní hudební nástroj, barokní zvonkohra se po dlouhé době rozezněl v kostele sv. Anny v Žirči, který je součástí Domova sv. Josefa. Při jeho rekonstrukci bylo třeba vyrobit dvanáct chybějících zvonků. Někdy okolo roku kostele sv. Jana Køtitele. Doufám, že svìtová premiéra skladby za autorovy úèasti bude neobvyklým zpestøením nejen kulturního, ale i spoleèenského života ve Dvoøe Králové. Obèané by si nemìli její nenapodobitelnou atmosféru nechat ujít a zároveò svou pøítomností ocenit úsilí Otomara Kvìcha vynaložené pro naše mìsto zvonkohru dostali žirečtí jezuité od hraběte Františka Antonína Šporka, prý na usmířenou vleklých sporů o výstavbu křížové cesty na pozemkové hranici. - Pod nádražím nedaleko areálu Technických služeb bude stát kompostárna zařízení na ekologickou likvidaci zeleného odpadu, na pozemku o rozloze jeden a půl hektaru. - Farnost chystá světovou premiéru. Přední český hudební skladatel Otomar Kvěch napsal skladbu Zvony Dvora Králové. Její světová premiéra se chystá na podzim do kostela sv. Jana Křtitele. Tuto skladbu v současné době nastudovává Královédvorský chrámový sbor. - Známá prosklená kopule otáčivá rozhledna se vrací na Raisovu chatu na Zvičině. Nový provozovatel chaty se odhodlal po dlouhých letech rozhlednu opět zpřístupnit. - Spíše než proklínat místo, kde jsme upadli, měli bychom zjistit, co ten pád způsobilo.

9 Z e v z p o m í n e k... (Pokračování ze str. 7) nepůjčil. Tak jsem ten obnos vytáhl se To byl zlatej kluk po všech stránkách. slovy: No jo, tak si to běž koupit a Zastavil mě a povídá: Člověče, Otko, šel jsem dál. U Tinsů jsem se otočil, odkud jdeš? Řekl jsem mu, že půjdu protože byl právě čas, a potkám Oldu, do kina a on že by také šel, ale že mu který právě vyšel z pekařství, co bylo chybí padesátník a nebo koruna na tenkrát vedle nynější staré lékárny, a vstupenku. Jestli bych mu prý tu částku vidím, jak žmoulá v ruce rohlík. Já mu povídám, jestli nejde do toho kina a on mně odpověděl: Člověče, Otko, nezlob se, ale když jsi mě tak nachytal, já ti mám děsnej hlad.a celý den jsem nejedl. Ona teta nemá prachy a já jsem si za to koupil rohlík. To byla hrozná situace, v těch kasárnách, kde bydleli chudí, tak brali třicet osm korun na měsíc a museli z toho žít. To byly tenkrát hrozné rozdíly. K n i h o v n a - a k c e v z á ř í Zahájení výstavy a køest minikuchaøky královédvorských ètenáøù čtvrtek 3. září od 18 hodin Při příležitosti zahájení výstavy kuchařských knih a domácích zápisků bude slavnostně pokřtěna kuchařská kniha vydaná Městskou knihovnou Slavoj. Ta je sestavená z receptů královédvorských čtenářů, kteří reagovali na naši výzvu začátkem letošního roku a podělili se s námi o méně či více tajné rodinné recepty. Součástí programu je ochutnávka jídel, Tímto jste srdečně zváni. Koná se v sálku Městské knihovny. Výstava kuchařských knih od 3. do 18. září 2009 Výstava kuchařských knih a domácích receptů bude zájemcům zpřístupněna v provozní době knihovny. Vstup volný. Kde končí svět? od 4. září do 30. října 2009 Výtvarná soutěž s pod názvem Snění v barvách je určena pro děti z mateřských a základních škol. Literární soutěž na téma Mají slova barvu? jsme připravili pro žáky základncíh a středních škol. Uzávěrka soutěže je 30. října, vyhodnocení výherců proběhne v sobotu 28. listopadu 2009 u příležitosti Dne pro dětskou knihu. Více podrobností v dětském oddělení knihovny nebo na Slavnost Klíčování aneb teta to plete od 7. do 18 září 2009 Teta Běta, sestra poradkyně z Pohádkového království, prozkouší, společně s Pižlou Pidižlou, loňské prvňáčky ze znalostí jednotlivých písmenek a čtení. Vše probíhá zábavnou formou. Pokud děti obstojí ve všech připravených zkouškách, obdrží certifikát a svůj vlastní keramický klíč, kterým otevřou všechna tajemství knížek. Prosíme pedagogy, kteří mají zájem nechat své druháčky tetou Bětou a Pidižlou Pižlou přezkoušet, aby nás kontaktovali do 4. září na tel. čísle Program lze objednat také ústně v dětském oddělení. Architektura očima dětí Od 21. září 2009 Velmi oblíbené dílny architektury pro děti ze základních škol budou probíhat v průběhu celého školního roku. Pro zájemce z řad pedagogů je připraven v dětském oddělení knihovny katalog, kde si mohou pro své svěřence vybrat vhodné téma z oblasti architektury a urbanismu, které by jim chtěli více přiblížit. Dílny probíhají v předem dohodnutý den od 8 do 12 hodin pod vedením lektorek Ing. arch. Kateřiny Sedláčkové a Bc. Renaty Vaňurové. Termín je možné domluvit ústně v oddělení pro děti nebo telefonicky na č Připravujeme na říjen: Internet pro začátečníky od 5. do 25 října 2009 Výuka internetu je určena převážně pro seniory a matky na MD. Předpokládá se otevření dvou kurzů. Dopolední kurz bude probíhat v úterý a ve středu od 9 do 11 hodin a odpolední v pondělí a ve středu od 17 do 19 hodin. Zájemci se mohou přihlásit buď osobně v hudebním oddělení, telefonicky na pevnou linku , či prostřednictvím mobilního telefonu na čísle do 30 září. Počet míst je omezen. Více informací na a Soukromá výuka jazykù ve Dvoøe Králové n. L. ANGLIÈTINA - NÌMÈINA - RUŠTINA pro zaèáteèníky, mírnì, støednì a velmi pokroèilé. v budově SŠIS, Wolkerovo nábř. 131, Dvůr Králové n.l. Výuka 2x týdně 2 vyuč. hodiny, pondělí a čtvrtek od 16:15 nebo 18:00 hodin. Vhodné pro dospělé zájemce nebo středoškolské studenty. Školné na celý školní rok činí pouze 3900,-Kč. ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM 4 měsíční kurz ve skupině s 5 6 účastníky. Výuka 1 x týdně 2 vyučovací hodiny, pondělí od 18,00. Školné činí 3300,- Kč Informace a přihlášky ke studiu na šk. rok 2009/2010 poskytne: Milica Nálevková, Klicperova 2472, Dvůr Králové, tel , mobil Internet:

