Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Jan Menšík Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jiří Čermák Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 7. srpna 2009

2 Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. 2

3 Obsah Slovo úvodem... 5 II. Základní technické pojmy... 9 HTML... 9 Odkaz (link) Webová stránka Doména example.com, example.cz Hotlink, inline linking Vodoznak (watermark) Index vyhledávače, Robot Crawler Deep link (hluboký, vnořený odkaz) RSS feed Proxy server Captcha Log webserveru Frames (HTML rámy) Robots.txt Webhosting HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Mashup aplikace II. Právní normy Autorský zákon Osobnostní práva Majetková práva Výjimky a omezení práva autorského

4 Ochrana práva autorského Úprava smluvních typů, licence Zvláštní právo pořizovatele databáze Souběh ochrany, správní delikty, ustanovení přechodná a závěrečná ČSN ISO Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura Bernská úmluva III. Současný reálný stav a výsledky šetření Obecné povědomí Dotazníkové šetření Shrnutí dotazníkového šetření Některé (časté) způsoby užití Citace na webových stránkách Vytěžování a zužitkovávání cizích databází Volné licence typu GNU/GPL, Creative Commons a obdobné Internetové vyhledávače Webové agregátory dat IV. Nejlepší (doporučené) praktiky Užití cizího díla formou citace Ochrana autorských práv Závěr Použitá literatura: English resumé

5 Slovo úvodem Užití cizích autorských děl, vytěžování databází, a problémy s tím vznikající jsou v současné době intenzivního rozvoje celosvětové internetové sítě stále důležitější téma, kterému se bohužel zatím nevěnuje dostatečná pozornost. Stále snadnější způsoby užití autorských děl na internetu, zejména webových stránkách, a četnost těchto jevů nejdou ruku v ruce s rostoucím právním povědomím jak laické, tak odborné veřejnosti. Diplomová práce se věnuje jen určité části problematiky, a to bezúplatné citaci a vytěžování databáze na internetu. Tedy otázkám, které jsou v praxi neustále nastolovány, respektive by měly být nastolovány. Je potřeba zkoumat nejen přístup a záměr uživatele (vytěžovatele), ale i způsoby sdělování děl majitelem. Žel bohu se tak často neděje a z dotazníků i nahodilého průzkumu stavu na českém internetu vyplývá, že právní aspekt je buď brán na zřetel minimálně, nebo vůbec. A není se čemu divit, když i profesionální média a zpravodajské organizace často chybují. Stále je možné vidět i v televizním zpravodajství přejímání cizích autorských děl s uvedením zdroj: Internet. Na druhou stranu praktické problémy s dohledáním skutečného autora, původního zdroje či licenčních podmínek jsou často velmi obtížné, ne-li rovnou nemožné. V diplomové práci se zaměříme právě na problematiku přebírání autorských děl na internetu, převážně přes webové stránky. Hranice, kdy jde ještě o bezúplatnou zákonnou formu citace a kdy se už jedná o nezákonné vytěžování databáze, není zcela jasná a zaslouží si pozornost. Cílem diplomové práce je pomoci stanovit pravidla pro určení mezí přebírání obsahu coby zákonné bezúplatné licence na internetu v České republice a tak alespoň dílčím způsobem přispět k řešení tématu, kterému u nás dosud bylo věnováno málo pozornosti. 5

