Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova byl schválen na jednání zastupitelstva obce Záhoří: Dne: Číslo usnesení: 21/2010 Podpis starosty: František Valvoda Doba platnosti: ode dne schválení - do 12/2018 Pare č.3 Stránka 1 z 55

2 Místní program obnovy venkova obce Záhoří Obsah dokumentu: Kapitola I: Kapitola II: Kapitola III: Kapitola IV: Kapitola V: Kapitola VI: Kapitola VII: Základní údaje Základní informace o obci Záhoří Dokumenty vzniku a vývoje Programu obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova PRAVIDLA Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2011 Schvalovací doložka Počet výtisků - pare 3 ks Stránka 2 z 55

3 Kapitola I: Základní údaje: Název dokumentace: Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Označení dokumentace: Záhoří - 30/11/2010 Objednavatel: Obec Záhoří Rozsah dokumentace: viz Souhrnný obsah dokumentace Datum zpracování: listopad 2010 Autor zpracování: Ivana Adámková Přehled výchozích podkladů: Obec Záhoří MPOV schválený dne Přehled výchozích předpisů: Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 Metodika zpracování MPOV Popis místního programu: Dokument zpracován na základě požadavku obce Záhoří v roce Záměrem strategického dokumentu je navržení směru dlouhodobého rozvoje obce v návaznosti na již existující strategické dokumenty a dokumenty vyššího řádu, kterými jsou: Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje (dále PRK) Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (dále ROP) Národní rozvojový plán ČR (dále NRP) Národní strategický referenční rámec (dále NSRR) a v souladu s regionálními rozvojovými dokumenty Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou (Program sociálního a ekonomického rozvoje DSO mezi Vltavou a Otavou) Stránka 3 z 55

4 Kapitola II: Základní informace o obci Záhoří: Obec Záhoří má čtyři místní části Jamný, Kašina Hora, Svatonice a Třešně. Katastrální výměra obce je: 1472 ha Počet popisných čísel: 314 Počet domů a bytů trvala obydlených: 196 domů a 153 bytových jednotek Počet objektů využívaných rekreačně: 118 Počet obyvatel trvale žijících v obci: 820 Počet památkově chráněných objektů: 15 První historická zmínka o obci je ze 14.století z roku Věková struktura obyvatelstva: Předproduktivní věk (0-18 let): 20% Produktivní věk (19 65 let): 65% Poproduktivní věk (66 a výše): 15 % Základem obce Záhoří včetně místních částí z velké části jsou venkovské zemědělské usedlosti situované hlavně při průjezdových komunikací. Obec lze charakterizovat jako rozvolněnou solitérní zástavbu stojící převážně podél průjezdné komunikace. Během vývoje obce expandovala mimo průjezdnou komunikaci nebo zcela volně do krajiny a proto součástí katastru obce je i několik samot nebo skupin domů. V obcích je několik rybníků, protékajících potoků a umělých vodních ploch, které spoluvytvářejí krajinné prostředí lokality. Existující občanská vybavenost a technická infrastruktura odpovídá velikosti a významu obce. Územní plán obce schválen Zastupitelstvem obce Záhoří dne Stránka 4 z 55

5 Dům s pečovatelskou službou Kapitola III: Dokumenty vzniku, vývoje a současnost Programu obnovy venkova: Co je Program obnovy venkova: Program obnovy venkova (dál POV) zajišťovaný v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako součást regionální politiky, zajišťuje realizaci POV jako součást regionální politiky, přijatého vládou České republiky dne 29. května Tento program se týkal participace obyvatelstva i duchovního rozměru obnovy vesnice, rozvoje podnikání ve venkovských regionech a vlastní stavební obnovy venkova a péče o krajinu. Stránka 5 z 55

