JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)"

Transkript

1 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1

2 A. OBECNÉ ZÁSADY I. Úvod Svátosti jsou úkony Krista a církve skrze Ducha Svatého. Jejich slavení v konkrétní komunitě je znamením reálné jednoty ve víře, modlitbě a životě společenství. Svým působením jsou však svátosti a zvláště eucharistie také zdrojem jednoty křesťanského společenství a duchovního života a prostředky k jejich rozvoji. Eucharistické společenství je tak neoddělitelně spjato s plným církevním společenstvím a je jeho viditelným vyjádřením. 1 Katolická církev zároveň učí, že křtem jsou členové jiných církví a církevních společenství přivedeni k reálnému, i když nedokonalému společenství s katolickou církví. Křest vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo jím byli znovuzrozeni, a směřuje k dosažení plnosti života v Kristu. 2 Na druhé straně je eucharistie pro pokřtěné duchovní potravou, která jim umožňuje překonávat hřích a žít vskutku životem Kristovým, být do něho hlouběji vštěpováni a mít hlubší účast na celé ekonomii Kristova tajemství. 3 A právě ve světle těchto dvou základních principů, které musíme vždy brát v úvahu společně, umožňuje katolická církev obecně přístup ke svému eucharistickému společenství, ke svátosti smíření a pomazání nemocných pouze těm, kdo sdílejí její jednotu ve víře, modlitbě a životě církve. Ze stejných důvodů pak také uznává, že za určitých okolností, výjimečně a při dodržení určitých podmínek, může být křesťanům Srov. Direktář k provádění ekumenických principů a norem (dále jen ED), čl. 129, viz též Příloha. Srov. ED, čl. 129 a též Dekret o ekumenismu 2. vatik. koncilu čl. 3 a čl. 22. Srov. ED, čl jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem povolen či dokonce doporučen. 4 V současné době se zintenzivňuje pohyb obyvatelstva (hospodářská migrace, důsledky násilných konfliktů, studijní, pracovní a turistické pobyty) a s ním na jedné straně potřeba katolických křesťanů přijímat svátosti i tam, kde nejsou přítomni služebníci katolické církve, a na druhé straně potřeba posloužit svátostmi v katolické církvi i nekatolickým křesťanům, kteří nemohou vyhledat služebníky vlastní církve. Stále častěji se však také objevují snahy prosadit spoluúčast na svátostném životě s členy nekatolických církví jako obecnou a trvalou skutečnost, což s ohledem na současnou nedokonalou jednotu církví, jak je uvedeno výše, není bohužel možné. Proto je třeba stanovit jasná pravidla. Obecná pravidla pro spoluúčast na svátostném životě, zvláště na eucharistii, dávají především Kodex kanonického práva (CIC) v kánonu a téměř shodným textem i Kodex východního práva (CCEO) v kánonu 671. Tato pravidla pak podrobněji rozvádí Direktář k provádění ekumenických principů a norem (ED) 6 v článcích Pro přehlednost uvádíme tyto články v Příloze. II. Společenství ve svátostech s křesťany východních církví 1. Východní církve, i když nejsou s katolickou církví v plném společenství, s ní sdílejí stejnou víru co se týče svátostí, mají rovněž apoštolskou posloupnost, a tedy podle katolického chápání i platné všechny svátosti. 7 Toto velmi usnadňuje vzájemné posloužení svátostmi v přípa Srov. ED, čl Text kánonu uveden v Příloze. Vydala Papežská rada pro jednotu křesťanů 1993, české vydání Scriptum, Praha Jan Pavel II. ve svém slově při Regina Coeli v Bukurešti řekl: Rumunská pravoslavná církev a katolická církev, obě založené na apoštolské posloupnosti, mají stejné Slovo Pánovo opatrované v Písmu svatém a stejné