6 Téma práce bylo vybráno s ohledem na autorovy osobní poznatky, že prostředí internetu je velká džungle, kde provozovatelé webových stránek autorská práva příliš neřeší. A to nejen amatérští tvůrci, ale i profesionálové. Chybí-li nějaký obrázek, nejjednodušší možnost je si jej někde vypůjčit, přičemž se většinou hřeší na to, že oprávněný autor nebude neoprávněné užití svého díla hledat a řešit. V nejhorším se obrázek odstraní a nahradí jiným, opět nelegálně užitým. Při získávání obsahu se obdobně nezřídka použijí data z cizích, veřejně přístupných databází. Naprogramovat automatické načítání dat z cizího zdroje je obvykle jednodušší než je pracně získávat a udržovat. Tím dochází k neoprávněnému vytěžování databází a opět porušování autorského zákona. A protože se autor diplomové práce sám tvorbou webových stránek a aplikací zabývá, je mu problematika velmi blízká a může vhodně skloubit znalosti a zkušenosti jak technické, tak právnické. Bohužel v českém právní úpravě je tomuto tématu věnováno velmi málo prostoru, rozhodně méně než je potřeba. V dnešní době, kdy jsou na internetu okamžitě dostupné milióny autorských děl utříděných v databázích či samostatně, kdy se rozšiřuje syndikovaný obsah formou webových služeb či RSS feedů a kdy převzít dílo a použít jej pro svoji potřebu je snadnější než kdy jindy, je vidět, jak málo pružný je český zákonodárný sbor, exekutiva i soudy. I odborných prací je poskromnu a tato práce má tudíž méně zdrojů, než by bylo záhodno. Je vidět že svět informatiků a právníků je stále rozdělen. Pokusíme se zde alespoň částečně oba pohledy spojit. Hned v úvodu je třeba zmínit, že se budeme zaobírat primárně citací ve smyslu autorského zákona a vytěžováním cizích databází. Tato témata jsou, zvláště v prostředí internetu, úzce propojena a je potřeba se na ně takto dívat. Naopak některé podobné instituty, jako Úřední a zpravodajská licence či Knihovní licence zmíníme jen okrajově, stejně tak jako specifické formy licencí pro volné užití poskytnuté autorem. Zde jde hlavně o licence typu GNU/GPL nebo právě vznikající českou verzi licencí Creative Commons (vysvětleny dále), pomocí kterých lze definovat, jaká z autorských práv k 6

7 dílu si chce jeho autor ponechat a jakých se naopak vzdát ve prospěch veřejnosti 1, přitom tyto otázky samy o sobě by vydaly na samostatné dílo. Teoretická část diplomové práce nejdříve definuje několik technických pojmů, které nejsou v právních kruzích všeobecně známé a jejichž pochopení je z hlediska tématu nezbytné. Následně se zaměří na shrnutí současné právní úpravy a na pokus o vytyčení základních poznávacích znaků, které pomohou při posuzování, o jaký druh užití se jedná. Empirická část pomocí kasuistiky rozebere některé velké poskytovatele obsahu a naopak vytěžovatele jak v Česku, tak v zahraničí. Internet totiž nezná hranic a samotné téma určení, pod jaký právní systém dílo, autor či uživatel spadá, by vydalo na samostatnou práci. A konečně krom rozebrání těchto konkrétních případů budeme vycházet z kvantitativního výzkumu ve formě dotazování mezi poskytovateli obsahu a provozovateli webových stránek. Lze se domnívat, že většina tvůrců a provozovatelů webových stránek má základní povědomí o právu, konkrétně právu autorském, a tuší, že jen tak užít cizí dílo bez svolení autora není legální, nebo alespoň není správné. Avšak snadnost takového užití, všeobecné rozšíření neoprávněného užívání autorských děl, praktická neexistence osvěty o této problematice (vyjma pochybných kampaní proti kradení programů, filmů a hudby organizací BSA, IFPI, RIA atd.) a velmi komplikovaná aplikace současných autorskoprávních norem na reálnou situaci v prostředí internetu nahrává tomu, že se mnohdy tito tvůrci a provozovatelé k neoprávněnému užívání autorských děl a vytěžování cizích databází často uchylují. Tomu nahrává prakticky neexistence pravomocných soudních rozhodnutí, které by exemplárně působily jako odstrašující případy. 1 ZICHA, Ondřej. Creative Commons licence [online]. BioLib, c , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.biolib.cz/cz/help/id224/>. 7

8 V závěru zhodnotíme zjištěná poznání a pokusíme se, formou srozumitelnou i laikům, najít jednoduchá pravidla pro užívání cizích autorských děl v prostředí internetu a zvýšit tak šance na vybudování kvalitního právního povědomí v internetové komunitě, stejně jako osvětlit právním odborníkům někdy značně nepřehledné prostředí internetu a webových stránek. Je totiž zcela zřejmé, že spory ohledně autorských děl budou stále častější. 8

