Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů"

Transkript

1 Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK hlasů Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK hlasů Mgr. Olga Strašáková 53 let, kandidátka NKK hlasů Ing. Pavel Hašek 54 let, kandidát NKK hlasů Mgr. Karel Machálek 40 let, kandidát NKK 958 hlasů Marie Sedláčková 64 let, kandidátka NKK 887 hlasů Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mgr. Hana Vaňková 52 let, kandidátka NKK 855 hlasů Radek Škrášek 49 let, kandidát KDU-ČSL 564 hlasů Ing. Bc. Jaroslav Olbert 45 let, kandidát KDU-ČSL 540 hlasů JUDr. Antonín Blažek 35 let, kandidát KSČM 384 hlasů Václav Seménka 53 let, kandidát Ano hlasů Mgr. Rudolf Korábek 47 let, kandidát ČSSD 356 hlasů Mgr. Michaela Hubíková 30 let, kandidátka KDU-ČSL 444 hlasů NAPIŠTE NÁM: Jiří Lůčný 56 let, kandidát Ano hlasů Bronislav Kozelek 41 let, kandidát Ano hlasů První pracovní zasedání Zastupitelstva města Kunovice ve volebním období se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

2 Přečtěte si: Zimní údržba komunikací str. 4-5 Aktuálně ze škol str. 6-9 Oslavy 28. října str. 10 Co nového v PIKu str. 11 Společenské informace str. 12 Padesátiletá Děcka str. 13 Divadelní premiéra str. 14 Haló, tady Bělinka str. 16 Novinky v knihovně str. 19 Sportovec roku 2013 str Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne ve společenském sále Panského dvora v Kunovicích Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. l), m) a n) a 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů STANOVILO: počet členů rady města 5 URČILO: funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni takto: starostka města, místostarosta města ZVOLILO: starostku města Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA, místostarostu města Ing. Pavla Vardana a další členy rady města: Mgr. Olgu Strašákovou, Ing. Pavla Haška a Ing. Jaroslava Olberta SCHVÁLILO: v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů Jednací řád Zastupitelstva města Kunovice ZŘÍDILO: v souladu s ustanovením 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů: finanční výbor a kontrolní výbor URČILO: v souladu s 118 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů finančního výboru 5 a počet členů kontrolního výboru 5 ZVOLILO: v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předsedu finančního výboru Mgr. Rudolfa Korábka v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předsedu kontrolního výboru JUDr. Antonína Blažka v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členy finančního výboru Ing. Vladimíra Boráně, Radka Škráška, Mgr. Karla Machálka a Mgr. Hanu Vaňkovou v souladu s 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Demla, Václava Seménku, Mgr. Tomáše Zůbka, Mgr. Iva Ertla KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 5. ledna 2015, uzávěrka redakčních příspěvků 3. prosince Z ustavujíící schůze Zatupitelstva města Kunovice strana 2 12/2014

3 Radniční okénko Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, vámi zvolené Zastupitelstvo města Kunovice mě na svém ustavujícím zasedání opět zvolilo starostkou. Děkuji vám za důvěru, velmi si jí vážím. Je pro mě velkou ctí stát v čele města Kunovice a zastupovat vás, občany našeho města, navenek, jak mi stanovuje zákon. Budu se snažit, abych vás vždycky reprezentovala důstojně. Funkci starostky přijímám s úctou a pokorou. Ze své čtyřleté zkušenosti už vím, že je to velký závazek, velká zodpovědnost, ale také služba vám, občanům. Nechci být ale sloužícím. Kunovice potřebují ve svém čele člověka, který má jasnou vizi, určuje směr a určuje další rozvoj města. Ale také člověka, na kterého se mohou občané s důvěrou obrátit v tíživé situaci. Doufám, že tato očekávání naplním. Nic však člověk nezmůže sám. Potřebuje kolem sebe tým lidí, se kterým se může poradit, požádat o odborný názor. Tým, na nějž se může spolehnout a který pomůže realizovat sny, plány a tužby, ale řešit i každodenní problémy, KUNOVJAN týkající se chodu města. A takový tým pracuje na městském úřadu. Přála bych si, aby úředníci nebrali svou práci jen jako zdroj příjmů a svůj úřad, ale jako službu občanům a práci ve prospěch města a jeho obyvatel. A aby dodržovali Etický kodex úředníka MěÚ Kunovice. Jsem ráda, že si občané zvolili zastupitelstvo, které je složeno z lidí, kteří již dlouhodobě pro město a jeho občany pracují bez ohledu na politickou příslušnost. Věřím, že mi zastupitelstvo bude oporou a že společně budeme přijímat moudrá rozhodnutí ve prospěch rozvoje našeho města a jeho občanů. Mými nejbližšími rádci a spolupracovníky byli zvoleni místostarosta Ing. Pavel Vardan a další radní, a to Mgr. Olga Strašáková, Ing. Pavel Hašek a Ing. Jaroslav Olbert. Věřím, že se nám společně bude dařit zvelebovat Kunovice, vést je k prosperitě a vytvářet vám, občanům, slušné podmínky pro spokojený život. Ivana Majíčková, starostka města Kunovice Rekonstrukce ulice Panská Na přelomu října a listopadu měla být zahájena rekonstrukce ul. Panská. Dokončení akce je plánováno do konce června 2015, jelikož část rekonstrukce komunikace je hrazena z dotace v rámci akce Areál jízdy králů Kunovice. Rekonstrukce komunikace navazuje na práce před areálem Jízdy králů, které budou ukončeny v květnu příštího roku. Jelikož ul. Panská je jedinou přístupovou komunikací k letišti a průmyslovému areálu Nový Let, bude stavba prováděna na 4 etapy. 1. a 2. etapa je úsek od odbočky k Panskému dvoru po křižovatku s ul. Jana Hrubého, 3. a 4. úsek je zbylá část komunikace po železniční přejezd. Každá etapa představuje uzavření poloviny vozovky, průjezd bude řízen semafory po jedné polovině vozovky. V říjnu město obdrželo informaci od společnosti Aircraft Industries, a.s., že v prvním čtvrtletí příštího roku je plánován příjezd nadměrného nákladu do společnosti. Jedná se o dovoz nadměrného lisovacího zařízení pro leteckou výrobu. Po obdržení podkladů k velikosti nákladu vč. soupravy by mohlo dojít k poškození rozestavěné vozovky. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby bude na vrchní pojížděnou vrstvu vozovky použit speciální asfaltobeton, který je nutno klást v celé ploše za úplné uzavírky, byl s dodavatelem stavby, firmou STRABAG, a.s. dohodnut posun zahájení prací na březen příštího roku. Termín dokončení stavby (červen 2015) zůstává zachován. O dalším postupu, včetně konkrétnějších informací budeme informovat v únorovém čísle městského zpravodaje Kunovjan. Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a výstavby Vážení spoluobčané, od pondělí 3. listopadu 2014 se pytle na tříděný odpad vydávají v Městském informačním centru Kunovice, Na Rynku 886, bývalé Prachmanovo. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice Zasedání Zastupitelstva města Kunovice čtvrtek 11. prosince2014 Schůze Rady města Kunovice čtvrtek 18. prosince 2014 čtvrtek 15. ledna /2014 strana 3