3 dě potřeby za stanovených podmínek (viz níže), se schválením církevní autority a je-li to možné, po poradě s druhou církví Katoličtí udělovatelé proto udělují dovoleně svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných členům východních církví, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, jestliže sami o to požádají a jsou řádně připraveni; totéž platí o členech jiných církví, které podle rozhodnutí Apoštolského stolce jsou, pokud jde o svátosti, ve stejné situaci jako uvedené východní církve. 9 Je však přitom třeba brát zřetel na kázeň platnou v těchto církvích pro přijímání svátostí, a předejít tak každému náznaku proselytismu Pro přijímání svátostí katolíky ve východních církvích, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, platí, že v případě potřeby či v zájmu ryzího duchovního prospěchu (například upevnění života milosti a víry ve smíšeném manželství katolíka se členem východní církve) a za předpokladu, že je vyloučeno nebezpečí omylu či lhostejnosti, je legitimní, aby kterýkoli katolík, pro kterého je fyzicky nebo morálně nemožné obrátit se na katolického kněze, přijal svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných od kněze některé východní církve. 11 Musí však v nejvyšší možné míře respektovat východní kázeň týkající se praxe svátosti. Zvláště uchovávají stejné kněžství a slaví jedinou oběť Kristovu, skrze kterou On buduje svou církev a dává jí růst. Viz ED čl Srov. kán. 844, 3 CIC, podobně i kán. 671, 3 CCEO. Tyto normy se týkají všech pravoslavných církví, které považují konstantinopolský patriarchát za své duchovní centrum, a dále všech starých východních církví. Jsou to: koptská, etiopská, arménská, syrská, asyrská. Mezi církve, na které se tyto normy vztahují, však nikdy nezahrnul Apoštolský stolec církev starokatolickou z různých důvodů: pro velkou církevní a pastorální rozdílnost (místních) starokatolických církví, dále proto, že značné procento starokatolických kněží tvoří ti, kteří k ní konvertovali z církve katolické (od nich je katolickým věřícím dovoleno přijímat svátosti pouze v nebezpečí smrti) a konečně proto, že v poslední době udělila starokatolická církev kněžské a biskupské svěcení ženám. Všechny tyto prvky znemožňují učinit analogii mezi starokatolickou církví a východními církvemi, zmíněnými v kánonu 844 CIC (citováno z dopisů sekretáře Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinála Kaspera adresovaného ČBK dne pod čj. 481/2000/b a dne pod čj. 2344/2000). Podrobněji viz ED v čl , Příloha. Viz ED čl. 123, srov. kán. 844, 2 CIC a kán. 671, 2 CCEO. udělování svátostí, eventuálně se zdržet přijímání, pokud daná církev vyhrazuje svátostné společenství svým vlastním členům a vylučuje ostatní. 12 Pastýři by měli věřící pečlivě poučit jak o možnosti účasti na svátostech ve výše zmíněných církvích, tak o různé kázni, která u nich v tomto ohledu může existovat. 13 III. Společenství ve svátostech s křesťany ostatních církví 1. U ostatních církví, které s katolickou církví nesdílejí v otázce svátostí stejnou víru, nemají apoštolskou posloupnost a tedy podle katolického chápání ani platné některé svátosti, je vzájemné posloužení ve svátostech v případě nutnosti mnohem složitější. 2. Katolík, který se ocitne v nouzi a nemůže přijmout svátosti ve vlastní církvi, může o jejich přijetí požádat pouze u udělovatele, v jehož církvi jsou tyto svátosti platné nebo o němž je známo, že je podle katolického učení o svěcení platně vysvěcen Z kanonického práva (CIC i CCEO) a z Direktáře k provádění ekumenických principů a norem vyplývá, že je úkolem biskupů a biskupské konference (po projednání s příslušnými představenými alespoň místních nekatolických církví a církevních společenství, jichž se věc týká) dát všeobecné zásady pro posuzování situace vážné a naléhavé potřeby a pro ověřování podmínek, za kterých smí katoličtí udělovatelé udělit tyto svátosti nekatolickým křesťanům Je nutno zdůraznit, že článek 129 ED říká: za určitých okolností, výjimečně a při dodržení určitých podmínek, může být křesťanům jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem povolen či dokonce doporučen. Jde o zvláštní případy, které je třeba posuzovat jednotlivě. Nelze tedy vyhlásit obecnou normu, která z výjimečného Srov. ED čl. 124; podrobněji o tématu II. kapitoly v ED čl , viz Příloha. Srov. ED čl Podrobněji ED čl.132, viz Příloha. Viz. kán. 844, 5 CIC a kán. 671, 5 CCEO; viz též čl. 130 ED.

