z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik"

Transkript

1 PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných v roce 1995 jsme postupovali stejným způsobem jako v předchozích letech, a museli tak řešit i podobné problémy. Jestliže jsme před rokem konstatovali, že množství regionálních periodik narůstá, můžeme letos tento trend potvrdit a předpokládáme, že napříště by měly být obě části, tedy archeologická a památkářská, odděleny. Rejstřík by zřejmě mohl zůstat společný. V části regionálních periodik se pak budeme snažit o větší důslednost a kompletnost jejich zpracování. Rezervy pociťujeme zejména v partii moravské. Jsme přesvědčeni, že v nejbližší době dokážeme odstranit nedostatky, které si postupně uvědomujeme, a že se předkládaný přehled stane významným pomocníkem památkové obce nejen při orientaci v jednom z nejpříbuznějších oborů, za který archeologii považujeme, ale i v upozornění na bohatou činnost pracovníků činných na aktivitách blízkým památkovým na regionálních úrovních. 1. Anderle Jan, Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni, AH, Rozbor dvou gotických stavebních fází objektu. 2. Barták Jiří - Macháček Jaromír - Pacovský Jaroslav - Schröfel Jan, Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá (1. část), BV- SČ, V rámci průzkumu, předcházející uvažovanou stavbu repliky odstřeleného zámku, byly geotechnicky určeny hloubky základových spár objektu. 3. Bartošková Andrea, Die Knochen- und Geweihindustrie aus der Vorburg der frühmittelalterlichen Budeč - Lage Na kašně, PA 2, Přehled nálezů výrobků z kosti a parohu ze středo- a mladohradištního horizontu budečského hradiště obsahuje kromě převažujících jednoduchých artefaktů i náročné řemeslné produkty (hřeben, obkládací destičky) a importované zboží (pouzdro skládacího srpu). 4. Beneš Jaromír, Les a bezlesí. Vývoj synatropizace české části Šumavy, ZS, Sledování vztahu a vývoje osídlení a zalesnění Šumavy od pravěku po novověk vyúsťuje ve stanovení sídelně historických zón Šumavy a Pošumaví. 5. Beneš Jaromír, Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1995, ZS, Přehled archeologické činnosti muzea zaznamenává akce v zaniklé vsi Malotín, v Husinci, v Netolicích (hradiště sv. Jana i vlastní město), v Prachaticích, na tvrzi Drslavice, ve Vimperku a na slovanském mohylníku na katastru obce Vitějovice. 6. Beneš Jaromír - Kubů František - Török Jan, Soubor militárií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, AR, Soubor obsahuje součásti zbroje, výstroje, munice a ženijních potřeb. Součástí jeho prezentování je podrobná zpráva o roli lokality v letech Benešová Jana, Příspěvek ke slovanskému osídlení východních a severovýchodních Čech, PS, Nástin vývoje slovanského osídlení a obsáhlý katalog slovanských nálezů regionu. 8. Benková Milena - Charvát Petr - Matoušek Václav, Zástavba města Berouna ve 13. století, AH, Vyhodnocení dosavadních archeologických výzkumů konstatuje existenci starší nepravidelné sídelní aglomerace patrně městského charakteru a kompletní přestavbu celého organismu po r Beránek Jan, K historii lázského vodního díla, Podbrdsko, Popis konstrukce lázské vodní nádrže z počátku 19. století, sloužící k zásobování březohorských dolů vodou, a jejích následných oprav. 10. Blažek Jan - Kotyza Oldřich, Raně středověké sídliště poblíž kostela sv. Petra a Pavla v Doksanech a otázka existence (či neexistence) zeměpanského dvora v těchto místech, AVSČ, Na základě archeologických nálezů na polykulturní lokalitě a rozboru okolního osídlení byla konstatována existence raně středověké osady v blízkosti románského kostela, v otázce existence zeměpanského dvora zaujímají autoři negativní stanovisko. 11. Bravermanová Milena - Kobrlová Jana - Samohýlová Alena, Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, AH, Rozbor nálezu kompletního oděvu Maxmiliána II. a dalších textilií z hrobu. 12. Břicháček Pavel, Příspěvek k dějinám milevského kláštera - svědectví archeologie, BS, Výzkum zaznamenal pod barokním děkanstvím relikty románského a gotického opatství, v prostoru I. nádvoří předklášterní pohřebiště a pozůstatky zaniklé zástavby. Významný je i soubor reliéfních románských a raně gotických geometrických dlaždic. 13. Bubeník Josef, K opevnění vrchu Rubínu u Podbořan (osada Dolánky, obec Podbořany, okr. Louny) v době hradištní, AR, Torzovité nálezy hradištního opevnění a keramiky dovolují konstatovat existenci jednoho z našich nejstarších slovanských hradišť, vzniklého z využitím pravěké fortifikace. 14. Cejnková Dana - Loskotová Irena - Plaček Miroslav, Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, BMD, Autoři charakterizují původní podobu hradu snad již z 1. poloviny 13. století jako dvouvěžovou dispozici s obvodovou zástavbou. 15. Černá Eva, Nálezy skel ze středověkého Mostu, AVSČ, Rozbor nálezů skleněných nádob z přelomu 14. a 15. století z odpadní jímky. 16. Čiháková Jarmila - Zavřel Jan, Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany, AH, Zdůraznění role nepříliš příznivých přírodních poměrů pro počátky vývoje malostranského osídlení. 17. Čulíková Věra, Rekonstruktion der synanthropen Vegetation des mittelalterlichen Most, PA 1, Souhrné zhodnocení mosteckých paleobotanických makrozbytků. 18. Čulíková Věra, Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě, AH, V rámci archeobotanického rozboru nálezu z 1. poloviny 17. století ze špitálu sv. Antonína v Kanovnické ulici na Hradčanech bylo konstatováno značné množství rostlin s léčivými účinky - mezi nimi i semeno tabáku selského. 