JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)"

Transkript

1 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1

2 A. OBECNÉ ZÁSADY I. Úvod Svátosti jsou úkony Krista a církve skrze Ducha Svatého. Jejich slavení v konkrétní komunitě je znamením reálné jednoty ve víře, modlitbě a životě společenství. Svým působením jsou však svátosti a zvláště eucharistie také zdrojem jednoty křesťanského společenství a duchovního života a prostředky k jejich rozvoji. Eucharistické společenství je tak neoddělitelně spjato s plným církevním společenstvím a je jeho viditelným vyjádřením. 1 Katolická církev zároveň učí, že křtem jsou členové jiných církví a církevních společenství přivedeni k reálnému, i když nedokonalému společenství s katolickou církví. Křest vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo jím byli znovuzrozeni, a směřuje k dosažení plnosti života v Kristu. 2 Na druhé straně je eucharistie pro pokřtěné duchovní potravou, která jim umožňuje překonávat hřích a žít vskutku životem Kristovým, být do něho hlouběji vštěpováni a mít hlubší účast na celé ekonomii Kristova tajemství. 3 A právě ve světle těchto dvou základních principů, které musíme vždy brát v úvahu společně, umožňuje katolická církev obecně přístup ke svému eucharistickému společenství, ke svátosti smíření a pomazání nemocných pouze těm, kdo sdílejí její jednotu ve víře, modlitbě a životě církve. Ze stejných důvodů pak také uznává, že za určitých okolností, výjimečně a při dodržení určitých podmínek, může být křesťanům Srov. Direktář k provádění ekumenických principů a norem (dále jen ED), čl. 129, viz též Příloha. Srov. ED, čl. 129 a též Dekret o ekumenismu 2. vatik. koncilu čl. 3 a čl. 22. Srov. ED, čl jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem povolen či dokonce doporučen. 4 V současné době se zintenzivňuje pohyb obyvatelstva (hospodářská migrace, důsledky násilných konfliktů, studijní, pracovní a turistické pobyty) a s ním na jedné straně potřeba katolických křesťanů přijímat svátosti i tam, kde nejsou přítomni služebníci katolické církve, a na druhé straně potřeba posloužit svátostmi v katolické církvi i nekatolickým křesťanům, kteří nemohou vyhledat služebníky vlastní církve. Stále častěji se však také objevují snahy prosadit spoluúčast na svátostném životě s členy nekatolických církví jako obecnou a trvalou skutečnost, což s ohledem na současnou nedokonalou jednotu církví, jak je uvedeno výše, není bohužel možné. Proto je třeba stanovit jasná pravidla. Obecná pravidla pro spoluúčast na svátostném životě, zvláště na eucharistii, dávají především Kodex kanonického práva (CIC) v kánonu a téměř shodným textem i Kodex východního práva (CCEO) v kánonu 671. Tato pravidla pak podrobněji rozvádí Direktář k provádění ekumenických principů a norem (ED) 6 v článcích Pro přehlednost uvádíme tyto články v Příloze. II. Společenství ve svátostech s křesťany východních církví 1. Východní církve, i když nejsou s katolickou církví v plném společenství, s ní sdílejí stejnou víru co se týče svátostí, mají rovněž apoštolskou posloupnost, a tedy podle katolického chápání i platné všechny svátosti. 7 Toto velmi usnadňuje vzájemné posloužení svátostmi v přípa Srov. ED, čl Text kánonu uveden v Příloze. Vydala Papežská rada pro jednotu křesťanů 1993, české vydání Scriptum, Praha Jan Pavel II. ve svém slově při Regina Coeli v Bukurešti řekl: Rumunská pravoslavná církev a katolická církev, obě založené na apoštolské posloupnosti, mají stejné Slovo Pánovo opatrované v Písmu svatém a stejné

