Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů"

Transkript

1 Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK hlasů Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK hlasů Mgr. Olga Strašáková 53 let, kandidátka NKK hlasů Ing. Pavel Hašek 54 let, kandidát NKK hlasů Mgr. Karel Machálek 40 let, kandidát NKK 958 hlasů Marie Sedláčková 64 let, kandidátka NKK 887 hlasů Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mgr. Hana Vaňková 52 let, kandidátka NKK 855 hlasů Radek Škrášek 49 let, kandidát KDU-ČSL 564 hlasů Ing. Bc. Jaroslav Olbert 45 let, kandidát KDU-ČSL 540 hlasů JUDr. Antonín Blažek 35 let, kandidát KSČM 384 hlasů Václav Seménka 53 let, kandidát Ano hlasů Mgr. Rudolf Korábek 47 let, kandidát ČSSD 356 hlasů Mgr. Michaela Hubíková 30 let, kandidátka KDU-ČSL 444 hlasů NAPIŠTE NÁM: Jiří Lůčný 56 let, kandidát Ano hlasů Bronislav Kozelek 41 let, kandidát Ano hlasů První pracovní zasedání Zastupitelstva města Kunovice ve volebním období se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

2 Přečtěte si: Zimní údržba komunikací str. 4-5 Aktuálně ze škol str. 6-9 Oslavy 28. října str. 10 Co nového v PIKu str. 11 Společenské informace str. 12 Padesátiletá Děcka str. 13 Divadelní premiéra str. 14 Haló, tady Bělinka str. 16 Novinky v knihovně str. 19 Sportovec roku 2013 str Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne ve společenském sále Panského dvora v Kunovicích Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. l), m) a n) a 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů STANOVILO: počet členů rady města 5 URČILO: funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni takto: starostka města, místostarosta města ZVOLILO: starostku města Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA, místostarostu města Ing. Pavla Vardana a další členy rady města: Mgr. Olgu Strašákovou, Ing. Pavla Haška a Ing. Jaroslava Olberta SCHVÁLILO: v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů Jednací řád Zastupitelstva města Kunovice ZŘÍDILO: v souladu s ustanovením 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů: finanční výbor a kontrolní výbor URČILO: v souladu s 118 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů finančního výboru 5 a počet členů kontrolního výboru 5 ZVOLILO: v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předsedu finančního výboru Mgr. Rudolfa Korábka v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předsedu kontrolního výboru JUDr. Antonína Blažka v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členy finančního výboru Ing. Vladimíra Boráně, Radka Škráška, Mgr. Karla Machálka a Mgr. Hanu Vaňkovou v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Demla, Václava Seménku, Mgr. Tomáše Zůbka, Mgr. Iva Ertla KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 5. ledna 2015, uzávěrka redakčních příspěvků 3. prosince Z ustavujíící schůze Zatupitelstva města Kunovice strana 2 12/2014

3 Radniční okénko Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, vámi zvolené Zastupitelstvo města Kunovice mě na svém ustavujícím zasedání opět zvolilo starostkou. Děkuji vám za důvěru, velmi si jí vážím. Je pro mě velkou ctí stát v čele města Kunovice a zastupovat vás, občany našeho města, navenek, jak mi stanovuje zákon. Budu se snažit, abych vás vždycky reprezentovala důstojně. Funkci starostky přijímám s úctou a pokorou. Ze své čtyřleté zkušenosti už vím, že je to velký závazek, velká zodpovědnost, ale také služba vám, občanům. Nechci být ale sloužícím. Kunovice potřebují ve svém čele člověka, který má jasnou vizi, určuje směr a určuje další rozvoj města. Ale také člověka, na kterého se mohou občané s důvěrou obrátit v tíživé situaci. Doufám, že tato očekávání naplním. Nic však člověk nezmůže sám. Potřebuje kolem sebe tým lidí, se kterým se může poradit, požádat o odborný názor. Tým, na nějž se může spolehnout a který pomůže realizovat sny, plány a tužby, ale řešit i každodenní problémy, KUNOVJAN týkající se chodu města. A takový tým pracuje na městském úřadu. Přála bych si, aby úředníci nebrali svou práci jen jako zdroj příjmů a svůj úřad, ale jako službu občanům a práci ve prospěch města a jeho obyvatel. A aby dodržovali Etický kodex úředníka MěÚ Kunovice. Jsem ráda, že si občané zvolili zastupitelstvo, které je složeno z lidí, kteří již dlouhodobě pro město a jeho občany pracují bez ohledu na politickou příslušnost. Věřím, že mi zastupitelstvo bude oporou a že společně budeme přijímat moudrá rozhodnutí ve prospěch rozvoje našeho města a jeho občanů. Mými nejbližšími rádci a spolupracovníky byli zvoleni místostarosta Ing. Pavel Vardan a další radní, a to Mgr. Olga Strašáková, Ing. Pavel Hašek a Ing. Jaroslav Olbert. Věřím, že se nám společně bude dařit zvelebovat Kunovice, vést je k prosperitě a vytvářet vám, občanům, slušné podmínky pro spokojený život. Ivana Majíčková, starostka města Kunovice Rekonstrukce ulice Panská Na přelomu října a listopadu měla být zahájena rekonstrukce ul. Panská. Dokončení akce je plánováno do konce června 2015, jelikož část rekonstrukce komunikace je hrazena z dotace v rámci akce Areál jízdy králů Kunovice. Rekonstrukce komunikace navazuje na práce před areálem Jízdy králů, které budou ukončeny v květnu příštího roku. Jelikož ul. Panská je jedinou přístupovou komunikací k letišti a průmyslovému areálu Nový Let, bude stavba prováděna na 4 etapy. 1. a 2. etapa je úsek od odbočky k Panskému dvoru po křižovatku s ul. Jana Hrubého, 3. a 4. úsek je zbylá část komunikace po železniční přejezd. Každá etapa představuje uzavření poloviny vozovky, průjezd bude řízen semafory po jedné polovině vozovky. V říjnu město obdrželo informaci od společnosti Aircraft Industries, a.s., že v prvním čtvrtletí příštího roku je plánován příjezd nadměrného nákladu do společnosti. Jedná se o dovoz nadměrného lisovacího zařízení pro leteckou výrobu. Po obdržení podkladů k velikosti nákladu vč. soupravy by mohlo dojít k poškození rozestavěné vozovky. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby bude na vrchní pojížděnou vrstvu vozovky použit speciální asfaltobeton, který je nutno klást v celé ploše za úplné uzavírky, byl s dodavatelem stavby, firmou STRABAG, a.s. dohodnut posun zahájení prací na březen příštího roku. Termín dokončení stavby (červen 2015) zůstává zachován. O dalším postupu, včetně konkrétnějších informací budeme informovat v únorovém čísle městského zpravodaje Kunovjan. Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a výstavby Vážení spoluobčané, od pondělí 3. listopadu 2014 se pytle na tříděný odpad vydávají v Městském informačním centru Kunovice, Na Rynku 886, bývalé Prachmanovo. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice Zasedání Zastupitelstva města Kunovice čtvrtek 11. prosince2014 Schůze Rady města Kunovice čtvrtek 18. prosince 2014 čtvrtek 15. ledna /2014 strana 3

