N kolik glosovaných, i málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N kolik glosovaných, i málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského:"

Transkript

1 Ad Ivan Jankovec V Malé encyklopedii šachu (Praha 1989) jsme o Ivanu Jankovcovi napsali: Nar , mistr FIDE 1979, mistr sportu Na mistrovství eskoslovenska 1967 byl 4., celkem hrál x ve finalovém a 10x v polofinalovém turnaji mistrovství. Vyhrál mezinár. turnaje v T inci 1975, o 1. místo se d lil v Olomouci 1969, 2. byl v Prievidzi 1968 a v Praze 1977, o 2. místo se d lil v D ín 1973 a v T inci 1979, o 3. místo v T inci Vyhrál p ebor eskoslovenska dorostu Uznávám, že tyto formulace nejsou tak zcela povedené (ale p i omezeném rozsahu knihy nebylo asi možno jinak) a tak to te zkusím více zkonkretizovat: Ve vrcholných turnajích o p ebor eskoslovenska hrál Ivan Jankovec 1965 v Pardubicích (17. 5,5-17), 1967 v Bratislav (4.-5. s Augustinem 8,5-15), 1970 v Haví ov ( s Blatným 5,5-15), 1972 v T inci ( s Kubí kem 5,5-16), 1976 v Ostrav ( ) a 1978 v Mariánských Lázních (17. 3,5-16). Polofinalové turnaje absolvoval: 1961 Ružomberok (8. 6,5-13), 1962 Košice ( ), 1963 Zvolen ( ), 1964 P íbram ( ), 1966 Harrachov ( ,5-11), 1969 Prievidza ch. SVK ( ,5-14), 1971 Haví ov A ( ), 1973 T inec ( ), 1975 T inec A ( ), 1977 Kolín ( ). N kolik glosovaných, i málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského: V osmnácti letech byl již Ivan Jankovec pom rn slavným borcem. V simultánce porazil mistra sv ta Michaila Botvinnika, vyhrál celostátní p ebor dorostu v Jablonci nad Nisou (1. Jankovec /Praha/ 9-13, Hort, Milotai a Jaroš 8,5 bodu atd. Finále dorostu hrál již 1955). Botvinnik,M - Jankovec,I [D09] sim. Praha, d4 d5 2.c4 e5 (Ostrý Albin v protigambit) 3.dxe5 d4 4.Jf3 [4.e4 Jc6 5.f4 g5 6.f5!] 4...Jc6 5.g3 Sg4 6.Sg2 Dd7 7.a3 a5! (Pravd podobné zesílení celé výstavby erného. Analyzoval ho a ady úsp ch s ním docílil Karel Pr cha) 8.h3 Se6 9.Jbd2 f6 (Definitivn ob tuje p šce za volnou hru a úto né možnosti) 10.exf6 Jxf6 11.b3 [11.Jg5] 11...Sc5 12.Jg5 (Aby se bílý dostal k rochád ) Jxe6 Dxe Vae8 15.Ve1? (Lépe vydat p šce e2) 15...d3 16.e3 Jd4 17.Sb2 Jc2 18.Sc3 Jxa1 19.Dxa1 Df5 ( erný se hned chápe útoku na pole f2) 20.b4 axb4 21.axb4 Sd6 22.f4 (Proti hrozb Jh5) 22...Dg6 23.g4 (Oslabuje jen p šce král. k ídla. Po 23.Kh2 Jh5 24.g4 však by erný již mohl tahem Vxe3! likvidovat poslední odpor) 23...b6 24.Db1 Ve7 25.Sf1 Je4! 26.Jxe4 [26.Sxd3 Jxc3] 26...Dxe4 27.Dxd3 [27.Sxd3 Df3 28.Sxh7+ Kh8 +] 27...Dxd3 28.Sxd3 Va8 29.Kf2 Va3 (Typický p íklad, kde dva p šci nejsou dostate nou protiváhou kvality, p esto že má bílý dva st elce. Jeho p šci jsou p íliš slabí) 30.Vc1 Ve8 31.Kf3? Sxb4 ( eskoslovenský šach 1956, 43) 0 1

2 P ebor SR dorostenc Jablonec n. Nisou 1956 ( ) Body Los 1 Jankovec Ivan Hort Vlastimil , Milotai Daniel , Jaroš Mojmír ,5 6 5 Štec František ,5 2 6 Zda il Karel Majtner Jaromír Polák Jaromír ,5 1 9 Seifert Milan Lesný Egon , Zúbek Stanislav , Soukal Rudolf , Ilavský Ján , Ka ka Old ich ,5 8 ( eskoslovenský šach 1956, 150) Odkud byli: Hort Praha KNV, Štec Olomouc, Ilavský Žilina, Milotai -?, Zda il Ostrava, Ka ka Pardubice, Soukal Praha, Jaroš -?, Majtner Brno, Lesný Bratislava, Seifert Ústí n. Labem, Jankovec Praha, Polák Ostrava, Z bek Brno, podle partiá Františka Štece. (JK) (Jablonec 1956 mistrovství dorostu. P ihlížející Ivan Jankovec, jak je vidno, vzorn dodržuje zákaz kou ení... Z archivu Mojmíra Jaroše) 2

3 (Foto asi z p edchozího polofinále dorostu Archiv Mojmír Jaroš) Jankovec,I - Bou ek,v [A17] Praha III.etapa, c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.Jf3 d5 4.e3 c5 (Od tohoto tahu po ínaje bude mít erný potíže. Ob alternativy: osamocený p šec d5 i formace v partii nedovolují plnou a pružnou hru. Nabízelo se p edeslat tah dxc4 i se snažit o p echod do n které z variant slovanské obrany tahem c7- c6, nebo pokra ovat klidn 4...Se7) 5.cxd5 Jxd5 6.Jxd5 Dxd5 (Po 6...exd5 7.d4 stojí bílý lépe. Viz p edcházející poznámku) 7.b3 Sd6 8.Sc4 Dc6 9.d d5 exd5 11.Sxd5 Dc7 12.Sb2 Jd7 13.Dc2 Jb6? (To je p i ideální úto né pozici bílého za átek konce. Nutné bylo Je5) 14.Jg5 g6 (viz diagram) 3

4 15.Jxf7! (Na zdánliv silné 15.Dc3 m l erný ješt odpov : Se5!) 15...Vxf7 16.Dc3 Kf8 (Nyni by na 16...Se5 následovalo 17.Dxe5 Dxe5 18.Sxf7+ atd. s kvalitou a p šcem navíc) 17.Dh8+ Ke7 18.Sxf7 Kxf ! (Umné, ale nejjednodušší a nejenergi t jší ešení. Hrozí ztráta figury Df6+, které se nelze vyhnout ani tahem Se7 pro mat v n kolika tazích Dxh7+ atd.) 19...Ke6 20.Df6+ (a erný se vzdal, protože ztrácí figuru. Karel Pr cha - eskoslovenský šach 1959, 121) 1 0 Ivan Jankovec byl velmi astým hostem na turnaji o Banícky kahanec v Prievidzi. Dokonce tento turnaj v letech 1966 a 1977 vyhrál. Pán Huba se úsp šn pokouší tradici turnaj v Prievidzi obnovit. Loni vydal p knou brožuru se vzpomínkami ú astník t ch prvních Kahanc a Pavel Vobo il zde uve ejnil své partie s Ivanem Jankovcem: Jankovec,I - Vobo il,p [E49] Prievidza /Kahanec/, d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.a3 Sxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 (Bílý si buduje silný st ed. Také výpad Da5 tím dost ztrácí na síle) 6...d5 7.cxd5 exd5 (T žko íci, není-li lépe Jxd5. i možná cxd4?!) 8.e Sd3 cxd4 10.cxd4 b6 11.Je2 Sa Sxd3 13.Dxd3 Dc8 (Sice jsem jistý úsp ch dosáhl vým nou Sc8, ale nezamezím e3-e4. Chci tedy aspo protiváhu na c sloupci) 14.e4 Dc4 15.Dxc4 dxc4 16.Sf4 Jbd7 17.Jc3 Vfd8 18.Vac1 Jf8 19.d5 Jg6 20.Sg3 Jh5 21.Jb5 Jxg3 22.hxg3 Je5 23.f4 a6 24.Jd4 Jg4 25.a4 Jf6 26.Vfe1 Ve8 27.Jc6 Jxe4 (Alespo jeden je pry! Stále mi chybí alespo Kf8 - prost n jaké vývinové tempo) 28.Vxc4 Jd6 29.Vxe8+ Vxe8 30.Vc1 f6 31.Ja7 Ve7 32.Vc6 Vxa7 33.Vxd6 Vb7 34.Kf2 b5 35.Vc6 Kf7 (Nejde 35...b4 36.d6! b3 37.Vc7 38.d7! a bílý vyhraje) 36.axb5 axb5 37.Ke3 b4 38.Kd2 b3 39.Kc1 b2+ 40.Kb1 Ke7 41.Va6 (Dost mne trápil - kdo ví, nemohl-li to zesílit. Poznámky Pavel Vobo il - Banicky kahanec, str. 6) Praha na deseti frontách - zá í 1965 Hráno v rámci 60. výro í založení naší šachové organizace. Praha vyhrála s Brnem 7,5:2,5. Brno reprezentovalo po 5 hrá ích Kr. Pole a Lokomotivy. Z našich *) zaznamenal pouze ½ bodu ms Blatný proti vm Filipovi. Prohráli: Dr.Florian se Smejkalem, Ing. Olexa s Hýblem, Laštovi ka sratolístkou a Kubí ek s íhou. (Viz s. šach 1965, ob.. 10) *) mín no len Lokomotivy Brno. Pozn. JK Praha Brno 1 Filip ½ ½ Blatný 2 Janata ½ ½ Kupka 3 Smejkal 1 0 Florian 4 Hýbl 1 0 Olexa 5 Herink ½ ½ Machá ek 6 Jankovec 1 0 Jaroš 7 Ratolístka 1 0 Laštovi ka 8 íha 1 0 Kubí ek 9 Hašpl ½ ½ Gillar 10 Eretová ½ 1/2 Poláková 7x 2x 4

5 Jankovec,I - Jaroš,M [A52] Praha-JM kraj, d4 Jf6 2.c4 e5 3.dxe5 Jg4 4.Jf3 (Jednoduchý a spolehlivý systém, který hrával svého asu s úsp chem Foltys. Tahy 4.Sf4 a 4.e4 jsou mnohem náro n jší na znalost variant) 4...Sc5 5.e3 Jc6 6.a3 (Foltys vždy nap ed dokon il vývin královského k ídla, po kal, až erný zahraje d6, a pak manévrem Jc3-a4 ernopolného st elce erného vym nil) 6...a5 (Je otázka, zda byla nutná tato konven ní reagence, po které vznikne citlivý bod na b5. Za úvahu stálo Jgxe5 a po p ípadném 7.b4 Se7 s dalším Sf6) 7.Se2 Jgxe5 8.Jc3 d b3 Jxf3+ 11.Sxf3 Je5 12.Se2 Dh4 (S p ibližným úmyslem 13.Sb2 Jg4 14.Sxg4 Sxg4 nebo 14.h3? Jxe3! 15.fxe3 Sxe3+ 16.Kh1? Sxh3) 13.Jb5! c6 (D íve nebo pozd ji prakticky vynuceno. Na d6 vzniká konkrétní a trvalá slabina) 14.Jd4 Ve8 15.Jf3 Jxf3+ 16.Sxf3 Df6 17.Va2 Sf5 18.Vd2 Dg6 19.Sb2 Se4 20.Sxe4 Dxe4? (Dvojnásobná chyba: strategická i taktická. Správné bylo Vxe4 s dalším f5 a erný by nebyl bez protišancí) 21.Sd4! Sxa3? (Sxd4 22.Vxd4 vedlo ke ztrát p šce d6. Menším zlem však bylo p ipustit vým nu na c5) 22.Sxg7! Kxg7 23.Da1+ De5 24.Dxa3 Ve6 (Rozbité královské k ídlo a natrvalo neudržitelný p šec d6, to jsou následky proh ešku erného ve 20. a 21. tahu. Trochu lépe bylo Ved8) 25.Vfd1 Vd8 26.c5! Dc3 27.cxd6 c5 (S hrozbou Vxd6) 28.h3 b6 29.Da4 Db4 30.Dc6! Dxb3 31.Dc7 Vee8 32.d7 Vf8 33.Vd6 f6 34.V1d3 (Materialistické 34.Dxb6 ovšem také sta ilo, ale bílý se rozhodl pro p ímý útok proti králi) 34...Dc4 35.Dxb6 a4 36.e4! a3 37.Vg3+ Kh8 38.Vxf6 a2 39.Vxf8+ Vxf8 40.Df6+! a erný se vzdal, protože dostane mat tvrtým tahem. L. Alster - eskoslovenský šach 1965, 185) 1 0 Jankovec,I - Vobo il,p [D78] Prievidza /Kahanec/ (1), Jf3 Jf6 2.g3 g6 3.Sg2 Sg d4 d5 6.c4 c6 7.Jc3 Jbd7 8.cxd5! cxd5 9.Sf4 a6 10.Vc1 Jb6 11.Db3 (Šlo i 11.Jb5 axb5 12.Sc7 a pak Sxb6. Pro Ivan nešel na 11.Jb5?! Jasné celkem bylo, že kdo tuto klí ovou partii vyhraje, m že mít teoreticky v kapse první místo. Pro Ivana bylo p ekvapením, že jsem hrál g6, hraji ast ji e6, d5, Se7. A z p edchozích našich partií m l se mnou záporné skóre, a byl slavn jší. ili m l ze mne respekt. Já na druhé stran p es ochotu riskovat pozici s dvojp šcem v dalším pr b hu nejsem proti remis, protože Ivan nebyl slabý a já v klidu vyrovnám v dalších kolech pom r bílých a erných kamen v mých a jeho partiích. Turnaj rozhodnou naše partie s Eretovou a jist že i dalšími, protože každý ú astník turnaje je plnohodnotný soupe - dokud nepodepíše prohru. Tudíž mi bylo tém jasné, že k 11.Jb5 soupe nenajde odvahu) 11...Jh5 12.Sg5 Sf6 13.Sh6 Jg7 14.Je5 Se6 (Lépe asi Ve8. V ci nejsou tak jednoduché. Po Ve8 by ob as mohlo hrozit Jc3-b5,c7. ili vidle. Že to zatím nejde? A co když asem ano? Druhá možnost bylo 13...Sg7 14.Sg5 Sf7 s nep ímou nabídkou remis. A t etí možnost 13...Sg7 14.Sg5 f6!? 15.Sd2 e5!? 16.fxe5 fxe5 17.Sg5 Dd6 18.Je4 De6 19.Jc5 Dd6 20.Je4 remis, pokud pravda tam nebude n jaká lumpárna, erné centrum je vytahané a kontrola dámou z b3 je cítit. Možná kdyby se hrálo v posledním a ne v prvním kole a byl jsem to já, kdo musí vyhrát, chce-li být první, že bych tak i riskoval, ale zatím je na riziko as. Takže šable do pochvy a opatrn!) 15.Vfd1 (Remis na návrh bílého, as Kam se asi pod ly ty moje minuty navíc? A jsem blicky tehdy hrál výborn! No - práv že do úvah nad pozicí i po 14...f6, kterou nejspíše soupe v bec nehodnotil. Snad by stálo za to upozornit, že tehdy se hrálo 40 tah za 2 hodiny, pak 20 za 1 a op t 20 za 1, p erušovalo se, bývalo mnohé jinak. Tato krátká partie není až tak bezobsazná, jak na první pohled vypadá. Pozn. Pavel Vobo il - Banícky kahanec - str. 8) Jankovec,I - Grabec,M [E11] koresp. 1. ch. SSR okresních družstev, d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+ 4.Sd2 De7 5.a3 Sxd2+ 6.Dxd2 Je4 7.Dc2 f5 8.g3 d6 9.Jc3 Jxc3 5