3 dě potřeby za stanovených podmínek (viz níže), se schválením církevní autority a je-li to možné, po poradě s druhou církví Katoličtí udělovatelé proto udělují dovoleně svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných členům východních církví, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, jestliže sami o to požádají a jsou řádně připraveni; totéž platí o členech jiných církví, které podle rozhodnutí Apoštolského stolce jsou, pokud jde o svátosti, ve stejné situaci jako uvedené východní církve. 9 Je však přitom třeba brát zřetel na kázeň platnou v těchto církvích pro přijímání svátostí, a předejít tak každému náznaku proselytismu Pro přijímání svátostí katolíky ve východních církvích, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, platí, že v případě potřeby či v zájmu ryzího duchovního prospěchu (například upevnění života milosti a víry ve smíšeném manželství katolíka se členem východní církve) a za předpokladu, že je vyloučeno nebezpečí omylu či lhostejnosti, je legitimní, aby kterýkoli katolík, pro kterého je fyzicky nebo morálně nemožné obrátit se na katolického kněze, přijal svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných od kněze některé východní církve. 11 Musí však v nejvyšší možné míře respektovat východní kázeň týkající se praxe svátosti. Zvláště uchovávají stejné kněžství a slaví jedinou oběť Kristovu, skrze kterou On buduje svou církev a dává jí růst. Viz ED čl Srov. kán. 844, 3 CIC, podobně i kán. 671, 3 CCEO. Tyto normy se týkají všech pravoslavných církví, které považují konstantinopolský patriarchát za své duchovní centrum, a dále všech starých východních církví. Jsou to: koptská, etiopská, arménská, syrská, asyrská. Mezi církve, na které se tyto normy vztahují, však nikdy nezahrnul Apoštolský stolec církev starokatolickou z různých důvodů: pro velkou církevní a pastorální rozdílnost (místních) starokatolických církví, dále proto, že značné procento starokatolických kněží tvoří ti, kteří k ní konvertovali z církve katolické (od nich je katolickým věřícím dovoleno přijímat svátosti pouze v nebezpečí smrti) a konečně proto, že v poslední době udělila starokatolická církev kněžské a biskupské svěcení ženám. Všechny tyto prvky znemožňují učinit analogii mezi starokatolickou církví a východními církvemi, zmíněnými v kánonu 844 CIC (citováno z dopisů sekretáře Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinála Kaspera adresovaného ČBK dne pod čj. 481/2000/b a dne pod čj. 2344/2000). Podrobněji viz ED v čl , Příloha. Viz ED čl. 123, srov. kán. 844, 2 CIC a kán. 671, 2 CCEO. udělování svátostí, eventuálně se zdržet přijímání, pokud daná církev vyhrazuje svátostné společenství svým vlastním členům a vylučuje ostatní. 12 Pastýři by měli věřící pečlivě poučit jak o možnosti účasti na svátostech ve výše zmíněných církvích, tak o různé kázni, která u nich v tomto ohledu může existovat. 13 III. Společenství ve svátostech s křesťany ostatních církví 1. U ostatních církví, které s katolickou církví nesdílejí v otázce svátostí stejnou víru, nemají apoštolskou posloupnost a tedy podle katolického chápání ani platné některé svátosti, je vzájemné posloužení ve svátostech v případě nutnosti mnohem složitější. 2. Katolík, který se ocitne v nouzi a nemůže přijmout svátosti ve vlastní církvi, může o jejich přijetí požádat pouze u udělovatele, v jehož církvi jsou tyto svátosti platné nebo o němž je známo, že je podle katolického učení o svěcení platně vysvěcen Z kanonického práva (CIC i CCEO) a z Direktáře k provádění ekumenických principů a norem vyplývá, že je úkolem biskupů a biskupské konference (po projednání s příslušnými představenými alespoň místních nekatolických církví a církevních společenství, jichž se věc týká) dát všeobecné zásady pro posuzování situace vážné a naléhavé potřeby a pro ověřování podmínek, za kterých smí katoličtí udělovatelé udělit tyto svátosti nekatolickým křesťanům Je nutno zdůraznit, že článek 129 ED říká: za určitých okolností, výjimečně a při dodržení určitých podmínek, může být křesťanům jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem povolen či dokonce doporučen. Jde o zvláštní případy, které je třeba posuzovat jednotlivě. Nelze tedy vyhlásit obecnou normu, která z výjimečného Srov. ED čl. 124; podrobněji o tématu II. kapitoly v ED čl , viz Příloha. Srov. ED čl Podrobněji ED čl.132, viz Příloha. Viz. kán. 844, 5 CIC a kán. 671, 5 CCEO; viz též čl. 130 ED.

