z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik"

Transkript

1 PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných v roce 1995 jsme postupovali stejným způsobem jako v předchozích letech, a museli tak řešit i podobné problémy. Jestliže jsme před rokem konstatovali, že množství regionálních periodik narůstá, můžeme letos tento trend potvrdit a předpokládáme, že napříště by měly být obě části, tedy archeologická a památkářská, odděleny. Rejstřík by zřejmě mohl zůstat společný. V části regionálních periodik se pak budeme snažit o větší důslednost a kompletnost jejich zpracování. Rezervy pociťujeme zejména v partii moravské. Jsme přesvědčeni, že v nejbližší době dokážeme odstranit nedostatky, které si postupně uvědomujeme, a že se předkládaný přehled stane významným pomocníkem památkové obce nejen při orientaci v jednom z nejpříbuznějších oborů, za který archeologii považujeme, ale i v upozornění na bohatou činnost pracovníků činných na aktivitách blízkým památkovým na regionálních úrovních. 1. Anderle Jan, Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni, AH, Rozbor dvou gotických stavebních fází objektu. 2. Barták Jiří - Macháček Jaromír - Pacovský Jaroslav - Schröfel Jan, Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá (1. část), BV- SČ, V rámci průzkumu, předcházející uvažovanou stavbu repliky odstřeleného zámku, byly geotechnicky určeny hloubky základových spár objektu. 3. Bartošková Andrea, Die Knochen- und Geweihindustrie aus der Vorburg der frühmittelalterlichen Budeč - Lage Na kašně, PA 2, Přehled nálezů výrobků z kosti a parohu ze středo- a mladohradištního horizontu budečského hradiště obsahuje kromě převažujících jednoduchých artefaktů i náročné řemeslné produkty (hřeben, obkládací destičky) a importované zboží (pouzdro skládacího srpu). 4. Beneš Jaromír, Les a bezlesí. Vývoj synatropizace české části Šumavy, ZS, Sledování vztahu a vývoje osídlení a zalesnění Šumavy od pravěku po novověk vyúsťuje ve stanovení sídelně historických zón Šumavy a Pošumaví. 5. Beneš Jaromír, Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1995, ZS, Přehled archeologické činnosti muzea zaznamenává akce v zaniklé vsi Malotín, v Husinci, v Netolicích (hradiště sv. Jana i vlastní město), v Prachaticích, na tvrzi Drslavice, ve Vimperku a na slovanském mohylníku na katastru obce Vitějovice. 6. Beneš Jaromír - Kubů František - Török Jan, Soubor militárií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, AR, Soubor obsahuje součásti zbroje, výstroje, munice a ženijních potřeb. Součástí jeho prezentování je podrobná zpráva o roli lokality v letech Benešová Jana, Příspěvek ke slovanskému osídlení východních a severovýchodních Čech, PS, Nástin vývoje slovanského osídlení a obsáhlý katalog slovanských nálezů regionu. 8. Benková Milena - Charvát Petr - Matoušek Václav, Zástavba města Berouna ve 13. století, AH, Vyhodnocení dosavadních archeologických výzkumů konstatuje existenci starší nepravidelné sídelní aglomerace patrně městského charakteru a kompletní přestavbu celého organismu po r Beránek Jan, K historii lázského vodního díla, Podbrdsko, Popis konstrukce lázské vodní nádrže z počátku 19. století, sloužící k zásobování březohorských dolů vodou, a jejích následných oprav. 10. Blažek Jan - Kotyza Oldřich, Raně středověké sídliště poblíž kostela sv. Petra a Pavla v Doksanech a otázka existence (či neexistence) zeměpanského dvora v těchto místech, AVSČ, Na základě archeologických nálezů na polykulturní lokalitě a rozboru okolního osídlení byla konstatována existence raně středověké osady v blízkosti románského kostela, v otázce existence zeměpanského dvora zaujímají autoři negativní stanovisko. 11. Bravermanová Milena - Kobrlová Jana - Samohýlová Alena, Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, AH, Rozbor nálezu kompletního oděvu Maxmiliána II. a dalších textilií z hrobu. 12. Břicháček Pavel, Příspěvek k dějinám milevského kláštera - svědectví archeologie, BS, Výzkum zaznamenal pod barokním děkanstvím relikty románského a gotického opatství, v prostoru I. nádvoří předklášterní pohřebiště a pozůstatky zaniklé zástavby. Významný je i soubor reliéfních románských a raně gotických geometrických dlaždic. 13. Bubeník Josef, K opevnění vrchu Rubínu u Podbořan (osada Dolánky, obec Podbořany, okr. Louny) v době hradištní, AR, Torzovité nálezy hradištního opevnění a keramiky dovolují konstatovat existenci jednoho z našich nejstarších slovanských hradišť, vzniklého z využitím pravěké fortifikace. 14. Cejnková Dana - Loskotová Irena - Plaček Miroslav, Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, BMD, Autoři charakterizují původní podobu hradu snad již z 1. poloviny 13. století jako dvouvěžovou dispozici s obvodovou zástavbou. 15. Černá Eva, Nálezy skel ze středověkého Mostu, AVSČ, Rozbor nálezů skleněných nádob z přelomu 14. a 15. století z odpadní jímky. 16. Čiháková Jarmila - Zavřel Jan, Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany, AH, Zdůraznění role nepříliš příznivých přírodních poměrů pro počátky vývoje malostranského osídlení. 17. Čulíková Věra, Rekonstruktion der synanthropen Vegetation des mittelalterlichen Most, PA 1, Souhrné zhodnocení mosteckých paleobotanických makrozbytků. 18. Čulíková Věra, Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě, AH, V rámci archeobotanického rozboru nálezu z 1. poloviny 17. století ze špitálu sv. Antonína v Kanovnické ulici na Hradčanech bylo konstatováno značné množství rostlin s léčivými účinky - mezi nimi i semeno tabáku selského. 