Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova byl schválen na jednání zastupitelstva obce Záhoří: Dne: Číslo usnesení: 21/2010 Podpis starosty: František Valvoda Doba platnosti: ode dne schválení - do 12/2018 Pare č.3 Stránka 1 z 55

2 Místní program obnovy venkova obce Záhoří Obsah dokumentu: Kapitola I: Kapitola II: Kapitola III: Kapitola IV: Kapitola V: Kapitola VI: Kapitola VII: Základní údaje Základní informace o obci Záhoří Dokumenty vzniku a vývoje Programu obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova PRAVIDLA Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2011 Schvalovací doložka Počet výtisků - pare 3 ks Stránka 2 z 55

3 Kapitola I: Základní údaje: Název dokumentace: Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Označení dokumentace: Záhoří - 30/11/2010 Objednavatel: Obec Záhoří Rozsah dokumentace: viz Souhrnný obsah dokumentace Datum zpracování: listopad 2010 Autor zpracování: Ivana Adámková Přehled výchozích podkladů: Obec Záhoří MPOV schválený dne Přehled výchozích předpisů: Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 Metodika zpracování MPOV Popis místního programu: Dokument zpracován na základě požadavku obce Záhoří v roce Záměrem strategického dokumentu je navržení směru dlouhodobého rozvoje obce v návaznosti na již existující strategické dokumenty a dokumenty vyššího řádu, kterými jsou: Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje (dále PRK) Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (dále ROP) Národní rozvojový plán ČR (dále NRP) Národní strategický referenční rámec (dále NSRR) a v souladu s regionálními rozvojovými dokumenty Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou (Program sociálního a ekonomického rozvoje DSO mezi Vltavou a Otavou) Stránka 3 z 55

4 Kapitola II: Základní informace o obci Záhoří: Obec Záhoří má čtyři místní části Jamný, Kašina Hora, Svatonice a Třešně. Katastrální výměra obce je: 1472 ha Počet popisných čísel: 314 Počet domů a bytů trvala obydlených: 196 domů a 153 bytových jednotek Počet objektů využívaných rekreačně: 118 Počet obyvatel trvale žijících v obci: 820 Počet památkově chráněných objektů: 15 První historická zmínka o obci je ze 14.století z roku Věková struktura obyvatelstva: Předproduktivní věk (0-18 let): 20% Produktivní věk (19 65 let): 65% Poproduktivní věk (66 a výše): 15 % Základem obce Záhoří včetně místních částí z velké části jsou venkovské zemědělské usedlosti situované hlavně při průjezdových komunikací. Obec lze charakterizovat jako rozvolněnou solitérní zástavbu stojící převážně podél průjezdné komunikace. Během vývoje obce expandovala mimo průjezdnou komunikaci nebo zcela volně do krajiny a proto součástí katastru obce je i několik samot nebo skupin domů. V obcích je několik rybníků, protékajících potoků a umělých vodních ploch, které spoluvytvářejí krajinné prostředí lokality. Existující občanská vybavenost a technická infrastruktura odpovídá velikosti a významu obce. Územní plán obce schválen Zastupitelstvem obce Záhoří dne Stránka 4 z 55

5 Dům s pečovatelskou službou Kapitola III: Dokumenty vzniku, vývoje a současnost Programu obnovy venkova: Co je Program obnovy venkova: Program obnovy venkova (dál POV) zajišťovaný v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako součást regionální politiky, zajišťuje realizaci POV jako součást regionální politiky, přijatého vládou České republiky dne 29. května Tento program se týkal participace obyvatelstva i duchovního rozměru obnovy vesnice, rozvoje podnikání ve venkovských regionech a vlastní stavební obnovy venkova a péče o krajinu. Stránka 5 z 55