9 II. Základní technické pojmy Vzhledem k častým odkazům na technické pojmy z oboru internetu a webových stránek, které nejsou všeobecně známé, je nezbytné alespoň základně definovat ty nejdůležitější. HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 2 Základním prvkem hypertextových dokumentů, ať už u původního HTML, jeho novějšího nástupce XHTML, či jiného formátu, je možnost přímo odkazovat na další dokument, či jakýkoliv jiný dokument nebo médium, které je přístupné stejným způsobem. Je tedy možné rovnou, bez omezení, přejít na další dokument, který se nemusí nacházet u stejného poskytovatele obsahu. Uživatel tento přechod provádí většinou kliknutím na zvýrazněnou část obsahu, textu nebo obrázek (odkaz). Samotný HTML dokument je normální, sémanticky strukturovaný text, který obsahuje speciální značky, zvané tagy, které umožňují zobrazit jej dle požadavků autora dokumentu, případně uživatele. Každá HTML stránka je tedy textový dokument, na který je nutno pohlížet jako na literární dílo ve smyslu 2 zákona č. 121/2000 Sb., pokud splňuje další náležitosti, zejména jestliže je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). 3 Vlastní HTML dokument není v žádném případě počítačový program či zdrojový kód. 2 HyperText Markup Language [online]. WikiPedie, v 17:54 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/html>. 3 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Další citace, které nemají poznámku pod čarou, jsou citace z tohoto zákona jsou uváděny bez uvedení zdroje. 9

10 HTML dokument přímo obsahuje pouze textové informace a veškerý další obsah, běžně využívaný a zobrazovaný na webových stránkách, se vkládá pomocí meta informací, obsahujících odkaz na tento samostatný obsah (nejčastěji fotografie, grafy, videa, aj.), který je až při vlastním zobrazení (zpracování) stránky prohlížečem nahrazen skutečným médiem, tedy například obrázkem. Odkaz (link) Hned v úvodu je potřebné rozlišit dva typy odkazů v HTML dokumentech, které se diametrálně liší, bohužel ale nemají své vlastní ustálené pojmenování a často tak dochází k omylům. První, řekněme pravý či prostý typ odkazu, stál u samotného vzniku hypertextových dokumentů a je jeho hlavním pojmem. Jedná se o ohraničenou část obsahu dokumentu (ať už část textu, obrázek, či jiný multimediální obsah), který v sobě má meta informaci sdělující, že směřuje na odlišný dokument či médium. Po provedení specifické akce (kliknutí, označení) je uživatel dokumentu prohlížečem přesměrován na zcela jiný, na původním dokumentu nezávislý obsah. Ve formátu HTML je odkaz primárně určován pomocí meta tagu <a href= >text odkazu</a>, který značí, že kliknutím na text odkazu prohlížeč uživatele přesměruje z aktuální stránky na stránku Cílem přitom nemusí být opět HTML dokument, ale i jakýkoliv jiný obsah. Do druhé skupiny spadá tzv. zapuštěný odkaz, známější spíše jako inline-link, inlining (nebo též image link). 4 Tento typ odkazu pouze říká, že součástí HTML dokumentu je i jiný vložený obsah, většinou netextový. Protože přímo v HTML dokumentu může být pouze text, je toto jediná cesta jak výsledné webové stránky obohatit o multimediální obsah. Například u fotografie je v HTML dokumentu uvedeno <img src= />. Prohlížeč tu část textu z vlastního 4 ČERMÁK, Jiří. Právní aspekty odkazů (hyperlinks) : část I: Úvod [online]. ITPrávo, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=71655>. ISSN

11 dokumentu vyjme, na pozadí stáhne vlastní obrázek z adresy a vloží jej na původní místo. Tento typ odkazu nikam nepřesměrovává, uživatel stále zůstává na původním dokumentu. Jak je vidět, samotný obrázek musí být nezávisle přístupný na internetu a je možné si jej prohlédnout samostatně, bez nutnosti zobrazit HTML dokument. Není součástí stránky ani se nejedná o přílohu. Webová stránka Samostatný dokument je přístupný většinou přes jedinečné URL pomocí protokolu HTTP v rámci celosvětové sítě internet. Webová stránka je v základu tvořena pouze HTML dokumentem, který obsahuje vlastní obsah (text) a další meta informace. K jeho zobrazení se využívá prohlížeč, což je specializovaný program určený právě primárně pro zobrazování webových stránek. Nicméně HTML dokument je v čisté podobě přímo čitelný text. V praxi se webové stránky skládají z komplexu více děl, které můžeme rozdělit na několik základních částí: Textový obsah přímo obsažený v HTML dokumentu a čitelný bez dalšího Grafický design (layout) stránky je určován sémantickými tagy v HTML dokumentu, CSS zápisem v externím souboru či přímo v HTML dokumentu, který určuje vzhled celé stránky (barvy, velikost, rozložení, atd.) a ilustračními obrázky. Vložené obrázky a další média (video, zvuk) externí média, která jsou v HTML dokumentu obsažena ve formě inline linků na samostatné soubory. 11

