Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim v rámci projektu Strojírensko technické centrum Chrudim (reg. číslo CZ.1.13/4.2.00/ ) 1 -

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Pardubický kraj Právní forma: Veřejnoprávní korporace Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: DIČ: CZ Jednající: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Kontaktní osoba: Mgr. Edita Nováková Tel: Fax: Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/ Systémové číslo: P13V PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro speciální učebny a dílny (učebna strojního obrábění na CNC obráběcích strojích, učebna programování CNC strojů, učebny pro výuku hydrauliky, pneumatiky a elektropneumaticky a dílny odborného výcviku pro výuku strojního obrábění na konvenčních obráběcích strojích) Střední průmyslové školy Chrudim. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ustanovení 98 ZVZ. Část 1: Konvenční obráběcí stroje Předmětem části veřejné zakázky je dodávka konvenčních obráběcích strojů - hrotový soustruh, frézka, bruska vč. příslušenství. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 2: CNC stroje a učebna programování CNC strojů Předmětem části veřejné zakázky je dodávka CNC strojů a dalšího vybavení učebny programování CNC strojů - soustružnické a frézovací centrum. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 3: Hydraulika a pneumatika Předmětem části veřejné zakázky je dodávka je technologického vybavení učebny Hydrauliky a pneumatiky - sady pro výuku základů pneumatiky, hydrauliky. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Část 4: Vybavení pro laboratoř měření Předmětem části veřejné zakázky je dodávka vybavení pro laboratoř měření - 3D měřicí přístroj s CNC řízením. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 2 -

3 Přesné vymezení předmětu jednotlivých částí je uvedeno v přílohách č. 1 až 4 této zadávací dokumentace specifikace předmětu zakázky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. Každá z částí zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí. 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kódy předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) jsou: Část 1: Část 2: Část 3: Část 4: DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1 Předpokládaná doba plnění Předmět veřejné zakázky bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 8 týdnů ode dne, kdy bude dodavateli doručena výzva objednatele k plnění. Nejzazší termín dodání: 1. Konvenční obráběcí stroje CNC stroje a učebna programování CNC strojů Hydraulika a pneumatika Vybavení pro laboratoř měření Místo plnění veřejné zakázky Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim. 4 KVALIFIKACE DODAVATELŮ Pokud není dále uvedeno jinak, platí požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace společně pro všechny části. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 ZVZ, b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a), b) ZVZ, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ, d) splní technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ. 3 -

4 Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn vyzvat dle 57 odst. 1 zákona před podpisem smlouvy vybraného uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, aby předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jejichž prostými kopiemi prokazoval splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a uchazeč je povinen tyto doklady předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až h) j), k) ZVZ způsobem dle 53 odst. 3 písm. a) až d) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění požadavku dle 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 4.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 této ZD. 4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 ZVZ Rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu je pro každou část veřejné zakázky odlišná. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl 4 -

5 v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) minimálně 1 dodávku obdobného charakteru jako je předmět části veřejné zakázky, do které se uchazeč hlásí, z toho: pro část 1. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 2. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 3. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH, pro část 4. je minimální výše takové dodávky ,- Kč bez DPH. 4.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (body 4.2. a 4.4. této ZD) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele způsobem dle 51 odst. 4 ZVZ. Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 5 a 6 ZVZ Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí zakázky, předloží doklady o splnění kvalifikačních předpokladů do všech jednotlivých částí samostatně. 5 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 této ZD. 5.2 Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 6 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu díla. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Cena musí být uvedena bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu (příloha č. 8 této ZD) a v návrhu smlouvy (příloha č. 7 této ZD). 5 -

6 7 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti: a) krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 8 této ZD), b) smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) c) seznam a prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ (zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 9 této ZD), d) závazný návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 7 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, e) doklady prokazující splnění kvalifikace, uchazeč však tyto doklady vloží v samostatné složce do totožné obálky s nabídkou, f) uchazeč předkládá veškeré požadované dokumenty na každou z částí veřejné zakázky samostatně. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do samostatných svazků. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky včetně určení příslušné části a obchodní firmou a sídlem uchazeče. Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky. 8 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. SEČ. Místem pro podání nabídek je: a) doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu: Komenského náměstí 120, Pardubice ve dnech pondělí a středa 7 17 hodin, úterý, čtvrtek 7 15:30 hodin, pátek 7-14:30 hodin Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6, 7 ZVZ a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky: NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim Uchazeč na obálce také uvede označení části, do které podává nabídku. 6 -