19. Doležel Jiří, Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov), AH, Srovnání vývoje uvedených měst na základě archeologických a písemných pramenů vyzdvihuje důležitost Ivančic a Vyškova. 20. Dragoun Zdeněk, Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském, AH, Nález poutního odznaku z konce 13. století obohacuje kolekci těchto devocionálií z Kolína nad Rýnem o dosud neznámý typ. 21. Dragoun Zdeněk a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech , PSH, Stručná sumarizace výsledků téměř 150 archeologických akcí zejména v historickém jádru Prahy (Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov, Nové Město, Vyšehrad), ale i v dalších částech hlavního města (Břevnov, Bubeneč, Dolní Chabry, Běchovice, Vršovice). 22. Dufek Antonín, Brněnské sochařství do roku 1411, BMD, Bez obrazové dokumentace je v příspěvku zpracována brněnská drobná plastika z období (pečetě) i kamenná a dřevěná sochařská díla od konce 13. století (Tuřanská madona) do r (soubor 143

2 plastik 2. čtvrtiny 14. století z chrámu na Petrově, díla Mistra michelské madony, Ukřižovaný od sv. Jakuba a další). 23. Durdík Tomáš, Královské hrady a královská města v Čechách 13. století, AH, V rámci sítě královských hradů a královských měst autor konstatuje ve většině případů úzkou vazbu mezi konkrétní dvojicí hrad - město. 24. Dvořák Josef, Geologická pozice kláštera v Rajhradě, složení a původ stavebního materiálu, JM, Popis geologického prostředí kláštera s určením hornin, použitých k jeho stavbě, zachycených při archeologickém výzkumu. Použité materiál pocházejí z okolí a vzdáleností 5-12 km. 25. Edel Tomáš - Brož Radek, Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku, AH, Pozdně gotická malby přes šablonu je doložena na skříních z kostelů sv. Ducha v Českém Dubu a sv. Mikuláše v Kašperských Horách, na truhle z kostela sv. Bartoloměje v Plzni a na stropech kostelů sv. Vavřince ve Zdouni a P. Marie v Broumově. 26. Ernée Michal, Nález fragmentu gotické dlaždice v měšťanském prostředí Českého Krumlova, AR, Informace o nálezu dlaždice patrně z konce 13. století. 27. Ernée Michal, Archeologické výzkumy v historickém jádru Českého Krumlova v roce 1994, AR, Nálezy z prostoru vlastního města dokládají osídlení a zástavbu od 2. poloviny 13. století. V prostoru latránu bylo zjištěno středověké smetiště, v areálu zámku doklady fortifikační aktivity z 16. nebo počátku 17. století. 28. Fišera Zdeněk, Ploukonice, Hláska, Lokalizace a terénní náčrt tvrziště. 29. Flodr Miroslav, Privilegium města Brna a jeho velké dědictví, BMD, Přehled vývoje brněnských středověkých městských práv. 30. Flodrová Milena, Královský a markraběcí dům v Brně, BMD, Rekonstrukce topografické situace několika významných obytných staveb středověkého Brna. 31. Flodrová Milena - Loskotová Irena, Výrobky brněnských řemeslníků 14. století, AH, Prezentace rozsáhlé kolekce předmětů materiální kultury získané výzkumem odpadních jímek v areálu Staré radnice v Brně. 32. Frolík Jan, Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice), ZMHK, Výzkum části zadní partie městské parcely vyloučil existenci příkopu na jižní straně předpokládaného městského hradu. 33. Frolík Jan - Hazlbauer Zdeněk - Rückerová Alena, Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky, AH, Ve sbírkách kachlů v muzeích v Čáslavi a Chrudimi bylo konstatováno 9 typů z dílny hrnčířské rodiny Medků, působící v poslední čtvrtině 15. a 1. polovině 16. století. 34. Frolík Jan - Sigl Jiří, Development of Early Medieval Settlement and Related Structural Changes within the Chrudim Region: a reserch contribution, PA 2, Přehled vývoje osídlení východní části centrální oblasti Chrudimska od 7. století do vrcholného středověku konstatuje existenci stálých sídelních komplexů, vázaných k určitým centrálním bodům, tvořeným kostely nebo panskými sídly. 35. Frolík Jan - Sigl Jiří, Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85), AH, Zjištění významných etap vývoje Chrudimi při hradbách koresponduje s objevy v centrální části města. 36. Frolík Jan - Tomášek Martin, Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech , AH, Přehled vývoje zástavby na třech sousedících městských parcelách od 1. poloviny 14. století včetně hradební zdi na jejich zadní straně. 37. Fröhlich Jiří, Hroby v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, ZS, Určení nálezů z hrobů odkrytých v r převážně do 18. století; esovitá záušnice dokládá pohřbívání v raném středověku a svědčí pro existenci hypotetické románské stavební fáze. 38. Gabriel František - Flesar Stanislav, Změny parcelace v historickém jádru České Lípy, AH, Konstatování konstrukčních a prostorových rozdílů mezi předlokační a lokační fází města. 39. Hásková Jarmila, Slavníkovci v historické výpovědi svých mincí, AR, Shrnující historické vyhodnocení slavníkovského mincování. 40. Hauserová Milena, Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem, AH, Rozbor dvou základních typů domu se středním vjezdem dokumentovaný vybranými půdorysy z Kutné Hory, Kolína, Tachova, Kouřimi, Plzně, Mostu, Čáslavi, Domažlic a Prahy. 41. Hefner Zdeněk, Hrad Sokolčí, Hláska, Popis a skica hradní zříceniny. 42. Hefner Zdeněk, Hrad Starý Žeberk, Hláska, 1-3. Dějiny, popis a terénní skica hradní zříceniny. 43. Hefner Zdeněk, Nový Žeberk, Hláska, Dějiny, popis a terénní skica hradní zříceniny. 