6 10.Dxc3 b6 11.Sg2 Sb Jd7 13.b4 c5 14.dxc5 bxc5 15.Vfd1 Jf6 16.Je1 Sxg2 17.Jxg bxc5 dxc5 19.Jf4 Vfd8 20.De5 Kf7 21.Vxd8 Vxd8 22.Jd3 Vc8 23.Vb1 Dc7 24.Db2 Jd7 25.Db7 Jb6 26.Da6 Kf6 27.Vb5 Dd7 28.Jxc5 Dd1+ 29.Kg2 Vc7 30.Vxb6 axb6 31.Dxb6 Ve7 32.e3 Dc1? 33.Dd8 Kf7 34.Jd7 Dxa3 35.Je5+ Kf6 36.f4 Db2+ 37.Kh3 Db7 38.c5 Dc7 39.Dh8 Vf7 (Archiv Milan Grabec) 1 0 Prievidza 1966 ( ) TJ Baník Prievidza uspo ádal II. ro ník turnaje o putovní kahanec NUB. Výsledek: 1. Ivan Jankovec (Sl.Vyšehrad) 9,5. Následovali: Fr. Blatný 9, P. Vobo il a J. Franzen 8,5, M. Škrovina 6,5, K. Schmidt a P. Podoliak 5,5, Š. Soska 4,5, B. Belák 4, A. Ruják 2, A. Belá ek 1,5 a J. Ulbrik 1 bod. ( eskoslovenský šach 1966, 131) Šachovou extraligu hrával Ivan Jankovec za TŽ T inec myslím od roku 1972 zcela pravideln. A samoz ejm také tém všechny t inecké váno ní turnaje z nichž v roce 1975 jeden vyhrál... Schrancz,I - Jankovec,I [B02] T inec /váno ní/ (12), e4 Jf6 2.Jc3 d5 3.exd5 Jxd5 4.Sc4 Jb6 5.Sb3 Jc6 6.Dh5!? (P ed asný výpad dámou je vždy pochybný. Lepší bylo dát p ednost klidnému vývinu) 6...g6 7.Dh4 Jd4 8.Jge2 Jxb3 9.axb3 Sg7 10.d3 h6 11.Dg3 Jd5! ( erný má dvojici st elc a lepší vývin a proto zahajuje boj o další prostor) 12.Jxd5 Dxd5 13.Dxc7? (Transakce, i když je spojená s další malou kombinací, vede skute n jen k dalším nesnázím bílého) 13...Dxg2 14.Vxa7 Dxh1+ 15.Kd2 0 0! 16.Vxa8 Sg4 17.Vxf8+ Sxf8 18.Df4 (Prakticky jediná obrana proti hrozb 18...Sxc2 s dalším Dxc1, ale neposta ující) 18...h5! 19.d4 b5 20.Ke3 b4! (Posledními tahy vytvo il erný matovou sí kolem bílého krále. Konec na sebe nenechá dlouho ekat) 21.f3 Sh6! a bílý se vzdal, protože po vzetí st elce by dostal dvoutahový mat. Fr. Pithart - Zem d lské noviny ) 0 1 Vzpomíná Stanislav Ju í ek: Víkendový turnaj Košice 1976" Po p íjezdu do Košic jsem si hned na nádraží koupil aktuální s. šach. 10/1976, kde upoutala mou pozornost partie Jankovec - Gurgenidze, Olomouc Hrály se v ní naprosto nekonven ní tahy již v zahájení (3.-Jc6!?, 4.-Vb8!?) a tak jsem si ji p ehrál. V samotném turnaji byla spokojenost s úvodním bodem pochopitelná, ale vyv šené rozlosování 2. kola mne pak doslova vyd silo: Jankovec - Ju í ek! Už, už jsem se pomalu smi oval, že dnes odejdu s prázdnou, ale když Ivan zahrál 1.d4, bleskl mi hlavou geniální nápad: Co si tak zopakovat ono Gruzíncovo zahájení?" Jak tušíte správn, tak se i stalo. V rychlém tempu se na desce objevila pozice z oné partie a po o ku jsem sledoval mistra. Ten se na mne podíval p ísným pohledem p es tlustá skla, pon kud znejist l a na dlouho se zamyslel. Psychologický ú inek se nakonec projevil, t inecký mistr zahrál sice zna n siln ji než v Olomouci, jak mi v analýze ukázal, jenže cennou p lku jsem z partie vydoloval, dokonce jsem získával lepší koncovku! Nemohu si ale odpustit zmínit se o záv ru. Když mistr zjistil, že by jej mohla ekat ješt práce, provedl to náramn chyt e - v okamžiku, kdy jsem cht l vzít vym n nou v ž, mi ihned stiskl vznášející se ruku a šel zahlásit rozhod ímu remízu! S jiným hrá em bych to pochopiteln reklamoval, ale s ním jsem byl v té chvíli š astný i za tu p lku Jankovec I (2300) - Ju í ek S (1800), Košice 1976, Nimcovi ova indická /2/ 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 Jc6!? 4.Sg2 Vb8!? 5.Jf3 (5.Jc3 Sb4 6.d5? Ja5 7.Dd3 b6 8.Sd2 Sa6 9.b3 6

7 e4 exd5 11.exd5 b5! 12.cxb5 Sxc3 13.Dxc3 Vxb Jxd5 -+, Jankovec - Gurgenidze, Olomouc 1976) 5.-Sb4 6.Sd2 Sxd2 7.Jbxd2 d Dc2 e5 10.d5 Je7 11.e4 a5 (11.-Jh5!? 12.Vac1 f5 13.exf5 Sxf5 14.Je4 Jg6 ->») 12.Je1 Jd7 13.Jd3 f5 14.c5 <=> b6!? (14.-fxe4 15.Jxe4 Jf5! a Jd4 =+) 15.cxd6 cxd6 16.f4! Sa6! 17.Vf2 h6 18.Sf1 exf4 19.Jxf4 Sxf1 20.Vaxf1 (20.Je6? Dc8! -+) 20.-Dc8!! (20.-Jc5? 21.Je6! Jxe6 22.dxe6 +-) 21.Db1 (21.Dxc8?! Vfxc8 22.Je6 Vc2 =+) 21.-Jc5 22.a3 a4 23.Jd3 Jxd3 24.Dxd3 Dc5! 25.Kg2 (25.e5?! dxe5 26.d6 Vfd8 27.Dc4 Jd5! 28.Dxc5 bxc5 29.Jc4 g6 30.Je5 Vxd6! =+) 25.-fxe4 26.Jxe4 Dxd5 27.Vxf8 Vxf8 28.Vxf8 ½-½ (28.-Kxf8 29.Dxd5 Jxd5 30.Jxd6 Ke7 31.Jc4! b5 32.Je5 Kd6 /32.-Je3 33.Kf2 Jd1? 34.Jd3! +-/ 33.Jd3 Jf6!! 34.Kf3 Kd5 =+ Kd5-c4- b3) glos. (sj) "modrý" sešit. Necká,L - Jankovec,I [A11] Praha /turnaj VŠ Praha/, Jf3 d5 2.g3 Jf6 3.Sg2 c6 4.c4 Sf5 5.cxd5 cxd5 6.Db3 Dc8 7.Jc3 e6 8.d3 Jc6 9.Sf4 Se Vac1 Jd7 12.Jb5 Sg4 13.Jd6 Sxd6 14.Sxd6 Ve8 15.Da4 Sxf3 16.Sxf3 Dd8 17.Sf4 Jb6 18.Dd1 Vc8 19.Sg2 Df6 20.b3 De7 21.d4 h6 22.g4 Da3 23.Dd2 a5 24.e3 De7 25.Vc3 a4 26.Vfc1 axb3 27.axb3 Db4 28.Sf1 Va8 29.V3c2 Da3 30.Sb5 (Jedine nost "klání" myšlenek na ernobílých polích tkví asto ve zcela neuv itelném pr b hu. Snad ani geniální velmistr šachového problému Samuel Loyd by nep edpokládal, že po pouhých desíti tazích zavítá bílý král p i pe et ní až do tábora erného na sedmou adu!) 30...Vec8 31.Sxc6 bxc6 32.Vxc6 Vxc6 33.Vxc6 Dxb3 34.Dc2 Va1+ 35.Kg2 Db5! 36.Sg3 Df1+ 37.Kf3 Dh1+ 38.Kf4 g5+ 39.Ke5 Jc4+ 40.Kf6 Df3+ 41.Ke7 (Zde byla partie p erušena a dohrávání právem slibovalo nevšední pr b h) 41...Kg7 42.Sc7 Va8! 43.Dc3 De2! 44.f4 Da2! 45.e4 Da4! 46.exd5 exd5 47.Se5+ f6!! 48.Sxf6+ Kg8! 49.Dd3? Da7+ 50.Ke6 Df7+ (F. Blatný - eskoslovenský šach 1980, 31) 0 1 V posledních letech hrával Ivan Jankovec I. ligu za Slavii Orlovou nebo Jakl Karviná. Byl to borec charismatický, se silnými brýlemi a pon kud nedoslýchavý. Osobn jsem se s Ivanem Jankovcem asto nestýkal, absolvovali jsme však spole n polofinále p eboru republiky v Kolín 1977, kde on postoupil do finále a já skon il poslední. Na náš pokoj (bydlel jsem s dr. Janem Píšem) však asto chodili uchaze i o postup a p emlouvali dr. Píšeho, aby podle toho také s nimi bojoval. A protože šachist m není nic lidského cizí, byl mezi nimi i Ivan 7

8 Jankovec... Což ho nijak v mých o ích nesnižuje a dr. Píšeho, který skon il p edposlední vlastn ctí, nebo za úplatu nikomu nic nedal. (Polofinále p eboru SSR v Kolín Sedící zleva: Kalendovský, dr. Doležal, editel turnaje, rozhod í Vaší ek, dr. Píše, Mojžíš. Stojící: P ibyl, Necká, Poloch, Tichý, Sejkora, Hloušek, Jankovec, vít z Ambrož, Vokoun, Kubí ek) R zné turnaje (zejména ty, kde se Jankovec utkával s Br áky): O pohár SNP v Žilin Titkos Budapest 10 (13) 2. Blatný 9,5 3. Jankovec Prievidza 9 4. Rýc Brno 9 5. Tichý Žilina 9 6. Trejbal Košice 8 7. Pavlík Tren ín 7,5 8. Majchrák V.Hágy 5,5 9. Szpakowski Katow Letz Žilina 4,5 11.Hudec Brat. 4,5 12.Liš ak Žilina 3,5 13.Tábor Budap Janík Martin 3 (Rovnost ) Tabulka pro Ivana Jankovce nejúsp šn jšího p eboru eskoslovenska: 8