4 případu učiní kategorii, ani nelze takovou obecnou normu vytvořit pomocí epikie. Normálně přísluší místnímu ordináři, aby v takových případech rozhodl. Biskupská konference však může pro různé situace, zvláště když se v určitém regionu vyskytují častěji, určit podmínky, za kterých lze učinit výjimky, a určit způsob, jak se ověří, že všechny požadované podmínky jsou v jednotlivých konkrétních případech splněny. 16 B. SMĚRNICE STANOVENÉ ČESKOU BISKUPSKOU KONFERENCÍ 1. Katolický udělovatel smí podle vlastního uvážení udělit svátost eucharistie, smíření a pomazání nemocných v případě vážné a naléhavé duchovní potřeby členu jiné křesťanské církve, jestliže ten nemůže dosáhnout svátosti u udělovatele své vlastní církve. Za takovou se považuje: a) nebezpečí smrti, b) nemožnost způsobená pronásledováním, žalářem 17, službou v armádě 18, pobytem v nemocnicích a sociálních ústavech, jestliže není dosažitelný udělovatel z vlastní církve, c) situace v diaspoře, kdy nekatolický křesťan cítí opravdovou potřebu svátostné posily a nemůže jí dosáhnout, protože udělovatel 16 Srov. instrukce Dopo la pubblicazione, Enchiridion Vaticanum svazek IV článek 1647 dále označujeme EV IV, 167 a též In quibus rerum circumstantiis, EV IV, Smlouva mezi Ekumenickou radou církví (dále ERC) v ČR a ČBK o spolupráci při výkonu vězeňské duchovní služby z r v čl. I praví: Osoby vykonávající vězeňskou duchovní službu jsou především společnými vyslanci ERC v ČR a ČBK; proto se smluvní strany zavazují, že tyto osoby budou důsledně respektovat vyznání vězňů, podle možnosti jim zprostředkují styk s duchovními jejich církve a vyvarují se jakéhokoli proselytismu. Vojenský duchovní si má být vědom Smlouvy ze mezi ERC v ČR a ČBK o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany ČR, která praví: Duchovní služba je budována na ekumenickém základě: nabídka pomoci je určena všem; každý jako jednotlivec má právo pomoc duchovního pro sebe vyžádat, přijmout nebo odmítnout; chápání služby vojenského duchovního, který působí v duchovní službě, není primárně evangelizační, služba vojenského duchovního není motivována snahou o získání nových členů pro svou víru či církev (čl.3). Duchovní určený pro práci v duchovní službě v resortu ministerstva obrany je společným zástupcem všech církví účastných na této smlouvě. Ty ho také společně vysílají do duchovní služby (čl.7). (Vydáno jako 9. sešit dokumentů ČBK ze dne )

5 z jeho vlastní církve je nedostupný nebo jen s velikou obtíží (se značným úsilím, velikými výdaji) Uvedené svátosti je možné s dovolením ordináře udělit v těchto případech vážné duchovní potřeby: a) slavení smíšeného sňatku, 20 b) mimořádná událost v manželství, jako je křest dětí, první svaté přijímání dětí, významné výročí svatby, pohřební mše za zemřelého člena rodiny, 21 c) upevnění života milosti a víry v konfesně smíšených rodinách (výjimečně, v případě skutečně vážné potřeby), 22 d) je-li žadatel svou vírou a orientací katolík, ale vážné okolnosti mu brání, aby uskutečnil formální přestup do katolické církve. 3. Ve všech případech musí žadatel o udělení svátosti splňovat současně tyto čtyři podmínky 23 : a) nemůže dosáhnout této svátosti u udělovatele své církve či církevního společenství (v případech uvedených pod bodem 2 se jedná o nemožnost morální), b) sám o to požádá, c) ohledně svátosti, kterou touží přijmout, projeví katolickou víru, d) je řádně připraven. 4. Katoličtí udělovatelé budou posuzovat individuální případy a udílet tyto svátosti pouze podle těchto vypracovaných norem, případně podle norem příslušného diecézního biskupa a budou se řídit zásadami Direktáře k provádění ekumenických principů a norem. 24 V případě potřeby se budou s příslušným ordinářem radit, 25 eventuálně žádat o jeho dovolení. Z důvodu upevnění života milosti a víry v konfesně smíšených rodinách v případě vážné potřeby (viz bod 2c uvedený výše) je třeba v pastoračním rozhovoru nejprve objasnit, zda a jak zakouší dotyčný manželský pár (případně i jejich děti) toto rozdělení u stolu Páně jako Viz EV IV, 1640, Viz ED čl Viz ED čl Viz ED čl Viz ED čl. 130 a 131. Viz ED, čl Viz EV IV, 1639, zatížení a ohrožení jejich společenství života a víry, a potom předložit ordináři žádost k rozhodnutí. Jestliže se nekatolickému manželovi (manželce) poskytne možnost plného slavení eucharistie, je třeba dbát na to, aby se takovýto ojedinělý případ nestal obecným precedenčním případem pro všechna smíšená manželství, bez rozlišování. Situacím, kdy by přijímání svátostí křesťany jiných církví mohlo u katolických křesťanů vyvolat pohoršení, má katolický udělovatel předejít například vhodným vysvětlením. 5. Při ověřování podmínek účasti na svátostech je třeba přihlížet k následujícím bodům 26 : a) ke katolické víře o těchto svátostech; o víře osoby, která má přijímat uvedené svátosti v katolické církvi, se udělující přesvědčí rozhovorem. Víru je třeba hodnotit podle situace, například s přihlédnutím ke vzdělání a kulturnímu zakotvení dané osoby. V tomto smyslu se nepožaduje podrobná znalost dogmatické látky katolické církve ani teologické interpretace svátostí. U svátostí smíření a pomazání nemocných je nutným minimem přesvědčení o tom, že disponovanému člověku skutečně dávají to, co naznačují. Víra může být vyjádřena souhlasem s biblickými texty, které se tradičně dávají do souvislosti s těmito svátostmi: Jan 20,21 23 a Jak 5, Pro řádné přijímání eucharistie je potřebná minimálně víra přijímajícího, že se nám ukřižovaný a oslavený Pán Ježíš Kristus, v eucharistii skutečně přítomný, dává jako dárce a dar pod způsobami chleba a vína, a tak buduje svoji církev. Je však žádoucí, aby tato víra zahrnovala i další učení o eucharistii a souhlas s podmínkami katolické církve při udělování této svátosti, b) k připravenosti přijímajícího; před slavením svátosti je nutné upozornit žádajícího na obvyklé podmínky přijetí (svátost smíření před přijetím eucharistie při vědomí spáchaného těžkého hříchu, platné manželství a pod.) a zjistit, zdali jsou splněny. Jeví-li se to po rozhovoru potřebné, připraví se na přijetí eucharistie svátostí smíření za předpokladu splnění ostatních podmínek. Látkou vyznání hříchů a zpovědního rozhovoru mají být morální otázky. Právní otázky je třeba řešit v souladu s tradicí, předpisy a zvyklostmi dané církve. 26 Viz ED čl. 131, CIC kán , CCEO kán