10 O Ž i ž k o v ě h ů ř e Vladimír Wolf V Èechách je øada míst, která jsou spojována s pøítomností husitského vojevùdce Jana Žižky z Trocnova. Vypovídají o tom názvy Žižkùv dub, Žižkùv stùl, Žižkova hora a další. Popravdì je tøeba øíci, že tyto názvy jsou vìtšinou spojovány spíše s dobou novìjší, s obdobím národního obrození, s uvìdomováním si a hledáním národních koøenù, národní identity, v nìmž odkaz na slavnou minulost a slavné osobnosti mìl buditelský význam.. Jen malá èást tìchto názvù je ve skuteènosti svázána s dobou husitskou a pohusitskou, pøièemž ne vždy je možno spojovat název s osobností samotného hejtmana. Jedním z tìchto pøíkladù je i pomístní název Žižkova hùra ve Dvoøe Králové, mírné návrší východnì od historického areálu mìsta, dodnes nazývané Žižkov. V žadì prací se toto pomístní jméno dává do souvislosti s pøítomností husitského vojska u Dvora Králové a zøejmì se vzdáním mìsta v roce Ale už pøed lety bylo upozornìno, že skuteènost je nepochybnì jiná. Jaká je tedy historická skuteènost? Pomístní název Žižkova hùra se poprvé pøipomíná v Pergamenové knize královského vìnného mìsta Dvora Králové od roku 1417 k roku 1456, kdy byla role Okrouhlice, ležící na Žižkovì hoøe, odkázána Matušovi, synu nebožtíka Zysa. V roce 1457 se tamtéž píše o stezce skrze mlýn pod Žižkovú horú tam na ta Polabí. V roce 1491 Nykl Menych odkázal muži své dcery Marty Václavovi mj. louku pod hùrou Žižkovou, zápis téhož kusu pod horú Žižkovú byl potvrzen roku Žižkova hùra byla v té dobì jen zemìdìlskou pùdou. V roce 1500 se v kšaftu Køíže Kofance odevzdává jeho ženì mj. rolièka na Žižkovì hùøe. Bývalá Kofancova rolièka byla pak roku 1506 prodána Matìjovi kožišníkovi. Louka, ležící pod Žižkovou horou, byla roku 1510 prodána panem Mikulášem Hrabišem Jiøímu kostelníkovi. Další role pod Žižkovou horou v Polabí byla prodána roku 1511 Janem Jonášem, jiný kus louky za Žižkvou horou byl zastaven Vondøejem Velehradským roku 1513, v témže roce byla louka pod Žižkovou horou prodána Matoušem Jeèmenkem. V roce 1516 se pøipomíná svobodná cesta k roli Havla soukeníka, zaèínající od Žižkovy hùry. Rolièku i s osením na Žižkovì hùøe prodal roku 1520 Jiøík Pilaø. Další zpráva pochází z roku 1521, kdy kšaftovala Marta Jozefka. Odkázala k záduší louky pod rybníkem za horou Žižkovou. Poslední mnì známá zpráva pochází z roku 1532, kdy J e d n o u v ě t o u Miroslav Puš Nový multifunkční sál pro 300 návštěvníků, vzniklý rekonstrukcí dílen, otevřela SŠIS v budově průmyslové školy na Wolkerova nábřeží, a protože se o jeho vybudování zasloužil především Královéhradecký kraj, ponese název Krajský sál. Skupina historického šermu Truvéři a další šermíři z celé republiky předvedli asi osmi stovkám diváků na louce u Hajnice středověkou bitvu. Domov svatého Josefa v Žirči otevřel díky norským fondům a příspěvku kraje novou relaxační zónu. Originální zvonkohra z 18. století, kterou věnoval hrabě Špork žirečským jezuitům na usmířenou, byla zrekonstruována a slavnostně uvedena do provozu. Organizace ProPR a nadace Besip uspořádaly pod záštitou krajského hejtmana L. France v zoologické zahradě akci Hravě a bezpečně, zaměřenou na zvýšení bezpečnosti v dopravě. V lese u Doubravice bylo nalezeno patnáct dělostřeleckých granátů z druhé světové války. Obec Huntířov získala z Regionálního se pøipomíná v trutnovských deskách manských k manství pøíslušející louka, ležící pod horou Žižkovou. Pomístní název Žižkova hùra se tedy ve zkoumaném materiálu objevuje zatím v letech Není zjistìno, že by byl pozdìji ještì pøipomínán, patrnì postupnì zanikl, až byl znovu objeven badateli, studujícími od dob národního obrození královédvorské mìstské knihy. Tehdy se patrnì objevila i povìst o tom, že Jan Žižka zde pøi obležení mìsta zbudoval tábor v podobì hvìzdy. Studujeme-li však královédvorské mìstské knihy, napadá nás, zda nelze odvodit tento pomístní název od nìkterého z královédvorských obyvatel. A skuteènì, k roku 1443 se dozvídáme, že Pavel Koláø koupil zahradu, která byla Nykla Žižkovy. Zdá se, že Mikuláš (Nykl) Žižka mìl na tomto návrší nìjaké polnosti a že to po nìm bylo nazváno Žižkovou hùrou. Žižka nebylo ve støedovìku jméno neobvyklé oznaèovalo èlovìka jednookého. Název Žižkova hùra je tedy s nejvìtší pravdìpodobností odvozen od jména královédvorského mìšana Mikuláše (Nykla) Žižky, pøipomínaného v roce Je pøirozené, že toto jméno po necelých sto letech mizí, i když nelze vylouèit, že už koncem 15. a 16. století se jeho výklad mohl posunout od mìšana Žižky k Žižkovi vojevùdci tak, jak si jeho slávu podìbradské a jagellonské Èechy pøipomínaly.. operačního programu NVTS II. 18,5 milionu korun na rekonstrukci historického centra obce. Po pěti letech působení ve Dvoře Králové se Lubinova hokejová škola přemístila do Trutnova. Soutěže v agility, kterou uspořádaly kynologický klub Nový Svět a OSA Dubenec, se zúčastnilo 140 psů z Čech i Slovenska. Městská knihovna Slavoj vydá na podzim knihu receptů, které jí zaslali čtenáři. Větrná smršť poškodila 23. července střechu Hankova domu a porazila v městě několik stromů. Tradiční akci Obsazení Kuksu letos nepřálo počasí.