12 Programový kód (JavaScript, ActiveX) obvykle se spouští až po stažení WWW stránky z Internetu (tzv. na straně klienta). 5 Je tedy poskytován jako nezkompilovaný kód, který se interpretuje až v prohlížeči klienta. Vlastní webová stránka je tedy souhrnem více elementů, přitom každý z nich může být samostatné autorské dílo. Jako celek se pak jedná o dílo souborné. Doména example.com, example.cz Speciální internetové domény jsou standardizační organizací Internet Task Force rezervovány pro dokumentační, výukové a testovací účely, jak je popsáno v dokumentu RFC 2606 (http://tools.ietf.org/html/rfc2606). Tyto domény není možné registrovat jiným subjektem a obecně slouží pro ukázkové účely, přestože jsou plně funkční. V této práci jsou hojně využívané, protože je krajně neetické pro názorné či hypotetické účely používat domény jiných subjektů. Vyjma example.com a example.cz lze použít i example.net a další. Pro účely rozlišení a pochopení popisované problematiky je potřeba dbát zvýšené pozornosti na části za tečkou v doméně. Přestože první část (example) je stejná, rozlišení.com proti například.cz znamená, že se jedná o dvě zcela nezávislé domény a servery, v příkladech většinou zamýšlené jako domény (weby, stránky) provozované dvěma různými subjekty. Hotlink, inline linking Specifický způsob, kterým se dá odkazovat např. na obrázky nebo soubor z jiných serverů. 6 Rozdíl spočívá v tom, že kupříkladu u obrázku zobrazeného na stránce se tento v průběhu zobrazování nenačítá ze stejného serveru (example.com), ale ze serveru example.cz. 5 JavaScript [online]. WikiPedie, v 19:41 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/javascript>. 6 Hotlinking [online]. WikiPedie, v 08:58 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hotlinking>. 12

13 Přestože tento způsob je pro koncového uživatele zcela transparentní, znamená, krom zcela praktických problémů, vážné ohrožení oprávněných zájmů a práv provozovatele zdrojového serveru (example.cz), protože ten musí nést provozní a transakční náklady na tento přenos dat ze serveru k uživateli, což může být kvalifikováno jako nezákonné chování dle odstavce 5 paragrafu 90 Autorského zákona: Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno 7. Jak bude dále vysvětleno, toto jednání se ve většině případů nedá zařadit pod paragraf 91 Autorského zákona. Aniž bychom předbíhali následující výklad, je nutné zmínit, že zatímco někteří provozovatelé proti tomuto způsobu aktivně bojují technickými prostředky, jiní jej naopak podporují. Zde je možné uvést příklad se vkládáním videí do jiných stránek ze serveru YouTube.com. Vodoznak (watermark) Digitální vodoznak je technika, která do digitálního dokumentu (obrázek, zvuk, film apod.) vkládá dodatečné informace. 8 Používá se zejména pro ochranu autorství, respektive pro alespoň částečné zachování informace o původu díla a jeho autorovi. Je možné rozlišovat dva typy vodoznaků, skrytý a viditelný. Skrytý vodoznak je technika, jejíž pomocí je možné do dokumentu vložit pro lidský zrak neviditelnou informaci. Používá se zejména pro vyhledávání a následné prokázání neoprávněného užití díla a pro naše účely není příliš podstatný. Viditelný vodoznak je naproti tomu viditelný, nejčastěji se používá u obrázků a videí formou částečně průhledného nápisu s uvedením jména autora, zdrojového serveru, či názvu držitele licence na dotyčné autorské dílo. 7 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 8 Digitální vodoznak [online]. WikiPedie, v 21:59 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/digitální_vodoznak>. 13

