Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Jan Menšík Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jiří Čermák Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 7. srpna 2009

2 Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. 2

3 Obsah Slovo úvodem... 5 II. Základní technické pojmy... 9 HTML... 9 Odkaz (link) Webová stránka Doména example.com, example.cz Hotlink, inline linking Vodoznak (watermark) Index vyhledávače, Robot Crawler Deep link (hluboký, vnořený odkaz) RSS feed Proxy server Captcha Log webserveru Frames (HTML rámy) Robots.txt Webhosting HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Mashup aplikace II. Právní normy Autorský zákon Osobnostní práva Majetková práva Výjimky a omezení práva autorského

4 Ochrana práva autorského Úprava smluvních typů, licence Zvláštní právo pořizovatele databáze Souběh ochrany, správní delikty, ustanovení přechodná a závěrečná ČSN ISO Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura Bernská úmluva III. Současný reálný stav a výsledky šetření Obecné povědomí Dotazníkové šetření Shrnutí dotazníkového šetření Některé (časté) způsoby užití Citace na webových stránkách Vytěžování a zužitkovávání cizích databází Volné licence typu GNU/GPL, Creative Commons a obdobné Internetové vyhledávače Webové agregátory dat IV. Nejlepší (doporučené) praktiky Užití cizího díla formou citace Ochrana autorských práv Závěr Použitá literatura: English resumé

5 Slovo úvodem Užití cizích autorských děl, vytěžování databází, a problémy s tím vznikající jsou v současné době intenzivního rozvoje celosvětové internetové sítě stále důležitější téma, kterému se bohužel zatím nevěnuje dostatečná pozornost. Stále snadnější způsoby užití autorských děl na internetu, zejména webových stránkách, a četnost těchto jevů nejdou ruku v ruce s rostoucím právním povědomím jak laické, tak odborné veřejnosti. Diplomová práce se věnuje jen určité části problematiky, a to bezúplatné citaci a vytěžování databáze na internetu. Tedy otázkám, které jsou v praxi neustále nastolovány, respektive by měly být nastolovány. Je potřeba zkoumat nejen přístup a záměr uživatele (vytěžovatele), ale i způsoby sdělování děl majitelem. Žel bohu se tak často neděje a z dotazníků i nahodilého průzkumu stavu na českém internetu vyplývá, že právní aspekt je buď brán na zřetel minimálně, nebo vůbec. A není se čemu divit, když i profesionální média a zpravodajské organizace často chybují. Stále je možné vidět i v televizním zpravodajství přejímání cizích autorských děl s uvedením zdroj: Internet. Na druhou stranu praktické problémy s dohledáním skutečného autora, původního zdroje či licenčních podmínek jsou často velmi obtížné, ne-li rovnou nemožné. V diplomové práci se zaměříme právě na problematiku přebírání autorských děl na internetu, převážně přes webové stránky. Hranice, kdy jde ještě o bezúplatnou zákonnou formu citace a kdy se už jedná o nezákonné vytěžování databáze, není zcela jasná a zaslouží si pozornost. Cílem diplomové práce je pomoci stanovit pravidla pro určení mezí přebírání obsahu coby zákonné bezúplatné licence na internetu v České republice a tak alespoň dílčím způsobem přispět k řešení tématu, kterému u nás dosud bylo věnováno málo pozornosti. 5