4 případu učiní kategorii, ani nelze takovou obecnou normu vytvořit pomocí epikie. Normálně přísluší místnímu ordináři, aby v takových případech rozhodl. Biskupská konference však může pro různé situace, zvláště když se v určitém regionu vyskytují častěji, určit podmínky, za kterých lze učinit výjimky, a určit způsob, jak se ověří, že všechny požadované podmínky jsou v jednotlivých konkrétních případech splněny. 16 B. SMĚRNICE STANOVENÉ ČESKOU BISKUPSKOU KONFERENCÍ 1. Katolický udělovatel smí podle vlastního uvážení udělit svátost eucharistie, smíření a pomazání nemocných v případě vážné a naléhavé duchovní potřeby členu jiné křesťanské církve, jestliže ten nemůže dosáhnout svátosti u udělovatele své vlastní církve. Za takovou se považuje: a) nebezpečí smrti, b) nemožnost způsobená pronásledováním, žalářem 17, službou v armádě 18, pobytem v nemocnicích a sociálních ústavech, jestliže není dosažitelný udělovatel z vlastní církve, c) situace v diaspoře, kdy nekatolický křesťan cítí opravdovou potřebu svátostné posily a nemůže jí dosáhnout, protože udělovatel 16 Srov. instrukce Dopo la pubblicazione, Enchiridion Vaticanum svazek IV článek 1647 dále označujeme EV IV, 167 a též In quibus rerum circumstantiis, EV IV, Smlouva mezi Ekumenickou radou církví (dále ERC) v ČR a ČBK o spolupráci při výkonu vězeňské duchovní služby z r v čl. I praví: Osoby vykonávající vězeňskou duchovní službu jsou především společnými vyslanci ERC v ČR a ČBK; proto se smluvní strany zavazují, že tyto osoby budou důsledně respektovat vyznání vězňů, podle možnosti jim zprostředkují styk s duchovními jejich církve a vyvarují se jakéhokoli proselytismu. Vojenský duchovní si má být vědom Smlouvy ze mezi ERC v ČR a ČBK o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany ČR, která praví: Duchovní služba je budována na ekumenickém základě: nabídka pomoci je určena všem; každý jako jednotlivec má právo pomoc duchovního pro sebe vyžádat, přijmout nebo odmítnout; chápání služby vojenského duchovního, který působí v duchovní službě, není primárně evangelizační, služba vojenského duchovního není motivována snahou o získání nových členů pro svou víru či církev (čl.3). Duchovní určený pro práci v duchovní službě v resortu ministerstva obrany je společným zástupcem všech církví účastných na této smlouvě. Ty ho také společně vysílají do duchovní služby (čl.7). (Vydáno jako 9. sešit dokumentů ČBK ze dne )