7 Pokud uchazeč podává nabídku do více částí veřejné zakázky, vloží do jedné obálky označené v souladu s tímto bodem výzvy nabídky na jednotlivé části v dalších samostatných obálkách. Na každou dílčí nabídku se hledí jako na samostatnou nabídku. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 10:00 hod. na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, č. dveří A324. Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit pouze zástupci uchazeče, jehož nabídka byla řádně přijata ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 9 ZADÁVACÍ LHŮTA Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. 10 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 11. DALŠÍ USTANOVENÍ Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč v části 1, 2, a 4 zakázky předložil před podpisem smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním ve výši nejméně ,- Kč. Nepředložení tohoto dokladu bude posuzováno jako neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy dle 82 odst. 4 ZVZ. 12. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nedílnou součástí ZD jsou následující přílohy: 1. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 1 - Konvenční obráběcí stroje 2. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 2 - CNC stroje a učebna programování CNC strojů 3. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 3 - Hydraulika a pneumatika 4. specifikace předmětu zakázky v rozsahu části 4 - Vybavení pro laboratoř měření 5. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 6. čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 7. návrh smlouvy o dílo 8. krycí list 9. čestné prohlášení dle 68 ZVZ V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , č. R/534/13 pověřená hejtmanem Pardubického kraje 7 -

8 Příloha č. 1 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 1 - Konvenční obráběcí stroje ks UINIVERZÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH pracovní prostor vzdálenost hrotů oběžný průměr stroje nad ložem (max.) oběžný průměr stroje nad suportem oběžný průměr stroje nad můstkem (max.) dráha pojezdu - osa X dráha pojezdu - osa Z1 1,000 mm 400 mm 240 mm 580 mm 240 mm 140 mm rozsah naklápění nožových saní ± 45 hlavní vřeteno otáčky vřetena volitelné mechanickým řazením v rozsahu vrtání vřetena 30-1,600 min mm upnutí vřetena Camlock D1-6 kužel vřetena MK 6 posuv volitelný strojní posuv - osa X volitelný strojní posuv - osa Z posuv nožového suportu posuv příčného suportu mm/ot mm/ot mm mm řezání závitů řezání závitů, metrické řezání závitů, Whitworth řezání závitů, modulové řezání závitů, diametrální 0,45-20 mm /4 GPZ mm /2 DP koník

9 Příloha č. 1 ZD kužel pinoly koníku MK 4 průměr pinoly koníku zdvih pinoly koníku mm mm příčné nastavení koníku ± 5 mm / ± 0.2" výkony pohonů výkon motoru hlavního vřetena napájecí napětí 5 6 kw 400 V ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE: ovládací kolo podélného suportu na levé straně suportové skříně, digitální indikace polohy os z; z1; x, přehledně uspořádaná klávesnice, rozlišení 0,01 / 0,005 mm, zadávání hodnot souřadnic, zachování polohy os při vypnutém zobrazení, výpočet roztečné kružnice, funkce kalkulačky, zásobník pro 10 nástrojů, přepínání poloměr / průměr, přepočet mm/inch, zobrazení horních saní (Z0) a saní lože (Z1) u soustruhů, buď odděleně, nebo v rozdílovém / součtovém spojení, nastavitelná pojistná spojka, nožní brzda pro okamžité zastavení a vypnutí hlavního vřetena, ochrana sklíčidla, ozubená kola kalená a broušená, těžké, silně dimenzované lože, kalené a přesně broušené, vedení saní suportu nastavitelné pomocí klínových lišt, zalomené lože s můstkem, zadní uložení hlavního vřetena v kuželíkovém a patním ložisku, přední uložení hlavního vřetena v dvouřadovém válečkovém ložisku, hlavní vřeteno uloženo v olejové lázni, upínání Camlock D1-6, ozubená kola převodové skříně posuvu uloženy v olejové lázni; POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAŽDÉMU STROJI: tříčelisťové sklíčidlo Ø 250 mm, čtyřčelisťová lícní deska Ø 320 mm, upínací kruhová deska Ø 520 mm, výměnná kola, čtyřnásobný ocelový držák, systém chlazení chladicí kapalinou, pevná a pohyblivá luneta, stěna chránící proti stříkající kapalině, pracovní osvětlení, redukční pouzdro, 2 pevné hroty (středicí hroty), ovládací nástroje, provozní návod v češtině, skříňka na nářadí, sada soustružnickým nožů, rýhovací kolečko, 6 ks stavěcí disk Dodávka bude zahrnovat dopravu, ustavení a připojení stroje.

