AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1"

Transkript

1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ, b) o náležitostech žádostí o udělení autorizace konzultanta SBToolCZ, c) o způsobu a průběhu zkoušek odborné způsobilosti (dále je "zkoušky"), d) o dokladech o autorizaci konzultanta SBToolCZ, e) o právech a povinnostech autorizovaného konzultanta SBToolCZ. Žádost o udělení autorizace konzultanta SBToolCZ čl. 2 Žádost o udělení autorizace konzultanta SBToolCZ v daném oboru podává žadatel NP SBToolCZ na předepsaném formuláři, která obsahuje tyto údaje: a) jméno a příjmení, rodné jméno, popřípadě dřívější příjmení, b) akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost, c) rodné číslo či jiný osobní identifikační údaj, státní občanství, d) kontaktní doručovací adresu a elektronickou adresu, liší-li se od trvalého bydliště, e) rozsah požadované autorizace dle typologie budov, f) údaje o předcházející žádosti o autorizaci, připadá-li v úvahu, kde povinnou součástí žádosti je: g) soupis vybraných projektů, realizovaných staveb, odborných přednášek, statí a školení se zaměřením na šetrnou výstavbu za posledních 5 let. Zkouška, její průběh, udělení autorizace čl Sekretariát školicího střediska NP SBToolCZ zkontroluje úplnost žádosti. Jestliže žádost není úplná, neobsahuje všechny požadované doklady, vyzve žadatele o doplnění a stanoví, kterými potřebnými doklady má být žádost doplněna a v jakém termínu. 2. Nebude-li žádost ve stanoveném termínu požadovaným způsobem doplněna anebo vzniknou-li pochybnosti o pravosti dokladů, školicí středisko NP SBToolCZ odmítne žádost zaregistrovat a oznámí žadateli důvody odmítnutí zaregistrování žádosti.

2 3. Zkoušku nelze vykonat dříve, než bude žádost uchazeče úplná tj. včetně všech požadovaných dokladů. 4. Termín a místo konání zkoušky je žadateli sděleno s předstihem min. 15 kalendářních dnů. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. V pozvánce ke zkoušce je žadatel informován a) o podmínkách úhrady poplatku za zkoušku, b) o termínech a místě vykonání písemné a ústní části zkoušky. čl Před zahájením zkoušky komise ověří totožnost žadatele a žadatelé jsou zkoušejícím informováni o způsobu a obsahu provádění zkoušky. 2. Zkouška obsahuje písemnou a ústní část 3. Písemná část zkoušky je distanční neveřejná, provádí se formou písemného testu (dále jen "test"), který umožňuje ověřit znalost metodiky SBToolCZ. 4. Ústní část zkoušky se vykonává před zkušební komisí. Zkušební komise NP SBToolCZ má tři členy. 5. Klasifikaci "vyhověl" lze udělit žadateli z písemné části zkoušky, který obdržel minimálně 70% z celkového počtu bodů. 6. Pro každý typ staveb (metodiku hodnocení) se skládá samostatná zkouška. 7. Cílem ústní části zkoušky je prověření znalosti a orientace žadatele v problematice návrhu budov s využitím principů šetrné výstavby a metodiky SBToolCZ v daném oboru autorizace. Prověření probíhá formou odborné rozpravy. čl Pokud se žadatel nedostaví ke zkoušce, má nárok na vykonání zkoušky v náhradním smluveném termínu. čl Zkušební komise NP SBToolCZ celkový výsledek zkoušky hodnotí bez přítomnosti žadatele o autorizaci způsobem vyhověl / nevyhověl. Většinové rozhodnutí komise o udělení / neudělení autorizace oznámí komise žadateli ihned po přijetí kolektivního rozhodnutí. 2. V případě klasifikace "nevyhověl" předseda komise oznámí žadateli důvody klasifikace. Žadatel má právo zkoušku 2 x opakovat. Pro opakování zkoušky je nutné uhradit stanovený poplatek. 3. Předsedou zkušební komise určený člen zkušební komise zaznamená klasifikaci souhrnného protokolu o vykonaných zkouškách, který slouží zároveň jako presenční listiny obsahující podpisy žadatelů o autorizaci. 2/5