6 Cíle programu: Cíle programu mohou obce zajišťovat s podporou státu od roku 1994 s využitím vlastního Místního programu obnovy venkova i dalších resortních programů. POV se přitom soustředí na dotování akcí a programů obcí, které nelze dotovat z ostatních resortů a dále těch, které mají integrující územní nebo oborový charakter. Současnost programu: POV v rámci Jihočeského kraje je v současné době řízen Krajským úřadem v Českých Budějovicích podle Pravidel schvalovaných v Radě a Zastupitelstvu kraje. Výběrová komise doporučuje, Rada a Zastupitelstvo kraje schvaluje návrhy na rozdělení dotací v příslušném roce. Je to nejvíce využívaný program obcí a svazků obcí na území JČ kraje. POV v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR podporuje obnovu a rozvoj venkova v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 11. listopadu 1998 č POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi. Pohled na náves v Kašině Hoře Stránka 6 z 55

7 Kapitola IV: Vize obce Záhoří Vize je výstižné vyjádření celého komplexu úkolů, které Záhoří na její cestě k dalšímu rozvoji obce čekají. Vyjádření vize zahajuje další část Strategického plánu rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova, kterou je část strategická. K formulaci vize byly použity komplexní záměry rozvoje obce zpracované pro jednotlivé oblasti. Základním tématem, mottem je snaha vyjádřená stručně: Záhoří tradiční jihočeská obec, ve které se dobře žije Vize pro jednotlivé oblasti rozvoje obce jsou charakterizovány takto: 1.1 Infrastruktura a životní prostředí 1.2 Občanská vybavenost 1.3 Cestovní ruch, památky, kultura 1.4 Kvalita života, ekonomika a sport 1.1 I n f r a s t r u k t u r a a ž i v o t n í p r o s t ř e d í Obec Záhoří jako obec: -s kvalitní vodohospodářskou infrastrukturou -s kvalitní technickou infrastrukturou -s efektivním systémem odpadového hospodářství -chránící své životní prostředí 1.2 O b č a n s k á v y b a v e n o s t Obec Záhoří jako obec: -s kvalitním bydlením v obecních b.j. a RD -se základní a mateřskou školou -s Domem s pečovatelskou službou Stránka 7 z 55

8 -s obecním úřadem a další občanskou vybaveností -s Obecním domem -s Multifunkčním zařízením (motorest) 1.3 C e s t o v n í r u c h, p a m á t k y, k u l t u r a Obec Záhoří jako obec: -využívající a chránící své okolí, krajinu a kulturní památky -vytvářející vhodné podmínky pro pobyt sportovního a rekreačního charakteru -propagující svoji nabídku v rámci DSO mezi Vltavou a Otavou, Svazku obcí regionu Písecko v kontextu JČ cestovního ruchu 1.4 K v a l i t a ž i v o t a, e k o n o m i k a a s p o r t Obec Záhoří jako obec: -nabízející občanům klidné prostředí pro spokojený život a bydlení -s místem zdravého a kulturního životního stylu -vytvářející podmínky pro sport a relaxaci -připravená na čerpání krajských, státních a zdrojů EU 2.1 Prioritní oblast: 1 Infrastruktura a životní prostředí Cíl 1.1: Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury Opatření Dopravní infrastruktura Aktivita: -Bezpečné přechody na komunikaci I. tř. č. I/129 v Horním Záhoří -Aktualizace pasportu dopravního značení Opatření Dopravní obslužnost a místní dopravní infrastruktura Aktivita: -Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků v obci i místních částech pro zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérovosti -Výstavba nových komunikací a chodníků zlepšení přístupu k lokalitám - Rekonstrukce a oprava autobusových zastávek Stránka 8 z 55