11 L é t o n a t á b o ř e v B ě l u n i Renata Šedivá, Jana Fišerová Léto pomalu končí, ale vzpomínky zůstávají. Devadesát táborníků prvního běhu letního tábora na Běluni se počátkem prázdnin přesunulo do dávných časů řeckých bohů, Běluň se proměnila v řeckou krajinu a my jsme se vydali na dobrodružnou cestu, na které nás provázel Prométheus. Bohové nám sebrali oheň, bez něj se nám ale žilo tuze zle. Prométheus se tedy rozhodl nám pomoci a vrátil nám ho. Museli jsme ale dokázat, že ho dokážeme ovládat. Oheň jsme dopravili od Prométhea do tábora a udržovali ho do druhého dne, kdy jsme jím zapálili olympijský oheň a zahájili tak velké sportovní klání. Družiny soupeřily ve všemožných disciplínách a musíme uznat, že jim to šlo opravdu výborně. Jenže pak se začali vyvyšovat nad bohy, ti si to nenechali líbit a jako trest jim seslali Pandoru, kterou obdarovali všemi dary. Bohové nám ale nesdělili, Muzeum v září OTTO GUTFREUND Výstavní síò v budovì Špýcharu Mìstské muzeum ve Dvoøe Králové nad Labem pøipravilo výstavu ke 120. výroèí narození významného sochaøe, na které bude pøedstaveno Gutfreundovo dílo prostøednictvím zápùjèek nejvýznamnìjších galerií a muzeí v republice. Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Museem Kampa Nadací Jana a Medy Mládkových, Galerií hlavního mìsta Prahy, Vojenským historickým ústavem v Praze, Galerií Benedikta Rejta v Lounech, Umìlecko prùmyslovým muzeem v Praze, západoèeskou galerií v Plzni, Oblastní galerií v Liberci, Galerií moderního umìní v Hradci Králové a Galerií mìsta Trutnov. Vstupné 25 Kè/20 Kè. Otevírací doba: úterý nedìle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pøipravujeme: 1989 (zpátky do Pelíškù aneb jak žily Husákovy dìti) Od 23. záøí do 17. listopadu 2009 kde se skrývá, místo jejího pobytu zašifrovali. Přesto jsme Pandoru objevili a na Prométheovu radu jsme její skříňku ukryli v chrámu a hlídali ji. (Pokračování na str.12)