6 Cíle programu: Cíle programu mohou obce zajišťovat s podporou státu od roku 1994 s využitím vlastního Místního programu obnovy venkova i dalších resortních programů. POV se přitom soustředí na dotování akcí a programů obcí, které nelze dotovat z ostatních resortů a dále těch, které mají integrující územní nebo oborový charakter. Současnost programu: POV v rámci Jihočeského kraje je v současné době řízen Krajským úřadem v Českých Budějovicích podle Pravidel schvalovaných v Radě a Zastupitelstvu kraje. Výběrová komise doporučuje, Rada a Zastupitelstvo kraje schvaluje návrhy na rozdělení dotací v příslušném roce. Je to nejvíce využívaný program obcí a svazků obcí na území JČ kraje. POV v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR podporuje obnovu a rozvoj venkova v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 11. listopadu 1998 č POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi. Pohled na náves v Kašině Hoře Stránka 6 z 55

7 Kapitola IV: Vize obce Záhoří Vize je výstižné vyjádření celého komplexu úkolů, které Záhoří na její cestě k dalšímu rozvoji obce čekají. Vyjádření vize zahajuje další část Strategického plánu rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova, kterou je část strategická. K formulaci vize byly použity komplexní záměry rozvoje obce zpracované pro jednotlivé oblasti. Základním tématem, mottem je snaha vyjádřená stručně: Záhoří tradiční jihočeská obec, ve které se dobře žije Vize pro jednotlivé oblasti rozvoje obce jsou charakterizovány takto: 1.1 Infrastruktura a životní prostředí 1.2 Občanská vybavenost 1.3 Cestovní ruch, památky, kultura 1.4 Kvalita života, ekonomika a sport 1.1 I n f r a s t r u k t u r a a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Obec Záhoří jako obec: -s kvalitní vodohospodářskou infrastrukturou -s kvalitní technickou infrastrukturou -s efektivním systémem odpadového hospodářství -chránící své životní prostředí 1.2 O b č a n s k á v y b a v e n o s t Obec Záhoří jako obec: -s kvalitním bydlením v obecních b.j. a RD -se základní a mateřskou školou -s Domem s pečovatelskou službou Stránka 7 z 55

8 -s obecním úřadem a další občanskou vybaveností -s Obecním domem -s Multifunkčním zařízením (motorest) 1.3 C e s t o v n í r u c h, p a m á t k y, k u l t u r a Obec Záhoří jako obec: -využívající a chránící své okolí, krajinu a kulturní památky -vytvářející vhodné podmínky pro pobyt sportovního a rekreačního charakteru -propagující svoji nabídku v rámci DSO mezi Vltavou a Otavou, Svazku obcí regionu Písecko v kontextu JČ cestovního ruchu 1.4 K v a l i t a ž i v o t a, e k o n o m i k a a s p o r t Obec Záhoří jako obec: -nabízející občanům klidné prostředí pro spokojený život a bydlení -s místem zdravého a kulturního životního stylu -vytvářející podmínky pro sport a relaxaci -připravená na čerpání krajských, státních a zdrojů EU 2.1 Prioritní oblast: 1 Infrastruktura a životní prostředí Cíl 1.1: Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury Opatření Dopravní infrastruktura Aktivita: -Bezpečné přechody na komunikaci I. tř. č. I/129 v Horním Záhoří -Aktualizace pasportu dopravního značení Opatření Dopravní obslužnost a místní dopravní infrastruktura Aktivita: -Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků v obci i místních částech pro zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérovosti -Výstavba nových komunikací a chodníků zlepšení přístupu k lokalitám - Rekonstrukce a oprava autobusových zastávek Stránka 8 z 55

