z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik"

Transkript

1 PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných v roce 1995 jsme postupovali stejným způsobem jako v předchozích letech, a museli tak řešit i podobné problémy. Jestliže jsme před rokem konstatovali, že množství regionálních periodik narůstá, můžeme letos tento trend potvrdit a předpokládáme, že napříště by měly být obě části, tedy archeologická a památkářská, odděleny. Rejstřík by zřejmě mohl zůstat společný. V části regionálních periodik se pak budeme snažit o větší důslednost a kompletnost jejich zpracování. Rezervy pociťujeme zejména v partii moravské. Jsme přesvědčeni, že v nejbližší době dokážeme odstranit nedostatky, které si postupně uvědomujeme, a že se předkládaný přehled stane významným pomocníkem památkové obce nejen při orientaci v jednom z nejpříbuznějších oborů, za který archeologii považujeme, ale i v upozornění na bohatou činnost pracovníků činných na aktivitách blízkým památkovým na regionálních úrovních. 1. Anderle Jan, Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni, AH, Rozbor dvou gotických stavebních fází objektu. 2. Barták Jiří - Macháček Jaromír - Pacovský Jaroslav - Schröfel Jan, Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá (1. část), BV- SČ, V rámci průzkumu, předcházející uvažovanou stavbu repliky odstřeleného zámku, byly geotechnicky určeny hloubky základových spár objektu. 3. Bartošková Andrea, Die Knochen- und Geweihindustrie aus der Vorburg der frühmittelalterlichen Budeč - Lage Na kašně, PA 2, Přehled nálezů výrobků z kosti a parohu ze středo- a mladohradištního horizontu budečského hradiště obsahuje kromě převažujících jednoduchých artefaktů i náročné řemeslné produkty (hřeben, obkládací destičky) a importované zboží (pouzdro skládacího srpu). 4. Beneš Jaromír, Les a bezlesí. Vývoj synatropizace české části Šumavy, ZS, Sledování vztahu a vývoje osídlení a zalesnění Šumavy od pravěku po novověk vyúsťuje ve stanovení sídelně historických zón Šumavy a Pošumaví. 5. Beneš Jaromír, Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1995, ZS, Přehled archeologické činnosti muzea zaznamenává akce v zaniklé vsi Malotín, v Husinci, v Netolicích (hradiště sv. Jana i vlastní město), v Prachaticích, na tvrzi Drslavice, ve Vimperku a na slovanském mohylníku na katastru obce Vitějovice. 6. Beneš Jaromír - Kubů František - Török Jan, Soubor militárií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, AR, Soubor obsahuje součásti zbroje, výstroje, munice a ženijních potřeb. Součástí jeho prezentování je podrobná zpráva o roli lokality v letech Benešová Jana, Příspěvek ke slovanskému osídlení východních a severovýchodních Čech, PS, Nástin vývoje slovanského osídlení a obsáhlý katalog slovanských nálezů regionu. 8. Benková Milena - Charvát Petr - Matoušek Václav, Zástavba města Berouna ve 13. století, AH, Vyhodnocení dosavadních archeologických výzkumů konstatuje existenci starší nepravidelné sídelní aglomerace patrně městského charakteru a kompletní přestavbu celého organismu po r Beránek Jan, K historii lázského vodního díla, Podbrdsko, Popis konstrukce lázské vodní nádrže z počátku 19. století, sloužící k zásobování březohorských dolů vodou, a jejích následných oprav. 10. Blažek Jan - Kotyza Oldřich, Raně středověké sídliště poblíž kostela sv. Petra a Pavla v Doksanech a otázka existence (či neexistence) zeměpanského dvora v těchto místech, AVSČ, Na základě archeologických nálezů na polykulturní lokalitě a rozboru okolního osídlení byla konstatována existence raně středověké osady v blízkosti románského kostela, v otázce existence zeměpanského dvora zaujímají autoři negativní stanovisko. 11. Bravermanová Milena - Kobrlová Jana - Samohýlová Alena, Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, AH, Rozbor nálezu kompletního oděvu Maxmiliána II. a dalších textilií z hrobu. 12. Břicháček Pavel, Příspěvek k dějinám milevského kláštera - svědectví archeologie, BS, Výzkum zaznamenal pod barokním děkanstvím relikty románského a gotického opatství, v prostoru I. nádvoří předklášterní pohřebiště a pozůstatky zaniklé zástavby. Významný je i soubor reliéfních románských a raně gotických geometrických dlaždic. 13. Bubeník Josef, K opevnění vrchu Rubínu u Podbořan (osada Dolánky, obec Podbořany, okr. Louny) v době hradištní, AR, Torzovité nálezy hradištního opevnění a keramiky dovolují konstatovat existenci jednoho z našich nejstarších slovanských hradišť, vzniklého z využitím pravěké fortifikace. 14. Cejnková Dana - Loskotová Irena - Plaček Miroslav, Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, BMD, Autoři charakterizují původní podobu hradu snad již z 1. poloviny 13. století jako dvouvěžovou dispozici s obvodovou zástavbou. 15. Černá Eva, Nálezy skel ze středověkého Mostu, AVSČ, Rozbor nálezů skleněných nádob z přelomu 14. a 15. století z odpadní jímky. 16. Čiháková Jarmila - Zavřel Jan, Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany, AH, Zdůraznění role nepříliš příznivých přírodních poměrů pro počátky vývoje malostranského osídlení. 17. Čulíková Věra, Rekonstruktion der synanthropen Vegetation des mittelalterlichen Most, PA 1, Souhrné zhodnocení mosteckých paleobotanických makrozbytků. 18. Čulíková Věra, Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě, AH, V rámci archeobotanického rozboru nálezu z 1. poloviny 17. století ze špitálu sv. Antonína v Kanovnické ulici na Hradčanech bylo konstatováno značné množství rostlin s léčivými účinky - mezi nimi i semeno tabáku selského. 