4 Zimní údržba komunikací v Kunovicích A zase je to tady. Pravidelně, každoročně se opakující záležitost, kterou někteří milují a jiní z toho nijak nadšeni nejsou. Zimní čas. Čas vánočních svátků, zimních dovolených a prázdnin, ale taky čas ranního probouzení se do tmy, všudypřítomné zimy a spousty oblečení, zimních plískanic a hlavně nekonečného odklízení sněhu, který padá zrovna v nejnevhodnější dobu. Za výkon zimní údržby komunikací v Kunovicích odpovídá: na komunikacích I. a II. třídy (obchvat I/50, tř. Vítězství, Na Rynku, nám. Svobody, Pekařská, Husitská, Novoveská, Lidická, Osvobození) firma Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o., Uherské Hradiště. na místních komunikacích vozovkách firma HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště na místních komunikacích (chodníky a vybraná veřejná prostranství, přechody pro chodce, autobusové zastávky, schodiště, mosty, cyklostezky) firma Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice. Je třeba si uvědomit, že přestože to jsou tři firmy, ve skutečnosti z těchto firem bude vlastní zimní údržbu komunikací v celých Kunovicích provádět dohromady maximálně 10 zaměstnanců s přidělenými speciálními vozidly nebo jen s lopatou v ruce. Pro plnění úkolů dostali přesně stanoveno, které komunikace mají uklízet a v jakých časových limitech. Osobně si myslím, že dostali úkol velmi nesnadný a nebude lehké jej plnit. Zároveň jsem však přesvědčen, že přes uvedenou skutečnost, se opět najde spousta lidí, kteří budou tvrdit, že vše dělají špatně, práci odvádějí pozdě a budou jim klást nejrůznější překážky, aby jim tu práci ještě více znesnadnili. Tím mám na mysli zejména špatně zaparkovaná vozidla, která neumožní v některých lokalitách zimní údržbu provést. Je třeba si rovněž uvědomit, že závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklé povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací není možno zmírnit okamžitě v celých Kunovicích během jediné půlhodiny. Proto plán zimní údržby obsahuje priority údržby místních komunikací jak časové, tak i místní. Tyto priority vyplývají z rozdílné důležitosti jednotlivých místních komunikací, z provozu na nich a z ekonomických možností jejich vlastníka. Závady ve sjízdnosti místních komunikací způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky se odstraňují nebo zmírňují bez zbytečných odkladů a přiměřeně k vzniklé situaci. S odhrnováním sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla cca 5 cm. Sjízdnost a schůdnost místních komunikací se zajišťuje podle pořadí důležitosti ve lhůtách: I. pořadí: do 4 hodin po spadu sněhu nebo ukončení mrznoucího deště: Na Drahách včetně slepé ulice k podjezdu obchvatu I/50, tř. Vítězství zálivek autobus. zastávky u benzínky AGIP, Obchodní od obchodního domu SLOVÁCKO po stavebniny VANTO, Na Rynku placené parkoviště a zálivky autobus. zastávek, náměstí Svobody placené parkoviště včetně prostor před objektem hasičů, Panská, Na Záhonech, Na Bělince, příjezdová komunikace k letišti (účelová), Jana Hrubého, Pod Kostelem, Záhumní, V Lánech, Obecní, Mládežnická, V Humnech část od Mládežnické kolem zdravotního střediska po Cihlářskou, Cihlářská, Letecká, točna autobusů (u I/55 směrem na Ostr. Novou Ves), Červená cesta část od Pekařské po Na Samotě, Na Samotě část od křiž. s ul. Červená cesta po Osvobození, Úvoz, U Pálenice, Olšavní II. pořadí: do 12 hodin po spadu sněhu nebo ukončení mrznoucího deště: Ve Strhanci, V Pastouškách část od Na Rynku po PIK a dále po Potočnou, Potočná část od křižovatky s ul. V Pastouškách po Na Rybníčku, Na Rybníčku, V Grni, Na Zelničkách část od V Grni po Lidickou, V Humnech část od zdravotního střediska po Cihlářská a po Legionářů, Legionářů, Ke Koupališti (komunikace od II/498 po koupaliště), Na Hrabůvkách (po začátek zástavby na ul. Na Zelničkách), Na Zelničkách, Na Rybníku, Za Mlýnem, Na Karmaku, Kamenná, Šlerkova horní část, Novoveská část od silnice I/55 po Šlerkovu, komunikace kolem parku mistra Jan Husa, Na Výšině, Na Samotě, Na Bařince, Na Hrázi, Červená cesta část od křiž. s ul. Na Hrázi po Osvobození včetně slepé uličky, Slunečná, Na Strnisku, Záchalupčí, V Zátiší, Za Stodolami, Na Dolině, Farská III. pořadí: po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po spadu sněhu nebo ukončení mrznoucího deště: Na Řádku, Pod Valy, V Pastouškách část od křižovatky V Pastouškách po Potočnou (křižovatka u železnice), Na Blatách, U Pumpy, V Úzkých, Šlerkova spodní část včetně výjezdu na Husitskou, spojovací komunikace mezi I/55 (Novoveská) a II/498 (Osvobození), Ohradní, Hliněná, Svahová, V Hliníku mimo zadní nezpevněnou část, Na Konci, panelová cesta od Cihlářské po I/50 H (prodloužení Lidické) Schůdnost místních komunikací se zajišťuje podle pořadí důležitosti v těchto časových lhůtách: I. pořadí (do 4 hodin): a) chodníky a mosty: tř. Vítězství, Potočná část od tř. Vítězství po křiž. V Pastouškách (podél řeky Olšavy), Na Rynku, nám. Svobody, Panská část kolem objektu PIK až po železnici (pravá část), chodník od Panské směrem ke sportovní hale a dále kolem Komunitního centra po ul. V Pastouškách, Lidická oboustranně část od nám. Svobody po křiž. s ul. Mládežnická, Mládežnická, V Humnech část od Mládežnické po zdravotní středisko, Obecní, Osvobození oboustranně část od nám. Svobody po křiž. se Záhumní, Pekařská levá část, Husitská levá část, Novoveská levá část, Červená cesta levá část od Husitské po Na Výšině, Olšavní, U Pálenice b) autobusové zastávky: tř. Vítězství oboustranně u AGIP, Na Drahách (u nádraží ČD), Na Rynku oboustranně, Lidická oboustranně (poblíž Mládežnické), Husitská u školy na Červené cestě, Novoveská činžovní domy, Panská oboustranně, Na Bělince oboustranně c) přechody pro chodce: 1x tř. Vítězství poblíž AGIP, 7x tř. Vítězství křižovatka u obchodu Slovácko, 1x Na Rynku poblíž křiž. s Olšavní, 1x Na Rynku u autobusových zastávek, 1x V Grni na křiž. s Na Rynku, 4x nám. Svobody na křižovatce Panská, Pekařská a nám. Svobody, 1x nám. Svobody na parkovišti před MěÚ, 2x nám. Svobody na křiž. s Osvobození, 1x Lidická poblíž Mládežnické, 1x Osvobození poblíž Obecní, 1x Pekařská poblíž Záhumní, 2x Husitská u ZŠ na Červené cestě strana 4 12/2014

5 d) schodiště: 1x tř. Vítězství u železničního nadjezdu, 1x nám. Svobody u školy II. pořadí (do 12 hodin): a) chodníky a mosty: Lidická oboustranně část od křižovatky s Mládežnickou až do konce směrem na Míkovice, Panská část od nám. Svobody po železnici (levá část), Na Záhonech, Na Bělince, Pekařská pravá část a chodník kolem kostela, Husitská pravá část, Letecká, Na Zahrádkách (vozovka), Novoveská pravá část, Záhumní, V Humnech část od zdravotního střediska po garáže a Cihlářskou, Cihlářská část od Obecní po V Humnech, Cihlářská část kolem objektu Domu pro seniory, cyklostezka Potočná Petříkovec včetně části komunikace v lokalitě Zahrady, cyklostezka podél Olšavy (od Na Rybníčku po lávku přes Olšavu u Letu), most přes Olšavu spojující Potočnou a Na Strhanci, most přes Olšavu spojující Olšavní a Na Řádku, cyklostezka od Na Řádku směrem k firmě Alena Chrástková b) autobusové zastávky: Lidická konec (Slovliker), Osvobození oboustranně EPI, Nový Dvůr oboustranně c) přechody pro chodce: 1x Lidická poblíž Svahové, 1x Osvobození poblíž EPI, 1x Nový Dvůr u autobusových zastávek d) schodiště: 1x Kamenná od Husitské, 1x Šlerkova spojovací schody mezi horní a dolní cestou III. pořadí (nejpozději do 48 hodin): a) chodníky a mosty: Novoveská (k činžákům), Na Výšině, Červená cesta část od Slunečné po Na Samotě, Slunečná, Kamenná, Farská, Na Strnisku, Na Dolině, Za Stodolami, V Zátiší, V Úzkých, Jana Hrubého, Pod Kostelem, V Grni, Na Zelničkách, Na Rybníku, Na Karmaku, Nový Dvůr KUNOVJAN Zařazení komunikací do jednotlivých pořadí je v dokumentu, který se nazývá Nařízení města Kunovice č. 2/2011 a jeho přílohy č. 1 Plán zimní údržby ve městě Kunovice. Tento dokument je přístupný na webových stránkách města Kunovice v části Vyhlášky. Je zcela samozřejmé, že pro každého občana je tím nejdůležitějším právě prostor, který zajímá jen nás. Takže jen těžce chápeme, proč v sousední ulici vozidlo provádějící zimní údržbu již projelo, ale u nás ještě ne. A potom přijede, až já mám již před domem odhrnuto a již uklizenou plochu mi zase zahrne sněhem. Koho by to nenaštvalo? Lidsky tyto situace chápu (sám je doma taky zažívám), ale profesionálně vím, že to jinak zařídit nelze. Takže prosím spoluobčany o shovívavost a porozumění v těchto záležitostech a taky o spolupráci a pomoc při úklidu v okolí vlastního domu. Je třeba mít taky na paměti, že při provádění zimní údržby komunikací se jen zmírňují následky zimy. Není cílem vytvořit v zimě na komunikacích letní podmínky. Toto mnozí občané nechtějí pochopit. Je proto nutné ve svých denních aktivitách počítat s tím, že venku je zima a je třeba se tomu přizpůsobit. Svá osobní vozidla připravit na zimní provoz, omezit jízdu na kole, vzít si odpovídající zimní neklouzavou obuv apod. Zákon hovoří, že sjízdnost a schůdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců, přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadou ve sjízdnosti a schůdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla a chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Nepodceňujme proto zimu a snažme se jí přizpůsobit. Úplné Nařízení města Kunovice č. 2/2011, které bylo schváleno usnesením Rady města Kunovice č. 474/15./2011 dne 6. října 2011, je přístupné na webových stránkách města Kunovice v části Vyhlášky a je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Kunovice. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Soutěž Vstřícný zaměstnavatel roku je zpět Nominujte společnosti do soutěže Vstřícný zaměstnavatel 2014, která oceňuje snahu zaměstnavatelů následovat nejmodernější trendy v personalistice. Zvyšovat povědomí o pozitivním efektu prorodinných opatření ve firmách. Prezentovat příklady dobré praxe, jak lze skloubit práci a rodinu. Soutěž pořádá projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/zaměstnankyň. Společnosti mohou nominovat i sami zaměstnanci/kyně. Ti navíc dostanou 500 Kč, pokud zaměstnavatel nominaci přijme. Snaží se váš zaměstnavatel slaďovat pracovní a rodinný život zaměstnanců/kyň? Tak jej určitě nominujte! Jak nominovat? Nominace můžete zasílat do prostřednictvím formuláře na nebo em na či osobně v Městském informačním centru v Kunovicích. Nominovat může zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Navíc zaměstnanec, který nominuje svého zaměstnavatele, obdrží finanční dar 500 Kč v případě, že ten bude s nominací souhlasit. Jak bude probíhat hodnocení? Z nominovaných zaměstnavatelů vybere realizační tým projektu finalisty splňující kritéria jednotlivých kategorií určených ve formuláři k soutěži. Závěrečné hodnocení provede hodnoticí komise a stanoví vítěze a oceněné v jednotlivých kategoriích. Všichni finalisté získají ocenění v podobě certifikátu. Vítězové obdrží finanční odměnu. Vyhlášení výsledků proběhne na závěrečné konferenci projektu Slaďování na Kunovicku v březnu roku Podrobnosti najdete na stránce Projekt Slaďování na Kunovicku spolufinancuje Evropský sociální fond a rozpočet ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost. Barbora Dojčár Majíčková 12/2014 strana 5