9 Opatření Infrastruktura pro pěší a cyklistickou dopravu Aktivita: -Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků v obci i místních částech pro zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a bezbariérovosti (smíšený provoz) -Rozšiřování sítí cyklotras a jejich značení -Umístění informačních stojanů, map a mobiliářů Opatření Rekonstrukce, opravy a budování obecní infrastruktury Aktivita: -Výstavba, rekonstrukce a opravy vodovodů -Posílení zdrojů pitné vody, zlepšení vydatnosti a kvality pitné vody -Výstavba a oprava kanalizace, čištění splaškových vod -Příprava na výstavbu ČOV - vykoupení pozemků, zpracování PD atd. -Oprava úpravny vody -Odbahnění a opravy obecních rybníků včetně požárních nádrží Opatření Péče o životní prostředí Aktivita: -Budování a úprava veřejných prostranství a parků -Odstraňování černých skládek -Podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie -Nákup komunální techniky 2.2 Prioritní oblast: 2 Občanská vybavenost Cíl 2.1: Zlepšení občanské vybavenosti Opatření Obnova a udržování atraktivního vzhledu obce Aktivita: -Rekonstrukce a opravy obecních b.j. -Rekonstrukce a opravy v ZŠ a MŠ -Rekonstrukce a opravy v DPS -Rekonstrukce a opravy obecního úřadu -Rekonstrukce a opravy budovy Obecního domu -Dostavba a zprovoznění multifunkčního zařízení (motorest) -Oprava hasičských zbrojnic -Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu -Podpora výstavby rodinných domků Opatření Tvorba územně plánovací dokumentace Aktivita: -Aktualizace územního plánu Stránka 9 z 55

10 2.3 Prioritní oblast: 3 Cestovní ruch, památky, kultura Cíl 3.1: Zajistit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Opatření Podpora rozvoje cestovního ruchu Aktivita: -Podpora vzniku ubytovacích míst pro cestovní ruch Opatření Zlepšení podmínek pro turistiku a cykloturistiku Aktivita: -Obnova lesních a polních cest -Péče o veřejnou zeleň v extravilánu Opatření Rehabilitace kronikářství Aktivita: -Podpora vedení obecní kroniky Opatření Podpora kulturních a společenských akcí Aktivita: -Podpora spolkové činnosti -Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří -Navázání zahraničního partnerství -Spolupráce s obcemi v rámci Svazku obcí regionu Písecko a DSO mezi Vltavou a Otavou Opatření Ochrana cenných a kulturních památek Aktivita: -Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek v obci Dolní Záhoří, Jamný a Třešeň -Oprava kapliček, údržba božích muk a křížků -Oprava hřbitova a márnice -Oprava věžních hodin 2.4 Prioritní oblast: 4 Kvalita života, ekonomika a sport Cíl 4.1: Podpora sportovních a volnočasových aktivit Opatření Výstavba a údržba sportovní infrastruktury Aktivita: -Rekonstrukce a oprava dětských hřišť Stránka 10 z 55

11 -Rekonstrukce sportovního hřiště v Horním Záhoří Opatření Podpora využití volného času Aktivita: -Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, setkávání důchodců -Sportovní akce a turnaje -Maškarní bály pro děti i dospělé -Společné slavení státních i jiných svátků -Podpora knihovnické činnosti a veřejného internetu v obci Opatření Zvýšení obecních příjmů Aktivita: -Pronájem reklamních ploch -Sponzorování akcí podnikateli v obci Jamný Stránka 11 z 55