19. Doležel Jiří, Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov), AH, Srovnání vývoje uvedených měst na základě archeologických a písemných pramenů vyzdvihuje důležitost Ivančic a Vyškova. 20. Dragoun Zdeněk, Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském, AH, Nález poutního odznaku z konce 13. století obohacuje kolekci těchto devocionálií z Kolína nad Rýnem o dosud neznámý typ. 21. Dragoun Zdeněk a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech , PSH, Stručná sumarizace výsledků téměř 150 archeologických akcí zejména v historickém jádru Prahy (Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov, Nové Město, Vyšehrad), ale i v dalších částech hlavního města (Břevnov, Bubeneč, Dolní Chabry, Běchovice, Vršovice). 22. Dufek Antonín, Brněnské sochařství do roku 1411, BMD, Bez obrazové dokumentace je v příspěvku zpracována brněnská drobná plastika z období (pečetě) i kamenná a dřevěná sochařská díla od konce 13. století (Tuřanská madona) do r (soubor 143

2 plastik 2. čtvrtiny 14. století z chrámu na Petrově, díla Mistra michelské madony, Ukřižovaný od sv. Jakuba a další). 23. Durdík Tomáš, Královské hrady a královská města v Čechách 13. století, AH, V rámci sítě královských hradů a královských měst autor konstatuje ve většině případů úzkou vazbu mezi konkrétní dvojicí hrad - město. 24. Dvořák Josef, Geologická pozice kláštera v Rajhradě, složení a původ stavebního materiálu, JM, Popis geologického prostředí kláštera s určením hornin, použitých k jeho stavbě, zachycených při archeologickém výzkumu. Použité materiál pocházejí z okolí a vzdáleností 5-12 km. 25. Edel Tomáš - Brož Radek, Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku, AH, Pozdně gotická malby přes šablonu je doložena na skříních z kostelů sv. Ducha v Českém Dubu a sv. Mikuláše v Kašperských Horách, na truhle z kostela sv. Bartoloměje v Plzni a na stropech kostelů sv. Vavřince ve Zdouni a P. Marie v Broumově. 26. Ernée Michal, Nález fragmentu gotické dlaždice v měšťanském prostředí Českého Krumlova, AR, Informace o nálezu dlaždice patrně z konce 13. století. 27. Ernée Michal, Archeologické výzkumy v historickém jádru Českého Krumlova v roce 1994, AR, Nálezy z prostoru vlastního města dokládají osídlení a zástavbu od 2. poloviny 13. století. V prostoru latránu bylo zjištěno středověké smetiště, v areálu zámku doklady fortifikační aktivity z 16. nebo počátku 17. století. 28. Fišera Zdeněk, Ploukonice, Hláska, Lokalizace a terénní náčrt tvrziště. 29. Flodr Miroslav, Privilegium města Brna a jeho velké dědictví, BMD, Přehled vývoje brněnských středověkých městských práv. 30. Flodrová Milena, Královský a markraběcí dům v Brně, BMD, Rekonstrukce topografické situace několika významných obytných staveb středověkého Brna. 31. Flodrová Milena - Loskotová Irena, Výrobky brněnských řemeslníků 14. století, AH, Prezentace rozsáhlé kolekce předmětů materiální kultury získané výzkumem odpadních jímek v areálu Staré radnice v Brně. 32. Frolík Jan, Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice), ZMHK, Výzkum části zadní partie městské parcely vyloučil existenci příkopu na jižní straně předpokládaného městského hradu. 33. Frolík Jan - Hazlbauer Zdeněk - Rückerová Alena, Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky, AH, Ve sbírkách kachlů v muzeích v Čáslavi a Chrudimi bylo konstatováno 9 typů z dílny hrnčířské rodiny Medků, působící v poslední čtvrtině 15. a 1. polovině 16. století. 34. Frolík Jan - Sigl Jiří, Development of Early Medieval Settlement and Related Structural Changes within the Chrudim Region: a reserch contribution, PA 2, Přehled vývoje osídlení východní části centrální oblasti Chrudimska od 7. století do vrcholného středověku konstatuje existenci stálých sídelních komplexů, vázaných k určitým centrálním bodům, tvořeným kostely nebo panskými sídly. 35. Frolík Jan - Sigl Jiří, Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85), AH, Zjištění významných etap vývoje Chrudimi při hradbách koresponduje s objevy v centrální části města. 36. Frolík Jan - Tomášek Martin, Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech , AH, Přehled vývoje zástavby na třech sousedících městských parcelách od 1. poloviny 14. století včetně hradební zdi na jejich zadní straně. 37. Fröhlich Jiří, Hroby v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách, ZS, Určení nálezů z hrobů odkrytých v r převážně do 18. století; esovitá záušnice dokládá pohřbívání v raném středověku a svědčí pro existenci hypotetické románské stavební fáze. 38. Gabriel František - Flesar Stanislav, Změny parcelace v historickém jádru České Lípy, AH, Konstatování konstrukčních a prostorových rozdílů mezi předlokační a lokační fází města. 39. Hásková Jarmila, Slavníkovci v historické výpovědi svých mincí, AR, Shrnující historické vyhodnocení slavníkovského mincování. 40. Hauserová Milena, Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem, AH, Rozbor dvou základních typů domu se středním vjezdem dokumentovaný vybranými půdorysy z Kutné Hory, Kolína, Tachova, Kouřimi, Plzně, Mostu, Čáslavi, Domažlic a Prahy. 41. Hefner Zdeněk, Hrad Sokolčí, Hláska, Popis a skica hradní zříceniny. 42. Hefner Zdeněk, Hrad Starý Žeberk, Hláska, 1-3. Dějiny, popis a terénní skica hradní zříceniny. 43. Hefner Zdeněk, Nový Žeberk, Hláska, Dějiny, popis a terénní skica hradní zříceniny. 