44. Hoffmannová Jaroslava, Hrobka Metternichů v Plasích, MZK, Historické okolnosti a stručný popis metternichovské hrobky v kostele sv. Václava, výčet pohřbených příslušníků rodu. 45. Hrabáková Kamila, Kaplička ve Zdůlí (v Důlí) u Vimperka, ZS, Historie kapličky postavené r Huml Václav, K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze, AH, Prezentace starší zástavby v místech severní boční lodi kostela zdůrazňuje sklípek s kolekcí keramiky konce 13. a 1. poloviny 14. století a cihlovou pec zaniklou v 16. století. Zmíněn je i nález pokladu mincí z doby po r Huml Václav, Rudolfínská lékárna na Koňském trhu očima archeologie, RMP 7-8, Historie a výsledky archeologického výzkumu domu čp. 837/II na Václavském náměstí na Novém Městě pražském. 48. Hůrková Jindra, Středověká červená keramika z Klatov, AR, Z výsledků výzkumu na zadní partii parcely domu čp. 152 na náměstí je kromě reliktů zástavby věnována pozornost zvláštní keramice století. 49. Charvát Petr, Přes řeku a na jih: Slavníkovci na Čáslavsku, AR, Práce vyznívá ve prospěch přítomnosti Slavníkovců v regionu, zejména přímo na čáslavském Hrádku. 50. Chotěbor Petr, Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu, AH, Jednotná kolekce terakotových obkladů průčelí pochází zřejmě z výzdoby pernštejnského domu na Jiřském náměstí z let Jankovská Vlasta, Pollenanalysen der mittelalterlichen Ablagerungen in dem Moster - Gebiet, PA 1, Souhrná publikace pylových analýz z Mostu, oblasti Komořanského jezera a Hrdlovky. 52. Ježek Martin, K prvotní poloze Rakovníka, AH, Výsledky archeologických výzkumů odmítají lokalizaci původního osídlení 1. poloviny 13. století ke kostelu sv. Jiljí a potvrzují ji východně od dnešního náměstí. 53. Ježek Martin, Výzkum v pardubickém chrámu sv. Bartoloměje, ZMHK, Výsledky výzkumu v interiéru chrámu vylučují existenci starší stavby před počátkem 16. století. 54. Justová Jarmila, Knížecí prostředí na slavníkovské Libici ve světle archeologických objevů, AR, Přehledné shrnutí jednotlivých okruhů otázek předslavníkovské a slavníkovské Libice. 55. Kalferst Jiří - Prostředník Jan, Výzkum hradu Dolní Štěpanice (okr. Semily), ČRP, Popis lokality a výsledků výzkumu provází zaměření lokality. 56. Karel Tomáš, Vysoká brána aneb opevnění Dobřan, Hláska, 3-7. Pokus o rekonstrukci trasy městské fortifikace a publikování nově nalezeného zaměření Vysoké brány před demolicí r Kašička František, U bývalé Dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně historický průzkum oblasti, AH, Rozbor zástavby v sousedství jedné z bran přemyslovského malostranského opevnění. 58. Kašpar Vojtěch - Vařeka Pavel, Záchranný archeologický výzkum v Petrské ulici čp. 1136/II v Praze 1, AR, Zaznamenány torza dvou gotických fází domu a zpracován soubor keramiky 1. poloviny 15. století. 59. Klápště Jan, Kostel sv. Václava v Mostě, AR, , Na základě stavebně historického (J. Muk) a archeologického průzkumu konstatován vývoj lokality od osídlení století přes dnes již neurčitelnou sakrální stavbu, fungující ve 13. století, po novostavbu dnešní svatyně, pocházející z 15. století. 60. Klápště Jan, Stavební vývoj a místní souvislosti kostela P. Marie v Mostě, AVSČ, Sumarizace výsledků archeologického výzkumu odmítá existenci starší stavby před raně gotickou bazilikou, nahrazenou pozdně gotickou halou a dotýká se problematiky dalších sakrálních staveb v Mostě. 61. Kohoutek Jiří, Počátky města Přerova, AH, Výzkum na ploše Horního města odkryl intenzivní dřevěnou zástavbu lokality z 11. století. Součástí příspěvku je přehled vývoje Přerova do 18. století. 62. Kotyza Oldřich - Tomas Jindřich, Nejstarší městské hradby v Litoměřicích, AH, Zpráva o nálezu reliktů starší fáze městského opevnění z poloviny 13. století je doplněna celkovou rekonstrukcí jeho průběhu a obsáhlým výčtem písemných zpráv. 63. Kotyza Oldřich - Tomas Jindřich, Počátky Budyně nad Ohří, Litoměřicko, Přehled vývoje lokality na základě archeologických nálezů registruje hradištní osídlení století, knížecí dvůr z 11. století v prostoru kostela P. Marie Sněžné a ve 2. polovině 13. století vznik hradu a města. Součástí je rozbor lučanského kmenového území a hradišť. 64. Kratinová Vlasta, Malířství související s Brnem do roku 1411, BMD, Bez obrazové dokumentace provedené zhodnocení Brněnské madony (desková malba z doby před r. 1373) a nástěnné malby deseti světců z bývalé královské kaple Panny Marie a sv. Václava (2. čtvrtina 14. století). 65. Krejčí Marek, Smíchovská Portheimka, RMP 4, Historie stavby a její památkové ochrany. 144

3 PrÛzkumY památek II/ Krejčík Tomáš, Mincovnictví knížete Konráda I. v Brně, BMD, Charakteristika denárů brněnského knížete Konráda I. z 2. poloviny 11. století. 67. Krejčíková Jarmila - Krejčík Tomáš, Nejstarší pečeť města Brna, BMD, Rozbor nejstarší brněnské pečeti, doložené poprvé k roku Křivánek Roman, Příklady výsledků geofyziky při vyhledávání zaniklých středověkých sklářských hutí v Krušných a Lužických horách, AR, Z dvaceti magnetometricky a archeologicky sledovaných lokalit jsou uvedeny výsledky geofyzikálního průzkumu hutí Jilmová I, Moldava II a III, Dolní Podluží I a dalších dvou krušnohorských z německé strany. 69. Křivánek Roman, Shrnutí výsledků geofyzikálních měření na místech zaniklých středověkých skláren, AVSČ, Závěry konstatované na výsledcích převážně magnetometrických měření na 20 lokalitách severozápadních Čech (Moldava, Jilmová, Vlčí Hora, Dolní Podluží, Svor, Kyjov, Mikulášovice, Rozhled, Bečov) a přilehlé části Německa. 