9 Mistrovství SSR Bratislava 1967 (7.-27.kv tna) Body 1 Kozma J ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ Smejkal J. 0 - ½ ½ ½ 1 ½ 10 3 Trapl J. 0 ½ - ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 9 4 Augustin J. ½ 1 ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 8,5 5 Jankovec I. 0 0 ½ ½ ½ ,5 6 P ibyl J. ½ 0 0 ½ ½ Trmal J. 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ Lechtýnský J ½ ½ ½ 0 7,5 9 Nowak E. ½ 1 0 ½ ½ ½ Ujtelky M. ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ Kupka S ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 7 12 Machá ek P. ½ 0 ½ ½ ½ Blatný F. 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 5,5 14 Stulík V. ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ,5 15 Kubí ek A. 0 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 1-0 5,5 16 Rýc I. 0 ½ ½ ½ ½ T inec Body 1. Maši - 1 x x Kornasiewicz x x x 1 1 8,5 3. Nowak E. x 0-1 x x x x 1 x 1 1 x 1 8,5 4. Blatný F x x x 1 x 8 5. Jankovec 0 0 x 0 - x x 1 x Sliwinski 1 x x x x - x 0 0 x 1 x x x 6,5 7. Kupka x x x x 0 x - x x x x x x 1 6,5 8. Maroszczyk 0 1 x x - 1 x x 0 1 x 6,5 9. Sikora x 0-1 x 1 x 1 6,5 10.Schoupal 0 1 x 0 0 x x x 0 - x x Rutka x 0 x x x 0 - x 1 x 5,5 12.Vávra 0 x 0 x 0 x x 1 0 x x - x 1 5,5 13.Walica 0 0 x 0 x x x 0 x 0 0 x Nowak V x 0 x 0 x 0 0 x ( s.šach 1968, 38) Prievidza /IV. Banický kahanec/ Tompa J. 9,5 7. Vobo il P Jankovec 8 8. Pavlík S. 3,5 3. Strauss A. 7,5 9. Soska Š Ratolístka J. 7,5 10. ing.huba 2,5 5. Blatný F. 6,5 11. Belá ek 0,5 6. Hašpl M. 6,5 7. Škrovina M. 6 ( s.šach 1968, 142) 9

10 MT o Velkou cenu Haví ova I. mezin. turnaj v Haví ov ( ) Body S-B Los 1 Gulko B. SSSR - 1 x x 1 1 x x Georgadze SSSR x x x x x , Radovici Rum. x 0-1 x 1 0 x x 1 1 x 1 1 x Blatný F. Brno x x 1 x x 1 1 x x Sikora J. T in. 0 x x x - x x x 1 x , Baumgartner Rak. 0 x 0 0 x x x 1 x ,5 8 7 Smetana J. Hav. x x 1 x x 0-1 x , Nowak E. T in. 0 0 x x x x x 1 7,5 6 9 Jankovec I. T in. 0 0 x 0 0 x x x - x , Kornasiewicz PLR x x 1 0 x - x 1 1 x 1 6, Sliwinski PLR x x 0 x x - x x 1 x 5, Pantalejev Bulh. 0 x x x 0 x x - 0 x Sviridov V. Hav x , Kupidlovský K. Hav x 0 x 0 x 0 - x Lapiš Hav. 0 0 x x 0 1 x - 2,5 9 Váno ní turnaj v T inci Maši 10,5 2. E.Nowak 10,5 3. Fichtl 8 4. Jankovec 8 5. Mesiarik 8 6. Kupka 7,5 7. Blatný 7 8. Sikora 7 9. Opo enský 6 10.Walica 5,5 11.Vobo il 5 12.Maroszczyk 4,5 13.Rutka 2 14.Schoupal 1,5 Finále mistrovství SSR Haví ov 1970 ( ) Body 1. Hort - x x x x 1 x ,5 2. Jansa x - 1 x x x 1 x 1 1 x 1 x ,5 3. Smejkal x 0-1 x 1 1 x ,5 4. P ibyl x x 0 - x x x x Kupka x x x x - 1 x x x x x x x 1 1 x 9 6. Lechtýnský 0 x 0 x 0-1 x x x 1 0 x Hloušek x 0 0 x x x x 1 x x x x 7,5 8. Nowak 0 x x 0 x x 0-1 x x x x x x Lan x x x x 1 x ,5 10.Fichtl x x x x x - x 0 1 x 1 x 6 11.Jankovec 0 x 0 0 x 0 x x x x - 1 x x 0 x 5,5 12.Blatný x 1 0 x x 1 x x 5,5 13.Bá as 0 x 0 x x x x x x 0 x x x 5 14.Herink x x 0 x x Machá ek x x x ,5 16.Plachetka x 0 x 0 1 x x x x ( s.šach 1970, 59) "Z další tve ice (mist i sportu Blatný, Herink a Jankovec a bratislavský Bá as) pom rn nejhodnotn jší výkon podal Blatný." To vše k Blatného vystoupení v Haví ov z lánku J. Podgorného v s. šachu). 10

11 D ín 1973 III. ro ník primátu ( ) IV. kateg. FIDE (2329) MS 8 bod Body 1 Zinn im ½ ½ ½ 0 ½ ½ ,5 2 Braun ½ - ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 8,5 3 Augustin ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ 1 8,5 4 Jankovec 2320 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 8,5 5 Lukacs ½ ½ 0 - ½ ½ 1 ½ ,5 6 Kluger im 2365 ½ 0 ½ 1 ½ - ½ ½ 1 ½ ½ ,5 7 Lechtýnský 2390 ½ ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 7,5 8 P ibyl im ½ 1 ½ 0 ½ ½ - ½ ½ ½ 6,5 9 Novák I ½ ½ 0 ½ ½ ½ 6,5 10 Geszosz ½ ½ ½ 5,5 11 Sejkora ½ ½ ½ 1 1 5,5 12 Blatný F ½ ½ - ½ ½ 4 13 Vok álová ½ ½ ½ ½ Radojevi ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0-2,5 Rimavská Sobota 1974 (II. Gemerský pohár duben) 1. Timoš enko 11(15), 2. Kn ževi 9,5, Vadász, Faragó 9, Adamski, Ornstein 8,5, 7. Jankovec 8, Bá as, Braun 7,5, Min v, Novák I. 7, 12. Geszosz 6,5, Blatný F., Kluger 6, 15. Ujtelky 5,5, 16. Tepper 3,5 bodu. Ivan Jankovec jako reprezentant: Portorož 1975 ( ) Slovinsko SSR B Celkem 14:6 Naše mladé družstvo, hrající v sestav : 1. Augustin, 2. Necká, 3. Lan, 4. Meduna, 5. Kupka, 6. Prandstetter, 7. Nun, 8. Jankovec, 9. Hojdarová, 10. Mokrý (junior) prokázal, že neprodá svoji k ži lacino a hned v prvém kole šokovalo své soupe e výrazným vít zstvím v pom ru 8:2. V odvet naši hrá i zvít zili 6:4 a tak celkový výsledek 14:6 je vlasn rekordem vzájemných st etnutí. Body za naše družstvo získali: Necká, Prandstetter a Jankovec 2, Augustin, Meduna, Hojdarová a Mokrý 1,5, Kupka 1, Lan a Nun 0,5. (Pochode ) 11

12 Olomouc 1976 (memoriál V. a J. Mohapla) , 6. kat. (2373) m Body 1 Gurgenidze Buchuti 2500 gm - ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ Kn ževi Milorad 2460 im ½ - ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 9,5 3 Peev Pej 2430 im ½ ½ - ½ ½ ½ ½ Dély Peter 2430 im ½ 0 ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ,5 5 Nun Josef 2420 ms ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ Augustin Josef 2405 im ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 7,5 7 Necká Lubomír 2330 ms 0 ½ ½ ½ ½ ½ - 1 ½ ½ ½ 7 8 Hardiczay Peter 2440 m ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0-0 ½ 0 1 ½ 1 6,5 9 Jankovec Ivan 2375 ms ½ 0 ½ ½ ,5 10 Trávní ek Petr 2265 km ½ ½ ½ ½ 1 - ½ ½ Mokrý Karel 2200 km ½ ½ ½ - ½ Kubí ek Antonín 2325 km 0 ½ ½ ½ ½ - ½ 0 3,5 13 Orev Peter 2370 m ½ 0 0 ½ ½ - ½ 2 14 Široký Mojmír 2345 km ½ ½ - 2 Poslední Jankovcovo finále p eboru republiky p íliš úsp šné nebylo: Mariánské Lázn 1978 Mistrovství SSR Body Los 1 Prandstetter Eduard ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 11,5 7 2 Smejkal Jan 2555 ½ - 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ , Sikora Jan ½ ½ ½ ½ Voká Marek ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 9, Amrož Jan 2200 ½ ½ ½ 1 - ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ Hausner Ivan ½ - ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ Ftá nik Lubomír 2380 ½ ½ ½ - ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ Plachetka Jan ½ 0 ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ Meduna Eduard ½ ½ - 0 ½ 0 0 ½ Necká Lubomír ½ 1 ½ 1 - ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ Bá as Jan 2385 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ - ½ ½ ½ , Augustin Josef 2430 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ - 0 ½ ½ ½ ½ Tichý Vladimír ½ ½ ½ ½ Lechtýnský Ji í ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ Gross Štefan 2355 ½ ½ ½ ½ ½ 1 5, Novák Ivan 2355 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 0 ½ - 1 5, Jankovec Ivan ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 0-3,5 5 Vý et t ch, kte í mohou být s mariánskoláze ským výsledkem pln spokojeni, kon í Ivanem Hausnerem, který jde kup edu neokázale, houževnat a zatím bez vy erpání veškerých rezerv tak kon í referát o výkonech ú astník mistrovství velmistr Filip v eskoslovenském šachu 1978, str. 79. VIII. Primát m sta D ína 1978 ( skupina B) 1. Hausner 9,5(14), Cross, Casper, Mokrý 9, Liebert, Lukov, Drvota 8,5, Perényi 8, Adamski, Tabor 7, Szymczak 6,5, Jankovec 5,5, Sejkora, Šorm 3,5, F.Blatný 2. 12

13 Turnaj VŠ Praha k 17.listopadu 1979 (prosinec- III.kat. /2322/ m=8,5 f=7) Möhring, Kristiansen 8(12), 3. Necká 7,5, Lan, Choleva, Vobo il 7, 7. F. Blatný 6, 8. Mrdja 5,5, Zinn, Jankovec, Witkowski 5, Szajna, Široký 3,5. Žilina 1981 ( ) 18 ú astník - 11 kol 1. Lan 8,5, 2. Necká 8, 3. uriga 7,5, Jankovec, Matas 7, Kupka, Bakalár, Cibulka 6, S.Petrik, Blatný F., Fichtl, Marman 5,5, 13. Antošík 5, 14. Marsina 4, Liš ák, Smetana 3,5, 17. Hennel 3, 18. Zuberec 2. (Archiv J.Fichtl) Tímto vít zstvím se Jankovec poprvé kvalifikoval do finále p eboru republiky: Polofinále mistrovství SSR P íbram 1964 ( ) Body Los 1 Jankovec - ½ 1 0 ½ ½ 1 1 ½ Machá ek ½ - 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 9,5 3 Nowak ½ ½ Maršálek 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 0 ½ Olexa ½ ½ ½ ½ P ibyl 0 ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 7,5 7 Polák 0 ½ 0 ½ 1 ½ - 0 ½ ½ ½ Seifert M ½ ½ ½ ,5 9 Pulkrábek ½ 0 0 ½ 1 1 ½ ½ - ½ ,5 10 Fabián ½ ½ ½ ½ ½ 1 5,5 11 Mališ 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ Mesiarik ½ ½ ½ Kraus ½ 0 ½ ½ ,5 14 Štefan Old ich P ebor SSR Pardubice 1965 ( ) Body 1. Augustin - x x x 1 1 x x x x 1 x 1 x 12,5 2. Nowak x - x x x 1 x x 1 x x 1 x ,5 3. Pithart x x - x x x x x x x x x x 1 x 10,5 4. Maršálek x 0 x - 1 x 0 x 1 x x 1 1 x x x ,5 5. Smejkal 0 0 x 0-1 x x x x ,5 6. Alster 0 1 x x 0-1 x x Janata x x x 1 x 0 - x x x 1 1 x x 9,5 8. Seifert x x x x 0 x x - 1 x x x x x ,5 9. Fichtl x 0 x x 0-1 x 1 x 1 1 x 1 x 9,5 10.Veselý 0 x x x x 0 - x x x 1 x x 1 1 8,5 11.Petráš 0 x x x x x x - x 0 x 0 1 x 1 7,5 12.Machá ek 0 0 x x 0 x x - x x x 1 1 x 7 13.Blatný 0 x x x x 1 x - x 1 1 x x 7 14.Hora x x 0 x x 0 x x 0 0 x x x - x x x x 6,5 15.Florián x x x 1 x 0 x ,5 16.Cibulka x x x x x x x x 0 - x x 6 17.Jankovec x x 0 x x 1 x - 1 5,5 18.Opo enský x 0 x 0 0 x x 0 x 0 0 x x x 0 x 0-4,5 ( s.šach 1965,.12, obálka) 13