6 Základní škola U Pálenice Stříbro a bronz z krajského kola Stříbrné a bronzové medaile vybojovali zástupci naší školy v krajském kole soutěže ve stolním tenisu. Stříbro získal chlapecký tým ve složení Šimon Frýsa, Šimon Kocáb, Jakub Machálek a Jáchym Pavlíček, bronzem se může po zásluze chlubit dívčí dvojice Tereza Juráková a Viktórie Volasová. Úspěchem je také čtvrté místo, které získaly Karolína Klišíková a Lucie Čižková. Krajské kolo, stejně jako kolo okresní, se už tradičně uskutečnilo v tělocvičně naší školy, zásluhu na tom má paní učitelka Jiřina Gogolová. Krajského kola se kromě naší školy zúčastnili žáci a studenti ze Zlína, Rožnova pod Radhoštěm, Uherského Hradiště, Holešova, Vsetína a Vlčnova. Žákovské shromáždění Odtajnit dlouho očekávané výsledky školního sběru a sdělit páleničářskému světu, kdo získal skvělé právo na dvoudenní školní výlet. Tato výsada po zásluze patřila členům žákovského parlamentu, využili ji během tradičního shromáždění všech žáků školy, prvním v tomto školním roce. A protože o výsledcích školního sběru se dočtete na jiném místě, budou se následující řádky věnovat samotnému žákovskému shromáždění. Bylo skvělé! Minimálně v tom, že jeho obsah si členové parlamentu znovu připravili sami, jen s metodickou pomocí vyučujících. Po zábavné hře pro pedagogy a jejich žákovské týmy tak následovalo už zmiňované vyhlášení výsledků sběru, překvapivě doprovázené obrázky atraktivních a netypických sedaček. Souvislost? Právě tyto sedačky se během příštích měsíců objeví v naší škole, žáci zastupující v parlamentu všechny třídy tak chtějí využít peníze vydělané sběrem. Na definitivní podobě sedaček, stejně jako na jejich umístění, budou žáci v příštích týdnech pracovat společně s vyučujícími. Platí to i pro umístění dalšího atraktivního objektu, který škola díky svým aktivitám získá od Univerzity Tomáše Bati. Shromáždění mělo spád, pomohl tomu i herecký talent Šimona Ludvíčka. Ten nezaměnitelným způsobem prezentoval výsledky žákovské ankety spojené se školní jídelnou a s vtipem představil způsob, kterým žákovský parlament vyřešil problém žvýkaček zapomenutých na jídelních stolech či pod nimi. Sbírali (skoro) všichni Když je motivací pro nejlepší třídu dvoudenní výlet, to se pak ve škole dějí neuvěřitelné věci. Řeč je o sběru papíru a nově vytvořených podmínkách tradiční školní akce. Vyhrát mohla jen ta třída, ve které se do sběru zapojili skutečně všichni žáci. Výsledek byl nad očekávání, do sběru se aktivně zapojilo víc než devadesát procent žáků školy a nějaké to kilo přinesli dokonce všichni deváťáci. Celkem těch kilogramů bylo víc než osmnáct tisíc, k tomu ještě 500 kilo textilu. Vyhrát může jen jeden, tentokrát to byla 3. B. Přes smutek a výrazné rozčarování, které zavládly v poražených třídách, věříme, že se jednalo o zklamání dočasné. Peníze vydělané sběrem totiž zůstávají žákům a oni rozhodují o jejich využití. Ze školy tak ještě jednou děkujeme všem sběračům a jejich ochotným rodičům. Učili jsme se v ulicích měst Víc v ulicích Kunovic a sousedního Uherského Hradiště než ve třídách prožili během posledního říjnového dne výuku žáci naší školy. Zahájili jsme totiž projekty s názvy Poznej Kunovice (pro první stupeň) a Poznej Uherské Hradiště (pro druhý stupeň). Více než tři stovky žáků tak procházely oběma městy a plnily úkoly podle pracovních listů, které pro ně připravili vyučující. Žáci prvního stupně teď utřídí své poznatky a výsledky projektu předvedou na konci listopadu. Pro žáky druhého stupně se jednalo pouze o úvodní projektový den, projekt totiž na druhém stupni propojí výuku prakticky všech předmětů, a to vše až do poloviny prosince Cíle obou projektů jsou tyto: Umožnit žákům chápat probíranou látku v souvislostech. Modelovými úkoly dokázat potřebnost probírané látky pro každodenní praxi, a to ve všech předmětech. Do jednoho projektu spojit učivo různých předmětů, probírané v době od října do poloviny prosince. Lovíme podnikavé duchy Unikátní kroužek s názvem Lovci podnikavých duchů funguje v tomto školním roce v naší škole. Tým lovců prožívá od září dobrodružný příběh, v němž se formou hry učí spoustu nových dovedností. Členové kroužku pracují v týmu, učí se vyjednávat, bránit se manipulaci, zvládat projevy svých emocí, hledat různá řešení problémů. Lovci jsou na stopě tajemných bytostí, které je naučí, že štěstí a úspěch mají ve svých rukou a nemohou spoléhat na to, že se vždy o ně někdo postará. Je to kroužek plný pohybových a tvořivých her spojených příběhem. Lovci se tak musí hýbat, ale i hodně přemýšlet, a hlavně táhnout za jeden provaz. Když se budou hodně snažit, mohou ve Velké hře vyhrát hlavní cenu. Všemi aktivitami je provází Paní her (vyučující Zdenka Peterková), která lovce učí formou zážitkové a zkušenostní pedagogiky. První třídní schůzka prváčků S nervozitou, obavami a malinko i trémou se během říjnového odpoledne vrátili do své třídy prváčci. Čekala je první třídní schůzka společná s rodiči. Právě jim chtěly děti ukázat, že naše škola je místo, kam se těší, kde mají nové kamarády a kde se učí novým věcem. Podařilo se. Počáteční strach byl ten tam, děti se uvolnily a svoje rodiče plně vtáhly do výuky. Dokonce si pro ně připravily interaktivní výuku a jednotlivé týmy dětských učitelů si všechny rodiče řádně prokleply. Posledním překvapením byla upečená buchta, která všem chutnala. Nálada byla přátelská a příjemná. Všem rodičům děkujeme za příjemné odpoledne. strana 6 12/2014

7 Základní škola Červená cesta Marek Bartošík uspěl v Logické olympiádě V měsíci září dostaly šikovné děti nejen z naší školy nabídku, aby se přihlásily do Logické olympiády, kde si mohly ověřit své logické uvažování při řešení zajímavých úloh. Z několika našich žáků, kteří se do této netradiční soutěže přihlásili, se nejlépe umístil Marek Bartošík, žák V. třídy. Vyřešením několika náročných úkolů, se kterými si lámal hlavu ve svém volném čase, obsadil krásné 7. místo. Tím se dostal mezi desítku nejlepších řešitelů postupujících do krajského kola, které se uskutečnilo ve Zlíně v listopadu tohoto roku. Markovi přejeme jasnou mysl a perfektní logické uvažování při soutěži v krajském kole! Návštěva policistky v naší škole V pondělí 3. listopadu navštívila naší školu prap. Milena Šabatová, která v rámci Preventivního programu Policie ČR seznámila žáky s bezpečnostními pravidly, aby se nestali obětí protiprávního jednání a také aby věděli, jak se zachovat, octnou-li se v situaci, kdy budou potřebovat pomoc policisty. Žáci II. a V. třídy se naučili rozeznávat rozdíl mezi pořádkovým a dopravním policistou a kriminalistou. Zopakovali si pravidla bezpečného chování při setkání s cizí osobou a chování v silničním provozu. Naučili se, jak správně volat na linku tísňového volání 158. Páťáci se také seznámili s nebezpečím, které jim hrozí na internetu, případně používáním mobilního telefonu. Nejmenším se nejvíce líbilo, že si mohli vyzkoušet opravdovou policejní čepici, vestu a pouta. Žáci VIII. třídy už mají jasno v tom, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí. Dověděli se, jaké jsou nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí a dospělých páchaných na dětech a blíže se seznámili s legislativní úpravou ohledně alkoholu, cigaret a drog. Žáky beseda zaujala a živě na téma diskutovali. Projektový den na téma podzim Děti I. stupně se s podzimním obdobím blíže seznámily v projektovém vyučování. Popovídaly si o tomto období, kdy se příroda připravuje na chladnější počasí, na stromech se zbarvují listy, které postupně opadávají, dozrávají plody. Povykládaly si i příběhy o zvířátkách, přečetly si pohádky a naučily se nové básničky a písničky. A že jsou děti šikovné, ve výtvarné výchově vybarvily listy podzimními barvami, vyrobily si figurky a ozdoby z podzimních plodů a materiálů. A nezapomněly ani na symbol podzimu, krásně barevné draky, které při vhodném větrném počasí létají vysoko na obloze. Přírodovědný klokan Žáci VIII. a XIV. ročníku změřili své znalosti v celorepublikové soutěži Přírodovědný klokan. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěžní kategorie jsou dvě, Kadet (VIII. - XIV. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž KUNOVJAN ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. V letošním roce se stali nejúspěšnějšími řešiteli soutěže Přírodovědný klokan následující žáci: 1. místo - Daniel Bajaja, IX. B (86 bodů) 2. místo - Tereza Ondrová, VIII. (80 bodů) 3. místo - Roman Vlachynský, IX. B (76 bodů) Další úspěšní řešitelé: E. Dobrozemská (66 bodů), O. Předložil, M. Kubišová, K. Gaťaříková (64 bodů), J. Kmínek, A. Lyková, A. Klegová, L. Dostálíková (61 bodů), K. Fečíková (60 bodů) Aerobic tour se našim dětem vydařila Druhé kolo soutěže Aerobic tour, které se tentokrát konalo v sobotu 1. listopadu v Tlumačově, bylo pro naše cvičence z kroužku aerobiku velmi úspěšné. Děti nepodcenily přípravu, na tréninku poctivě cvičily a své dresy a účesy opět měly perfektní. Právě proto se dostavil velký úspěch. Hned v I. kategorii (do šesti let) postoupili všichni naši zástupci do finálového kola. Úspěch sklidily Sofinka Procházková, Adélka Hyráková a naše tajné želízko v ohni a jediný mužský zástupce v našem týmu Filípek Drobisz. I v dalších kategoriích dívky zabojovaly a neminulo je finálové kolo. Ve III. kategorii (9 10 let) podaly skvělý výkon Julinka Drobiszová a Johanka Suchánková a zacvičily si ve finále. Ve IV. kategorii (11 13 let) se předvedly Sandra Tibenská a Pavla Míšková. I ostatní naše cvičící dívky podaly skvělé výkony a zaslouží si velkou pochvalu za snahu a nasazení v tak velké konkurenci závodících dětí. Boj proti korupci začíná už na základních školách Žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili zajímavé akce. Šlo o protikorupční program CoZaTo podpořený Nadací Tomáše Bati a Nadačním fondem proti korupci. Programem je provázel Tomáš Fránek, který je seznámil s historií korupce, situaci v České republice, s tím, jaký vliv má na každodenní život. Jednotlivé korupční situace ze života popisoval na komiksu vytvořeném studentkou střední školy. Při pouštění videa s ukázkami korupce nahrané a natočené studenty gymnázia v Uherském Brodě žáci rozlišovali, co je a co není korupce a jak se má odhalit. Dvě hodiny rychle utekly a žáci odcházeli s hlavou plnou nových poznatků. Hvězdy stříbrného plátna zahájily přípravu na polonézu Žáci IX. tříd obou kunovických škol se od konce října připravují na každoroční reprezentační ples. Téma plesu si zvolili Hvězdy stříbrného plátna a ve hvězdné atmosféře se odehrávají i náležité přípravy. Chorografie se tentokrát ujala paní Hana Achilles, která všechny uchvátila svou kreativitou a netradičními nápady, nejen co se týká tance. (Nechte se překvapit!) Škola MESIT Uherské Hradiště, respektive její ředitel Radek Mikula, hvězdám zapůjčil roztomilé kloboučky, za což mu moc děkujeme, a protože se deváťáci už nemohli dočkat, hned v pondělí 3. listopadu proběhlo profesionální focení trpělivě vedené fotografem Radkem Frýsou. Tomu též patří velký dík. Jak si žáci v průběhu nácviku a focení vedli, můžete posoudit na fotografiích na stránkách školy. 12/2014 strana 7

