Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim v rámci projektu Strojírensko technické centrum Chrudim (reg. číslo CZ.1.13/4.2.00/ ) 1 -

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Pardubický kraj Právní forma: Veřejnoprávní korporace Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: DIČ: CZ Jednající: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Kontaktní osoba: Mgr. Edita Nováková Tel: Fax: Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/ Systémové číslo: P13V PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro speciální učebny a dílny (učebna strojního obrábění na CNC obráběcích strojích, učebna programování CNC strojů, učebny pro výuku hydrauliky, pneumatiky a elektropneumaticky a dílny odborného výcviku pro výuku strojního obrábění na konvenčních obráběcích strojích) Střední průmyslové školy Chrudim. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ustanovení 98 ZVZ. Část 1: Konvenční obráběcí stroje Předmětem části veřejné zakázky je dodávka konvenčních obráběcích strojů - hrotový soustruh, frézka, bruska vč. příslušenství. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 2: CNC stroje a učebna programování CNC strojů Předmětem části veřejné zakázky je dodávka CNC strojů a dalšího vybavení učebny programování CNC strojů - soustružnické a frézovací centrum. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 3: Hydraulika a pneumatika Předmětem části veřejné zakázky je dodávka je technologického vybavení učebny Hydrauliky a pneumatiky - sady pro výuku základů pneumatiky, hydrauliky. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 4: Vybavení pro laboratoř měření Předmětem části veřejné zakázky je dodávka vybavení pro laboratoř měření - 3D měřicí přístroj s CNC řízením. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 2 -

3 Přesné vymezení předmětu jednotlivých částí je uvedeno v přílohách č. 1 až 4 této zadávací dokumentace specifikace předmětu zakázky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. Každá z částí zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí. 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kódy předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) jsou: Část 1: Část 2: Část 3: Část 4: DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1 Předpokládaná doba plnění Předmět veřejné zakázky bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 8 týdnů ode dne, kdy bude dodavateli doručena výzva objednatele k plnění. Nejzazší termín dodání: 1. Konvenční obráběcí stroje CNC stroje a učebna programování CNC strojů Hydraulika a pneumatika Vybavení pro laboratoř měření Místo plnění veřejné zakázky Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim. 4 KVALIFIKACE DODAVATELŮ Pokud není dále uvedeno jinak, platí požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace společně pro všechny části. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 ZVZ, b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a), b) ZVZ, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ, d) splní technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ. 3 -

4 Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn vyzvat dle 57 odst. 1 zákona před podpisem smlouvy vybraného uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, aby předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jejichž prostými kopiemi prokazoval splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a uchazeč je povinen tyto doklady předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až h) j), k) ZVZ způsobem dle 53 odst. 3 písm. a) až d) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění požadavku dle 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 4.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 této ZD. 4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 ZVZ Rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu je pro každou část veřejné zakázky odlišná. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl 4 -

5 v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) minimálně 1 dodávku obdobného charakteru jako je předmět části veřejné zakázky, do které se uchazeč hlásí, z toho: pro část 1. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 2. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 3. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 4. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH. 4.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (body 4.2. a 4.4. této ZD) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele způsobem dle 51 odst. 4 ZVZ. Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 5 a 6 ZVZ Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí zakázky, předloží doklady o splnění kvalifikačních předpokladů do všech jednotlivých částí samostatně. 5 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 této ZD. 5.2 Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 6 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu díla. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Cena musí být uvedena bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu (příloha č. 8 této ZD) a v návrhu smlouvy (příloha č. 7 této ZD). 5 -