14 (Foto /Jankovec druhý zprava/ a podpisy ú astník finále p eboru SSR v Pardubicích 1965) A ješt n kolik partií Ivana Jankovce z archivu JK: Jankovec,I - Beneš,V [D06] Polof. CZE Zvolen (5), d4 d5 2.Jf3 c5 3.c4 cxd4 4.cxd5 Da5+ 5.Dd2 Dxd5 6.Jc3 Dd8 7.Jxd4 a6 8.g3 Jf6 9.Sg2 e6 14

15 Se7 11.Vd Dc2 Jbd7 13.h3 e5? 14.Jf5 Sc5 15.Sg5 h6 16.Sxh6! gxh6 17.Dc1! Jh7 [17...Ve8 18.Dxh6 Sf8 19.Dg5+ Kh8 20.Se4 Jxe4 21.Dh5+ Kg8 22.Jxe4 f6 23.Dg6+ Kh8 24.Vxd7! Sxd7 25.Jxf6+-] 18.Je4! Se7 19.Dxh6 Sf6 20.Vd6! ( eskoslovenský šach 1964, 55. Nejhez í partie polofinale) 1 0 Štefan,O - Jankovec,I [D61] Polof. CZE P íbram (4), d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 Se7 5.Sg e3 Jbd7 7.Dc2 a6 8.a3 dxc4 9.Sxc4 c5 10.Vd1 cxd4 11.Jxd4 Dc7 12.Sa2 b5 13.Jd5 Jxd5 14.Dxc7 Sb4+ 15.axb4 Jxc7 16.Se7 Ve8 17.Sd6 Jd5 18.Jxe6 Jxe3 19.fxe3 fxe6 20.Vc1 Jf6 21.Vc7 Sd Vac8 23.Vd1 Vxc7 24.Sxc7 Sc6 25.Vd8 Sd5 26.Sxd5 exd5 27.Vxe8+ Jxe8 28.Se5 Kf7 29.Kf2 Ke6 30.Sd4 Kf5 31.Kf3 h5 32.g3 g5 33.h3 g4+ 34.hxg4+ hxg4+ 35.Kf2 Ke4 36.Sc5 Jg7 37.Sd6 Je6 38.Sc5 Time 0 1 Jankovec,I - Florian,J [E46] Pardubice /ch. SSR/ (2), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e Jge2 d5 6.a3 Sd6 7.c5 Se7 8.b4 Jbd7 9.Jf4 c6 10.Jd3 Je4 11.Jxe4 dxe4 12.Jb2 a5 13.b5 e5 14.b6 exd4 15.exd4 Sf6 16.Va2 Jb8 17.Se3 Se6 18.Sc4 Sd Ve8 20.Db3 Dd7 21.Ja4 De6 22.Sxd5 Dxd5 23.Dxd5 cxd5 24.Jc3 Vd8 25.Jb5 Jc6 26.f3 exf3 27.Vxf3 Vd7 28.g4 h6 29.Vd2 Ve8 30.Jd6 Ve6 31.Sf2 g6 32.Kf1 Kg7 33.Vb3 Se7 34.Jb5 Ve4 35.Ja7 Jd8 36.h3 Sg5 37.Ve2 f5 38.gxf5 gxf5 39.Vc2 Ve6 40.Vb5 1 0 Bá as,j - Jankovec,I [B86] Nitra /Zobel mem./, e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sc4 e6 7.a3 b5 8.Sa2 Sb Jbd7 10.f4 Dc7 11.f5 e5 12.Jf3 Se7 13.Jg Vf3 h6 15.h4 d5 16.exd5 Sc5+ 17.Kh1 hxg5 18.hxg5 e4 19.Vh3 De5 20.gxf6 Jxf6 21.Sg5 Vfe8 22.Sxf6 Dxf6 23.Dh5 Kf8 24.Ve1 e3 25.Jd1 Ke7 26.d6+ Kxd6 27.Dxf7 Dxf7 28.Sxf7 Vh8 29.Vxh8 Vxh8+ 30.Kg1 Ke5 31.Se6 Kf4 32.Ve2 Vd8 33.Jc3 Sd4 34.Jd1 Sb6 35.Jc3 Sa5 36.b4 Sc7 37.Kf1 Se5 38.Jb1 Vd1+ 39.Ve1 Sxg2+ (R.Meliš - Šach v Západoslovenskom kraji ) 0 1 Jankovec,I - K íž,m [E77] Polof. CZE Harrachov C (8), c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.d4 Sg7 4.e4 d6 5.f Jf3 c5 7.d5 e6 8.Se2 exd5 9.exd5 Ja Jc7 11.a4 (Bílý nejprve zneškodnil soupe ovu akci na dámském k ídle) 11...Vb8 12.Sd3 a6 13.a5 b5 14.axb6 Vxb6 a p ešel k vlastní akci na královském k ídle) 15.f5 Jce8? 16.Jg5! h6? 17.Jf3 g5 18.h4 g4 19.Jh2 h5 20.Sg5 Vxb2 21.Ve1 Dc7 22.Jf1 Jd7 23.f6! Jexf6 24.Dc1! Vb3 25.Sh6 Dd8 26.Sxg7 Kxg7 27.Dg5+ Kh8 28.Dh6+ Kg8 29.Jg3 Ve8 30.Jf5 (J. Veselý - eskoslovenský šach 1967, ob.. 3) 1 0 Jankovec,I - Sviridov,V [A93] Haví ov (3), c4 f5 2.d4 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 Se7 5.Jf d5 7.b3 Ja6 8.Sb2 c6 9.Je5 De8 10.Jd2 Dh5 11.e3 Dh6 12.a3 Jc7 13.Ve1 g5 14.f3 Sd7 15.e4! dxe4 16.fxe4 Vae8 17.Dc2 Sc8 18.b4 Jg4? 19.Jxg4 fxg4 20.e5 Dg7 21.Je4 Vd8 22.Vad1 h5 23.Sf1 a6 24.Sd3 b6 25.De2 Sb7 26.Vf1 c5 27.Jf6+ Vxf6 28.exf6 Sxf6 29.Vxf6! Dxf6 30.dxc5 De7 31.De5 Sf3 32.Sh7+!! Kxh7 33.Vxd8 Df7 34.Dh8+ ( )

16 Jankovec,I - Fichtl,J [D36] T inec /IV.váno ní/ (6), d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 c6 5.cxd5 exd5 6.Dc2 Se7 7.Sg5 Jbd7 8.e Sd3 Ve Jf8 11.Sxf6 Sxf6 12.b4 a6 13.a4 Sg4 14.Jd2 Dd6 15.Vab1 Vac8! 16.Vfc1 Sh5 [16...Sd8!] 17.Db3 Sg6 18.Sxg6 hxg6 19.b5 axb5 20.axb5 Ved8 21.bxc6 bxc6 22.Ja4 Vb8 23.Dc3 Vxb1 24.Vxb1 Jd7 25.Vc1 Va8 26.Jc5 Jxc5 27.Dxc5 Dxc5 28.Vxc5 Va1+ 29.Jf1 Va6 30.Vc1 Se7 31.Jd2 f6 32.Kf1 Kf7 33.Ke2 Ke6 34.Vc2 Kd7 35.Jf3 g5 36.Je1 g4 37.f4 gxf3+ 38.Jxf3 Sd6 39.h3 Va5 40.Je1 c5 41.dxc5 Sxc5 42.Jd3 Sd6 43.Vb2 Kc6 44.Vc2+ Kd7 (Archiv Ji í Fichtl) Jankovec,I - Rákay,K Prievidza SVK-ch (10), d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 dxc4 4.e3 a6 5.a4 e6 6.Sxc4 c Jc6 8.De2 cxd4 9.Vd1 Dc7 10.exd4 Se7 11.Jc Sg5 Vd8 13.Vac1 Da5 14.d5 Jxd5 15.Sxd5 Sxg5 16.Jxg5 exd5 17.Vxd5 Dc7 18.Vxd8+ Dxd8 19.Dh5 h6 20.Dxf7+ Kh8 21.Jge4 1 0 Mišta,L - Jankovec,I [B81] Harrachov ch. SR (6), e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.g4 h6 7.Sg2 Se7 8.h3 Sd7 9.Se3 Jc Jxd4 11.Dxd4 Sc6 12.Vad1 Dc7 13.a4 a6 14.f g5 hxg5 16.fxg5 Jd7 17.Jd5 exd5 18.exd5 Je5 19.dxc6 bxc6 20.Dh4 g6 21.Sd4 Vab8 22.Vf4 Vfe8 23.Vdf1 Sf8 24.Df2 Ve7 25.h4 Sg7 26.h5 gxh5 27.Vf6 Jg6 28.Sh3 Vbe8 29.Sb6 Db7 30.Vxd6 Ve2 31.Dc5 V8e5 32.Dxc6 Vxg5+ 33.Kh1 Se5 34.Sg1 Vxg1+ 35.Kxg1 Da7+ ( ) 0 1 Jankovec,I - Liebert,H [E68] Haví ov (5), Jf3 g6 2.d4 Sg7 3.g3 Jf6 4.Sg d6 6.c4 Jbd7 7.Jc3 e5 8.e4 c6 9.Se3 Jg4 10.Sg5 Db6 11.h3 exd4 12.Ja4 Da6 13.hxg4 b5 14.Se7 bxa4 15.Sxd6 c5 16.Sxf8 Jxf8 17.Jd2 Se6 18.b3 d3 19.e5 Vd8 20.f4 Dc8 21.g5 h6 22.gxh6 Sxh6 23.Je4 Sg7 24.Dd2 Sg4 25.Sf3 Df5 26.Vae1 Sxf3 27.Vxf3 Sxe5 28.Vxd3 Sd4+ 29.Kg2 Je6 30.Jg5 Jxg5 31.fxg5 Kg7 32.Vf3 Dd7 33.Vef1 Vf8 34.b4 cxb4 35.Dxb4 Dc6 36.Ve1 Vh8 37.Vef1 De4 38.Dd2 Ve8 39.Kh1 a3 1 0 Podgorný,J - Jankovec,I [E32] Polof. CZE Haví ov A (9), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d6 5.Jf Sg5 Jbd7 7.e3 c5 8.Se2 Dc Sxc3 10.bxc3 b6 11.e4 Sb7 12.d5 b5 13.Jd2 bxc4 14.dxe6 fxe6 15.Sxc4 d5 16.exd5 exd5 17.Se2 Je5 18.Sh4 Dc6 19.Vab1 Sa6 20.Sxa6 Dxa6 21.Jb3 Dc4 22.Sg3 Vae8 23.Ja5 Da6 24.Jb3 Jd3 25.Vbd1 c4 26.Jc1 Jxc1 27.Vxc1 Je4 28.f3 Jc5 29.Sf2 Jd3 30.Vb1 Ve7 31.Vfd1 Vfe8 32.Vd2 Dg6 33.Kf1 Df5 34.Vbd1 Vb7 35.Vxd3 cxd3 36.Vxd3 Vb2 37.g4 Vxc2 38.gxf5 Vee2 39.Sxa7 Vxh2 40.Kg1 Vxa2 41.Se3 ( ) 0 1 Jankovec,I (2320) - Lukacs,P (2280) [A90] D ín (7), c4 f5 2.d4 Jf6 3.g3 e6 4.Sg2 Sb4+ 5.Sd2 Sxd2+ 6.Jxd Jgf3 d De7 9.Dc2 e5 10.e4 fxe4 11.Jxe4 Sf5 12.Jxf6+ Dxf6 13.dxe5 dxe5 14.Db3 Se4 15.Jd2 Sxg2 16.Kxg2 Jc6 17.Vad1 Dg6 18.c5+ Vf7 19.Jc4 Vaf8 20.f3 De6 21.Ja5 Dxb3 22.Jxb3 Jb4 23.Jd2 Jd3 24.Jc4 e4 25.fxe4 Vxf1 26.Vxf1 Vxf1 27.Kxf1 Jxc5 28.Jd2 Ja4? 29.b3 Jc3 30.a3 Kf7 31.Kf2 Jb5 32.a4 Jd4 33.Ke3 Jc6 34.Jf3 Kf6 35.Kf4 h6 36.h4 Ke6 37.g4 a6 38.h5 b5 39.axb5 axb5 40.g5 b4 41.e5 Kd5 42.gxh6 gxh6 43.Kf5 Jd8 44.Kg6 Ke4 45.Kxh6 Kxf3 16

