Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim v rámci projektu Strojírensko technické centrum Chrudim (reg. číslo CZ.1.13/4.2.00/ ) 1 -

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Pardubický kraj Právní forma: Veřejnoprávní korporace Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: DIČ: CZ Jednající: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Kontaktní osoba: Mgr. Edita Nováková Tel: Fax: Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/ Systémové číslo: P13V PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro speciální učebny a dílny (učebna strojního obrábění na CNC obráběcích strojích, učebna programování CNC strojů, učebny pro výuku hydrauliky, pneumatiky a elektropneumaticky a dílny odborného výcviku pro výuku strojního obrábění na konvenčních obráběcích strojích) Střední průmyslové školy Chrudim. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ustanovení 98 ZVZ. Část 1: Konvenční obráběcí stroje Předmětem části veřejné zakázky je dodávka konvenčních obráběcích strojů - hrotový soustruh, frézka, bruska vč. příslušenství. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 2: CNC stroje a učebna programování CNC strojů Předmětem části veřejné zakázky je dodávka CNC strojů a dalšího vybavení učebny programování CNC strojů - soustružnické a frézovací centrum. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 3: Hydraulika a pneumatika Předmětem části veřejné zakázky je dodávka je technologického vybavení učebny Hydrauliky a pneumatiky - sady pro výuku základů pneumatiky, hydrauliky. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 4: Vybavení pro laboratoř měření Předmětem části veřejné zakázky je dodávka vybavení pro laboratoř měření - 3D měřicí přístroj s CNC řízením. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 2 -

3 Přesné vymezení předmětu jednotlivých částí je uvedeno v přílohách č. 1 až 4 této zadávací dokumentace specifikace předmětu zakázky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. Každá z částí zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí. 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kódy předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) jsou: Část 1: Část 2: Část 3: Část 4: DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1 Předpokládaná doba plnění Předmět veřejné zakázky bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 8 týdnů ode dne, kdy bude dodavateli doručena výzva objednatele k plnění. Nejzazší termín dodání: 1. Konvenční obráběcí stroje CNC stroje a učebna programování CNC strojů Hydraulika a pneumatika Vybavení pro laboratoř měření Místo plnění veřejné zakázky Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim. 4 KVALIFIKACE DODAVATELŮ Pokud není dále uvedeno jinak, platí požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace společně pro všechny části. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 ZVZ, b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a), b) ZVZ, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ, d) splní technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ. 3 -

4 Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn vyzvat dle 57 odst. 1 zákona před podpisem smlouvy vybraného uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, aby předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jejichž prostými kopiemi prokazoval splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a uchazeč je povinen tyto doklady předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až h) j), k) ZVZ způsobem dle 53 odst. 3 písm. a) až d) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění požadavku dle 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 4.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 této ZD. 4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 ZVZ Rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu je pro každou část veřejné zakázky odlišná. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl 4 -

5 v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) minimálně 1 dodávku obdobného charakteru jako je předmět části veřejné zakázky, do které se uchazeč hlásí, z toho: pro část 1. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 2. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 3. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 4. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH. 4.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (body 4.2. a 4.4. této ZD) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele způsobem dle 51 odst. 4 ZVZ. Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 5 a 6 ZVZ Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí zakázky, předloží doklady o splnění kvalifikačních předpokladů do všech jednotlivých částí samostatně. 5 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 této ZD. 5.2 Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 6 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu díla. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Cena musí být uvedena bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu (příloha č. 8 této ZD) a v návrhu smlouvy (příloha č. 7 této ZD). 5 -

6 7 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti: a) krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 8 této ZD), b) smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) c) seznam a prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ (zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 9 této ZD), d) závazný návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 7 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, e) doklady prokazující splnění kvalifikace, uchazeč však tyto doklady vloží v samostatné složce do totožné obálky s nabídkou, f) uchazeč předkládá veškeré požadované dokumenty na každou z částí veřejné zakázky samostatně. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do samostatných svazků. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky včetně určení příslušné části a obchodní firmou a sídlem uchazeče. Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky. 8 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. SEČ. Místem pro podání nabídek je: a) doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu: Komenského náměstí 120, Pardubice ve dnech pondělí a středa 7 17 hodin, úterý, čtvrtek 7 15:30 hodin, pátek 7-14:30 hodin Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6, 7 ZVZ a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky: NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim Uchazeč na obálce také uvede označení části, do které podává nabídku. 6 -