12 Katalog projektů, cílů a opatření Cíl 1.1 Prioritní oblast 1: Infrastruktura a péče o životní prostředí Dopravní a technická infrastruktura Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Bezpečné přechody Aktualizace pasportu dopravního značení Rekonstrukce a opravy MK a chodníků, zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérovosti Výstavba nových MK-zlepšení přístupu k lokalitám Rekonstrukce a oprava autobusových zastávek Zlepšení stavu MK a chodníků pro pěší a cyklistickou dopravu, bezbariérovost (smíšený provoz) Rozšiřování sítě cyklotras, cyklostezek a značení Umístění informačních stojanů, mobiliářů a map Příprava na výstavbu ČOV, vykoupení pozemků, zpracování PD Výstavba ČOV, výstavba nové a oprava stávající kanalizace Odbahnění a opravy obecních rybníků včetně požárních nádrží Výstavba, rekonstrukce a opravy vodovodů Budování a úprava veřejného prostranství a parků, nákup komunální techniky Sběrný dvůr, kontejnery, odstraňování černých skládek Podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie Cíl 2.1 Prioritní oblast 2: Občanská vybavenost Zlepšení občanské vybavenosti Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Rekonstrukce a opravy obecních b.j Rekonstrukce a oprava v ZŠ a MŠ Rekonstrukce a opravy DPS Rekonstrukce a opravy obecního úřadu Rekonstrukce a oprava Obecního domu Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu Dostavba a provozování multifunkčního zařízení Podpora výstavby rodinných domků Aktualizace územního plánu Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, památky, kultura Cíl 3.1 Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Stránka 12 z 55

13 Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Podpora vzniku ubytovacích míst pro cestovní ruch Obnova polních a lesních cest Péče o veřejnou zeleň v extravilánu obce Podpora vedení obecní kroniky Podpora spolkové činnosti Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří Navázání zahraničního partnerství Spolupráce s obcemi SORP a DSO mezi Vltavou a Otavou Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek v obci Dolní Záhoří, Jamný a Třešeň Oprava kapliček, údržba božích muk a křížků Oprava hřbitova a márnice Oprava věžních hodin Prioritní oblast 4: Kvalita života, ekonomika a sport Cíl 4.1 Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Číslo projektu Název projektu Odhad nákladů/kč Rekonstrukce a oprava dětských hřišť Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, setkávání důchodců Sportovní akce a turnaje Maškarní bály pro děti a dospělé Společné slavení státních i jiných svátků Podpora rozvoje knihovny a internetu Pronájem reklamních ploch Sponzorování akcí podnikateli v obci 0 Stránka 13 z 55

14 Specifikace opatření Bezpečné přechody Prioritní oblast 1 Infrastruktura a péče o životní prostředí Infrastruktura a péče o životní prostředí Dopravní a technická infrastruktura Vybudování bezpečných přechodů pro chodce na komunikaci I.tř. č.29 v Horním Záhoří. Hlavní průtah obcí ve směru na Tábor a Písek. Přecházení komunikace v jiném místě než jsou přechody je pro chodce velmi nebezpečné. Rekonstrukce přechodů pro chodce dle nejnovějších pravidel. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Aktualizace pasportu dopravního značení Obec má zpracován pasport dopravního značení, který následným vývojem zastará a může se projevit jeho neaktuálnost. S ohledem na připravované projekty bude nutná jeho aktualizace. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy MK, výstavba chodníků, zvýšení bezpečnosti chodců a počtu bezbariérových přístupů v obci Tento dlouhodobý úkol se plošně týká veškerých místních i účelových komunikací a chodníků v majetku obce. Je základním úkolem obce, včetně budování bezbariérových přístupů umožňujícím bezpečný přechod i pohyb občanů v obci. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Výstavba nových MK zlepšení přístupu k lokalitám Výstavba nových místních komunikací (Horní Záhoří, nová zástavba RD), která by měla spojit místní komunikace v obci s novým stavebním obvodem. Projekt navazuje na další projekty v katalogu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a oprava autobusových zastávek Udržovat autobusové zastávky a přístavky jejich čekáren v důstojném stavu, aby odpovídaly současným požadavkům na kvalitu a bezpečnost veřejné hromadné dopravy. Přizpůsobením nástupních hran dojde ke zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy osob se všemi doprovodnými jevy (bezpečnost, bezbariérovost, kvalita, usnadnění používání pro děti, starší občany Stránka 14 z 55