44. Hoffmannová Jaroslava, Hrobka Metternichů v Plasích, MZK, Historické okolnosti a stručný popis metternichovské hrobky v kostele sv. Václava, výčet pohřbených příslušníků rodu. 45. Hrabáková Kamila, Kaplička ve Zdůlí (v Důlí) u Vimperka, ZS, Historie kapličky postavené r Huml Václav, K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze, AH, Prezentace starší zástavby v místech severní boční lodi kostela zdůrazňuje sklípek s kolekcí keramiky konce 13. a 1. poloviny 14. století a cihlovou pec zaniklou v 16. století. Zmíněn je i nález pokladu mincí z doby po r Huml Václav, Rudolfínská lékárna na Koňském trhu očima archeologie, RMP 7-8, Historie a výsledky archeologického výzkumu domu čp. 837/II na Václavském náměstí na Novém Městě pražském. 48. Hůrková Jindra, Středověká červená keramika z Klatov, AR, Z výsledků výzkumu na zadní partii parcely domu čp. 152 na náměstí je kromě reliktů zástavby věnována pozornost zvláštní keramice století. 49. Charvát Petr, Přes řeku a na jih: Slavníkovci na Čáslavsku, AR, Práce vyznívá ve prospěch přítomnosti Slavníkovců v regionu, zejména přímo na čáslavském Hrádku. 50. Chotěbor Petr, Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu, AH, Jednotná kolekce terakotových obkladů průčelí pochází zřejmě z výzdoby pernštejnského domu na Jiřském náměstí z let Jankovská Vlasta, Pollenanalysen der mittelalterlichen Ablagerungen in dem Moster - Gebiet, PA 1, Souhrná publikace pylových analýz z Mostu, oblasti Komořanského jezera a Hrdlovky. 52. Ježek Martin, K prvotní poloze Rakovníka, AH, Výsledky archeologických výzkumů odmítají lokalizaci původního osídlení 1. poloviny 13. století ke kostelu sv. Jiljí a potvrzují ji východně od dnešního náměstí. 53. Ježek Martin, Výzkum v pardubickém chrámu sv. Bartoloměje, ZMHK, Výsledky výzkumu v interiéru chrámu vylučují existenci starší stavby před počátkem 16. století. 54. Justová Jarmila, Knížecí prostředí na slavníkovské Libici ve světle archeologických objevů, AR, Přehledné shrnutí jednotlivých okruhů otázek předslavníkovské a slavníkovské Libice. 55. Kalferst Jiří - Prostředník Jan, Výzkum hradu Dolní Štěpanice (okr. Semily), ČRP, Popis lokality a výsledků výzkumu provází zaměření lokality. 56. Karel Tomáš, Vysoká brána aneb opevnění Dobřan, Hláska, 3-7. Pokus o rekonstrukci trasy městské fortifikace a publikování nově nalezeného zaměření Vysoké brány před demolicí r Kašička František, U bývalé Dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně historický průzkum oblasti, AH, Rozbor zástavby v sousedství jedné z bran přemyslovského malostranského opevnění. 58. Kašpar Vojtěch - Vařeka Pavel, Záchranný archeologický výzkum v Petrské ulici čp. 1136/II v Praze 1, AR, Zaznamenány torza dvou gotických fází domu a zpracován soubor keramiky 1. poloviny 15. století. 59. Klápště Jan, Kostel sv. Václava v Mostě, AR, , Na základě stavebně historického (J. Muk) a archeologického průzkumu konstatován vývoj lokality od osídlení století přes dnes již neurčitelnou sakrální stavbu, fungující ve 13. století, po novostavbu dnešní svatyně, pocházející z 15. století. 60. Klápště Jan, Stavební vývoj a místní souvislosti kostela P. Marie v Mostě, AVSČ, Sumarizace výsledků archeologického výzkumu odmítá existenci starší stavby před raně gotickou bazilikou, nahrazenou pozdně gotickou halou a dotýká se problematiky dalších sakrálních staveb v Mostě. 61. Kohoutek Jiří, Počátky města Přerova, AH, Výzkum na ploše Horního města odkryl intenzivní dřevěnou zástavbu lokality z 11. století. Součástí příspěvku je přehled vývoje Přerova do 18. století. 62. Kotyza Oldřich - Tomas Jindřich, Nejstarší městské hradby v Litoměřicích, AH, Zpráva o nálezu reliktů starší fáze městského opevnění z poloviny 13. století je doplněna celkovou rekonstrukcí jeho průběhu a obsáhlým výčtem písemných zpráv. 63. Kotyza Oldřich - Tomas Jindřich, Počátky Budyně nad Ohří, Litoměřicko, Přehled vývoje lokality na základě archeologických nálezů registruje hradištní osídlení století, knížecí dvůr z 11. století v prostoru kostela P. Marie Sněžné a ve 2. polovině 13. století vznik hradu a města. Součástí je rozbor lučanského kmenového území a hradišť. 64. Kratinová Vlasta, Malířství související s Brnem do roku 1411, BMD, Bez obrazové dokumentace provedené zhodnocení Brněnské madony (desková malba z doby před r. 1373) a nástěnné malby deseti světců z bývalé královské kaple Panny Marie a sv. Václava (2. čtvrtina 14. století). 65. Krejčí Marek, Smíchovská Portheimka, RMP 4, Historie stavby a její památkové ochrany. 144

3 PrÛzkumY památek II/ Krejčík Tomáš, Mincovnictví knížete Konráda I. v Brně, BMD, Charakteristika denárů brněnského knížete Konráda I. z 2. poloviny 11. století. 67. Krejčíková Jarmila - Krejčík Tomáš, Nejstarší pečeť města Brna, BMD, Rozbor nejstarší brněnské pečeti, doložené poprvé k roku Křivánek Roman, Příklady výsledků geofyziky při vyhledávání zaniklých středověkých sklářských hutí v Krušných a Lužických horách, AR, Z dvaceti magnetometricky a archeologicky sledovaných lokalit jsou uvedeny výsledky geofyzikálního průzkumu hutí Jilmová I, Moldava II a III, Dolní Podluží I a dalších dvou krušnohorských z německé strany. 69. Křivánek Roman, Shrnutí výsledků geofyzikálních měření na místech zaniklých středověkých skláren, AVSČ, Závěry konstatované na výsledcích převážně magnetometrických měření na 20 lokalitách severozápadních Čech (Moldava, Jilmová, Vlčí Hora, Dolní Podluží, Svor, Kyjov, Mikulášovice, Rozhled, Bečov) a přilehlé části Německa. 