6 C. PŘÍLOHA: TEXTY PŘÍSLUŠNÝCH CÍRKEVNÍCH DOKUMENTŮ 1. Text kánonu 844 CIC (odpovídající kánon 671 kodexu východních církví CCEO má téměř shodný text): 1. Katoličtí udělovatelé udělují dovoleně svátosti pouze katolickým křesťanům, kteří je stejně tak mohou dovoleně přijímat pouze od katolických udělovatelů, při zachování ustanovení 2, 3 a 4 tohoto kánonu a kán. 861, Kdykoliv to vyžaduje nutnost nebo tak radí opravdová duchovní užitečnost, a pokud se zabrání nebezpečí omylu nebo lhostejnosti, je dovoleno křesťanům, jimž je fyzicky nebo mravně nemožné obrátit se na katolického udělovatele, přijmout svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných od nekatolických udělovatelů, v jejichž církvi jsou uvedené svátosti platně udělovány. 3. Katoličtí udělovatelé udělují dovoleně svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných členům východních církví, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, jestliže sami o to požádají a jsou řádně připraveni; totéž platí o členech jiných církví, které podle rozhodnutí Apoštolského stolce jsou, pokud jde o svátosti, ve stejné situaci jako uvedené východní církve. 4. V nebezpečí smrti nebo podle rozhodnutí diecézního biskupa nebo biskupské konference v jiné naléhavé závažné nutnosti udělují katoličtí udělovatelé tytéž svátosti také ostatním křesťanům, kteří nejsou v plném společenství s katolickou církví, jestliže se nemohou obrátit na 27 Kán CIC m.j. říká, že křest v případě nutnosti může udělit kterýkoliv člověk, který má náležitý úmysl. udělovatele ze svého společenství, jestliže sami o to požádají a pokud o těchto svátostech projeví katolickou víru a jsou řádně připraveni. 5. Pro případy podle 2, 3 a 4 vydá diecézní biskup nebo biskupská konference obecné předpisy až po projednání s příslušnými představenými alespoň místní nekatolické církve nebo společenství, jichž se věc týká. 2. Výňatek z Direktáře k provádění ekumenických principů a norem a) Spoluúčast na svátostném životě s členy různých východních církví 122. Mezi katolickou církví a těmi východními církvemi, které s ní nejsou v plném společenství, stále existuje úzké společenství ve věcech víry. 28 Navíc slavením eucharistie Páně se tak v těchto jednotlivých církvích buduje a roste Boží církev a i když odloučené, mají (tyto církve) pravé svátosti a především, vlivem apoštolské posloupnosti, mají kněžství a eucharistii To dává eklesiologickou a svátostnou půdu pro to, aby, podle chápání katolické církve, bylo možné jistou spoluúčast na liturgické bohoslužbě, dokonce i eucharistii, s těmito církvemi povolit, ba k ní i povzbudit za vhodných okolností a se schválením církevní autority. 30 Je však známé, že východní církve vzhledem ke svému eklesiologickému chápání mívají v této věci restriktivnější kázeň, kterou by měli respektovat i ostatní. Pastýři by měli věřící pečlivě poučit o vlastních příčinách tohoto způsobu spoluúčasti na liturgické bohoslužbě a o různé kázni, která v tomto ohledu může existovat V případě potřeby či v zájmu ryzího duchovního prospěchu a za předpokladu, že je vyloučeno nebezpečí omylu či lhostejnosti, je legitimní, aby kterýkoli katolík, pro kterého je fyzicky nebo morálně Srov. UR 14, tj. Dekret o ekumenismu 2. vatik. koncilu Unitatis redintegratio, čl. 14. UR 15. UR 15.