8 Melodram opět ožil Jsou to už čtyři roky, které uplynuly od vyhlášení prvního ročníku Celorepublikové soutěže v interpretaci koncertního melodramu pro žáky literárně dramatických oborů základních uměleckých škol za klavírní spolupráce učitelů ZUŠ. Tuto soutěž vyhlašuje Základní umělecká škola v Šumperku ve spolupráci se sdružením GALIMATYÁŠ. Koná se pravidelně o prvním listopadovém víkendu. Záštitu nad soutěží převzala herečka Hana Maciuchová. Soutěž je hodnocena bodovým systémem podle zadaných kritérií, mezi něž patří: obsahová interpretace textu (vědomé a tvořivé uplatnění výrazových prvků přednesu) technické zvládnutí textu (výslovnost, práce s hlasem a dechem), koordinace recitátora s klavíristou (dynamická vyváženost, frázování, tempo, cit pro hudební složku). Ve třech ročnících této soutěže byla zastoupena i naše ZUŠ Uherské Hradiště pobočka Kunovice. Prvního ročníku se zúčastnily dvě žákyně školy Hana Drštičková v kategorii do 15 let s klavírním doprovodem paní učitelky Petry Foltýnové a Eva Osohová v kategorii studentské s klavírním doprovodem paní učitelky Ireny Černíčkové. Hana Drštičková si ze soutěže odvezla diplom za 2. místo s povinným melodramem Perníková chaloupka a souborem básní J. Žáčka s názvem Melodrámky. Eva Osohová se úspěšně představila s povinným melodramem na baladu K. J. Erbena Štědrý den a hudbu Z. Fibicha a s texty T. Vondrovice Andělé a J. V. Sládka Laň. Obě dívky se pak představily v rámci různých vystoupení na koncertech školy. K dalším žákyním, které měly možnost vyzkoušet si sílu melodramu v rámci 2. ročníku soutěže, patřily Karolína Teimerová a Eliška Martincová. Naši školu taktéž úspěšně reprezentovaly ve spolupráci s Petrou Foltýnovou, která je trpělivě vedla hudebním světem v klavírním doprovodu. Letos se ve dnech 7. až 9. listopadu konal už 4. ročník této soutěže a my jsme tam nechyběli. Kategorii žáků do 15 let reprezentovali Šimon Ludvíček (10 let) a nejmladší soutěžící Ester Kocábová (9 let), oba z kunovické pobočky ZUŠ. Nejdřív se představili s povinnými texty. Ester přednesla Perníkovou chaloupku a Šimon Pár bot. Oba opět doprovázela na klavír Petra Foltýnová, jíž tímto vyslovujeme veliké díky jak za přípravu, tak trpělivost a zejména za umělecký přínos a rozvoj dětských dušiček v této oblasti. Však taky ne nadarmo byla jmenována mezi nejlepšími klavíristy soutěže. Další interpretace se nesla v individuálním výběru textu, a tudíž v osobní výpovědi a postoji dle vlastního temperamentu. Šimona okouzlil text Eduarda Basse Biograf, v němž se vrací k počátkům filmu a prozrazuje svůj vřelý vztah k němu. Esterka si vybrala soubor rozverných zhudebněných básní Josefa Kainara z knihy Nevídáno, neslýcháno, jako například Medvíďátko, Harampádí, Abrakadabraka, Byla noc modrá, Koště a Ptal se včera pána pán. Na pódiu si to všichni tři řádně užívali. A podařilo se. Domů jsme si přivezli dvě ocenění. Šimon 2. místo a Esterka 3. místo. Z úspěchu se radujeme a už teď se těšíme na další vystoupení, na které Vás srdečně zveme. První bude v neděli 7. prosince v rámci Sletu andělů a Poetického večera na Panském dvoře, dále také v programu Vánočního koncertu pobočky ZUŠ v Kunovicích v úterý 9. prosince na tomtéž místě. Přijďte se podívat, stojí to skutečně za to. Za všechny zúčastněné v melodramu zve Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ Kunovice strana 8 12/2014

9 Učíme se od přírody Po úspěšné rekonstrukci celé budovy školky, jsme se dočkali renovace doposud nevyužitého kousku školní zahrady v severní části školního areálu. Zahrada je pojata jako venkovní učebna. Již v roce 2003 byl zpracován projekt Od přírody k civilizaci, ze kterého současný projekt Učíme se od přírody vychází. Jeho cílem je seznámení dětí s přírodou a cyklem života. Současně získají povědomí o ochraně životního prostředí, péči o přírodu a vlivu počasí na úrodu. Školní vzdělávací program Co vidí slunce je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte a environmentální výchovu. Zahrada a jednotlivé prvky v ní umožní dětem zapojit smyslové vnímání ve všech oblastech zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Ve vstupní části zahrady jsou nachystány záhony k výsadbě zeleniny a ovoce, ale i bylinkové spirály. V blízkosti záhonu je také situován kompost a k jednomu z okapů budovy instalována sběrná nádrž na dešťovou vodu. Součástí zahrady je smyslový (pocitový) chodníček, vyskládaný z několika druhů přírodních materiálů (štěrk, kůra, písek, větvičky Mateřská škola KUNOVJAN no vysazovat záhony, pěstovat bylinky a učit se třídit bioodpad, který následně využijeme do kompostu. Za letního počasí můžeme využívat stínu stromů, seznamovat se s přírodními materiály na smyslovém chodníčku, sklízet zeleninu a ovoce, využívat stezku vedoucí kapradím, bludiště mezi kůly, vrbový domek i úkryty v keřích. Na podzim bude potřeba připravit zahradu na zimu a sklidit ovoce. V zimě můžeme s dětmi sledovat odpočívající přírodu, ale zároveň pomáhat přikrmovat ptáčky, kteří u nás přezimují. Zahradu budou využívat především děti naší mateřské školy ze všech sedmi tříd. Fungující ekologický kroužek získá vlastní zázemí pro své aktivity, s cílem rozšiřovat a prohlubovat poznatky dětí. Současně bude sloužit jako tzv. vzdělávací centrum, kam budeme zvát k návštěvě obě základní školy i okolní mateřské školy z regionu, které projeví zájem. Navštěvovat naši zahradu mohou i ekologická centra Trnka a Žabka, se kterými již dlouho spolupracujeme. Může být také využívána ke vzdělávání pedagogů z okolí. Při akcích školy bude možné otevřít vzdělávací zahradu i veřejnosti. Sběr papíru a oblečení Stejně jako v letech minulých jsme ve školce uspořádali sběr papíru ke Dni stromů, který se konal 20 října. Za získané peníze budeme sponzorovat nově narozené žirafí mládě, které přišlo na svět v červenci tohoto roku v ZOO Zlín. Vloni jsme již sponzorovali žirafího samečka Bandele, kterému jsme s předškolními dětmi poblahopřáli i k jeho prvním narozeninám. Kromě sběru papíru, jsme také zorganizovali sbírku oblečení, které následně bylo převezeno do Diakonie Broumov, kde bude poskytnuto potřebným lidem. Všem, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme. apod.). Uprostřed zahrady se nachází vzrostlá lípa a ovocné dřeviny po obvodu. Ve stínu lípy je situována kruhová lavička k posezení a k sezení jsou také určeny klády z kmenů různých stromů, v nichž budou menší otvory k ukrývání přírodnin. V prostoru za lípou jsou vysazeny keře, které vytváří přirozený přírodní úkryt. V jejich blízkosti najdete hmyzí domeček krytý stříškou. Ve stinném koutku jsou torza dřevin, ve kterých je předpoklad přirozeného vzniku broukoviště. Ke stávajícím torzům stromů je instalováno bludiště z kůlů, na kterých je připevněna dřevěná zvonkohra z několika druhů dřev. Zahrada je doplněna i o několik herních prvků v přírodním stylu. V rohu zahrady je vrbový domek a ve svahu jsou pevně zakotveny větší kameny, které umožní stoupání a rozvoj hrubé motoriky dětí. Přírodní zahrada bude využívána ve všech ročních obdobích. Na jaře bude zajímavé pozorovat rašení listí, pupenů a později kvetení ovocných stromů. Dětem bude umožně- Hřiště hraček Navštívili jsme stálou expozici v muzeu v Napajedlech nazvanou Hřiště hraček. Děti se zde hravou formou seznámily s nafukovacími hračkami, které se doposud vyrábí v místním podniku Fatra Napajedla. Po prohlídce muzea zhlédly krátký film o výrobě hraček, plnily připravené úkoly a s danými hračkami si mohly i pohrát. Na závěr jsme zavítali do místní knihovny, kde si děti vyslechly krátkou pohádku. Teracentrum Jak vypadá ve skutečnosti had, ještěr nebo chameleon, o tom se mohly na vlastní kůži přesvědčit děti z naší mateřské školky při návštěvě teracentra právě u nás ve školce. Děti si mohly zvířata zblízka prohlédnout a poznaly známé druhy žijící u nás. Dozvěděly se, jak žijí a čím se živí. Kdo chtěl, mohl si zvířata i pohladit. Děti byly velmi nadšeny. S písničkou jde všechno lépe Děti se velmi bavily při živém hudebním vystoupení kapely Skymusic, která navštívila naši školku s programem Hudební pořad o zdraví. Sólový zpěv za doprovodu kláves a znění mnoha známých dětských i popových písní děti přimělo k radostnému zpěvu, tanci a vykouzlilo úsměv na tvářích. 12/2014 strana 9