70. Kubů František - Zavřel Petr, Prachatický systém Zlaté stezky, ZS, Podrobný popis a zaměření nevelkého úseku Zlaté stezky jižně od Prachatic. 71. Kuča Karel, Poznámky ke kompozici ortogonálních městských lokací v Čechách, AH, Výčet 82 městských lokací sledovaného typu zahrnuje vedle převažujících středověkých i renesanční a barokní města a klasicistní pevnosti. 72. Květ Radan, Staré stezky a osídlení v České republice, ZS, Stručná zpráva o rekonstrukci hlavních historických komunikačních spojů (mapa) a jejich hierarchizaci na dálkové, regionální a lokální. 73. Kyncl Josef - Kyncl Tomáš, Die Tannenchronologie der mittelalterlichen Stadt Most, PA 1, Archeologické nálezy umožnily vytvořit dendrochronologickou křivku jedle pro období Lancinger Luboš, Z místopisu Nového Města pražského v stol. (Panská ulice), PSH, Zpracování dějin zástavby Panské ulice. 75. Lancinger Luboš - Svoboda Ladislav, Střížkův plátenický dům v Horní Branné, ČRP, Zpracování historie a stavebního vývoje objektu. 76. Loskotová Irena - Procházka Rudolf, Brněnské zemnice (Příspěvek k vývoji městské zástavby 13. stol.), BMD, Prezentace dosud známých brněnských zahloubených obytných objektů 13. století. 77. Lutovský Michal, Několik poznámek k problematice slavníkovské domény, AR, Skeptický pohled na archeologické možnosti řešení problematiky. 78. Merhautová Anežka, Kostel na Libici, AR, Diskusní příspěvek k otázce detailního zařazení kostela na libickém hradišti. 79. Měřínský Zdeněk, Úvodem - Brno mezi léty , BMD,9-22. Přehledné zhodnocení písemných a archeologických pramenů k nejstarším dějinám Brna se zabývá i lokalizací přemyslovského brněnského hradu, který předpokládá spíše než na dříve uvažovaných lokalitách (Petrov, Špilberk) na území Starého Brna. 80. Měřínský Zdeněk - Zumpfe Eva, Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau, AH, Konstatování vzájemného ovlivňování středověkých měst na jižní Moravě a v Dolních Rakousích v rovině právní, stavební i v rovině každodenního života. 81. Michna Pavel J., Nález středověké studny v Brně, BMD, Zpráva o výzkumu spodní partie studny v Rašínově ulici s nevelkým nálezovým souborem 2. poloviny 14. století. 82. Mlčák Leoš, Gotické a renesanční zvony okresu Šumperk, SM, Stručný popis 30 gotických a renesančních zvonů z regionu. 83. Musil František, Méně známé ikonografické prameny umožňující poznání našich hradů a zámků, Hláska - příloha, 6-8. Upozornění na soubor desítek litografií českých a moravských hradů z 30. let 19. století (F. A. Kunike) a 150 vyobrazení z 60. let 19. století (W. Rau). 84. Nechvátal Bořivoj, Ještě k problematice tzv. Libušiny lázně na Vyšehradě, PEŠ, Po stavebně historickém výzkumu z r a zhodnocení ikonografických pramenů je původ stavby kladen do 2. poloviny 14. století. 85. Nejedlý Vratislav - Suchomel Miloš - Zahradník Pavel, Mariánské a další světecké sloupy na Semilsku, ČRP, Popis barokních světeckých sloupů (Jilemnice, Kacanovy, Kadeřavec, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Roztoky u Semil, Semily, Škodějov, Tříč, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Vysoké nad Jizerou) doplňují i dva sloupy z poloviny 19. století (Turnov, Všeň). 86. Nekuda Rostislav, Vývoj trojdílného rolnického domu v období vrcholného a pozdního středověku na Moravě ve světle archeologických výzkumů, AH, Problematika je sledována na výsledcích výzkumů ve Mstěnicích a Pffaffenschlagu s přihlédnutím k lokalitám Rýmařov, Konůvky, Bystřec a Vilémov. 87. Nováček Karel, Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku, Podbrdsko, V rámci poznání mikroregionu jsou podrobně popsány relikty zaniklé vsi Komorsko a zaniklé vsi neznámého jména v poloze Vranovská Hůrka. 88. Ouroda Vlastislav, Obnova a výzkum historického jádra Prachatic v roce 1995, ZS, Informace o sedmi rekonstrukčních a restauračních pracích na památkovém fondu Prachatic. 89. Panáček Jaroslav - Gabriel František, Kostel sv. Máří Magdaleny v České Lípě, BVSČ, Rozbor písemných zpráv a stavební podoby gotického kostela. 90. Páral Václav - Měchurová Zdeňka - Riedlová Michaela, Zvířecí kosti ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov), AH, Rozbor nálezů zvířecích kostí z lokality srovnává bohatší prostředí panského sídla s chudším prostředím vlastní vsi. 91. Pažourek Vlastimil - Velímský Tomáš, Nově zjištěné raně středověké nálezy z Labských pískovců - příspěvek k počátkům slovanského osídlení ve Šluknovském výběžku, AVSČ, Doklady středohradištního osídlení polohy Adlerhorn na k. ú. Brtníky patrně souvisí s cestou z Horní Lužice do severozápadních Čech. 92. Plaček Miroslav, Jevišovické hrady do konce 15. století, VVM, Stavební historie a dějiny hradu Starý zámek a městečka Jevišovic s podrobným popisem konstrukce a stavebních prvků. 93. Plaček Miroslav - Miloš Stanislav, Fortifikační systém Hranic na Moravě, AH, Práce konstatuje existenci staršího městského hradu, přestavěného ve třech etapách v renesanční zámek a zakomponovaného do systému městské fortifikace. 94. Poláček Lumír, Hradisko u Kramolína. Archeologický výzkum a jeho výpověď o slovanském osídlení hradiska. VVM, Shrnutí dosavadních hodnocení slovanského osídlení pravěkého a raně historického hradiska. Popis fortifikace, nálezové situace a rozbor slovanských nálezů. 95. Procházka Lubomír, Kresebná dokumentace ke studiu drobné sakrální architektury na území středních Čech, SVS, V rámci upozornění na soubor akvarelů Božích muk J. Pavelky z 50. let 20. století z Blatenska a kreseb kapliček a zvoniček F. Chalupy z Vlašimska z let je reprodukováno zobrazení kapliček z Boliny a Načeradce. 