5 z jeho vlastní církve je nedostupný nebo jen s velikou obtíží (se značným úsilím, velikými výdaji) Uvedené svátosti je možné s dovolením ordináře udělit v těchto případech vážné duchovní potřeby: a) slavení smíšeného sňatku, 20 b) mimořádná událost v manželství, jako je křest dětí, první svaté přijímání dětí, významné výročí svatby, pohřební mše za zemřelého člena rodiny, 21 c) upevnění života milosti a víry v konfesně smíšených rodinách (výjimečně, v případě skutečně vážné potřeby), 22 d) je-li žadatel svou vírou a orientací katolík, ale vážné okolnosti mu brání, aby uskutečnil formální přestup do katolické církve. 3. Ve všech případech musí žadatel o udělení svátosti splňovat současně tyto čtyři podmínky 23 : a) nemůže dosáhnout této svátosti u udělovatele své církve či církevního společenství (v případech uvedených pod bodem 2 se jedná o nemožnost morální), b) sám o to požádá, c) ohledně svátosti, kterou touží přijmout, projeví katolickou víru, d) je řádně připraven. 4. Katoličtí udělovatelé budou posuzovat individuální případy a udílet tyto svátosti pouze podle těchto vypracovaných norem, případně podle norem příslušného diecézního biskupa a budou se řídit zásadami Direktáře k provádění ekumenických principů a norem. 24 V případě potřeby se budou s příslušným ordinářem radit, 25 eventuálně žádat o jeho dovolení. Z důvodu upevnění života milosti a víry v konfesně smíšených rodinách v případě vážné potřeby (viz bod 2c uvedený výše) je třeba v pastoračním rozhovoru nejprve objasnit, zda a jak zakouší dotyčný manželský pár (případně i jejich děti) toto rozdělení u stolu Páně jako Viz EV IV, 1640, Viz ED čl Viz ED čl Viz ED čl Viz ED čl. 130 a 131. Viz ED, čl Viz EV IV, 1639, zatížení a ohrožení jejich společenství života a víry, a potom předložit ordináři žádost k rozhodnutí. Jestliže se nekatolickému manželovi (manželce) poskytne možnost plného slavení eucharistie, je třeba dbát na to, aby se takovýto ojedinělý případ nestal obecným precedenčním případem pro všechna smíšená manželství, bez rozlišování. Situacím, kdy by přijímání svátostí křesťany jiných církví mohlo u katolických křesťanů vyvolat pohoršení, má katolický udělovatel předejít například vhodným vysvětlením. 5. Při ověřování podmínek účasti na svátostech je třeba přihlížet k následujícím bodům 26 : a) ke katolické víře o těchto svátostech; o víře osoby, která má přijímat uvedené svátosti v katolické církvi, se udělující přesvědčí rozhovorem. Víru je třeba hodnotit podle situace, například s přihlédnutím ke vzdělání a kulturnímu zakotvení dané osoby. V tomto smyslu se nepožaduje podrobná znalost dogmatické látky katolické církve ani teologické interpretace svátostí. U svátostí smíření a pomazání nemocných je nutným minimem přesvědčení o tom, že disponovanému člověku skutečně dávají to, co naznačují. Víra může být vyjádřena souhlasem s biblickými texty, které se tradičně dávají do souvislosti s těmito svátostmi: Jan 20,21 23 a Jak 5, Pro řádné přijímání eucharistie je potřebná minimálně víra přijímajícího, že se nám ukřižovaný a oslavený Pán Ježíš Kristus, v eucharistii skutečně přítomný, dává jako dárce a dar pod způsobami chleba a vína, a tak buduje svoji církev. Je však žádoucí, aby tato víra zahrnovala i další učení o eucharistii a souhlas s podmínkami katolické církve při udělování této svátosti, b) k připravenosti přijímajícího; před slavením svátosti je nutné upozornit žádajícího na obvyklé podmínky přijetí (svátost smíření před přijetím eucharistie při vědomí spáchaného těžkého hříchu, platné manželství a pod.) a zjistit, zdali jsou splněny. Jeví-li se to po rozhovoru potřebné, připraví se na přijetí eucharistie svátostí smíření za předpokladu splnění ostatních podmínek. Látkou vyznání hříchů a zpovědního rozhovoru mají být morální otázky. Právní otázky je třeba řešit v souladu s tradicí, předpisy a zvyklostmi dané církve. 26 Viz ED čl. 131, CIC kán , CCEO kán