19. Doležel Jiří, Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov), AH, Srovnání vývoje uvedených měst na základě archeologických a písemných pramenů vyzdvihuje důležitost Ivančic a Vyškova. 20. Dragoun Zdeněk, Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském, AH, Nález poutního odznaku z konce 13. století obohacuje kolekci těchto devocionálií z Kolína nad Rýnem o dosud neznámý typ. 21. Dragoun Zdeněk a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech , PSH, Stručná sumarizace výsledků téměř 150 archeologických akcí zejména v historickém jádru Prahy (Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov, Nové Město, Vyšehrad), ale i v dalších částech hlavního města (Břevnov, Bubeneč, Dolní Chabry, Běchovice, Vršovice). 22. Dufek Antonín, Brněnské sochařství do roku 1411, BMD, Bez obrazové dokumentace je v příspěvku zpracována brněnská drobná plastika z období (pečetě) i kamenná a dřevěná sochařská díla od konce 13. století (Tuřanská madona) do r (soubor 143

2 plastik 2. čtvrtiny 14. století z chrámu na Petrově, díla Mistra michelské madony, Ukřižovaný od sv. Jakuba a další). 23. Durdík Tomáš, Královské hrady a královská města v Čechách 13. století, AH, V rámci sítě královských hradů a královských měst autor konstatuje ve většině případů úzkou vazbu mezi konkrétní dvojicí hrad - město. 24. Dvořák Josef, Geologická pozice kláštera v Rajhradě, složení a původ stavebního materiálu, JM, Popis geologického prostředí kláštera s určením hornin, použitých k jeho stavbě, zachycených při archeologickém výzkumu. Použité materiál pocházejí z okolí a vzdáleností 5-12 km. 25. Edel Tomáš - Brož Radek, Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku, AH, Pozdně gotická malby přes šablonu je doložena na skříních z kostelů sv. Ducha v Českém Dubu a sv. Mikuláše v Kašperských Horách, na truhle z kostela sv. Bartoloměje v Plzni a na stropech kostelů sv. Vavřince ve Zdouni a P. Marie v Broumově. 26. Ernée Michal, Nález fragmentu gotické dlaždice v měšťanském prostředí Českého Krumlova, AR, Informace o nálezu dlaždice patrně z konce 13. století. 27. Ernée Michal, Archeologické výzkumy v historickém jádru Českého Krumlova v roce 1994, AR, Nálezy z prostoru vlastního města dokládají osídlení a zástavbu od 2. poloviny 13. století. V prostoru latránu bylo zjištěno středověké smetiště, v areálu zámku doklady fortifikační aktivity z 16. nebo počátku 17. století. 28. Fišera Zdeněk, Ploukonice, Hláska, Lokalizace a terénní náčrt tvrziště. 29. Flodr Miroslav, Privilegium města Brna a jeho velké dědictví, BMD, Přehled vývoje brněnských středověkých městských práv. 30. Flodrová Milena, Královský a markraběcí dům v Brně, BMD, Rekonstrukce topografické situace několika významných obytných staveb středověkého Brna. 31. Flodrová Milena - Loskotová Irena, Výrobky brněnských řemeslníků 14. století, AH, Prezentace rozsáhlé kolekce předmětů materiální kultury získané výzkumem odpadních jímek v areálu Staré radnice v Brně. 32. Frolík Jan, Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice), ZMHK, Výzkum části zadní partie městské parcely vyloučil existenci příkopu na jižní straně předpokládaného městského hradu. 33. Frolík Jan - Hazlbauer Zdeněk - Rückerová Alena, Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky, AH, Ve sbírkách kachlů v muzeích v Čáslavi a Chrudimi bylo konstatováno 9 typů z dílny hrnčířské rodiny Medků, působící v poslední čtvrtině 15. a 1. polovině 16. století. 34. Frolík Jan - Sigl Jiří, Development of Early Medieval Settlement and Related Structural Changes within the Chrudim Region: a reserch contribution, PA 2, Přehled vývoje osídlení východní části centrální oblasti Chrudimska od 7. století do vrcholného středověku konstatuje existenci stálých sídelních komplexů, vázaných k určitým centrálním bodům, tvořeným kostely nebo panskými sídly. 35. Frolík Jan - Sigl Jiří, Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85), AH, Zjištění významných etap vývoje Chrudimi při hradbách koresponduje s objevy v centrální části města. 36. Frolík Jan - Tomášek Martin, Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech , AH, Přehled vývoje zástavby na třech sousedících městských parcelách od 1. poloviny 14. století včetně hradební zdi na jejich zadní straně. 37. Fröhlich Jiří, Hroby v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, ZS, Určení nálezů z hrobů odkrytých v r převážně do 18. století; esovitá záušnice dokládá pohřbívání v raném středověku a svědčí pro existenci hypotetické románské stavební fáze. 38. Gabriel František - Flesar Stanislav, Změny parcelace v historickém jádru České Lípy, AH, Konstatování konstrukčních a prostorových rozdílů mezi předlokační a lokační fází města. 39. Hásková Jarmila, Slavníkovci v historické výpovědi svých mincí, AR, Shrnující historické vyhodnocení slavníkovského mincování. 40. Hauserová Milena, Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem, AH, Rozbor dvou základních typů domu se středním vjezdem dokumentovaný vybranými půdorysy z Kutné Hory, Kolína, Tachova, Kouřimi, Plzně, Mostu, Čáslavi, Domažlic a Prahy. 41. Hefner Zdeněk, Hrad Sokolčí, Hláska, Popis a skica hradní zříceniny. 42. Hefner Zdeněk, Hrad Starý Žeberk, Hláska, 1-3. Dějiny, popis a terénní skica hradní zříceniny. 43. Hefner Zdeněk, Nový Žeberk, Hláska, Dějiny, popis a terénní skica hradní zříceniny. 