9 Opatření Infrastruktura pro pěší a cyklistickou dopravu Aktivita: -Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků v obci i místních částech pro zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a bezbariérovosti (smíšený provoz) -Rozšiřování sítí cyklotras a jejich značení -Umístění informačních stojanů, map a mobiliářů Opatření Rekonstrukce, opravy a budování obecní infrastruktury Aktivita: -Výstavba, rekonstrukce a opravy vodovodů -Posílení zdrojů pitné vody, zlepšení vydatnosti a kvality pitné vody -Výstavba a oprava kanalizace, čištění splaškových vod -Příprava na výstavbu ČOV - vykoupení pozemků, zpracování PD atd. -Oprava úpravny vody -Odbahnění a opravy obecních rybníků včetně požárních nádrží Opatření Péče o životní prostředí Aktivita: -Budování a úprava veřejných prostranství a parků -Odstraňování černých skládek -Podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie -Nákup komunální techniky 2.2 Prioritní oblast: 2 Občanská vybavenost Cíl 2.1: Zlepšení občanské vybavenosti Opatření Obnova a udržování atraktivního vzhledu obce Aktivita: -Rekonstrukce a opravy obecních b.j. -Rekonstrukce a opravy v ZŠ a MŠ -Rekonstrukce a opravy v DPS -Rekonstrukce a opravy obecního úřadu -Rekonstrukce a opravy budovy Obecního domu -Dostavba a zprovoznění multifunkčního zařízení (motorest) -Oprava hasičských zbrojnic -Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu -Podpora výstavby rodinných domků Opatření Tvorba územně plánovací dokumentace Aktivita: -Aktualizace územního plánu Stránka 9 z 55

10 2.3 Prioritní oblast: 3 Cestovní ruch, památky, kultura Cíl 3.1: Zajistit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Opatření Podpora rozvoje cestovního ruchu Aktivita: -Podpora vzniku ubytovacích míst pro cestovní ruch Opatření Zlepšení podmínek pro turistiku a cykloturistiku Aktivita: -Obnova lesních a polních cest -Péče o veřejnou zeleň v extravilánu Opatření Rehabilitace kronikářství Aktivita: -Podpora vedení obecní kroniky Opatření Podpora kulturních a společenských akcí Aktivita: -Podpora spolkové činnosti -Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří -Navázání zahraničního partnerství -Spolupráce s obcemi v rámci Svazku obcí regionu Písecko a DSO mezi Vltavou a Otavou Opatření Ochrana cenných a kulturních památek Aktivita: -Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek v obci Dolní Záhoří, Jamný a Třešeň -Oprava kapliček, údržba božích muk a křížků -Oprava hřbitova a márnice -Oprava věžních hodin 2.4 Prioritní oblast: 4 Kvalita života, ekonomika a sport Cíl 4.1: Podpora sportovních a volnočasových aktivit Opatření Výstavba a údržba sportovní infrastruktury Aktivita: -Rekonstrukce a oprava dětských hřišť Stránka 10 z 55

11 -Rekonstrukce sportovního hřiště v Horním Záhoří Opatření Podpora využití volného času Aktivita: -Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, setkávání důchodců -Sportovní akce a turnaje -Maškarní bály pro děti i dospělé -Společné slavení státních i jiných svátků -Podpora knihovnické činnosti a veřejného internetu v obci Opatření Zvýšení obecních příjmů Aktivita: -Pronájem reklamních ploch -Sponzorování akcí podnikateli v obci Jamný Stránka 11 z 55

12 Katalog projektů, cílů a opatření Cíl 1.1 Prioritní oblast 1: Infrastruktura a péče o životní prostředí Dopravní a technická infrastruktura Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Bezpečné přechody Aktualizace pasportu dopravního značení Rekonstrukce a opravy MK a chodníků, zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérovosti Výstavba nových MK-zlepšení přístupu k lokalitám Rekonstrukce a oprava autobusových zastávek Zlepšení stavu MK a chodníků pro pěší a cyklistickou dopravu, bezbariérovost (smíšený provoz) Rozšiřování sítě cyklotras, cyklostezek a značení Umístění informačních stojanů, mobiliářů a map Příprava na výstavbu ČOV, vykoupení pozemků, zpracování PD Výstavba ČOV, výstavba nové a oprava stávající kanalizace Odbahnění a opravy obecních rybníků včetně požárních nádrží Výstavba, rekonstrukce a opravy vodovodů Budování a úprava veřejného prostranství a parků, nákup komunální techniky Sběrný dvůr, kontejnery, odstraňování černých skládek Podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie Cíl 2.1 Prioritní oblast 2: Občanská vybavenost Zlepšení občanské vybavenosti Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Rekonstrukce a opravy obecních b.j Rekonstrukce a oprava v ZŠ a MŠ Rekonstrukce a opravy DPS Rekonstrukce a opravy obecního úřadu Rekonstrukce a oprava Obecního domu Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu Dostavba a provozování multifunkčního zařízení Podpora výstavby rodinných domků Aktualizace územního plánu Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, památky, kultura Cíl 3.1 Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Stránka 12 z 55