14 Oprávněná osoba se tak snaží alespoň částečně zmírnit škodu způsobenou zákonným i nezákonným užíváním jeho děl tím, že jeho jméno, název nebo webová adresa zůstane viditelná, i když dojde k užití díla na cizích webových stránkách. Jedná se vlastně o jistou formu reklamy. Index vyhledávače, Robot Crawler Bez internetových vyhledávačů jako jsou Google.com či Seznam.cz si dnes již málokdo dokáže představit fungování internetu. Pro jejich správné fungování je nezbytný robot zvaný crawler a databáze uchovávající data webových stránkách. V první fázi robot (crawler) simuluje chování běžného uživatele internetu a prochází jednotlivé webové stránky pomocí odkazů, načež jejich obsah zpracovává, ukládá do své databáze a dále zpracovává a indexuje. Následně při zadaní dotazu uživatelem na nějaké konkrétní informace je vyhledá a zobrazí jejich seznam s ukázkou části obsahu. V současné době vyhledávače prohledávají a indexují nejen textový obsah, ale i další multimédia, zejména obrázky. Vyhledávače se tak mohu dostávat do kolize s autorským zákonem hned v několika bodech: 1. Při procházení jednotlivých webových stránek je robot schopen zobrazit tisíce stránek za vteřinu a tak silně vytěžuje cizí databáze. 2. Vyhledávače uchovávají extrémně velké soubory dat, z nichž velká část je autorské dílo jiných subjektů. Je to ale potřebné pro jejich funkcionalitu a je možné tomu u konkrétních děl na přání autora zabránit. 3. Při zobrazení nalezených výsledků vyhledávače zobrazují část, někdy ale celé autorské dílo. 14

15 Problematice vyhledávačů je věnována samostatná kapitola této práce. Deep link (hluboký, vnořený odkaz) Jedná se o prostý odkaz, který vede na nějakou konkrétní webovou stránku v rámci určité komplexní webové prezentace (website) a to odkaz na stránku zanořenou někde hlouběji ve struktuře webové nástěnky a vlastně ulehčí uživateli prodírání se pavoukem předchozích stránek, homepage počínaje. 9 Odkaz tedy nevede jen na úvodní stránku cizího webu ( ale nějakou podstránku, která může být z úvodní stránky jen velmi složitě přístupná, často pouze nepřímo (například Opačnému způsobu kdy odkaz vede pouze na úvodní stránku prezentace, se říká povrchový odkaz (surface link). V knižní analogii můžeme říci, že zatímco povrchový odkaz směřuje pouze na knihu jako celek a konkrétní pasáž musí dohledat sám čtenář, vnořený odkaz jej navede přímo na konkrétní stránku a tedy mnohem rychleji k cíli. Zatímco pro uživatele přináší vnořený odkaz jednoznačně pozitiva, protože jej směřuje přímo na odkazovaný materiál, někteří provozovatelé obsahu webových stránek se, zejména v minulosti, proti tomuto způsobu aktivně bránili technickými i právními prostředky. Poukazovali zejména na fakt, že tako uživatel, návštěvník jejich stránek, pravděpodobně zhlédne celkově méně jejich webových stránek, čímž se jim krátí zisky z příjmů za reklamu. Naštěstí naprostá většina poskytovatelů obsahu již od toho bránění odstoupila. Jak na nátlak všeobecné internetové komunity, tak z důvodu rozhodující role vyhledávačů a jejich hodnotících kritérií pro určování pořadí při zobrazení výsledků hledání. Nutno podotknout, že výše uvedené se týká primárně odkazů na HTML dokumenty (webové stránky) a v případě odkazů na jiná média, zvláště u inline-linků a 9 ČERMÁK, Jiří. Právní aspekty odkazů (hyperlinks) : část I: Úvod [online]. ITPrávo, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=71655>. ISSN