6 Téma práce bylo vybráno s ohledem na autorovy osobní poznatky, že prostředí internetu je velká džungle, kde provozovatelé webových stránek autorská práva příliš neřeší. A to nejen amatérští tvůrci, ale i profesionálové. Chybí-li nějaký obrázek, nejjednodušší možnost je si jej někde vypůjčit, přičemž se většinou hřeší na to, že oprávněný autor nebude neoprávněné užití svého díla hledat a řešit. V nejhorším se obrázek odstraní a nahradí jiným, opět nelegálně užitým. Při získávání obsahu se obdobně nezřídka použijí data z cizích, veřejně přístupných databází. Naprogramovat automatické načítání dat z cizího zdroje je obvykle jednodušší než je pracně získávat a udržovat. Tím dochází k neoprávněnému vytěžování databází a opět porušování autorského zákona. A protože se autor diplomové práce sám tvorbou webových stránek a aplikací zabývá, je mu problematika velmi blízká a může vhodně skloubit znalosti a zkušenosti jak technické, tak právnické. Bohužel v českém právní úpravě je tomuto tématu věnováno velmi málo prostoru, rozhodně méně než je potřeba. V dnešní době, kdy jsou na internetu okamžitě dostupné milióny autorských děl utříděných v databázích či samostatně, kdy se rozšiřuje syndikovaný obsah formou webových služeb či RSS feedů a kdy převzít dílo a použít jej pro svoji potřebu je snadnější než kdy jindy, je vidět, jak málo pružný je český zákonodárný sbor, exekutiva i soudy. I odborných prací je poskromnu a tato práce má tudíž méně zdrojů, než by bylo záhodno. Je vidět že svět informatiků a právníků je stále rozdělen. Pokusíme se zde alespoň částečně oba pohledy spojit. Hned v úvodu je třeba zmínit, že se budeme zaobírat primárně citací ve smyslu autorského zákona a vytěžováním cizích databází. Tato témata jsou, zvláště v prostředí internetu, úzce propojena a je potřeba se na ně takto dívat. Naopak některé podobné instituty, jako Úřední a zpravodajská licence či Knihovní licence zmíníme jen okrajově, stejně tak jako specifické formy licencí pro volné užití poskytnuté autorem. Zde jde hlavně o licence typu GNU/GPL nebo právě vznikající českou verzi licencí Creative Commons (vysvětleny dále), pomocí kterých lze definovat, jaká z autorských práv k 6

7 dílu si chce jeho autor ponechat a jakých se naopak vzdát ve prospěch veřejnosti 1, přitom tyto otázky samy o sobě by vydaly na samostatné dílo. Teoretická část diplomové práce nejdříve definuje několik technických pojmů, které nejsou v právních kruzích všeobecně známé a jejichž pochopení je z hlediska tématu nezbytné. Následně se zaměří na shrnutí současné právní úpravy a na pokus o vytyčení základních poznávacích znaků, které pomohou při posuzování, o jaký druh užití se jedná. Empirická část pomocí kasuistiky rozebere některé velké poskytovatele obsahu a naopak vytěžovatele jak v Česku, tak v zahraničí. Internet totiž nezná hranic a samotné téma určení, pod jaký právní systém dílo, autor či uživatel spadá, by vydalo na samostatnou práci. A konečně krom rozebrání těchto konkrétních případů budeme vycházet z kvantitativního výzkumu ve formě dotazování mezi poskytovateli obsahu a provozovateli webových stránek. Lze se domnívat, že většina tvůrců a provozovatelů webových stránek má základní povědomí o právu, konkrétně právu autorském, a tuší, že jen tak užít cizí dílo bez svolení autora není legální, nebo alespoň není správné. Avšak snadnost takového užití, všeobecné rozšíření neoprávněného užívání autorských děl, praktická neexistence osvěty o této problematice (vyjma pochybných kampaní proti kradení programů, filmů a hudby organizací BSA, IFPI, RIA atd.) a velmi komplikovaná aplikace současných autorskoprávních norem na reálnou situaci v prostředí internetu nahrává tomu, že se mnohdy tito tvůrci a provozovatelé k neoprávněnému užívání autorských děl a vytěžování cizích databází často uchylují. Tomu nahrává prakticky neexistence pravomocných soudních rozhodnutí, které by exemplárně působily jako odstrašující případy. 1 ZICHA, Ondřej. Creative Commons licence [online]. BioLib, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.biolib.cz/cz/help/id224/>. 7

8 V závěru zhodnotíme zjištěná poznání a pokusíme se, formou srozumitelnou i laikům, najít jednoduchá pravidla pro užívání cizích autorských děl v prostředí internetu a zvýšit tak šance na vybudování kvalitního právního povědomí v internetové komunitě, stejně jako osvětlit právním odborníkům někdy značně nepřehledné prostředí internetu a webových stránek. Je totiž zcela zřejmé, že spory ohledně autorských děl budou stále častější. 8