7 Pokud uchazeč podává nabídku do více částí veřejné zakázky, vloží do jedné obálky označené v souladu s tímto bodem výzvy nabídky na jednotlivé části v dalších samostatných obálkách. Na každou dílčí nabídku se hledí jako na samostatnou nabídku. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 10:00 hod. na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, č. dveří A324. Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit pouze zástupci uchazeče, jehož nabídka byla řádně přijata ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 9 ZADÁVACÍ LHŮTA Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 10 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 11. DALŠÍ USTANOVENÍ Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč v části 1, 2, a 4 zakázky předložil před podpisem smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním ve výši nejméně ,- Kč. Nepředložení tohoto dokladu bude posuzováno jako neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy dle 82 odst. 4 ZVZ. 12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nedílnou součástí ZD jsou následující přílohy: 1. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 1 - Konvenční obráběcí stroje 2. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 2 - CNC stroje a učebna programování CNC strojů 3. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 3 - Hydraulika a pneumatika 4. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 4 - Vybavení pro laboratoř měření 5. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 6. čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 7. návrh smlouvy o dílo 8. krycí list 9. čestné prohlášení dle 68 ZVZ V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , č. R/534/13 pověřená hejtmanem Pardubického kraje 7 -

8 Příloha č. 1 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 1 - Konvenční obráběcí stroje ks UINIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH pracovní prostor vzdálenost hrotů oběžný průměr stroje nad ložem (max.) oběžný průměr stroje nad suportem oběžný průměr stroje nad můstkem (max.) dráha pojezdu - osa X dráha pojezdu - osa Z1 1,000 mm 400 mm 240 mm 580 mm 240 mm 140 mm rozsah naklápění nožových saní ± 45 hlavní vřeteno otáčky vřetena volitelné mechanickým řazením v rozsahu vrtání vřetena 30-1,600 min mm upnutí vřetena Camlock D1-6 kužel vřetena MK 6 posuv volitelný strojní posuv - osa X volitelný strojní posuv - osa Z posuv nožového suportu posuv příčného suportu mm/ot mm/ot mm mm řezání závitů řezání závitů, metrické řezání závitů, Whitworth řezání závitů, modulové řezání závitů, diametrální 0,45-20 mm /4 GPZ mm /2 DP koník

9 Příloha č. 1 ZD kužel pinoly koníku MK 4 průměr pinoly koníku zdvih pinoly koníku mm mm příčné nastavení koníku ± 5 mm / ± 0.2" výkony pohonů výkon motoru hlavního vřetena napájecí napětí 5 6 kw 400 V ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE: ovládací kolo podélného suportu na levé straně suportové skříně, digitální indikace polohy os z; z1; x, přehledně uspořádaná klávesnice, rozlišení 0,01 / 0,005 mm, zadávání hodnot souřadnic, zachování polohy os při vypnutém zobrazení, výpočet roztečné kružnice, funkce kalkulačky, zásobník pro 10 nástrojů, přepínání poloměr / průměr, přepočet mm/inch, zobrazení horních saní (Z0) a saní lože (Z1) u soustruhů, buď odděleně, nebo v rozdílovém / součtovém spojení, nastavitelná pojistná spojka, nožní brzda pro okamžité zastavení a vypnutí hlavního vřetena, ochrana sklíčidla, ozubená kola kalená a broušená, těžké, silně dimenzované lože, kalené a přesně broušené, vedení saní suportu nastavitelné pomocí klínových lišt, zalomené lože s můstkem, zadní uložení hlavního vřetena v kuželíkovém a patním ložisku, přední uložení hlavního vřetena v dvouřadovém válečkovém ložisku, hlavní vřeteno uloženo v olejové lázni, upínání Camlock D1-6, ozubená kola převodové skříně posuvu uloženy v olejové lázni; POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAŽDÉMU STROJI: tříčelisťové sklíčidlo Ø 250 mm, čtyřčelisťová lícní deska Ø 320 mm, upínací kruhová deska Ø 520 mm, výměnná kola, čtyřnásobný ocelový držák, systém chlazení chladicí kapalinou, pevná a pohyblivá luneta, stěna chránící proti stříkající kapalině, pracovní osvětlení, redukční pouzdro, 2 pevné hroty (středicí hroty), ovládací nástroje, provozní návod v češtině, skříňka na nářadí, sada soustružnickým nožů, rýhovací kolečko, 6 ks stavěcí disk Dodávka bude zahrnovat dopravu, ustavení a připojení stroje.