16 s ohledem na problematiku takzvaných hotlinků, je situace jiná a jistou formu blokování provádí značná část provozovatelů. RSS feed RSS je zkratka, která znamená Rich Site Summary. Jedná se o informační zdroje, které dokáží automaticky uživatele upozorňovat na nové zprávy, přidané informace a další novinky. Zpravodajský server, který chce své RSS nabízet, musí jen na svůj web umístit soubor, který v předem stanovené struktuře obsahuje výtah z nabízených informací. Tento výtah se pak automaticky aktualizuje. 10 Proxy server Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu. 11 Používá se z důvodu ochrany soukromí, větší bezpečnosti a zvýšení výkonu komunikace. Zvláště poslední důvod nabírá s rozšiřujícím se mobilním připojením na internet, které je však stále řádově pomalejší než běžné připojení, silně na intenzitě. Proxy server funguje jako jakýsi prostředník, který uživatelův požadavek na zobrazení nějaké stránky převezme, sám dotyčnou stránku načte, volitelně provede určité úpravy a optimalizaci, načež ji zpět vrátí uživateli. Pro něj je celý proces transparentní, jako kdyby stránku načetl přímo on, respektive jeho prohlížeč. Dojde ale k úspoře datového objemu a tím ke zrychlení celého načítání. 10 KRČMÁŘ, Petr. Vše podstatné o RSS [online]. Root.cz, c , :00 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o-rss/>. ISSN Proxy server [online]. WikiPedie, v 01:29 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/proxy>. 16

17 Důležitá vlastnost proxy serverů je, že často ukládají dočasnou kopii stažených stránek a dalších dat ve své paměti, aby mohly následné dotazy na stejný obsah rychleji odbavit. Tak se dostávají do možného konfliktu s autorským zákonem. Captcha CAPTCHA je Turingův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů. 12 Používá se pro zamezení automatických přístupů robotů k části webových stránek, nejvíce při registraci uživatele, stažení nějakého média nebo při četném využívání nějaké služby, například vyhledávače, jako obrana před neúměrným zatěžováním databáze a tedy jejím neoprávněným vytěžováním. V praxi je nejčastější podoba ve formě obrázku se zdeformovaným nápisem, který musí uživatel opsat. Robot takto deformovaný nápis nedokáže rozluštit a selže. Log webserveru Log webserveru je většinou běžný textový dokument, který obsahuje záznamy o veškerém provozu na konkrétním webovém serveru, případně specifické doméně. Webserver je počítačový program, na kterém jsou uloženy HTML a další dokumenty. Je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů - programů zvaných webový prohlížeč. Vyřízením požadavků se rozumí odeslání webové stránky. 13 Každý jednotlivý dotaz (požadavek) na server je zaznamenán a uložen do log souboru. Ukládá se IP adresa žadatele (uživatele), požadovaný dokument a další technické informace. Jedná se o velmi významný institut v souvislosti s neoprávněným vytěžováním cizí databáze a na druhé straně při akceptaci smluvního ujednání při užití cizího díla, k němuž autor poskytuje licenci blíže neurčité skupině osob (viz další výklad). 12 CAPTCHA [online]. WikiPedie, v 21:33 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/captcha>. 13 Webový server [online]. WikiPedie, v 20:45 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/webový_server>. 17

18 Frames (HTML rámy) Frames je název pro speciální typ HTML dokumentu, který v sobě obsahuje další HTML dokumenty. Okno prohlížeče je rozděleno na několik obdélníkových částí (rámů). V každém rámu je (třebaže to nemusí být vidět) samostatná HTML stránka (soubor). Zpravidla je jeden z rámů menu s odkazy, které se po kliknutí realizují v jiném, hlavním okně. 14 Ve vztahu k autorskému právu má význam užívání HTML rámů způsobem, kdy jedna webová stránka obsahuje jinou, cizí webovou stránku, avšak maskuje ji jako vlastní obsah. Pro uživatele je velmi těžko dešifrovatelné, že se nejedná pouze o jednu stránku, ale o dvě či více, čímž může být uveden v omyl. Robots.txt Robots.txt je textový soubor, který umožňuje správci webu zakázat nebo povolit přístup některých Botů (např. Googlebot, Jyxobot aj.). 15 Jedná se o jednoduchý a seriózními roboty uznávaný nepsaný standard jak může provozovatel webu zakázat přístup robotům na celý jeho web nebo jen do určitých částí. Dodržování ale není možné nějak vyžadovat, je to doporučení, nebo spíše přání provozovatele. Nicméně je všeobecně přijímán. Možnost omezit vytěžování databáze od automatických robotů je tedy vcelku snadná. Pokud však nějaký robot pravidla pro přístup v souboru robots.txt nedodrží, není možné jej za to jakkoliv právně postihnout a v případě, že si provozovatel nepřeje takové užívání a vytěžování jeho díla, musí použít odlišné technické prostředky k zamezení přístupu nebo obecné právní normy vztahující se k vytěžování cizích databází. 14 JANOVSKÝ, Dušan. Rámy na webu : základy rámů [online]. Jak psát web, 15. února [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/ramy.html>. 15 Robots.txt [online]. WikiPedie, v 11:23 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/robots.txt>. 18