9 II. Základní technické pojmy Vzhledem k častým odkazům na technické pojmy z oboru internetu a webových stránek, které nejsou všeobecně známé, je nezbytné alespoň základně definovat ty nejdůležitější. HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 2 Základním prvkem hypertextových dokumentů, ať už u původního HTML, jeho novějšího nástupce XHTML, či jiného formátu, je možnost přímo odkazovat na další dokument, či jakýkoliv jiný dokument nebo médium, které je přístupné stejným způsobem. Je tedy možné rovnou, bez omezení, přejít na další dokument, který se nemusí nacházet u stejného poskytovatele obsahu. Uživatel tento přechod provádí většinou kliknutím na zvýrazněnou část obsahu, textu nebo obrázek (odkaz). Samotný HTML dokument je normální, sémanticky strukturovaný text, který obsahuje speciální značky, zvané tagy, které umožňují zobrazit jej dle požadavků autora dokumentu, případně uživatele. Každá HTML stránka je tedy textový dokument, na který je nutno pohlížet jako na literární dílo ve smyslu 2 zákona č. 121/2000 Sb., pokud splňuje další náležitosti, zejména jestliže je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). 3 Vlastní HTML dokument není v žádném případě počítačový program či zdrojový kód. 2 HyperText Markup Language [online]. WikiPedie, v 17:54 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/html>. 3 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Další citace, které nemají poznámku pod čarou, jsou citace z tohoto zákona jsou uváděny bez uvedení zdroje. 9

10 HTML dokument přímo obsahuje pouze textové informace a veškerý další obsah, běžně využívaný a zobrazovaný na webových stránkách, se vkládá pomocí meta informací, obsahujících odkaz na tento samostatný obsah (nejčastěji fotografie, grafy, videa, aj.), který je až při vlastním zobrazení (zpracování) stránky prohlížečem nahrazen skutečným médiem, tedy například obrázkem. Odkaz (link) Hned v úvodu je potřebné rozlišit dva typy odkazů v HTML dokumentech, které se diametrálně liší, bohužel ale nemají své vlastní ustálené pojmenování a často tak dochází k omylům. První, řekněme pravý či prostý typ odkazu, stál u samotného vzniku hypertextových dokumentů a je jeho hlavním pojmem. Jedná se o ohraničenou část obsahu dokumentu (ať už část textu, obrázek, či jiný multimediální obsah), který v sobě má meta informaci sdělující, že směřuje na odlišný dokument či médium. Po provedení specifické akce (kliknutí, označení) je uživatel dokumentu prohlížečem přesměrován na zcela jiný, na původním dokumentu nezávislý obsah. Ve formátu HTML je odkaz primárně určován pomocí meta tagu <a href= >text odkazu</a>, který značí, že kliknutím na text odkazu prohlížeč uživatele přesměruje z aktuální stránky na stránku Cílem přitom nemusí být opět HTML dokument, ale i jakýkoliv jiný obsah. Do druhé skupiny spadá tzv. zapuštěný odkaz, známější spíše jako inline-link, inlining (nebo též image link). 4 Tento typ odkazu pouze říká, že součástí HTML dokumentu je i jiný vložený obsah, většinou netextový. Protože přímo v HTML dokumentu může být pouze text, je toto jediná cesta jak výsledné webové stránky obohatit o multimediální obsah. Například u fotografie je v HTML dokumentu uvedeno <img src= />. Prohlížeč tu část textu z vlastního 4 ČERMÁK, Jiří. Právní aspekty odkazů (hyperlinks) : část I: Úvod [online]. ITPrávo, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=71655>. ISSN

11 dokumentu vyjme, na pozadí stáhne vlastní obrázek z adresy a vloží jej na původní místo. Tento typ odkazu nikam nepřesměrovává, uživatel stále zůstává na původním dokumentu. Jak je vidět, samotný obrázek musí být nezávisle přístupný na internetu a je možné si jej prohlédnout samostatně, bez nutnosti zobrazit HTML dokument. Není součástí stránky ani se nejedná o přílohu. Webová stránka Samostatný dokument je přístupný většinou přes jedinečné URL pomocí protokolu HTTP v rámci celosvětové sítě internet. Webová stránka je v základu tvořena pouze HTML dokumentem, který obsahuje vlastní obsah (text) a další meta informace. K jeho zobrazení se využívá prohlížeč, což je specializovaný program určený právě primárně pro zobrazování webových stránek. Nicméně HTML dokument je v čisté podobě přímo čitelný text. V praxi se webové stránky skládají z komplexu více děl, které můžeme rozdělit na několik základních částí: Textový obsah přímo obsažený v HTML dokumentu a čitelný bez dalšího Grafický design (layout) stránky je určován sémantickými tagy v HTML dokumentu, CSS zápisem v externím souboru či přímo v HTML dokumentu, který určuje vzhled celé stránky (barvy, velikost, rozložení, atd.) a ilustračními obrázky. Vložené obrázky a další média (video, zvuk) externí média, která jsou v HTML dokumentu obsažena ve formě inline linků na samostatné soubory. 11

