Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015"

Transkript

1 Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město na adrese Zadavatel: Obec Staré Město, Jamnická 46, Frýdek - Místek Zastoupený: Josefem Mikulcem, starostou IČ: Obec Staré Město, Jamnická 46, Frýdek - Místek zastoupená Josefem Mikulcem, starostou (dále jen zadavatel ) se rozhodl vyzvat Vás podle zásad definovaných v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemnou výzvou k podání nabídky na zhotovitele nové internetové prezentace Obce Staré Město na adrese Součástí této písemné výzvy jsou zadávací podmínky obsahující i Čestné prohlášení, Krycí list nabídky a požadavky na obsah smlouvy o dílo. (vše v elektronické podobě). Josef M i k u l e c starosta obce 1. Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne Jméno a podpis: Radka Trňáková Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis...

2 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město na adrese Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: Obec Staré Město Sídlo: Jamnická 46, Frýdek - Místek Oprávněná osoba zadavatele: Josef Mikulec, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: Josef Mikulec IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek Číslo účtu: /0800 Telefon: Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu Předmět zakázky : Předmětem zakázky je vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město na adrese Nová internetová prezentace musí splňovat veškeré zákonem požadované požadavky. Specifikace na vytvoření webu: Webdesign Čistý přehledný design s kontrastními prvky pro jednoduchou orientaci Možnost dynamického přizpůsobení obsahu a šířky webu dle návštěvníkovy obrazovky Využití celého prostoru návštěvníkovy obrazovky pro návrh (dynamický layout) V případě potřeby bezplatně pořídit fotografie města do hlavičky designu Bezplatná konzultace návrhu s bezplatnými změnami v případě potřeby neomezeně Redakční systém Anketa Fotogalerie s dynamickým otevíráním obrázků v modálním okně (JQuery) s možností procházet fotografie pomocí navigačních prvků Dokumenty ke stažení s grafickým rozlišením typu souboru na webu Možnost přidávat formuláře pro zpětnou vazbu od návštěvníků na Jednoduchá správa obsahu pomocí WYSIWYG editoru Možnost správce souborů s jednoduchou správou složek a souborů Možnost uživatelských skupin, správa oprávnění pro jednotlivé skupiny, správa uživatelů s přístupem do systému Možnost SEO nastavení (popis a klíčové slova) + možnost nastavení těchto možností i na každé individuální stránce Web musí splňovat následující požadavky Nejnovější podpora standardů HTML + CSS (validní dle W3C standardu) Využití dynamických prvků s knihovny JQuery Možnost přizpůsobení na mobilní zařízení a tablety Podpora zařízení s Retina displejem - s vysokým rozlišením (nerozmazané obrázky při zobrazení) SEO optimalizace podpora friendly URL hezké URL

3 Sledování návštěvnosti pomocí služby Google Analytics Zajištení hostingových služeb v ceně s těmito parametry Neomezené množství přenesených dat Neomezený prostor na FTP Neomezený počet vytvořených databází MySQL PHP 5.3 a výše MySQL 5.6 a výše Podpora subdomén Podpora CRON Alespoň týdenní zálohování celého webu + denní zálohování databáze MySQL s bezplatnou obnovou Bezplatná podpora webu se zárukou 5 let. Kompletní přesun veškerého starého obsahu do nového webu včetně grafické úpravy textu Zaškolení pro práci s redakčním systémem Doba plnění : Zahájení díla Ukončení díla Po podpisu smlouvy o dílo (SOD). Do 10 týdnů od podpisu (SOD). Při nedodržení těchto termínu bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 1000 Kč za každý den prodlení z celkové ceny díla včetně DPH. Místo plnění : Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je Obecní úřad Staré Město. Článek III Způsob výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby jejich nabídky obsahovaly informace a doklady vyjmenované v tomto článku. V případě, že dodavatel ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady, bude takovou skutečnost zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována ani hodnocena. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti v jeho nabídce, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky malého rozsahu řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost tak, aby si deklarované údaje a informace mohl ověřit, a to i v případě, kdy bude potřeba součinnosti třetích osob (např. při prokázání pravdivosti o provedených pracích), a to ve lhůtě minimálně pěti pracovních dní od data převzetí písemné výzvy k poskytnutí součinnosti. 1. Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení přesně podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.). 2. Dodavatel ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii. Pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, předloží ve své nabídce ve fotokopii rovněž i výpis z obchodního rejstříku. 3. Dodavatel ve své nabídce předloží seznam nejméně tří prací realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech formou čestného prohlášení (vzor je součástí Přílohy č. 1). Každá uvedená práce musí svým charakterem odpovídat předmětu soutěžené veřejné zakázky malého rozsahu a musí pro každou ze tří prací dosahovat finančního objemu minimálně ,-- Kč bez DPH.