10 Příloha č. 1 ZD 6 ks UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA S VÝKYVNOU HLAVOU pracovní prostor dráha pojezdu - osa X dráha pojezdu - osa Y dráha pojezdu - osa Z stolní upínací plocha zatížitelnost stolu (max.) počet drážek T drážky T, šířka T - drážky, vzdálenost od 500 do 700 mm od 270 do 300 mm od 350 do 450 mm Min.1100x250 mm 250 kg 5 ks 14 mm 50 mm Strojní posuv v osách X;Z rychlý chod v ose X rychlost posuvu - osa X 720 mm/min Min mm/min Vertikální frézovací hlava otáčky vřetena (vertikálně) Min min-1 upnutí vřetena (vertikálně) SK 40 Vyložení vzdálenost vertikální vřeteno - horní plocha stolu Min. rozsah mm mm rozsah naklápění frézovací hlavy 360 horizontální frézovací hlava otáčky vřetena (horizontálně) Min.rozsah min-1 upnutí vřetena (horizontálně) SK 40 výkony pohonů výkon motoru hlavního pohonu 2,2 kw POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE:

11 Příloha č. 1 ZD pracovní stůl, s možností natočení ± 45 univerzální frézovací hlava s možností nastavení na libovolný prostorový úhel digitální indikace polohy os x; y; z; přehledně uspořádaná klávesnice rozlišení 0,01 / 0,005 mm zadávání hodnot souřadnic zachování polohy os při vypnutém zobrazení výpočet roztečné kružnice funkce kalkulačky zásobník pro 10 nástrojů přepínání poloměr / průměr přepočet mm/inch POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAŽDÉMU STROJI podpěrné rameno pro horizontální frézování, sklíčidla pro frézy s kleštinami 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, dlouhý frézovací trn, systém chlazení chladicí kapalinou, pracovní osvětlení, provozní návod skříňka na nářadí, 4 ks stavěcího disku Dodávka bude zahrnovat dopravu, ustavení a připojení stroje. 3. NÁSTROJOVÁ BRUSKA: 1 ks nástrojové brusky na broušení fréz z HSS a tvrdokovu. Může rovněž brousit vrtáky, stupňovité vrtáky, vrtáky do plechu, vrtáky do dřeva broušený průměr počet otáček 1,5-32 mm 4200 min-1 úhlové nastavení Morseův kužel MK 2-3 výkon motoru napájecí napětí rozměry hmotnost 0,18 kw 400 V 750x830x1070 mm max. 180 kg POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE:

12 Příloha č. 1 ZD zaručena nejvyšší symetrie řezu jednoduchá obsluha nastavitelný úhel hřbetu brousí všechny vrtáky, stupňovité vrtáky, vrtáky do plechu, vrtáky do dřeva, frézy z HSS a tvrdokovu PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJI podstavec, samovystřeďovací šestičelisťové sklíčidlo, halogenové pracovní svítidlo, ovládací nástroje, brusný kotouč, upínací zařízení MK2 a MK3; Dodávka bude zahrnovat dopravu a montáž. 4. DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM FRÉZOVACÍM STROJŮM : 3 ks dělících přístrojů 3 ks otočných stolů

13 Příloha č. 2 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 2 - CNC stroje a učebna programování CNC strojů 1. Učebna strojního obrábění na CNC strojích a) 1 ks výukový CNC soustružnické centrum POŽADOVANÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE oběžný průměr nad ložem průchod vřetenem min. vzdálenost mezi hroty min. pohon vřetena AC motorem - příkon minimální rozsah otáček pneumatický koník se zdvihem pinoly max. příkon pohonu pro poháněné nástroje rozsah otáček poháněných nástrojů 250 mm 25 mm 400 mm 5,5 kw ot/min 120 mm 1,2 kw ot/min rozjezdy v osách x/z 100/300 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ STROJE: stroj musí mít možnost jednoduchou přeměnou využívat více řídicích systémů, integrovaný řídící PC s objemným HDD a periferními výstupy, termostabilní tuhé lože s nádrží na chladicí kapalinu, valivé lineární vedení bez vůlí na obou osách (x/z), nástrojový revolverový upínač 12-ti polohový se 6 poháněcími stanicemi, průchozí pneumatický upínací systém, osa C na vřetenu stroje, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy zachytávající třísky, centrální mazání stroje, řídící sotware minimálně pro dva řídící systémy, strojní licence pro soustružení, tříčelisťové sklíčidlo včetně sady měkkých čelistí, sada tvrdých čelistí, sada nástrojových držáků, sada základních nástrojů, optický nastavovací přístroj, chladící zařízení ke stroji, ustavovací podložka; 1