6 7 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti: a) krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 8 této ZD), b) smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) c) seznam a prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ (zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 9 této ZD), d) závazný návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 7 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, e) doklady prokazující splnění kvalifikace, uchazeč však tyto doklady vloží v samostatné složce do totožné obálky s nabídkou, f) uchazeč předkládá veškeré požadované dokumenty na každou z částí veřejné zakázky samostatně. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do samostatných svazků. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky včetně určení příslušné části a obchodní firmou a sídlem uchazeče. Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky. 8 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. SEČ. Místem pro podání nabídek je: a) doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu: Komenského náměstí 120, Pardubice ve dnech pondělí a středa 7 17 hodin, úterý, čtvrtek 7 15:30 hodin, pátek 7-14:30 hodin Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6, 7 ZVZ a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky: NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim Uchazeč na obálce také uvede označení části, do které podává nabídku. 6 -

7 Pokud uchazeč podává nabídku do více částí veřejné zakázky, vloží do jedné obálky označené v souladu s tímto bodem výzvy nabídky na jednotlivé části v dalších samostatných obálkách. Na každou dílčí nabídku se hledí jako na samostatnou nabídku. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 10:00 hod. na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, č. dveří A324. Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit pouze zástupci uchazeče, jehož nabídka byla řádně přijata ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 9 ZADÁVACÍ LHŮTA Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 10 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 11. DALŠÍ USTANOVENÍ Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč v části 1, 2, a 4 zakázky předložil před podpisem smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním ve výši nejméně ,- Kč. Nepředložení tohoto dokladu bude posuzováno jako neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy dle 82 odst. 4 ZVZ. 12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nedílnou součástí ZD jsou následující přílohy: 1. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 1 - Konvenční obráběcí stroje 2. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 2 - CNC stroje a učebna programování CNC strojů 3. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 3 - Hydraulika a pneumatika 4. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 4 - Vybavení pro laboratoř měření 5. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 6. čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 7. návrh smlouvy o dílo 8. krycí list 9. čestné prohlášení dle 68 ZVZ V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , č. R/534/13 pověřená hejtmanem Pardubického kraje 7 -

8 Příloha č. 1 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 1 - Konvenční obráběcí stroje ks UINIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH pracovní prostor vzdálenost hrotů oběžný průměr stroje nad ložem (max.) oběžný průměr stroje nad suportem oběžný průměr stroje nad můstkem (max.) dráha pojezdu - osa X dráha pojezdu - osa Z1 1,000 mm 400 mm 240 mm 580 mm 240 mm 140 mm rozsah naklápění nožových saní ± 45 hlavní vřeteno otáčky vřetena volitelné mechanickým řazením v rozsahu vrtání vřetena 30-1,600 min mm upnutí vřetena Camlock D1-6 kužel vřetena MK 6 posuv volitelný strojní posuv - osa X volitelný strojní posuv - osa Z posuv nožového suportu posuv příčného suportu mm/ot mm/ot mm mm řezání závitů řezání závitů, metrické řezání závitů, Whitworth řezání závitů, modulové řezání závitů, diametrální 0,45-20 mm /4 GPZ mm /2 DP koník

9 Příloha č. 1 ZD kužel pinoly koníku MK 4 průměr pinoly koníku zdvih pinoly koníku mm mm příčné nastavení koníku ± 5 mm / ± 0.2" výkony pohonů výkon motoru hlavního vřetena napájecí napětí 5 6 kw 400 V ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE: ovládací kolo podélného suportu na levé straně suportové skříně, digitální indikace polohy os z; z1; x, přehledně uspořádaná klávesnice, rozlišení 0,01 / 0,005 mm, zadávání hodnot souřadnic, zachování polohy os při vypnutém zobrazení, výpočet roztečné kružnice, funkce kalkulačky, zásobník pro 10 nástrojů, přepínání poloměr / průměr, přepočet mm/inch, zobrazení horních saní (Z0) a saní lože (Z1) u soustruhů, buď odděleně, nebo v rozdílovém / součtovém spojení, nastavitelná pojistná spojka, nožní brzda pro okamžité zastavení a vypnutí hlavního vřetena, ochrana sklíčidla, ozubená kola kalená a broušená, těžké, silně dimenzované lože, kalené a přesně broušené, vedení saní suportu nastavitelné pomocí klínových lišt, zalomené lože s můstkem, zadní uložení hlavního vřetena v kuželíkovém a patním ložisku, přední uložení hlavního vřetena v dvouřadovém válečkovém ložisku, hlavní vřeteno uloženo v olejové lázni, upínání Camlock D1-6, ozubená kola převodové skříně posuvu uloženy v olejové lázni; POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAŽDÉMU STROJI: tříčelisťové sklíčidlo Ø 250 mm, čtyřčelisťová lícní deska Ø 320 mm, upínací kruhová deska Ø 520 mm, výměnná kola, čtyřnásobný ocelový držák, systém chlazení chladicí kapalinou, pevná a pohyblivá luneta, stěna chránící proti stříkající kapalině, pracovní osvětlení, redukční pouzdro, 2 pevné hroty (středicí hroty), ovládací nástroje, provozní návod v češtině, skříňka na nářadí, sada soustružnickým nožů, rýhovací kolečko, 6 ks stavěcí disk Dodávka bude zahrnovat dopravu, ustavení a připojení stroje.