70. Kubů František - Zavřel Petr, Prachatický systém Zlaté stezky, ZS, Podrobný popis a zaměření nevelkého úseku Zlaté stezky jižně od Prachatic. 71. Kuča Karel, Poznámky ke kompozici ortogonálních městských lokací v Čechách, AH, Výčet 82 městských lokací sledovaného typu zahrnuje vedle převažujících středověkých i renesanční a barokní města a klasicistní pevnosti. 72. Květ Radan, Staré stezky a osídlení v České republice, ZS, Stručná zpráva o rekonstrukci hlavních historických komunikačních spojů (mapa) a jejich hierarchizaci na dálkové, regionální a lokální. 73. Kyncl Josef - Kyncl Tomáš, Die Tannenchronologie der mittelalterlichen Stadt Most, PA 1, Archeologické nálezy umožnily vytvořit dendrochronologickou křivku jedle pro období Lancinger Luboš, Z místopisu Nového Města pražského v stol. (Panská ulice), PSH, Zpracování dějin zástavby Panské ulice. 75. Lancinger Luboš - Svoboda Ladislav, Střížkův plátenický dům v Horní Branné, ČRP, Zpracování historie a stavebního vývoje objektu. 76. Loskotová Irena - Procházka Rudolf, Brněnské zemnice (Příspěvek k vývoji městské zástavby 13. stol.), BMD, Prezentace dosud známých brněnských zahloubených obytných objektů 13. století. 77. Lutovský Michal, Několik poznámek k problematice slavníkovské domény, AR, Skeptický pohled na archeologické možnosti řešení problematiky. 78. Merhautová Anežka, Kostel na Libici, AR, Diskusní příspěvek k otázce detailního zařazení kostela na libickém hradišti. 79. Měřínský Zdeněk, Úvodem - Brno mezi léty , BMD,9-22. Přehledné zhodnocení písemných a archeologických pramenů k nejstarším dějinám Brna se zabývá i lokalizací přemyslovského brněnského hradu, který předpokládá spíše než na dříve uvažovaných lokalitách (Petrov, Špilberk) na území Starého Brna. 80. Měřínský Zdeněk - Zumpfe Eva, Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau, AH, Konstatování vzájemného ovlivňování středověkých měst na jižní Moravě a v Dolních Rakousích v rovině právní, stavební i v rovině každodenního života. 81. Michna Pavel J., Nález středověké studny v Brně, BMD, Zpráva o výzkumu spodní partie studny v Rašínově ulici s nevelkým nálezovým souborem 2. poloviny 14. století. 82. Mlčák Leoš, Gotické a renesanční zvony okresu Šumperk, SM, Stručný popis 30 gotických a renesančních zvonů z regionu. 83. Musil František, Méně známé ikonografické prameny umožňující poznání našich hradů a zámků, Hláska - příloha, 6-8. Upozornění na soubor desítek litografií českých a moravských hradů z 30. let 19. století (F. A. Kunike) a 150 vyobrazení z 60. let 19. století (W. Rau). 84. Nechvátal Bořivoj, Ještě k problematice tzv. Libušiny lázně na Vyšehradě, PEŠ, Po stavebně historickém výzkumu z r a zhodnocení ikonografických pramenů je původ stavby kladen do 2. poloviny 14. století. 85. Nejedlý Vratislav - Suchomel Miloš - Zahradník Pavel, Mariánské a další světecké sloupy na Semilsku, ČRP, Popis barokních světeckých sloupů (Jilemnice, Kacanovy, Kadeřavec, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Roztoky u Semil, Semily, Škodějov, Tříč, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Vysoké nad Jizerou) doplňují i dva sloupy z poloviny 19. století (Turnov, Všeň). 86. Nekuda Rostislav, Vývoj trojdílného rolnického domu v období vrcholného a pozdního středověku na Moravě ve světle archeologických výzkumů, AH, Problematika je sledována na výsledcích výzkumů ve Mstěnicích a Pffaffenschlagu s přihlédnutím k lokalitám Rýmařov, Konůvky, Bystřec a Vilémov. 87. Nováček Karel, Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku, Podbrdsko, V rámci poznání mikroregionu jsou podrobně popsány relikty zaniklé vsi Komorsko a zaniklé vsi neznámého jména v poloze Vranovská Hůrka. 88. Ouroda Vlastislav, Obnova a výzkum historického jádra Prachatic v roce 1995, ZS, Informace o sedmi rekonstrukčních a restauračních pracích na památkovém fondu Prachatic. 89. Panáček Jaroslav - Gabriel František, Kostel sv. Máří Magdaleny v České Lípě, BVSČ, Rozbor písemných zpráv a stavební podoby gotického kostela. 90. Páral Václav - Měchurová Zdeňka - Riedlová Michaela, Zvířecí kosti ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov), AH, Rozbor nálezů zvířecích kostí z lokality srovnává bohatší prostředí panského sídla s chudším prostředím vlastní vsi. 91. Pažourek Vlastimil - Velímský Tomáš, Nově zjištěné raně středověké nálezy z Labských pískovců - příspěvek k počátkům slovanského osídlení ve Šluknovském výběžku, AVSČ, Doklady středohradištního osídlení polohy Adlerhorn na k. ú. Brtníky patrně souvisí s cestou z Horní Lužice do severozápadních Čech. 92. Plaček Miroslav, Jevišovické hrady do konce 15. století, VVM, Stavební historie a dějiny hradu Starý zámek a městečka Jevišovic s podrobným popisem konstrukce a stavebních prvků. 93. Plaček Miroslav - Miloš Stanislav, Fortifikační systém Hranic na Moravě, AH, Práce konstatuje existenci staršího městského hradu, přestavěného ve třech etapách v renesanční zámek a zakomponovaného do systému městské fortifikace. 94. Poláček Lumír, Hradisko u Kramolína. Archeologický výzkum a jeho výpověď o slovanském osídlení hradiska. VVM, Shrnutí dosavadních hodnocení slovanského osídlení pravěkého a raně historického hradiska. Popis fortifikace, nálezové situace a rozbor slovanských nálezů. 