17 46.Kg6 c5 47.h6 Je6 48.Kf6 Jf8 49.e6 ( ) 1 0 Bielczyk,J - Jankovec,I [B51] T inec /váno ní/ (5), e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sb5+ Jd7 4.d4 cxd4 5.Dxd4 a6 6.Sxd7+ Sxd Sc6 8.Jc3 Jf6 9.Sg5 e6 10.Vad1 Se7 11.De3 Dc7 12.Sxf6 Sxf6 13.Vd Vfd1 Vac8 15.Jd4 Vfd8 16.f4 b5 17.a3 Sa8 18.V1d2 Db7 19.f5 Ve8 20.fxe6 fxe6 21.Dh3 b4 22.axb4 Dxb4 23.Jxe6 Dxb2 24.Jd5 Sxd5 25.exd5 Vxc2 26.Vxc2 Dxc2 27.Df5 Sd4+ 28.Kf1 Vb8 ( ) 0 1 Jankovec,I - Adamski,J [B42] T inec /váno ní/ (6), Jf3 Jf6 2.c4 b6 3.Jc3 Sb7 4.d4 e6 5.e3 Se7 6.Sd3 c cxd4 8.Jxd e4 d6 10.b3 Jbd7 11.De2 a6 12.Sb2 Ve8 13.Vad1 Dc7 14.Sb1 Sf8 15.Vfe1 Vad8 16.h3 Je5 17.Jc2 d5!? 18.exd5 exd5 19.Jxd5 Jxd5 20.cxd5 f6 21.Je3 Sb4 22.Vf1 Df7 23.a3 Sc5 24.Sd4 Sxd5? 25.Sxc5 bxc5 26.Jxd5 Vxd5 27.Vxd5 Dxd5 28.f4! Dd4+ 29.Kh1 ( ) 1 0 Jankovec,I - Kupka,S [E49] T inec /váno ní/ (10), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 b6 5.a3 Sxc3+ 6.bxc Sd3 d5 8.cxd5 exd5 9.Je2 Ve c5!? 11.Jg3 Sa6 12.f3 Dc8 13.e4 Sxd3 14.Dxd3 Da6? 15.De3! Jc6 16.Jf5 g6 17.Dg5 Jh5 18.g4 f6 19.Jh6+ Kh8 20.Dxd5 Je7 21.Df7! Jg7 22.Dg8+ ( ) 1 0 Jankovec,I - Moehring,G [E92] T inec /váno ní/ (13), d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf Se2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Vxd8 9.Jd5 Vd7? 10.Jxe5 Jxd5 11.Jxd7 Jb4 12.Jxb8 Jc2+ 13.Kd1 Jxa1 14.Sf4! Vxb8 15.Sxc7 Va8 16.Kc1 Se6 17.Vd1! Sf6 18.Kb1 Vc8 19.Sd6 Sxc4 20.Sxc4 Vxc4 21.Vc1 Vxc1+ 22.Kxc1 Sd4 23.f3 f5 24.exf5 gxf5 25.Kb1 Kf7 26.Kxa1 Ke6 27.Sb8 a6 28.Kb1 Kd5 29.Kc2 h5 30.b3 Sc5 31.Kd3 b5 32.Sf4 Sb4 33.g3 Sf8 34.h3 a5 35.a4 bxa4 36.bxa4 Se7 37.Sc7 Sb4 38.g4 fxg4 39.fxg4 hxg4 40.hxg4 Kc6 41.Se5 Se7 42.Ke4 Kc5 43.Kf5 Kb4 44.Sf6 Sc5 45.g5 Kxa4 46.g6 Sf8 47.Sc3 Kb5 48.Kf6 a4 49.Kf7 Sh6 50.Sd2? Sxd2 51.g7 Kb4 52.g8D Kb3 53.Ke7+ Kb2 54.Dg2 ( ) 1 0 Jankovec,I - Eretová,K [E99] Haví ov, d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf Se2 e Jc6 8.d5 Je7 9.Je1 Je8 10.Jd3 f5 11.Sd2 Jf6 12.f3 f4 13.c5 g5 14.h3 Jg6 15.Vc1 Vf7 16.cxd6 cxd6 17.Jf2 Sf8 18.Db3 a6 19.Vc2 h5 20.Vfc1 Vg7 21.Ja4 b5 22.Jb6 Dxb6 23.Vxc8 Vxc8 24.Vxc8 g4 25.Kf1 gxh3 26.gxh3 Jh4 27.Dc3 Da7 28.Sxf4 Vg2 29.Se3 Dg7 30.Ke1 Dg3 31.Vd8 Jh7 32.Sb6 Jg5 33.Dc8 Jhxf3+ 34.Sxf3 Dxf3 35.h4 Vg1+ 36.Kd2 Jh7 37.De6+ Kh8 38.Dxd6 Vg2 39.Dxe5+ Kg8 40.Df5 Dxf5 41.exf5 Kf7 42.Vd7+ Kg8 43.Sd4 (Nová Svoboda ) 1 0 Jankovec,I - Švec,J [E09] Karviná /Kahanec/, Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sg2 c6 5.Dc2 Jbd Se7 7.d Jbd2 h6 9.e4 dxe4 10.Jxe4 Jxe4 11.Dxe4 Jf6 12.De2 Dc7 13.Vd1 Vd8 14.Sf4 Sd6 15.Je5 Jd7 16.c5 Sxe5 17.dxe5 Jxc5 18.Dg4 Kh8 19.Dh4 Ve8 20.Sxh6 gxh6 21.Dxh6+ Kg8 22.Vd4 f5 23.exf6 (Nová svoboda )

18 Jankovec,I (2375) - Mokrý,K (2200) [E91] Mohapl mem. Olomouc (3), d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.Jf Sg5 c5 6.d5 d6 7.e4 Ja6 8.Se2 Jc a6 10.a4 b6 11.Dd2 Sg4 12.Je1 Sd7 13.Jc2 Vb8 14.b4 cxb4 15.Jxb4 a5 16.Jc2 Ja6 17.f3 Jc5 18.Va3 Je8 19.Jb5 Jc7 20.Jcd4 J7a6 21.Sd1 Jb4 22.Ve1 De8 23.f4 f6 24.Sh4 e5 25.Jxd6 De7 26.fxe5 Dxe5 27.Sg3 De7 28.J4b5 Sxb5 29.Jxb5 Vbd8 30.Sf3 Jd7 31.Sd6 Df7 32.Sg4 f5 33.exf5 gxf5 34.Sxf8 Vxf8 35.Vf3 Dg6 36.Sh3 Jc5 37.Vg3 Df7 38.Dg5 h6 39.Dxh6 Jbd3 40.Sxf5 1 0 Kubí ek,a (2325) - Jankovec,I (2375) [A36] Mohapl mem. Olomouc (4), c4 c5 2.g3 Jc6 3.Sg2 g6 4.Jc3 Sg7 5.e3 e6 6.Jge2 Jge7 7.d4 cxd4 8.exd4 d5 9.cxd5 exd Db3 Db6 12.Dxb6 axb6 13.Sg5 Sg4 14.h3 Sxe2 15.Jxe2 Jf5 16.Jc3 Sxd4 17.Vfd1 Va5 18.Kf1 Vfa8 19.Sxd5 b5 20.Sb3 b4 21.Je4 Ve8 22.Jf6+ Sxf6 23.Sxf6 Jxg3+ 24.Kg2 Jh5 25.Sh4 Ve4 26.Sg3 Jxg3 27.Kxg3 Jd4 28.Kg2 Vg5+ 29.Kh1 Jxb3 30.axb3 Ve2 31.Va4 Vxb2 32.Vxb4 Vxf2 33.Vxb7 Vg3 34.b4 Vxh3+ 35.Kg1 Vf5 36.Kg2 Vb3 37.Vd6 Kg7 38.Vdb6 h5 39.Va7 g5 40.Va8 Vd5 ( ) 0 1 Fichtl,J - Jankovec,I [C29] Žilina (11), e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 d5 4.fxe5 Jxe4 5.Df3 Jxc3 6.bxc3 Jc6 7.Sb5 Dh4+ 8.g3 De4+ 9.Dxe4 dxe4 10.Sxc6+ bxc6 11.Je2 Se7 12.Vf Vf4 f6 14.Vxe4 Sf5 15.Vc4 fxe5 16.Vxc6 Sd6 17.d4? exd4 18.Jxd4 Vae8+ 19.Kd2 Sg6 20.c4 Sb4+ ( eskoslovenský šach 1977, 144) 0 1 Jankovec,I (2324) - Doležal,J (2315) [E05] Polof. CZE Kolín (9), d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 Se7 5.g3 dxc4 6.Sg Je5 Jd5 8.Jxc4 Jxc3 9.bxc3 c5 10.e4 cxd4 11.cxd4 Dc7 12.Db3 b5 13.Je3 Jc6 14.Sb2 Db6 15.d5 Jd4 16.Sxd4 Dxd Vb8 18.Vfd1 Db6 19.Vac1 Sc5 20.Dd3 Sxe3 21.Dxe3 Dxe3 22.fxe3 exd5 23.exd5 Sg4 24.Vd4 h5 25.h3 Se2 26.Vc7 a5 27.d6 Sc4 28.a4 Se6 29.axb5 Vxb5 30.Sf1 Vbb8 31.e4 Vfd8 32.e5 Vb4 33.Vf4 Kf8 34.Va7 Vb1 35.Kf2 Vb2+ 36.Ke3 Vb3+ 37.Kd4 Vc8 38.Vc7 Vb4+ 39.Kc5 Vcb8 40.Sc4 Sxc4 41.Vxc4 Vxc4+ 42.Kxc4 Va8 43.Kd5 a4 44.e6 fxe6+ 18

19 45.Kxe6 Ve8+ 46.Kd7 a3 47.Vc1 Ve3 48.Kc8 Vxg3 49.d7 Vd3 50.d8D+ Vxd8+ 51.Kxd8 Kf7 52.Vc6 g5 53.Va6 Kg7 54.Ke7 1 0 Dan k,l - Jankovec,I [B25] CL /T inec-univerzita/ (1), e4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.f4 e6 7.Jf3 Jge Se3 Jd4 10.Vb1 Vb8 11.Je2 Jxe2+ 12.Dxe2 b6 13.c3 Sb7 14.Vbd1 Dc7 15.Jh4 f5 16.exf5 Jxf5 17.Jxf5 exf5 18.Vfe1 Vfe8 19.Df2 Df7 20.a3 Sxg2 21.Dxg2 Db3 22.Sc1 d5 23.Df3 Kh8 24.Kf1 b5 25.Vxe8+ Vxe8 26.Ve1 Vxe1+ 27.Kxe1 h5 28.Dd1 Da2 29.Dc2 a5 30.Kd1 Kh7 31.h4 b4 32.axb4 axb4 33.cxb4 cxb4 34.Dc5 Db3+ 35.Ke2 Da4 36.Sd2 b3 37.Sc3 d4 38.Db4?? De8+ ( ) 0 1 Jankovec,I - Drvota,A [A49] Teplice /Bonex/ (4), d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.b3 Sg7 4.Sb2 d6 5.g Sg2 c e5 8.dxe5 Jg4 9.Jbd2 Jxe5 10.Jxe5 Sxe5 11.Sxe5 dxe5 12.Jc4 Jd7 13.Dd6 Jb6 14.Dxd8 Vxd8 15.Vfd1 Sg4 16.Ja5 Sxe2 17.Vxd8+ Vxd8 18.Jxb7 Vd2 19.c4 f5 20.Ja5 e4 21.Jxc6 Jc8 22.c5 Kf7 23.b4 Ke6 24.Ja5 Kd5 25.Sf1 Sd3 26.a3 Je7 27.Vc1 Jc6 28.Jc4 Va2 29.b5 Jd4 30.Je3+ Ke5 31.c6 Jxb5 32.Sxd3 exd3 33.Vc5+ Kd6 34.Vxb5 Kxc6 35.Vb3 d2 36.Vd3 a5 37.Kf1 Kb5 38.Jd1 Kc4 39.Ke2 a4 40.Je3+ Kc5 41.Kd1 h5 42.Jc2 ( ) 1 0 Jankovec,I - Novák,Z [A90] Teplice /Bonex/ (3), d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 d5 5.Jf3 c Sd6 7.b Sb2 Je4 9.e3 Jd7 10.Je1 Dg5 11.Jd3 h5 12.Jd2 Jxd2 13.Dxd2 h4 14.Je5 hxg3 15.hxg3 Vf6 16.Sf3 Vh6 17.Kg2 Df6 18.Dc3 g5 19.Vh1 g4 20.Se2 Kg7 21.Vxh6 Dxh6 22.Vh1 Dg5 23.Da5 De7 24.De1 Df6 25.Dg1 Jxe5 26.dxe5 Sxe5 27.Sxe5 Dxe5 28.Dh2 Kf8 29.Dh4 Ke8 30.Dg5 De4+ 31.Kg1 Db1+ 32.Sf1 Kd7 33.c5 ( )

Pachmanovy simultánky

Pachmanovy simultánky Pachmanovy simultánky Do své knihy Moje nejlepší partie sice velmistr Luděk Pachman (1924-2003) žádnou partii ze svých četných simultánek nezařadil, ale jak dále uvidíte, i v nich uměl pěkně kombinovat,

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 5. díl (23. - 28. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 5. díl (23. - 28. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 5. díl (23. - 28. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 5. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 4. díl (17. - 22. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 4. díl (17. - 22. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 4. díl (17. - 22. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 4. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

(Polofinále dorostu Mariánské Lázně 1957)

(Polofinále dorostu Mariánské Lázně 1957) Ing. Vlastimil Lička slaví 15. května sedmdesátiny. Jako většina ostatních lokomotivních sedmdesátníků začínal hrát šachy závodně ve Slavii Vysoké školy Brno. Z archivů dr. Felixe a dr. Čučky jsme vybrali

Více

Ad Ivan Jankovec. Několik glosovaných, či málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského:

Ad Ivan Jankovec. Několik glosovaných, či málo známých partií Ivana Jankovce z archivu Jana Kalendovského: Ad Ivan Jankovec V Malé encyklopedii šachu (Praha 1989) jsme o Ivanu Jankovcovi napsali: Nar. 17.10.1938, mistr FIDE 1979, mistr sportu 1967. Na mistrovství Československa 1967 byl 4., celkem hrál 1961-1977

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 7. díl ( lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 7. díl ( lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 7. díl (35. - 40. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 7. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

Šereda Josef. *) Mohl sice hrát již v Pule 1972, ale to se právě ženil, doplňuje náš přehled pan Zdeněk Horák z Násedlovic.