4 Zimní údržba komunikací v Kunovicích A zase je to tady. Pravidelně, každoročně se opakující záležitost, kterou někteří milují a jiní z toho nijak nadšeni nejsou. Zimní čas. Čas vánočních svátků, zimních dovolených a prázdnin, ale taky čas ranního probouzení se do tmy, všudypřítomné zimy a spousty oblečení, zimních plískanic a hlavně nekonečného odklízení sněhu, který padá zrovna v nejnevhodnější dobu. Za výkon zimní údržby komunikací v Kunovicích odpovídá: na komunikacích I. a II. třídy (obchvat I/50, tř. Vítězství, Na Rynku, nám. Svobody, Pekařská, Husitská, Novoveská, Lidická, Osvobození) firma Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o., Uherské Hradiště. na místních komunikacích vozovkách firma HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště na místních komunikacích (chodníky a vybraná veřejná prostranství, přechody pro chodce, autobusové zastávky, schodiště, mosty, cyklostezky) firma Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice. Je třeba si uvědomit, že přestože to jsou tři firmy, ve skutečnosti z těchto firem bude vlastní zimní údržbu komunikací v celých Kunovicích provádět dohromady maximálně 10 zaměstnanců s přidělenými speciálními vozidly nebo jen s lopatou v ruce. Pro plnění úkolů dostali přesně stanoveno, které komunikace mají uklízet a v jakých časových limitech. Osobně si myslím, že dostali úkol velmi nesnadný a nebude lehké jej plnit. Zároveň jsem však přesvědčen, že přes uvedenou skutečnost, se opět najde spousta lidí, kteří budou tvrdit, že vše dělají špatně, práci odvádějí pozdě a budou jim klást nejrůznější překážky, aby jim tu práci ještě více znesnadnili. Tím mám na mysli zejména špatně zaparkovaná vozidla, která neumožní v některých lokalitách zimní údržbu provést. Je třeba si rovněž uvědomit, že závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklé povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací není možno zmírnit okamžitě v celých Kunovicích během jediné půlhodiny. Proto plán zimní údržby obsahuje priority údržby místních komunikací jak časové, tak i místní. Tyto priority vyplývají z rozdílné důležitosti jednotlivých místních komunikací, z provozu na nich a z ekonomických možností jejich vlastníka. Závady ve sjízdnosti místních komunikací způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky se odstraňují nebo zmírňují bez zbytečných odkladů a přiměřeně k vzniklé situaci. S odhrnováním sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla cca 5 cm. Sjízdnost a schůdnost místních komunikací se zajišťuje podle pořadí důležitosti ve lhůtách: I. pořadí: do 4 hodin po spadu sněhu nebo ukončení mrznoucího deště: Na Drahách včetně slepé ulice k podjezdu obchvatu I/50, tř. Vítězství zálivek autobus. zastávky u benzínky AGIP, Obchodní od obchodního domu SLOVÁCKO po stavebniny VANTO, Na Rynku placené parkoviště a zálivky autobus. zastávek, náměstí Svobody placené parkoviště včetně prostor před objektem hasičů, Panská, Na Záhonech, Na Bělince, příjezdová komunikace k letišti (účelová), Jana Hrubého, Pod Kostelem, Záhumní, V Lánech, Obecní, Mládežnická, V Humnech část od Mládežnické kolem zdravotního střediska po Cihlářskou, Cihlářská, Letecká, točna autobusů (u I/55 směrem na Ostr. Novou Ves), Červená cesta část od Pekařské po Na Samotě, Na Samotě část od křiž. s ul. Červená cesta po Osvobození, Úvoz, U Pálenice, Olšavní II. pořadí: do 12 hodin po spadu sněhu nebo ukončení mrznoucího deště: Ve Strhanci, V Pastouškách část od Na Rynku po PIK a dále po Potočnou, Potočná část od křižovatky s ul. V Pastouškách po Na Rybníčku, Na Rybníčku, V Grni, Na Zelničkách část od V Grni po Lidickou, V Humnech část od zdravotního střediska po Cihlářská a po Legionářů, Legionářů, Ke Koupališti (komunikace od II/498 po koupaliště), Na Hrabůvkách (po začátek zástavby na ul. Na Zelničkách), Na Zelničkách, Na Rybníku, Za Mlýnem, Na Karmaku, Kamenná, Šlerkova horní část, Novoveská část od silnice I/55 po Šlerkovu, komunikace kolem parku mistra Jan Husa, Na Výšině, Na Samotě, Na Bařince, Na Hrázi, Červená cesta část od křiž. s ul. Na Hrázi po Osvobození včetně slepé uličky, Slunečná, Na Strnisku, Záchalupčí, V Zátiší, Za Stodolami, Na Dolině, Farská III. pořadí: po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po spadu sněhu nebo ukončení mrznoucího deště: Na Řádku, Pod Valy, V Pastouškách část od křižovatky V Pastouškách po Potočnou (křižovatka u železnice), Na Blatách, U Pumpy, V Úzkých, Šlerkova spodní část včetně výjezdu na Husitskou, spojovací komunikace mezi I/55 (Novoveská) a II/498 (Osvobození), Ohradní, Hliněná, Svahová, V Hliníku mimo zadní nezpevněnou část, Na Konci, panelová cesta od Cihlářské po I/50 H (prodloužení Lidické) Schůdnost místních komunikací se zajišťuje podle pořadí důležitosti v těchto časových lhůtách: I. pořadí (do 4 hodin): a) chodníky a mosty: tř. Vítězství, Potočná část od tř. Vítězství po křiž. V Pastouškách (podél řeky Olšavy), Na Rynku, nám. Svobody, Panská část kolem objektu PIK až po železnici (pravá část), chodník od Panské směrem ke sportovní hale a dále kolem Komunitního centra po ul. V Pastouškách, Lidická oboustranně část od nám. Svobody po křiž. s ul. Mládežnická, Mládežnická, V Humnech část od Mládežnické po zdravotní středisko, Obecní, Osvobození oboustranně část od nám. Svobody po křiž. se Záhumní, Pekařská levá část, Husitská levá část, Novoveská levá část, Červená cesta levá část od Husitské po Na Výšině, Olšavní, U Pálenice b) autobusové zastávky: tř. Vítězství oboustranně u AGIP, Na Drahách (u nádraží ČD), Na Rynku oboustranně, Lidická oboustranně (poblíž Mládežnické), Husitská u školy na Červené cestě, Novoveská činžovní domy, Panská oboustranně, Na Bělince oboustranně c) přechody pro chodce: 1x tř. Vítězství poblíž AGIP, 7x tř. Vítězství křižovatka u obchodu Slovácko, 1x Na Rynku poblíž křiž. s Olšavní, 1x Na Rynku u autobusových zastávek, 1x V Grni na křiž. s Na Rynku, 4x nám. Svobody na křižovatce Panská, Pekařská a nám. Svobody, 1x nám. Svobody na parkovišti před MěÚ, 2x nám. Svobody na křiž. s Osvobození, 1x Lidická poblíž Mládežnické, 1x Osvobození poblíž Obecní, 1x Pekařská poblíž Záhumní, 2x Husitská u ZŠ na Červené cestě strana 4 12/2014

5 d) schodiště: 1x tř. Vítězství u železničního nadjezdu, 1x nám. Svobody u školy II. pořadí (do 12 hodin): a) chodníky a mosty: Lidická oboustranně část od křižovatky s Mládežnickou až do konce směrem na Míkovice, Panská část od nám. Svobody po železnici (levá část), Na Záhonech, Na Bělince, Pekařská pravá část a chodník kolem kostela, Husitská pravá část, Letecká, Na Zahrádkách (vozovka), Novoveská pravá část, Záhumní, V Humnech část od zdravotního střediska po garáže a Cihlářskou, Cihlářská část od Obecní po V Humnech, Cihlářská část kolem objektu Domu pro seniory, cyklostezka Potočná Petříkovec včetně části komunikace v lokalitě Zahrady, cyklostezka podél Olšavy (od Na Rybníčku po lávku přes Olšavu u Letu), most přes Olšavu spojující Potočnou a Na Strhanci, most přes Olšavu spojující Olšavní a Na Řádku, cyklostezka od Na Řádku směrem k firmě Alena Chrástková b) autobusové zastávky: Lidická konec (Slovliker), Osvobození oboustranně EPI, Nový Dvůr oboustranně c) přechody pro chodce: 1x Lidická poblíž Svahové, 1x Osvobození poblíž EPI, 1x Nový Dvůr u autobusových zastávek d) schodiště: 1x Kamenná od Husitské, 1x Šlerkova spojovací schody mezi horní a dolní cestou III. pořadí (nejpozději do 48 hodin): a) chodníky a mosty: Novoveská (k činžákům), Na Výšině, Červená cesta část od Slunečné po Na Samotě, Slunečná, Kamenná, Farská, Na Strnisku, Na Dolině, Za Stodolami, V Zátiší, V Úzkých, Jana Hrubého, Pod Kostelem, V Grni, Na Zelničkách, Na Rybníku, Na Karmaku, Nový Dvůr KUNOVJAN Zařazení komunikací do jednotlivých pořadí je v dokumentu, který se nazývá Nařízení města Kunovice č. 2/2011 a jeho přílohy č. 1 Plán zimní údržby ve městě Kunovice. Tento dokument je přístupný na webových stránkách města Kunovice v části Vyhlášky. Je zcela samozřejmé, že pro každého občana je tím nejdůležitějším právě prostor, který zajímá jen nás. Takže jen těžce chápeme, proč v sousední ulici vozidlo provádějící zimní údržbu již projelo, ale u nás ještě ne. A potom přijede, až já mám již před domem odhrnuto a již uklizenou plochu mi zase zahrne sněhem. Koho by to nenaštvalo? Lidsky tyto situace chápu (sám je doma taky zažívám), ale profesionálně vím, že to jinak zařídit nelze. Takže prosím spoluobčany o shovívavost a porozumění v těchto záležitostech a taky o spolupráci a pomoc při úklidu v okolí vlastního domu. Je třeba mít taky na paměti, že při provádění zimní údržby komunikací se jen zmírňují následky zimy. Není cílem vytvořit v zimě na komunikacích letní podmínky. Toto mnozí občané nechtějí pochopit. Je proto nutné ve svých denních aktivitách počítat s tím, že venku je zima a je třeba se tomu přizpůsobit. Svá osobní vozidla připravit na zimní provoz, omezit jízdu na kole, vzít si odpovídající zimní neklouzavou obuv apod. Zákon hovoří, že sjízdnost a schůdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců, přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve sjízdnosti a schůdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla a chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Nepodceňujme proto zimu a snažme se jí přizpůsobit. Úplné Nařízení města Kunovice č. 2/2011, které bylo schváleno usnesením Rady města Kunovice č. 474/15./2011 dne 6. října 2011, je přístupné na webových stránkách města Kunovice v části Vyhlášky a je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Kunovice. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Soutěž Vstřícný zaměstnavatel roku je zpět Nominujte společnosti do soutěže Vstřícný zaměstnavatel 2014, která oceňuje snahu zaměstnavatelů následovat nejmodernější trendy v personalistice. Zvyšovat povědomí o pozitivním efektu prorodinných opatření ve firmách. Prezentovat příklady dobré praxe, jak lze skloubit práci a rodinu. Soutěž pořádá projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/zaměstnankyň. Společnosti mohou nominovat i sami zaměstnanci/kyně. Ti navíc dostanou 500 Kč, pokud zaměstnavatel nominaci přijme. Snaží se váš zaměstnavatel slaďovat pracovní a rodinný život zaměstnanců/kyň? Tak jej určitě nominujte! Jak nominovat? Nominace můžete zasílat do prostřednictvím formuláře na nebo em na či osobně v Městském informačním centru v Kunovicích. Nominovat může zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Navíc zaměstnanec, který nominuje svého zaměstnavatele, obdrží finanční dar 500 Kč v případě, že ten bude s nominací souhlasit. Jak bude probíhat hodnocení? Z nominovaných zaměstnavatelů vybere realizační tým projektu finalisty splňující kritéria jednotlivých kategorií určených ve formuláři k soutěži. Závěrečné hodnocení provede hodnoticí komise a stanoví vítěze a oceněné v jednotlivých kategoriích. Všichni finalisté získají ocenění v podobě certifikátu. Vítězové obdrží finanční odměnu. Vyhlášení výsledků proběhne na závěrečné konferenci projektu Slaďování na Kunovicku v březnu roku Podrobnosti najdete na stránce Projekt Slaďování na Kunovicku spolufinancuje Evropský sociální fond a rozpočet ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost. Barbora Dojčár Majíčková 12/2014 strana 5