13 Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Podpora vzniku ubytovacích míst pro cestovní ruch Obnova polních a lesních cest Péče o veřejnou zeleň v extravilánu obce Podpora vedení obecní kroniky Podpora spolkové činnosti Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří Navázání zahraničního partnerství Spolupráce s obcemi SORP a DSO mezi Vltavou a Otavou Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek v obci Dolní Záhoří, Jamný a Třešeň Oprava kapliček, údržba božích muk a křížků Oprava hřbitova a márnice Oprava věžních hodin Prioritní oblast 4: Kvalita života, ekonomika a sport Cíl 4.1 Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Rekonstrukce a oprava dětských hřišť Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, setkávání důchodců Sportovní akce a turnaje Maškarní bály pro děti a dospělé Společné slavení státních i jiných svátků Podpora rozvoje knihovny a internetu Pronájem reklamních ploch Sponzorování akcí podnikateli v obci 0 Stránka 13 z 55

14 Specifikace opatření Bezpečné přechody Prioritní oblast 1 Infrastruktura a péče o životní prostředí Infrastruktura a péče o životní prostředí Dopravní a technická infrastruktura Vybudování bezpečných přechodů pro chodce na komunikaci I.tř. č.29 v Horním Záhoří. Hlavní průtah obcí ve směru na Tábor a Písek. Přecházení komunikace v jiném místě než jsou přechody je pro chodce velmi nebezpečné. Rekonstrukce přechodů pro chodce dle nejnovějších pravidel. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Aktualizace pasportu dopravního značení Obec má zpracován pasport dopravního značení, který následným vývojem zastará a může se projevit jeho neaktuálnost. S ohledem na připravované projekty bude nutná jeho aktualizace. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy MK, výstavba chodníků, zvýšení bezpečnosti chodců a počtu bezbariérových přístupů v obci Tento dlouhodobý úkol se plošně týká veškerých místních i účelových komunikací a chodníků v majetku obce. Je základním úkolem obce, včetně budování bezbariérových přístupů umožňujícím bezpečný přechod i pohyb občanů v obci. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Výstavba nových MK zlepšení přístupu k lokalitám Výstavba nových místních komunikací (Horní Záhoří, nová zástavba RD), která by měla spojit místní komunikace v obci s novým stavebním obvodem. Projekt navazuje na další projekty v katalogu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a oprava autobusových zastávek Udržovat autobusové zastávky a přístavky jejich čekáren v důstojném stavu, aby odpovídaly současným požadavkům na kvalitu a bezpečnost veřejné hromadné dopravy. Přizpůsobením nástupních hran dojde ke zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy osob se všemi doprovodnými jevy (bezpečnost, bezbariérovost, kvalita, usnadnění používání pro děti, starší občany Stránka 14 z 55