10 Vzpomínka na oběti 1. světové války V úterý 28. října si vedení města Kunovice společně se členy mužského sboru a občany města připomnělo vznik Československé republiky a vzpomnělo na oběti 1. světové války u pomníku padlých na náměstí Svobody. Z Kunovic před sto lety narukovalo do c. k. rakousko-uherské armády do konce roku 1914 celkem 600 mužů. Do 28. října 1918 na různých bojištích v Srbsku, Itálii, Rusku i na Slovensku padlo nebo na následky zranění z války zemřelo 115 našich spoluobčanů. Obětem 1. světové války byla také věnována pamětní deska, v době totality ukrytá ve stínu lip na fasádě Základní školy Červená cesta. Stejně tak pamětní deska T. G. Masaryka, kterou Kunovjané odhalili při příležitosti 80. narozenin TGM. První z nich se dočkala svého nového umístění na fasádě staré školy poblíž dalších dvou pamětních desek již dříve instalovaných na památku československých legionářů. Pamětní deska T. G. Masaryka našla své důstojné místo na budově městského úřadu poblíž vstupních dveří. Informace pro život Evakuační zavazadlo Po skončení pietního aktu na náměstí Svobody byla v kostele sv. Petra a Pavla sloužena mše za oběti 1. světové války a po jejím skončení zanesl průvod na místní hřbitov k centrálnímu kříži světlo pro oběti 1. světové války. Památku všech mladých mužů, kteří v souvislosti s válkou zahynuli, uctíváme každoročně v tichosti položením věnce u pomníku padlých. Pokaždé si uvědomuji, kolik žalu a bolesti po těchto našich ztracených rodácích v Kunovicích v jejich rodinách zůstalo. Letos, v roce 100. výročí vypuknutí Velké války, o níž se naše generace učila již jako o 1. světové válce, jsme právě v den vyhlášení Československé republiky za ně nechali sloužit mši svatou. Všichni ti, kdo se zpět do Kunovic z války nevrátili, položili své životy za svobodu, to je třeba si stále uvědomovat. Každý, kdo přinese tuto oběť nejvyšší, je hrdinou a na své hrdiny bychom neměli zapomínat, řekla po skončení pietního aktu starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA. red Víte, co je to evakuační zavazadlo? Víte co si do něj zabalit? Zopakujme si rady, které mohou být životně důležité! Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Pokud půjde o evakuaci krátkodobou, vezměte s sebou pouze doklady, peníze a léky. Zavazadlo obsahuje: - Osobní doklady. - Peníze, platební karty, pojistné smlouvy a cennosti. - Léky, zdravotní pomůcky a brýle ke čtení. - Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, chléb a pitnou vodu na 2 3 dny. - Toaletní a hygienické potřeby. - Psací potřeby. - Kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky. - Jídelní nádobí (misku a příbor), otvírák na konzervy. - Přenosné rádio + rezervní baterie. - Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku. - Spací pytel nebo přikrývku, karimatku nebo nafukovací lehátko. - Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. - Drobné hračky pro děti. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. V případě potřeby dalších informací se obraťte na OSH Uherské Hradiště tel , Bc. Tomáš Bartoň, vedoucí odborné rady prevence OSH Uherské Hradiště strana 10 12/2014

11 Nový rozměr Vašeho podnikání Podnikatelský inkubátor má za sebou další rok činnosti V počátečních dnech právě probíhajících podzimních měsíců vstoupil Podnikatelský inkubátor Kunovice do svého čtvrtého roku provozu, čímž nám důvěrně známý pán, který si říká Čas, dává neúprosně najevo svou nadvládu nade vším pomíjivým. Vždyť slavnostní otevření bylo teprve nedávno V tomto období kromě čilého společenského dění žije i podnikatelský inkubátor svým obvyklým životem, kdy se v jeho prostorách konalo mnoho přednáškových či lektorských akcí firem takzvaně domácích, tedy v inkubátoru sídlících, i dalších externích. V rámci projektu Slaďování rodinného a pracovního života pokračují aktivity, které napomáhají komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci či napomáhají rozhodnutí vzít pracovní život do svých rukou a začít podnikat. K tomuto tématu jsme uspořádali velmi zajímavý seminář Jak začít znovu po rodičovské dovolené!, kde jsme představili příklady dobré praxe v podobě maminek, které se v Kunovicích pustily do podnikání. Projekt sám o sobě vstupuje do své závěrečné fáze a po více než dvou letech můžeme zkonstatovat, že se nám podařilo (i přes počáteční skepsi) rozšířit povědomí o základních principech v prostředí firem našeho bezprostředního okolí. Hlavní myšlenka obsažená v názvu projektu je určitě pro všechny zainteresované velmi INZERCE Jak ušetřit na hypotéce Víte, že v současné době jsou úroky na hypotékách na rekordním minimu? Pokud máte na svojí hypotéce úrok vyšší než 2,3 %, nebo se rozmýšlíte nad novým bydlením, určitě si přečtěte následující řádky. Můžete tím ušetřit hodně peněz. Jak mohu ušetřit na svoji současné hypotéce? Úplně jednoduše, najděte si svoji úvěrovou smlouvu a podívejte se jaký máte úrok a do kdy platí. Pokud máte úrok vyšší jak 2,3 % je čas uvažovat o převedení hypotéky jinam. Takto můžete měsíčně ušetřit od několika set korun až po několik tisíc, vcelku pak i statisíce, a to už snad stojí za úvahu, ne? A není lepší počkat na to, co mi nabídne moje banka? Určitě ne. Úroky jsou totiž na absolutním minimu a podle prognóz České národní banky lze již brzy očekávat jejich opětovný růst. Navíc Vaše stávající banka Vám nyní nenabídne úrok, na který nyní láká své nové klienty, a je proto téměř vždy výhodné svoji hypotéku převést jinam. Jak takové převedení hypotéky vypadá? Nejlepší je obrátit se na zkušeného hypotečního poradce. Ten Vám sestaví ty nejlepší nabídky na trhu a hlavně Vás upozorní na různé chytáky bank, které můžete v prvotním nadšení z nízkého úroku přehlédnout. S poradcem pak vyberte tu nejlepší variantu. K vyřízení, které trvá tak 3 týdny, pak potřebujete původní úvěrovou smlouvu a odhad. A to nejdůležitější: služby hypotečního poradce jsou u nás zcela zdarma, tak proč to nezkusit? 12/2014 důležitá, vždyť v pracovním procesu trávíme minimálně polovinu našeho života (kdy jsme v bdělém stavu) a spokojený zaměstnanec je pak k firmě loajální, produktivní a efektivní. Jedním z produktů projektu je i soutěž Vstřícný zaměstnavatel, v rámci které jsme komunikovali s více než sto padesáti zaměstnavateli a na základě dobré zkušenosti jsme se rozhodli soutěž zopakovat i v letošním roce. Tradicí tohoto období se již stává setkání zástupců města s podnikateli v Kunovicích sídlících nebo podnikajících a nejinak tomu bylo i letos. Předmětem setkání bylo kromě zhodnocení činnosti podnikatelského inkubátoru také velmi inspirativní představení záměrů a projektů mladých firem, které v našem inkubátoru působí, dosahují ve svých oborech úspěchů a dále se rozvíjejí. Neformální část setkání byla pojata genderově naprosto vyváženě. Firma provozující wellness centrum umožnila publiku zhlédnout revoluční metodu v opalování, kdy během jedné minuty jsme byli svědky proměny modelky a modela z pigmentace odpovídající našim zeměpisným šířkám v opálení jako po měsíčním pobytu na Havajských ostrovech. Alespoň trocha exotiky a slunce s koncem roku, který teplem obvykle příliš neoplývá. Na závěr dovolte, abych vám všem do nového roku popřál hodně zdraví, štěstí a zase zdraví. Ing. Pavel Vardan Můžete mi dát konkrétní příklad, jak to funguje? Samozřejmě. Obrátil se na nás IT manažer Petr, který chtěl převést svoji hypotéku na rodinný dům v Uherském Hradišti. Telefonicky jsme se dohodli na schůzce v pohodlné kavárně blízko jeho pracoviště (útrata na náš účet). em jsme mu potvrdili schůzku s výčtem potřebných podkladů k vyřízení převedení hypotéky. Na první schůzce jsme probrali jeho finanční situaci a na základě jeho potřeb společně vybrali konkrétní produkt. Petrovi se nabídka zalíbila, tak jsme se rovnou dohodli na spolupráci. Od té chvíle jsme přebrali veškerou péči o převedení hypotéky. Petr nikam nemusí chodit, všechno oběháme za něj. Petra jsme kontaktovali pouze jednou: Bylo potřeba podepsat žádost o ukončení původní hypotéky. Celý proces převedení hypotéky trval 3 týdny. Pro Petra končil podpisem úvěrové smlouvy přímo u něj doma. My jsme pak již jen dohlédli na řádné splacení a ukončení původní hypotéky. Petr nyní platí v měsíčních splátkách o Kč méně a jednání věnoval celkem 2 hodiny času. Pokud i Vy chcete ušetřit na svoji hypotéce, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. ing. Dagmar Malinová finanční poradce tel.: ing. Martin Pavelka hypoteční specialista tel strana 11

12 Životní jubilea našich spoluobčanů V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Červen Oldřich Daňo, 85 let Červenec Marie Pšurná, 92 let Září Milada Gabrhelová, 94 let Říjen Marie Kuřimská, 85 let Antonín Hubáček, 85 let Anna Blahušová, 100 let Listopad Růžena Habartová, 90 let Marie Hráčková, 80 let 140 let hasičského sboru v Kunovicích V měsíci prosinci 2014 oslaví své životní jubilum tito naši spoluobčané: 80 let Jan Hrubý Marie Podškubková Výročí sňatku V měsíci říjnu 2014 oslavili 55 let společného života Anna a Jaroslav Pochylí. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz), Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , ivana. mil Kdo byl milován, není zapomenut V sobotu 8. listopadu 2014 si připomněli hasiči z Kunovic 140. výročí založení sboru. Na slavnostní valné hromadě v kulturním zařízení Pálenice starostka města vyjádřila obdiv k hasičům, k jejich ušlechtilému poslání, k jejich obětavosti a připravenosti pomáhat bližnímu. K tomu, že jsou dobrovolně připraveni nasazovat životy, zachraňovat lidi i jejich majetky. Jako výraz úcty a poděkování udělila starostka pamětní medaili Sboru dobrovolných hasičů Kunovice a jmenovitě panu Františkovi Bečicovi, Františku Jedovnickému, Jaroslavu Olbertovi st., Miroslavu Filípkovi, Rostislavu Dyčkovi, Bc. Tomáši Bartoňovi, Zbyňku Vávrovi, Jiřímu Kohutičovi a Zdeňku Kozelkovi. red Jubilant Jiří Deml Dne 7. listopadu uplynulo 30 let od úmrtí paní Miroslavy Zpěvákové z Kunovic. S láskou a úctou vzpomíná Dcera Marta s rodinou Říká se, že čas rány hojí, to je jen pouhé zdání, ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. Dne 9. listopadu 2014 uběhl rok od úmrtí pana Ladislava Libosvára. Za tichou vzpomínku děkují Manželka Jindřiška, děti Ladislav a Jindřiška s rodinami a neteř Alice Po skončení oficiálního programu zasedání ustavujícího Zastupitelstva města Kunovice jeho členové v čele se starostkou Ivanou Majíčkovou popřáli prvnímu starostovi Kunovic po jejich osamostatnění v roce 1990 Jiřímu Demlovi k jeho 75. narozeninám a vyjádřili přání, aby stejně jako letos, ještě dlouho zahajoval ustavující zasedání kunovického zastupitelstva. red strana 12 12/2014