12 Programový kód (JavaScript, ActiveX) obvykle se spouští až po stažení WWW stránky z Internetu (tzv. na straně klienta). 5 Je tedy poskytován jako nezkompilovaný kód, který se interpretuje až v prohlížeči klienta. Vlastní webová stránka je tedy souhrnem více elementů, přitom každý z nich může být samostatné autorské dílo. Jako celek se pak jedná o dílo souborné. Doména example.com, example.cz Speciální internetové domény jsou standardizační organizací Internet Task Force rezervovány pro dokumentační, výukové a testovací účely, jak je popsáno v dokumentu RFC 2606 (http://tools.ietf.org/html/rfc2606). Tyto domény není možné registrovat jiným subjektem a obecně slouží pro ukázkové účely, přestože jsou plně funkční. V této práci jsou hojně využívané, protože je krajně neetické pro názorné či hypotetické účely používat domény jiných subjektů. Vyjma example.com a example.cz lze použít i example.net a další. Pro účely rozlišení a pochopení popisované problematiky je potřeba dbát zvýšené pozornosti na části za tečkou v doméně. Přestože první část (example) je stejná, rozlišení.com proti například.cz znamená, že se jedná o dvě zcela nezávislé domény a servery, v příkladech většinou zamýšlené jako domény (weby, stránky) provozované dvěma různými subjekty. Hotlink, inline linking Specifický způsob, kterým se dá odkazovat např. na obrázky nebo soubor z jiných serverů. 6 Rozdíl spočívá v tom, že kupříkladu u obrázku zobrazeného na stránce se tento v průběhu zobrazování nenačítá ze stejného serveru (example.com), ale ze serveru example.cz. 5 JavaScript [online]. WikiPedie, v 19:41 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/javascript>. 6 Hotlinking [online]. WikiPedie, v 08:58 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hotlinking>. 12

13 Přestože tento způsob je pro koncového uživatele zcela transparentní, znamená, krom zcela praktických problémů, vážné ohrožení oprávněných zájmů a práv provozovatele zdrojového serveru (example.cz), protože ten musí nést provozní a transakční náklady na tento přenos dat ze serveru k uživateli, což může být kvalifikováno jako nezákonné chování dle odstavce 5 paragrafu 90 Autorského zákona: Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno 7. Jak bude dále vysvětleno, toto jednání se ve většině případů nedá zařadit pod paragraf 91 Autorského zákona. Aniž bychom předbíhali následující výklad, je nutné zmínit, že zatímco někteří provozovatelé proti tomuto způsobu aktivně bojují technickými prostředky, jiní jej naopak podporují. Zde je možné uvést příklad se vkládáním videí do jiných stránek ze serveru YouTube.com. Vodoznak (watermark) Digitální vodoznak je technika, která do digitálního dokumentu (obrázek, zvuk, film apod.) vkládá dodatečné informace. 8 Používá se zejména pro ochranu autorství, respektive pro alespoň částečné zachování informace o původu díla a jeho autorovi. Je možné rozlišovat dva typy vodoznaků, skrytý a viditelný. Skrytý vodoznak je technika, jejíž pomocí je možné do dokumentu vložit pro lidský zrak neviditelnou informaci. Používá se zejména pro vyhledávání a následné prokázání neoprávněného užití díla a pro naše účely není příliš podstatný. Viditelný vodoznak je naproti tomu viditelný, nejčastěji se používá u obrázků a videí formou částečně průhledného nápisu s uvedením jména autora, zdrojového serveru, či názvu držitele licence na dotyčné autorské dílo. 7 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 8 Digitální vodoznak [online]. WikiPedie, v 21:59 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/digitální_vodoznak>. 13