15 a osoby s tělesným postižením) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků pro pěší a cyklistickou dopravu, bezbariérovost (smíšený provoz) V zájmu rozvoje cykloturistiky je žádoucí vytvořit takovou infrastrukturu (okružní cyklistickou trasu), která by přilákala a vytvořila atraktivní prostředí pro cyklisty i pěší, turisty a zejména občany obce. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rozšiřování sítě cyklotras, cyklostezek a značení V zájmu rozvoje cyklistiky rozšiřovat, budovat síť cyklostezek a cyklotras i jejich značení, která by atraktivně a významně propojila s cyklistickými trasami obcí mezi Vltavou a Otavou. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Umístění informačních stojanů, mobiliářů a map Vytvoření přehledného informačního systému formou stojanů, map cyklostezek i cyklotras, umístění odpočívadel pro cyklisty, turisty a návštěvníky obce. Zajištění kolostavů pro vhodné umístění a parkování jízdních kol. Předpokládaný termín realizace: 2015 Očekávané náklady: Kč Příprava na výstavbu ČOV, vykoupení pozemků, zpracování PD V navržených lokalitách územního plánu připravovat projekty na vybudování čistíren odpadních vod. V první fázi se jedná o vykoupení pozemků, zpracování PD pro územní a stavební řízení. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Výstavba ČOV, výstavba nové a oprava stávající kanalizace V navržených lokalitách územního plánu vybudovat ČOV a další nezbytnou technickou infrastrukturu, kanalizaci v místech kde chybí a oprava kanalizace v místech, kde již byla vybudována. Záhoří - vybudovat ČOV a kanalizaci včetně opravy kanalizace, Kašina Hora, Jamný, Svatonice a Třešně - oprava kanalizace a případně vybudování nových přípojek k RD. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Odbahnění a opravy obecních rybníků včetně požárních nádrží Odbahnění a opravy obecních rybníků (možnost pěstování a chovu ryb) a udržování způsobilého technického stavu požárních nádrží k jejím účelům. Svatonice - rybník Jezera a malý rybníček za návsí, Jamný čtyři rybníky bez názvu, Kašina Hora Kašický rybník a požární nádrž na návsi. V současné době se o rybníky v obcích starají Český svaz rybářů a SDH. Stránka 15 z 55

16 Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Výstavba, rekonstrukce a opravy vodovodů Předpokládané práce, Záhoří - oprava vodovodu a výstavba nového vodovodu do Dolního Záhoří, Kašina Hora a Jamný, vodovodní přivaděč a rekonstrukce vodovodů Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Budování a úprava veřejného prostranství a parků Cílem projektu je navrhnout a realizovat výsadbu nové zeleně v intravilánu obce ( na návsi, u nové zástavby RD, zřizování nových alejí). V obci zvážit umístění nádob na květiny, podporovat myšlení občanů na zlepšení obecné květinové výsadby. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Sběrný dvůr, kontejnery, odstraňování černých skládek Separace odpadů ve sběrném dvoře. Odstraňování černých skládek je dlouhodobý úkol, který obec zatěžuje zejména po finanční stránce. Viník většinou není vypátrán, skládky, které znehodnocují životní prostředí odstraňuje obec na své náklady. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie Obec podporuje rozšiřování a zavádění obnovitelných zdrojů energie. Cílem projektu je znásobení používání obnovitelných zdrojů v obci. Zejména při rekonstrukci obecního úřadu využít některých těchto technologií (tepelná čerpadla, solární panely a kolektory ad.). Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Specifikace opatření Prioritní oblast 2 Občanská vybavenost Občanská vybavenost Zlepšení občanské vybavenosti Rekonstrukce a opravy obecních b.j. Výstavba b.j. v Horním Záhoří proběhla v roce 2001 a vzhledem k současnému stavu b.j. jsou Stránka 16 z 55