7 nemožné obrátit se na katolického kněze, přijal svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných od kněze některé východní církve Protože se praxe církve katolické a církví východních v otázce častého přijímání, zpovědi před přijímáním a eucharistického postu liší, je třeba se vyhnout pohoršení a podezírání, které může mezi východními křesťany zapříčinit katolík nedodržující východní zvyklosti. Katolík, který si přeje legitimně přistoupit k přijímání s východními křesťany, musí v nejvyšší možné míře respektovat východní kázeň a zdržet se přijímání, pokud daná církev vyhrazuje svátostné společenství svým vlastním členům a vylučuje ostatní Katoličtí udělovatelé udělují dovoleně svátost smíření, eucharistii a pomazání nemocných členům východních církví, jestliže o tyto svátosti z vlastní svobodné vůle požádají a jsou řádně připraveni. V těchto konkrétních případech je také třeba zvážit kázeň východních církví platnou pro jejich věřící a předejít každému náznaku proselytismu Katolíci mohou, pokud jsou k tomu pozváni, při svátostné liturgické bohoslužbě ve východních církvích číst lekci. Východní křesťan může být pozván, aby četl lekci při obdobné bohoslužbě v katolické církvi Katolický duchovní může být přítomný řádnému uzavření manželství mezi východními křesťany či mezi katolíkem a východním křesťanem ve východní církvi a sám se obřadu účastnit, pokud je k tomu pozván autoritou této církve a pokud je to (v případě smíšeného manželství) ve shodě s normami týkajícími se smíšených manželství, které uvedeme níže Člen východní církve může působit jako svědek při katolickém uzavření manželství: katolík také může být svědkem při řádném uzavření manželství v církvi východní. Ve všech případech se musí tato praxe řídit obecnou kázní obou církví vzhledem k požadavkům pro účast na takovém uzavření manželství. b) Spoluúčast na svátostném životě s křesťany jiných církví a církevních společenství 129. Svátost je aktem Krista a církve skrze Ducha. 34 Její slavení v konkrétní komunitě je znamením reálné jednoty ve víře, modlitbě a životě společenství. Jako znamení jsou svátosti a zvláště eucharistie zdrojem jednoty křesťanského společenství a duchovního života a prostředky k jejich rozvoji. Eucharistické společenství je tak neoddělitelně spjato s plným církevním společenstvím a je jeho viditelným vyjádřením. Zároveň katolická církev učí, že křtem jsou členové jiných církví a církevních společenství přivedeni k reálnému, i když nedokonalému společenství s katolickou církví 35 a že křest vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo jím byli znovuzrozeni... cele směřuje k dosažení plnosti života v Kristu. 36 Eucharistie je pro pokřtěné duchovní potravou, která jim umožňuje překonávat hřích a žít vskutku životem Kristovým, být do něho hlouběji vštěpováni a mít hlubší účast na celku ekonomie Kristova tajemství. A právě ve světle těchto dvou základních principů, které musíme vždy brát v úvahu společně, povoluje katolická církev obecně přístup ke svému eucharistickému společenství a ke svátosti smíření a pomazání nemocných pouze těm, kdo sdílejí její jednotu ve víře, modlitbě a životě církve. 37 Ze stejných důvodů pak také uznává, že za určitých okolností, výjimečně a při dodržení určitých podmínek může být křesťanům jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem povolen či dokonce doporučen V případě nebezpečí smrti smí katoličtí udělovatelé udělit tyto svátosti při dodržení podmínek uvedených níže (čl. 131). V jiných případech se důrazně doporučuje, aby diecézní biskup s přihlédnutím k zása Srov. kán. 844, 2 CIC a kán. 671, 2 CCEO. Srov. kán. 844, 3 CIC a čl. 106 ED. Viz níže část c) této Přílohy Srov. kán. 840 CIC a kán. 667 CCEO. Srov. UR 3. UR 22 Srov. UR 8; kán. 844, 1 CIC a kán. 671, 1 CCEO. Srov. kán. 844, 4 CIC a kán. 671, 4 CCEO.