13 Děcka z Kunovic mají padesát? To je neuvěřitelné! Paní Anna Škrášková Ryšánková, když v roce 1964 zakládala tenkrát první dětský folklorní soubor v regionu, asi ani netušila, co tím způsobí. Rodný kraj, kunovský kroj, lidové písničky a tance byly její velkou láskou a v ní vychovala řadu generací dětí z Kunovic. Ve své práci vycházela vždy z přirozenosti dětí a jejich bezprostřednosti. Dovolím si citovat jednu z jejích vzpomínek na vystoupení Děcek ve Strážnici v roce 1974 na Bludníku: Na začátku vystoupení přineslo jedno z děvčat na zádech v oktuši malé děvčátko, mou malou vnučku. Když děvčičku Jarek Fišer sundal Zdence z oktuše a postavil ji na zem, celý Bludník vstal a tleskal. Pamatuji si, jak to vyprávěla. Měla jsem tu čest být její svěřenkyní. Ona byla ta, která zasela semínka, ze kterých léty rozkvetla velká zahrada našich dětských a později i dospělých folklorních souborů, ve kterých dnes pracuje více než sto dětí a mladých lidí. Ale nebyla sama. Pomáhala jí řada nadšených a obětavých lidí. Za všechny bych ráda vzpomněla pana Slávka Štěrbu, paní Marii Ježkovou, Marii Malinovou, Emílii Zemánkovou a Hanu Drozdovou, která později převzala vedení Děcek. Paní Ryšánková Škrášková si vychovala i své nástupkyně Dnešní Děcka z Kunovic při vystoupení na letošních Slavnostech vína v Uherském Hradišti KUNOVJAN Zdeňku Drozdovou Polákovou a Ludmilu Tvrdoňovou Habartovou. A jak šel čas, souborem procházely generace dětí. Od roku 1988 je vedla PhDr. Romana Habartová, později se k ní přidala Mgr. Šárka Smělíková a Mgr. Martina Habartová. Pokračovaly v této bohulibé práci a také vychovaly děti v lásce k lidové kultuře. Patří jim za to velké poděkování a obdiv. Těžko lze spočítat hodiny, které tyto dámy věnovaly Děckám z Kunovic, kolik to bylo trpělivosti, pochopení, ale i profesionality, nadšení a energie, kterou pak tyto děti rozdávaly na jevišti nám, divákům. Dovolím si také poděkovat rodičům i prarodičům všech dětí, které kdy prošly tímto dětským folklorním souborem, za to, že své děti vedli k aktivnímu poznání svých kořenů. Dali jim tak dobrý vklad do života a pevné ukotvení ve světě. Děkuji také všem dětem, které v souboru zpívaly, tancovaly a rozdávaly radost na jevištích doma i v zahraničí. Přeji Děckám z Kunovic hodně úspěchů do dalších let, hodně nadšených dětí, zapálené a obětavé vedoucí a ochotné rodiče. Ivana Majíčková, starostka města Kunovice 12/2014 strana 13

14 Další premiéra Kunovských komediantů Po roce zkoušení se nám podařilo uvést další premiéru. Je jí komedie amerického dramatika Johna Patricka Paní Savageová v rozpacích, jež je volným pokračováním Podivné paní Savageové. Zkoušky nejdříve probíhaly pod režijním vedením Jirky a asistentky režie Irči. Zkoušeli jsme na Pálenici, ve farním domečku a po čase jsme se mohli vrátit i do Komunitního centra. Prošli jsme si řadou peripetií. Od změn obsazení rolí, dokonce jsme jedné postavě, vlastně dvěma, změnili pohlaví. Během zkoušení přicházeli noví lidé a zase odcházeli a naštěstí někteří i zůstali. Největší problém nastal, když čtyři týdny před premiérou dlouhodobě onemocněla Veronika, která hrála sestřičku, a její roli se během krátké doby musela naučit nová členka Laura. Ale zvládla to, i když původně alternovala úplně jinou roli. V polovině zkoušení se k nám vrátila naše osvědčená režisérka Alena. Pochválila Jirku i Irču za kus dobře odvedené práce, ostatní samozřejmě taky, a pak už se do nás pustila jako obvykle. Občas tvrdě, občas hlasitě, občas neúprosně, ale vždy s láskou. Pár dní před premiérou jsme měli náš obvyklý pocit, že to nemůžeme zvládnout. Nebyly hotové kulisy, nahraná hudba, pletli jsme texty, připadali jsme si jako dřevění. Tak jsme se rozhodli strávit víkend na Pálenici a zkoušet tak dlouho, dokud to nesedne. A pak přišla sobota 18. října. V pět hodin jsme se začali scházet. Nejen herci, režisérka a nápovědky, ale i technické zázemí našeho spolku zvukař, pokladní, bufetářka a jako nejdůležitější pomocník Matýsek i se svým novým kamarádem králíkem. Diváci se začali trousit už od půl sedmé. Nakonec jsme začali hrát o deset minut později, protože se musely nanosit další a další židle. Režisérka řekla v úvodu pár slov, poděkovala městu a paní starostce za poskytování prostor, a hlavně našim rodinám za trpělivost a pochopení pro náš komediantský koníček. A pak už jsme žili jen příběhem našich postav. Dopadlo to báječně. Přijďte se podívat. Bude nás to moc těšit. Baví nás pro vás hrát. Simona Červenková Kunovští komedianti v plné parádě. Stojící zleva: Dáša Nemášová, Martina Jančová, Pavel Harapát, Jitka Kavková, Jana Kocábová, Laura Martišková, Jiří Blaha, Jan Červenka, Marcela Ondříšková, Vojta Zálešák, Alena Pavelková, Staňa Kytlica Sedící zleva: Bohdan Bábovský, Irena Cigánková, Simona Červenková a Matýsek TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Pomalu se přibližují svátky pokoje a míru, svátky vánoční. S nimi tak jako každý rok přichází Tříkrálová sbírka. Tentokrát se uskuteční v sobotu 10. ledna 2015, kdy od 9 hodin budou Kunovicemi procházet skupiny koledníčků s dospělým doprovodem. Otevřme jim své dveře i štědrou dlaň, vždyť je tolik potřebných v naší zemi i za hranicemi! Marie Habartíková strana 14 12/2014

15 Haló, tady Bělinka! Listopadová, tvořící a očekávající KUNOVJAN Tak, a pomaloučku máme za sebou jeden z nejméně oblíbených měsíců roku. Bláznivý měsíc (tak jej alespoň představuje indiánský kalendář) se letos nesl ve znamení spíše poklidnějším. Po událostmi nabitém volebním říjnu, kdy ranní teploty již začaly atakovat mínusové hodnoty, nám zejména jeho úvod přinesl nezvykle teplé, i když občas větrné počasí, se záblesky pozdního babího léta. Rovněž Dušičky, den vzpomínek na naše blízké, uvozující tuto obvykle nevlídnou a sychravou dvanáctinu roku, nás ušetřil ranních mlh, protivného mrholení a zejména nočních mrazíků, likvidujících s pravidelností sobě vlastní krásnou chryzantémovou výzdobu na hrobech. Tradiční a dle mého mínění zbytečný posun času nás také neminul a kromě problémů, které přináší citlivým jedincům, nám ještě víc prodloužil už beztak dlouhé večery. Jak jsem již předeslal v minulém čísle, letos pro nás byl podzimní čas naplněn zejména přípravou na inspekci kvality (již je šťastně za námi) či mapováním a hodnocením všeho druhu v rámci projektu Zlínského kraje, včetně množství různých vzdělávacích aktivit a seminářů. Proto jsme letos neuskutečnili ani pro tento čas již tradiční Den otevřených dveří. Jaksi nám na něj nezbyl čas a zejména potřebné síly. To ovšem neznamená, že bychom zaháleli. Chystali jsme podklady (tedy naše výtvarnice) pro kalendář, který letos vznikne Jsme rovněž rádi, že s sebou vzali i čerstvé prvňáčky, z nichž mnozí tak měli možnost poprvé poznat blíž náš Domov i jeho obyvatele. Což je také hlavním smyslem naší dlouholeté spolupráce. Poznávání a soužití lidí s handicapem a bez něj. A pokud se to děje již v útlém dětském věku, mnohem snáz mizí z minulosti zakořeněné předsudky a bariéry v této oblasti. Momentálně se už naše zraky ale také činy upírají k adventu, čtyřtýdennímu období očekávání a příprav na Vánoce. A také spousty různých akcí. Takže se už naplno rozeběhla tvorba v našich terapeutických dílnách. Andělíčci všeho druhu, betlémy, čerti, svícny a mnohé další, co neodmyslitelně patří k atmosféře Vánoc. Chceme se totiž dobře připravit na vánoční výstavku naší tvorby v prostorách městského úřadu, na naši účast na předvánočním jarmarku v Uherském Hradišti a také na Vánoční posezení, tradičně se konající vždy druhou prosincovou sobotu, letos to vyšlo na třináctého, v naší společenské místnosti. již potřetí za vydatné pomoci firmy Evektor. Pro společnosti Kovovýroba Hoffmann a Steelmet připravujeme drobné předměty a přáníčka související s koncem roku. Díky příznivému počasí jsme také uskutečnili pár výletů, ať již do vzdálenějšího Rožnova pod Radhoštěm či do tradičních míst, jako je Velehrad nebo Uherské Hradiště. Také se u nás, z čista jasna, objevila opravdu početná návštěva. Téměř padesátka páťáků a prvňáčků ze ZŠ U Pálenice v doprovodu svých třídních Andrey Olbertové a Renaty Jozekové. Páťáci, s nimiž již dlouhou dobu spolupracujeme a navštěvujeme se v rámci různých projektů, nám přinesli tradiční buchty a spolu s našimi klienty natočili pár záběrů pro klip, který budou zasílat odborné porotě v rámci soutěže Zlatý oříšek, jež hledá nejen dětské talenty v různých oborech, ale také děti, které pomáhají někomu ve svém okolí. Byli totiž nominováni mezi 30 finalistů, z nichž odborná porota na začátku prosince vybere v Brně desítku oceněných. Takže jim moc držíme palce! 12/2014 A nejen zlobivá dítka, ale i někteří naši klienti se již trošku třesou při myšlenkách na návštěvu Mikuláše a hlavně čertů, kteří jej vždy doprovází. Máme také velikou radost, že naše házenkářky spolu s fotbalisty uspořádají i letos, konkrétně v sobotu 6. prosince, benefiční zápas, jehož výtěžek nám pomůže při pořízení potřebných zdravotnických pomůcek pro naše klienty. I my vám všem přejeme hodně sil a pevných nervů do předvánočních příprav. Ať se vám vše daří a opravdu podaří. To vám přejí všichni z Bělinky strana 15