96. Procházka Rudolf - Himmelová Zdenka, Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, AH, Velkoplošný výzkum v jádru Brna zaznamenal vývoj zástavby několika parcel od 1. poloviny 13. století. 97. Prostředník Jan, Archeologické výzkumy turnovského muzea v roce 1994, ČRP, Resumovány výsledky výzkumů v Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Lomnici nad Popelkou, Turnově, Jilemnici, Českém Dubu a na Hrubé Skále. 98. Prostředník Jan, Předstihový výzkum na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi, PS, Mezi nálezy z doby od 11. století do současnosti patří i dusaná podlahy obytného objektu vrcholného či pozdního středověku. 99. Prostředník Jan, Přehled archeologických výzkumů turnovského muzea v roce 1994, ZMHK, Stručné informace o výsledcích výzkumů na středověkých lokalitách Bělá pod Bezdězem, Český Dub, dolní hrad Dolní Štěpanice, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště Prostředník Jan, Příspěvek k dějinám stavebního vývoje města Jičína, ČRP, Archeologický výzkum při výkopech inženýrských sítí zaznamenal pět obytných objektů zaniklých ve 2. polovině 16. století Prostředník Jan, Výsledky záchranného výzkumu v domě U zlatého kohouta v Mladé Boleslavi, PS, Výzkumem byl zjištěn hradištní nálezový horizont, raně středověké hroby a relikt vrcholně středověké zástavby, předcházející dochovanou renesanční etapu domu Razím Vladislav, Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení, AH, Upozornění na vypovídací hodnotu městských opevnění pro posuzování řady otázek vývoje a role středověkých měst Richterová Julie, Archeologický výzkum při rekonstrukci domu čp. 568 v Praze I na Starém Městě, RMP 1, 4-6. Základní informace o historii domu a výsledcích archeologického výzkumu Richterová Julie, K historii domu a parcely domu čp. 568, Ovocný trh 17, Praha 1 - Staré Město, AH, Výsledky výzkumu zachytily doklady osídlení z doby před vznikem Havelského Města i některé partie gotické zástavby parcely Rohlíková Eva, Kostel sv. Václava na Proseku, RMP 2, Historie a popis stavby Rous Pavel, Nález středověké keramiky u osady Ovčín u Havlíčkova Brodu, ZMHK, Početný soubor keramiky indikuje severně od dnešní osady intenzivní osídlení 2. poloviny 13. století Rožmberský Petr, Hoštice a Hoštičky, Hláska, Příspěvek do diskuse o existenci panských sídel v uvedených lokalitách na základě rozboru písemných zpráv a dochovaných reliktů. 145

4 108. Rožmberský Petr, Hrad Kyjov a Malesice, Hláska - příloha, 1-5. Dějiny, popis a terénní skica hradu Kyjova a zhodnocení stavu poznání zaniklé tvrze v Malesicích Rožmberský Petr, Žernovnická tvrz, Hláska, Konstatování existence tvrze ve vsi na základě historických zpráv Ryšavý Vratislav, Dům čp. 152 v Alšově ulici v Novém Boru, BVSČ, Dějiny a stručný popis stavby vzniklé kolem r Sadílek Jaroslav, Hrad Louka u Olešnice na Moravě, Hláska - příloha, Dějiny, popis, terénní skica a zhodnocení nálezu hradní zříceniny Sigl Jiří, Předstihový výzkumu v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994, ZMHK, Výzkum na městské parcele zachytil torzo zděné stavby z přelomu století, polozemnice a odpadních jímek Sigl Jiří - Wolf Vladimír, Archeologický výzkum městských hradeb v Trutnově, ZMHK, Před kamennými hradbami ze 14. století chránila lokalitu patrně dřevěná hradba, která se projevila ve formě zahloubeného žlabu Skutil Jan, Místní jméno Brno - jeho původ a význam, BMD, Etymologický rozbor názvu města, kladený do souvislostí s výsledky archeologických výzkumů, klade původní sídlištní areál na území Starého Brna Sláma Jiří, Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 19. století? AR, Kritické shrnutí problematiky z pohledu historických a archeologických pramenů Slavík Jiří, Gotická podoba kostela svatého Mikuláše v Chotči (okr. Jičín), ZMHK, Při opravě omítek zjištěna gotická podstata kostela Slavík Jiří, Náhrobník z Velké Jesenice (okr. Trutnov), ZMHK, Vyobrazení a popis dosud neznámé náhrobní desky Slavík Jiří, Současné úkoly castellologie v severovýchodních Čechách, ZMHK, Seznam lokalit, na jejichž poznání se obor v oblasti soustřeďuje Smetana Jan, Proměny struktury městské sítě na severu Čech do 15. století, AH, Přehled struktury městské sítě severních Čech z hlediska majetkoprávního a prostorových a velikostních relací Smitka Josef, Nové poznatky k fortifikaci města Horažďovic, Hláska - příloha, Na základě nalezených plánů rekonstruována situace Pražské brány s barbakánem a konstatovány další nová zjištění o opevnění Smitka Josef, Panské sídlo v Horažďovicích, Hláska, Dějiny Horažďovic a hypotetická rekonstrukce jádra středověkého hradu Sommer Petr, Sázavský klášter v gotické podobě, Sázavsko, Charakteristika vývoje a postupu stavby gotické fáze kláštera na základě archeologických a stavebně historických zjištění provázená rekonstručními kresbami M. Štědry Stará Dagmar, Významný nález cínového předmětu z Tábora, AR, Publikace nálezu cínového talíře s dvěma konvářskými značkami a rytým monogramem majitele Starec Petr, Archeologie a kolektory, RMP 10, 1-5. Z výsledků archeologických výzkumů na trase novoměstských kolektorů je výjimečné zjištění vodoteče před staroměstskou fortifikací v ulici Na příkopě Sulitková Ludmila, Několik poznámek k dějinám Brna ve 13. století (K původu brněnského patriciátu), BMD, V rámci úvah o počátcích brněnského patriciátu jsou uvedeny i topografické údaje o kamenné zástavbě Brna ve 