6 C. PŘÍLOHA: TEXTY PŘÍSLUŠNÝCH CÍRKEVNÍCH DOKUMENTŮ 1. Text kánonu 844 CIC (odpovídající kánon 671 kodexu východních církví CCEO má téměř shodný text): 1. Katoličtí udělovatelé udělují dovoleně svátosti pouze katolickým křesťanům, kteří je stejně tak mohou dovoleně přijímat pouze od katolických udělovatelů, při zachování ustanovení 2, 3 a 4 tohoto kánonu a kán. 861, Kdykoliv to vyžaduje nutnost nebo tak radí opravdová duchovní užitečnost, a pokud se zabrání nebezpečí omylu nebo lhostejnosti, je dovoleno křesťanům, jimž je fyzicky nebo mravně nemožné obrátit se na katolického udělovatele, přijmout svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných od nekatolických udělovatelů, v jejichž církvi jsou uvedené svátosti platně udělovány. 3. Katoličtí udělovatelé udělují dovoleně svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných členům východních církví, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, jestliže sami o to požádají a jsou řádně připraveni; totéž platí o členech jiných církví, které podle rozhodnutí Apoštolského stolce jsou, pokud jde o svátosti, ve stejné situaci jako uvedené východní církve. 4. V nebezpečí smrti nebo podle rozhodnutí diecézního biskupa nebo biskupské konference v jiné naléhavé závažné nutnosti udělují katoličtí udělovatelé tytéž svátosti také ostatním křesťanům, kteří nejsou v plném společenství s katolickou církví, jestliže se nemohou obrátit na 27 Kán CIC m.j. říká, že křest v případě nutnosti může udělit kterýkoliv člověk, který má náležitý úmysl. udělovatele ze svého společenství, jestliže sami o to požádají a pokud o těchto svátostech projeví katolickou víru a jsou řádně připraveni. 5. Pro případy podle 2, 3 a 4 vydá diecézní biskup nebo biskupská konference obecné předpisy až po projednání s příslušnými představenými alespoň místní nekatolické církve nebo společenství, jichž se věc týká. 2. Výňatek z Direktáře k provádění ekumenických principů a norem a) Spoluúčast na svátostném životě s členy různých východních církví 122. Mezi katolickou církví a těmi východními církvemi, které s ní nejsou v plném společenství, stále existuje úzké společenství ve věcech víry. 28 Navíc slavením eucharistie Páně se tak v těchto jednotlivých církvích buduje a roste Boží církev a i když odloučené, mají (tyto církve) pravé svátosti a především, vlivem apoštolské posloupnosti, mají kněžství a eucharistii To dává eklesiologickou a svátostnou půdu pro to, aby, podle chápání katolické církve, bylo možné jistou spoluúčast na liturgické bohoslužbě, dokonce i eucharistii, s těmito církvemi povolit, ba k ní i povzbudit za vhodných okolností a se schválením církevní autority. 30 Je však známé, že východní církve vzhledem ke svému eklesiologickému chápání mívají v této věci restriktivnější kázeň, kterou by měli respektovat i ostatní. Pastýři by měli věřící pečlivě poučit o vlastních příčinách tohoto způsobu spoluúčasti na liturgické bohoslužbě a o různé kázni, která v tomto ohledu může existovat V případě potřeby či v zájmu ryzího duchovního prospěchu a za předpokladu, že je vyloučeno nebezpečí omylu či lhostejnosti, je legitimní, aby kterýkoli katolík, pro kterého je fyzicky nebo morálně Srov. UR 14, tj. Dekret o ekumenismu 2. vatik. koncilu Unitatis redintegratio, čl. 14. UR 15. UR 15.