10 Příloha č. 1 ZD 6 ks UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA S VÝKYVNOU HLAVOU pracovní prostor dráha pojezdu - osa X dráha pojezdu - osa Y dráha pojezdu - osa Z stolní upínací plocha zatížitelnost stolu (max.) počet drážek T drážky T, šířka T - drážky, vzdálenost od 500 do 700 mm od 270 do 300 mm od 350 do 450 mm Min.1100x250 mm 250 kg 5 ks 14 mm 50 mm Strojní posuv v osách X;Z rychlý chod v ose X rychlost posuvu - osa X 720 mm/min Min mm/min Vertikální frézovací hlava otáčky vřetena (vertikálně) Min min-1 upnutí vřetena (vertikálně) SK 40 Vyložení vzdálenost vertikální vřeteno - horní plocha stolu Min. rozsah mm mm rozsah naklápění frézovací hlavy 360 horizontální frézovací hlava otáčky vřetena (horizontálně) Min.rozsah min-1 upnutí vřetena (horizontálně) SK 40 výkony pohonů výkon motoru hlavního pohonu 2,2 kw POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE:

11 Příloha č. 1 ZD pracovní stůl, s možností natočení ± 45 univerzální frézovací hlava s možností nastavení na libovolný prostorový úhel digitální indikace polohy os x; y; z; přehledně uspořádaná klávesnice rozlišení 0,01 / 0,005 mm zadávání hodnot souřadnic zachování polohy os při vypnutém zobrazení výpočet roztečné kružnice funkce kalkulačky zásobník pro 10 nástrojů přepínání poloměr / průměr přepočet mm/inch POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAŽDÉMU STROJI podpěrné rameno pro horizontální frézování, sklíčidla pro frézy s kleštinami 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, dlouhý frézovací trn, systém chlazení chladicí kapalinou, pracovní osvětlení, provozní návod skříňka na nářadí, 4 ks stavěcího disku Dodávka bude zahrnovat dopravu, ustavení a připojení stroje. 3. NÁSTROJOVÁ BRUSKA: 1 ks nástrojové brusky na broušení fréz z HSS a tvrdokovu. Může rovněž brousit vrtáky, stupňovité vrtáky, vrtáky do plechu, vrtáky do dřeva broušený průměr počet otáček 1,5-32 mm 4200 min-1 úhlové nastavení Morseův kužel MK 2-3 výkon motoru napájecí napětí rozměry hmotnost 0,18 kw 400 V 750x830x1070 mm max. 180 kg POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJE:

12 Příloha č. 1 ZD zaručena nejvyšší symetrie řezu jednoduchá obsluha nastavitelný úhel hřbetu brousí všechny vrtáky, stupňovité vrtáky, vrtáky do plechu, vrtáky do dřeva, frézy z HSS a tvrdokovu PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJI podstavec, samovystřeďovací šestičelisťové sklíčidlo, halogenové pracovní svítidlo, ovládací nástroje, brusný kotouč, upínací zařízení MK2 a MK3; Dodávka bude zahrnovat dopravu a montáž. 4. DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM FRÉZOVACÍM STROJŮM : 3 ks dělících přístrojů 3 ks otočných stolů