19 Webhosting Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server. 16 Většina webových stránek je provozována na webhostingu poskytovaném třetím subjektem, pouze velké weby mají vlastní řešení, neboť je to finančně i odborně mnohem náročnější. Navíc současné kapacity počítačů zvládají provozovat desítky až stovky samostatných webů s tisící až milióny webových stránek na jednom fyzickém počítači. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos objektů libovolného typu (stránky, obrázky, ) mezi webovým serverem a prohlížečem. 17 Je to primární protokol používaný pro přenos dat v rámci webových stránek. Dále se používá jeho zabezpečená, šifrovaná varianta HTTPS. Byl určen původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. V současné době je používán i pro přenos dalších informací. Pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli soubor. stránky, tedy i obrázky, videa a další. 18 Jsou přes něj načítány všechny komponenty webové Mashup aplikace Mashup je webová aplikace kombinující data z více než jednoho zdroje do kompaktního celku. Obsah Mashupů je obvykle generován z třetích zdrojů, 19 které pro 16 Webhosting [online]. WikiPedie, v 14:06. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/webhosting>. 17 KOSEK, Jiří. 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací [online]. c , 2006/11/23 15:18:08 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kosek.cz/vyuka/4iz228/prednasky/http/frames.html>. 18 Hypertext Transfer Protocol [online]. WikiPedie, v 13:40. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/http>. 19 KOVAL, Filip. Mashup [online]. Owebu.cz, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.owebu.cz/obecne/vypis.php?clanek=1295>. ISSN

20 tento účel dobrovolně připraví speciální rozhraní, z RSS feedů, nebo za pomocí získávání dat z webových stránek či jiných dostupných dokumentů třetí strany bez jejich vědomí a souhlasu. V současné době je trend velmi silný a mnoho významných poskytovatelů služeb a dat tvorbu mashupů nad svými zdroji podporují. Na stranu druhou ale často takové užití limitují a připravením specifického rozhraní de facto dávají najevo, že si nepřejí jiné formy vytěžovaní. 20

21 II. Právní normy Přestože citace a vytěžování databází jsou v dnešní době, zejména v oblasti internetu, hojně využívané, zákonodárce této části autorskoprávních norem nevěnoval mnoho pozornosti jak v samotném paragrafovém znění zákonů, tak i v důvodové zprávě. Obdobně judikatura je zatím skoupá na nalézání řešení konkrétních otázek či vyřčení jednotících nálezů. I odborné literatury je poskromnu, což můžeme přikládat částečně za vinu nižší erudici právních odborníků v technické problematice internetu a výpočetní techniky obecně. Abychom ale nekřivdili: jelikož toto téma bylo ještě před několika lety zcela marginální, není divu, že se mu nevěnovalo dosud tolik pozornosti, kolik by bylo v dnešní době záhodno. Opírat se tedy budeme zejména o: Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). Zákon č. 216/2006 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Novelu autorského zákona) Vyhláška ministra zahraničních věcí 133/1980 Sb. ze dne 8. července 1980 o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. Září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 (Bernská úmluva) ČSN ISO 690 Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura (platnost od r. 1997) tato česká technická norma není právně závazná, jedná se pouze o doporučení. 21

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Úvod Autoři tištěných i elektronických děl na VŠCHT Praha dlouhodobě řeší problém vkládání textů, tabulek, obrázků apod., které získali