4 4. Dodavatel dále předloží ve své nabídce návrh smlouvy dle vzoru Smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.). Upozornění zadavatele ke smlouvě o dílo: Do uvedeného vzoru doplní uchazeč pouze své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně v uvedené v článku (Ujednání o ceně. Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští. Dodavatel do smlouvy o dílo doplní cenu díla takto: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Přílohou smlouvy o dílo bude plná moc (pouze v případě, že bude smlouvu o dílo podepisovat zmocněná osoba). 5. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách do Krycího listu, která je přílohou č. 3 této výzvy. 6. Dodavatel musí svou nabídku ve stanovené lhůtě doručit na adresu: Obec Staré Město, Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek, a to v uzavřené obálce. Obálka musí být označena výrazně textem Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město - VZMR NABÍDKA NEOTEVÍRAT a dále identifikačními údaji dodavatele. Dodavatel musí zadavateli svou nabídku doručit nejpozději do do 10:00 hodin. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně dodavatel. V případě, že nabídka uchazeče bude doručena po stanovené lhůtě, nebude taková nabídka zařazena mezi posuzované a hodnocené nabídky. Článek VII Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu 1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. 2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy zadavatel zadávací řízení zruší. 3. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení nebo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu rozhodne nejpozději do 50 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem smlouvy vázáni. Běh této lhůty končí dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí zadavatele. U dodavatelů umístěných na prvních třech místech se tato lhůta prodlužuje o dalších 30 dní nebo do uzavření smlouvy, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. 4. V případě, že bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější, je vybraný dodavatel povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem nejpozději do 10 ti dnů od převzetí rozhodnutí zadavatele. V případě, že odmítne vybraný dodavatel se zadavatelem uzavřít smlouvu, má zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí v případě, že odmítne uzavřít smlouvu dodavatel umístěný jako druhý v pořadí. 5. Seznam příloh: Příloha č. 1 Čestné prohlášení dodavatele, Příloha č. 2 Smlouva o dílo, Příloha č. 3 Krycí list nabídky. 6. Písemná výzva a zadávací podmínky byly zveřejněny na úřední desce obce i v el. podobě dne Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne Josef M i k u l e c starosta obce Jméno a podpis: Radka Trňáková Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis...

5 Zadavatel: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Dodavatel doloží do své nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město, na adrese Obec Staré Město Jamnická 46, Frýdek - Místek Josef Mikulec, starosta Dodavatel, sídlo, místo podnikání Sídlo nebo místo podnikání: IČ: Telefon, fax, Jméno oprávněné osoby: IČ: V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako oprávněná osoba dodavatele předkládající svou nabídku splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení. Prohlašuji jako osoba oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele, že a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) dodavatel není v likvidaci, f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

6 g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu l) a dále, že dodavatel se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení. PROJEKT OBDODBNÉHO CHARAKTERU Název projektu Finanční objem Místo a doba plnění Pro koho byl projekt realizován Jméno osoby, u které je možné si tvrzené skutečnosti ověřit Telefon na osobu, u které je možné si tvrzené skutečnosti ověřit PROJEKT OBDODBNÉHO CHARAKTERU Název projektu Finanční objem Místo a doba plnění Pro koho byl projekt realizován Jméno osoby, u které je možné si tvrzené skutečnosti ověřit Telefon na osobu, u které je možné si tvrzené skutečnosti ověřit PROJET OBDODBNÉHO CHARAKTERU Název projektu Finanční objem Místo a doba plnění Pro koho byl projekt realizován Jméno osoby, u které je možné si tvrzené skutečnosti ověřit Telefon na osobu, u které je možné si tvrzené skutečnosti ověřit V dne: podpis oprávněné osoby dodavatele

7 Příloha č. 2 zadávacích podmínek Dodavatel doloží do své nabídky SMLOUVA O DÍLO na Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město, na adrese Vvení PD pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby Název zadavatele: Obec Staré Město adresa: Jamnická 46, Frýdek-Místek zastoupení: Josefem Mikulcem starostou obce IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu: /0800 (dále jen Objednatel) Zhotovitel zapsaná v obchodním rejstříku u... adresa: zastoupený: osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických. bankovní spojení:. č. účtu:.. IČ: DIČ: (dále jen Zhotovitel) 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ust a násl. tohoto zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této smlouvy je vyhotovení nové internetové prezentace Objednatele na adrese a to na základě popisu, přesné specifikace a technické dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu A.