6 Základní škola U Pálenice Stříbro a bronz z krajského kola Stříbrné a bronzové medaile vybojovali zástupci naší školy v krajském kole soutěže ve stolním tenisu. Stříbro získal chlapecký tým ve složení Šimon Frýsa, Šimon Kocáb, Jakub Machálek a Jáchym Pavlíček, bronzem se může po zásluze chlubit dívčí dvojice Tereza Juráková a Viktórie Volasová. Úspěchem je také čtvrté místo, které získaly Karolína Klišíková a Lucie Čižková. Krajské kolo, stejně jako kolo okresní, se už tradičně uskutečnilo v tělocvičně naší školy, zásluhu na tom má paní učitelka Jiřina Gogolová. Krajského kola se kromě naší školy zúčastnili žáci a studenti ze Zlína, Rožnova pod Radhoštěm, Uherského Hradiště, Holešova, Vsetína a Vlčnova. Žákovské shromáždění Odtajnit dlouho očekávané výsledky školního sběru a sdělit páleničářskému světu, kdo získal skvělé právo na dvoudenní školní výlet. Tato výsada po zásluze patřila členům žákovského parlamentu, využili ji během tradičního shromáždění všech žáků školy, prvním v tomto školním roce. A protože o výsledcích školního sběru se dočtete na jiném místě, budou se následující řádky věnovat samotnému žákovskému shromáždění. Bylo skvělé! Minimálně v tom, že jeho obsah si členové parlamentu znovu připravili sami, jen s metodickou pomocí vyučujících. Po zábavné hře pro pedagogy a jejich žákovské týmy tak následovalo už zmiňované vyhlášení výsledků sběru, překvapivě doprovázené obrázky atraktivních a netypických sedaček. Souvislost? Právě tyto sedačky se během příštích měsíců objeví v naší škole, žáci zastupující v parlamentu všechny třídy tak chtějí využít peníze vydělané sběrem. Na definitivní podobě sedaček, stejně jako na jejich umístění, budou žáci v příštích týdnech pracovat společně s vyučujícími. Platí to i pro umístění dalšího atraktivního objektu, který škola díky svým aktivitám získá od Univerzity Tomáše Bati. Shromáždění mělo spád, pomohl tomu i herecký talent Šimona Ludvíčka. Ten nezaměnitelným způsobem prezentoval výsledky žákovské ankety spojené se školní jídelnou a s vtipem představil způsob, kterým žákovský parlament vyřešil problém žvýkaček zapomenutých na jídelních stolech či pod nimi. Sbírali (skoro) všichni Když je motivací pro nejlepší třídu dvoudenní výlet, to se pak ve škole dějí neuvěřitelné věci. Řeč je o sběru papíru a nově vytvořených podmínkách tradiční školní akce. Vyhrát mohla jen ta třída, ve které se do sběru zapojili skutečně všichni žáci. Výsledek byl nad očekávání, do sběru se aktivně zapojilo víc než devadesát procent žáků školy a nějaké to kilo přinesli dokonce všichni deváťáci. Celkem těch kilogramů bylo víc než osmnáct tisíc, k tomu ještě 500 kilo textilu. Vyhrát může jen jeden, tentokrát to byla 3. B. Přes smutek a výrazné rozčarování, které zavládly v poražených třídách, věříme, že se jednalo o zklamání dočasné. Peníze vydělané sběrem totiž zůstávají žákům a oni rozhodují o jejich využití. Ze školy tak ještě jednou děkujeme všem sběračům a jejich ochotným rodičům. Učili jsme se v ulicích měst Víc v ulicích Kunovic a sousedního Uherského Hradiště než ve třídách prožili během posledního říjnového dne výuku žáci naší školy. Zahájili jsme totiž projekty s názvy Poznej Kunovice (pro první stupeň) a Poznej Uherské Hradiště (pro druhý stupeň). Více než tři stovky žáků tak procházely oběma městy a plnily úkoly podle pracovních listů, které pro ně připravili vyučující. Žáci prvního stupně teď utřídí své poznatky a výsledky projektu předvedou na konci listopadu. Pro žáky druhého stupně se jednalo pouze o úvodní projektový den, projekt totiž na druhém stupni propojí výuku prakticky všech předmětů, a to vše až do poloviny prosince Cíle obou projektů jsou tyto: Umožnit žákům chápat probíranou látku v souvislostech. Modelovými úkoly dokázat potřebnost probírané látky pro každodenní praxi, a to ve všech předmětech. Do jednoho projektu spojit učivo různých předmětů, probírané v době od října do poloviny prosince. Lovíme podnikavé duchy Unikátní kroužek s názvem Lovci podnikavých duchů funguje v tomto školním roce v naší škole. Tým lovců prožívá od září dobrodružný příběh, v němž se formou hry učí spoustu nových dovedností. Členové kroužku pracují v týmu, učí se vyjednávat, bránit se manipulaci, zvládat projevy svých emocí, hledat různá řešení problémů. Lovci jsou na stopě tajemných bytostí, které je naučí, že štěstí a úspěch mají ve svých rukou a nemohou spoléhat na to, že se vždy o ně někdo postará. Je to kroužek plný pohybových a tvořivých her spojených příběhem. Lovci se tak musí hýbat, ale i hodně přemýšlet, a hlavně táhnout za jeden provaz. Když se budou hodně snažit, mohou ve Velké hře vyhrát hlavní cenu. Všemi aktivitami je provází Paní her (vyučující Zdenka Peterková), která lovce učí formou zážitkové a zkušenostní pedagogiky. První třídní schůzka prváčků S nervozitou, obavami a malinko i trémou se během říjnového odpoledne vrátili do své třídy prváčci. Čekala je první třídní schůzka společná s rodiči. Právě jim chtěly děti ukázat, že naše škola je místo, kam se těší, kde mají nové kamarády a kde se učí novým věcem. Podařilo se. Počáteční strach byl ten tam, děti se uvolnily a svoje rodiče plně vtáhly do výuky. Dokonce si pro ně připravily interaktivní výuku a jednotlivé týmy dětských učitelů si všechny rodiče řádně prokleply. Posledním překvapením byla upečená buchta, která všem chutnala. Nálada byla přátelská a příjemná. Všem rodičům děkujeme za příjemné odpoledne. strana 6 12/2014

7 Základní škola Červená cesta Marek Bartošík uspěl v Logické olympiádě V měsíci září dostaly šikovné děti nejen z naší školy nabídku, aby se přihlásily do Logické olympiády, kde si mohly ověřit své logické uvažování při řešení zajímavých úloh. Z několika našich žáků, kteří se do této netradiční soutěže přihlásili, se nejlépe umístil Marek Bartošík, žák V. třídy. Vyřešením několika náročných úkolů, se kterými si lámal hlavu ve svém volném čase, obsadil krásné 7. místo. Tím se dostal mezi desítku nejlepších řešitelů postupujících do krajského kola, které se uskutečnilo ve Zlíně v listopadu tohoto roku. Markovi přejeme jasnou mysl a perfektní logické uvažování při soutěži v krajském kole! Návštěva policistky v naší škole V pondělí 3. listopadu navštívila naší školu prap. Milena Šabatová, která v rámci Preventivního programu Policie ČR seznámila žáky s bezpečnostními pravidly, aby se nestali obětí protiprávního jednání a také aby věděli, jak se zachovat, octnou-li se v situaci, kdy budou potřebovat pomoc policisty. Žáci II. a V. třídy se naučili rozeznávat rozdíl mezi pořádkovým a dopravním policistou a kriminalistou. Zopakovali si pravidla bezpečného chování při setkání s cizí osobou a chování v silničním provozu. Naučili se, jak správně volat na linku tísňového volání 158. Páťáci se také seznámili s nebezpečím, které jim hrozí na internetu, případně používáním mobilního telefonu. Nejmenším se nejvíce líbilo, že si mohli vyzkoušet opravdovou policejní čepici, vestu a pouta. Žáci VIII. třídy už mají jasno v tom, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí. Dověděli se, jaké jsou nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí a dospělých páchaných na dětech a blíže se seznámili s legislativní úpravou ohledně alkoholu, cigaret a drog. Žáky beseda zaujala a živě na téma diskutovali. Projektový den na téma podzim Děti I. stupně se s podzimním obdobím blíže seznámily v projektovém vyučování. Popovídaly si o tomto období, kdy se příroda připravuje na chladnější počasí, na stromech se zbarvují listy, které postupně opadávají, dozrávají plody. Povykládaly si i příběhy o zvířátkách, přečetly si pohádky a naučily se nové básničky a písničky. A že jsou děti šikovné, ve výtvarné výchově vybarvily listy podzimními barvami, vyrobily si figurky a ozdoby z podzimních plodů a materiálů. A nezapomněly ani na symbol podzimu, krásně barevné draky, které při vhodném větrném počasí létají vysoko na obloze. Přírodovědný klokan Žáci VIII. a XIV. ročníku změřili své znalosti v celorepublikové soutěži Přírodovědný klokan. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěžní kategorie jsou dvě, Kadet (VIII. - XIV. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž KUNOVJAN ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. V letošním roce se stali nejúspěšnějšími řešiteli soutěže Přírodovědný klokan následující žáci: 1. místo - Daniel Bajaja, IX. B (86 bodů) 2. místo - Tereza Ondrová, VIII. (80 bodů) 3. místo - Roman Vlachynský, IX. B (76 bodů) Další úspěšní řešitelé: E. Dobrozemská (66 bodů), O. Předložil, M. Kubišová, K. Gaťaříková (64 bodů), J. Kmínek, A. Lyková, A. Klegová, L. Dostálíková (61 bodů), K. Fečíková (60 bodů) Aerobic tour se našim dětem vydařila Druhé kolo soutěže Aerobic tour, které se tentokrát konalo v sobotu 1. listopadu v Tlumačově, bylo pro naše cvičence z kroužku aerobiku velmi úspěšné. Děti nepodcenily přípravu, na tréninku poctivě cvičily a své dresy a účesy opět měly perfektní. Právě proto se dostavil velký úspěch. Hned v I. kategorii (do šesti let) postoupili všichni naši zástupci do finálového kola. Úspěch sklidily Sofinka Procházková, Adélka Hyráková a naše tajné želízko v ohni a jediný mužský zástupce v našem týmu Filípek Drobisz. I v dalších kategoriích dívky zabojovaly a neminulo je finálové kolo. Ve III. kategorii (9 10 let) podaly skvělý výkon Julinka Drobiszová a Johanka Suchánková a zacvičily si ve finále. Ve IV. kategorii (11 13 let) se předvedly Sandra Tibenská a Pavla Míšková. I ostatní naše cvičící dívky podaly skvělé výkony a zaslouží si velkou pochvalu za snahu a nasazení v tak velké konkurenci závodících dětí. Boj proti korupci začíná už na základních školách Žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili zajímavé akce. Šlo o protikorupční program CoZaTo podpořený Nadací Tomáše Bati a Nadačním fondem proti korupci. Programem je provázel Tomáš Fránek, který je seznámil s historií korupce, situaci v České republice, s tím, jaký vliv má na každodenní život. Jednotlivé korupční situace ze života popisoval na komiksu vytvořeném studentkou střední školy. Při pouštění videa s ukázkami korupce nahrané a natočené studenty gymnázia v Uherském Brodě žáci rozlišovali, co je a co není korupce a jak se má odhalit. Dvě hodiny rychle utekly a žáci odcházeli s hlavou plnou nových poznatků. Hvězdy stříbrného plátna zahájily přípravu na polonézu Žáci IX. tříd obou kunovických škol se od konce října připravují na každoroční reprezentační ples. Téma plesu si zvolili Hvězdy stříbrného plátna a ve hvězdné atmosféře se odehrávají i náležité přípravy. Chorografie se tentokrát ujala paní Hana Achilles, která všechny uchvátila svou kreativitou a netradičními nápady, nejen co se týká tance. (Nechte se překvapit!) Škola MESIT Uherské Hradiště, respektive její ředitel Radek Mikula, hvězdám zapůjčil roztomilé kloboučky, za což mu moc děkujeme, a protože se deváťáci už nemohli dočkat, hned v pondělí 3. listopadu proběhlo profesionální focení trpělivě vedené fotografem Radkem Frýsou. Tomu též patří velký dík. Jak si žáci v průběhu nácviku a focení vedli, můžete posoudit na fotografiích na stránkách školy. 12/2014 strana 7