Šereda Josef. *) Mohl sice hrát již v Pule 1972, ale to se právě ženil, doplňuje náš přehled pan Zdeněk Horák z Násedlovic. Šereda Josef mnohonásobný účastník přeborů republiky nevidomých šachistů a olympionik v této kategorii slaví dne 18. srpna 2009 své šedesáté narozeniny. V mládí hrával za kluby v Kyjově a Boršicích, dnes

Více

Bleskový turnaj u Pásků červenec 2013

Bleskový turnaj u Pásků červenec 2013 Bleskový turnaj u Pásků červenec 2013 6.7.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Kratochvíl Josef Caissa Třebíč - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 15x 10 2 Holemář David Bystrc Oilers 0-0

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY Luboš KUCHYNKA Školení trenérů 3. třídy 2004 - Volný pěšec ve střední hře 1 Jihomoravský krajský šachový svaz 2004 ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE NA TÉMA: VOLNÝ PĚŠEC VE STŘEDNÍ HŘE ING.LUBOŠ

Více

Jan Kalendovský Alla Kushnir (11.08.1941 Moskva 02.08.2013 Tel Aviv)

Jan Kalendovský Alla Kushnir (11.08.1941 Moskva 02.08.2013 Tel Aviv) Jan Kalendovský Alla Kushnir (11.08.1941 Moskva 02.08.2013 Tel Aviv) 2. srpna zemřela v Izraeli známá vědkyně profesorka archeologie Alla Kushnir. Nám šachistům je ovšem známa jako trojnásobná účastnice

Více

Lit.: Jan Kalendovský - Augustin Tikovský (1912-1972) I. část (Brno 1977), Augustin Tikovský (1912-1972) II. část (Brno 1978).

Lit.: Jan Kalendovský - Augustin Tikovský (1912-1972) I. část (Brno 1977), Augustin Tikovský (1912-1972) II. část (Brno 1978). Jan Kalendovský Krátká vzpomínka na Gustava Tikovského Letos uplynulo sto let od narození a 40 let od smrti jednoho z nejzajímavějších šachistů, kteří kdy v Brně hráli a působili. Připoměňme si ho nejprve

Více

Útočí Karl Schlechter

Útočí Karl Schlechter Útočí Karl Schlechter Část kapitoly z knihy Verchovskij Karl Šlechter (FiS Moskva, 1984) Hodnocení Schlechterovy tvorby je rozporuplné. Ale přece jenom se historicky vyvinula tak, že k jeho jménu je napevno

Více

+ + + + 25.Db3 Vc5 26.Jxd5 Vxd5 27.Vxe7 (a bílý vyhrál. Možná to ve chvíli zobrazené na diagramu trochu skřípe, ale nějak tak to bylo...

+ + + + 25.Db3 Vc5 26.Jxd5 Vxd5 27.Vxe7 (a bílý vyhrál. Možná to ve chvíli zobrazené na diagramu trochu skřípe, ale nějak tak to bylo... Jen pro vnitřní potřebu Zdravím své přátele, kolegy i nepřátele. Pravděpodobně uznáte všichni, že se vás ve svých příspěvcích snažím trochu pobavit, byť i často se tím zesměšňuji sám. Dnes zase musím spojit

Více

Výhoda dvojice st elc

Výhoda dvojice st elc Výhoda dvojice st elc Ond ej Mat jovský K pozicím, kdy má jeden ze soupe na své stran takzvanou výhodu dvojice st elc, dochází v šachových partiích pom rn asto. Na tomto míst bych ovšem rád p ipomn l známou

Více

Bystrc v Lipovci. (Obchod a pošta v Lipovci, kde se v prvním patře hrají dobré šachy. Vchod za rohem)

Bystrc v Lipovci. (Obchod a pošta v Lipovci, kde se v prvním patře hrají dobré šachy. Vchod za rohem) Bystrc v Lipovci Po úspěchu s Orlem Ořechov ve třetím kole Krajského přeboru I. třídy jsme původně chtěli utkání s Lipovcem snad i odepsat. Pak však začal náš náčelník Jiří Řehůřek rozesílat e- maily,

Více

Jan Kalendovský Zájezd Bystrce do Vyškova

Jan Kalendovský Zájezd Bystrce do Vyškova Jan Kalendovský Zájezd Bystrce do Vyškova Ráno v neděli 27. ledna jsme měli sraz opět u Tesca. V mnohých z nás ještě doznívaly dojmy z voleb prezidenta republiky. Nás tedy Luboše Rišku, Reného Přibyla

Více

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Jméno Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Staněk Stanislav Jundrov -- 11 11 x1 11 1x x1 11 12x 2 2 Šnorek Milan Loko Brno 00 -- 01 11 11 10 11 11 10 4 3 Kubát Pavel Ořechov

Více

Praha 1965 mistrovství ČSSR družstev (26. 28.11.)

Praha 1965 mistrovství ČSSR družstev (26. 28.11.) Praha 1965 mistrovství ČSSR družstev (26. 28.11.) Mistrovství ČSSR družstev 1965 Této soutěže se zúčastnilo podle řádu 16 družstev: 11 přeborníků krajů a 5 s právem přímého postupu. S výjimkou finále čtyř

Více

+ + + + + + Q+ + + + + + + + Vánoční dárek pro TJ Znojmo

+ + + + + + Q+ + + + + + + + Vánoční dárek pro TJ Znojmo Vánoční dárek pro TJ Znojmo Na cestu do Znojma jsme se vydali v autech pana předsedy Vachka a Petra Žitného od obchodního domu TESCO již o tři čtvrtě na osm. Ke Sportovní hale, kde má šachový klub TJ Znojmo

Více

TECHNIKA HRY VE ZJEDNODUŠENÝCH POZICÍCH

TECHNIKA HRY VE ZJEDNODUŠENÝCH POZICÍCH TECHNIKA HRY VE ZJEDNODUŠENÝCH POZICÍCH Školení trenérů II.třídy Český šachový svaz 2001 Seminární práce Pavel Kopta tisk: 17.8.2007 soubor: MinV-p6 soubor: Technika, strana: 1 Úvod Zbytek je věcí techniky..nyní

Více

+ + + + + + + + + + + + + + + + Q+ + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + Q+ + + + Jan Kalendovský Obrázky z Třetí soboty V internetových Britských listech, které pravidelně čtu, bývá kromě jiných zajímavých článků i Koutek reklamní tuposti. Na ten si vždy vzpomenu, když jedu tramvají

Více

Bystrc kontra Lipovec

Bystrc kontra Lipovec Bystrc kontra Lipovec Tak nám zabili Muammara, paní Müllerová, mohli bychom parafrázovat slavný výrok Josefa Švejka v neméně slavném Haškově románu. Svět přišel 20. října 2011 o dalšího velkého šachistu.

Více

První korespondenční přebor ČSR (1922-24)

První korespondenční přebor ČSR (1922-24) První korespondenční přebor ČSR (1922-24) Propozice prvního přeboru ČSR v koresp. šachu (1922-24) Šachová redakce Národních Listů vypisuje korespondenční turnaj o přebornictví republiky československé

Více

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+ Jan Kalendovský Jak jsme zase zdolali Střelice Před posledním kolem Krajského přeboru II. třídy sehnal na zápas se Střelicemi pan kapitán Tomáš Juriga vskutku nejsilnější naši sestavu. Chtěli jsme se pokusit

Více

Lekce 13 - Základní kombinační motivy 3. 13.1 Kontrola domácího úkolu. 13.2 Vazba zezadu. Diagram 1 Diagram 2. Vazba zezadu 1 Vazba zezadu 2

Lekce 13 - Základní kombinační motivy 3. 13.1 Kontrola domácího úkolu. 13.2 Vazba zezadu. Diagram 1 Diagram 2. Vazba zezadu 1 Vazba zezadu 2 Lekce 13 - Základní kombinační motivy 3 13.1 Kontrola domácího úkolu Doufám celkem lehký úkol, jistě budou stačit jen varianty. DÚ 46: 1...Dxh2+! 2.Kxh2 Jg4+ 3.Kh1 Jxf2+ 4.Kh2 Jxd3 0-1 DÚ 47: 1.Vh8+! Kxh8

Více

Eretová,K - Juncu,M [B35]

Eretová,K - Juncu,M [B35] Květa Eretová (Jeništová), nar. 21.10.1926 v Praze česká šachistka, titul velmistryně jí byl udělen 1986. Mezinárodní mistryně 1957, ZMS 1976. Největší úspěchy v kariéře získala v období 1959 až 1964.

Více

9+-+LzPP+-0 9PzP-+-+K+0

9+-+LzPP+-0 9PzP-+-+K+0 Stříbrná neděle na Lokomotivě Na stříbrnou neděli 16. prosince se konal v klubovně Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova opět čtyřzápas, ovšem v interním kalendáři soutěţí nebyla o takové věci ani zmínka. Snad

Více

+ + + + + + + + + + + Třetí sobota prosinec 2010

+ + + + + + + + + + + Třetí sobota prosinec 2010 Třetí sobota prosinec 2010 Prosincová Třetí sobota uzavřela letošní seriál turnajů v rapid šachu, který pořádá Lokomotiva Brno. Protože souběžně se konal v Břeclavi 33. ročník turnaje mladých nadějí do

Více

Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků listopad 2012 (klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova)

Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků listopad 2012 (klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova) Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků listopad 2012 (klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Roubalík Jakub Zlín - x 0 1 x 1 1 x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Více

Jan Kalendovský Rok 1965 (Šachy v Brně před padesáti lety)

Jan Kalendovský Rok 1965 (Šachy v Brně před padesáti lety) Jan Kalendovský Rok 1965 (Šachy v Brně před padesáti lety) Směle lze řící, že to byl rok Josefa Augustina. V úvodu roku 1965 přineslo Josefu Augustinovi II. mistrovství spřátelených armád v Budapešti skvělý

Více

OBOUSTRANNÉ PĚŠCOVÉ PŘEVAHY NA KŘÍDLECH PŘI VOLNÉM SLOUPCI D

OBOUSTRANNÉ PĚŠCOVÉ PŘEVAHY NA KŘÍDLECH PŘI VOLNÉM SLOUPCI D JOSÉ RAUL CAPABLANCA Ing. Vratislav Hora José Raul Capablanca (1888 1942), šachový fenomén, 3. mistr světa (1921 1927). Capablanca je považován za nejnadanějšího hráče šachové historie, byl skutečným fenoménem

Více

ROBERT FISCHER Ing. Vratislav HORA

ROBERT FISCHER Ing. Vratislav HORA ROBERT FISCHER Ing. Vratislav HORA Narodil se 9. března 1943 v Chicagu. V 15-ti se stal velmistrem. Hrál i v dalším turnaji kandidátů, pak však 2 cykly vynechal a k boji o mistra světa se vrátil v roce

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 6. díl (29. - 34. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 6. díl (29. - 34. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 6. díl (29. - 34. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 6. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

Jan Kalendovský Porážka v Hustopečích

Jan Kalendovský Porážka v Hustopečích Jan Kalendovský Porážka v Hustopečích Když jsme se v neděli 8. listopadu 2015 scházeli na parkovišti u OD Tesco, postávali tam již také někteří hráči našeho Béčka, kteří odjížděli na zápas II. ligy E v

Více

Vítek Olin (1939-2012)

Vítek Olin (1939-2012) Vítek Olin (1939-2012) Za Olinem Vítkem. V pátek 20. ledna 2012 zemřel v Brně ve věku 72 let po dlouhé těžké nemoci známý brněnský šachista Olin Vítek. Dlouhá léta byl vedoucím a organizační duší šachového

Více

Q+ + Bleskový turnaj u Pásků listopad 2011 Klub ESO Husova 13

Q+ + Bleskový turnaj u Pásků listopad 2011 Klub ESO Husova 13 Bleskový turnaj u Pásků listopad 2011 Klub ESO Husova 13 5.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body Los 1 Jurka Miroslav Duras Brno -- x1 xx xx 11 x1 11 11 1x 11 14x 2 2 Zwardoň Vojtěch Jakl Karviná x0 -- xx 11

Více

Grabec Milan, nar. 11.9.1938, zemřel 7.4.2001. Šachy začal hrát kolem poloviny 50. let v Bzenci. A již v roce 1958 se probojoval do polofinále