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška Užití cizího díla ve výuce Matěj Myška 102870 Obsah I. Dílo a práva k němu II. Užití cizího díla III. FAQ I. Dílo a práva k němu Dílo ( 2)» Předpoklady:» Literární nebo jiné dílo umělecké nebo vědecké»

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz DUM Digitální Učební Materiál Anglický termín LRO dum.rvp.cz Autorský zákon Autorský zákon Předmětem práva autorského

Více

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

Ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů Ochrana počítačových programů Dílo (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press Tel:

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press   Tel: Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Autorské právo JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 1 Autorské právo z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela účinnost 22.5.2006 Upravuje:

Více

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců AUTORSKÁ PRÁVA Citace Citace v autorském zákoně Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon bezúplatné zákonné

Více

Obsah. Autorské dílo. Autorská práva na Internetu 23. března Marie Šebelová, advokátka. Technologické centrum AV ČR. Marie Šebelová, advokátka

Obsah. Autorské dílo. Autorská práva na Internetu 23. března Marie Šebelová, advokátka. Technologické centrum AV ČR. Marie Šebelová, advokátka Technologické centrum AV ČR Autorská práva na Internetu 23. března 2012 Obsah autorská díla na Internetu autoři autorských děl smlouvy s autory, smlouva na ukázku užití děl na základě zákonných licencí

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie VII. Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU Zákon, kterým se mění zákon č. Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Daniel Mareš, PhD.

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Daniel Mareš, PhD. AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Daniel Mareš, PhD. Obsah webináře Kde se s autorským právem setkáváme Autorský zákon Autorský zákon ve školách Autorský zákon pro využití v praxi Citace Příklady Otázky Závěr Obsah

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Literatura, zdroj informací 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) Aplikace autorského zákona ve školách (č.j.

Více

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 3 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Citace: 222/2015

Více

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce Vladimír Šmíd 1 Co je to dílo? Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY)

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY) Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont 2020 Matěj Myška @matejmyska creativecommons.cz Přehled (Základní pojmy) Open Access Horizont 2020 Realizace Open Access Právo Creative Commons Infrastrukutra

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla verze 1.1 Prohlášení shody Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, rozuměno a dále též použito autorského

Více

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona)

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 2 Dílo 2 (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi.

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 MÉDIUM, UŽIVATEL A AUTOR zi va tel u Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access?

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access? OPEN ACCESS Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Proč open access? ústřední myšlenka výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů dostupné veřejnosti lepší přístup je základem pro přenos, vytváření

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Autorské právo přednáška č. 8 Autorské právo autorské právo = souhrn výlučných oprávnění tvůrce ve vztahu k výsledku jeho tvůrčí duševní činnosti

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Veškeré postavy v těchto slidech jsou smyšlené, podobnost je čistě náhodná... Vycházím z Autorského zákona, ale výklad může být složitější.

Veškeré postavy v těchto slidech jsou smyšlené, podobnost je čistě náhodná... Vycházím z Autorského zákona, ale výklad může být složitější. Nejsem právník Veškeré postavy v těchto slidech jsou smyšlené, podobnost je čistě náhodná... (tedy jak kdy) Vycházím z Autorského zákona, ale výklad může být složitější. Snažím se, ale něco jsem mohl pochopit

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha.

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha. Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODT V REZORTU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. září 2014, Praha Jaká geodata ČÚZK poskytuje Data z databáze bodových polí Základní báze geografických dat (ZBGED

Více

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím verze 1.1 Prohlášení shody Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského,

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Autorský zákon a autorská etika

Autorský zákon a autorská etika ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Autorský zákon a autorská etika Zpracovala: Mgr. Michaela Morysková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Květen 2010 - Při psaní odborných publikací, mezi něž vysokoškolské závěrečné

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografování je skvělá zábava, vynikající koníček nebo podmanivě krásná profese. Jaká máte ke svým snímkům práva? Tam, kde si vy jen kupujete rohlík na svačinu,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

CZ.1.07/2.3.00/

CZ.1.07/2.3.00/ VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Výzkum

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky MINISTERSTVO VNITRA Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Liberec Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Město: Česká Lípa Návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2011 města Česká Lípa

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více