14 Oprávněná osoba se tak snaží alespoň částečně zmírnit škodu způsobenou zákonným i nezákonným užíváním jeho děl tím, že jeho jméno, název nebo webová adresa zůstane viditelná, i když dojde k užití díla na cizích webových stránkách. Jedná se vlastně o jistou formu reklamy. Index vyhledávače, Robot Crawler Bez internetových vyhledávačů jako jsou Google.com či Seznam.cz si dnes již málokdo dokáže představit fungování internetu. Pro jejich správné fungování je nezbytný robot zvaný crawler a databáze uchovávající data webových stránkách. V první fázi robot (crawler) simuluje chování běžného uživatele internetu a prochází jednotlivé webové stránky pomocí odkazů, načež jejich obsah zpracovává, ukládá do své databáze a dále zpracovává a indexuje. Následně při zadaní dotazu uživatelem na nějaké konkrétní informace je vyhledá a zobrazí jejich seznam s ukázkou části obsahu. V současné době vyhledávače prohledávají a indexují nejen textový obsah, ale i další multimédia, zejména obrázky. Vyhledávače se tak mohu dostávat do kolize s autorským zákonem hned v několika bodech: 1. Při procházení jednotlivých webových stránek je robot schopen zobrazit tisíce stránek za vteřinu a tak silně vytěžuje cizí databáze. 2. Vyhledávače uchovávají extrémně velké soubory dat, z nichž velká část je autorské dílo jiných subjektů. Je to ale potřebné pro jejich funkcionalitu a je možné tomu u konkrétních děl na přání autora zabránit. 3. Při zobrazení nalezených výsledků vyhledávače zobrazují část, někdy ale celé autorské dílo. 14

15 Problematice vyhledávačů je věnována samostatná kapitola této práce. Deep link (hluboký, vnořený odkaz) Jedná se o prostý odkaz, který vede na nějakou konkrétní webovou stránku v rámci určité komplexní webové prezentace (website) a to odkaz na stránku zanořenou někde hlouběji ve struktuře webové nástěnky a vlastně ulehčí uživateli prodírání se pavoukem předchozích stránek, homepage počínaje. 9 Odkaz tedy nevede jen na úvodní stránku cizího webu ( ale nějakou podstránku, která může být z úvodní stránky jen velmi složitě přístupná, často pouze nepřímo (například Opačnému způsobu kdy odkaz vede pouze na úvodní stránku prezentace, se říká povrchový odkaz (surface link). V knižní analogii můžeme říci, že zatímco povrchový odkaz směřuje pouze na knihu jako celek a konkrétní pasáž musí dohledat sám čtenář, vnořený odkaz jej navede přímo na konkrétní stránku a tedy mnohem rychleji k cíli. Zatímco pro uživatele přináší vnořený odkaz jednoznačně pozitiva, protože jej směřuje přímo na odkazovaný materiál, někteří provozovatelé obsahu webových stránek se, zejména v minulosti, proti tomuto způsobu aktivně bránili technickými i právními prostředky. Poukazovali zejména na fakt, že tako uživatel, návštěvník jejich stránek, pravděpodobně zhlédne celkově méně jejich webových stránek, čímž se jim krátí zisky z příjmů za reklamu. Naštěstí naprostá většina poskytovatelů obsahu již od toho bránění odstoupila. Jak na nátlak všeobecné internetové komunity, tak z důvodu rozhodující role vyhledávačů a jejich hodnotících kritérií pro určování pořadí při zobrazení výsledků hledání. Nutno podotknout, že výše uvedené se týká primárně odkazů na HTML dokumenty (webové stránky) a v případě odkazů na jiná média, zvláště u inline-linků a 9 ČERMÁK, Jiří. Právní aspekty odkazů (hyperlinks) : část I: Úvod [online]. ITPrávo, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=71655>. ISSN