13. století Sviták Zbyněk, Několik poznámek k průběhu komunikací v regionu brněnské aglomerace do vzniku středověkého města, BMD, Rozbor raně středověkého komunikačního schématu a jeho proměn v souvislosti s přesuny centra brněnské sídelní aglomerace Svoboda Ladislav, O plášťových hradech, AH, Katalog uvedeného typu hradů obsahuje 75 českých a 51 moravských lokalit a je provázen 60 půdorysy a 4 hmotovými rekonstrukcemi Šebesta Pavel, Kostel sv. Jakuba Většího v Pomezí (Mühlbachu), SCHMb, Upřesnění podoby románské fáze kostela na základě archeologického výzkumu Švábenský Mojmír, K dějinám Brna v letech , BMD, Práce se věnuje v uvedeném časovém rozmezí topografii města včetně středověkého opevnění, vztahu Brna k politickým dějinám českého státu, správě města a otázkám práva a soudnictví Tomášek Martin, Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993, AR, Podle nálezů vznikla městská fortifikace patrně ještě ve 13. století, snad již tehdy s parkánem, když dnes dochovaný pochází až z 15. století. Hradební zeď byla výrazně upravována v 16. století Úlovec Jiří, Bývalá panská sídla v Přemilovicích, Otovicích a Dalovicích, HSK, Přehled písemných zpráv a popis reliktů dvojic panských sídel (staršího a mladšího) ve třech lokalitách Karlovarska, patřících ve středověku k manskému systému hradu Lokte Úlovec Jiří, Dějiny a stavební podoba bývalé tvrze v Brázdimi, SSH, Podrobné zpracování písemných zpráv o lokalitě do 2. poloviny 18. století s prezentací historických plánů a dochovaných reliktů původně dvoupalácové tvrze Úlovec Jiří, Historie a stavební podoba tvrze a zámku v Horních Lubech - Ober Schönbachu, SCHMa, Podrobné zpracování dějin a popis jednoho z patrně dvou panských sídel v lokalitě, dnes v podobě ruiny Úlovec Jiří, O bývalých tvrzích v Drmoulu, na Panském vrchu, v Trstěnicích, Horní Vsi a v Skelné Huti, SCHMb, Podrobné zpracování historie a základní charakteristika výše uvedených zaniklých panských sídel Úlovec Jiří, Památky obce Tetětice u Klatov, MZK, Historie obce a popis barokního zámku a stejně staré kaple Úlovec Jiří, Panská sídla nižší šlechty na Táborsku v mladovožickém regionu, AH, Práce upřesňuje a opravuje pohled na vývoj panských sídel v Dolních Hořicích a Polánce Úlovec Jiří, Příspěvek k dějinám a stavební podobě tvrze v Hlubanech, SOAL, Podrobné zpracování dějin a popis lokality se zaměřením dochované stavby Úlovec Jiří, Zaniklý hrad Křečov, SOAL, Podrobné zpracování historie lokality spolu s popisem a grafickým zachycením podoby podle různých autorů Úlovec Jiří, Zapomenutá tvrz v Koupi, Podbrdsko, Podrobné zpracování historie obce do roku 1646 a popis, zaměření a zhodnocení budovy tvrze, která není tak zcela zapomenutá (viz P. Chotěbor, in: Hrady a zámky v Čechách, Olympia Praha 1986). V soustředění na zapomenutost tvrze autor přehlédl přesnou identifikaci a charakteristiku objektu P. Chotěborem v roce 1986 (Hrady a zámky v Čechách, Olympia Praha) Úlovec Jiří, Zapomenuté panské sídlo v Myšlíně u Mnichovic, Hláska - příloha, Důkladný rozbor písemných pramenů a konstatování existence středověkého tvrziště a zámečku snad již z 18. století Úlovec Jiří, Zapomenutý zámek ve Strančicích, PEŠ, Dějiny obce a identifikace panského sídla z počátku 18. století Úlovec Jiří - Fišera Zdeněk, Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji hradu Zbirohu, ČRP, Zpracování písemných zpráv a popis zbytků hradu se zaměřením současného stavu. Využity výsledky archeologického výzkumu z r Ulrychová Eva, Nejstarší městský dům v Jičíně, ZMHK, Zmínka o zjištěné destrukci domu (?) zaniklého podle nálezů v polovině 14. (?!) století Unger Josef, Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera, JM, Výsledky výzkumu z r se zjištěným souvrstvím s doklady nejstarší stavební aktivity nejpozději z počátku 13. století, nejstarší objevené zdivo z poloviny 13. století má kvádrovou románskou techniku. Klášter opevněn příkopem. Ve 14. století postavena křížová chodba s arkádami. Popis dalšího stavebně historického vývoje objektu Unger Josef, Nové poznatky o kostele sv. Martina v Kyjově, JM, 236 až 241. Historie kostela ve světle záchranného výzkumu z r Původní románský kostel z konce 12. století (nejstarší zděný objekt na území Kyjova) byl orientovanou stavbou nezjištěných rozměrů s věží na západě Unger Josef - Procházka Rudolf, Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů roku 1991 a 1992, BMD, Popis tří nejstarších fází kostela - jednolodní stavby s kryptou z přelomu století, trojlodní dvouvěžové baziliky z poloviny 13. století a k západu prodlouženého chrámu z přelomu 13. a 14. století Valentová Jarmila, Neznámé pozdně majolikové kachle ze sbírek muzea v Kolíně, SVS, Popis 10 zlomků pozdně gotických kachlů z neznámé lokality Vaňková Eva, Václavův hrádek a most přes Ohři, SCHMa, Stručná informace o zaniklé fortifikaci a jejím spojení s císařskou falcí v Chebu Varhaník Jiří, Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě, AH, Upozornění na vznik břitových věží pozdního středověku jako reakci na rozvoj dělostřelby je dokumentován na hradech Veveří, Stráž nad Nežárkou, Pernštejn, Mikulov, Hasištejn, Bechyně a Bítov Velímský Tomáš, Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely, AH, Komplikovanost vývoje městských domů na základě archeologických výzkumů je dokumentována situacemi z Děčína, Mostu, Sezimova Ústí a Nymburka Velímský Tomáš, Ke genezi vrcholně středověkého města v Kadani, AVSČ, V rámci přehledu vývoje města se práce podrobněji zabývá starší lokalitou Hradec u Kadaně, románskou fází johanitského kostela sv. Jana Křtitele patrně s chórovou věží a městským hradem. 146