15 a osoby s tělesným postižením) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků pro pěší a cyklistickou dopravu, bezbariérovost (smíšený provoz) V zájmu rozvoje cykloturistiky je žádoucí vytvořit takovou infrastrukturu (okružní cyklistickou trasu), která by přilákala a vytvořila atraktivní prostředí pro cyklisty i pěší, turisty a zejména občany obce. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rozšiřování sítě cyklotras, cyklostezek a značení V zájmu rozvoje cyklistiky rozšiřovat, budovat síť cyklostezek a cyklotras i jejich značení, která by atraktivně a významně propojila s cyklistickými trasami obcí mezi Vltavou a Otavou. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Umístění informačních stojanů, mobiliářů a map Vytvoření přehledného informačního systému formou stojanů, map cyklostezek i cyklotras, umístění odpočívadel pro cyklisty, turisty a návštěvníky obce. Zajištění kolostavů pro vhodné umístění a parkování jízdních kol. Předpokládaný termín realizace: 2015 Očekávané náklady: Kč Příprava na výstavbu ČOV, vykoupení pozemků, zpracování PD V navržených lokalitách územního plánu připravovat projekty na vybudování čistíren odpadních vod. V první fázi se jedná o vykoupení pozemků, zpracování PD pro územní a stavební řízení. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Výstavba ČOV, výstavba nové a oprava stávající kanalizace V navržených lokalitách územního plánu vybudovat ČOV a další nezbytnou technickou infrastrukturu, kanalizaci v místech kde chybí a oprava kanalizace v místech, kde již byla vybudována. Záhoří - vybudovat ČOV a kanalizaci včetně opravy kanalizace, Kašina Hora, Jamný, Svatonice a Třešně - oprava kanalizace a případně vybudování nových přípojek k RD. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Odbahnění a opravy obecních rybníků včetně požárních nádrží Odbahnění a opravy obecních rybníků (možnost pěstování a chovu ryb) a udržování způsobilého technického stavu požárních nádrží k jejím účelům. Svatonice - rybník Jezera a malý rybníček za návsí, Jamný čtyři rybníky bez názvu, Kašina Hora Kašický rybník a požární nádrž na návsi. V současné době se o rybníky v obcích starají Český svaz rybářů a SDH. Stránka 15 z 55

16 Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Výstavba, rekonstrukce a opravy vodovodů Předpokládané práce, Záhoří - oprava vodovodu a výstavba nového vodovodu do Dolního Záhoří, Kašina Hora a Jamný, vodovodní přivaděč a rekonstrukce vodovodů Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Budování a úprava veřejného prostranství a parků Cílem projektu je navrhnout a realizovat výsadbu nové zeleně v intravilánu obce ( na návsi, u nové zástavby RD, zřizování nových alejí). V obci zvážit umístění nádob na květiny, podporovat myšlení občanů na zlepšení obecné květinové výsadby. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Sběrný dvůr, kontejnery, odstraňování černých skládek Separace odpadů ve sběrném dvoře. Odstraňování černých skládek je dlouhodobý úkol, který obec zatěžuje zejména po finanční stránce. Viník většinou není vypátrán, skládky, které znehodnocují životní prostředí odstraňuje obec na své náklady. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie Obec podporuje rozšiřování a zavádění obnovitelných zdrojů energie. Cílem projektu je znásobení používání obnovitelných zdrojů v obci. Zejména při rekonstrukci obecního úřadu využít některých těchto technologií (tepelná čerpadla, solární panely a kolektory ad.). Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Specifikace opatření Prioritní oblast 2 Občanská vybavenost Občanská vybavenost Zlepšení občanské vybavenosti Rekonstrukce a opravy obecních b.j. Výstavba b.j. v Horním Záhoří proběhla v roce 2001 a vzhledem k současnému stavu b.j. jsou Stránka 16 z 55