10 Příloha č. 1 ZD 6 ks UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA S VÝKYVNOU HLAVOU pracovní prostor dráha pojezdu - osa X dráha pojezdu - osa Y dráha pojezdu - osa Z stolní upínací plocha zatížitelnost stolu (max.) počet drážek T drážky T, šířka T - drážky, vzdálenost od 500 do 700 mm od 270 do 300 mm od 350 do 450 mm Min.1100x250 mm 250 kg 5 ks 14 mm 50 mm Strojní posuv v osách X;Z rychlý chod v ose X rychlost posuvu - osa X 720 mm/min Min mm/min Vertikální frézovací hlava otáčky vřetena (vertikálně) Min min-1 upnutí vřetena (vertikálně) SK 40 Vyložení vzdálenost vertikální vřeteno - horní plocha stolu Min. rozsah mm mm rozsah naklápění frézovací hlavy 360 horizontální frézovací hlava otáčky vřetena (horizontálně) Min.rozsah min-1 upnutí vřetena (horizontálně) SK 40 výkony pohonů výkon motoru hlavního pohonu 2,2 kw POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE:

11 Příloha č. 1 ZD pracovní stůl, s možností natočení ± 45 univerzální frézovací hlava s možností nastavení na libovolný prostorový úhel digitální indikace polohy os x; y; z; přehledně uspořádaná klávesnice rozlišení 0,01 / 0,005 mm zadávání hodnot souřadnic zachování polohy os při vypnutém zobrazení výpočet roztečné kružnice funkce kalkulačky zásobník pro 10 nástrojů přepínání poloměr / průměr přepočet mm/inch POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAŽDÉMU STROJI podpěrné rameno pro horizontální frézování, sklíčidla pro frézy s kleštinami 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, dlouhý frézovací trn, systém chlazení chladicí kapalinou, pracovní osvětlení, provozní návod skříňka na nářadí, 4 ks stavěcího disku Dodávka bude zahrnovat dopravu, ustavení a připojení stroje. 3. NÁSTROJOVÁ BRUSKA: 1 ks nástrojové brusky na broušení fréz z HSS a tvrdokovu. Může rovněž brousit vrtáky, stupňovité vrtáky, vrtáky do plechu, vrtáky do dřeva broušený průměr počet otáček 1,5-32 mm 4200 min-1 úhlové nastavení Morseův kužel MK 2-3 výkon motoru napájecí napětí rozměry hmotnost 0,18 kw 400 V 750x830x1070 mm max. 180 kg POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE:

12 Příloha č. 1 ZD zaručena nejvyšší symetrie řezu jednoduchá obsluha nastavitelný úhel hřbetu brousí všechny vrtáky, stupňovité vrtáky, vrtáky do plechu, vrtáky do dřeva, frézy z HSS a tvrdokovu PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJI podstavec, samovystřeďovací šestičelisťové sklíčidlo, halogenové pracovní svítidlo, ovládací nástroje, brusný kotouč, upínací zařízení MK2 a MK3; Dodávka bude zahrnovat dopravu a montáž. 4. DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM FRÉZOVACÍM STROJŮM : 3 ks dělících přístrojů 3 ks otočných stolů