8 dám, které v této záležitosti připravila biskupská konference či synoda východních katolických církví, vypracoval všeobecné zásady pro posuzování situace vážné a naléhavé potřeby a pro ověřování podmínek zmíněných níže (čl. 131). 39 Ve shodě s kanonickým právem 40 by tyto zásady měly být ustanoveny až po poradě přinejmenším s místní oprávněnou autoritou jiných zainteresovaných církví či církevních společenství. Katoličtí udělovatelé budou posuzovat individuální případy a udílet tyto svátosti pouze podle těchto vypracovaných norem, pokud existují. Jinak se budou řídit zásadami tohoto Direktáře Podmínky, za kterých může katolický udělovatel udělit svátost eucharistie, smíření a pomazání nemocných pokřtěné osobě, která se nalézá ve výše zmíněných okolnostech (čl. 130), jsou tyto: daná osoba nemůže naplnit svou touhu po svátosti u udělovatele své církve či církevního společenství; sama o svátost požádá; o těchto svátostech projeví katolickou víru a je řádně připravena Na základě katolické nauky o svátostech a jejich platnosti může katolík, který se octne v okolnostech zmíněných výše (čl. 130 a 131) požádat o tyto svátosti pouze u udělovatele, v jehož církvi jsou tyto svátosti platné nebo o němž je známo, že je podle katolického učení o svěcení platně vysvěcen Čtení z Písma během slavení eucharistie v katolické církvi by měli zajišťovat členové této církve. Při výjimečných příležitostech a v oprávněných případech může diecézní biskup dovolit, aby úkol lektora převzal člen jiné církve či církevního společenství V katolické eucharistické liturgii je homilie, která tvoří součást liturgie samé, vyhrazena knězi nebo jáhnovi, neboť v ní jde o předklá O těchto normách informují dokumenty: O připouštění jiných křesťanů k eucharistickému společenství v katolické církvi, 1972 viz Enchiridion Vaticanum svazek IV, čl a výklad Instrukce o připouštění jiných křesťanů k eucharistickému společenství za určitých okolností, 1973 viz Enchiridion Vaticanum svazek IV, čl Srov. kán. 844, 5 CIC a kán. 671, 5 CCEO. Srov. kán. 844, 4 CIC a kán. 671, 4 CCEO. dání tajemství víry a zásad křesťanského života podle katolické nauky a tradice Pro čtení z Písma a kázání během jiné než eucharistické bohoslužby platí zásady uvedené výše (čl ) Členové jiných církví nebo církevních společenství mohou být při uzavření manželství v katolické církvi svědky. Katolíci též mohou být svědky při uzavření manželství v jiných církvích či církevních společenstvích. c) Další články z Direktáře, o nichž je zmínka v textu 118. Slaví-li se (nesvátostná) liturgie v jiné církvi či církevním společenství, katolíkům se doporučuje, aby se účastnili žalmů, responsorií, písní a společných aktů církve, v níž jsou hosty. Na základě pozvání hostitelů mohou číst lekci či kázat Je třeba mít na zřeteli, že pokud se manželství uzavírá s dispenzem od kanonické formy, pro jeho platnost se požaduje veřejná forma oddavek. 44 Pro zdůraznění jedinečnosti manželství se nepovolují dva oddělené náboženské obřady, při nichž by se výměna souhlasu vyjádřila dvakrát, či dokonce jedna bohoslužba, v níž by byla dvě taková vyjádření souhlasu současně nebo postupně S předchozím schválením místního ordináře a za předpokladu, že je pozván, může katolický kněz či jáhen být přítomen či se nějakým způsobem účastnit uzavření smíšeného manželství v situaci, kdy byl dán dispenz od kanonické formy. V těchto případech může být pouze jeden obřad, při němž předsedající přijímá manželský souhlas. Na pozvání tohoto celebranta může katolický kněz či jáhen přednést další příslušné modlitby, číst z Písma, pronést krátké povzbuzení a udělit manželům požehnání Srov. kán. 767 CIC a kán. 614, 4 CCEO. Uveden v části c) této Přílohy, viz níže. Srov. CIC kán. 1127,2. Srov. CIC kán. 1127,3 a CCEO kán. 839.