17 předpokladané opravy bytových jednotek. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy ZŠ a MŠ Rekonstrukce a opravy objektů, prioritou v ZŠ bude zateplení a nové zastřešení objektu. Prioritou v MŠ výměna rozvodů vody a odpadů, včetně rekonstrukce sociálního zařízení. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy DPS DPS je poměrně nová budova vybudovaná a zprovozněná v roce Předpokladem jsou drobné opravy objektu. Výhledově se počítá s úpravou skladové místnosti na další b.j. v DPS. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy obecního úřadu Rekonstrukce vytápění v objektu OÚ, rekonstrukce obřadní místnosti a výměna podlahových krytin v objektu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy Obecního domu Výměna oken, oprava podlah v 1. patře budovy a drobné opravy objektu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu Jedná se o opakující se práce a přechod na úsporný systém veřejného osvětlení a rozhlasu ve správním území obce. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Dostavba a provozování multifunkčního zařízení Obec vlastní rozestavěný motorest v Horním Záhoří. V současné době neuspěla s žádostí do ROP a řeší z jakých finančních prostředků budovu dostaví a následně, jak ji bude provozovat. Tento úkol je pro nové ZO prioritní. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora výstavby rodinných domků Snahou obce je zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel. Podpora výstavby RD se týká výkupu pozemků od jejich vlastníků, zpracování projektové dokumentace územní studie nebo regulačního Stránka 17 z 55

18 plánu. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Aktualizace územního plánu obce Územní plán obce byl schválen v roce S pokračujícími lety bude nutná jeho aktualizace nebo zpracování nového dle současně platných předpisů. Územní plán stanoví plochy pro rozvoj obce a záměry občanů a podnikatelů. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Specifikace opatření Prioritní oblast 3 Cestovní ruch, památky, kultura Cestovní ruch, památky, kultura Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Podpora vzniku ubytovacích míst pro cestovní ruch Cílem projektu je podpořit vznik ubytovacích míst pro turisty a návštěvníky obce. Tyto kapacity by převážně vznikly ve stávajících rodinných domech nebo chalupách. Podporou se rozumí rozvoj cestovního i turistického ruchu, včetně podnikání v obci. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Obnova polních a lesních cest Obnova původních polních a lesních cest, obnovení jejich původního významu i ve spolupráci s okolními obcemi. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Péče o veřejnou zeleň v extravilánu obce V rámci zachování a obnovy životního prostředí je potřeba zejména v extravilánu obce obnovit staré aleje, zachovat současné a vysadit nové. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Stránka 18 z 55

19 Podpora vedení obecní kroniky Obecní kronika má v obci tradici a je vedena na velmi dobré úrovni. Kronikář zajišťuje další práce týkající se historie a současnosti obce, které by měly být uveřejňované na webových stránkách obce (www.zahori..cz) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora spolkové činnosti Spolková činnost je vzhledem k počtu obyvatel obce na dobré úrovni (Sbor dobrovolných hasičů Záhoří, Kašina Hora a Jamný, Sokol Záhoří, Myslivecké sdružení Záhoří a Hájek v Jamném, Český svaz chovatelů v Záhoří, Český červený kříž ad.) a mají podporu obce. Spolky za podpory a za finanční pomoci obce provádějí svojí činnost. Možno prohloubit spolupráci specificky zaměřených spolků nebo spolupráci s místními spolky sousedních obcí. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří Spolupráce s Agrodružstvem Záhoří je na dobré úrovni. Vzájemná podpora a pomoc je logickým vyústěním letité spolupráce, která by měla i v budoucnu pokračovat včetně navázání možného partnerství s partnerskou obcí. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Navázání zahraničního partnerství Obec by v budoucnosti měla navázat přeshraniční spolupráci s partnerskou obcí podobně zaměřeného typu a velikosti. Spolupráci je možné rozvinout ve všech oblastech (kulturní, sociální, sportovní aj.) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Spolupráce s obcemi v rámci Svazku obcí regionu Písecko Spolupráce s obcemi v rámci obcí Svazku regionu Písecko a zejména Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou již léta bezproblémově funguje a obce ze vzájemné spolupráce těží další poznatky a zkušenosti (zejména po volbě nového vedení obce) Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: 0 Kč Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek Vyhlášená ochranná pásma nemovitých kulturních památek jsou v Dolním Záhoří, Jamném a Třešni. Obec podporuje zachování kulturních památek jejími vlastníky - zachování kulturního dědictví a odkazu předků. Stránka 19 z 55