95. Procházka Lubomír, Kresebná dokumentace ke studiu drobné sakrální architektury na území středních Čech, SVS, V rámci upozornění na soubor akvarelů Božích muk J. Pavelky z 50. let 20. století z Blatenska a kreseb kapliček a zvoniček F. Chalupy z Vlašimska z let je reprodukováno zobrazení kapliček z Boliny a Načeradce. 96. Procházka Rudolf - Himmelová Zdenka, Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, AH, Velkoplošný výzkum v jádru Brna zaznamenal vývoj zástavby několika parcel od 1. poloviny 13. století. 97. Prostředník Jan, Archeologické výzkumy turnovského muzea v roce 1994, ČRP, Resumovány výsledky výzkumů v Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Lomnici nad Popelkou, Turnově, Jilemnici, Českém Dubu a na Hrubé Skále. 98. Prostředník Jan, Předstihový výzkum na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi, PS, Mezi nálezy z doby od 11. století do současnosti patří i dusaná podlahy obytného objektu vrcholného či pozdního středověku. 99. Prostředník Jan, Přehled archeologických výzkumů turnovského muzea v roce 1994, ZMHK, Stručné informace o výsledcích výzkumů na středověkých lokalitách Bělá pod Bezdězem, Český Dub, dolní hrad Dolní Štěpanice, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště Prostředník Jan, Příspěvek k dějinám stavebního vývoje města Jičína, ČRP, Archeologický výzkum při výkopech inženýrských sítí zaznamenal pět obytných objektů zaniklých ve 2. polovině 16. století Prostředník Jan, Výsledky záchranného výzkumu v domě U zlatého kohouta v Mladé Boleslavi, PS, Výzkumem byl zjištěn hradištní nálezový horizont, raně středověké hroby a relikt vrcholně středověké zástavby, předcházející dochovanou renesanční etapu domu Razím Vladislav, Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení, AH, Upozornění na vypovídací hodnotu městských opevnění pro posuzování řady otázek vývoje a role středověkých měst Richterová Julie, Archeologický výzkum při rekonstrukci domu čp. 568 v Praze I na Starém Městě, RMP 1, 4-6. Základní informace o historii domu a výsledcích archeologického výzkumu Richterová Julie, K historii domu a parcely domu čp. 568, Ovocný trh 17, Praha 1 - Staré Město, AH, Výsledky výzkumu zachytily doklady osídlení z doby před vznikem Havelského Města i některé partie gotické zástavby parcely Rohlíková Eva, Kostel sv. Václava na Proseku, RMP 2, Historie a popis stavby Rous Pavel, Nález středověké keramiky u osady Ovčín u Havlíčkova Brodu, ZMHK, Početný soubor keramiky indikuje severně od dnešní osady intenzivní osídlení 2. poloviny 13. století Rožmberský Petr, Hoštice a Hoštičky, Hláska, Příspěvek do diskuse o existenci panských sídel v uvedených lokalitách na základě rozboru písemných zpráv a dochovaných reliktů. 145

4 108. Rožmberský Petr, Hrad Kyjov a Malesice, Hláska - příloha, 1-5. Dějiny, popis a terénní skica hradu Kyjova a zhodnocení stavu poznání zaniklé tvrze v Malesicích Rožmberský Petr, Žernovnická tvrz, Hláska, Konstatování existence tvrze ve vsi na základě historických zpráv Ryšavý Vratislav, Dům čp. 152 v Alšově ulici v Novém Boru, BVSČ, Dějiny a stručný popis stavby vzniklé kolem r Sadílek Jaroslav, Hrad Louka u Olešnice na Moravě, Hláska - příloha, Dějiny, popis, terénní skica a zhodnocení nálezu hradní zříceniny Sigl Jiří, Předstihový výzkumu v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994, ZMHK, Výzkum na městské parcele zachytil torzo zděné stavby z přelomu století, polozemnice a odpadních jímek Sigl Jiří - Wolf Vladimír, Archeologický výzkum městských hradeb v Trutnově, ZMHK, Před kamennými hradbami ze 14. století chránila lokalitu patrně dřevěná hradba, která se projevila ve formě zahloubeného žlabu Skutil Jan, Místní jméno Brno - jeho původ a význam, BMD, Etymologický rozbor názvu města, kladený do souvislostí s výsledky archeologických výzkumů, klade původní sídlištní areál na území Starého Brna Sláma Jiří, Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 19. století? AR, Kritické shrnutí problematiky z pohledu historických a archeologických pramenů Slavík Jiří, Gotická podoba kostela svatého Mikuláše v Chotči (okr. Jičín), ZMHK, Při opravě omítek zjištěna gotická podstata kostela Slavík Jiří, Náhrobník z Velké Jesenice (okr. Trutnov), ZMHK, Vyobrazení a popis dosud neznámé náhrobní desky Slavík Jiří, Současné úkoly castellologie v severovýchodních Čechách, ZMHK, Seznam lokalit, na jejichž poznání se obor v oblasti soustřeďuje Smetana Jan, Proměny struktury městské sítě na severu Čech do 15. století, AH, Přehled struktury městské sítě severních Čech z hlediska majetkoprávního a prostorových a velikostních relací Smitka Josef, Nové poznatky k fortifikaci města Horažďovic, Hláska - příloha, Na základě nalezených plánů rekonstruována situace Pražské brány s barbakánem a konstatovány další nová zjištění o opevnění Smitka Josef, Panské sídlo v Horažďovicích, Hláska, Dějiny Horažďovic a hypotetická rekonstrukce jádra středověkého hradu Sommer Petr, Sázavský klášter v gotické podobě, Sázavsko, Charakteristika vývoje a postupu stavby gotické fáze kláštera na základě archeologických a stavebně historických zjištění provázená rekonstručními kresbami M. Štědry Stará Dagmar, Významný nález cínového předmětu z Tábora, AR, Publikace nálezu cínového talíře s dvěma konvářskými značkami a rytým monogramem majitele Starec Petr, Archeologie a kolektory, RMP 10, 1-5. Z výsledků archeologických výzkumů na trase novoměstských kolektorů je výjimečné zjištění vodoteče před staroměstskou fortifikací v ulici Na příkopě Sulitková Ludmila, Několik poznámek k dějinám Brna ve 13. století (K původu brněnského