13 Příloha č. 2 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 2 - CNC stroje a učebna programování CNC strojů 1. Učebna strojního obrábění na CNC strojích a) 1 ks výukový CNC soustružnické centrum POŽADOVANÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE oběžný průměr nad ložem průchod vřetenem min. vzdálenost mezi hroty min. pohon vřetena AC motorem - příkon minimální rozsah otáček pneumatický koník se zdvihem pinoly max. příkon pohonu pro poháněné nástroje rozsah otáček poháněných nástrojů 250 mm 25 mm 400 mm 5,5 kw ot/min 120 mm 1,2 kw ot/min rozjezdy v osách x/z 100/300 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ STROJE: stroj musí mít možnost jednoduchou přeměnou využívat více řídicích systémů, integrovaný řídící PC s objemným HDD a periferními výstupy, termostabilní tuhé lože s nádrží na chladicí kapalinu, valivé lineární vedení bez vůlí na obou osách (x/z), nástrojový revolverový upínač 12-ti polohový se 6 poháněcími stanicemi, průchozí pneumatický upínací systém, osa C na vřetenu stroje, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy zachytávající třísky, centrální mazání stroje, řídící sotware minimálně pro dva řídící systémy, strojní licence pro soustružení, tříčelisťové sklíčidlo včetně sady měkkých čelistí, sada tvrdých čelistí, sada nástrojových držáků, sada základních nástrojů, optický nastavovací přístroj, chladící zařízení ke stroji, ustavovací podložka; 1

14 Příloha č. 2 ZD Dodávka bude doplněna návody k používání včetně popisů stroje a softwaru v českém jazyce a bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, seznámení se zásadami programování a zaškolení údržby. Záruka minimálně 60 měsíců na stroj i řídicí systémy. b) CNC frézovací centrum POŽADOVANÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE: upínací plocha stolu maximální rozjezdy os X/Y/Z hlavní pohon vřetena AC motorem - příkon otáčky vřetena s plynulou regulací v rozsahu bubnový zásobník nástrojů 520 x 300 mm 350/250/300 mm 7 kw ot./min. pro 20 ks nástrojů POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ STROJE: stroj musí mít možnost jednoduchou přeměnou využívat více řídicích systémů, NC otočný stůl (4. osa), řídicí systém stroje s integrovaným PC, USB/RS 232 vstupní i výstupní konektor, barevná plochá obrazovka 12'', centrální mazání posuvových mechanismů, kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy zachytávající třísky, řídící software pro tři různé druhy řídicích systémů, zařízení pro zadávání dat 3 ks klávesnice, každá pro jiný druh řídícího systému, strojní mechanický svěrák, ruční tříčelisťové sklíčidlo, kombinovaný nástrčný trn 22 mm, sada základních nástrojů, sada nástrojových držáků, ustavovací podložky s tlumením chvění, číselníkový úchylkoměr s magnetickým držákem, 3D dotyková sonda, chladící zařízení; Dodávka bude doplněna návody k používání včetně popisů stroje a softwaru v českém jazyce bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, seznámení se zásadami programování a zaškolení údržby. Záruka minimálně 60 měsíců na stroj i řídicí systémy. 2

15 Příloha č. 2 ZD 2. Učebna výuky programování Učebna bude vybavena 16-ti pracovišti pro žáky + jedno pracoviště pro učitele. Součástí vybavení bude: a) programovací software včetně multilicencí pro tři řídicí systémy, které jsou shodné se systémy používanými na strojích, b) vizualizační software 3D pro soustružení a frézování včetně strojních licencí a multilicencí, c) 9 ks zařízení pro zadávání dat včetně vyměnitelných klávesnic pro změnu řídicího systému, d) 17 ks PC včetně potřebného hardwarového a softwarového vybavení, e) 17 ks LCD monitor 22 ; Dodávka bude doplněna návody k používání a popisem softwaru v českém jazyce a bude zahrnovat balení, dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a seznámení se zásadami programování. 3

16 Příloha č. 3 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část č 3 Hydraulika a pneumatika 1. Učebna elektropneumatiky a pneumatiky 2. Učebna hydrauliky 1. 2 sady pro výuku základů pneumatických systémů v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé ovládání jednoho přímočarého pneumotoru Bistabilní a monostabilní rozvaděče Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, prvky logických funkcí Řízení rychlosti pohybu škrtící ventil, rychloodvětrací ventil Samodržná zapojení Úprava signálu, jeho prodloužení resp. zkrácení 2. 4 sady pro výuku pneumatických logických kombinačních a sekvenčních úloh v následujícím rozsahu: Základní logické funkce, jejich pneumatické realizace Rozsáhlejší pneumatické logické kombinační úlohy Základní logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí zkrácení signálu Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí fází Logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) - řešení pomocí taktovacího řetězce Komplikovanější logické sekvenční úlohy více motorů, sekvence řízené časově, počtem opakování apod sady pro výuku základů elektropneumatických systémů v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé reléové ovládání Elektrické ovládání bistabilních a monostabilních rozvaděčů Řešení okrajových podmínek - koncové spínače Samodržná zapojení 4. 4 sady pro výuku elektropneumatických logických kombinačních a sekvenčních úloh v následujícím rozsahu: Úprava signálu, jeho prodloužení resp. zkrácení 1