20 Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: 0 Kč Oprava kapliček, údržba božích muk a křížků Stávající drobné sakrální stavby v majetku obce jsou v rámci možností obecního rozpočtu průběžně opravovány. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Oprava hřbitova a márnice Tento opakující se úkol je trvalého charakteru a obec s ním v rámci možností obecního rozpočtu počítá. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Oprava věžních hodin Tento opakující se úkol je trvalého charakteru a obec s ním v rámci možností obecního rozpočtu počítá. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Specifikace opatření Prioritní oblast 4 Kvalita života, ekonomika a sport Kvalita života, ekonomika a sport Podpora sportovních a volnočasových aktivit Rekonstrukce a oprava dětských hřišť Opravy stávajícího dětského hřiště v Horním Záhoří včetně výměny hracích prvků. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, setkávání důchodců Ve spolupráci s místními spolky nadále zvyšovat mimoškolní aktivitu dětí, mládeže i samotných obyvatel obce a seniorů v rámci společných akcí v obci. Z akcí a aktivit je možné jmenovat Dětský a Hasičský dětský den, Stezku odvahy, Cestu pohádkami a předvánoční setkávání a posezení Stránka 20 z 55

21 s důchodci. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Sportovní akce a turnaje Obec se účastní fotbalových soutěží v rámci okresu a kraje, jsou pořádány turnaje v nohejbale, pravidelné cvičení žen v tělocvičně ZŠ, provozování posilovny pro občany obce v objektu ZŠ. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Maškarní bály pro děti a dospělé Maškarní bály pro děti i dospělé, Po zprovoznění multifunkčního zařízení (motorest) chce obec pokračovat v tradičních plesech a posvícenských zábavách. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Společné slavení státních i jiných svátků Společné slavení svátků v obci - jedná se zejména o velikonoční svátky, stavění máje, pokládání věnců u památníku obětem 1. a 2. Světové války. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Podpora rozvoje knihovny a internetu Pokračovat ve vedení, rozvoji a zlepšení knihovny, včetně veřejné dostupnosti internetu pro děti i občany obce. Obecní úřad vydává pro kvalitní informování občanů tiskovinu Informace OÚ Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Pronájem reklamních ploch Najít vhodnou plochu v obci pro možné umístění placeného reklamního poutače, využití obce k placené reklamě, pronájem a reklama místních (ostatních) podnikatelů. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Sponzorování akcí podnikateli v obci Spoluprací s podnikateli v obci zajistit sponzorování obecních aktivit, místních spolků, a dalších aktivit. Navázat na spolupráci a sponzorování obce a občanů, kteří by mohli dlouhodobě či krátkodobě sponzorovat obec. Předpokládaný termín realizace: Očekávané náklady: Kč Stránka 21 z 55

22 Kaple ve Svatonicích Kapitola V: PRAVIDLA Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 Platná od: Účinná od: Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Stránka 22 z 55

23 OBSAH Úvod Základní rámec programu Název programu Opatření programu Zdůvodnění programu Cíl programu Vztah programu k veřejné podpoře Harmonogram přípravy a realizace POV v roce Správce POV Pravidla programu Oprávnění žadatelé Všeobecné podmínky Specifické podmínky k jednotlivým opatřením Opatření 1: Dotace na akce programů obnovy venkova Opatření 2: Dotace na podporu vzdělávání a poradenství Opatření 3: Dotace na zpracování integrovaných projektů venkovských mikroregionů Opatření 4: Dotace úroků z úvěrů Forma podpory a uznatelné náklady Příjem žádostí a vyhodnocení žádostí Příjem žádostí Vyhodnocení žádostí Kritéria pro hodnocení žádostí Realizace akce a čerpání dotace Vyúčtování a finanční vypořádání dotace Kontrola Ostatní Záznamy o realizaci akci Organizační zajištění programu Seznam příloh. 28 Stránka 23 z 55