9 158. Na žádost snoubenců může místní ordinář dovolit katolickému knězi pozvat duchovního z církve či církevního společenství druhého partnera, aby se zúčastnil uzavření manželství, četl z Písma, pronesl krátké povzbuzení a udělil manželům požehnání Vzhledem k problémům týkajícím se spoluúčasti na eucharistii, které mohou vyvstat z přítomnosti nekatolických svědků a hostů, uzavření smíšeného manželství podle katolického formuláře většinou probíhá mimo eucharistickou liturgii. V oprávněném případě však může diecézní biskup slavení eucharistie povolit. 46 Učiní-li tak, rozhodnutí, zda připustit nekatolického manžela k eucharistickému společenství, musí být v souladu se všeobecnými normami, které v této věci existují jak pro východní, 47 tak i ostatní křesťany, 48 a musí brát v úvahu konkrétní situaci přijetí svátosti křesťanského manželství dvěma pokřtěnými křesťany Ačkoli manželé ve smíšeném manželství sdílejí svátost křtu a manželství, společná účast na eucharistii může být pouze výjimečná. Pokaždé je třeba dodržet normy uvedené výše a týkající se připuštění nekatolického křesťana k eucharistickému společenství 49 stejně jako normy týkající se účasti katolíka na eucharistickém společenství jiné církve Ordo celebrandi matrimonium č. 8. Srov. č. 125 výše. Srov. č výše. Srov. č. 125, 130 a 131výše. Srov. č. 132 výše.

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference 28 5. října 2004 Úvodem ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM V různých diecézích České republiky byla dosud odlišná praxe v ověřování způsobilosti kněží pro ustanovení farářem (CIC 521). Vzhledem k tomu, že

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

DOHODA O KŘTU VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

DOHODA O KŘTU VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 3 25.1. 1994 DOHODA O KŘTU VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) DOHODA O KŘTU Českobratrská církev evangelická zastoupená synodní radou (dále jen evangelická církev)

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu

Kritická reflexe ekumenické charty se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Kritická reflexe "ekumenické charty" se zřetelem ke katolickému dogmatu a kanonickému právu Vladimír Bíba, autor je právníkem, členem CB Citace katechismu jsou podle českého překladu Katechismu Katolické

Více

ZÁPIS ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

ZÁPIS ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Římskokatolická farnost... dne... čj.... ZÁPIS ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Osobní údaje v matrice budou uchovávány na farním úřadě. Církev římskokatolická vede registr osob hlásících se k Církvi římskokatolické.

Více

Seznam příloh: Přílohy A: Texty:

Seznam příloh: Přílohy A: Texty: Seznam příloh: Přílohy A: Texty: A. 1 Ustanovení eucharistie lukášovsko-pavlovská tradice A. 2 Ustanovení eucharistie matoušovsko-markovská tradice A. 3 Tzv. Ježíšova eucharistická řeč v Kafarnau v Janově

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP,

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP, DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ VE VĚZEŇSTVÍ Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. Mgr. Petrem Dohnalem na

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Část první HMOTNĚPRÁVNÍ NORMY

Část první HMOTNĚPRÁVNÍ NORMY Část první HMOTNĚPRÁVNÍ NORMY Čl. 1 1. Kongregace pro nauku víry projednává dle normy čl. 52 apoštolské konstituce Pastor bonus 1 trestné činy proti víře a závažnější trestné činy jak proti mravům, tak

Více

Římskokatolická farnost Mirovice

Římskokatolická farnost Mirovice Římskokatolická farnost Mirovice Pod Kostelem 1, 398 06 Mirovice, IČO: 48221431, 382 274 117 www.bcb.cz/dieceze/farnosti/farnost/mirovice E-mail: farnost.mirovice@centrum.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2013 1 8. MANŽELSKÉ PRÁVO, PASTORACE DĚTÍ, MANŽELŮ A RODIN 2 Teologie manželství Základní biblické texty: Gn 1-2; Mt 19,4-9; 9; Ef 5,25-32. Podle křesťanského

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Smlouvu o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany

Smlouvu o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany Smlouva mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí Církve sdružené v Ekumenické radě církví zastoupené předsedou jejího prezídia Mgr. Pavlem Smetanou a církve zastoupené předsedou České

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb S vědomím prospěšnosti duchovní péče pro podporu všestranného rozvoje lidských

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 CÍRKEV Slovo ekklésia (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní

Více

Úvod. 4. listopadu 2005 K O N G R E G A C E P R O K A T O L I C K O U V Ý C H O V U

Úvod. 4. listopadu 2005 K O N G R E G A C E P R O K A T O L I C K O U V Ý C H O V U 32 4. listopadu 2005 K O N G R E G A C E P R O K A T O L I C K O U V Ý C H O V U Úvod V návaznosti na učení II. vatikánského koncilu a zvláště na dekret Optatam totius 1 o výchově ke kněžství publikovala

Více

Církev a svátosti Práva a povinnosti všech křesťanů povinni právo

Církev a svátosti Práva a povinnosti všech křesťanů povinni právo Církev a svátosti Práva a povinnosti všech křesťanů Ačkoliv to v textu zákona není přímo uvedeno, rozumí se zde křesťany katoličtí křes - ťané, pokud z povahy věci nebo ze souvislosti nevyplývá něco jiného.