16 Milovníci letadel se mohou těšit Aircraft Industries připravuje pro velký zájem také v roce 2015 Dny otevřených dveří. Letos byla příležitost k návštěvě poslední zářijovou sobotu, kdy se otevřely brány společnosti Aircraft Industries, a. s., široké veřejnosti. Nečekaně dlouhé zástupy návštěvníků se řadily nejen před branami společnosti, ale i uvnitř. Na úvod prohlídky měli zájemci možnost vyslechnout stručnou prezentaci generální ředitelky firmy Ilony Plškové a poté se již všichni odebrali na exkurzi výrobními prostorami, kde se seznámili s procesem výroby 19místného letounu L 410 UVP-E20. Nabitý program Dne otevřených dveří uzavřela skupinka návštěvníků, která dorazila již po ohlášeném konci exkurzí ve 14 hodin. Podle ohlasů odcházeli všichni ze závodu nadšeni nejen díky poutavému výkladu a přátelskému přístupu průvodců společnosti, ale i proto, že se s výrobou dopravního letounu jinde v Česku není možné setkat. Tuto jedinečnou příležitost využilo více než návštěvníků. Den otevřených dveří tak svou návštěvností předčil očekávání jeho organizátorů, a proto určitě nebyl poslední. V příštím roce v rámci Dnů otevřených dveří návštěvníci na vlastní oči uvidí nejen výrobu současné L 410, ale i její modernizovanou verzi nový prototyp L 410 NG (new generation), který v příštím roce vzlétne poprvé. red Čtyřistadesítka dobyla Himálaj První letoun v kategorii commuter dodal po 40 letech do Nepálu Aircraft Industries, a. s. Až do vzdáleného Nepálu přiletělo 9. října první české letadlo L 410 UVP E20 společnosti Aircraft Industries, a. s., které pilotoval Vladimír Flégr z této společnosti a Ang Dorje Sherpa z nepálských regionálních aerolinií GOMA Air, které letadlo zakoupily pro transport turistů na vnitrostátních linkách. Jedná se o letoun kategorie STOL (krátký vzlet a přistání), jenž splnil přísné požadavky Nepálského leteckého úřadu pro provoz na extrémně krátkých letištích Nepálu. Slavnostní předání nového letounu s registrační značkou 9N-AKY se uskutečnilo 11. října na mezinárodním letišti Tribhuvan v Káthmándú. Ředitel společnosti GOMA Air pan Manoj Karki oznámil plán společnosti zakoupit další dvě letadla L 410 v průběhu roku L 410 je za posledních 40 let prvním novým letadlem tohoto typu, které se do Nepálu prodalo. Vzhledem k tomu, že v Nepálu jsou v provozu především starší letouny, L 410 tak představuje nejen výrazné zvýšení komfortu pro cestující, ale zejména zvýšení bezpečnosti přepravy. Dodávka nového letounu je signálem pro konkurenci, která bude nucena dříve či později přistoupit rovněž k modernizaci svého letového parku, aby si udržela svůj podíl na trhu. L 410 bude pokrývat z hlediska letového provozu a bezpečnosti nejobtížnější linky Káthmándú Lukla a Káthmándú Jomsom, na kterých letoun úspěšně absolvoval velmi náročné letové testy 9. prosince minulého roku a získal tak typový certifikát od nepálského leteckého úřadu CAAN. Do budoucna by měla letadla L 410 létat rovněž do Pokhary, Jumly, Simikotu, Dolpy, Bajury a Rary. Prodej a dodání prvního letadla L 410 do Nepálu je velkým úspěchem Aircraft Industries, a. s., která má velkou šanci během následujících 3 až 5 let dodat do této země dalších minimálně 15 letadel. Předpoklad úspěšnosti letounu L 410 ve velmi složitých a těžkých podmínkách v náročném himálajském prostředí otevírá firmě dveře také pro další dodávky letounu i do sousedních zemí (Indie, Bhútán, Srí Lanka). Již nyní má společnost uzavřeny kontrakty na tři L 410 do Bangladéše v průběhu Úspěšně realizované letové testy v Nepálu a prodej prvního letounu do tohoto teritoria byl umožněn především modernizací letounu zástavbou nové pohonné jednotky (motoru GE H a vrtule AV-725). Tato modernizace je prvním krokem celkové rozsáhlejší inovace letounu, na které firma intenzivně pracuje již od roku 2010 v rámci projektu MOSTA (Modernisation Of Small Transport Aircraft), finančně podpořeného z prostředků MPO. Tento projekt bude ukončen v první polovině příštího roku prvním vzletem prototypu L 410 NG (New Generation). Sériová výroba inovované verze letounu bude zahájena po ukončení náročného certifikačního procesu, který může trvat až dva roky. Do budoucna hodlá kunovický výrobce Aircraft Industries, a. s., produkovat až 30 letounů L 410 NG ročně. Nora Strádalová strana 16 12/2014

17 Světlušky šly městem KUNOVJAN V pátek 14. listopadu se v podvečer objevily v Kunovicích světlušky. Přicházely od Červené cesty......ale také od školy U Pálenice a z Mládežnické ulice od mateřské školy! Všechny se nakonec sešly v Panském dvoře, náramně tam svítily a byly velmi spokojené Hráli jim tam kluci ze Žesťového kvartetu pobočky ZUŠ - pěkné to bylo, kluci fakt umí Světlušky si taky zazpívaly a zahrála jim k tomu Nelly Olbertová a ještě další hráči na klávesy, co také chodí do Zušky A protože to všechno byla veliká sláva, odpálili kunovští hasiči nakonec krásný ohňostroj. Přijdete za rok také? 12/2014 strana 17

18 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE pondělí 1. prosince 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky čtvrtek 4. prosince 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra prosinec2014 pátek 5. prosince 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 10:00 11:00 hod. Mikuláš pro nejmenší 1. patro Komunitního centra. Vhledem k omezené kapacitě prostoru nutná rezervace místa, a to nejpozději do pondělí 1. prosince 2014 přímo u nás v centru, a to v době od 8.30 do hod., popř. na tel neděle 7. prosince 16:00 17:30 hod. Slet andělů a vyhlášení literární soutěže Vytvoř slovy svého anděla nádvoří a přednáškový sál PIK Kunovice pondělí 8. prosince 9:00 9:45 hod. Hravé cvičení s Beruškou (cvičení a hraní s dětmi od 1 roku) 1. patro Komunitního centra 8:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky úterý 9. prosince 9:00 11:30 hod. Divadelní představení Vánoční povídání o zvířátkách pana spisovatele v podání divadla Řád červených nosů kulturní zařízení Pálenice. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je nutná rezervace místa nejpozději do středy 3. prosince 2014 přímo u nás v centru, a to v době od 8.30 do hod., popř. na tel středa 10. prosince 15:00 16:00 hod. Co pečete na Vánoce? Tradiční i netradiční recepty a vánoční zvyky a tradice Vaší rodiny (pí. Vojčíková aj.) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 11. prosince 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra pátek 12. prosince 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pondělí 15. prosince 9:00 9:45 hod. Hravé cvičení s Beruškou (cvičení a hraní s dětmi od 1 roku) 1. patro Komunitního centra 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky úterý 16. prosince 9:00 11:00 hod Vánoční pečení (děti budou mít možnost zhlédnout pečení tradičních druhů vánočního cukroví a také se samy zapojit) 1. patro Komunitního centra pátek 19. prosince 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách místním rozhlasem a nově také na facebooku či na tel , Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová strana 18 12/2014