16 s ohledem na problematiku takzvaných hotlinků, je situace jiná a jistou formu blokování provádí značná část provozovatelů. RSS feed RSS je zkratka, která znamená Rich Site Summary. Jedná se o informační zdroje, které dokáží automaticky uživatele upozorňovat na nové zprávy, přidané informace a další novinky. Zpravodajský server, který chce své RSS nabízet, musí jen na svůj web umístit soubor, který v předem stanovené struktuře obsahuje výtah z nabízených informací. Tento výtah se pak automaticky aktualizuje. 10 Proxy server Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu. 11 Používá se z důvodu ochrany soukromí, větší bezpečnosti a zvýšení výkonu komunikace. Zvláště poslední důvod nabírá s rozšiřujícím se mobilním připojením na internet, které je však stále řádově pomalejší než běžné připojení, silně na intenzitě. Proxy server funguje jako jakýsi prostředník, který uživatelův požadavek na zobrazení nějaké stránky převezme, sám dotyčnou stránku načte, volitelně provede určité úpravy a optimalizaci, načež ji zpět vrátí uživateli. Pro něj je celý proces transparentní, jako kdyby stránku načetl přímo on, respektive jeho prohlížeč. Dojde ale k úspoře datového objemu a tím ke zrychlení celého načítání. 10 KRČMÁŘ, Petr. Vše podstatné o RSS [online]. Root.cz, c , :00 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o-rss/>. ISSN Proxy server [online]. WikiPedie, v 01:29 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/proxy>. 16

17 Důležitá vlastnost proxy serverů je, že často ukládají dočasnou kopii stažených stránek a dalších dat ve své paměti, aby mohly následné dotazy na stejný obsah rychleji odbavit. Tak se dostávají do možného konfliktu s autorským zákonem. Captcha CAPTCHA je Turingův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů. 12 Používá se pro zamezení automatických přístupů robotů k části webových stránek, nejvíce při registraci uživatele, stažení nějakého média nebo při četném využívání nějaké služby, například vyhledávače, jako obrana před neúměrným zatěžováním databáze a tedy jejím neoprávněným vytěžováním. V praxi je nejčastější podoba ve formě obrázku se zdeformovaným nápisem, který musí uživatel opsat. Robot takto deformovaný nápis nedokáže rozluštit a selže. Log webserveru Log webserveru je většinou běžný textový dokument, který obsahuje záznamy o veškerém provozu na konkrétním webovém serveru, případně specifické doméně. Webserver je počítačový program, na kterém jsou uloženy HTML a další dokumenty. Je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů - programů zvaných webový prohlížeč. Vyřízením požadavků se rozumí odeslání webové stránky. 13 Každý jednotlivý dotaz (požadavek) na server je zaznamenán a uložen do log souboru. Ukládá se IP adresa žadatele (uživatele), požadovaný dokument a další technické informace. Jedná se o velmi významný institut v souvislosti s neoprávněným vytěžováním cizí databáze a na druhé straně při akceptaci smluvního ujednání při užití cizího díla, k němuž autor poskytuje licenci blíže neurčité skupině osob (viz další výklad). 12 CAPTCHA [online]. WikiPedie, v 21:33 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/captcha>. 13 Webový server [online]. WikiPedie, v 20:45 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/webový_server>. 17

18 Frames (HTML rámy) Frames je název pro speciální typ HTML dokumentu, který v sobě obsahuje další HTML dokumenty. Okno prohlížeče je rozděleno na několik obdélníkových částí (rámů). V každém rámu je (třebaže to nemusí být vidět) samostatná HTML stránka (soubor). Zpravidla je jeden z rámů menu s odkazy, které se po kliknutí realizují v jiném, hlavním okně. 14 Ve vztahu k autorskému právu má význam užívání HTML rámů způsobem, kdy jedna webová stránka obsahuje jinou, cizí webovou stránku, avšak maskuje ji jako vlastní obsah. Pro uživatele je velmi těžko dešifrovatelné, že se nejedná pouze o jednu stránku, ale o dvě či více, čímž může být uveden v omyl. Robots.txt Robots.txt je textový soubor, který umožňuje správci webu zakázat nebo povolit přístup některých Botů (např. Googlebot, Jyxobot aj.). 15 Jedná se o jednoduchý a seriózními roboty uznávaný nepsaný standard jak může provozovatel webu zakázat přístup robotům na celý jeho web nebo jen do určitých částí. Dodržování ale není možné nějak vyžadovat, je to doporučení, nebo spíše přání provozovatele. Nicméně je všeobecně přijímán. Možnost omezit vytěžování databáze od automatických robotů je tedy vcelku snadná. Pokud však nějaký robot pravidla pro přístup v souboru robots.txt nedodrží, není možné jej za to jakkoliv právně postihnout a v případě, že si provozovatel nepřeje takové užívání a vytěžování jeho díla, musí použít odlišné technické prostředky k zamezení přístupu nebo obecné právní normy vztahující se k vytěžování cizích databází. 14 JANOVSKÝ, Dušan. Rámy na webu : základy rámů [online]. Jak psát web, 15. února [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/ramy.html>. 15 Robots.txt [online]. WikiPedie, v 11:23 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/robots.txt>. 18