5 PrÛzkumY památek II/ Vít Jaroslav, Co jsou smírčí kříže, SCHMa, Resumování problematiky smírčích křížů Vít Jaroslav, Smírčí kříže okresu Cheb po deseti letech, SCHMa, Popis znovu objeveného smírčího kříže v Dolních Pasekách a soupis 43 v minulosti známých, v současné době nenalezených křížů v okrese Cheb Vitanovský Michal - Hazlbauer Zdeněk, Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie, AH, Detailní rozbor technik a postupů užitých při tvorbě novodobých replik pozdně středověkých reliéfních kachlů cestou výroby negativních matric Wallisová Michaela, Pražské nálezy koželužen, AH, Zpráva o nálezu koželužských kádí z století při výzkumech v Pštrossově a Opatovické ulici na Novém Městě pražském Wolf Vladimír, Ještě o tvrzi v Batňovicích (okr. Trutnov), ZMHK, Popis a vyobrazení zaniklého tvrziště z pamětní knihy batňovické školy z r Zeman Lubomír, Zámecký park v Ostrově, HSK, Bohatě dokumentovaný popis 4 etap vývoje parku v období od r do současnosti Žemlička Josef, Das Reich des böhmischen Boleslavs und die Krise an der Jahrtausendwende, AR, Zařazení konfliktu se Slavníkovci do mocenských a ekonomických souvislostí raného přemyslovského státu. POUÎITÉ ZKRATKY AH: Archaeologia historica 20, Brno (Z. D.) AR: Archeologické rozhledy XLVII, Praha (Z. D.) AVSČ: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech Most (Z. D.) BMD: Brno v minulosti a dnes 13, Brno (Z. D.) BS: Bibliotheca Strahoviensis 1, Praha (Z. D.) BVSČ: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 3, Česká Lípa 1995.(Z. D.) ČRP: Z Českého ráje a Podkrkonoší 8, Bystrá nad Jizerou (Z. D.) HSK: Historický sborník Karlovarska III, Karlovy Vary (Z. D.) Hláska: Hláska VI. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, Plzeň (Z.D.) JM: Jižní Morava 31, Mikulov (J. P.) Litoměřicko: Litoměřicko XXVII - XXIX, Vlastivědný sborník , Litoměřice (Z. D.) MZK: Minulostí západočeského kraje XXXI, Plzeň (Z. D.) PA: Památky archeologické LXXXVI, Praha (Z. D.) PEŠ: Pocta Evě Šmilauerové. Sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CSc. Praha (Z. D.) Podbrdsko: Podbrdsko - sborník Státního okresního archivu v Příbrami II, Příbram (Z. D.) PS: Pojizerský sborník 2, Turnov (Z. D.) PSH: Pražský sborník historický XXVIII, Praha (Z. D.) RMP: Res Musei Pragensis V, Praha (Z. D.) Sázavsko: Sázavsko III, místo vydání neuvedeno, (Z. D.) SCHMa: Sborník Chebského muzea, Cheb 1994, vydáno (Z. D.) SCHMb: Sborník Chebského muzea, Cheb (Z. D.) SM: Severní Morava 70, Šumperk (Z. D.) SOAL: Sborník okresního archivu v Lounech VII, Louny (Z. D.) SSH: Středočeský sborník historický 20, 1994, Praha (Z. D.) SVS: Středočeský vlastivědný sborník 1 (Muzeum a současnost 13) Roztoky (Z. D.) VVM: Vlastivědný věstník moravský XLVII, Brno (J. P.) ZS: Zlatá stezka 2, 1995, Prachatice (Z. D.) ZMHK: Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, Hradec Králové (Z.D.) REJST ÍK Adlerhorn, osídlená poloha (hradiště?) na katastru obce Brtníky (okr. Děčín)...91 Batňovice (okr. Trutnov) Bečov (okr. Chomutov)...69 Běchovice (Praha 9)...21 Bechyně (okr. Tábor) Bělá pod Bezdězem (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Beroun... 8 Bítov (okr. Znojmo) Blansko...19 Bolina (okr. Benešov)...95 Brno...14, 22, 29, 30, 31, 64, 66, 67, 76, 79, 81, 96, 114, 125, 126, 129, 146 Broumov (okr. Náchod)...25 Břevnov (Praha 6)...21 Bubeneč (Praha 6)...21 Budeč, hradiště na katastru obce Zákolany (okr. Kladno)... 3 Budyně nad Ohří (okr. Litoměřice)...63 Bystřec, zaniklá středověká ves na katastru obce Jedovnice (okr. Blansko)...86 Čáslav...33, 36, 40, 49, 130 Česká Lípa...38, 89 Český Dub (okr. Liberec)...25, 97, 99 Český Krumlov...26, 27 Dalovice (okr. Karlovy Vary) Děčín Dobřany (okr. Plzeň - jih)...56 Doksany (okr. Litoměřice)...10 Dolní Hořice (okr. Tábor) Dolní Chabry (Praha 8)...21 Dolní Paseky, místní část obce Aš (okr. Cheb) Dolní Podluží (okr. Děčín)...68, 69 Dolní Štěpanice (okr. Semily)...55, 99 Domažlice...40 Drmoul (okr. Cheb) Drslavice, tvrz ve stejnojmenné místní části obce Švihov (okr. Prachatice)... 5 Hasištejn, hrad na katastrálním území obce Místo (okr. Chomutov) Hlubany (okr. Louny) Horažďovice (okr. Klatovy)...120, 121 Horní Branná (okr. Semily)...75 Horní Luby, místní část obce Luby (okr. Cheb) Horní Ves, osada na katastru obce Trstěnice (okr. Cheb) Hoštice (okr. Klatovy) Hoštičky (okr. Klatovy) Hradčany (Praha 1)...18, 21 Hradec u Kadaně, slovanské hradiště na katastru obce Rokle (okr. Chomutov) Hradisko, hradiště na katastru obce Kramolín (okr. Třebíč)...94 Hranice (okr. Přerov)...93 Hrdlovka (okr. Teplice)...51 Hrubá Skála (okr. Semily)...97 Husinec (okr. Prachatice)... 5 Cheb Choteč (okr. Jičín) Chrudim... 32, 33, 34, 112 Ivančice (okr. Brno - venkov)...19 Jevišovice (okr. Znojmo)...92 Jičín...100, 143 Jilemnice (okr. Semily)...85, 97 Jilmová (okr. Chomutov)...68, 69 Josefov (Praha 1)...21 Kacanovy (okr. Semily)...85 Kadaň (okr. Chomutov) Kadeřavec, osada na katastru obce Turnov (okr. Semily)...85 Kašperské Hory (okr. Klatovy)...25, 37 Klatovy...48 Kolín...40, 147 Komorsko, zaniklá středověká ves na katastru obce Čenkov (okr. Příbram)...87 Konůvky, zaniklá středověká ves na katastru obce Heršpice (okr. Vyškov)...86, 90 Koupě (okr. Příbram) Kouřim (okr. Kolín) Křečov, hrad na katastru obce Podbořanský Rohozec (okr. Louny) Kutná Hora...40 Kyjov (okr. Hodonín) Kyjov, hrad na katastru obce Malesice (okr. Plzeň - sever) Kyjov (okr. Děčín)...69 Láz (okr. Příbram)... 9 Libice (okr. Nymburk)...54, 78 Libštát (okr. Semily)...85 Lipá, hrad na katastru obce Česká Lípa... 2 Litoměřice...62 Lomnice nad Popelkou (okr. Semily)...85, 97, 99 Louka (okr. Blansko) Malá Strana (Praha 1)...16, 21, 57 Malesice (okr. Plzeň - sever) Malotín, zaniklá středověká ves na katastru obce Frantoky (okr. Prachatice)... 5 Mikulášovice (okr. Děčín)...69 Mikulov (okr. Břeclav)