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 41 kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Čl. 1 Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona ČNR č. 555/1992

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Papež František přijal luteránskou arcibiskupku švédské Uppsaly Evangelické křesťany nelze vnímat jako protivníky nebo konkurenty, nýbrž je nutné je u

Papež František přijal luteránskou arcibiskupku švédské Uppsaly Evangelické křesťany nelze vnímat jako protivníky nebo konkurenty, nýbrž je nutné je u KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2013 1 Papež František přijal luteránskou arcibiskupku švédské Uppsaly Evangelické křesťany nelze vnímat jako protivníky nebo konkurenty, nýbrž je nutné je

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Manželství a věřící člověk.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Manželství a věřící člověk. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Manželství a věřící člověk Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc. Vypracovala:

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím

Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím 1 Stručný komentář k Základům víry CČSH a některým jejich formulacím Návrh věroučné sekce naukového výboru VIII. sněmu CČSH Předloha č. 1 Sněmovní centrum CČSH Wuchterlova 5 166 26 Praha 6 e-mail: snem@ccsh.cz

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Program přednášky. Právní úprava Svoboda vyznání v Listině

Program přednášky. Právní úprava Svoboda vyznání v Listině Svoboda vyznání v Listině JUDr. Tomáš Pezl pátek 15. března 2013 Program přednášky Svoboda náboženského vyznání Svobodný výkon náboženství Organizace církví a náboženských společností Další práva spojená

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra pastorální teologie Pastorální teologie. Martin Hausner

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra pastorální teologie Pastorální teologie. Martin Hausner UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra pastorální teologie Pastorální teologie Martin Hausner VÝVOJ ŽIVOTA MOSTECKÉ FARNOSTI V LETECH 1985 2000 Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma:

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma: MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA Návrh projektu na téma: Různé podoby svatby Projekt vypracovali: Kolbová Eva Kumbera Tomáš Macháček Zdeněk Vorlíčková Jana 1. identifikace tématu Tématem projektu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Uvedení dospělých do křesťanského života Úvod 1. Tyto obřady Uvedení do křesťanského života jsou určené pro dospělé, kteří slyšeli hlásat Kristovo tajemství, otevřeli své srdce Duchu svatému, vědomě a

Více

autonomie starokatolické církve ve všech správních věcech, jichž se týkají ustanovení tohoto předpisu. ÚSTAVA STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE

autonomie starokatolické církve ve všech správních věcech, jichž se týkají ustanovení tohoto předpisu. ÚSTAVA STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE ÚSTAVA STAROKATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Sebepojetí Starokatolické církve v České republice (1) Starokatolická církev v České republice (dále jen starokatolická církev

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Unitatis redintegratio

Unitatis redintegratio Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU OBSAH Předmluva 1 Touha po jednotě... Kapitola 1 KATOLICKÉ ZÁSADY O EKUMENISMU

Více

říjen 2010 SMĚRNICE ČBK PRO PŘÍPRAVU NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ VČR VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2010 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

říjen 2010 SMĚRNICE ČBK PRO PŘÍPRAVU NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ VČR VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2010 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 35 říjen 2010 SMĚRNICE ČBK PRO PŘÍPRAVU NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ VČR VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2010 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR Směrnice ČBK pro

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI- L.P. 1983

KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI- L.P. 1983 KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONIC I- L.P. 1983 1 KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI- L.P. 1983 Překlad do češtiny. Z latiny přeložil prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček. Lektoroval

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Organizace katecheze u nás a současný stav. Zákonné normy týkající se katecheze

Organizace katecheze u nás a současný stav. Zákonné normy týkající se katecheze Organizace katecheze u nás a současný stav Zákonné normy týkající se katecheze Kodex kanonického práva Kodex kanonického práva obsahuje několik zásadních statí, které se různým způsobem týkají katechetické

Více

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 6. POSLÁNÍ CÍRKVÍ: MARTYRIA 2 MARTYRIA - svědectví (služba slova) - slavení (bohoslužba) Činnosti církve Svědectví o Ježíšovi (J 21,24) Ježíšův příkaz

Více

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY?

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? Pražská konference 24. Května 2010 Stephen Blair ředitel Southern & Eastern Regional Assembly Obsah prezentace Právní zásady úpravy programů Druhy úprav programů Praktické úpravy

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti Proč by měl ekonom zkoumat oblast církví a náboženských společností? Jsou součástí veřejného sektoru, hospodaří surčitými prostředky a tedy spoluvytváří

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více