7 nemožné obrátit se na katolického kněze, přijal svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných od kněze některé východní církve Protože se praxe církve katolické a církví východních v otázce častého přijímání, zpovědi před přijímáním a eucharistického postu liší, je třeba se vyhnout pohoršení a podezírání, které může mezi východními křesťany zapříčinit katolík nedodržující východní zvyklosti. Katolík, který si přeje legitimně přistoupit k přijímání s východními křesťany, musí v nejvyšší možné míře respektovat východní kázeň a zdržet se přijímání, pokud daná církev vyhrazuje svátostné společenství svým vlastním členům a vylučuje ostatní Katoličtí udělovatelé udělují dovoleně svátost smíření, eucharistii a pomazání nemocných členům východních církví, jestliže o tyto svátosti z vlastní svobodné vůle požádají a jsou řádně připraveni. V těchto konkrétních případech je také třeba zvážit kázeň východních církví platnou pro jejich věřící a předejít každému náznaku proselytismu Katolíci mohou, pokud jsou k tomu pozváni, při svátostné liturgické bohoslužbě ve východních církvích číst lekci. Východní křesťan může být pozván, aby četl lekci při obdobné bohoslužbě v katolické církvi Katolický duchovní může být přítomný řádnému uzavření manželství mezi východními křesťany či mezi katolíkem a východním křesťanem ve východní církvi a sám se obřadu účastnit, pokud je k tomu pozván autoritou této církve a pokud je to (v případě smíšeného manželství) ve shodě s normami týkajícími se smíšených manželství, které uvedeme níže Člen východní církve může působit jako svědek při katolickém uzavření manželství: katolík také může být svědkem při řádném uzavření manželství v církvi východní. Ve všech případech se musí tato praxe řídit obecnou kázní obou církví vzhledem k požadavkům pro účast na takovém uzavření manželství. b) Spoluúčast na svátostném životě s křesťany jiných církví a církevních společenství 129. Svátost je aktem Krista a církve skrze Ducha. 34 Její slavení v konkrétní komunitě je znamením reálné jednoty ve víře, modlitbě a životě společenství. Jako znamení jsou svátosti a zvláště eucharistie zdrojem jednoty křesťanského společenství a duchovního života a prostředky k jejich rozvoji. Eucharistické společenství je tak neoddělitelně spjato s plným církevním společenstvím a je jeho viditelným vyjádřením. Zároveň katolická církev učí, že křtem jsou členové jiných církví a církevních společenství přivedeni k reálnému, i když nedokonalému společenství s katolickou církví 35 a že křest vytváří svátostné pouto jednoty mezi všemi, kdo jím byli znovuzrozeni... cele směřuje k dosažení plnosti života v Kristu. 36 Eucharistie je pro pokřtěné duchovní potravou, která jim umožňuje překonávat hřích a žít vskutku životem Kristovým, být do něho hlouběji vštěpováni a mít hlubší účast na celku ekonomie Kristova tajemství. A právě ve světle těchto dvou základních principů, které musíme vždy brát v úvahu společně, povoluje katolická církev obecně přístup ke svému eucharistickému společenství a ke svátosti smíření a pomazání nemocných pouze těm, kdo sdílejí její jednotu ve víře, modlitbě a životě církve. 37 Ze stejných důvodů pak také uznává, že za určitých okolností, výjimečně a při dodržení určitých podmínek může být křesťanům jiných církví či církevních společenství přístup k těmto svátostem povolen či dokonce doporučen V případě nebezpečí smrti smí katoličtí udělovatelé udělit tyto svátosti při dodržení podmínek uvedených níže (čl. 131). V jiných případech se důrazně doporučuje, aby diecézní biskup s přihlédnutím k zása Srov. kán. 844, 2 CIC a kán. 671, 2 CCEO. Srov. kán. 844, 3 CIC a čl. 106 ED. Viz níže část c) této Přílohy Srov. kán. 840 CIC a kán. 667 CCEO. Srov. UR 3. UR 22 Srov. UR 8; kán. 844, 1 CIC a kán. 671, 1 CCEO. Srov. kán. 844, 4 CIC a kán. 671, 4 CCEO.