14 Příloha č. 2 ZD Dodávka bude doplněna návody k používání včetně popisů stroje a softwaru v českém jazyce a bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, seznámení se zásadami programování a zaškolení údržby. Záruka minimálně 60 měsíců na stroj i řídicí systémy. b) CNC frézovací centrum POŽADOVANÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE: upínací plocha stolu maximální rozjezdy os X/Y/Z hlavní pohon vřetena AC motorem - příkon otáčky vřetena s plynulou regulací v rozsahu bubnový zásobník nástrojů 520 x 300 mm 350/250/300 mm 7 kw ot./min. pro 20 ks nástrojů POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ STROJE: stroj musí mít možnost jednoduchou přeměnou využívat více řídicích systémů, NC otočný stůl (4. osa), řídicí systém stroje s integrovaným PC, USB/RS 232 vstupní i výstupní konektor, barevná plochá obrazovka 12'', centrální mazání posuvových mechanismů, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy zachytávající třísky, řídící software pro tři různé druhy řídicích systémů, zařízení pro zadávání dat 3 ks klávesnice, každá pro jiný druh řídícího systému, strojní mechanický svěrák, ruční tříčelisťové sklíčidlo, kombinovaný nástrčný trn 22 mm, sada základních nástrojů, sada nástrojových držáků, ustavovací podložky s tlumením chvění, číselníkový úchylkoměr s magnetickým držákem, 3D dotyková sonda, chladící zařízení; Dodávka bude doplněna návody k používání včetně popisů stroje a softwaru v českém jazyce bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, seznámení se zásadami programování a zaškolení údržby. Záruka minimálně 60 měsíců na stroj i řídicí systémy. 2

15 Příloha č. 2 ZD 2. Učebna výuky programování Učebna bude vybavena 16-ti pracovišti pro žáky + jedno pracoviště pro učitele. Součástí vybavení bude: a) programovací software včetně multilicencí pro tři řídicí systémy, které jsou shodné se systémy používanými na strojích, b) vizualizační software 3D pro soustružení a frézování včetně strojních licencí a multilicencí, c) 9 ks zařízení pro zadávání dat včetně vyměnitelných klávesnic pro změnu řídicího systému, d) 17 ks PC včetně potřebného hardwarového a softwarového vybavení, e) 17 ks LCD monitor 22 ; Dodávka bude doplněna návody k používání a popisem softwaru v českém jazyce a bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a seznámení se zásadami programování. 3

16 Příloha č. 3 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část č 3 Hydraulika a pneumatika 1. Učebna elektropneumatiky a pneumatiky 2. Učebna hydrauliky 1. 2 sady pro výuku základů pneumatických systémů v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé ovládání jednoho přímočarého pneumotoru Bistabilní a monostabilní rozvaděče Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, prvky logických funkcí Řízení rychlosti pohybu škrtící ventil, rychloodvětrací ventil Samodržná zapojení Úprava signálu, jeho prodloužení resp. zkrácení 2. 4 sady pro výuku pneumatických logických kombinačních a sekvenčních úloh v následujícím rozsahu: Základní logické funkce, jejich pneumatické realizace Rozsáhlejší pneumatické logické kombinační úlohy Základní logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí zkrácení signálu Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí fází Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) - řešení pomocí taktovacího řetězce Komplikovanější logické sekvenční úlohy více motorů, sekvence řízené časově, počtem opakování apod sady pro výuku základů elektropneumatických systémů v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé reléové ovládání Elektrické ovládání bistabilních a monostabilních rozvaděčů Řešení okrajových podmínek - koncové spínače Samodržná zapojení 4. 4 sady pro výuku elektropneumatických logických kombinačních a sekvenčních úloh v následujícím rozsahu: Úprava signálu, jeho prodloužení resp. zkrácení 1