8 Melodram opět ožil Jsou to už čtyři roky, které uplynuly od vyhlášení prvního ročníku Celorepublikové soutěže v interpretaci koncertního melodramu pro žáky literárně dramatických oborů základních uměleckých škol za klavírní spolupráce učitelů ZUŠ. Tuto soutěž vyhlašuje Základní umělecká škola v Šumperku ve spolupráci se sdružením GALIMATYÁŠ. Koná se pravidelně o prvním listopadovém víkendu. Záštitu nad soutěží převzala herečka Hana Maciuchová. Soutěž je hodnocena bodovým systémem podle zadaných kritérií, mezi něž patří: obsahová interpretace textu (vědomé a tvořivé uplatnění výrazových prvků přednesu) technické zvládnutí textu (výslovnost, práce s hlasem a dechem), koordinace recitátora s klavíristou (dynamická vyváženost, frázování, tempo, cit pro hudební složku). Ve třech ročnících této soutěže byla zastoupena i naše ZUŠ Uherské Hradiště pobočka Kunovice. Prvního ročníku se zúčastnily dvě žákyně školy Hana Drštičková v kategorii do 15 let s klavírním doprovodem paní učitelky Petry Foltýnové a Eva Osohová v kategorii studentské s klavírním doprovodem paní učitelky Ireny Černíčkové. Hana Drštičková si ze soutěže odvezla diplom za 2. místo s povinným melodramem Perníková chaloupka a souborem básní J. Žáčka s názvem Melodrámky. Eva Osohová se úspěšně představila s povinným melodramem na baladu K. J. Erbena Štědrý den a hudbu Z. Fibicha a s texty T. Vondrovice Andělé a J. V. Sládka Laň. Obě dívky se pak představily v rámci různých vystoupení na koncertech školy. K dalším žákyním, které měly možnost vyzkoušet si sílu melodramu v rámci 2. ročníku soutěže, patřily Karolína Teimerová a Eliška Martincová. Naši školu taktéž úspěšně reprezentovaly ve spolupráci s Petrou Foltýnovou, která je trpělivě vedla hudebním světem v klavírním doprovodu. Letos se ve dnech 7. až 9. listopadu konal už 4. ročník této soutěže a my jsme tam nechyběli. Kategorii žáků do 15 let reprezentovali Šimon Ludvíček (10 let) a nejmladší soutěžící Ester Kocábová (9 let), oba z kunovické pobočky ZUŠ. Nejdřív se představili s povinnými texty. Ester přednesla Perníkovou chaloupku a Šimon Pár bot. Oba opět doprovázela na klavír Petra Foltýnová, jíž tímto vyslovujeme veliké díky jak za přípravu, tak trpělivost a zejména za umělecký přínos a rozvoj dětských dušiček v této oblasti. Však taky ne nadarmo byla jmenována mezi nejlepšími klavíristy soutěže. Další interpretace se nesla v individuálním výběru textu, a tudíž v osobní výpovědi a postoji dle vlastního temperamentu. Šimona okouzlil text Eduarda Basse Biograf, v němž se vrací k počátkům filmu a prozrazuje svůj vřelý vztah k němu. Esterka si vybrala soubor rozverných zhudebněných básní Josefa Kainara z knihy Nevídáno, neslýcháno, jako například Medvíďátko, Harampádí, Abrakadabraka, Byla noc modrá, Koště a Ptal se včera pána pán. Na pódiu si to všichni tři řádně užívali. A podařilo se. Domů jsme si přivezli dvě ocenění. Šimon 2. místo a Esterka 3. místo. Z úspěchu se radujeme a už teď se těšíme na další vystoupení, na které Vás srdečně zveme. První bude v neděli 7. prosince v rámci Sletu andělů a Poetického večera na Panském dvoře, dále také v programu Vánočního koncertu pobočky ZUŠ v Kunovicích v úterý 9. prosince na tomtéž místě. Přijďte se podívat, stojí to skutečně za to. Za všechny zúčastněné v melodramu zve Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ Kunovice strana 8 12/2014

9 Učíme se od přírody Po úspěšné rekonstrukci celé budovy školky, jsme se dočkali renovace doposud nevyužitého kousku školní zahrady v severní části školního areálu. Zahrada je pojata jako venkovní učebna. Již v roce 2003 byl zpracován projekt Od přírody k civilizaci, ze kterého současný projekt Učíme se od přírody vychází. Jeho cílem je seznámení dětí s přírodou a cyklem života. Současně získají povědomí o ochraně životního prostředí, péči o přírodu a vlivu počasí na úrodu. Školní vzdělávací program Co vidí slunce je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte a environmentální výchovu. Zahrada a jednotlivé prvky v ní umožní dětem zapojit smyslové vnímání ve všech oblastech zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Ve vstupní části zahrady jsou nachystány záhony k výsadbě zeleniny a ovoce, ale i bylinkové spirály. V blízkosti záhonu je také situován kompost a k jednomu z okapů budovy instalována sběrná nádrž na dešťovou vodu. Součástí zahrady je smyslový (pocitový) chodníček, vyskládaný z několika druhů přírodních materiálů (štěrk, kůra, písek, větvičky Mateřská škola KUNOVJAN no vysazovat záhony, pěstovat bylinky a učit se třídit bioodpad, který následně využijeme do kompostu. Za letního počasí můžeme využívat stínu stromů, seznamovat se s přírodními materiály na smyslovém chodníčku, sklízet zeleninu a ovoce, využívat stezku vedoucí kapradím, bludiště mezi kůly, vrbový domek i úkryty v keřích. Na podzim bude potřeba připravit zahradu na zimu a sklidit ovoce. V zimě můžeme s dětmi sledovat odpočívající přírodu, ale zároveň pomáhat přikrmovat ptáčky, kteří u nás přezimují. Zahradu budou využívat především děti naší mateřské školy ze všech sedmi tříd. Fungující ekologický kroužek získá vlastní zázemí pro své aktivity, s cílem rozšiřovat a prohlubovat poznatky dětí. Současně bude sloužit jako tzv. vzdělávací centrum, kam budeme zvát k návštěvě obě základní školy i okolní mateřské školy z regionu, které projeví zájem. Navštěvovat naši zahradu mohou i ekologická centra Trnka a Žabka, se kterými již dlouho spolupracujeme. Může být také využívána ke vzdělávání pedagogů z okolí. Při akcích školy bude možné otevřít vzdělávací zahradu i veřejnosti. Sběr papíru a oblečení Stejně jako v letech minulých jsme ve školce uspořádali sběr papíru ke Dni stromů, který se konal 20 října. Za získané peníze budeme sponzorovat nově narozené žirafí mládě, které přišlo na svět v červenci tohoto roku v ZOO Zlín. Vloni jsme již sponzorovali žirafího samečka Bandele, kterému jsme s předškolními dětmi poblahopřáli i k jeho prvním narozeninám. Kromě sběru papíru, jsme také zorganizovali sbírku oblečení, které následně bylo převezeno do Diakonie Broumov, kde bude poskytnuto potřebným lidem. Všem, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme. apod.). Uprostřed zahrady se nachází vzrostlá lípa a ovocné dřeviny po obvodu. Ve stínu lípy je situována kruhová lavička k posezení a k sezení jsou také určeny klády z kmenů různých stromů, v nichž budou menší otvory k ukrývání přírodnin. V prostoru za lípou jsou vysazeny keře, které vytváří přirozený přírodní úkryt. V jejich blízkosti najdete hmyzí domeček krytý stříškou. Ve stinném koutku jsou torza dřevin, ve kterých je předpoklad přirozeného vzniku broukoviště. Ke stávajícím torzům stromů je instalováno bludiště z kůlů, na kterých je připevněna dřevěná zvonkohra z několika druhů dřev. Zahrada je doplněna i o několik herních prvků v přírodním stylu. V rohu zahrady je vrbový domek a ve svahu jsou pevně zakotveny větší kameny, které umožní stoupání a rozvoj hrubé motoriky dětí. Přírodní zahrada bude využívána ve všech ročních obdobích. Na jaře bude zajímavé pozorovat rašení listí, pupenů a později kvetení ovocných stromů. Dětem bude umožně- Hřiště hraček Navštívili jsme stálou expozici v muzeu v Napajedlech nazvanou Hřiště hraček. Děti se zde hravou formou seznámily s nafukovacími hračkami, které se doposud vyrábí v místním podniku Fatra Napajedla. Po prohlídce muzea zhlédly krátký film o výrobě hraček, plnily připravené úkoly a s danými hračkami si mohly i pohrát. Na závěr jsme zavítali do místní knihovny, kde si děti vyslechly krátkou pohádku. Teracentrum Jak vypadá ve skutečnosti had, ještěr nebo chameleon, o tom se mohly na vlastní kůži přesvědčit děti z naší mateřské školky při návštěvě teracentra právě u nás ve školce. Děti si mohly zvířata zblízka prohlédnout a poznaly známé druhy žijící u nás. Dozvěděly se, jak žijí a čím se živí. Kdo chtěl, mohl si zvířata i pohladit. Děti byly velmi nadšeny. S písničkou jde všechno lépe Děti se velmi bavily při živém hudebním vystoupení kapely Skymusic, která navštívila naši školku s programem Hudební pořad o zdraví. Sólový zpěv za doprovodu kláves a znění mnoha známých dětských i popových písní děti přimělo k radostnému zpěvu, tanci a vykouzlilo úsměv na tvářích. 12/2014 strana 9