12 L v í n o v i n k y Mgr. Erich Kočner, RNDr. Martin Smrček Není lev jako lev. V ZOO Dvùr Králové chovají dvì zvíøata, která mají lví jméno a pøitom se jedná o naprosto odlišné tvory. Prvním je lev, král zvíøat, obrovská koèkovitá šelma, druhým malièký lvíèek, krásná opièka pocházející z Brazílie. A jak u lvù, tak u lvíèkù se v královédvorské zoo doèkali v poslední dobì radostných novinek. Lev indický poprvé ve Dvoøe V sobotu 13. èervna dovezli chovatelé do ZOO Dvùr Králové dvì mladé samice lvù indických, které v tìchto dnech ZOO pøedstavila svým návštìvníkùm na pavilonu lvù v nástupní èásti do safari. Lví sestry Yenny a Yanna se narodily v ZOO Helsinky 5. bøezna Byly odchovány vlastními rodièi a do budoucna by se mìly stát zakladatelkami chovu lvù v královédvorské zoo. Lev indický (Pantera leo persica) patøí mezi vyhynutím ohrožené šelmy. Z velké populace, která kdysi obývala pøední Asii od Turecka až po Indii a od Kavkazu až po Jemen, dnes pøežívá poslední populace v rezervaci národního parku Gir Forest na severozápadì Indie v poètu posledních asi tøi sta jedincù. Pro lvy indické je založen mezinárodní program na záchranu, jehož èlenem se po dvou letech jednání stala v únoru roku 2009 i ZOO Dvùr Králové. Po Praze a Ostravì jako tøetí z èeských zoologických zahrad. Celkem je do projektu zapojena necelá ètyøicítka evropských zoo, ve kterých žije celkem ménì než sto jedincù èistokrevných indických lvù. Ke lvicím Yenny a Yanna by mìl evropský koordinátor v krátké dobì doporuèit vhodného partnera. Opakované narození dvojèat lvíèkù L é t o... (Pokračování ze str. 11) Pandora však neudržela svou zvědavost a skříňku otevřela. Večerní tmu najednou zaplašilo světlo vycházející ze skříňky a na svět uprchlo sedm šotků, kteří nám zde začali škodit. Pandora skříňku hned zase zavřela, ale v té už zůstala jen naděje. Hermes nám prozradil, že k tomu, abychom šotky zahnali zpět do skříňky, od nich musíme získat v souboji jejich amulety, dodávající jim sílu. Chtěli jsme je vyzvat na souboj, ale neznali jsme jejich jména. Ta nám mohl sdělit jen bůh podsvětí Hádes. Cháron však za převoz přes řeku Styx chtěl zaplatit, proto jsme se nejprve vydali do delfské zlatých V sobotu 4. èervence se narodila v královédvorské zoo mláïata jednoho z nejvzácnìjších primátù naší planety lvíèka zlatého. Je to už druhý letošní porod chovné samice Nefertiti. ZOO Dvùr Králové lvíèky chová od roku 1998, kdy jsme obdrželi první, nechovný pár. Tyto nádherné drápkaté opièky obývaly ještì v sedmdesátých letech minulého století deštné pralesy pøi jihovýchodním pobøeží Brazílie v poètu asi jedincù. V následujících letech však zaèalo masivní kácení pralesù a postupnì zde ubylo více než 95% jejich plochy. Zároveò zaèal masivní odlov lvíèkù pro komerèní úèely. Ve zbytkové èásti pralesní vegetace zùstalo nanejvýš 90 posledních jedincù, navíc v nejhustìji osídleném státì Rio de Janeiro. V roce 1972 se zoologické zahrady spojily s cílem záchrany tohoto druhu a byl založen koordinovaný program jejich chovu v zajetí. V zajetí žilo k 31. prosinci 2007 celkem 455 lvíèkù zlatých (Leontopithecus rosalia) v 153 institucích vèetnì královédvorské zoo, která je jako první v Èeské republice odchovala v roce Od té doby se zde podaøilo odchovat ze tøí vrhù celkem pìt mláïat, ke kterým pøed nedávnem pøibyla poslední dvojèata. věštírny, abychom od Pythií získali Cháronovy mince. To se podařilo a konečně jsme se mohli přeplavit za Hádem do podsvětí, zjistit jména šotků a pustit se s nimi do boje. I další prázdninové dny byly pro děti z našeho města zážitkem. Některé se podívaly na Noemovu archu, jiné prožily indiánské hrátky. Celkem naše PS Jiřího Wolkera uspořádala čtyři běhy letních čtrnáctidenních táborů na naší táborové základně Běluň. O celkem 180 dětí se ve svém volném čase staralo 60 dospělých v podobě vedoucích, kuchařů, zdravotníků, hospodářů. Všem patří velké poděkování. Vždyť jsme si léto užili všichni bez rozdílu věku a plní prázdninových zážitků a vzpomínek se těšíme na naše příští poprázdninová setkání.