17 Příloha č. 3 ZD Elektrické spínače spínané neelektrickými veličinami spínače indukčnostní, kapacitní, tlakové apod. optické, Základní logické funkce, jejich reléová realizace Rozsáhlejší reléové logické kombinační úlohy Základní reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí zkrácení elektrického signálu Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí fází Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) - řešení pomocí taktovacích řetězců Komplikovanější reléové logické sekvenční úlohy více motorů, sekvence řízené časově, počtem opakování apod sady pro výuku programování PLC dle mezinárodní normy IEC EN , v následujícím rozsahu: Programovatelný automat 6 binárních výstupů - reléové výstupy pro zatížení 24V; 3A pro stejnosměrné napětí 6 binárních vstupů 0V - 24V Počítač, monitor, klávesnice, myš Software Případně další nezbytné příslušenství napájecí zdroj, propojovací konektory, kabely apod sady pro výuku základů hydrauliky v následujícím rozsahu: Nastavení systémového tlaku Úlohy s ručně ovládanými rozvaděči 3/2; 4/2; 4/3Z; 4/3Y; 4/3C Úlohy s přímočarými motory diferenciální zapojení, diferenciální hydromotor měření rychlosti pohybu pístnice Úlohy s hydraulickými zámky Úlohy se škrtícími ventily škrtící ventil se stabilizací tlakového spádu, obyčejný škrtící ventil Úlohy s rotačním hydromotorem měření otáček, průtoku 7. 4 sady pro výuku konvenční hydrauliky v následujícím rozsahu: Úlohy s ventily pro řízení tlaku tlakové ventily, redukční ventily Úlohy s dělením průtoku Úlohy s akumulátory 2

18 Příloha č. 3 ZD 8. 4 sady pro výuku konvenční elektrohydrauliky v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé reléové ovládání Elektrické ovládání bistabilních a monostabilních rozvaděčů Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, tlakový spínač Samodržná zapojení 9. 3 sady pro výuku základů proporcionální hydrauliky v následujícím rozsahu: Nastavování základních parametrů základní proud, zdvihový proud, maximální proud zobrazování nastavovaných hodnot Nastavování rampové funkce zobrazování nastavovaných hodnot Proporcionální řízení pohybu pístnice přímočarého motoru a otáček rotačního motoru Proporcionální řízení tlaku Proporcionální řízení průtoku Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, indukční spínač, tlakový spínač, základní logické funkce realizované pomocí relé kusy dataprojektorů pro profesionální prezentace s následujícími parametry: Dostatečná světelnost - aby byl obraz vidět i v osvětlené místnosti tak, aby si posluchači mohli dělat poznámky perem do sešitů Zavěšení pod strop Dálkové ovládání zatemňování obrazu 3

19 Příloha č. 4 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 4 Vybavení pro laboratoř měření Popis měřícího stroje: 3D měřící stroj s CNC řízením, manuální natáčení hlavou, značkovou spínací sondou TESA, sadou doteků, kalibrační koulí, počítačem a s metrologickým softwarem pracující s CAD modely. Software v češtině. Jednoduchý CNC ovládaný stroj v portálovém provedení se vzduchovými ložisky na všech osách. Podélné vedení osy Y bude umístěno na robustním základovém rámu. Pojízdný portál bude proveden jako vysoce tuhý odlitek ze slitin aluminia. Příčník portálu bude zhotoven protlačováním pro dosažení vysoké pevnosti a houževnatosti. Vozík osy X se bude pohybovat po příčníku portálu a ponese mechaniku svislé pinoly (osa Z). Pinola bude pneumaticky vyvažována. Pohyb bude zajišťován servopohony v osách X, Y a Z. Parametry stroje: Pracovní prostor: Pojezd X [mm] 600 Pojezd Y [mm] 800 Pojezd Z [mm] 600 Měřicí objem [m 3 ] Max. hmotnost součásti [kg] 300 Max. 3D rychlost [mm/s] 520 Max. 3D akcelerace [mm/s 2 ] 1730 Rozlišení optických měřítek [μm] 0.1 Max. chyba měření dle ISO/ČSN , -4 při T=18-22 C Chyba měření MPEe [μm] 2.8+3,5L/1000 Chyba snímání MPEp [μm] 3.0 Řídící systém CNC řídící jednotka, Box pákového ovladače pro posuvy os Manuálně Indexovatelná hlava Sada doteků Kalibrační koule PC a software pro obsluhu: PC zvládající software pro měření na SMS. Základní software pro geometrická měření všech pravidelných geom. prvků (ploch) a vyhodnocení vztahů mezi nimi. Grafické zobrazení změřených prvků s možností zobrazení výsledkových oken. Software pro samostatné uživatelské pracoviště Licence pro vzdělávací instituce umožňující hromadnou výuku. Dodávka bude zahrnovat dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a seznámení obsluhy se zásadami programování. 1

20 Příloha č. 5 ZD Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. 53 odst. 3 písm. b), d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky a části zakázky Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část (doplní uchazeč) Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj IČ: Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název: IČ: Sídlo: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: telefon / fax: Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky Technologické vybavení Strojírenskotechnického centra Chrudim část zadávané Pardubickým krajem prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem, - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c), - vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d), - který není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e), - který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f), - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g), - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j), - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. k) V dne dd. mm. rrrr Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby: Podpis:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více