8 dám, které v této záležitosti připravila biskupská konference či synoda východních katolických církví, vypracoval všeobecné zásady pro posuzování situace vážné a naléhavé potřeby a pro ověřování podmínek zmíněných níže (čl. 131). 39 Ve shodě s kanonickým právem 40 by tyto zásady měly být ustanoveny až po poradě přinejmenším s místní oprávněnou autoritou jiných zainteresovaných církví či církevních společenství. Katoličtí udělovatelé budou posuzovat individuální případy a udílet tyto svátosti pouze podle těchto vypracovaných norem, pokud existují. Jinak se budou řídit zásadami tohoto Direktáře Podmínky, za kterých může katolický udělovatel udělit svátost eucharistie, smíření a pomazání nemocných pokřtěné osobě, která se nalézá ve výše zmíněných okolnostech (čl. 130), jsou tyto: daná osoba nemůže naplnit svou touhu po svátosti u udělovatele své církve či církevního společenství; sama o svátost požádá; o těchto svátostech projeví katolickou víru a je řádně připravena Na základě katolické nauky o svátostech a jejich platnosti může katolík, který se octne v okolnostech zmíněných výše (čl. 130 a 131) požádat o tyto svátosti pouze u udělovatele, v jehož církvi jsou tyto svátosti platné nebo o němž je známo, že je podle katolického učení o svěcení platně vysvěcen Čtení z Písma během slavení eucharistie v katolické církvi by měli zajišťovat členové této církve. Při výjimečných příležitostech a v oprávněných případech může diecézní biskup dovolit, aby úkol lektora převzal člen jiné církve či církevního společenství V katolické eucharistické liturgii je homilie, která tvoří součást liturgie samé, vyhrazena knězi nebo jáhnovi, neboť v ní jde o předklá O těchto normách informují dokumenty: O připouštění jiných křesťanů k eucharistickému společenství v katolické církvi, 1972 viz Enchiridion Vaticanum svazek IV, čl a výklad Instrukce o připouštění jiných křesťanů k eucharistickému společenství za určitých okolností, 1973 viz Enchiridion Vaticanum svazek IV, čl Srov. kán. 844, 5 CIC a kán. 671, 5 CCEO. Srov. kán. 844, 4 CIC a kán. 671, 4 CCEO. dání tajemství víry a zásad křesťanského života podle katolické nauky a tradice Pro čtení z Písma a kázání během jiné než eucharistické bohoslužby platí zásady uvedené výše (čl ) Členové jiných církví nebo církevních společenství mohou být při uzavření manželství v katolické církvi svědky. Katolíci též mohou být svědky při uzavření manželství v jiných církvích či církevních společenstvích. c) Další články z Direktáře, o nichž je zmínka v textu 118. Slaví-li se (nesvátostná) liturgie v jiné církvi či církevním společenství, katolíkům se doporučuje, aby se účastnili žalmů, responsorií, písní a společných aktů církve, v níž jsou hosty. Na základě pozvání hostitelů mohou číst lekci či kázat Je třeba mít na zřeteli, že pokud se manželství uzavírá s dispenzem od kanonické formy, pro jeho platnost se požaduje veřejná forma oddavek. 44 Pro zdůraznění jedinečnosti manželství se nepovolují dva oddělené náboženské obřady, při nichž by se výměna souhlasu vyjádřila dvakrát, či dokonce jedna bohoslužba, v níž by byla dvě taková vyjádření souhlasu současně nebo postupně S předchozím schválením místního ordináře a za předpokladu, že je pozván, může katolický kněz či jáhen být přítomen či se nějakým způsobem účastnit uzavření smíšeného manželství v situaci, kdy byl dán dispenz od kanonické formy. V těchto případech může být pouze jeden obřad, při němž předsedající přijímá manželský souhlas. Na pozvání tohoto celebranta může katolický kněz či jáhen přednést další příslušné modlitby, číst z Písma, pronést krátké povzbuzení a udělit manželům požehnání Srov. kán. 767 CIC a kán. 614, 4 CCEO. Uveden v části c) této Přílohy, viz níže. Srov. CIC kán. 1127,2. Srov. CIC kán. 1127,3 a CCEO kán. 839.