17 předpokladané opravy bytových jednotek. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy ZŠ a MŠ Rekonstrukce a opravy objektů, prioritou v ZŠ bude zateplení a nové zastřešení objektu. Prioritou v MŠ výměna rozvodů vody a odpadů, včetně rekonstrukce sociálního zařízení. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy DPS DPS je poměrně nová budova vybudovaná a zprovozněná v roce Předpokladem jsou drobné opravy objektu. Výhledově se počítá s úpravou skladové místnosti na další b.j. v DPS. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy obecního úřadu Rekonstrukce vytápění v objektu OÚ, rekonstrukce obřadní místnosti a výměna podlahových krytin v objektu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy Obecního domu Výměna oken, oprava podlah v 1. patře budovy a drobné opravy objektu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu Jedná se o opakující se práce a přechod na úsporný systém veřejného osvětlení a rozhlasu ve správním území obce. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Dostavba a provozování multifunkčního zařízení Obec vlastní rozestavěný motorest v Horním Záhoří. V současné době neuspěla s žádostí do ROP a řeší z jakých finančních prostředků budovu dostaví a následně, jak ji bude provozovat. Tento úkol je pro nové ZO prioritní. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora výstavby rodinných domků Snahou obce je zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel. Podpora výstavby RD se týká výkupu pozemků od jejich vlastníků, zpracování projektové dokumentace územní studie nebo regulačního Stránka 17 z 55

18 plánu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Aktualizace územního plánu obce Územní plán obce byl schválen v roce S pokračujícími lety bude nutná jeho aktualizace nebo zpracování nového dle současně platných předpisů. Územní plán stanoví plochy pro rozvoj obce a záměry občanů a podnikatelů. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Specifikace opatření Prioritní oblast 3 Cestovní ruch, památky, kultura Cestovní ruch, památky, kultura Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Podpora vzniku ubytovacích míst pro cestovní ruch Cílem projektu je podpořit vznik ubytovacích míst pro turisty a návštěvníky obce. Tyto kapacity by převážně vznikly ve stávajících rodinných domech nebo chalupách. Podporou se rozumí rozvoj cestovního i turistického ruchu, včetně podnikání v obci. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Obnova polních a lesních cest Obnova původních polních a lesních cest, obnovení jejich původního významu i ve spolupráci s okolními obcemi. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Péče o veřejnou zeleň v extravilánu obce V rámci zachování a obnovy životního prostředí je potřeba zejména v extravilánu obce obnovit staré aleje, zachovat současné a vysadit nové. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Stránka 18 z 55

19 Podpora vedení obecní kroniky Obecní kronika má v obci tradici a je vedena na velmi dobré úrovni. Kronikář zajišťuje další práce týkající se historie a současnosti obce, které by měly být uveřejňované na webových stránkách obce (www.zahori..cz) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora spolkové činnosti Spolková činnost je vzhledem k počtu obyvatel obce na dobré úrovni (Sbor dobrovolných hasičů Záhoří, Kašina Hora a Jamný, Sokol Záhoří, Myslivecké sdružení Záhoří a Hájek v Jamném, Český svaz chovatelů v Záhoří, Český červený kříž ad.) a mají podporu obce. Spolky za podpory a za finanční pomoci obce provádějí svojí činnost. Možno prohloubit spolupráci specificky zaměřených spolků nebo spolupráci s místními spolky sousedních obcí. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří je na dobré úrovni. Vzájemná podpora a pomoc je logickým vyústěním letité spolupráce, která by měla i v budoucnu pokračovat včetně navázání možného partnerství s partnerskou obcí. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Navázání zahraničního partnerství Obec by v budoucnosti měla navázat přeshraniční spolupráci s partnerskou obcí podobně zaměřeného typu a velikosti. Spolupráci je možné rozvinout ve všech oblastech (kulturní, sociální, sportovní aj.) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Spolupráce s obcemi v rámci Svazku obcí regionu Písecko Spolupráce s obcemi v rámci obcí Svazku regionu Písecko a zejména Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou již léta bezproblémově funguje a obce ze vzájemné spolupráce těží další poznatky a zkušenosti (zejména po volbě nového vedení obce) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: 0 Kč Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek Vyhlášená ochranná pásma nemovitých kulturních památek jsou v Dolním Záhoří, Jamném a Třešni. Obec podporuje zachování kulturních památek jejími vlastníky - zachování kulturního dědictví a odkazu předků. Stránka 19 z 55