44. Hoffmannová Jaroslava, Hrobka Metternichů v Plasích, MZK, Historické okolnosti a stručný popis metternichovské hrobky v kostele sv. Václava, výčet pohřbených příslušníků rodu. 45. Hrabáková Kamila, Kaplička ve Zdůlí (v Důlí) u Vimperka, ZS, Historie kapličky postavené r Huml Václav, K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze, AH, Prezentace starší zástavby v místech severní boční lodi kostela zdůrazňuje sklípek s kolekcí keramiky konce 13. a 1. poloviny 14. století a cihlovou pec zaniklou v 16. století. Zmíněn je i nález pokladu mincí z doby po r Huml Václav, Rudolfínská lékárna na Koňském trhu očima archeologie, RMP 7-8, Historie a výsledky archeologického výzkumu domu čp. 837/II na Václavském náměstí na Novém Městě pražském. 48. Hůrková Jindra, Středověká červená keramika z Klatov, AR, Z výsledků výzkumu na zadní partii parcely domu čp. 152 na náměstí je kromě reliktů zástavby věnována pozornost zvláštní keramice století. 49. Charvát Petr, Přes řeku a na jih: Slavníkovci na Čáslavsku, AR, Práce vyznívá ve prospěch přítomnosti Slavníkovců v regionu, zejména přímo na čáslavském Hrádku. 50. Chotěbor Petr, Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu, AH, Jednotná kolekce terakotových obkladů průčelí pochází zřejmě z výzdoby pernštejnského domu na Jiřském náměstí z let Jankovská Vlasta, Pollenanalysen der mittelalterlichen Ablagerungen in dem Moster - Gebiet, PA 1, Souhrná publikace pylových analýz z Mostu, oblasti Komořanského jezera a Hrdlovky. 52. Ježek Martin, K prvotní poloze Rakovníka, AH, Výsledky archeologických výzkumů odmítají lokalizaci původního osídlení 1. poloviny 13. století ke kostelu sv. Jiljí a potvrzují ji východně od dnešního náměstí. 53. Ježek Martin, Výzkum v pardubickém chrámu sv. Bartoloměje, ZMHK, Výsledky výzkumu v interiéru chrámu vylučují existenci starší stavby před počátkem 16. století. 54. Justová Jarmila, Knížecí prostředí na slavníkovské Libici ve světle archeologických objevů, AR, Přehledné shrnutí jednotlivých okruhů otázek předslavníkovské a slavníkovské Libice. 55. Kalferst Jiří - Prostředník Jan, Výzkum hradu Dolní Štěpanice (okr. Semily), ČRP, Popis lokality a výsledků výzkumu provází zaměření lokality. 56. Karel Tomáš, Vysoká brána aneb opevnění Dobřan, Hláska, 3-7. Pokus o rekonstrukci trasy městské fortifikace a publikování nově nalezeného zaměření Vysoké brány před demolicí r Kašička František, U bývalé Dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně historický průzkum oblasti, AH, Rozbor zástavby v sousedství jedné z bran přemyslovského malostranského opevnění. 58. Kašpar Vojtěch - Vařeka Pavel, Záchranný archeologický výzkum v Petrské ulici čp. 1136/II v Praze 1, AR, Zaznamenány torza dvou gotických fází domu a zpracován soubor keramiky 1. poloviny 15. století. 59. Klápště Jan, Kostel sv. Václava v Mostě, AR, , Na základě stavebně historického (J. Muk) a archeologického průzkumu konstatován vývoj lokality od osídlení století přes dnes již neurčitelnou sakrální stavbu, fungující ve 13. století, po novostavbu dnešní svatyně, pocházející z 15. století. 60. Klápště Jan, Stavební vývoj a místní souvislosti kostela P. Marie v Mostě, AVSČ, Sumarizace výsledků archeologického výzkumu odmítá existenci starší stavby před raně gotickou bazilikou, nahrazenou pozdně gotickou halou a dotýká se problematiky dalších sakrálních staveb v Mostě. 61. Kohoutek Jiří, Počátky města Přerova, AH, Výzkum na ploše Horního města odkryl intenzivní dřevěnou zástavbu lokality z 11. století. Součástí příspěvku je přehled vývoje Přerova do 18. století. 62. Kotyza Oldřich - Tomas Jindřich, Nejstarší městské hradby v Litoměřicích, AH, Zpráva o nálezu reliktů starší fáze městského opevnění z poloviny 13. století je doplněna celkovou rekonstrukcí jeho průběhu a obsáhlým výčtem písemných zpráv. 63. Kotyza Oldřich - Tomas Jindřich, Počátky Budyně nad Ohří, Litoměřicko, Přehled vývoje lokality na základě archeologických nálezů registruje hradištní osídlení století, knížecí dvůr z 11. století v prostoru kostela P. Marie Sněžné a ve 2. polovině 13. století vznik hradu a města. Součástí je rozbor lučanského kmenového území a hradišť. 64. Kratinová Vlasta, Malířství související s Brnem do roku 1411, BMD, Bez obrazové dokumentace provedené zhodnocení Brněnské madony (desková malba z doby před r. 1373) a nástěnné malby deseti světců z bývalé královské kaple Panny Marie a sv. Václava (2. čtvrtina 14. století). 65. Krejčí Marek, Smíchovská Portheimka, RMP 4, Historie stavby a její památkové ochrany. 144

3 PrÛzkumY památek II/ Krejčík Tomáš, Mincovnictví knížete Konráda I. v Brně, BMD, Charakteristika denárů brněnského knížete Konráda I. z 2. poloviny 11. století. 67. Krejčíková Jarmila - Krejčík Tomáš, Nejstarší pečeť města Brna, BMD, Rozbor nejstarší brněnské pečeti, doložené poprvé k roku Křivánek Roman, Příklady výsledků geofyziky při vyhledávání zaniklých středověkých sklářských hutí v Krušných a Lužických horách, AR, Z dvaceti magnetometricky a archeologicky sledovaných lokalit jsou uvedeny výsledky geofyzikálního průzkumu hutí Jilmová I, Moldava II a III, Dolní Podluží I a dalších dvou krušnohorských z německé strany. 69. Křivánek Roman, Shrnutí výsledků geofyzikálních měření na místech zaniklých středověkých skláren, AVSČ, Závěry konstatované na výsledcích převážně magnetometrických měření na 20 lokalitách severozápadních Čech (Moldava, Jilmová, Vlčí Hora, Dolní Podluží, Svor, Kyjov, Mikulášovice, Rozhled, Bečov) a přilehlé části Německa. 70. Kubů František - Zavřel Petr, Prachatický systém Zlaté stezky, ZS, Podrobný popis a zaměření nevelkého úseku Zlaté stezky jižně od Prachatic. 71. Kuča Karel, Poznámky ke kompozici ortogonálních městských lokací v Čechách, AH, Výčet 82 městských lokací sledovaného typu zahrnuje vedle převažujících středověkých i renesanční a barokní města a klasicistní pevnosti. 