10 Vzpomínka na oběti 1. světové války V úterý 28. října si vedení města Kunovice společně se členy mužského sboru a občany města připomnělo vznik Československé republiky a vzpomnělo na oběti 1. světové války u pomníku padlých na náměstí Svobody. Z Kunovic před sto lety narukovalo do c. k. rakousko-uherské armády do konce roku 1914 celkem 600 mužů. Do 28. října 1918 na různých bojištích v Srbsku, Itálii, Rusku i na Slovensku padlo nebo na následky zranění z války zemřelo 115 našich spoluobčanů. Obětem 1. světové války byla také věnována pamětní deska, v době totality ukrytá ve stínu lip na fasádě Základní školy Červená cesta. Stejně tak pamětní deska T. G. Masaryka, kterou Kunovjané odhalili při příležitosti 80. narozenin TGM. První z nich se dočkala svého nového umístění na fasádě staré školy poblíž dalších dvou pamětních desek již dříve instalovaných na památku československých legionářů. Pamětní deska T. G. Masaryka našla své důstojné místo na budově městského úřadu poblíž vstupních dveří. Informace pro život Evakuační zavazadlo Po skončení pietního aktu na náměstí Svobody byla v kostele sv. Petra a Pavla sloužena mše za oběti 1. světové války a po jejím skončení zanesl průvod na místní hřbitov k centrálnímu kříži světlo pro oběti 1. světové války. Památku všech mladých mužů, kteří v souvislosti s válkou zahynuli, uctíváme každoročně v tichosti položením věnce u pomníku padlých. Pokaždé si uvědomuji, kolik žalu a bolesti po těchto našich ztracených rodácích v Kunovicích v jejich rodinách zůstalo. Letos, v roce 100. výročí vypuknutí Velké války, o níž se naše generace učila již jako o 1. světové válce, jsme právě v den vyhlášení Československé republiky za ně nechali sloužit mši svatou. Všichni ti, kdo se zpět do Kunovic z války nevrátili, položili své životy za svobodu, to je třeba si stále uvědomovat. Každý, kdo přinese tuto oběť nejvyšší, je hrdinou a na své hrdiny bychom neměli zapomínat, řekla po skončení pietního aktu starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA. red Víte, co je to evakuační zavazadlo? Víte co si do něj zabalit? Zopakujme si rady, které mohou být životně důležité! Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Pokud půjde o evakuaci krátkodobou, vezměte s sebou pouze doklady, peníze a léky. Zavazadlo obsahuje: - Osobní doklady. - Peníze, platební karty, pojistné smlouvy a cennosti. - Léky, zdravotní pomůcky a brýle ke čtení. - Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, chléb a pitnou vodu na 2 3 dny. - Toaletní a hygienické potřeby. - Psací potřeby. - Kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky. - Jídelní nádobí (misku a příbor), otvírák na konzervy. - Přenosné rádio + rezervní baterie. - Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku. - Spací pytel nebo přikrývku, karimatku nebo nafukovací lehátko. - Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. - Drobné hračky pro děti. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. V případě potřeby dalších informací se obraťte na OSH Uherské Hradiště tel , Bc. Tomáš Bartoň, vedoucí odborné rady prevence OSH Uherské Hradiště strana 10 12/2014

11 Nový rozměr Vašeho podnikání Podnikatelský inkubátor má za sebou další rok činnosti V počátečních dnech právě probíhajících podzimních měsíců vstoupil Podnikatelský inkubátor Kunovice do svého čtvrtého roku provozu, čímž nám důvěrně známý pán, který si říká Čas, dává neúprosně najevo svou nadvládu nade vším pomíjivým. Vždyť slavnostní otevření bylo teprve nedávno V tomto období kromě čilého společenského dění žije i podnikatelský inkubátor svým obvyklým životem, kdy se v jeho prostorách konalo mnoho přednáškových či lektorských akcí firem takzvaně domácích, tedy v inkubátoru sídlících, i dalších externích. V rámci projektu Slaďování rodinného a pracovního života pokračují aktivity, které napomáhají komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci či napomáhají rozhodnutí vzít pracovní život do svých rukou a začít podnikat. K tomuto tématu jsme uspořádali velmi zajímavý seminář Jak začít znovu po rodičovské dovolené!, kde jsme představili příklady dobré praxe v podobě maminek, které se v Kunovicích pustily do podnikání. Projekt sám o sobě vstupuje do své závěrečné fáze a po více než dvou letech můžeme zkonstatovat, že se nám podařilo (i přes počáteční skepsi) rozšířit povědomí o základních principech v prostředí firem našeho bezprostředního okolí. Hlavní myšlenka obsažená v názvu projektu je určitě pro všechny zainteresované velmi INZERCE Jak ušetřit na hypotéce Víte, že v současné době jsou úroky na hypotékách na rekordním minimu? Pokud máte na svojí hypotéce úrok vyšší než 2,3 %, nebo se rozmýšlíte nad novým bydlením, určitě si přečtěte následující řádky. Můžete tím ušetřit hodně peněz. Jak mohu ušetřit na svoji současné hypotéce? Úplně jednoduše, najděte si svoji úvěrovou smlouvu a podívejte se jaký máte úrok a do kdy platí. Pokud máte úrok vyšší jak 2,3 % je čas uvažovat o převedení hypotéky jinam. Takto můžete měsíčně ušetřit od několika set korun až po několik tisíc, vcelku pak i statisíce, a to už snad stojí za úvahu, ne? A není lepší počkat na to, co mi nabídne moje banka? Určitě ne. Úroky jsou totiž na absolutním minimu a podle prognóz České národní banky lze již brzy očekávat jejich opětovný růst. Navíc Vaše stávající banka Vám nyní nenabídne úrok, na který nyní láká své nové klienty, a je proto téměř vždy výhodné svoji hypotéku převést jinam. Jak takové převedení hypotéky vypadá? Nejlepší je obrátit se na zkušeného hypotečního poradce. Ten Vám sestaví ty nejlepší nabídky na trhu a hlavně Vás upozorní na různé chytáky bank, které můžete v prvotním nadšení z nízkého úroku přehlédnout. S poradcem pak vyberte tu nejlepší variantu. K vyřízení, které trvá tak 3 týdny, pak potřebujete původní úvěrovou smlouvu a odhad. A to nejdůležitější: služby hypotečního poradce jsou u nás zcela zdarma, tak proč to nezkusit? 12/2014 důležitá, vždyť v pracovním procesu trávíme minimálně polovinu našeho života (kdy jsme v bdělém stavu) a spokojený zaměstnanec je pak k firmě loajální, produktivní a efektivní. Jedním z produktů projektu je i soutěž Vstřícný zaměstnavatel, v rámci které jsme komunikovali s více než sto padesáti zaměstnavateli a na základě dobré zkušenosti jsme se rozhodli soutěž zopakovat i v letošním roce. Tradicí tohoto období se již stává setkání zástupců města s podnikateli v Kunovicích sídlících nebo podnikajících a nejinak tomu bylo i letos. Předmětem setkání bylo kromě zhodnocení činnosti podnikatelského inkubátoru také velmi inspirativní představení záměrů a projektů mladých firem, které v našem inkubátoru působí, dosahují ve svých oborech úspěchů a dále se rozvíjejí. Neformální část setkání byla pojata genderově naprosto vyváženě. Firma provozující wellness centrum umožnila publiku zhlédnout revoluční metodu v opalování, kdy během jedné minuty jsme byli svědky proměny modelky a modela z pigmentace odpovídající našim zeměpisným šířkám v opálení jako po měsíčním pobytu na Havajských ostrovech. Alespoň trocha exotiky a slunce s koncem roku, který teplem obvykle příliš neoplývá. Na závěr dovolte, abych vám všem do nového roku popřál hodně zdraví, štěstí a zase zdraví. Ing. Pavel Vardan Můžete mi dát konkrétní příklad, jak to funguje? Samozřejmě. Obrátil se na nás IT manažer Petr, který chtěl převést svoji hypotéku na rodinný dům v Uherském Hradišti. Telefonicky jsme se dohodli na schůzce v pohodlné kavárně blízko jeho pracoviště (útrata na náš účet). em jsme mu potvrdili schůzku s výčtem potřebných podkladů k vyřízení převedení hypotéky. Na první schůzce jsme probrali jeho finanční situaci a na základě jeho potřeb společně vybrali konkrétní produkt. Petrovi se nabídka zalíbila, tak jsme se rovnou dohodli na spolupráci. Od té chvíle jsme přebrali veškerou péči o převedení hypotéky. Petr nikam nemusí chodit, všechno oběháme za něj. Petra jsme kontaktovali pouze jednou: Bylo potřeba podepsat žádost o ukončení původní hypotéky. Celý proces převedení hypotéky trval 3 týdny. Pro Petra končil podpisem úvěrové smlouvy přímo u něj doma. My jsme pak již jen dohlédli na řádné splacení a ukončení původní hypotéky. Petr nyní platí v měsíčních splátkách o Kč méně a jednání věnoval celkem 2 hodiny času. Pokud i Vy chcete ušetřit na svoji hypotéce, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. ing. Dagmar Malinová finanční poradce tel.: ing. Martin Pavelka hypoteční specialista tel strana 11

12 Životní jubilea našich spoluobčanů V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Červen Oldřich Daňo, 85 let Červenec Marie Pšurná, 92 let Září Milada Gabrhelová, 94 let Říjen Marie Kuřimská, 85 let Antonín Hubáček, 85 let Anna Blahušová, 100 let Listopad Růžena Habartová, 90 let Marie Hráčková, 80 let 140 let hasičského sboru v Kunovicích V měsíci prosinci 2014 oslaví své životní jubilum tito naši spoluobčané: 80 let Jan Hrubý Marie Podškubková Výročí sňatku V měsíci říjnu 2014 oslavili 55 let společného života Anna a Jaroslav Pochylí. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz), Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , ivana. mil Kdo byl milován, není zapomenut V sobotu 8. listopadu 2014 si připomněli hasiči z Kunovic 140. výročí založení sboru. Na slavnostní valné hromadě v kulturním zařízení Pálenice starostka města vyjádřila obdiv k hasičům, k jejich ušlechtilému poslání, k jejich obětavosti a připravenosti pomáhat bližnímu. K tomu, že jsou dobrovolně připraveni nasazovat životy, zachraňovat lidi i jejich majetky. Jako výraz úcty a poděkování udělila starostka pamětní medaili Sboru dobrovolných hasičů Kunovice a jmenovitě panu Františkovi Bečicovi, Františku Jedovnickému, Jaroslavu Olbertovi st., Miroslavu Filípkovi, Rostislavu Dyčkovi, Bc. Tomáši Bartoňovi, Zbyňku Vávrovi, Jiřímu Kohutičovi a Zdeňku Kozelkovi. red Jubilant Jiří Deml Dne 7. listopadu uplynulo 30 let od úmrtí paní Miroslavy Zpěvákové z Kunovic. S láskou a úctou vzpomíná Dcera Marta s rodinou Říká se, že čas rány hojí, to je jen pouhé zdání, ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. Dne 9. listopadu 2014 uběhl rok od úmrtí pana Ladislava Libosvára. Za tichou vzpomínku děkují Manželka Jindřiška, děti Ladislav a Jindřiška s rodinami a neteř Alice Po skončení oficiálního programu zasedání ustavujícího Zastupitelstva města Kunovice jeho členové v čele se starostkou Ivanou Majíčkovou popřáli prvnímu starostovi Kunovic po jejich osamostatnění v roce 1990 Jiřímu Demlovi k jeho 75. narozeninám a vyjádřili přání, aby stejně jako letos, ještě dlouho zahajoval ustavující zasedání kunovického zastupitelstva. red strana 12 12/2014