20 Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: 0 Kč Oprava kapliček, údržba božích muk a křížků Stávající drobné sakrální stavby v majetku obce jsou v rámci možností obecního rozpočtu průběžně opravovány. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Oprava hřbitova a márnice Tento opakující se úkol je trvalého charakteru a obec s ním v rámci možností obecního rozpočtu počítá. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Oprava věžních hodin Tento opakující se úkol je trvalého charakteru a obec s ním v rámci možností obecního rozpočtu počítá. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Specifikace opatření Prioritní oblast 4 Kvalita života, ekonomika a sport Kvalita života, ekonomika a sport Podpora sportovních a volnočasových aktivit Rekonstrukce a oprava dětských hřišť Opravy stávajícího dětského hřiště v Horním Záhoří včetně výměny hracích prvků. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, setkávání důchodců Ve spolupráci s místními spolky nadále zvyšovat mimoškolní aktivitu dětí, mládeže i samotných obyvatel obce a seniorů v rámci společných akcí v obci. Z akcí a aktivit je možné jmenovat Dětský a Hasičský dětský den, Stezku odvahy, Cestu pohádkami a předvánoční setkávání a posezení Stránka 20 z 55

21 s důchodci. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Sportovní akce a turnaje Obec se účastní fotbalových soutěží v rámci okresu a kraje, jsou pořádány turnaje v nohejbale, pravidelné cvičení žen v tělocvičně ZŠ, provozování posilovny pro občany obce v objektu ZŠ. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Maškarní bály pro děti a dospělé Maškarní bály pro děti i dospělé, Po zprovoznění multifunkčního zařízení (motorest) chce obec pokračovat v tradičních plesech a posvícenských zábavách. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Společné slavení státních i jiných svátků Společné slavení svátků v obci - jedná se zejména o velikonoční svátky, stavění máje, pokládání věnců u památníku obětem 1. a 2. Světové války. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora rozvoje knihovny a internetu Pokračovat ve vedení, rozvoji a zlepšení knihovny, včetně veřejné dostupnosti internetu pro děti i občany obce. Obecní úřad vydává pro kvalitní informování občanů tiskovinu Informace OÚ Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Pronájem reklamních ploch Najít vhodnou plochu v obci pro možné umístění placeného reklamního poutače, využití obce k placené reklamě, pronájem a reklama místních (ostatních) podnikatelů. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Sponzorování akcí podnikateli v obci Spoluprací s podnikateli v obci zajistit sponzorování obecních aktivit, místních spolků, a dalších aktivit. Navázat na spolupráci a sponzorování obce a občanů, kteří by mohli dlouhodobě či krátkodobě sponzorovat obec. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Stránka 21 z 55

22 Kaple ve Svatonicích Kapitola V: PRAVIDLA Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 Platná od: Účinná od: Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Stránka 22 z 55

23 OBSAH Úvod Základní rámec programu Název programu Opatření programu Zdůvodnění programu Cíl programu Vztah programu k veřejné podpoře Harmonogram přípravy a realizace POV v roce Správce POV Pravidla programu Oprávnění žadatelé Všeobecné podmínky Specifické podmínky k jednotlivým opatřením Opatření 1: Dotace na akce programů obnovy venkova Opatření 2: Dotace na podporu vzdělávání a poradenství Opatření 3: Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských mikroregionů Opatření 4: Dotace úroků z úvěrů Forma podpory a uznatelné náklady Příjem žádostí a vyhodnocení žádostí Příjem žádostí Vyhodnocení žádostí Kritéria pro hodnocení žádostí Realizace akce a čerpání dotace Vyúčtování a finanční vypořádání dotace Kontrola Ostatní Záznamy o realizaci akci Organizační zajištění programu Seznam příloh. 28 Stránka 23 z 55

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více