72. Květ Radan, Staré stezky a osídlení v České republice, ZS, Stručná zpráva o rekonstrukci hlavních historických komunikačních spojů (mapa) a jejich hierarchizaci na dálkové, regionální a lokální. 73. Kyncl Josef - Kyncl Tomáš, Die Tannenchronologie der mittelalterlichen Stadt Most, PA 1, Archeologické nálezy umožnily vytvořit dendrochronologickou křivku jedle pro období Lancinger Luboš, Z místopisu Nového Města pražského v stol. (Panská ulice), PSH, Zpracování dějin zástavby Panské ulice. 75. Lancinger Luboš - Svoboda Ladislav, Střížkův plátenický dům v Horní Branné, ČRP, Zpracování historie a stavebního vývoje objektu. 76. Loskotová Irena - Procházka Rudolf, Brněnské zemnice (Příspěvek k vývoji městské zástavby 13. stol.), BMD, Prezentace dosud známých brněnských zahloubených obytných objektů 13. století. 77. Lutovský Michal, Několik poznámek k problematice slavníkovské domény, AR, Skeptický pohled na archeologické možnosti řešení problematiky. 78. Merhautová Anežka, Kostel na Libici, AR, Diskusní příspěvek k otázce detailního zařazení kostela na libickém hradišti. 79. Měřínský Zdeněk, Úvodem - Brno mezi léty , BMD,9-22. Přehledné zhodnocení písemných a archeologických pramenů k nejstarším dějinám Brna se zabývá i lokalizací přemyslovského brněnského hradu, který předpokládá spíše než na dříve uvažovaných lokalitách (Petrov, Špilberk) na území Starého Brna. 80. Měřínský Zdeněk - Zumpfe Eva, Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau, AH, Konstatování vzájemného ovlivňování středověkých měst na jižní Moravě a v Dolních Rakousích v rovině právní, stavební i v rovině každodenního života. 81. Michna Pavel J., Nález středověké studny v Brně, BMD, Zpráva o výzkumu spodní partie studny v Rašínově ulici s nevelkým nálezovým souborem 2. poloviny 14. století. 82. Mlčák Leoš, Gotické a renesanční zvony okresu Šumperk, SM, Stručný popis 30 gotických a renesančních zvonů z regionu. 83. Musil František, Méně známé ikonografické prameny umožňující poznání našich hradů a zámků, Hláska - příloha, 6-8. Upozornění na soubor desítek litografií českých a moravských hradů z 30. let 19. století (F. A. Kunike) a 150 vyobrazení z 60. let 19. století (W. Rau). 84. Nechvátal Bořivoj, Ještě k problematice tzv. Libušiny lázně na Vyšehradě, PEŠ, Po stavebně historickém výzkumu z r a zhodnocení ikonografických pramenů je původ stavby kladen do 2. poloviny 14. století. 85. Nejedlý Vratislav - Suchomel Miloš - Zahradník Pavel, Mariánské a další světecké sloupy na Semilsku, ČRP, Popis barokních světeckých sloupů (Jilemnice, Kacanovy, Kadeřavec, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Roztoky u Semil, Semily, Škodějov, Tříč, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Vysoké nad Jizerou) doplňují i dva sloupy z poloviny 19. století (Turnov, Všeň). 86. Nekuda Rostislav, Vývoj trojdílného rolnického domu v období vrcholného a pozdního středověku na Moravě ve světle archeologických výzkumů, AH, Problematika je sledována na výsledcích výzkumů ve Mstěnicích a Pffaffenschlagu s přihlédnutím k lokalitám Rýmařov, Konůvky, Bystřec a Vilémov. 87. Nováček Karel, Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku, Podbrdsko, V rámci poznání mikroregionu jsou podrobně popsány relikty zaniklé vsi Komorsko a zaniklé vsi neznámého jména v poloze Vranovská Hůrka. 88. Ouroda Vlastislav, Obnova a výzkum historického jádra Prachatic v roce 1995, ZS, Informace o sedmi rekonstrukčních a restauračních pracích na památkovém fondu Prachatic. 89. Panáček Jaroslav - Gabriel František, Kostel sv. Máří Magdaleny v České Lípě, BVSČ, Rozbor písemných zpráv a stavební podoby gotického kostela. 90. Páral Václav - Měchurová Zdeňka - Riedlová Michaela, Zvířecí kosti ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov), AH, Rozbor nálezů zvířecích kostí z lokality srovnává bohatší prostředí panského sídla s chudším prostředím vlastní vsi. 91. Pažourek Vlastimil - Velímský Tomáš, Nově zjištěné raně středověké nálezy z Labských pískovců - příspěvek k počátkům slovanského osídlení ve Šluknovském výběžku, AVSČ, Doklady středohradištního osídlení polohy Adlerhorn na k. ú. Brtníky patrně souvisí s cestou z Horní Lužice do severozápadních Čech. 92. Plaček Miroslav, Jevišovické hrady do konce 15. století, VVM, Stavební historie a dějiny hradu Starý zámek a městečka Jevišovic s podrobným popisem konstrukce a stavebních prvků. 93. Plaček Miroslav - Miloš Stanislav, Fortifikační systém Hranic na Moravě, AH, Práce konstatuje existenci staršího městského hradu, přestavěného ve třech etapách v renesanční zámek a zakomponovaného do systému městské fortifikace. 94. Poláček Lumír, Hradisko u Kramolína. Archeologický výzkum a jeho výpověď o slovanském osídlení hradiska. VVM, Shrnutí dosavadních hodnocení slovanského osídlení pravěkého a raně historického hradiska. Popis fortifikace, nálezové situace a rozbor slovanských nálezů. 95. Procházka Lubomír, Kresebná dokumentace ke studiu drobné sakrální architektury na území středních Čech, SVS, V rámci upozornění na soubor akvarelů Božích muk J. Pavelky z 50. let 20. století z Blatenska a kreseb kapliček a zvoniček F. Chalupy z Vlašimska z let je reprodukováno zobrazení kapliček z Boliny a Načeradce. 96. Procházka Rudolf - Himmelová Zdenka, Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, AH, Velkoplošný výzkum v jádru Brna zaznamenal vývoj zástavby několika parcel od 1. poloviny 13. století. 97. Prostředník Jan, Archeologické výzkumy turnovského muzea v roce 1994, ČRP, Resumovány výsledky výzkumů v Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Lomnici nad Popelkou, Turnově, Jilemnici, Českém Dubu a na Hrubé Skále. 