13 Děcka z Kunovic mají padesát? To je neuvěřitelné! Paní Anna Škrášková Ryšánková, když v roce 1964 zakládala tenkrát první dětský folklorní soubor v regionu, asi ani netušila, co tím způsobí. Rodný kraj, kunovský kroj, lidové písničky a tance byly její velkou láskou a v ní vychovala řadu generací dětí z Kunovic. Ve své práci vycházela vždy z přirozenosti dětí a jejich bezprostřednosti. Dovolím si citovat jednu z jejích vzpomínek na vystoupení Děcek ve Strážnici v roce 1974 na Bludníku: Na začátku vystoupení přineslo jedno z děvčat na zádech v oktuši malé děvčátko, mou malou vnučku. Když děvčičku Jarek Fišer sundal Zdence z oktuše a postavil ji na zem, celý Bludník vstal a tleskal. Pamatuji si, jak to vyprávěla. Měla jsem tu čest být její svěřenkyní. Ona byla ta, která zasela semínka, ze kterých léty rozkvetla velká zahrada našich dětských a později i dospělých folklorních souborů, ve kterých dnes pracuje více než sto dětí a mladých lidí. Ale nebyla sama. Pomáhala jí řada nadšených a obětavých lidí. Za všechny bych ráda vzpomněla pana Slávka Štěrbu, paní Marii Ježkovou, Marii Malinovou, Emílii Zemánkovou a Hanu Drozdovou, která později převzala vedení Děcek. Paní Ryšánková Škrášková si vychovala i své nástupkyně Dnešní Děcka z Kunovic při vystoupení na letošních Slavnostech vína v Uherském Hradišti KUNOVJAN Zdeňku Drozdovou Polákovou a Ludmilu Tvrdoňovou Habartovou. A jak šel čas, souborem procházely generace dětí. Od roku 1988 je vedla PhDr. Romana Habartová, později se k ní přidala Mgr. Šárka Smělíková a Mgr. Martina Habartová. Pokračovaly v této bohulibé práci a také vychovaly děti v lásce k lidové kultuře. Patří jim za to velké poděkování a obdiv. Těžko lze spočítat hodiny, které tyto dámy věnovaly Děckám z Kunovic, kolik to bylo trpělivosti, pochopení, ale i profesionality, nadšení a energie, kterou pak tyto děti rozdávaly na jevišti nám, divákům. Dovolím si také poděkovat rodičům i prarodičům všech dětí, které kdy prošly tímto dětským folklorním souborem, za to, že své děti vedli k aktivnímu poznání svých kořenů. Dali jim tak dobrý vklad do života a pevné ukotvení ve světě. Děkuji také všem dětem, které v souboru zpívaly, tancovaly a rozdávaly radost na jevištích doma i v zahraničí. Přeji Děckám z Kunovic hodně úspěchů do dalších let, hodně nadšených dětí, zapálené a obětavé vedoucí a ochotné rodiče. Ivana Majíčková, starostka města Kunovice 12/2014 strana 13

14 Další premiéra Kunovských komediantů Po roce zkoušení se nám podařilo uvést další premiéru. Je jí komedie amerického dramatika Johna Patricka Paní Savageová v rozpacích, jež je volným pokračováním Podivné paní Savageové. Zkoušky nejdříve probíhaly pod režijním vedením Jirky a asistentky režie Irči. Zkoušeli jsme na Pálenici, ve farním domečku a po čase jsme se mohli vrátit i do Komunitního centra. Prošli jsme si řadou peripetií. Od změn obsazení rolí, dokonce jsme jedné postavě, vlastně dvěma, změnili pohlaví. Během zkoušení přicházeli noví lidé a zase odcházeli a naštěstí někteří i zůstali. Největší problém nastal, když čtyři týdny před premiérou dlouhodobě onemocněla Veronika, která hrála sestřičku, a její roli se během krátké doby musela naučit nová členka Laura. Ale zvládla to, i když původně alternovala úplně jinou roli. V polovině zkoušení se k nám vrátila naše osvědčená režisérka Alena. Pochválila Jirku i Irču za kus dobře odvedené práce, ostatní samozřejmě taky, a pak už se do nás pustila jako obvykle. Občas tvrdě, občas hlasitě, občas neúprosně, ale vždy s láskou. Pár dní před premiérou jsme měli náš obvyklý pocit, že to nemůžeme zvládnout. Nebyly hotové kulisy, nahraná hudba, pletli jsme texty, připadali jsme si jako dřevění. Tak jsme se rozhodli strávit víkend na Pálenici a zkoušet tak dlouho, dokud to nesedne. A pak přišla sobota 18. října. V pět hodin jsme se začali scházet. Nejen herci, režisérka a nápovědky, ale i technické zázemí našeho spolku zvukař, pokladní, bufetářka a jako nejdůležitější pomocník Matýsek i se svým novým kamarádem králíkem. Diváci se začali trousit už od půl sedmé. Nakonec jsme začali hrát o deset minut později, protože se musely nanosit další a další židle. Režisérka řekla v úvodu pár slov, poděkovala městu a paní starostce za poskytování prostor, a hlavně našim rodinám za trpělivost a pochopení pro náš komediantský koníček. A pak už jsme žili jen příběhem našich postav. Dopadlo to báječně. Přijďte se podívat. Bude nás to moc těšit. Baví nás pro vás hrát. Simona Červenková Kunovští komedianti v plné parádě. Stojící zleva: Dáša Nemášová, Martina Jančová, Pavel Harapát, Jitka Kavková, Jana Kocábová, Laura Martišková, Jiří Blaha, Jan Červenka, Marcela Ondříšková, Vojta Zálešák, Alena Pavelková, Staňa Kytlica Sedící zleva: Bohdan Bábovský, Irena Cigánková, Simona Červenková a Matýsek TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Pomalu se přibližují svátky pokoje a míru, svátky vánoční. S nimi tak jako každý rok přichází Tříkrálová sbírka. Tentokrát se uskuteční v sobotu 10. ledna 2015, kdy od 9 hodin budou Kunovicemi procházet skupiny koledníčků s dospělým doprovodem. Otevřme jim své dveře i štědrou dlaň, vždyť je tolik potřebných v naší zemi i za hranicemi! Marie Habartíková strana 14 12/2014

15 Haló, tady Bělinka! Listopadová, tvořící a očekávající KUNOVJAN Tak, a pomaloučku máme za sebou jeden z nejméně oblíbených měsíců roku. Bláznivý měsíc (tak jej alespoň představuje indiánský kalendář) se letos nesl ve znamení spíše poklidnějším. Po událostmi nabitém volebním říjnu, kdy ranní teploty již začaly atakovat mínusové hodnoty, nám zejména jeho úvod přinesl nezvykle teplé, i když občas větrné počasí, se záblesky pozdního babího léta. Rovněž Dušičky, den vzpomínek na naše blízké, uvozující tuto obvykle nevlídnou a sychravou dvanáctinu roku, nás ušetřil ranních mlh, protivného mrholení a zejména nočních mrazíků, likvidujících s pravidelností sobě vlastní krásnou chryzantémovou výzdobu na hrobech. Tradiční a dle mého mínění zbytečný posun času nás také neminul a kromě problémů, které přináší citlivým jedincům, nám ještě víc prodloužil už beztak dlouhé večery. Jak jsem již předeslal v minulém čísle, letos pro nás byl podzimní čas naplněn zejména přípravou na inspekci kvality (již je šťastně za námi) či mapováním a hodnocením všeho druhu v rámci projektu Zlínského kraje, včetně množství různých vzdělávacích aktivit a seminářů. Proto jsme letos neuskutečnili ani pro tento čas již tradiční Den otevřených dveří. Jaksi nám na něj nezbyl čas a zejména potřebné síly. To ovšem neznamená, že bychom zaháleli. Chystali jsme podklady (tedy naše výtvarnice) pro kalendář, který letos vznikne Jsme rovněž rádi, že s sebou vzali i čerstvé prvňáčky, z nichž mnozí tak měli možnost poprvé poznat blíž náš Domov i jeho obyvatele. Což je také hlavním smyslem naší dlouholeté spolupráce. Poznávání a soužití lidí s handicapem a bez něj. A pokud se to děje již v útlém dětském věku, mnohem snáz mizí z minulosti zakořeněné předsudky a bariéry v této oblasti. Momentálně se už naše zraky ale také činy upírají k adventu, čtyřtýdennímu období očekávání a příprav na Vánoce. A také spousty různých akcí. Takže se už naplno rozeběhla tvorba v našich terapeutických dílnách. Andělíčci všeho druhu, betlémy, čerti, svícny a mnohé další, co neodmyslitelně patří k atmosféře Vánoc. Chceme se totiž dobře připravit na vánoční výstavku naší tvorby v prostorách městského úřadu, na naši účast na předvánočním jarmarku v Uherském Hradišti a také na Vánoční posezení, tradičně se konající vždy druhou prosincovou sobotu, letos to vyšlo na třináctého, v naší společenské místnosti. již potřetí za vydatné pomoci firmy Evektor. Pro společnosti Kovovýroba Hoffmann a Steelmet připravujeme drobné předměty a přáníčka související s koncem roku. Díky příznivému počasí jsme také uskutečnili pár výletů, ať již do vzdálenějšího Rožnova pod Radhoštěm či do tradičních míst, jako je Velehrad nebo Uherské Hradiště. Také se u nás, z čista jasna, objevila opravdu početná návštěva. Téměř padesátka páťáků a prvňáčků ze ZŠ U Pálenice v doprovodu svých třídních Andrey Olbertové a Renaty Jozekové. Páťáci, s nimiž již dlouhou dobu spolupracujeme a navštěvujeme se v rámci různých projektů, nám přinesli tradiční buchty a spolu s našimi klienty natočili pár záběrů pro klip, který budou zasílat odborné porotě v rámci soutěže Zlatý oříšek, jež hledá nejen dětské talenty v různých oborech, ale také děti, které pomáhají někomu ve svém okolí. Byli totiž nominováni mezi 30 finalistů, z nichž odborná porota na začátku prosince vybere v Brně desítku oceněných. Takže jim moc držíme palce! 12/2014 A nejen zlobivá dítka, ale i někteří naši klienti se již trošku třesou při myšlenkách na návštěvu Mikuláše a hlavně čertů, kteří jej vždy doprovází. Máme také velikou radost, že naše házenkářky spolu s fotbalisty uspořádají i letos, konkrétně v sobotu 6. prosince, benefiční zápas, jehož výtěžek nám pomůže při pořízení potřebných zdravotnických pomůcek pro naše klienty. I my vám všem přejeme hodně sil a pevných nervů do předvánočních příprav. Ať se vám vše daří a opravdu podaří. To vám přejí všichni z Bělinky strana 15