patriciátu), BMD, V rámci úvah o počátcích brněnského patriciátu jsou uvedeny i topografické údaje o kamenné zástavbě Brna ve 13. století Sviták Zbyněk, Několik poznámek k průběhu komunikací v regionu brněnské aglomerace do vzniku středověkého města, BMD, Rozbor raně středověkého komunikačního schématu a jeho proměn v souvislosti s přesuny centra brněnské sídelní aglomerace Svoboda Ladislav, O plášťových hradech, AH, Katalog uvedeného typu hradů obsahuje 75 českých a 51 moravských lokalit a je provázen 60 půdorysy a 4 hmotovými rekonstrukcemi Šebesta Pavel, Kostel sv. Jakuba Většího v Pomezí (Mühlbachu), SCHMb, Upřesnění podoby románské fáze kostela na základě archeologického výzkumu Švábenský Mojmír, K dějinám Brna v letech , BMD, Práce se věnuje v uvedeném časovém rozmezí topografii města včetně středověkého opevnění, vztahu Brna k politickým dějinám českého státu, správě města a otázkám práva a soudnictví Tomášek Martin, Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993, AR, Podle nálezů vznikla městská fortifikace patrně ještě ve 13. století, snad již tehdy s parkánem, když dnes dochovaný pochází až z 15. století. Hradební zeď byla výrazně upravována v 16. století Úlovec Jiří, Bývalá panská sídla v Přemilovicích, Otovicích a Dalovicích, HSK, Přehled písemných zpráv a popis reliktů dvojic panských sídel (staršího a mladšího) ve třech lokalitách Karlovarska, patřících ve středověku k manskému systému hradu Lokte Úlovec Jiří, Dějiny a stavební podoba bývalé tvrze v Brázdimi, SSH, Podrobné zpracování písemných zpráv o lokalitě do 2. poloviny 18. století s prezentací historických plánů a dochovaných reliktů původně dvoupalácové tvrze Úlovec Jiří, Historie a stavební podoba tvrze a zámku v Horních Lubech - Ober Schönbachu, SCHMa, Podrobné zpracování dějin a popis jednoho z patrně dvou panských sídel v lokalitě, dnes v podobě ruiny Úlovec Jiří, O bývalých tvrzích v Drmoulu, na Panském vrchu, v Trstěnicích, Horní Vsi a v Skelné Huti, SCHMb, Podrobné zpracování historie a základní charakteristika výše uvedených zaniklých panských sídel Úlovec Jiří, Památky obce Tetětice u Klatov, MZK, Historie obce a popis barokního zámku a stejně staré kaple Úlovec Jiří, Panská sídla nižší šlechty na Táborsku v mladovožickém regionu, AH, Práce upřesňuje a opravuje pohled na vývoj panských sídel v Dolních Hořicích a Polánce Úlovec Jiří, Příspěvek k dějinám a stavební podobě tvrze v Hlubanech, SOAL, Podrobné zpracování dějin a popis lokality se zaměřením dochované stavby Úlovec Jiří, Zaniklý hrad Křečov, SOAL, Podrobné zpracování historie lokality spolu s popisem a grafickým zachycením podoby podle různých autorů Úlovec Jiří, Zapomenutá tvrz v Koupi, Podbrdsko, Podrobné zpracování historie obce do roku 1646 a popis, zaměření a zhodnocení budovy tvrze, která není tak zcela zapomenutá (viz P. Chotěbor, in: Hrady a zámky v Čechách, Olympia Praha 1986). V soustředění na zapomenutost tvrze autor přehlédl přesnou identifikaci a charakteristiku objektu P. Chotěborem v roce 1986 (Hrady a zámky v Čechách, Olympia Praha) Úlovec Jiří, Zapomenuté panské sídlo v Myšlíně u Mnichovic, Hláska - příloha, Důkladný rozbor písemných pramenů a konstatování existence středověkého tvrziště a zámečku snad již z 18. století Úlovec Jiří, Zapomenutý zámek ve Strančicích, PEŠ, Dějiny obce a identifikace panského sídla z počátku 18. století Úlovec Jiří - Fišera Zdeněk, Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji hradu Zbirohu, ČRP, Zpracování písemných zpráv a popis zbytků hradu se zaměřením současného stavu. Využity výsledky archeologického výzkumu z r Ulrychová Eva, Nejstarší městský dům v Jičíně, ZMHK, Zmínka o zjištěné destrukci domu (?) zaniklého podle nálezů v polovině 14. (?!) století Unger Josef, Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera, JM, Výsledky výzkumu z r se zjištěným souvrstvím s doklady nejstarší stavební aktivity nejpozději z počátku 13. století, nejstarší objevené zdivo z poloviny 13. století má kvádrovou románskou techniku. Klášter opevněn příkopem. Ve 14. století postavena křížová chodba s arkádami. Popis dalšího stavebně historického vývoje objektu Unger Josef, Nové poznatky o kostele sv. Martina v Kyjově, JM, 236 až 241. Historie kostela ve světle záchranného výzkumu z r Původní románský kostel z konce 12. století (nejstarší zděný objekt na území Kyjova) byl orientovanou stavbou nezjištěných rozměrů s věží na západě Unger Josef - Procházka Rudolf, Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů roku 1991 a 1992, BMD, Popis tří nejstarších fází kostela - jednolodní stavby s kryptou z přelomu století, trojlodní dvouvěžové baziliky z poloviny 13. století a k západu prodlouženého chrámu z přelomu 13. a 14. století Valentová Jarmila, Neznámé pozdně majolikové kachle ze sbírek muzea v Kolíně, SVS, Popis 10 zlomků pozdně gotických kachlů z neznámé lokality Vaňková Eva, Václavův hrádek a most přes Ohři, SCHMa, Stručná informace o zaniklé fortifikaci a jejím spojení s císařskou falcí v Chebu Varhaník Jiří, Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě, AH, Upozornění na vznik břitových věží pozdního středověku jako reakci na rozvoj dělostřelby je dokumentován na hradech Veveří, Stráž nad Nežárkou, Pernštejn, Mikulov, Hasištejn, Bechyně a Bítov Velímský Tomáš, Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely, AH, Komplikovanost vývoje městských domů na základě archeologických výzkumů je dokumentována situacemi z Děčína, Mostu, Sezimova Ústí a Nymburka Velímský Tomáš, Ke genezi vrcholně středověkého města v Kadani, AVSČ, V rámci přehledu vývoje města se práce podrobněji zabývá starší lokalitou Hradec u Kadaně, románskou fází johanitského kostela sv. Jana Křtitele patrně s chórovou věží a městským hradem. 146