13 N a V C I n o t e x u s t ř í l e l i o l y m p i o n i k H a m a n Jiří Rejl V sobotu 11. července se v Nových Lesích střílelo malorážkou. V dalším ročníku Velké ceny Inotexu bylo v náročných podmínkách (měnilo se osvětlení i vítr) dosaženo několika pěkných výkonů. 60 ran vleže odstřílelo 32 střelců a 15 střelkyň. Standard (20 ran vestoje, 20 ran vkleče a k nim se započítalo prvních 20 ran z lehu) absolvovalo 8 střelců a 9 střelkyň. V ležačce vyhrálo mládí nad zkušenými borci. Nejlepší byl Aleš Poláček ze Solnice. Nastřílel 594 bodů a to je na dvanáctiletého kluka krásný výkon (jdnotlivé položky: 99, 100, 99, 98, 100, 98). Dva snímky představují ty nejlepší na stupních vítězů. Dole muži a junioři zleva druhý Haman, vítěz Brožek a třetí Čadek. Na horním snímku dorost zleva druhá Vognarová, vítěz Poláček a třetí Plecháč. Druzí ve svých kategoriích Vašek Haman i Gábina Vognarová se usmívají, i když nevyhráli. Dobře vědí, že jejich síla je hlavně ve stojačce. To také následně potvrdili. FOTO: JIŘÍ REJL Sympatický, stále pozitivně naladěný pohodář Václav Haman (narozen 18. července 1986) střílí za Rapid Plzeň (jako Kateřina Emmons nejlepší střelkyně světa v loňském roce). Na olympijských hrách v Pekingu vybojoval ve vzduchové pušce (60 ran vestoje) třinácté místo (za 593 bodů). V libovolné malorážce (3 x 40 ran) skončil výkonem 1163 bodů na 23. místě. V Nových Lesích jsem s ním mluvil těsně před stojačkou, kterou zvládl excelentně 196 bodů, stejně jako vleže! Vkleče pak přidal kvalitních 195 bodů. Celkovým výkonem 587 bodů docílil lepšího průměru než mistr Evropy v libovolné malorážce na 3 x 40 ran na 32. mistrovství Evropy v chorvatském Osijeku.19. července, den po svých 23. narozeninách, tam vystřílel 24. místo (za výkon 1158 bodů). Pro Gábinu Vognarovou skončilo domácí představení výborně. Byla spokojená. Na zápis jednotlivých položek ve standardu jí stačila jen dvě čísla devítka a šestka - vleže 2 x 99, vestoje 2 x 96, vkleče 2 x 96 neuvěřitelně vyrovnaná série nejlepší ženy (šestnáctileté dorostenky). Výsledky Velké ceny Inotexu v jednotlivých kategoriích: Malorážka 60 ran vleže. Muži a junioři (23 závodníků): 1. Roman Brožek 590 bodů 2.Václav Haman 589 bodů 3. Zdeněk Čadek 587 bodů Ženy a juniorky (6 závodnic): 1. Veronika Kučerová 585 bodů 2. Alžběta Kračmarová 584 b. 3. Klára Bartošová 576 bodů (Pokračování na str. 14)