98. Prostředník Jan, Předstihový výzkum na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi, PS, Mezi nálezy z doby od 11. století do současnosti patří i dusaná podlahy obytného objektu vrcholného či pozdního středověku. 99. Prostředník Jan, Přehled archeologických výzkumů turnovského muzea v roce 1994, ZMHK, Stručné informace o výsledcích výzkumů na středověkých lokalitách Bělá pod Bezdězem, Český Dub, dolní hrad Dolní Štěpanice, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště Prostředník Jan, Příspěvek k dějinám stavebního vývoje města Jičína, ČRP, Archeologický výzkum při výkopech inženýrských sítí zaznamenal pět obytných objektů zaniklých ve 2. polovině 16. století Prostředník Jan, Výsledky záchranného výzkumu v domě U zlatého kohouta v Mladé Boleslavi, PS, Výzkumem byl zjištěn hradištní nálezový horizont, raně středověké hroby a relikt vrcholně středověké zástavby, předcházející dochovanou renesanční etapu domu Razím Vladislav, Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení, AH, Upozornění na vypovídací hodnotu městských opevnění pro posuzování řady otázek vývoje a role středověkých měst Richterová Julie, Archeologický výzkum při rekonstrukci domu čp. 568 v Praze I na Starém Městě, RMP 1, 4-6. Základní informace o historii domu a výsledcích archeologického výzkumu Richterová Julie, K historii domu a parcely domu čp. 568, Ovocný trh 17, Praha 1 - Staré Město, AH, Výsledky výzkumu zachytily doklady osídlení z doby před vznikem Havelského Města i některé partie gotické zástavby parcely Rohlíková Eva, Kostel sv. Václava na Proseku, RMP 2, Historie a popis stavby Rous Pavel, Nález středověké keramiky u osady Ovčín u Havlíčkova Brodu, ZMHK, Početný soubor keramiky indikuje severně od dnešní osady intenzivní osídlení 2. poloviny 13. století Rožmberský Petr, Hoštice a Hoštičky, Hláska, Příspěvek do diskuse o existenci panských sídel v uvedených lokalitách na základě rozboru písemných zpráv a dochovaných reliktů. 145

4 108. Rožmberský Petr, Hrad Kyjov a Malesice, Hláska - příloha, 1-5. Dějiny, popis a terénní skica hradu Kyjova a zhodnocení stavu poznání zaniklé tvrze v Malesicích Rožmberský Petr, Žernovnická tvrz, Hláska, Konstatování existence tvrze ve vsi na základě historických zpráv Ryšavý Vratislav, Dům čp. 152 v Alšově ulici v Novém Boru, BVSČ, Dějiny a stručný popis stavby vzniklé kolem r Sadílek Jaroslav, Hrad Louka u Olešnice na Moravě, Hláska - příloha, Dějiny, popis, terénní skica a zhodnocení nálezu hradní zříceniny Sigl Jiří, Předstihový výzkumu v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994, ZMHK, Výzkum na městské parcele zachytil torzo zděné stavby z přelomu století, polozemnice a odpadních jímek Sigl Jiří - Wolf Vladimír, Archeologický výzkum městských hradeb v Trutnově, ZMHK, Před kamennými hradbami ze 14. století chránila lokalitu patrně dřevěná hradba, která se projevila ve formě zahloubeného žlabu Skutil Jan, Místní jméno Brno - jeho původ a význam, BMD, Etymologický rozbor názvu města, kladený do souvislostí s výsledky archeologických výzkumů, klade původní sídlištní areál na území Starého Brna Sláma Jiří, Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 19. století? AR, Kritické shrnutí problematiky z pohledu historických a archeologických pramenů Slavík Jiří, Gotická podoba kostela svatého Mikuláše v Chotči (okr. Jičín), ZMHK, Při opravě omítek zjištěna gotická podstata kostela Slavík Jiří, Náhrobník z Velké Jesenice (okr. Trutnov), ZMHK, Vyobrazení a popis dosud neznámé náhrobní desky Slavík Jiří, Současné úkoly castellologie v severovýchodních Čechách, ZMHK, Seznam lokalit, na jejichž poznání se obor v oblasti soustřeďuje Smetana Jan, Proměny struktury městské sítě na severu Čech do 15. století, AH, Přehled struktury městské sítě severních Čech z hlediska majetkoprávního a prostorových a velikostních relací Smitka Josef, Nové poznatky k fortifikaci města Horažďovic, Hláska - příloha, Na základě nalezených plánů rekonstruována situace Pražské brány s barbakánem a konstatovány další nová zjištění o opevnění Smitka Josef, Panské sídlo v Horažďovicích, Hláska, Dějiny Horažďovic a hypotetická rekonstrukce jádra středověkého hradu Sommer Petr, Sázavský klášter v gotické podobě, Sázavsko, Charakteristika vývoje a postupu stavby gotické fáze kláštera na základě archeologických a stavebně historických zjištění provázená rekonstručními kresbami M. Štědry Stará Dagmar, Významný nález cínového předmětu z Tábora, AR, Publikace nálezu cínového talíře s dvěma konvářskými značkami a rytým monogramem majitele Starec Petr, Archeologie a kolektory, RMP 10, 1-5. Z výsledků archeologických výzkumů na trase novoměstských kolektorů je výjimečné zjištění vodoteče před staroměstskou fortifikací v ulici Na příkopě Sulitková Ludmila, Několik poznámek k dějinám Brna ve 13. století (K původu brněnského patriciátu), BMD, V rámci úvah o počátcích brněnského patriciátu jsou uvedeny i topografické údaje o kamenné zástavbě Brna ve 13. století Sviták Zbyněk, Několik poznámek k průběhu komunikací v regionu brněnské aglomerace do vzniku středověkého města, BMD, Rozbor raně středověkého komunikačního schématu a jeho proměn v souvislosti s přesuny centra brněnské sídelní aglomerace Svoboda Ladislav, O plášťových hradech, AH, Katalog uvedeného typu hradů obsahuje 75 českých a 51 moravských lokalit a je provázen 60 půdorysy a 4 hmotovými rekonstrukcemi Šebesta Pavel, Kostel sv. Jakuba Většího v Pomezí (Mühlbachu), SCHMb, Upřesnění podoby románské fáze kostela na základě archeologického výzkumu Švábenský Mojmír, K dějinám Brna v letech , BMD, Práce se věnuje v uvedeném časovém rozmezí topografii města včetně středověkého opevnění, vztahu