6 Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice, zaniklá ves na katastru obce Hrotovice (okr. Třebíč)...86 Myšlín (okr. Praha - východ) Načeradec (okr. Benešov)...95 Netolice (okr. Prachatice)... 5 Nové Město pražské (Praha 1)...21, 47, 58, 74, 124, 155 Nový Bor (okr. Česká Lípa) Nový Žeberk, hrad na katastru obce Pyšná (okr. Chomutov)...43 Nymburk Ostrov (okr. Karlovy Vary) Otovice (okr. Karlovy Vary) Ovčín, osada na katastru obce Suchá (okr. Havlíčkův Brod) Panský Vrch, osada na katastru obce Drmoul (okr. Cheb) Pardubice...53 Pernštejn (okr. Žďár nad Sázavou) Pffaffenschlag, zaniklá ves na katastru obce Slavonice (okr. Jindřichův Hradec)...86 Plasy (okr. Plzeň-sever)...44 Ploukonice (okr. Semily)...28 Plzeň...1, 25, 40 Polánka (okr. Tábor) Pomezí nad Ohří (okr. Cheb) Praha...11, 16, 18, 20, 21, 40, 46, 47, 50, 57, 58, 65, 74, 84, 103, 104, 105, 124, 155 Prachatice...5, 70, 88 Pražský hrad (Praha 1)...11, 21, 50 Prosek (Praha 8) Přemilovice (okr. Karlovy Vary) Přerov...61 Rajhrad (okr. Brno - venkov)...24, 144 Rakovník...52 Rovensko pod Troskami (okr. Semily)...85 Rozhled (okr. Děčín)...69 Roztoky (okr. Semily)...85 Rubín, hradiště na stejnojmenném vrchu na katastru obce Podbořany (okr. Louny)...13 Rýmařov (okr. Bruntál)...86 Sázava (okr. Kutná Hora) Semily...85 Sezimovo Ústí (okr. Tábor) Skelná Huť, zaniklá ves na katastru obce Drmoul (okr. Cheb) Smíchov (Praha 5)...65 Sokolčí, hrad na katastru obce Hradiště (okr. Český Krumlov)...41 Staré Město pražské (Praha 1)...20, 21, 40, 46, 103, 104 Starý Žeberk, hrad na katastru obce Jezeří (okr. Chomutov)...42 Strančice (okr. Praha - východ) Stráž nad Nežárkou (okr. Jindřichův Hradec) Svor (okr. Česká Lípa)...69 Škodějov (okr. Semily)...85 Tábor Tachov...40 Tetětice (okr. Klatovy) Tišnov (okr. Brno - venkov)...19 Trstěnice (okr. Cheb) Trutnov Tříč (okr. Semily)...85 Turnov (okr. Semily)...85, ČRPPro Velká Bíteš (okr. Žďár nad Sázavou)...19 Velká Jesenice (okr. Trutnov) Velký Brázdim, osada na katastru obce Brázdim (okr. Praha-východ) Veveří, hrad na katastru Brna (okr. Brno - město) Víchová nad Jizerou (okr. Semily)...85 Vilémov, zaniklá středověká ves na katastru obce Ruprechtov (okr. Vyškov)...86 Vimperk (okr. Prachatice)... 5 Vitějovice (okr. Prachatice)... 5 Vítkovice (okr. Semily)...85 Vlčí Hora (okr. Děčín)...69 Volary (okr. Prachatice)... 6 Vranovská Hůrka, lokalita se zaniklou středověkou vsí neznámého jména na katastru obce Čenkov (okr. Příbram)...87 Vršovice (Praha 10)...21 Všeň (okr. Semily)...85 Vysoké nad Jizerou (okr. Semily)...85 Vyšehrad (Praha 2)...21, 84 Vyškov...19 Zbiroh, hrad na katastru obce Zbirohy (okr. Jablonec) Zdouň, zaniklá ves na katastru obce Tedražice (okr. Klatovy)...25 Zdůlí, osada na katastru obce Čkyně (okr. Prachatice)...45 Žernovník (okr. Plzeň - sever) Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995 Počínaje tímto číslem Průzkumů památek chceme každý rok zveřejňovat seznamy publikací, které se vztahují k tématu průzkumů památek. Jsme na začátku, a proto se předem omlouváme za řadu nedopatření, chyb i opomenutí, kterých se nepochybně napoprvé dopustíme. Navazujeme tak na již dříve započaté seznamy archeologických publikací, jejichž zpracování se ujali Z. Dragoun a J. Peška. Sami tito autoři si uvědomují, že v budoucnu je třeba jiného členění, jehož aktuálnost bude po rozšíření záběru seznamů ještě naléhavější. I v novém seznamu bychom chtěli od příštího ročníku na rozdíl od tohoto prvního pokusu přejít k formě anotací, o jejichž významu nelze pochybovat. Budeme Vám vděčni, pokud nás sami upozorníte na publikace, které nám unikly a které - zejména periodika - by se měly objevit v seznamu za rok Monografie 1. Adámek J., Fröhlich J., Čížek J., Písek - historický průvodce. Stručné dějiny města, Písek, Nakladatelství a vydavatelství Jíří Čížek ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku 2. Baumannová D., Dějiny Blanska do r. 1848, Blansko, Muzeum Blansko 3. Bláha J., Horní náměstí v Olomouci. Katalog výstavy, Olomouc, Město Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Památkový ústav Olomouc, Státní okresní archiv Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc 4. Boháč Z., Poutní místa v Čechách, Praha, Debora 5. Brousil R., Ondřejov v Posázaví. Dějiny městečka a okolí, Hvězdárna, Hrad Dubá a Zlenice, Kostelní Střimelice, Zvánovice aj., Praha, Prometheus 6. Bůžek V., Kubíková A., Záloha J., Baroko v Českém Krumlově, Třeboň, Carpio 7. Cimburek F., Halák J., Herain K., Wirth Z., Dějiny nábytkového umění 1, Praha, Argo 8. Cílek V., Podzemní Praha. Soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie, Praha, Zlatý kůň 9. Čermák J., Nástin historického vývoje objektu barákového tábo- 148

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 2001 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha Kód kraje Kód okresokres CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1997 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více