17 Příloha č. 3 ZD Elektrické spínače spínané neelektrickými veličinami spínače indukčnostní, kapacitní, tlakové apod. optické, Základní logické funkce, jejich reléová realizace Rozsáhlejší reléové logické kombinační úlohy Základní reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí zkrácení elektrického signálu Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) řešení pomocí fází Reléové logické sekvenční úlohy (dva pneumotory) - řešení pomocí taktovacích řetězců Komplikovanější reléové logické sekvenční úlohy více motorů, sekvence řízené časově, počtem opakování apod sady pro výuku programování PLC dle mezinárodní normy IEC EN , v následujícím rozsahu: Programovatelný automat 6 binárních výstupů - reléové výstupy pro zatížení 24V; 3A pro stejnosměrné napětí 6 binárních vstupů 0V - 24V Počítač, monitor, klávesnice, myš Software Případně další nezbytné příslušenství napájecí zdroj, propojovací konektory, kabely apod sady pro výuku základů hydrauliky v následujícím rozsahu: Nastavení systémového tlaku Úlohy s ručně ovládanými rozvaděči 3/2; 4/2; 4/3Z; 4/3Y; 4/3C Úlohy s přímočarými motory diferenciální zapojení, diferenciální hydromotor měření rychlosti pohybu pístnice Úlohy s hydraulickými zámky Úlohy se škrtícími ventily škrtící ventil se stabilizací tlakového spádu, obyčejný škrtící ventil Úlohy s rotačním hydromotorem měření otáček, průtoku 7. 4 sady pro výuku konvenční hydrauliky v následujícím rozsahu: Úlohy s ventily pro řízení tlaku tlakové ventily, redukční ventily Úlohy s dělením průtoku Úlohy s akumulátory 2

18 Příloha č. 3 ZD 8. 4 sady pro výuku konvenční elektrohydrauliky v následujícím rozsahu: Přímé a nepřímé reléové ovládání Elektrické ovládání bistabilních a monostabilních rozvaděčů Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, tlakový spínač Samodržná zapojení 9. 3 sady pro výuku základů proporcionální hydrauliky v následujícím rozsahu: Nastavování základních parametrů základní proud, zdvihový proud, maximální proud zobrazování nastavovaných hodnot Nastavování rampové funkce zobrazování nastavovaných hodnot Proporcionální řízení pohybu pístnice přímočarého motoru a otáček rotačního motoru Proporcionální řízení tlaku Proporcionální řízení průtoku Řešení okrajových podmínek - koncové spínače, indukční spínač, tlakový spínač, základní logické funkce realizované pomocí relé kusy dataprojektorů pro profesionální prezentace s následujícími parametry: Dostatečná světelnost - aby byl obraz vidět i v osvětlené místnosti tak, aby si posluchači mohli dělat poznámky perem do sešitů Zavěšení pod strop Dálkové ovládání zatemňování obrazu 3