Brna k politickým dějinám českého státu, správě města a otázkám práva a soudnictví Tomášek Martin, Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993, AR, Podle nálezů vznikla městská fortifikace patrně ještě ve 13. století, snad již tehdy s parkánem, když dnes dochovaný pochází až z 15. století. Hradební zeď byla výrazně upravována v 16. století Úlovec Jiří, Bývalá panská sídla v Přemilovicích, Otovicích a Dalovicích, HSK, Přehled písemných zpráv a popis reliktů dvojic panských sídel (staršího a mladšího) ve třech lokalitách Karlovarska, patřících ve středověku k manskému systému hradu Lokte Úlovec Jiří, Dějiny a stavební podoba bývalé tvrze v Brázdimi, SSH, Podrobné zpracování písemných zpráv o lokalitě do 2. poloviny 18. století s prezentací historických plánů a dochovaných reliktů původně dvoupalácové tvrze Úlovec Jiří, Historie a stavební podoba tvrze a zámku v Horních Lubech - Ober Schönbachu, SCHMa, Podrobné zpracování dějin a popis jednoho z patrně dvou panských sídel v lokalitě, dnes v podobě ruiny Úlovec Jiří, O bývalých tvrzích v Drmoulu, na Panském vrchu, v Trstěnicích, Horní Vsi a v Skelné Huti, SCHMb, Podrobné zpracování historie a základní charakteristika výše uvedených zaniklých panských sídel Úlovec Jiří, Památky obce Tetětice u Klatov, MZK, Historie obce a popis barokního zámku a stejně staré kaple Úlovec Jiří, Panská sídla nižší šlechty na Táborsku v mladovožickém regionu, AH, Práce upřesňuje a opravuje pohled na vývoj panských sídel v Dolních Hořicích a Polánce Úlovec Jiří, Příspěvek k dějinám a stavební podobě tvrze v Hlubanech, SOAL, Podrobné zpracování dějin a popis lokality se zaměřením dochované stavby Úlovec Jiří, Zaniklý hrad Křečov, SOAL, Podrobné zpracování historie lokality spolu s popisem a grafickým zachycením podoby podle různých autorů Úlovec Jiří, Zapomenutá tvrz v Koupi, Podbrdsko, Podrobné zpracování historie obce do roku 1646 a popis, zaměření a zhodnocení budovy tvrze, která není tak zcela zapomenutá (viz P. Chotěbor, in: Hrady a zámky v Čechách, Olympia Praha 1986). V soustředění na zapomenutost tvrze autor přehlédl přesnou identifikaci a charakteristiku objektu P. Chotěborem v roce 1986 (Hrady a zámky v Čechách, Olympia Praha) Úlovec Jiří, Zapomenuté panské sídlo v Myšlíně u Mnichovic, Hláska - příloha, Důkladný rozbor písemných pramenů a konstatování existence středověkého tvrziště a zámečku snad již z 18. století Úlovec Jiří, Zapomenutý zámek ve Strančicích, PEŠ, Dějiny obce a identifikace panského sídla z počátku 18. století Úlovec Jiří - Fišera Zdeněk, Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji hradu Zbirohu, ČRP, Zpracování písemných zpráv a popis zbytků hradu se zaměřením současného stavu. Využity výsledky archeologického výzkumu z r Ulrychová Eva, Nejstarší městský dům v Jičíně, ZMHK, Zmínka o zjištěné destrukci domu (?) zaniklého podle nálezů v polovině 14. (?!) století Unger Josef, Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera, JM, Výsledky výzkumu z r se zjištěným souvrstvím s doklady nejstarší stavební aktivity nejpozději z počátku 13. století, nejstarší objevené zdivo z poloviny 13. století má kvádrovou románskou techniku. Klášter opevněn příkopem. Ve 14. století postavena křížová chodba s arkádami. Popis dalšího stavebně historického vývoje objektu Unger Josef, Nové poznatky o kostele sv. Martina v Kyjově, JM, 236 až 241. Historie kostela ve světle záchranného výzkumu z r Původní románský kostel z konce 12. století (nejstarší zděný objekt na území Kyjova) byl orientovanou stavbou nezjištěných rozměrů s věží na západě Unger Josef - Procházka Rudolf, Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů roku 1991 a 1992, BMD, Popis tří nejstarších fází kostela - jednolodní stavby s kryptou z přelomu století, trojlodní dvouvěžové baziliky z poloviny 13. století a k západu prodlouženého chrámu z přelomu 13. a 14. století Valentová Jarmila, Neznámé pozdně majolikové kachle ze sbírek muzea v Kolíně, SVS, Popis 10 zlomků pozdně gotických kachlů z neznámé lokality Vaňková Eva, Václavův hrádek a most přes Ohři, SCHMa, Stručná informace o zaniklé fortifikaci a jejím spojení s císařskou falcí v Chebu Varhaník Jiří, Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě, AH, Upozornění na vznik břitových věží pozdního středověku jako reakci na rozvoj dělostřelby je dokumentován na hradech Veveří, Stráž nad Nežárkou, Pernštejn, Mikulov, Hasištejn, Bechyně a Bítov Velímský Tomáš, Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely, AH, Komplikovanost vývoje městských domů na základě archeologických výzkumů je dokumentována situacemi z Děčína, Mostu, Sezimova Ústí a Nymburka Velímský Tomáš, Ke genezi vrcholně středověkého města v Kadani, AVSČ, V rámci přehledu vývoje města se práce podrobněji zabývá starší lokalitou Hradec u Kadaně, románskou fází johanitského kostela sv. Jana Křtitele patrně s chórovou věží a městským hradem. 146