5 PrÛzkumY památek II/ Vít Jaroslav, Co jsou smírčí kříže, SCHMa, Resumování problematiky smírčích křížů Vít Jaroslav, Smírčí kříže okresu Cheb po deseti letech, SCHMa, Popis znovu objeveného smírčího kříže v Dolních Pasekách a soupis 43 v minulosti známých, v současné době nenalezených křížů v okrese Cheb Vitanovský Michal - Hazlbauer Zdeněk, Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie, AH, Detailní rozbor technik a postupů užitých při tvorbě novodobých replik pozdně středověkých reliéfních kachlů cestou výroby negativních matric Wallisová Michaela, Pražské nálezy koželužen, AH, Zpráva o nálezu koželužských kádí z století při výzkumech v Pštrossově a Opatovické ulici na Novém Městě pražském Wolf Vladimír, Ještě o tvrzi v Batňovicích (okr. Trutnov), ZMHK, Popis a vyobrazení zaniklého tvrziště z pamětní knihy batňovické školy z r Zeman Lubomír, Zámecký park v Ostrově, HSK, Bohatě dokumentovaný popis 4 etap vývoje parku v období od r do současnosti Žemlička Josef, Das Reich des böhmischen Boleslavs und die Krise an der Jahrtausendwende, AR, Zařazení konfliktu se Slavníkovci do mocenských a ekonomických souvislostí raného přemyslovského státu. POUÎITÉ ZKRATKY AH: Archaeologia historica 20, Brno (Z. D.) AR: Archeologické rozhledy XLVII, Praha (Z. D.) AVSČ: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech Most (Z. D.) BMD: Brno v minulosti a dnes 13, Brno (Z. D.) BS: Bibliotheca Strahoviensis 1, Praha (Z. D.) BVSČ: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 3, Česká Lípa 1995.(Z. D.) ČRP: Z Českého ráje a Podkrkonoší 8, Bystrá nad Jizerou (Z. D.) HSK: Historický sborník Karlovarska III, Karlovy Vary (Z. D.) Hláska: Hláska VI. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, Plzeň (Z.D.) JM: Jižní Morava 31, Mikulov (J. P.) Litoměřicko: Litoměřicko XXVII - XXIX, Vlastivědný sborník , Litoměřice (Z. D.) MZK: Minulostí západočeského kraje XXXI, Plzeň (Z. D.) PA: Památky archeologické LXXXVI, Praha (Z. D.) PEŠ: Pocta Evě Šmilauerové. Sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CSc. Praha (Z. D.) Podbrdsko: Podbrdsko - sborník Státního okresního archivu v Příbrami II, Příbram (Z. D.) PS: Pojizerský sborník 2, Turnov (Z. D.) PSH: Pražský sborník historický XXVIII, Praha (Z. D.) RMP: Res Musei Pragensis V, Praha (Z. D.) Sázavsko: Sázavsko III, místo vydání neuvedeno, (Z. D.) SCHMa: Sborník Chebského muzea, Cheb 1994, vydáno (Z. D.) SCHMb: Sborník Chebského muzea, Cheb (Z. D.) SM: Severní Morava 70, Šumperk (Z. D.) SOAL: Sborník okresního archivu v Lounech VII, Louny (Z. D.) SSH: Středočeský sborník historický 20, 1994, Praha (Z. D.) SVS: Středočeský vlastivědný sborník 1 (Muzeum a současnost 13) Roztoky (Z. D.) VVM: Vlastivědný věstník moravský XLVII, Brno (J. P.) ZS: Zlatá stezka 2, 1995, Prachatice (Z. D.) ZMHK: Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, Hradec Králové (Z.D.) REJST ÍK Adlerhorn, osídlená poloha (hradiště?) na katastru obce Brtníky (okr. Děčín)...91 Batňovice (okr. Trutnov) Bečov (okr. Chomutov)...69 Běchovice (Praha 9)...21 Bechyně (okr. Tábor) Bělá pod Bezdězem (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Beroun... 8 Bítov (okr. Znojmo) Blansko...19 Bolina (okr. Benešov)...95 Brno...14, 22, 29, 30, 31, 64, 66, 67, 76, 79, 81, 96, 114, 125, 126, 129, 146 Broumov (okr. Náchod)...25 Břevnov (Praha 6)...21 Bubeneč (Praha 6)...21 Budeč, hradiště na katastru obce Zákolany (okr. Kladno)... 3 Budyně nad Ohří (okr. Litoměřice)...63 Bystřec, zaniklá středověká ves na katastru obce Jedovnice (okr. Blansko)...86 Čáslav...33, 36, 40, 49, 130 Česká Lípa...38, 89 Český Dub (okr. Liberec)...25, 97, 99 Český Krumlov...26, 27 Dalovice (okr. Karlovy Vary) Děčín Dobřany (okr. Plzeň - jih)...56 Doksany (okr. Litoměřice)...10 Dolní Hořice (okr. Tábor) Dolní Chabry (Praha 8)...21 Dolní Paseky, místní část obce Aš (okr. Cheb) Dolní Podluží (okr. Děčín)...68, 69 Dolní Štěpanice (okr. Semily)...55, 99 Domažlice...40 Drmoul (okr. Cheb) Drslavice, tvrz ve stejnojmenné místní části obce Švihov (okr. Prachatice)... 5 Hasištejn, hrad na katastrálním území obce Místo (okr. Chomutov) Hlubany (okr. Louny) Horažďovice (okr. Klatovy)...120, 121 Horní Branná (okr. Semily)...75 Horní Luby, místní část obce Luby (okr. Cheb) Horní Ves, osada na katastru obce Trstěnice (okr. Cheb) Hoštice (okr. Klatovy) Hoštičky (okr. Klatovy) Hradčany (Praha 1)...18, 21 Hradec u Kadaně, slovanské hradiště na katastru obce Rokle (okr. Chomutov) Hradisko, hradiště na katastru obce Kramolín (okr. Třebíč)...94 Hranice (okr. Přerov)...93 Hrdlovka (okr. Teplice)...51 Hrubá Skála (okr. Semily)...97 Husinec (okr. Prachatice)... 5 Cheb Choteč (okr. Jičín) Chrudim... 32, 33, 34, 112 Ivančice (okr. Brno - venkov)...19 Jevišovice (okr. Znojmo)...92 Jičín...100, 143 Jilemnice (okr. Semily)...85, 97 Jilmová (okr. Chomutov)...68, 69 Josefov (Praha 1)...21 Kacanovy (okr. Semily)...85 Kadaň (okr. Chomutov) Kadeřavec, osada na katastru obce Turnov (okr. Semily)...85 Kašperské Hory (okr. Klatovy)...25, 37 Klatovy...48 Kolín...40, 147 Komorsko, zaniklá středověká ves na katastru obce Čenkov (okr. Příbram)...87 Konůvky, zaniklá středověká ves na katastru obce Heršpice (okr. Vyškov)...86, 90 Koupě (okr. Příbram) Kouřim (okr. Kolín) Křečov, hrad na katastru obce Podbořanský Rohozec (okr. Louny) Kutná Hora...40 Kyjov (okr. Hodonín) Kyjov, hrad na katastru obce Malesice (okr. Plzeň - sever) Kyjov (okr. Děčín)...69 Láz (okr. Příbram)... 9 Libice (okr. Nymburk)...54, 78 Libštát (okr. Semily)...85 Lipá, hrad na katastru obce Česká Lípa... 2 Litoměřice...62 Lomnice nad Popelkou (okr. Semily)...85, 97, 99 Louka (okr. Blansko) Malá Strana (Praha 1)...16, 21, 57 Malesice (okr. Plzeň - sever) Malotín, zaniklá středověká ves na katastru obce Frantoky (okr. Prachatice)... 5 Mikulášovice (okr. Děčín)...69 Mikulov (okr. Břeclav)