14 P o š e s t é l i g o v ý s o u p e ř v p o h á r u Č M F S n a ú v o d š e s t é d i v i z n í s e z o n y Miroslav Puš 8. srpna vstoupili královédvorští fotbalisté do své šesté divizní sezony. V těch pěti minulých si nevedli špatně, ani v jedné totiž neskončili na horším než pátém místě. Tak tomu bylo i v minulé sezoně skončili pátí. A je zajímavé, že v každé z těch divizních sezon se jim podařilo zvítězit v prvním kole poháru ČMFS a v druhém kole uvítat na stadionu pod Hankovým domem některého prvoligového soupeře. V sezoně to byl Slovan Liberec (0:5), Slavia Praha (0: 3), Sparta Praha (2: 5), Bohemians 1905 (1:4) a znovu Sparta Praha (0:3). Ani letos to není jiné. Po vítězství v prvním kole poháru v Jičíně 6:3 (góly Řežábek 2, Klazar, Rejl, Kruliš a Slezák po 1) zavítá do Dvora ve druhém kole již po druhé ligový Slovan Liberec. Jak se mužstvé změnilo proti loňské sezoně? Odešel střelec Brendl, přestoupil do Letohradu, S p o r t v z á ř í Kopaná Dvůr Králové B Kostelec n.o. Muži I. A třída hod Dvůr Králové B Libčany Muži I. A třída hod Dvůr Králové Nový Bydžov Muži divize C hod Dvůr Králové B Kratonohy Muži I. A třída hod. dále Král (Nový Hradec Králové) a Blažek se vrátil z hostování do Bílé Třemešné. Z Trutnova přestoupil Jurik, na hostování přišel Slezák z Hradce Králové a Vít z Liberce B, z dorostu Ulrych a Volf. Klazar, který už trénoval se Slavií, bude pravděpodobně ještě alespoň pro podzimní část divizní sezony k dispozici Dvoru. V přípravných zápasech Dvůr prohrál s B mužstvem Mladé Boleslavi 0: 2 a Novým Hradcem Králové 1:2, remizoval s Červeným Kostelcem 1:1 a vyhrál nad Broumovem 4:2 a Horním Starým Městem 8:1. Trenér Miloš Dvořák a jeho asistent Jan Míl budou mít k dispozici tyto hráče: Do branky Tomka, Vočku a Ulrycha, do obrany Rejla, Volfa, Kruliše, Bělinu, Nováka, Ježka a Blažka, do zálohy Kilevníka, Míla, Víta, Holuba, Urbana a Řežábka a útočníky Klazara, Slezáka, M. Otradovského a Juríka. Kromě trenérské dvojice budou relizační tým tvořit ještě vedoucí mužstva Jaroslav Macek, fyzioterapeutka Klára Nováková a kustod Karel Nohejl. N a... (Pokračování ze str. 13) Dorost (9 a 9) 1. Aleš Poláček 594 bodů 2. Gabriela Vognarová 591 bodů (jednotlivé položky: 99, 99, 98, 97, 100, 98) 3. Petr Plecháč 589 bodů Malorážka 3 x 20 ran (L + S + K) Muži a junioři (6 závodníků): 1. Václav Haman 587 bodů! Ideální sestava (pravděpodobně): Tomek, Rejl, Kruliš, Novák, Ježek, Kilevník Holub, Vít, Řežábek, Klazar, Slezák. V prvním mistrovském zápase remizoval Dvůr na hřišti Nové Paky 1:1, když vedoucí branku vstřelil v 67. minutě Ježek a v 78. minutě vyrovnal Mička. K řadě změn došlo i v B mužstvu, které hraje I. A třídu. Přišli Vetter (Chotěvice), Stránský a Hanuš z Jaroměře, Ulrych, Volf, Bednář, Brentner, Bartoníček a Řehák (z dorostu), odešli Ježek a Bugar (Vítězná), L. Novák (Mostek), Voňka a Frieda (Kocbeře), Daniel (Mostek) a Poloprudský (Vítězná). Je pochopitelné, že se v sestavě budou dle možnoství objevovat i hráči A mužstva. V prvním kole Dvůr B porazil Jaroměř 1:0 (0:0), když jedinou branku zápasu vstřelil v 62. minutě z penalty Urban. Zápasu přihlíželo 300 diváků. Ve druhém kole Dvůr Králové A Dobrovice 2:0 (1:0), branky Vít a Kruliš, 350 diváků, Lázně Bělohrad/ Pecka Dvůr Králové B 0:0. (L: 97+99, S: 98+98, K: 97+98) 2. Aleš Janeček 564 bodů (L: 97+96, S: 94+91, K: 92+94) 3. Zdeněk Čadek 563 bodů (L: , S:85+92, K: 95+93) Ženy, juniorky a dorost (11 závodníků: 1. Petr Plecháč 582 bodů! (L: 99+98, S: 93+98, K: 99+95) 2. Gabriela Vognarová 582 bodů! 3. Alžběta Kračmarová 579 bodů (L: 98+99, S: 92+96, K: 98+97)