5 PrÛzkumY památek II/ Vít Jaroslav, Co jsou smírčí kříže, SCHMa, Resumování problematiky smírčích křížů Vít Jaroslav, Smírčí kříže okresu Cheb po deseti letech, SCHMa, Popis znovu objeveného smírčího kříže v Dolních Pasekách a soupis 43 v minulosti známých, v současné době nenalezených křížů v okrese Cheb Vitanovský Michal - Hazlbauer Zdeněk, Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie, AH, Detailní rozbor technik a postupů užitých při tvorbě novodobých replik pozdně středověkých reliéfních kachlů cestou výroby negativních matric Wallisová Michaela, Pražské nálezy koželužen, AH, Zpráva o nálezu koželužských kádí z století při výzkumech v Pštrossově a Opatovické ulici na Novém Městě pražském Wolf Vladimír, Ještě o tvrzi v Batňovicích (okr. Trutnov), ZMHK, Popis a vyobrazení zaniklého tvrziště z pamětní knihy batňovické školy z r Zeman Lubomír, Zámecký park v Ostrově, HSK, Bohatě dokumentovaný popis 4 etap vývoje parku v období od r do současnosti Žemlička Josef, Das Reich des böhmischen Boleslavs und die Krise an der Jahrtausendwende, AR, Zařazení konfliktu se Slavníkovci do mocenských a ekonomických souvislostí raného přemyslovského státu. POUÎITÉ ZKRATKY AH: Archaeologia historica 20, Brno (Z. D.) AR: Archeologické rozhledy XLVII, Praha (Z. D.) AVSČ: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech Most (Z. D.) BMD: Brno v minulosti a dnes 13, Brno (Z. D.) BS: Bibliotheca Strahoviensis 1, Praha (Z. D.) BVSČ: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 3, Česká Lípa 1995.(Z. D.) ČRP: Z Českého ráje a Podkrkonoší 8, Bystrá nad Jizerou (Z. D.) HSK: Historický sborník Karlovarska III, Karlovy Vary (Z. D.) Hláska: Hláska VI. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, Plzeň (Z.D.) JM: Jižní Morava 31, Mikulov (J. P.) Litoměřicko: Litoměřicko XXVII - XXIX, Vlastivědný sborník , Litoměřice (Z. D.) MZK: Minulostí západočeského kraje XXXI, Plzeň (Z. D.) PA: Památky archeologické LXXXVI, Praha (Z. D.) PEŠ: Pocta Evě Šmilauerové. Sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CSc. Praha (Z. D.) Podbrdsko: Podbrdsko - sborník Státního okresního archivu v Příbrami II, Příbram (Z. D.) PS: Pojizerský sborník 2, Turnov (Z. D.) PSH: Pražský sborník historický XXVIII, Praha (Z. D.) RMP: Res Musei Pragensis V, Praha (Z. D.) Sázavsko: Sázavsko III, místo vydání neuvedeno, (Z. D.) SCHMa: Sborník Chebského muzea, Cheb 1994, vydáno (Z. D.) SCHMb: Sborník Chebského muzea, Cheb (Z. D.) SM: Severní Morava 70, Šumperk (Z. D.) SOAL: Sborník okresního archivu v Lounech VII, Louny (Z. D.) SSH: Středočeský sborník historický 20, 1994, Praha (Z. D.) SVS: Středočeský vlastivědný sborník 1 (Muzeum a současnost 13) Roztoky (Z. D.) VVM: Vlastivědný věstník moravský XLVII, Brno (J. P.) ZS: Zlatá stezka 2, 1995, Prachatice (Z. D.) ZMHK: Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, Hradec Králové (Z.D.) REJST ÍK Adlerhorn, osídlená poloha (hradiště?) na katastru obce Brtníky (okr. Děčín)...91 Batňovice (okr. Trutnov) Bečov (okr. Chomutov)...69 Běchovice (Praha 9)...21 Bechyně (okr. Tábor) Bělá pod Bezdězem (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Beroun... 8 Bítov (okr. Znojmo) Blansko...19 Bolina (okr. Benešov)...95 Brno...14, 22, 29, 30, 31, 64, 66, 67, 76, 79, 81, 96, 114, 125, 126, 129, 146 Broumov (okr. Náchod)...25 Břevnov (Praha 6)...21 Bubeneč (Praha 6)...21 Budeč, hradiště na katastru obce Zákolany (okr. Kladno)... 3 Budyně nad Ohří (okr. Litoměřice)...63 Bystřec, zaniklá středověká ves na katastru obce Jedovnice (okr. Blansko)...86 Čáslav...33, 36, 40, 49, 130 Česká Lípa...38, 89 Český Dub (okr. Liberec)...25, 97, 99 Český Krumlov...26, 27 Dalovice (okr. Karlovy Vary) Děčín Dobřany (okr. Plzeň - jih)...56 Doksany (okr. Litoměřice)...10 Dolní Hořice (okr. Tábor) Dolní Chabry (Praha 8)...21 Dolní Paseky, místní část obce Aš (okr. Cheb) Dolní Podluží (okr. Děčín)...68, 69 Dolní Štěpanice (okr. Semily)...55, 99 Domažlice...40 Drmoul (okr. Cheb) Drslavice, tvrz ve stejnojmenné místní části obce Švihov (okr. Prachatice)... 5 Hasištejn, hrad na katastrálním území obce Místo (okr. Chomutov) Hlubany (okr. Louny) Horažďovice (okr. Klatovy)...120, 121 Horní Branná (okr. Semily)...75 Horní Luby, místní část obce Luby (okr. Cheb) Horní Ves, osada na katastru obce Trstěnice (okr. Cheb) Hoštice (okr. Klatovy) Hoštičky (okr. Klatovy) Hradčany (Praha 1)...18, 21 Hradec u Kadaně, slovanské hradiště na katastru obce Rokle (okr. Chomutov) Hradisko, hradiště na katastru obce Kramolín (okr. Třebíč)...94 Hranice (okr. Přerov)...93 Hrdlovka (okr. Teplice)...51 Hrubá Skála (okr. Semily)...97 Husinec (okr. Prachatice)... 5 Cheb Choteč (okr. Jičín) Chrudim... 32, 33, 34, 112 Ivančice (okr. Brno - venkov)...19 Jevišovice (okr. Znojmo)...92 Jičín...100, 143 Jilemnice (okr. Semily)...85, 97 Jilmová (okr. Chomutov)...68, 69 Josefov (Praha 1)...21 Kacanovy (okr. Semily)...85 Kadaň (okr. Chomutov) Kadeřavec, osada na katastru obce Turnov (okr. Semily)...85 Kašperské Hory (okr. Klatovy)...25, 37 Klatovy...48 Kolín...40, 147 Komorsko, zaniklá středověká ves na katastru obce Čenkov (okr. Příbram)...87 Konůvky, zaniklá středověká ves na katastru obce Heršpice (okr. Vyškov)...86, 90 Koupě (okr. Příbram) Kouřim (okr. Kolín) Křečov, hrad na katastru obce Podbořanský Rohozec (okr. Louny) Kutná Hora...40 Kyjov (okr. Hodonín) Kyjov, hrad na katastru obce Malesice (okr. Plzeň - sever) Kyjov (okr. Děčín)...69 Láz (okr. Příbram)... 9 Libice (okr. Nymburk)...54, 78 Libštát (okr. Semily)...85 Lipá, hrad na katastru obce Česká Lípa... 2 Litoměřice...62 Lomnice nad Popelkou (okr. Semily)...85, 97, 99 Louka (okr. Blansko) Malá Strana (Praha 1)...16, 21, 57 Malesice (okr. Plzeň - sever) Malotín, zaniklá středověká ves na katastru obce Frantoky (okr. Prachatice)... 5 Mikulášovice (okr. Děčín)...69 Mikulov (okr. Břeclav)