9 158. Na žádost snoubenců může místní ordinář dovolit katolickému knězi pozvat duchovního z církve či církevního společenství druhého partnera, aby se zúčastnil uzavření manželství, četl z Písma, pronesl krátké povzbuzení a udělil manželům požehnání Vzhledem k problémům týkajícím se spoluúčasti na eucharistii, které mohou vyvstat z přítomnosti nekatolických svědků a hostů, uzavření smíšeného manželství podle katolického formuláře většinou probíhá mimo eucharistickou liturgii. V oprávněném případě však může diecézní biskup slavení eucharistie povolit. 46 Učiní-li tak, rozhodnutí, zda připustit nekatolického manžela k eucharistickému společenství, musí být v souladu se všeobecnými normami, které v této věci existují jak pro východní, 47 tak i ostatní křesťany, 48 a musí brát v úvahu konkrétní situaci přijetí svátosti křesťanského manželství dvěma pokřtěnými křesťany Ačkoli manželé ve smíšeném manželství sdílejí svátost křtu a manželství, společná účast na eucharistii může být pouze výjimečná. Pokaždé je třeba dodržet normy uvedené výše a týkající se připuštění nekatolického křesťana k eucharistickému společenství 49 stejně jako normy týkající se účasti katolíka na eucharistickém společenství jiné církve Ordo celebrandi matrimonium č. 8. Srov. č. 125 výše. Srov. č výše. Srov. č. 125, 130 a 131výše. Srov. č. 132 výše.

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Část první HMOTNĚPRÁVNÍ NORMY

Část první HMOTNĚPRÁVNÍ NORMY Část první HMOTNĚPRÁVNÍ NORMY Čl. 1 1. Kongregace pro nauku víry projednává dle normy čl. 52 apoštolské konstituce Pastor bonus 1 trestné činy proti víře a závažnější trestné činy jak proti mravům, tak

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Instrukce, kterou se vymezují některé úkoly obhájců stran v řízení před Diecézním církevním soudem v Brně

Instrukce, kterou se vymezují některé úkoly obhájců stran v řízení před Diecézním církevním soudem v Brně Instrukce, kterou se vymezují některé úkoly obhájců stran v řízení před Diecézním církevním soudem v Brně 1 Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Advokát a prokurátor jsou povoláni chránit práva strany a

Více

O hudbě v posvátné liturgii

O hudbě v posvátné liturgii Posvátná kongregace obřadů O hudbě v posvátné liturgii (Instrukce Musicam sacram) Úvod I. Některé všeobecné směrnice II. Účastníci liturgických obřadů III. Zpěv při mši svaté IV. Zpívání církevních hodinek

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

KATECHIZMUS ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A. Quaglia - G. Frigo 11.7.2012

KATECHIZMUS ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A. Quaglia - G. Frigo 11.7.2012 KATECHIZMUS ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A. Quaglia - G. Frigo 11.7.2012 1 PŘEDMLUVA Iniciativa P. Armando Quaglia OFM připravit krátký katechizmus teoretických principů slibů a formace zasvěceného života se již

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

GESTA A POSTOJE PŘI MŠI

GESTA A POSTOJE PŘI MŠI GESTA A POSTOJE PŘI MŠI Různé prvky mše Úvod Obnovená liturgie umožňuje celebrujícímu knězi větší spontánnost, přizpůsobení okolnostem a povaze bohoslužebného shromáždění. Přesto může každý z nás sklouznout

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES

PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES Sociologická řada SOC - 015 PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES LIDÉ, SKUPINY A PRAKTIKY V ČESKÉ KATOLICKÉ CÍRKVI 1997 2005 2008 Radek Tichý Sociologická řada SOC - 015 V u Fakulta

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě 16 22. dubna 2001 CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě Sláva Otci i Synu i Duchu svatému CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě VYDAL SEKRETARIÁT

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více