13 Příloha č. 2 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 2 - CNC stroje a učebna programování CNC strojů 1. Učebna strojního obrábění na CNC strojích a) 1 ks výukový CNC soustružnické centrum POŽADOVANÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE oběžný průměr nad ložem průchod vřetenem min. vzdálenost mezi hroty min. pohon vřetena AC motorem - příkon minimální rozsah otáček pneumatický koník se zdvihem pinoly max. příkon pohonu pro poháněné nástroje rozsah otáček poháněných nástrojů 250 mm 25 mm 400 mm 5,5 kw ot/min 120 mm 1,2 kw ot/min rozjezdy v osách x/z 100/300 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ STROJE: stroj musí mít možnost jednoduchou přeměnou využívat více řídicích systémů, integrovaný řídící PC s objemným HDD a periferními výstupy, termostabilní tuhé lože s nádrží na chladicí kapalinu, valivé lineární vedení bez vůlí na obou osách (x/z), nástrojový revolverový upínač 12-ti polohový se 6 poháněcími stanicemi, průchozí pneumatický upínací systém, osa C na vřetenu stroje, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy zachytávající třísky, centrální mazání stroje, řídící sotware minimálně pro dva řídící systémy, strojní licence pro soustružení, tříčelisťové sklíčidlo včetně sady měkkých čelistí, sada tvrdých čelistí, sada nástrojových držáků, sada základních nástrojů, optický nastavovací přístroj, chladící zařízení ke stroji, ustavovací podložka; 1

14 Příloha č. 2 ZD Dodávka bude doplněna návody k používání včetně popisů stroje a softwaru v českém jazyce a bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, seznámení se zásadami programování a zaškolení údržby. Záruka minimálně 60 měsíců na stroj i řídicí systémy. b) CNC frézovací centrum POŽADOVANÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE: upínací plocha stolu maximální rozjezdy os X/Y/Z hlavní pohon vřetena AC motorem - příkon otáčky vřetena s plynulou regulací v rozsahu bubnový zásobník nástrojů 520 x 300 mm 350/250/300 mm 7 kw ot./min. pro 20 ks nástrojů POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ STROJE: stroj musí mít možnost jednoduchou přeměnou využívat více řídicích systémů, NC otočný stůl (4. osa), řídicí systém stroje s integrovaným PC, USB/RS 232 vstupní i výstupní konektor, barevná plochá obrazovka 12'', centrální mazání posuvových mechanismů, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy zachytávající třísky, řídící software pro tři různé druhy řídicích systémů, zařízení pro zadávání dat 3 ks klávesnice, každá pro jiný druh řídícího systému, strojní mechanický svěrák, ruční tříčelisťové sklíčidlo, kombinovaný nástrčný trn 22 mm, sada základních nástrojů, sada nástrojových držáků, ustavovací podložky s tlumením chvění, číselníkový úchylkoměr s magnetickým držákem, 3D dotyková sonda, chladící zařízení; Dodávka bude doplněna návody k používání včetně popisů stroje a softwaru v českém jazyce bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, seznámení se zásadami programování a zaškolení údržby. Záruka minimálně 60 měsíců na stroj i řídicí systémy. 2

15 Příloha č. 2 ZD 2. Učebna výuky programování Učebna bude vybavena 16-ti pracovišti pro žáky + jedno pracoviště pro učitele. Součástí vybavení bude: a) programovací software včetně multilicencí pro tři řídicí systémy, které jsou shodné se systémy používanými na strojích, b) vizualizační software 3D pro soustružení a frézování včetně strojních licencí a multilicencí, c) 9 ks zařízení pro zadávání dat včetně vyměnitelných klávesnic pro změnu řídicího systému, d) 17 ks PC včetně potřebného hardwarového a softwarového vybavení, e) 17 ks LCD monitor 22 ; Dodávka bude doplněna návody k používání a popisem softwaru v českém jazyce a bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a seznámení se zásadami programování. 3