16 Milovníci letadel se mohou těšit Aircraft Industries připravuje pro velký zájem také v roce 2015 Dny otevřených dveří. Letos byla příležitost k návštěvě poslední zářijovou sobotu, kdy se otevřely brány společnosti Aircraft Industries, a. s., široké veřejnosti. Nečekaně dlouhé zástupy návštěvníků se řadily nejen před branami společnosti, ale i uvnitř. Na úvod prohlídky měli zájemci možnost vyslechnout stručnou prezentaci generální ředitelky firmy Ilony Plškové a poté se již všichni odebrali na exkurzi výrobními prostorami, kde se seznámili s procesem výroby 19místného letounu L 410 UVP-E20. Nabitý program Dne otevřených dveří uzavřela skupinka návštěvníků, která dorazila již po ohlášeném konci exkurzí ve 14 hodin. Podle ohlasů odcházeli všichni ze závodu nadšeni nejen díky poutavému výkladu a přátelskému přístupu průvodců společnosti, ale i proto, že se s výrobou dopravního letounu jinde v Česku není možné setkat. Tuto jedinečnou příležitost využilo více než návštěvníků. Den otevřených dveří tak svou návštěvností předčil očekávání jeho organizátorů, a proto určitě nebyl poslední. V příštím roce v rámci Dnů otevřených dveří návštěvníci na vlastní oči uvidí nejen výrobu současné L 410, ale i její modernizovanou verzi nový prototyp L 410 NG (new generation), který v příštím roce vzlétne poprvé. red Čtyřistadesítka dobyla Himálaj První letoun v kategorii commuter dodal po 40 letech do Nepálu Aircraft Industries, a. s. Až do vzdáleného Nepálu přiletělo 9. října první české letadlo L 410 UVP E20 společnosti Aircraft Industries, a. s., které pilotoval Vladimír Flégr z této společnosti a Ang Dorje Sherpa z nepálských regionálních aerolinií GOMA Air, které letadlo zakoupily pro transport turistů na vnitrostátních linkách. Jedná se o letoun kategorie STOL (krátký vzlet a přistání), jenž splnil přísné požadavky Nepálského leteckého úřadu pro provoz na extrémně krátkých letištích Nepálu. Slavnostní předání nového letounu s registrační značkou 9N-AKY se uskutečnilo 11. října na mezinárodním letišti Tribhuvan v Káthmándú. Ředitel společnosti GOMA Air pan Manoj Karki oznámil plán společnosti zakoupit další dvě letadla L 410 v průběhu roku L 410 je za posledních 40 let prvním novým letadlem tohoto typu, které se do Nepálu prodalo. Vzhledem k tomu, že v Nepálu jsou v provozu především starší letouny, L 410 tak představuje nejen výrazné zvýšení komfortu pro cestující, ale zejména zvýšení bezpečnosti přepravy. Dodávka nového letounu je signálem pro konkurenci, která bude nucena dříve či později přistoupit rovněž k modernizaci svého letového parku, aby si udržela svůj podíl na trhu. L 410 bude pokrývat z hlediska letového provozu a bezpečnosti nejobtížnější linky Káthmándú Lukla a Káthmándú Jomsom, na kterých letoun úspěšně absolvoval velmi náročné letové testy 9. prosince minulého roku a získal tak typový certifikát od nepálského leteckého úřadu CAAN. Do budoucna by měla letadla L 410 létat rovněž do Pokhary, Jumly, Simikotu, Dolpy, Bajury a Rary. Prodej a dodání prvního letadla L 410 do Nepálu je velkým úspěchem Aircraft Industries, a. s., která má velkou šanci během následujících 3 až 5 let dodat do této země dalších minimálně 15 letadel. Předpoklad úspěšnosti letounu L 410 ve velmi složitých a těžkých podmínkách v náročném himálajském prostředí otevírá firmě dveře také pro další dodávky letounu i do sousedních zemí (Indie, Bhútán, Srí Lanka). Již nyní má společnost uzavřeny kontrakty na tři L 410 do Bangladéše v průběhu Úspěšně realizované letové testy v Nepálu a prodej prvního letounu do tohoto teritoria byl umožněn především modernizací letounu zástavbou nové pohonné jednotky (motoru GE H a vrtule AV-725). Tato modernizace je prvním krokem celkové rozsáhlejší inovace letounu, na které firma intenzivně pracuje již od roku 2010 v rámci projektu MOSTA (Modernisation Of Small Transport Aircraft), finančně podpořeného z prostředků MPO. Tento projekt bude ukončen v první polovině příštího roku prvním vzletem prototypu L 410 NG (New Generation). Sériová výroba inovované verze letounu bude zahájena po ukončení náročného certifikačního procesu, který může trvat až dva roky. Do budoucna hodlá kunovický výrobce Aircraft Industries, a. s., produkovat až 30 letounů L 410 NG ročně. Nora Strádalová strana 16 12/2014

17 Světlušky šly městem KUNOVJAN V pátek 14. listopadu se v podvečer objevily v Kunovicích světlušky. Přicházely od Červené cesty......ale také od školy U Pálenice a z Mládežnické ulice od mateřské školy! Všechny se nakonec sešly v Panském dvoře, náramně tam svítily a byly velmi spokojené Hráli jim tam kluci ze Žesťového kvartetu pobočky ZUŠ - pěkné to bylo, kluci fakt umí Světlušky si taky zazpívaly a zahrála jim k tomu Nelly Olbertová a ještě další hráči na klávesy, co také chodí do Zušky A protože to všechno byla veliká sláva, odpálili kunovští hasiči nakonec krásný ohňostroj. Přijdete za rok také? 12/2014 strana 17

18 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE pondělí 1. prosince 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky čtvrtek 4. prosince 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra prosinec2014 pátek 5. prosince 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 10:00 11:00 hod. Mikuláš pro nejmenší 1. patro Komunitního centra. Vhledem k omezené kapacitě prostoru nutná rezervace místa, a to nejpozději do pondělí 1. prosince 2014 přímo u nás v centru, a to v době od 8.30 do hod., popř. na tel neděle 7. prosince 16:00 17:30 hod. Slet andělů a vyhlášení literární soutěže Vytvoř slovy svého anděla nádvoří a přednáškový sál PIK Kunovice pondělí 8. prosince 9:00 9:45 hod. Hravé cvičení s Beruškou (cvičení a hraní s dětmi od 1 roku) 1. patro Komunitního centra 8:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky úterý 9. prosince 9:00 11:30 hod. Divadelní představení Vánoční povídání o zvířátkách pana spisovatele v podání divadla Řád červených nosů kulturní zařízení Pálenice. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je nutná rezervace místa nejpozději do středy 3. prosince 2014 přímo u nás v centru, a to v době od 8.30 do hod., popř. na tel středa 10. prosince 15:00 16:00 hod. Co pečete na Vánoce? Tradiční i netradiční recepty a vánoční zvyky a tradice Vaší rodiny (pí. Vojčíková aj.) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 11. prosince 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra pátek 12. prosince 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pondělí 15. prosince 9:00 9:45 hod. Hravé cvičení s Beruškou (cvičení a hraní s dětmi od 1 roku) 1. patro Komunitního centra 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky úterý 16. prosince 9:00 11:00 hod Vánoční pečení (děti budou mít možnost zhlédnout pečení tradičních druhů vánočního cukroví a také se samy zapojit) 1. patro Komunitního centra pátek 19. prosince 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách místním rozhlasem a nově také na facebooku či na tel , Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová strana 18 12/2014