Grabec Milan, nar. 11.9.1938, zemřel 7.4.2001. Šachy začal hrát kolem poloviny 50. let v Bzenci. A již v roce 1958 se probojoval do polofinále Grabec Milan, nar. 11.9.1938, zemřel 7.4.2001. Šachy začal hrát kolem poloviny 50. let v Bzenci. A již v roce 1958 se probojoval do polofinále mistrovství republiky (Gottwaldov). Byl pravidelným účastníkem

Více

Bleskový turnaj u Pásků červen 2014 (Klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova)

Bleskový turnaj u Pásků červen 2014 (Klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova) Bleskový turnaj u Pásků červen 2014 (Klubovna Lokomotivy Brno na ZŠ Staňkova) 7.6.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Los 1 Čudinovskis Ale. Rusko -- 10 11 x0 1x 11 11 11 11 13 3 2 Kredl Karel MS Brno 01 -- xx

Více

Metodické materiály Útok v šachové partii

Metodické materiály Útok v šachové partii Jiří Doležal Metodické materiály Útok v šachové partii Jihočeský šachový svaz, 200 KAPITOLA 1. ÚTOK V ŠACHOVÉ PARTII 1 Kapitola 1 Útok v šachové partii 1.1 Pěšcový útok proti rošádovému postavení, jeho

Více

Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků březen 2014

Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků březen 2014 Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků březen 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Los 1 Holemář David MS Brno - x 0 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 15x 13 2 Bureš Vít Duras Brno x - 0 1 1

Více

HISTORIE MISTROVSTVÍ SVĚTA

HISTORIE MISTROVSTVÍ SVĚTA HISTORIE MISTROVSTVÍ SVĚTA Minule jsme se seznámili s prapůvodem mistrovství světa. Ačkoli byl Wilhelm Steinitz považován vedle Morphyho mnoho let mezi nejlepší šachisty světa, jejich vzájemné utkání nebylo

Více

PRANDSTETTER - SKÁCEL

PRANDSTETTER - SKÁCEL Tak to bývá: sejde z očí, sejde s mysli. Bohoušek Skácel je sice stále registrovaný v ŠK 64 Brno s mezinárodním ratingem 2225, ale sedět za šachovnicí ve vážném zápase družstev, či aspoň v bleskovém turnaji

Více

Poděbrady 1936 (5.-26.7)

Poděbrady 1936 (5.-26.7) Poděbrady 1936 (5.-26.7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Body 1. Flohr S. - x x 1 x 0 1 1 x 1 1 x x 1 1 1 1 1 13 2. Aljechin x - 1 x x 1 1 x x x 1 x 1 1 x 1 1 x 12,5 3. Foltys J. x 0 - x x 1 0 1 0

Více

Jan Kalendovský Jak slavil pan Hort sedmdesátku

Jan Kalendovský Jak slavil pan Hort sedmdesátku Jan Kalendovský Jak slavil pan Hort sedmdesátku Dávno před 12. lednem, což je den narození velmistra Vlastimila Horta, zavolal mi pan Vlastimil Chládek, že chystá na Zámecké Sýpce v Blansku šachovou oslavu

Více

Armádní šachový turnaj v Praze 1931

Armádní šachový turnaj v Praze 1931 Armádní šachový turnaj v Praze 1931 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Body Los 1 pplk. Hromádka - x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 x 9 2 pplk. Pokorný x - x x 0 1 1 1 1 1 1 1 8x 3 kpt. v.z. dr. Treybal 1 x - 1 x x 1 1 0 1 1

Více

9zp-+P+-+-0 9P+k+-+-+0

9zp-+P+-+-0 9P+k+-+-+0 Květnová Třetí sobota Přiznám se, že na rapidy Třetí sobota jsem přestal letos (sezóna 2015-2016) chodit. Ani vlastně nevím proč. Ale v pátek před květnovou soutěží jsem si přečetl na webu Jihomoravského

Více

Zápas Tarrasch Schlechter v roce 1911

Zápas Tarrasch Schlechter v roce 1911 Zápas Tarrasch Schlechter v roce 1911 Tarrasch hrál s Laskerem zápas o titul mistra světa v roce 1908 a prohrál 8:3 při 5 remízách. O dva roky později se s Laskerem utkal Schlechter a zápas skončil 1:1

Více

K historii dušeného matu Jurij Averbach -64 č. 2/2007

K historii dušeného matu Jurij Averbach -64 č. 2/2007 Po stopách Gioacchino Greca K historii dušeného matu Jurij Averbach -64 č. 2/2007 V jedné z partií posledního kola Všesvazového turnaje první kategorie (Gorkij, 1938) vznikla následující pozice: Zde je

Více

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+ Třetí sobota v červnu 2010

+ + + + + + + + + + + + + + +Q+ Třetí sobota v červnu 2010 Třetí sobota v červnu 2010 Bylo pod mrakem, chvílemi trochu pršelo ideální počasí pro šachy. V klubovně Lokomotivy se schází nakonec 48 zájemců o turnaj v rapid šachu Třetí sobota, který je posledním před

Více

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + Q +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + Q + Jan Kalendovský Bleskový turnaj u Pásků duben 2015 1 2 3 4 5 6 Body Los 1 Kubát Pavel Ořechov -- 10 11 11 11 11 9 3 2 Lakatoš Tomáš SVK 01 -- 1x 00 11 11 6x 5 3 Kolek Josef Ivančice 00 0x -- 11 01 10 4x

Více

DOBRÝ A ŠPATNÝ STŘELEC

DOBRÝ A ŠPATNÝ STŘELEC DOBRÝ A ŠPATNÝ STŘELEC Karel Volek seminární práce, školení trenéra 2. třídy, určeno pro hráče do úrovně 2.VT. Úvod Práce byla vytvořena v rámci školení trenérů organizovaném Šachovým svazem ČR v období

Více

Střípky z turnajů v USA (2004 2011)

Střípky z turnajů v USA (2004 2011) GM JIŘÍ ŠTOČEK Střípky z turnajů v USA (2004 2011) V posledních letech jsem se dosti pravidelně zúčastňoval velkých otevřených turnajů v USA, což není zvykem většiny evropských velmistrů. A pro mne byly

Více

(2006) - (1956) [A42]

(2006) - (1956) [A42] Pryč z NATO! V neděli 6. prosince 2015 jedu šestkou na další čtyřutkání v klubovně Lokomotivy Brno, když tu na jednom z domů na ulici Pekařské vidím velký nápis Pryč z NATO. V souvislosti s tím, jak prý

Více

Velmi jsem ocenil teplickou specialitu. Ne sice gastronomickou, ale on-linový přenos partií. V KP jsme my měli premiéru.

Velmi jsem ocenil teplickou specialitu. Ne sice gastronomickou, ale on-linový přenos partií. V KP jsme my měli premiéru. Povídání k 1.kolu KP mezi ŠK Teplice C SK Děčín B 0 8 (11.10.2015) aneb v Teplicích zazpíval kanár také pro nás (loni jsme takto prohráli v lize v Jičíně) V 1.kole jsme zajížděli k teplickým přátelům,

Více

Jiří Řehůřek šedesát (Pel-Mel-60)

Jiří Řehůřek šedesát (Pel-Mel-60) Jiří Řehůřek šedesát (Pel-Mel-60) Řehůřek Jiří, nar. 4.9.1953. Královské hře se naučil velmi pozdě. V mládí pěstoval spíše cyklistiku, dokonce jako dorostenec závodil za Favorit Brno. Jednou však utpěl

Více

Nina Hrušková-Bělská 30.11.2015

Nina Hrušková-Bělská 30.11.2015 Jan Kalendovský Nina Hrušková-Bělská 30.11.2015 1. část Československá reprezentantka Nina Hrušková-Bělská (nar. 5. května 1925, Novočerkassk) pocházela ze Sovětského svazu, ale po otci měla československou

Více

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č.

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č. XII. DVOJICE STŘELCŮ Výhoda dvojice střelců spočívá především v tom, že se střelci vhodně doplňují a mohou kontrolovat všechna pole na šachovnici. Je jasné, že střelci potřebují volné diagonály, a proto

Více

6,5(7) Zdeněk Fiebinger (Hradec Král.) 6(7) Jaroslav. 6,5(7) Bedřich Beneš (Olomouc) 6,5(7) Jaroslav. Schmid. (Praha)

6,5(7) Zdeněk Fiebinger (Hradec Král.) 6(7) Jaroslav. 6,5(7) Bedřich Beneš (Olomouc) 6,5(7) Jaroslav. Schmid. (Praha) Zlato pro Petráně. Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS) uspořádal ve dnech 25.-26. dubna 2009 v Ostravě-Porubě Mistrovství ČR v šachu neslyšících. O první místo se dělili Tomáš Petráň (SKN Brno) a Jaroslav

Více

Jan Kalendovský Brno 1924

Jan Kalendovský Brno 1924 Jan Kalendovský Brno 1924 (Národní listy 17.8.1924) Brno. III. sjezd Brněnské župy ÚJČŠ zahájen byl 17. srpna valnou hromadou, na níž po referátech činovníků, z nichž vyplývá, že župa sdružuje 13 klubů

Více

2. MISTR SVĚTA - EMANUEL LASKER

2. MISTR SVĚTA - EMANUEL LASKER 2. MISTR SVĚTA - EMANUEL LASKER Mistrovství světa si našlo na přelomu 19. a 20. století své místo a my jsme se přenesli od pražského rodáka Wilhelma Steinitze k rodákovi berlinchenskému Emanuelu Laskerovi.

Více

1. lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí Úvod - legenda o vzniku šachu ŠACHY Řady Sloupce Diagonály úhlopříčky okrajová rohová centrum

1. lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí Úvod - legenda o vzniku šachu ŠACHY Řady Sloupce Diagonály úhlopříčky okrajová rohová centrum lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí Úvod - legenda o vzniku šachu Od kdy jsou známy ŠACHY - nejstarší hra světa Prý ji vynalezl moudrý učenec z Indie pře 2000 lety. Nejznámější pohádkou o počátcích

Více

Hektický týden přebor brněnských univerzit Prof. Ing. Jan Kalendovský

Hektický týden přebor brněnských univerzit Prof. Ing. Jan Kalendovský Hektický týden Ve středu 17. listopadu 2010 jsem se vydal na turnaj o přebor brněnských univerzit, který se konal v budově VUT na Veveří. Tato budova je pro naši rodinu památnou, neboť v 50. letech minulého

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY VE FRÝDKU-MÍSTKU Dáma, její vlastnosti a schopnosti

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY VE FRÝDKU-MÍSTKU Dáma, její vlastnosti a schopnosti SEMINÁRNÍ PRÁCE PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY VE FRÝDKU-MÍSTKU 21. - 24. 8. 2014 Dáma, její vlastnosti a schopnosti David Trčálek 13. 9. 2014 1 OBSAH: 1. Úvod strana 3 2. Dáma v úvodní části partie strana

Více

Q

Q Znojemská lekce Zájezd družstva Lokomotivy Brno E do Znojma byl jako vždy kapitánem Michalem Šípkem připravován velmi poctivě. Se značným předstihem oznámil členům týmu na webových stránkách Lokomotivy

Více

Jan Kalendovský Blafas aneb mistru Blatnému k osmdesátinám

Jan Kalendovský Blafas aneb mistru Blatnému k osmdesátinám Jan Kalendovský Blafas aneb mistru Blatnému k osmdesátinám Mistr FIDE František Blatný *) (Blatný na studentské olympiádě v roce 1959) František Blatný se narodil 2. dubna 1933 ve Zlíně. Podle známé legendy

Více

XIIIIIIIIY 9r+-wqk+ntr0 9zpp+-+pvlp0 9-+nzpl+p+0

XIIIIIIIIY 9r+-wqk+ntr0 9zpp+-+pvlp0 9-+nzpl+p+0 Remíza Uni s Vyškovem. Když jsem si po naší krátké partii povídal s přítelem Jiřím Moučkou v restauraci Obzor na brněnském sídlišti Lesná v blízkosti Klubu důchodců, kde má VSK Univerzita Brno svoji útulnou

Více

První korespondenční přebor ČSR

První korespondenční přebor ČSR První korespondenční přebor ČSR Propozice prvního přeboru ČSR v koresp. šachu (1922-24) Šachová redakce Národních Listů vypisuje korespondenční turnaj o přebornictví republiky československé za těchto

Více

PARTIE LUBOMÍRA KAVÁLKA

PARTIE LUBOMÍRA KAVÁLKA PARTIE LUBOMÍRA KAVÁLKA ~ Lubomír Kaválek ~ Jsou šachisté, se kterými člověk sehraje desítky partii a ty si později pamatuje jen matně. Občas se mu z nich v hlavě blýskne podivuhodný tah, neobvyklá oběť,

Více

Šachklubáček 13. Budějovický. Úvod. Obsah. Úvod...1 Anketa...2 Hra v zahájení...2 Hra dvou jezdců v obraně...4 Turnaje...4

Šachklubáček 13. Budějovický. Úvod. Obsah. Úvod...1 Anketa...2 Hra v zahájení...2 Hra dvou jezdců v obraně...4 Turnaje...4 Budějovický Šachklubáček 13 Obsah Úvod...1 Anketa...2 Hra v zahájení...2 Hra dvou jezdců v obraně...4 Turnaje...4 Úvod A máme tu další šachovou sezónu. Pro nás již pátou. Šachový kroužek máme jako tradičně