19 Příloha č. 4 ZD Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část 4 Vybavení pro laboratoř měření Popis měřícího stroje: 3D měřící stroj s CNC řízením, manuální natáčení hlavou, značkovou spínací sondou TESA, sadou doteků, kalibrační koulí, počítačem a s metrologickým softwarem pracující s CAD modely. Software v češtině. Jednoduchý CNC ovládaný stroj v portálovém provedení se vzduchovými ložisky na všech osách. Podélné vedení osy Y bude umístěno na robustním základovém rámu. Pojízdný portál bude proveden jako vysoce tuhý odlitek ze slitin aluminia. Příčník portálu bude zhotoven protlačováním pro dosažení vysoké pevnosti a houževnatosti. Vozík osy X se bude pohybovat po příčníku portálu a ponese mechaniku svislé pinoly (osa Z). Pinola bude pneumaticky vyvažována. Pohyb bude zajišťován servopohony v osách X, Y a Z. Parametry stroje: Pracovní prostor: Pojezd X [mm] 600 Pojezd Y [mm] 800 Pojezd Z [mm] 600 Měřicí objem [m 3 ] Max. hmotnost součásti [kg] 300 Max. 3D rychlost [mm/s] 520 Max. 3D akcelerace [mm/s 2 ] 1730 Rozlišení optických měřítek [μm] 0.1 Max. chyba měření dle ISO/ČSN , -4 při T=18-22 C Chyba měření MPEe [μm] 2.8+3,5L/1000 Chyba snímání MPEp [μm] 3.0 Řídící systém CNC řídící jednotka, Box pákového ovladače pro posuvy os Manuálně Indexovatelná hlava Sada doteků Kalibrační koule PC a software pro obsluhu: PC zvládající software pro měření na SMS. Základní software pro geometrická měření všech pravidelných geom. prvků (ploch) a vyhodnocení vztahů mezi nimi. Grafické zobrazení změřených prvků s možností zobrazení výsledkových oken. Software pro samostatné uživatelské pracoviště Licence pro vzdělávací instituce umožňující hromadnou výuku. Dodávka bude zahrnovat dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a seznámení obsluhy se zásadami programování. 1

20 Příloha č. 5 ZD Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. 53 odst. 3 písm. b), d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky a části zakázky Technologické vybavení Strojírensko-technického centra Chrudim část (doplní uchazeč) Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj IČ: Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název: IČ: Sídlo: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: telefon / fax: Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky Technologické vybavení Strojírenskotechnického centra Chrudim část zadávané Pardubickým krajem prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem, - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c), - vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d), - který není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e), - který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f), - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g), - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j), - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. k) V dne dd. mm. rrrr Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby: Podpis:

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Obchodní podmínky. Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky

Obchodní podmínky. Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky Obchodní podmínky Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky 1. Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, pokud není dohodnuto

Více

Smlouva o dílo č. UHK/INDOP/ CZ.1.07/2.2.00/28.0327/2013_1

Smlouva o dílo č. UHK/INDOP/ CZ.1.07/2.2.00/28.0327/2013_1 Příloha č. 3 Smlouva o dílo č. UHK/INDOP/ CZ.1.07/2.2.00/28.0327/2013_1 se zhotovitelem veřejné zakázky na služby v rámci projektu OP VK "Inovace a podpora doktorského studijního programu" uzavřená podle

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk Smlouva o dílo č. 040/2015 na zhotovení díla Oprava zdi Krajské knihovny v Pardubicích uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno

Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Č.j.: TMV/213/17 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) Elektrický ručně vedený

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva k předložení nabídky Předmět nabídky: Obnova vozového parku - 9 místný automobil PODMÍNKY

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka )

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka ) VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (dále také jako Kvalifikační dokumentace ) pro jednací řízení s uveřejněním dle ust. 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace a realizace přestavby místnosti č. 1.01 v objektu Domu služeb, Na návsi 1 na pozemku parc.č.17/1,

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Českou národní bankou Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 zastoupenou: Ing.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j.84110/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. - multioborový pavilon - dodávka prvního vybavení

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, Česká Skalice, IČ: , zastoupená jednatelem Zdeňkem Jakubským,

PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, Česká Skalice, IČ: , zastoupená jednatelem Zdeňkem Jakubským, 1) Identifikace zadavatele PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, IČ: 63219107, zastoupená jednatelem Zdeňkem Jakubským, e-mail: zdenek.jakubsky@promareha.cz Kontaktní osoba pro účely

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název VZ: Osobní automobil a osobní automobil VAN - 2016 ZADAVATEL: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace Přemyslova 259 430

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace CNC řízený revolverový soustruh Zadavatel: Název zadavatele Sídlo zadavatele (místo realizace dodávky) A.F. servis, s.r.o. Zborovice, Sokolská 380, PSČ 768 32 Právní forma společnost

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC NÁVSÍ Návsí 327, 739 92 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele Bohuslav Čepelík - ELKOVO IČO: 11090634 Chutnovka 50, 511 01 Turnov DIČ: CZ451021046 www.elkovo-cepelik.cz Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436

Více