19 Webhosting Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server. 16 Většina webových stránek je provozována na webhostingu poskytovaném třetím subjektem, pouze velké weby mají vlastní řešení, neboť je to finančně i odborně mnohem náročnější. Navíc současné kapacity počítačů zvládají provozovat desítky až stovky samostatných webů s tisící až milióny webových stránek na jednom fyzickém počítači. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos objektů libovolného typu (stránky, obrázky, ) mezi webovým serverem a prohlížečem. 17 Je to primární protokol používaný pro přenos dat v rámci webových stránek. Dále se používá jeho zabezpečená, šifrovaná varianta HTTPS. Byl určen původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. V současné době je používán i pro přenos dalších informací. Pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli soubor. stránky, tedy i obrázky, videa a další. 18 Jsou přes něj načítány všechny komponenty webové Mashup aplikace Mashup je webová aplikace kombinující data z více než jednoho zdroje do kompaktního celku. Obsah Mashupů je obvykle generován z třetích zdrojů, 19 které pro 16 Webhosting [online]. WikiPedie, v 14:06. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/webhosting>. 17 KOSEK, Jiří. 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací [online]. c , 2006/11/23 15:18:08 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kosek.cz/vyuka/4iz228/prednasky/http/frames.html>. 18 Hypertext Transfer Protocol [online]. WikiPedie, v 13:40. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/http>. 19 KOVAL, Filip. Mashup [online]. Owebu.cz, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.owebu.cz/obecne/vypis.php?clanek=1295>. ISSN

20 tento účel dobrovolně připraví speciální rozhraní, z RSS feedů, nebo za pomocí získávání dat z webových stránek či jiných dostupných dokumentů třetí strany bez jejich vědomí a souhlasu. V současné době je trend velmi silný a mnoho významných poskytovatelů služeb a dat tvorbu mashupů nad svými zdroji podporují. Na stranu druhou ale často takové užití limitují a připravením specifického rozhraní de facto dávají najevo, že si nepřejí jiné formy vytěžovaní. 20

21 II. Právní normy Přestože citace a vytěžování databází jsou v dnešní době, zejména v oblasti internetu, hojně využívané, zákonodárce této části autorskoprávních norem nevěnoval mnoho pozornosti jak v samotném paragrafovém znění zákonů, tak i v důvodové zprávě. Obdobně judikatura je zatím skoupá na nalézání řešení konkrétních otázek či vyřčení jednotících nálezů. I odborné literatury je poskromnu, což můžeme přikládat částečně za vinu nižší erudici právních odborníků v technické problematice internetu a výpočetní techniky obecně. Abychom ale nekřivdili: jelikož toto téma bylo ještě před několika lety zcela marginální, není divu, že se mu nevěnovalo dosud tolik pozornosti, kolik by bylo v dnešní době záhodno. Opírat se tedy budeme zejména o: Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). Zákon č. 216/2006 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Novelu autorského zákona) Vyhláška ministra zahraničních věcí 133/1980 Sb. ze dne 8. července 1980 o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. Září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 (Bernská úmluva) ČSN ISO 690 Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura (platnost od r. 1997) tato česká technická norma není právně závazná, jedná se pouze o doporučení. 21

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografování je skvělá zábava, vynikající koníček nebo podmanivě krásná profese. Jaká máte ke svým snímkům práva? Tam, kde si vy jen kupujete rohlík na svačinu,

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování Právní a morální aspekty publikování Internetové publikování 1 Autorskoprávní legislativa Český autorský zákon Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, a právech souvisejících s právem autorským a o změně

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Autorské a průmyslové právo LS 2010

Autorské a průmyslové právo LS 2010 Autorské a průmyslové právo LS 2010 Základní informace Přednášky: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Každé úterý od 13:55 17:25 (od 16.2. do 23.3. 2009, 30.3. - rezerva) EP 110 Kontakt: Katedra technologií a měření

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více