15 Florbalový výběr Královéhradeckého kraje. V horní řadě je první zleva Samek a třetí Baudisch. Ve spodní řadě je čtvrtý zleva Kroupa. F l o r b a l i s t é n a o l y m p i á d ě d ě t í a m l á d e ž e Josef Samek Český olympijský výbor pověřil uspořádáním her IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky Jihočeský kraj. Místem konání se ve dnech 23. až 28. června stalo město Tábor. Soutěžilo se ve dvanácti sportech. Jedním z nich byl i florbal. Zúčastnily se ho krajské výběry starších žáků ze čtrnácti krajů. Hráli chlapci ve věku 15 a 16 roků. Každý výběr měl 17 hráčů. A hrálo se na 3 x 12 minut. Místem utkání skupiny A, kde hrál Královéhradecký výběr, byl pěkný zimní stadion v Táboře. Výběr byl sestaven z oddílů sedmi měst. Nejvíce hráčů dodal Hradec Králové, po třech pak Dobruška a Hořice, Dvůr Králové n. L., Vrchlabí, Náchod a Trutnov po jednom. V sestavě byli tři Královédvoráci: Baudisch a Kroupa hrající nyní za FbK Hořice a Jar. Samek z týmu Kupflorbalku.cz ze Dvora Králové n. L. Všichni tři začínali a získali základy florbalu v Sokole Dvůr Králové n. L. Ve výběru kraje se rozhodně neztratili a patřili k těm lepším a přispěli tak k tomu, že Královéhradecký výběr patřil do lepší poloviny účastníků her. V prvním utkání ve skupině nastoupil výběr Královéhradeckého kraje proti Středočeskému kraji a prohrál 1:3 (0:0, 1:1, 0:2), jedinou branku dal ve 21. minutě Samek. Střely na branku 11:9 pro soupeře. Ve druhém utkání měl výběr za soupeře Moravskoslezský kraj. Soupeř byl v utkání velkým favoritem, takže nepřekvapila ani prohra 1:8 (0:2, 0:2, 1:4), ani poměr střel na branku 7:16. Hrozil neúspěch ve skupině, a proto výhra nad Vysočinou 2:0 (0:0, 0:0, 2:0), která ještě zachovala naději na postup, přišla v pravý čas. Střelci soupeře byli aktivnější v poměru 8: 10, ale na vítězství jim to nestačilo. Jihomoravský výběr byl vemi těžkým soupeřem a proto porážka jen o jednu branku 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) se jevila jako přijatelný výsledek. O hodnotě výsledku svědčí i konečné umístění Jihomoravského kraje v turnaji třetí místo. Oba soupeři nevyužili po jedné přesilovce. Kupodivu aktivnější ve střelbě bylo poražené družstvo v poměru 10:8. V předposledním utkání ve skupině byl soupeřem našeho výběru tým Libereckého kraje, který nakonec skončil na celkovém čtvrtém místě. Soupeř měl po celé utkání převahu (střely na branky 10:5), ale ke vstřelení gólu mu to nepomohlo. Z vítězství 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) se nakonec radovali hráči našeho kraje a uchovali si tak ještě naději na postup ze skupiny. V posledním utkání ve skupině se rozhodovalo o tom, zda Královéhradecký kraj bude bojovat ve skupině do 8. místa, nebo o 9. až 14. místo. Soupeřem byl tým Karlovarského kraje, který předtím vyhrál nad silným Jihomoravským krajem. Náš tým se snažil, hrál velmi aktivně, o čemž svědčí poměr střel na branku 15:11 a nakonec z toho byl nerozhodný výsledek 3: 3 (2:0, 1:1, 0:2). Tento výsledek zaručil postup do čtvrtfinále ze 4. místa. Ve čtvrfinále čekal tým Prahy, který nakonec skončil celkově druhý. Prohra 1:8 (0:5, 0:3, 1:0) byla nakonec po průběhu první třetiny a dvou vyloučeních ještě přijatelná. Poměr střel 10:29. V boji o 5. až 8. místo čekal náš tým výběr Olomouckého kraje. Soupeř vystřelil patnáctkrát a z toho dal pět branek, výběr našeho kraje ohrozil branku jedenáctkrát a dal pouze jeden gól. Třetiny: 0:3, 0:1, 1:1. V posledním zápase se výběru Králvéhradeckého kraje podařilo vybojovat konečné sedmé místo po vítězství nad Plzeňským krajem 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Střely na branku 12: 9, vyloučení 2:1.