16 Příloha č. 3 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část č 3 Hydraulika a pneumatika 1. Učebna elektropneumatiky a pneumatiky 2. Učebna hydrauliky 1. 2 sady pro výuku základů pneumatických systémů v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé ovládání jednoho přímočarého pneumotoru Bistabilní a monostabilní rozvaděče Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, prvky logických funkcí Řízení rychlosti pohybu škrtící ventil, rychloodvětrací ventil Samodržná zapojení Úprava signálu, jeho prodloužení resp. zkrácení 2. 4 sady pro výuku pneumatických logických kombinačních a sekvenčních úloh v následujícím rozsahu: Základní logické funkce, jejich pneumatické realizace Rozsáhlejší pneumatické logické kombinační úlohy Základní logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí zkrácení signálu Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí fází Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) - řešení pomocí taktovacího řetězce Komplikovanější logické sekvenční úlohy více motorů, sekvence řízené časově, počtem opakování apod sady pro výuku základů elektropneumatických systémů v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé reléové ovládání Elektrické ovládání bistabilních a monostabilních rozvaděčů Řešení okrajových podmínek - koncové spínače Samodržná zapojení 4. 4 sady pro výuku elektropneumatických logických kombinačních a sekvenčních úloh v následujícím rozsahu: Úprava signálu, jeho prodloužení resp. zkrácení 1

17 Příloha č. 3 ZD Elektrické spínače spínané neelektrickými veličinami spínače indukčnostní, kapacitní, tlakové apod. optické, Základní logické funkce, jejich reléová realizace Rozsáhlejší reléové logické kombinační úlohy Základní reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí zkrácení elektrického signálu Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí fází Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) - řešení pomocí taktovacích řetězců Komplikovanější reléové logické sekvenční úlohy více motorů, sekvence řízené časově, počtem opakování apod sady pro výuku programování PLC dle mezinárodní normy IEC EN , v následujícím rozsahu: Programovatelný automat 6 binárních výstupů - reléové výstupy pro zatížení 24V; 3A pro stejnosměrné napětí 6 binárních vstupů 0V - 24V Počítač, monitor, klávesnice, myš Software Případně další nezbytné příslušenství napájecí zdroj, propojovací konektory, kabely apod sady pro výuku základů hydrauliky v následujícím rozsahu: Nastavení systémového tlaku Úlohy s ručně ovládanými rozvaděči 3/2; 4/2; 4/3Z; 4/3Y; 4/3C Úlohy s přímočarými motory diferenciální zapojení, diferenciální hydromotor měření rychlosti pohybu pístnice Úlohy s hydraulickými zámky Úlohy se škrtícími ventily škrtící ventil se stabilizací tlakového spádu, obyčejný škrtící ventil Úlohy s rotačním hydromotorem měření otáček, průtoku 7. 4 sady pro výuku konvenční hydrauliky v následujícím rozsahu: Úlohy s ventily pro řízení tlaku tlakové ventily, redukční ventily Úlohy s dělením průtoku Úlohy s akumulátory 2

18 Příloha č. 3 ZD 8. 4 sady pro výuku konvenční elektrohydrauliky v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé reléové ovládání Elektrické ovládání bistabilních a monostabilních rozvaděčů Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, tlakový spínač Samodržná zapojení 9. 3 sady pro výuku základů proporcionální hydrauliky v následujícím rozsahu: Nastavování základních parametrů základní proud, zdvihový proud, maximální proud zobrazování nastavovaných hodnot Nastavování rampové funkce zobrazování nastavovaných hodnot Proporcionální řízení pohybu pístnice přímočarého motoru a otáček rotačního motoru Proporcionální řízení tlaku Proporcionální řízení průtoku Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, indukční spínač, tlakový spínač, základní logické funkce realizované pomocí relé kusy dataprojektorů pro profesionální prezentace s následujícími parametry: Dostatečná světelnost - aby byl obraz vidět i v osvětlené místnosti tak, aby si posluchači mohli dělat poznámky perem do sešitů Zavěšení pod strop Dálkové ovládání zatemňování obrazu 3