19 MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE Tip na vánoční dárek Městská knihovna Kunovice jako v minulém roce nabízí dárkové vánoční poukazy na roční členství v knihovně. Poukazy nabízíme jak na Vánoce, tak i k narozeninám či ke svátku. Přijďte si pro originální dárek pro své blízké. Knižní novinky Hledáte inspiraci na vánoční dárky? V tom vám pomůže seznam aktuálních knižních novinek. Další detektivní román napsal Nelson DeMille. Tentokrát pojednává o neobvyklém výbuchu letadla a nese název Noční pád. Thriller z prostředí léčebny pochází od autorky Mo Hayder Panenka. Na úspěch svých historických románů navazuje Hana Whitton další knihou, tentokrát se zaobírá českými dějinami a Anežkou Českou. Ocenění prestižní Pulitzerovou cenou za rok 2013 se dočkala kniha Syn správce sirotčince. Adam Johnson v ní popsal krutý dopad pracovních lágrů, ve kterých končilo mnoho lidí rodičů, jejichž děti čekal neveselý osud v sirotčincích. V novinkách opět nechybí zástupce norské detektivní literatury. Je jím Ch. Tvedt a jeho titul Prach jsi a v prach se obrátíš. Další kniha vychází i v edici Světový bestseller. Je jí Tajemství letního odpoledne K. Mortonové. Příběh nás zavádí na rodinnou farmu v Anglii a popisuje zářivou kariéru herečky a její cestu za slávou. Napínavý román představuje v knihovně už třiatřicátý titul Jamese Pattersona Dvanácté zlo. V sekci románů nabízíme N. Roberts Rudý šál, historický román L. Kessler Schirmerova legie smrti, J. D. Robb Riskovat se musí, C. Cussler Přízrak. Silný autobiografický příběh popisující koncentrační tábor Buchenwald je v knize B. Apitze Nahý mezi vlky. Autobiograficky laděný titul je i Odvlečená autorky Sophie Hayes. Popisuje mašinérii prostituce. Už čtvrtým dílem pokračuje série publikací Doba jedová. Ta nejnovější se věnuje hormonům, a to jak těm přirozeným, tak i těm umělým. Knihovna pamatuje i na dětské čtenáře. Komiksoví hrdinové ve Čtyřlístku opět zažívají další dobrodružství v knize 4 detektivní příběhy. Nadále pokračuje i komiksová série Spidermana, a to číslem 15. Úplný výčet všech nových knih, tak jako další informace z knihovny naleznete na našich sociálních sítích a na webu knihovny. Nejpůjčovanějčí tituly měsíce října 1. Kerstin Gier - Každé řešení má svůj problém 2. Lisa Kleypas - Jezero snů 3. Elizabeth LaBan - Esej o tragédii 4. Jina Bacarr - Gejša se smaragdovýma očima 5. Sally Brampton - Nauč mě milovat 7. Dan Brown - Inferno 8. Lorna Byrne - Schody do nebe 9. Otakar Chaloupka - Šivovov třetí oko 10. Grégoire Delacourt - Na první pohled Mgr. Kateřina Bartošová UZAVŘENÍ KNIHOVNY PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY Městská knihovna Kunovice oznamuje, že v průběhu vánočních svátků bude uzavřena od pondělí do pátku Děkujeme za pochopení. Petr Pelikán na soutěži zazářil Sportovní střelecký klub SBTS Aircraft Kunovice se zúčastnil Mezinárodního mistrovství Svazu branně technických sportů České republiky v Branném víceboji mládeže v Prudké u Doubravníku, které se konalo v pátek a sobotu 3. a 4. října. Kunovický oddíl měl nominováno po jednom tříčlenném družstvu v každé věkové kategorii. V kategorii A mladší žáci do 12 let soutěžilo družstvo v sestavě Petr Pelikán, David Kosek a David Tomešek. Vybojovali si stříbrné místo a Petr Pelikán byl navíc vyhodnocen jako nejlepší jednotlivec ve své kategorii a získal pohár věnovaný Ing. Jozefem Istvánfim, prezidentem Slovenského zväzu branných športov. V kategorii B starší žáci od 13 do 16 let družstvo v sestavě Josef Pečenka, Michaela Štefaníková a Johana Jelénková obsadilo páté místo. Rovněž páté místo obsadilo i družstvo juniorů ve složení Lenka Kvasnicová, Tomáš Lorenc a Michal Tomaštík. Byla to poslední soutěž pro sportovce SSK SBTS Aircraft Kunovice v úspěšné sezoně , kde reprezentovali svůj klub, město Kunovice a v neposlední řadě i Aircraft Ind., a. s., Kunovice. Na závěr úspěšné sezony děkujeme za podporu sponzorovi vedení Aircraft Ind., a. s., Kunovice. Podpora nám umožnila dotáhnout úspěšnou Družstvo mladších žáků - zleva: David Kosek, David Tomešek, Petr Pelikán sezonu do konce. Od poloviny října začíná pro naše mladé členy sezóna sportovních soutěží. Jiří Jurásek 12/2014 strana 19

20 Evropský šampionát v Kunovicích? Softballová sezóna skončila, v kunovickém klubu Snails nastal čas bilancování. Týmu mužů se sice nezdařil návrat do extraligy, přesto se klub pyšní dvěma medailemi juniorky vyhrály vůbec první mistrovský titul v historii klubu, družstvo žen třetím pokusem vybojovalo bronzové medaile za třetí místo v extralize, když po dvě léta skončily těsně pod stupni určenými pro medailistky.. S předsedou klubu Snails Kunovice a hlavním reprezentačním trenérem juniorek Pavlem Křivákem rozhodně bylo o čem povídat. Jaká byla z vašeho pohledu letošní sezóna? Většina našich předsevzetí se povedla a v každém případě se dá z pohledu Snails hovořit o nejúspěšnější sezóně v historii klubu. Velkou radost mám především z toho, že se naše hráčky chytily v reprezentaci. Je to potvrzení správnosti naší cesty vycházející ze základní myšlenky: Hra musí děti bavit. Zejména v nejnižších hráčských kategoriích není vůbec podstatný výsledek utkání. Zlomovým okamžikem je, když se dítě rozhodne, že chce jít po sportovní stránce někam dál, chce tomu něco obětovat a je připraveno se s tím poprat. Pak už se dá nastavit jiný přístup, jiné tréninkové dávky, jiná motivace účast našich hráček v národních týmech je zřejmě nejlepší motivací, jakou můžeme nabídnout. Současné zástupkyně Snails v juniorské i ženské reprezentaci prošly touto cestou? Ne tak docela. Věk začínajících softballistů se sice postupně snižuje, ale dnešní reprezentantky k nám přišly ve svých deseti jedenácti letech. Dnes už ale přijímáme děti od tří let do sportovní přípravky, kde se až do šesti let věnují sportovní pohybové průpravě. Pak následuje B-ball, což je varianta softballu určená nejmenším dětem ve věku do osmi let, není náročná na vybavení a hraje se s měkkým míčem bez rukavic. Je to trochu hra-nehra, ale děti už se dostanou i k nějakým zápasům a trochu ochutnají softbalový život. V této kategorii nejsou organizované žádné turnaje, výsledky utkání se ani neprezentují, jde skutečně o to, aby si děti zahrály, zkusily na co stačí a aby je hra bavila. Hra je skutečně bezpečná, hraje se s molitanovou pálkou a měkkými míči, jaké se používají při soft tenisu, počet met je variabilní podle potřeby a chuti. Odpal míč a utíkej, abys byl na metě co nejdřív - tak by se dala shrnout podstata B-ballu. Hrát se dá venku i v tělocvičně, což je jedna z jeho velkých výhod. Jak to souvisí s reprezentací? B-ball se hraje na prvním stupni v rámci softbalového turnaje Školská liga. Na školy jsme dodali po jedné hrací sadě a učitelky na prvním stupni si B-ball velmi chválí, protože jej mohou snadno používat v hodinách tělocviku a nemusí řešit odlišný program pro dívky a kluky, protože v tomto věku jsou si ještě fyzicky rovni. Důležitým momentem je i to, že na pálku musí jít postupně každý člen družstva, každý musí ten míček odpálit a najednou se dostávají šancí i ti, kterým se v jiných sportech moc dařit nemusí. Díky této rotaci hráčů je zde jakási rovnost šancí. Myslím, že zejména zkušenosti dětí ze školské ligy jsou důvodem, proč nám v posledních letech výrazně narůstají počty dětí v nejnižších kategoriích až do věku kolem třinácti let. Je jich opravdu dost a bereme je jako dobrý zaklad pro další léta. To vám asi trenéři ostatních sportů docela závidí Jak kterých. Je pravdou, že malé sporty, jako je florball či softball se od začátku 90. let snaží přitáhnout ke sportu zejména děti. Tradiční velké sporty dělaly už v nejnižších kategoriích selekci hráčů na více či méně perspektivní dlouho si to mohly dovolit a dnes teprve začínají řešit problém jak děti získat a zejména jak je udržet. Tohle už máme za sebou a víme, že nejdůležitější je, aby dítě trénink bavil a příště přišlo zase a v lepším případě přivedlo i svého kamaráda. Mnohem větším problémem je ale nedostatek trenérů. Najít kvalitního trenéra, který se bude dětem věnovat v podstatě zadarmo je velký problém. V případě financování musí nutně dojít k nějakému zásadnímu zlomu, protože v dnešní hektické době se už nedá spoléhat pouze na činnost a práci dobrovolníků a nadšenců z řad rodičů. Projevuje se i v softballu krize ve věkové kategorii dorostu? U kluků to až takový problém není, u děvčat je ta situace stejná asi ve všech sportech. Po 15. roce nastupují jiné zájmy i povinnosti a většina holek získá jiné priority. Do toho vstupuje skutečnost změny působiště v rámci studií v lepším případě si najde hráčka jiný tým, v horším případě se softballem končí. Udržet tyto mladé kategorie v akci na malém městě, jako je trojměstí Kunovice-Hradiště-Staré Město, to je skutečně problém. V tomto směru je situace v Brně, v Praze a v podobných městech úplně jiná, tamní kluby mnohdy profitují z toho, že od nás hráčky odcházejí. Tím cennější je letošní mistrovský titul, který získaly juniorky Snails, když v loňské sezóně skončily na druhém místě. Podobný úspěch se může opakovat za hodně dlouhou dobu, ta dnešní konstelace je vskutku mimořádná. Jak chcete tomuhle personálnímu nebezpečí čelit? Hodně těžíme z toho, že více než deset let organizujeme na školách Školní ligu. Každá zúčastněná škola přijede během roku pětkrát na turnaj, odehrají pět turnajů a každý týden mají ve škole kroužek, kde je softball pravidelně na programu. Většina hráček a hráčů juniorského věku je produktem tohoto programu. Dnešní reprezentantka Eliška Mlýnková je zcela zářným příkladem: ve škole hrála v kroužku, hrála školní ligu a na prahu juniorského věku přišla k nám do klubu. Stejně tak členka juniorské reprezentace Sabina Phamová hrála ve škole ve Starém Městě a po jejím opuštění začala hrát u nás, protože zjistila, že jinde by softball hrát nemohla. Takže díky školní lize k nám ve věku let přicházejí hráči a hráčky, kteří dosud nebyli našimi členy, ale softball znají a umí. V minulosti byl tenhle přísun hráčů téměř klíčový, dnes už ale čerpáme z výchovy vlastních hráčů. Přesto, zejména u děvčat, některé věkové kategorie pokrýváme docela složitě. Softballisté aspoň v případě Snails působí při pohledu zvenčí jako hodně pohodové společenství. Je tomu tak doopravdy? V tomto směru je určitě důležité, že se v klubu pohybují kluci i holky. Díky tomu vznikala a stále vzniká celá řada vztahů a jedním z důvodů, proč se nám v posledních letech začalo více dařit je, že dorůstají děti pocházející ze vztahů vzniklých v 90. letech. Softbalových manželství je opravdu dost a softbaloví rodiče v naprosté většině vodí své děti k nám do oddílu. A stejně důležité je, že dnes již bývalí hráči se v roli rodičů vrací zpátky do oddílu po boku svých dětí v roli jejich trenérů to je skvělá věc. Vraťme se k onomu deklarovanému bilancování sezóny Rozhodně se jedná o nejúspěšnější sezónu v historii Snails strana 20 12/2014

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 81/V./211 82/V./211 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IV. zasedání

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 3.září. Přivítali jsme 16 prvňáčků. V pátek 14. září k nám zavítali herci "Divadélka pro školy" z Hradce Králové.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více