3 čl Platnost Osvědčení o Autorizaci není na Osvědčení vyznačena. Platnost je vázána na plnění podmínek stanovené níže tímto autorizačním řádem. 2. Osvědčení o autorizaci je osobní doklad o personální způsobilosti držitele, který jako jediný se jím může prokazovat a odvolávat se na něj pouze ve spojitosti se svým jménem a příjmením. Předání osvědčení o autorizaci čl Zkušební komise NP SBToolCZ předá osvědčení o autorizaci Autorizovaný konzultant SBToolCZ (dále AK SBToolCZ) pro danou typologii budovy při oznamování výsledku svého kolektivního rozhodnutí. 2. AK SBToolCZ převzetím výtisku č. 1 Osvědčení potvrdí s uvedením data a svým podpisem na výtisku č. 2 Osvědčení, který je uložen v archivu NP SBToolCZ. 3. Převzetím Osvědčení o autorizaci se AK SBToolCZ stává partnerem NP SBToolCZ. 4. Převzetím Osvědčení AK SBToolCZ vyjadřuje svůj souhlas s tímto autorizačním řádem a zároveň se zavazuje se jím řídit. Udržování platnosti autorizaci, závazky AK SBToolCZ čl AK SBToolCZ je povinen si udržovat znalosti z oblasti šetrné výstavby, zejména o nových postupech a požadavcích na hodnocení budov metodikou SBToolCZ. 2. Při vydání nové metodiky pro danou typologii budov NP SBToolCZ je AK SBToolCZ povinen prokázat znalost této metodiky složením zkoušky. Zkouška musí být složena nejpozději do data ukončení souběžného období platnosti předchozí metodiky vyhlášeného NP SBToolCZ. 3. Pravidelně hradit partnerské příspěvky NP SBToolCZ za kalendářní rok na základě zaslaného účetního dokladu. Zánik nebo odebrání autorizace čl Autorizace zaniká: a) žádostí AK SBToolCZ o její zrušení, b) prokazatelným neplněním závazků AK SBToolCZ vyplývajících z čl. 9 tohoto autorizačního řádu. 3/5

4 Práva AK SBToolCZ založená autorizací čl AK SBToolCZ je oprávněn ke svému jménu uvádět titul Autorizovaný konzultant SBToolCZ nebo zkráceně AK SBToolCZ vždy s uvedením dané typologie budov, např. AK SBToolCZ pro obytné budovy. 2. Svojí odbornou způsobilost a partnerství k NP SBToolCZ dokládá AK SBToolCZ Osvědčením o autorizaci. 3. AK SBToolCZ je oprávněn provádět návrhy budov s využitím platné metodiky SBToolCZ, nebo se na návrhu spolupodílet, nebo vypracování projektové dokumentace konzultovat. 4. AK SBToolCZ je oprávněn vydávat zprávy obsahující doporučení, nebo technická řešení části budov zohledňující principy udržitelné výstavby, popř. předběžné hodnocení návrhu dané budovy. 5. Po dohodě s klientem je AK SBToolCZ oprávněn ho zastupovat při osvědčování návrhu budovy, popř. certifikaci budovy v komunikaci s certifikačním orgánem pro komplexní kvalitu budov. 6. AK SBToolCZ je povinen registrovat vypracovávaný projekt nebo jím konzultovaný projekt s využitím metodik SBToolCZ na registračním místě NP SBToolCZ s možností tento projekt zároveň registrovat ve veřejné databázi. 7. AK SBToolCZ není oprávněn vydávat Osvědčení kvality návrhu budovy SBToolCZ nebo Certifikát kvality budovy SBToolCZ. Doklady o autorizaci čl Osvědčení o autorizaci konzultanta SBToolCZ obsahuje a) jméno a příjmení AK SBToolCZ, b) rodné číslo nebo jiný osobní identifikační údaj, c) chráněný titul "Autorizovaný konzultant SBToolCZ, d) číslo osvědčení o autorizaci, e) číslo, pod kterým je AK SBToolCZ zapsán v seznamu autorizovaných konzultantů pro danou typologii budov, f) datum udělení autorizace, g) podpis představitele NP SBToolCZ nebo jím určeného zástupce. 2. Doklady o autorizaci archivuje Národní platforma SBToolCZ nejméně po dobu tří let po zániku nebo odejmutí autorizace. Pokud je to možné, je přípustná i archivace elektronická. Jedná se zejména o doklady 4/5

5 a) o udělení autorizace, b) o zániku nebo odejmutí autorizace. 3. Doklady o udělení autorizace jsou: a) žádost o udělení autorizace včetně s touto žádostí předkládaných dokladů, b) zápis o zkoušce, c) výtisk č. 2 Osvědčení o autorizaci s datem a podpisem převzetí výtisku č. 1. Závěrečná ustanovení čl Účastník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této smlouvě dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby ve veřejné databázi bylo uvedeno jeho jméno, příjmení, kontaktní adresa, registrační číslo autorizace a datum jejího udělení. 2. V případě změny kontaktních údajů účastníka se účastník zavazuje neprodleně takové změny oznámit registračnímu místu NP SBToolCZ. 5/5

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKUŠEBNÍ ŘÁD PLATÍ OD 1. 7. 2015 1 CHARAKTERISTIKA ZKOUŠKY Z JAZYKA A REÁLIÍ...2 2 DOSTUPNÉ MATERIÁLY KE ZKOUŠCE...3 3 TERMÍNY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více