8 4. ČAS A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ Dílo, které je předmětem podle této smlouvy bude zhotoveno do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V případě prodlení zaviněného stranou zhotovitele má objednatel nárok na penále ve výši 1000,- za každý započatý den prodlení. 5. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY 1. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady webhosting pro internetovou prezentaci, a to v konfiguraci a dle parametrů popsaných v příloze A. 2. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo, podle podkladů a technické dokumentace dodané mu objednatelem a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předá. 3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem podle této smlouvy zhotoví osobně. 6. UJEDNÁNÍ O CENĚ 1. Celková konečná cena díla, které je předmětem podle této smlouvy činí,- Kč 2. Cenu za dílo, které je předmětem podle této smlouvy uhradí objednatel na účet zhotovitele číslo vedeného u..., při předání zhotoveného díla. Objednatel se zavazuje faktury zaplatit ve splatnosti dle specifikace na fakturách (obvykle do 10 pracovních dnů). 3. Objednatel uhrazením plné ceny díla získává právo k ekonomickému využití díla, a to včetně práva na modifikaci díla. 7. VADY DÍLA 1. Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla. 2. Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit cenu díla podle části této smlouvy. 3. Dojde-li k převzetí díla objednatelem, odpovídá zhotovitel za vady díla v rozsahu záruky po dobu 5 let. Záruka se vztahuje na funkčnost díla. V rámci záruky je zhotovitel povinen odstranit bezplatně závady, které nebyly způsobeny nepřiměřeným či nevhodným zacházením. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínem tak, jak je uvedeno v části 3 této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně či elektronicky objednatele k převzetí díla. 2. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

9 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. Ve Starém Městě, dne V, dne 2015 Za Objednatele Za Zhotovitele. Josef Mikulec starosta obce.

10 Příloha A Technická dokumentace a popis díla 1. Hardwarové a softwarové požadavky webserveru Operační systém Linux Apache 2.2 PHP 5.3 a vyšší MySQL 5.3 a vyšší Vypnutý PHP safe mode Aktivovaná podpora PHP session Plný přístup k serveru přes (S)FTP Neomezené množství přenesených dat Neomezený prostor na FTP Neomezený počet vytvořených databází MySQL PHP 5.3 a výše MySQL 5.6 a výše Podpora subdomén Podpora CRON Alespoň týdenní zálohování celého webu + denní zálohování databáze MySQL s bezplatnou obnovou 2. Provedení internetové prezentace Webdesign Čistý přehledný design s kontrastními prvky pro jednoduchou orientaci Možnost dynamického přizpůsobení obsahu a šířky webu dle návštěvníkovy obrazovky Využití celého prostoru návštěvníkovy obrazovky pro návrh (responsive layout) V případě potřeby bezplatně pořídit fotografie města do hlavičky designu Bezplatná konzultace návrhu s bezplatnými změnami v případě potřeby neomezeně Redakční systém Anketa Fotogalerie s dynamickým otevíráním obrázků v modálním okně (JQuery) s možností procházet fotografie pomocí navigačních prvků Dokumenty ke stažení s grafickým rozlišením typu souboru na webu Možnost přidávat formuláře pro zpětnou vazbu od návštěvníků na Jednoduchá správa obsahu pomocí WYSIWYG editoru Možnost správce souborů s jednoduchou správou složek a souborů Možnost uživatelských skupin, správa oprávnění pro jednotlivé skupiny, správa uživatelů s přístupem do systému Možnost SEO nastavení (popis a klíčové slova) + možnost nastavení těchto možností i na každé individuální stránce Web musí splňovat následující požadavky Nejnovější podpora standardů HTML + CSS (validní dle W3C standardu) Využití dynamických prvků s knihovny JQuery Možnost přizpůsobení na mobilní zařízení a tablety Podpora zařízení s Retina displejem - s vysokým rozlišením (nerozmazané obrázky při zobrazení) SEO optimalizace podpora friendly URL hezké URL Sledování návštěvnosti pomocí služby Google Analytics Bezplatná podpora webu se zárukou 5 let. Kompletní přesun veškerého starého obsahu do nového webu včetně grafické úpravy textu Zaškolení pro práci s redakčním systémem

11 K R Y C Í L I S T N A B Í D K Y pro veřejnou zakázku Příloha č. 3 zadávacích podmínek Dodavatel doloží do své nabídky Zadavatel: Obec Staré Město, okres Frýzek-Místek Sídlo: Jamnická 46, Staré Město, Frýdek-Místek IČ: IČ: v účinném Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město, na adrese Uchazeč o veřejnou zakázku Sídlo: Právní forma: IČ: DIČ: Jméno a příjmení statut. orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: Kontaktní údaje (kontaktní osoba, telefon, ( ) Celková nabídková cena + základní ukazatelé Celková nabídková cena Název bez DPH (předmět hodnocení) DPH Vyhotovení nové internetové prezentace Obce Staré Město, na adrese Celková nabídková cena s DPH Celkem Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě k předložení nabídky a jejich přílohách. V.., dne Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více