19 Příloha č. 4 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 4 Vybavení pro laboratoř měření Popis měřícího stroje: 3D měřící stroj s CNC řízením, manuální natáčení hlavou, značkovou spínací sondou TESA, sadou doteků, kalibrační koulí, počítačem a s metrologickým softwarem pracující s CAD modely. Software v češtině. Jednoduchý CNC ovládaný stroj v portálovém provedení se vzduchovými ložisky na všech osách. Podélné vedení osy Y bude umístěno na robustním základovém rámu. Pojízdný portál bude proveden jako vysoce tuhý odlitek ze slitin aluminia. Příčník portálu bude zhotoven protlačováním pro dosažení vysoké pevnosti a houževnatosti. Vozík osy X se bude pohybovat po příčníku portálu a ponese mechaniku svislé pinoly (osa Z). Pinola bude pneumaticky vyvažována. Pohyb bude zajišťován servopohony v osách X, Y a Z. Parametry stroje: Pracovní prostor: Pojezd X [mm] 600 Pojezd Y [mm] 800 Pojezd Z [mm] 600 Měřicí objem [m 3 ] Max. hmotnost součásti [kg] 300 Max. 3D rychlost [mm/s] 520 Max. 3D akcelerace [mm/s 2 ] 1730 Rozlišení optických měřítek [μm] 0.1 Max. chyba měření dle ISO/ČSN , -4 při T=18-22 C Chyba měření MPEe [μm] 2.8+3,5L/1000 Chyba snímání MPEp [μm] 3.0 Řídící systém CNC řídící jednotka, Box pákového ovladače pro posuvy os Manuálně Indexovatelná hlava Sada doteků Kalibrační koule PC a software pro obsluhu: PC zvládající software pro měření na SMS. Základní software pro geometrická měření všech pravidelných geom. prvků (ploch) a vyhodnocení vztahů mezi nimi. Grafické zobrazení změřených prvků s možností zobrazení výsledkových oken. Software pro samostatné uživatelské pracoviště Licence pro vzdělávací instituce umožňující hromadnou výuku. Dodávka bude zahrnovat dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a seznámení obsluhy se zásadami programování. 1

20 Příloha č. 5 ZD Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. 53 odst. 3 písm. b), d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky a části zakázky Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část (doplní uchazeč) Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj IČ: Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název: IČ: Sídlo: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: telefon / fax: Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky Technologické vybavení Strojírenskotechnického centra Chrudim část zadávané Pardubickým krajem prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem, - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c), - vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d), - který není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e), - který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f), - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g), - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j), - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. k) V dne dd. mm. rrrr Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby: Podpis:

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Smlouva o dílo č. UHK/INDOP/ CZ.1.07/2.2.00/28.0327/2013_1

Smlouva o dílo č. UHK/INDOP/ CZ.1.07/2.2.00/28.0327/2013_1 Příloha č. 3 Smlouva o dílo č. UHK/INDOP/ CZ.1.07/2.2.00/28.0327/2013_1 se zhotovitelem veřejné zakázky na služby v rámci projektu OP VK "Inovace a podpora doktorského studijního programu" uzavřená podle

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j.84110/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. - multioborový pavilon - dodávka prvního vybavení

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko

Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko Město Hlinsko Osazení schodišťové sedačky v budově galerie Havlíčkova 614, Hlinsko stavební práce zahrnující: Dodávku a montáž schodišťové sedačky na hlavní točité schodiště na budově galerie, Havlíčkova

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, že nebyl pravomocně odsouzen pro

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, že nebyl pravomocně odsouzen pro MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 14801, Praha 414 Příloha č. 3 k č. j.:mv-11938-14/po-psm-2012 V Praze dne 21. května

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více