19 MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE Tip na vánoční dárek Městská knihovna Kunovice jako v minulém roce nabízí dárkové vánoční poukazy na roční členství v knihovně. Poukazy nabízíme jak na Vánoce, tak i k narozeninám či ke svátku. Přijďte si pro originální dárek pro své blízké. Knižní novinky Hledáte inspiraci na vánoční dárky? V tom vám pomůže seznam aktuálních knižních novinek. Další detektivní román napsal Nelson DeMille. Tentokrát pojednává o neobvyklém výbuchu letadla a nese název Noční pád. Thriller z prostředí léčebny pochází od autorky Mo Hayder Panenka. Na úspěch svých historických románů navazuje Hana Whitton další knihou, tentokrát se zaobírá českými dějinami a Anežkou Českou. Ocenění prestižní Pulitzerovou cenou za rok 2013 se dočkala kniha Syn správce sirotčince. Adam Johnson v ní popsal krutý dopad pracovních lágrů, ve kterých končilo mnoho lidí rodičů, jejichž děti čekal neveselý osud v sirotčincích. V novinkách opět nechybí zástupce norské detektivní literatury. Je jím Ch. Tvedt a jeho titul Prach jsi a v prach se obrátíš. Další kniha vychází i v edici Světový bestseller. Je jí Tajemství letního odpoledne K. Mortonové. Příběh nás zavádí na rodinnou farmu v Anglii a popisuje zářivou kariéru herečky a její cestu za slávou. Napínavý román představuje v knihovně už třiatřicátý titul Jamese Pattersona Dvanácté zlo. V sekci románů nabízíme N. Roberts Rudý šál, historický román L. Kessler Schirmerova legie smrti, J. D. Robb Riskovat se musí, C. Cussler Přízrak. Silný autobiografický příběh popisující koncentrační tábor Buchenwald je v knize B. Apitze Nahý mezi vlky. Autobiograficky laděný titul je i Odvlečená autorky Sophie Hayes. Popisuje mašinérii prostituce. Už čtvrtým dílem pokračuje série publikací Doba jedová. Ta nejnovější se věnuje hormonům, a to jak těm přirozeným, tak i těm umělým. Knihovna pamatuje i na dětské čtenáře. Komiksoví hrdinové ve Čtyřlístku opět zažívají další dobrodružství v knize 4 detektivní příběhy. Nadále pokračuje i komiksová série Spidermana, a to číslem 15. Úplný výčet všech nových knih, tak jako další informace z knihovny naleznete na našich sociálních sítích a na webu knihovny. Nejpůjčovanějčí tituly měsíce října 1. Kerstin Gier - Každé řešení má svůj problém 2. Lisa Kleypas - Jezero snů 3. Elizabeth LaBan - Esej o tragédii 4. Jina Bacarr - Gejša se smaragdovýma očima 5. Sally Brampton - Nauč mě milovat 7. Dan Brown - Inferno 8. Lorna Byrne - Schody do nebe 9. Otakar Chaloupka - Šivovov třetí oko 10. Grégoire Delacourt - Na první pohled Mgr. Kateřina Bartošová UZAVŘENÍ KNIHOVNY PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY Městská knihovna Kunovice oznamuje, že v průběhu vánočních svátků bude uzavřena od pondělí do pátku Děkujeme za pochopení. Petr Pelikán na soutěži zazářil Sportovní střelecký klub SBTS Aircraft Kunovice se zúčastnil Mezinárodního mistrovství Svazu branně technických sportů České republiky v Branném víceboji mládeže v Prudké u Doubravníku, které se konalo v pátek a sobotu 3. a 4. října. Kunovický oddíl měl nominováno po jednom tříčlenném družstvu v každé věkové kategorii. V kategorii A mladší žáci do 12 let soutěžilo družstvo v sestavě Petr Pelikán, David Kosek a David Tomešek. Vybojovali si stříbrné místo a Petr Pelikán byl navíc vyhodnocen jako nejlepší jednotlivec ve své kategorii a získal pohár věnovaný Ing. Jozefem Istvánfim, prezidentem Slovenského zväzu branných športov. V kategorii B starší žáci od 13 do 16 let družstvo v sestavě Josef Pečenka, Michaela Štefaníková a Johana Jelénková obsadilo páté místo. Rovněž páté místo obsadilo i družstvo juniorů ve složení Lenka Kvasnicová, Tomáš Lorenc a Michal Tomaštík. Byla to poslední soutěž pro sportovce SSK SBTS Aircraft Kunovice v úspěšné sezoně , kde reprezentovali svůj klub, město Kunovice a v neposlední řadě i Aircraft Ind., a. s., Kunovice. Na závěr úspěšné sezony děkujeme za podporu sponzorovi vedení Aircraft Ind., a. s., Kunovice. Podpora nám umožnila dotáhnout úspěšnou Družstvo mladších žáků - zleva: David Kosek, David Tomešek, Petr Pelikán sezonu do konce. Od poloviny října začíná pro naše mladé členy sezóna sportovních soutěží. Jiří Jurásek 12/2014 strana 19

20 Evropský šampionát v Kunovicích? Softballová sezóna skončila, v kunovickém klubu Snails nastal čas bilancování. Týmu mužů se sice nezdařil návrat do extraligy, přesto se klub pyšní dvěma medailemi juniorky vyhrály vůbec první mistrovský titul v historii klubu, družstvo žen třetím pokusem vybojovalo bronzové medaile za třetí místo v extralize, když po dvě léta skončily těsně pod stupni určenými pro medailistky.. S předsedou klubu Snails Kunovice a hlavním reprezentačním trenérem juniorek Pavlem Křivákem rozhodně bylo o čem povídat. Jaká byla z vašeho pohledu letošní sezóna? Většina našich předsevzetí se povedla a v každém případě se dá z pohledu Snails hovořit o nejúspěšnější sezóně v historii klubu. Velkou radost mám především z toho, že se naše hráčky chytily v reprezentaci. Je to potvrzení správnosti naší cesty vycházející ze základní myšlenky: Hra musí děti bavit. Zejména v nejnižších hráčských kategoriích není vůbec podstatný výsledek utkání. Zlomovým okamžikem je, když se dítě rozhodne, že chce jít po sportovní stránce někam dál, chce tomu něco obětovat a je připraveno se s tím poprat. Pak už se dá nastavit jiný přístup, jiné tréninkové dávky, jiná motivace účast našich hráček v národních týmech je zřejmě nejlepší motivací, jakou můžeme nabídnout. Současné zástupkyně Snails v juniorské i ženské reprezentaci prošly touto cestou? Ne tak docela. Věk začínajících softballistů se sice postupně snižuje, ale dnešní reprezentantky k nám přišly ve svých deseti jedenácti letech. Dnes už ale přijímáme děti od tří let do sportovní přípravky, kde se až do šesti let věnují sportovní pohybové průpravě. Pak následuje B-ball, což je varianta softballu určená nejmenším dětem ve věku do osmi let, není náročná na vybavení a hraje se s měkkým míčem bez rukavic. Je to trochu hra-nehra, ale děti už se dostanou i k nějakým zápasům a trochu ochutnají softbalový život. V této kategorii nejsou organizované žádné turnaje, výsledky utkání se ani neprezentují, jde skutečně o to, aby si děti zahrály, zkusily na co stačí a aby je hra bavila. Hra je skutečně bezpečná, hraje se s molitanovou pálkou a měkkými míči, jaké se používají při soft tenisu, počet met je variabilní podle potřeby a chuti. Odpal míč a utíkej, abys byl na metě co nejdřív - tak by se dala shrnout podstata B-ballu. Hrát se dá venku i v tělocvičně, což je jedna z jeho velkých výhod. Jak to souvisí s reprezentací? B-ball se hraje na prvním stupni v rámci softbalového turnaje Školská liga. Na školy jsme dodali po jedné hrací sadě a učitelky na prvním stupni si B-ball velmi chválí, protože jej mohou snadno používat v hodinách tělocviku a nemusí řešit odlišný program pro dívky a kluky, protože v tomto věku jsou si ještě fyzicky rovni. Důležitým momentem je i to, že na pálku musí jít postupně každý člen družstva, každý musí ten míček odpálit a najednou se dostávají šancí i ti, kterým se v jiných sportech moc dařit nemusí. Díky této rotaci hráčů je zde jakási rovnost šancí. Myslím, že zejména zkušenosti dětí ze školské ligy jsou důvodem, proč nám v posledních letech výrazně narůstají počty dětí v nejnižších kategoriích až do věku kolem třinácti let. Je jich opravdu dost a bereme je jako dobrý zaklad pro další léta. To vám asi trenéři ostatních sportů docela závidí Jak kterých. Je pravdou, že malé sporty, jako je florball či softball se od začátku 90. let snaží přitáhnout ke sportu zejména děti. Tradiční velké sporty dělaly už v nejnižších kategoriích selekci hráčů na více či méně perspektivní dlouho si to mohly dovolit a dnes teprve začínají řešit problém jak děti získat a zejména jak je udržet. Tohle už máme za sebou a víme, že nejdůležitější je, aby dítě trénink bavil a příště přišlo zase a v lepším případě přivedlo i svého kamaráda. Mnohem větším problémem je ale nedostatek trenérů. Najít kvalitního trenéra, který se bude dětem věnovat v podstatě zadarmo je velký problém. V případě financování musí nutně dojít k nějakému zásadnímu zlomu, protože v dnešní hektické době se už nedá spoléhat pouze na činnost a práci dobrovolníků a nadšenců z řad rodičů. Projevuje se i v softballu krize ve věkové kategorii dorostu? U kluků to až takový problém není, u děvčat je ta situace stejná asi ve všech sportech. Po 15. roce nastupují jiné zájmy i povinnosti a většina holek získá jiné priority. Do toho vstupuje skutečnost změny působiště v rámci studií v lepším případě si najde hráčka jiný tým, v horším případě se softballem končí. Udržet tyto mladé kategorie v akci na malém městě, jako je trojměstí Kunovice-Hradiště-Staré Město, to je skutečně problém. V tomto směru je situace v Brně, v Praze a v podobných městech úplně jiná, tamní kluby mnohdy profitují z toho, že od nás hráčky odcházejí. Tím cennější je letošní mistrovský titul, který získaly juniorky Snails, když v loňské sezóně skončily na druhém místě. Podobný úspěch se může opakovat za hodně dlouhou dobu, ta dnešní konstelace je vskutku mimořádná. Jak chcete tomuhle personálnímu nebezpečí čelit? Hodně těžíme z toho, že více než deset let organizujeme na školách Školní ligu. Každá zúčastněná škola přijede během roku pětkrát na turnaj, odehrají pět turnajů a každý týden mají ve škole kroužek, kde je softball pravidelně na programu. Většina hráček a hráčů juniorského věku je produktem tohoto programu. Dnešní reprezentantka Eliška Mlýnková je zcela zářným příkladem: ve škole hrála v kroužku, hrála školní ligu a na prahu juniorského věku přišla k nám do klubu. Stejně tak členka juniorské reprezentace Sabina Phamová hrála ve škole ve Starém Městě a po jejím opuštění začala hrát u nás, protože zjistila, že jinde by softball hrát nemohla. Takže díky školní lize k nám ve věku let přicházejí hráči a hráčky, kteří dosud nebyli našimi členy, ale softball znají a umí. V minulosti byl tenhle přísun hráčů téměř klíčový, dnes už ale čerpáme z výchovy vlastních hráčů. Přesto, zejména u děvčat, některé věkové kategorie pokrýváme docela složitě. Softballisté aspoň v případě Snails působí při pohledu zvenčí jako hodně pohodové společenství. Je tomu tak doopravdy? V tomto směru je určitě důležité, že se v klubu pohybují kluci i holky. Díky tomu vznikala a stále vzniká celá řada vztahů a jedním z důvodů, proč se nám v posledních letech začalo více dařit je, že dorůstají děti pocházející ze vztahů vzniklých v 90. letech. Softbalových manželství je opravdu dost a softbaloví rodiče v naprosté většině vodí své děti k nám do oddílu. A stejně důležité je, že dnes již bývalí hráči se v roli rodičů vrací zpátky do oddílu po boku svých dětí v roli jejich trenérů to je skvělá věc. Vraťme se k onomu deklarovanému bilancování sezóny Rozhodně se jedná o nejúspěšnější sezónu v historii Snails strana 20 12/2014

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více