Více

Jan Kalendovský Šesté kolo festivalu

Jan Kalendovský Šesté kolo festivalu Jan Kalendovský Šesté kolo festivalu Je čtvrtek 27. srpna 2015. Šachový festival Lokomotivy Brno je již na konci druhé třetiny. Je tedy nejvyšší čas vykonat na Stavební fakultě VUT na Veveří 95 zdvořilostní

Více

Vzpomínka na Makeše. (Ruda Makeš hraje s mladým panem Závodným v městském přeboru. Archiv ZZ)

Vzpomínka na Makeše. (Ruda Makeš hraje s mladým panem Závodným v městském přeboru. Archiv ZZ) Vzpomínka na Makeše Ruda Makeš by oslavil 4. března 2010 své osmdesáté narozeniny. Bohužel není již dvanáct let mezi námi, ovšem vzpomínky pamětníků na tuto svéráznou postavu nejen brněnských šachových

Více

ŠACHOVÝ ODKAZ MICHAILA BOTVINNIKA MLADÝM Ing. Vratislav Hora Talent a práce V historii šestý mistr světa se narodil 17. dubna 1911 v Petrohradě v

ŠACHOVÝ ODKAZ MICHAILA BOTVINNIKA MLADÝM Ing. Vratislav Hora Talent a práce V historii šestý mistr světa se narodil 17. dubna 1911 v Petrohradě v ŠACHOVÝ ODKAZ MICHAILA BOTVINNIKA MLADÝM Ing. Vratislav Hora Talent a práce V historii šestý mistr světa se narodil 17. dubna 1911 v Petrohradě v Rusku. Šachy se naučil až ve 12 letech, ale díky velkému

Více

Open Air Chess Festival 2009 27. června na dvoře ZŠ Staňkova v Brně

Open Air Chess Festival 2009 27. června na dvoře ZŠ Staňkova v Brně Open Air Chess Festival 2009 27. června na dvoře ZŠ Staňkova v Brně Z novinářského hlediska by měla mít zpráva o bleskovém turnaji brněnské Lokomotivy nadpisy typu: Vojta Plát nepostoupil do finále, Pro

Více

Zápas s Dr. Tarraschem

Zápas s Dr. Tarraschem Zápas s Dr. Tarraschem Vajnštejn Myslitel (o Laskerovi) Fizkultura i sport, 1981 Tento zápas byl nejvážnější a nejdůležitější zkouškou Laskerových světonázorů, jeho šachové síly od toho dne, kdy vyhrál

Více

O pohár místostarosty 2013

O pohár místostarosty 2013 O pohár místostarosty 2013 Každý turnaj začíná nejméně o den dříve, než se pouští hodiny v prvním kole. To jsme s několika účastníky probrali hned po jistých neúspěších na začátku zářijového turnaje O

Více

Strategie hry při rošádách na různá křídla.

Strategie hry při rošádách na různá křídla. Jiří HAVLÍČEK Školení trenérů 2. třídy 2013 Strategie hry při rošádách na opačná křídla 1 Strategie hry při rošádách na různá křídla. Trenérská práce Autor: Ing.Jiří Havlíček Datum: 23.června 2013 Místo

Více

9PzP-zP-+PzP0 9tRNvLQmK-+R0 xiiiiiiiiy

9PzP-zP-+PzP0 9tRNvLQmK-+R0 xiiiiiiiiy Jak to bylo v Bučovicích. Na zájezd do Bučovic, které v naší C skupině Krajského přeboru II. třídy figurovaly před 4. kolem tuším na posledním místě, nás obeslal v dostatečném předstihu kapitán Ondra Kašpárek.

Více

Borovička Libor - Šachový památníček pro mistra Borovičku Jihlavský bohém STŘÍDA - URBAN

Borovička Libor - Šachový památníček pro mistra Borovičku Jihlavský bohém STŘÍDA - URBAN Borovička Libor, Ing., nar. 23.7.1929. Šachy hrál již na studiích v Praze, potom v Jihlavě a od roku 1961 v Brně. Získal kvalifikaci kandidáta mistra sportu a v sezóně 1970/71 dosáhl jako náhradník Lokomotivy

Více

Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba.

Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba. Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba. Jedním z nejznámějších a nejvyhlášenějších šachových skladatelů je Samuel Loyd (1841-1911). Narodil se ve Filadelfii a v mládí byl veselým

Více

KOMBINAČNÍ MOTIV VAZBA

KOMBINAČNÍ MOTIV VAZBA Výstupní trenérská práce školení šachových trenérů 2. třídy KOMBINAČNÍ MOTIV VAZBA Metodické zpracování pro různé úrovně od začátečníků po I. VT Autor: Miloš Hüttner Kombinační motiv vazba str. 2 OBSAH

Více

Q+ +

Q+ + Tvrdý boj s Kuřimí B Tentokrát jsme výjimečně jeli na zápas vlakem ovšem do Kuřimi trvá cesta osobákem asi tak 18 minut. Před odjezdem se v nádražní hale postupně objevovalo několik šachistů např. dr.

Více

Simultánka v Blansku (červen 2012) Vlastimil Chládek pozval řadu svých známých a přátel na slavnostní otevření své nové akvizice na moderní hotel

Simultánka v Blansku (červen 2012) Vlastimil Chládek pozval řadu svých známých a přátel na slavnostní otevření své nové akvizice na moderní hotel Simultánka v Blansku (červen 2012) Vlastimil Chládek pozval řadu svých známých a přátel na slavnostní otevření své nové akvizice na moderní hotel zrenovované staré Zámecké sýpky v Blansku. Při této příležitosti

Více

Internetový čtrnáctideník pro šachové nadšence hledající zábavu i poučení.

Internetový čtrnáctideník pro šachové nadšence hledající zábavu i poučení. Z mě ň t e pohled na šach 05 y! 201 4 Internetový čtrnáctideník pro šachové nadšence hledající zábavu i poučení. Capablanca učí šachy Minule jsme zmínili tzv.trojúhelník. Jde o manévr krále, který donutí

Více

MOZEK 2011 PARTIE. 7. Jc3 Jf6 8. Se3 b6 9. Dd2 O-O O. O 10. Sf4! Narusuje souhru cerneho Db7 11. Sh6 Vymena obrance krale Ve8 12.

MOZEK 2011 PARTIE. 7. Jc3 Jf6 8. Se3 b6 9. Dd2 O-O O. O 10. Sf4! Narusuje souhru cerneho Db7 11. Sh6 Vymena obrance krale Ve8 12. 1 2 3 Nekonečný fotoromán Přestavba 2010 Jak kdysi poznamenal Filous fotoromán je nezbytnou součástí každé ambiciózní tiskoviny. Návod: 1) Tužkou si sami vyplňte prázdné bubliny. 2) Gumou zase vše vymažte.

Více

Letní šachový tábor. Čarták 2005

Letní šachový tábor. Čarták 2005 Letní šachový tábor Čarták 2005 Předmluva Vážení čtenáři, letos jsme pro vás již po deváté připravili metodickou příručku ze šachového soustředění reprezentační mládeže na Čartáku. Úvodní povídání o 7.

Více

V zahájení se každým tahem snažíme.. (doplňte) tak, aby mířily.. (doplňte) Netaháme

V zahájení se každým tahem snažíme.. (doplňte) tak, aby mířily.. (doplňte) Netaháme ČÁST A) Šachová zahájení dělíme na tři skupiny: 1.. hry úvodní tahy.. 2. hry úvodní tahy 3. hry úvodní tahy... V zahájení se každým tahem snažíme.. (doplňte) tak, aby mířily.. (doplňte) Netaháme (doplňte)

Více

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0 Derniéra na Lokálce Na webu Lokomotivy Brno se před časem objevila výzva, abychom se přišli podívat v neděli 19. dubna 2015 na poslední zápas sezóny, který odehraje ve II. lize E naše Béčko proti Orlům

Více

Mistr Amos Pokorný (1890-1949) v roce 1912. (Mladý český bratr, právník, budoucí legionář a vojenský soudceamos Pokorný)

Mistr Amos Pokorný (1890-1949) v roce 1912. (Mladý český bratr, právník, budoucí legionář a vojenský soudceamos Pokorný) Mistr Amos Pokorný (1890-1949) v roce 1912 (Mladý český bratr, právník, budoucí legionář a vojenský soudceamos Pokorný) Brněnský rodák Amos Pokorný vysokoškolská studia nastoupil v Praze na právnické fakultě

Více

Ženský turnaj v Praze 1936

Ženský turnaj v Praze 1936 Ženský turnaj v Praze 1936 Pražská župa. O velkých podnicích podzimní sezony memoriálu V. Kautského a jubilejních turnajích Důstojnického š. k. referovali jsme minule, resp. referujeme níže. Po stránce

Více

Jan Kalendovský Memoriál JUDr. Floriana 2013 Násedlovice 25. května 2013

Jan Kalendovský Memoriál JUDr. Floriana 2013 Násedlovice 25. května 2013 Jan Kalendovský Memoriál JUDr. Floriana 2013 Násedlovice 25. května 2013 Ve dnech 24.-25. května 2012 se konal 29. ročník Memoriálu JUDr. Jaromíra Floriana, jehož pořadateli byli TJ Moravia Násedlovice,

Více

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 2. díl (5. - 10. lekce)

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 2. díl (5. - 10. lekce) ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Šachová cvičebnice, 2. díl (5. - 10. lekce) V tomto materiálu najdete řešení příkladů a cvičení z Šachové cvičebnice, 2. dílu. Úkoly ve cvičebnicích doplňují základní materiál Metodická

Více

XIIIIIIIIY 8rwq-tr-vlk+0 7+-+n+pzpp0 6pzplzpp+-+0 5+-+-+-+-0 4PzPPwQPzP-+0 3+-sN-+-zPP0 2-vL-+-+LmK0 1+-+R+R+-0 xabcdefghy

XIIIIIIIIY 8rwq-tr-vlk+0 7+-+n+pzpp0 6pzplzpp+-+0 5+-+-+-+-0 4PzPPwQPzP-+0 3+-sN-+-zPP0 2-vL-+-+LmK0 1+-+R+R+-0 xabcdefghy GM Igor Štohl JEŽEK Pochopení prostorové převahy se od časů Siegberta Tarrasche hodně změnilo. Ten kdysi hlásal, že stísněná pozice je zárodkem prohry. Dnes je známo více systémů, ve kterých se zejména

Více

Pátá lekce Špatný střelec realita, dogma nebo chiméra? II. díl

Pátá lekce Špatný střelec realita, dogma nebo chiméra? II. díl Pátá lekce Špatný střelec realita, dogma nebo chiméra? II. díl V první části článku o tzv. špatném (i špatném ) střelci jsme již měli možnost posoudit, zda obecná a známá floskule týkající se problémového

Více

(2154) - (2042) [B52]

(2154) - (2042) [B52] Univerzitní trápení. Na neděli 18. ledna 2015 jsem se v podstatě těšil jako na den odpočinku, kdy budu dopoledne sedět u počítače a odpoledne si hrát s vnoučaty Terezkou, Barunkou a Kačenkou, která k nám

Více

VĚŽOVÉ KONCOVKY S VÍCE PĚŠCI TVORBA AKIBI RUBINSTEINA

VĚŽOVÉ KONCOVKY S VÍCE PĚŠCI TVORBA AKIBI RUBINSTEINA Jiří Tůma Školení trenérů 3. třídy 2004 Věžové koncovky Akiby Rubinsteina 1 Seminární práce trenér III. třídy Téma věžové koncovky s více pěšci, tvorba Akibi Rubinsteina Zdroje: Akiba Rubinstein Ju. S.

Více

XIIIIIIIIY 9r+-tr-+k+0 9+-+nwq-+p0 9p+pzpp+p+0

XIIIIIIIIY 9r+-tr-+k+0 9+-+nwq-+p0 9p+pzpp+p+0 Debakl proti Univerzitě Z Bohunic jsem na nedělní utkání Lokomotivy F proti Univerzitě vyrazil dost brzo, takže jsem byl v klubovně na Staňkově už tři čtvrti hodiny před zápasem. Na místě děje byli jenom

Více

GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1. Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky

GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1. Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky GM Petr VELIČKA Školení trenérů 2.třídy 2004 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky 1 Přechod ze zahájení a střední hry do koncovky Šachová hra se skládá ze tří základních etap: Zahájení, střední

Více

(1884) - (1964) [B01]

(1884) - (1964) [B01] Prohra v Hodoníně. Moje příprava na utkání Lokomotivy F v Hodoníně spočívala jednak ve zjištění naší pravděpodobné sestavy, což jsem získal od našeho kapitána Jurigy, který se mne zároveň s touto důležitou

Více

Nebo v této: Nebo v této:

Nebo v této: Nebo v této: Pružnost a pevnost Tak se tuším nazývá část Nauky o materiálu, kterou učí studenty na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně odborný asistent Doc., Ing. Stanislav Věchet, CSc., nar. 13. září 1949. A

Více

Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015

Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015 Jan Kalendovský Bystrcký rapid 2015 Je sobota 12. září 2015 a já začínám být na zastávce tramvají u nás v Bohunicích trochu nervózní. Na ukazateli odjezdů tramvají se objevuje hlášení, že šestka přijede

Více