6 Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice, zaniklá ves na katastru obce Hrotovice (okr. Třebíč)...86 Myšlín (okr. Praha - východ) Načeradec (okr. Benešov)...95 Netolice (okr. Prachatice)... 5 Nové Město pražské (Praha 1)...21, 47, 58, 74, 124, 155 Nový Bor (okr. Česká Lípa) Nový Žeberk, hrad na katastru obce Pyšná (okr. Chomutov)...43 Nymburk Ostrov (okr. Karlovy Vary) Otovice (okr. Karlovy Vary) Ovčín, osada na katastru obce Suchá (okr. Havlíčkův Brod) Panský Vrch, osada na katastru obce Drmoul (okr. Cheb) Pardubice...53 Pernštejn (okr. Žďár nad Sázavou) Pffaffenschlag, zaniklá ves na katastru obce Slavonice (okr. Jindřichův Hradec)...86 Plasy (okr. Plzeň-sever)...44 Ploukonice (okr. Semily)...28 Plzeň...1, 25, 40 Polánka (okr. Tábor) Pomezí nad Ohří (okr. Cheb) Praha...11, 16, 18, 20, 21, 40, 46, 47, 50, 57, 58, 65, 74, 84, 103, 104, 105, 124, 155 Prachatice...5, 70, 88 Pražský hrad (Praha 1)...11, 21, 50 Prosek (Praha 8) Přemilovice (okr. Karlovy Vary) Přerov...61 Rajhrad (okr. Brno - venkov)...24, 144 Rakovník...52 Rovensko pod Troskami (okr. Semily)...85 Rozhled (okr. Děčín)...69 Roztoky (okr. Semily)...85 Rubín, hradiště na stejnojmenném vrchu na katastru obce Podbořany (okr. Louny)...13 Rýmařov (okr. Bruntál)...86 Sázava (okr. Kutná Hora) Semily...85 Sezimovo Ústí (okr. Tábor) Skelná Huť, zaniklá ves na katastru obce Drmoul (okr. Cheb) Smíchov (Praha 5)...65 Sokolčí, hrad na katastru obce Hradiště (okr. Český Krumlov)...41 Staré Město pražské (Praha 1)...20, 21, 40, 46, 103, 104 Starý Žeberk, hrad na katastru obce Jezeří (okr. Chomutov)...42 Strančice (okr. Praha - východ) Stráž nad Nežárkou (okr. Jindřichův Hradec) Svor (okr. Česká Lípa)...69 Škodějov (okr. Semily)...85 Tábor Tachov...40 Tetětice (okr. Klatovy) Tišnov (okr. Brno - venkov)...19 Trstěnice (okr. Cheb) Trutnov Tříč (okr. Semily)...85 Turnov (okr. Semily)...85, ČRPPro Velká Bíteš (okr. Žďár nad Sázavou)...19 Velká Jesenice (okr. Trutnov) Velký Brázdim, osada na katastru obce Brázdim (okr. Praha-východ) Veveří, hrad na katastru Brna (okr. Brno - město) Víchová nad Jizerou (okr. Semily)...85 Vilémov, zaniklá středověká ves na katastru obce Ruprechtov (okr. Vyškov)...86 Vimperk (okr. Prachatice)... 5 Vitějovice (okr. Prachatice)... 5 Vítkovice (okr. Semily)...85 Vlčí Hora (okr. Děčín)...69 Volary (okr. Prachatice)... 6 Vranovská Hůrka, lokalita se zaniklou středověkou vsí neznámého jména na katastru obce Čenkov (okr. Příbram)...87 Vršovice (Praha 10)...21 Všeň (okr. Semily)...85 Vysoké nad Jizerou (okr. Semily)...85 Vyšehrad (Praha 2)...21, 84 Vyškov...19 Zbiroh, hrad na katastru obce Zbirohy (okr. Jablonec) Zdouň, zaniklá ves na katastru obce Tedražice (okr. Klatovy)...25 Zdůlí, osada na katastru obce Čkyně (okr. Prachatice)...45 Žernovník (okr. Plzeň - sever) Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995 Počínaje tímto číslem Průzkumů památek chceme každý rok zveřejňovat seznamy publikací, které se vztahují k tématu průzkumů památek. Jsme na začátku, a proto se předem omlouváme za řadu nedopatření, chyb i opomenutí, kterých se nepochybně napoprvé dopustíme. Navazujeme tak na již dříve započaté seznamy archeologických publikací, jejichž zpracování se ujali Z. Dragoun a J. Peška. Sami tito autoři si uvědomují, že v budoucnu je třeba jiného členění, jehož aktuálnost bude po rozšíření záběru seznamů ještě naléhavější. I v novém seznamu bychom chtěli od příštího ročníku na rozdíl od tohoto prvního pokusu přejít k formě anotací, o jejichž významu nelze pochybovat. Budeme Vám vděčni, pokud nás sami upozorníte na publikace, které nám unikly a které - zejména periodika - by se měly objevit v seznamu za rok Monografie 1. Adámek J., Fröhlich J., Čížek J., Písek - historický průvodce. Stručné dějiny města, Písek, Nakladatelství a vydavatelství Jíří Čížek ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku 2. Baumannová D., Dějiny Blanska do r. 1848, Blansko, Muzeum Blansko 3. Bláha J., Horní náměstí v Olomouci. Katalog výstavy, Olomouc, Město Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Památkový ústav Olomouc, Státní okresní archiv Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc 4. Boháč Z., Poutní místa v Čechách, Praha, Debora 5. Brousil R., Ondřejov v Posázaví. Dějiny městečka a okolí, Hvězdárna, Hrad Dubá a Zlenice, Kostelní Střimelice, Zvánovice aj., Praha, Prometheus 6. Bůžek V., Kubíková A., Záloha J., Baroko v Českém Krumlově, Třeboň, Carpio 7. Cimburek F., Halák J., Herain K., Wirth Z., Dějiny nábytkového umění 1, Praha, Argo 8. Cílek V., Podzemní Praha. Soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie, Praha, Zlatý kůň 9. Čermák J., Nástin historického vývoje objektu barákového tábo- 148

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ V tomto příspěvku bude věnována pozornost především proměnám povrchů veřejných prostranství a komunikací, jakož i jejich využívání na území historického vnitřního města,

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE TOMASZ CYMBALAK JOSEF ŘEHÁK ML. Příspěvek podrobně přibližuje jednu z několika nálezových situací, objevených při záchranném archeologickém

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi HLUK dějiny města Hluk v dobách starých Slovanů Luděk Galuška O počátcích slovanského osídlení a co tomu předcházelo Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi stěhování národů. Evropou

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech 17 71 Archeologické rozhledy LXII 2010 17 Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6. 13. století v archeologických pramenech Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Bakalářská práce. 2014 Zuzana Flachová

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Bakalářská práce. 2014 Zuzana Flachová Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Bakalářská práce 2014 Zuzana Flachová Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra archeologie Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2010 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Motto: S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více