6 Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice, zaniklá ves na katastru obce Hrotovice (okr. Třebíč)...86 Myšlín (okr. Praha - východ) Načeradec (okr. Benešov)...95 Netolice (okr. Prachatice)... 5 Nové Město pražské (Praha 1)...21, 47, 58, 74, 124, 155 Nový Bor (okr. Česká Lípa) Nový Žeberk, hrad na katastru obce Pyšná (okr. Chomutov)...43 Nymburk Ostrov (okr. Karlovy Vary) Otovice (okr. Karlovy Vary) Ovčín, osada na katastru obce Suchá (okr. Havlíčkův Brod) Panský Vrch, osada na katastru obce Drmoul (okr. Cheb) Pardubice...53 Pernštejn (okr. Žďár nad Sázavou) Pffaffenschlag, zaniklá ves na katastru obce Slavonice (okr. Jindřichův Hradec)...86 Plasy (okr. Plzeň-sever)...44 Ploukonice (okr. Semily)...28 Plzeň...1, 25, 40 Polánka (okr. Tábor) Pomezí nad Ohří (okr. Cheb) Praha...11, 16, 18, 20, 21, 40, 46, 47, 50, 57, 58, 65, 74, 84, 103, 104, 105, 124, 155 Prachatice...5, 70, 88 Pražský hrad (Praha 1)...11, 21, 50 Prosek (Praha 8) Přemilovice (okr. Karlovy Vary) Přerov...61 Rajhrad (okr. Brno - venkov)...24, 144 Rakovník...52 Rovensko pod Troskami (okr. Semily)...85 Rozhled (okr. Děčín)...69 Roztoky (okr. Semily)...85 Rubín, hradiště na stejnojmenném vrchu na katastru obce Podbořany (okr. Louny)...13 Rýmařov (okr. Bruntál)...86 Sázava (okr. Kutná Hora) Semily...85 Sezimovo Ústí (okr. Tábor) Skelná Huť, zaniklá ves na katastru obce Drmoul (okr. Cheb) Smíchov (Praha 5)...65 Sokolčí, hrad na katastru obce Hradiště (okr. Český Krumlov)...41 Staré Město pražské (Praha 1)...20, 21, 40, 46, 103, 104 Starý Žeberk, hrad na katastru obce Jezeří (okr. Chomutov)...42 Strančice (okr. Praha - východ) Stráž nad Nežárkou (okr. Jindřichův Hradec) Svor (okr. Česká Lípa)...69 Škodějov (okr. Semily)...85 Tábor Tachov...40 Tetětice (okr. Klatovy) Tišnov (okr. Brno - venkov)...19 Trstěnice (okr. Cheb) Trutnov Tříč (okr. Semily)...85 Turnov (okr. Semily)...85, ČRPPro Velká Bíteš (okr. Žďár nad Sázavou)...19 Velká Jesenice (okr. Trutnov) Velký Brázdim, osada na katastru obce Brázdim (okr. Praha-východ) Veveří, hrad na katastru Brna (okr. Brno - město) Víchová nad Jizerou (okr. Semily)...85 Vilémov, zaniklá středověká ves na katastru obce Ruprechtov (okr. Vyškov)...86 Vimperk (okr. Prachatice)... 5 Vitějovice (okr. Prachatice)... 5 Vítkovice (okr. Semily)...85 Vlčí Hora (okr. Děčín)...69 Volary (okr. Prachatice)... 6 Vranovská Hůrka, lokalita se zaniklou středověkou vsí neznámého jména na katastru obce Čenkov (okr. Příbram)...87 Vršovice (Praha 10)...21 Všeň (okr. Semily)...85 Vysoké nad Jizerou (okr. Semily)...85 Vyšehrad (Praha 2)...21, 84 Vyškov...19 Zbiroh, hrad na katastru obce Zbirohy (okr. Jablonec) Zdouň, zaniklá ves na katastru obce Tedražice (okr. Klatovy)...25 Zdůlí, osada na katastru obce Čkyně (okr. Prachatice)...45 Žernovník (okr. Plzeň - sever) Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995 Počínaje tímto číslem Průzkumů památek chceme každý rok zveřejňovat seznamy publikací, které se vztahují k tématu průzkumů památek. Jsme na začátku, a proto se předem omlouváme za řadu nedopatření, chyb i opomenutí, kterých se nepochybně napoprvé dopustíme. Navazujeme tak na již dříve započaté seznamy archeologických publikací, jejichž zpracování se ujali Z. Dragoun a J. Peška. Sami tito autoři si uvědomují, že v budoucnu je třeba jiného členění, jehož aktuálnost bude po rozšíření záběru seznamů ještě naléhavější. I v novém seznamu bychom chtěli od příštího ročníku na rozdíl od tohoto prvního pokusu přejít k formě anotací, o jejichž významu nelze pochybovat. Budeme Vám vděčni, pokud nás sami upozorníte na publikace, které nám unikly a které - zejména periodika - by se měly objevit v seznamu za rok Monografie 1. Adámek J., Fröhlich J., Čížek J., Písek - historický průvodce. Stručné dějiny města, Písek, Nakladatelství a vydavatelství Jíří Čížek ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku 2. Baumannová D., Dějiny Blanska do r. 1848, Blansko, Muzeum Blansko 3. Bláha J., Horní náměstí v Olomouci. Katalog výstavy, Olomouc, Město Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Památkový ústav Olomouc, Státní okresní archiv Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc 4. Boháč Z., Poutní místa v Čechách, Praha, Debora 5. Brousil R., Ondřejov v Posázaví. Dějiny městečka a okolí, Hvězdárna, Hrad Dubá a Zlenice, Kostelní Střimelice, Zvánovice aj., Praha, Prometheus 6. Bůžek V., Kubíková A., Záloha J., Baroko v Českém Krumlově, Třeboň, Carpio 7. Cimburek F., Halák J., Herain K., Wirth Z., Dějiny nábytkového umění 1, Praha, Argo 8. Cílek V., Podzemní Praha. Soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie, Praha, Zlatý kůň 9. Čermák J., Nástin historického vývoje objektu barákového tábo- 148

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více