16 N a m i s t r o v s t v í Č R s k á k a l a R y c h t e r o v á v ž d y f i n á l e Jaromír Bek V sobotu 20. června se v Liberci konalo mistrovství republiky juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně za účasti nejlepších závodníků z šesti oddílů. Závod se konal v gymnstickém sále Tip sport arény a na rozdíl od loňského roku se vše muselo stihnout za jediný den, což bylo pro závodníky velmi náročné. V případě naší závodnice to znamenalo zaskákat dvanáct závodních sestav během šesti hodin. Z našeho oddílu splnila podmínky účasti Petra Rychterová v obou kategoriích. Dosáhla výborných výsledků, když se v každé kategorii probojovala do finále. V kategorii juniorek zaskákala dobře a obsadila výborné třetí místo. V synchronních dvojicích juniorek skákala Petra se svojí partnerkou Kateřinou Solanskou z Rožnova pod Radhoštěm a i zde předvedla tato dvojice dobrý výkon a obsadila druhé místo. V nejvíce obsazené kategorii žen naše závodnice nezklamala a obsadila osmé místo. V synchronních dvojicích žen dvojice Rychterová Solanská k dobrému provedení přidala i synchronnost a bylo z toho výborné druhé místo. P o d z i m n í m Královédvorskem Zveme vás na závìr léta na 6. roèník toulek Podzimním Královédvorskem. Akci poøádá Klub èeských turistù Dvoráci v sobotu 5. záøí. Start individuální od 7 do 10 hodin od Základní školy 5. kvìtna, ulice 28. øíjna, Dvùr Králové. Cíl do 17 hodin. Pro pìší jsou pøipraveny trasy 7, 15, 25 a 35 km, pro cyklisty trasy 15, 30 a 50 km. Akce se koná za každého poèasí. Poøadatelé doporuèují mapu KÈT è. 23 Podkrkonoší. Každý úèastník obdrží v cíli pamìtní diplom a malý suvenýr. Pøípadná zavazadla je možno uschovat na startu KRÁLOVÉDVORSKÉ LISTY vydává J. Pišta a spol., společnost s r. o. telefon připravuje nezávislá redakce - povoleno odborem kultury Okresního úřadu v Trutnově, č. kult. 318/91/HB. Cena 6 Kč. Redaktor Miroslav Puš, Macharova 2096, Dvůr Králové n. L., tel Administrace a příjem inzerce Jana Fiřtová, Husova ul. 128, Dvůr Králové n. L., mob.: , - volat můžete od 7.00 do 8.30 hod. a od do hodin. Uzávěrka KL je 15. den v měsíci, kromě prosince (10.) a července (KL nevycházejí). Tiskne Tiskárna TYP TISK s. r. o., Riegrova 327, Dvůr Králové n. L., telefon Za pravdivost v článcích odpovídají autoři.

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice č.1/07 Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Utkání 16. kola I.A třídy 31. března 2007 od 16:30 hod Hl.rozhodčí: Krauz asistenti: Komanec, Rys delegát: ----- Tabulka Program 16.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu.

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Poprvé bylo hráno 7. prosince 1993. Je určeno dětem mateřských škol a mladším žákům prvního

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015 Editorial, Zprávy z hradu Akce, které nás čekají M ilý spoluskauti, vítam Vás v dalším vydání našeho oddílového časopisu a chtěl bych Vás upozornit na pár věcí. V prvé řadě byste neměli zapomenout na jednu

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

SK MALEŠOV, PSČ mob: , ,

SK MALEŠOV, PSČ mob: , , mob 728 046 280,723 879 596, e-mail skmalesov@seznam.cz MEMORIAL FRANTIŠKA LHOTÁKA Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků 18.ročník Záštitu turnaje převzal. Vojtěch Novotný Odchovanec SK Malešov v

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK

U 14 O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 2017 XI. ROČNÍK U O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ 07 XI. ROČNÍK 9. 0. 7. 07 ÚVODNÍ SLOVO U Právě jste se stali součástí XI. ročníku mezinárodního turnaje O pohár primátora města Hradce Králové. Někteří z Vás jsou

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan Vstupné 25,- Kč, tento program platí zároveň jako vstupenka na fotbalové utkání. MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ I.B TŘÍDA SKUPINA A - 24. KOLO SOKOL LOCHKOV FC ZLIČÍN B SOBOTA 2.6.2012 OD 10.30 Hlavní rozhodčí:

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2016 Pohár města Česká Lípa 24. 25. 9. 2016 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2016 - Česká Lípa - r. 2009

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4.

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4. Karviná Program kina Centrum červenec 2010 Program najdete zde: http://programy.sms.cz/kina/karvina/centrum Divadlo a zábavné pořady Divadelní komedie Becočki Výuka a ukázka lidových velikonočních technik.

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

BSK TJ Jičín Žákovská liga žákyň U Kč

BSK TJ Jičín Žákovská liga žákyň U Kč Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání 18. března 2013 schválilo usnesením č. ZK/4/198/2013 přidělení finanční podpory formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE

MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE Copyright 2016 Pavla Toole Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 ISBN epub formátu: 978-80-7536-065-6 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-7536-066-3

Více

Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru. Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice

Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru. Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice X Soutěžní ročník 2015/2016 7.kolo Pražského přeboru Sobota, 17. října 2015 v 15:30 ABC Braník Třeboradice Úvodní slovo Vážení diváci, děkujeme Vám za dnešní návštěvu. Dnes nás čeká jeden z nejlepších

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Jak se točí se zvířaty?

Jak se točí se zvířaty? Jak se točí se zvířaty? Dne 18. 6. 2013 navštívili žáci školy, kteří docházejí na předmět mediální výchova, kameramana a majitele televizního studia Lemuria pana Jiřího Bálka. Ze školy jsme to k němu domů

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více