Program obnovy venkova

Program obnovy venkova Program obnovy venkova Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly 39 (strategické plánování) Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanoví pro poskytování

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. 8/430/2005 ze dne 3. 11. 2005 schvaluje tyto Zásady poskytování dotací

Více

Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova Místní program obnovy venkova Temešvár Obecní úřad Strategický plán rozvoje obce Temešvár - Místní program obnovy venkova byl schválen na jednání zastupitelstva obce Temešvár: Dne: Číslo usnesení: Podpis

Více

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace Program obnovy venkova Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-- 22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova - podprogram č. 2.1 Program obnovy

Více

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 Příloha č. 1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 1. Cíl programu Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky říjen/listopad 2015 Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ze dne 26. 10. 2004 č. 2/04 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ze dne 14. 12. 2010 č. 10/10 Čl. 1

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+ Národní programy regionálního rozvoje - 2014 Přípravy Programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj Den malých obcí - Přerov 27. 2. 2014, Praha 4. 3. 2014 Domácí programy financování Program

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Dotační politika Jihočeského kraje a Program obnovy venkova. XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE v Táboře

Dotační politika Jihočeského kraje a Program obnovy venkova. XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE v Táboře Dotační politika Jihočeského kraje a Program obnovy venkova XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE v Táboře Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 (dále jen POV JK 2017)

Více

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Na vstupní stránce DT 8 se vyberou/zadají následující údaje: 1. Název obce (pokud žádá obec) - vloží se alespoň počátek

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012 Jihočeský kraj Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012 Kód formuláře: S2U3j Název programu Identifikační záznamy o vlastníkovi: Právní statut: Název (nepodnikající fyzická osoba nevyplňuje):

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2015

JIHOČESKÝ KRAJ PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2015 JIHOČESKÝ KRAJ PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2015 (správce programu: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic) PRAVIDLA Vypracoval: OREG Schváleno: 18.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky) A Obecná část Vznik, obsah a

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

117D066 Bytové domy bez bariér

117D066 Bytové domy bez bariér 117D066 Bytové domy bez bariér Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2015

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2015 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1 Obecná část 1. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen finanční podpora ) upravují

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Libereckého kraje pro rozvoj venkova

Libereckého kraje pro rozvoj venkova Dotační programy Libereckého kraje pro rozvoj venkova ORVZŽP P administruje: GRANTOVÝ FOND 1. Program obnovy venkova neinvestiční (program č.. 17) 2. Zpracování urbanistických studií a územních plánů (program

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy rozvoje venkova 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Cíl podprogramu: Podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí Dotace: 50 až 70% z

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny Zastupitelstvo Kraje V ysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ze dne 20. 12. 2016 č. 13/16 Čl.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem 17. 9. 2013 KÚ Královéhradeckého kraje Cíle programu: vytvoření

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti pro rok 2017

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti pro rok 2017 Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti pro rok 2017 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti se realizuje v souladu s následujícími právními

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

10.3 Harmonogram priorit 6

10.3 Harmonogram priorit 6 název dokumentace : Strategický rozvojový plán obce VELKÉ VŠELISY označení dokumentace : MB-111016 název dokumentu : Část tabulková označení dokumentu : MB-111016-10 Dokumentace označená MB-111016 je duševním

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 2016 Zdůvodnění dotačního programu Cílem Programu je trvale zlepšovat stav nemovitých kulturních

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více