Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata"

Transkript

1 Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014

2 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) doc. Ing. Olga Poláková, CSc. (Metropolitní univerzita Praha) Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 jako svou 477. publikaci Vyšlo v roce 2014, 1. vydání, stran 75 Tisk: VÚPSV, v.v.i. Recenze: doc. Ing. Otakar Němec, CSc. Ing. Petr Maleček ISBN

3 Abstrakt Monografie je zaměřena na rozbor dotazníkového šetření českých domácností, které bylo realizováno v druhé polovině roku Šetření bylo součástí projektu Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravy (zadavatel Technologická agentura ČR). První část je zaměřena na problematiku subjektivního hodnocení příjmové situace domácností, pociťovanou chudobu, posouzení životní úrovně a navazující problémy. Výsledky jsou porovnány s tematicky obdobným šetřením z roku 2002, což umožňuje popisovat vývoj postojů české veřejnosti v rozmezí deseti let. Druhá část se zabývá šetřením reálné příjmové úrovně domácností, sonduje představu domácností o výši životního minima, o dobrém a velmi dobrém příjmu a motivující minimální mzdě. Obě části monografie přikládají značný význam základním statistickým závislostem z hlediska identifikace domácnosti i respondenta. Klíčová slova: životní minimum; příjmy domácností; minimální mzda Abstract The monograph focuses on the analysis of the questionnaire survey of Czech households, which was implemented in the second half of This survey was part of the project "Verifying contents and construction of subsistence minimum and suggestions on the content and regulation" (sponsored by owner Technology Agency of the Czech Republic). The first part of the study is focused on the subjective assessment of the income situation of households, perceived poverty, assessment of living standards and related issues. The results are compared with thematically similar survey in 2002, which allows to analyze the attitudes of the Czech public within ten years. The second part of the study deals with the investigation of the real income level, explores the idea of household subsistence level, the good and very good income and motivating minimum wage. Both parts of the study attach considerable importance to basic statistical dependencies in terms of identifying household and respondent. Key words: subsistence minimum; household incomes; minimum wage

4

5 Obsah Úvod Zaměření, cíle a metody šetření ČÁST Hodnocení dostatečnosti příjmu domácností, očekávání příjmového vývoje, pocit chudoby, posouzení životní úrovně, zadluženost domácností a možnosti snížení výdajů Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem Subjektivní hodnocení dostatečnosti příjmů a příjmových očekávání Hodnocení příjmové situace domácnosti Očekávání příjmového vývoje Pocit chudoby a hodnocení životní úrovně domácnosti Subjektivní chudoba Postoje k dosažené životní úrovni Potenciální snížení výdajů a zadluženost domácností Postoje ke snížení výdajů Zadluženost domácností a splácení dluhů Základní statistické závislosti Příjmové hodnocení a jeho determinanty Příjmové hodnocení a identifikační znaky domácnosti Příjmové hodnocení a identifikační znaky respondenta Příjmové hodnocení domácnosti a místo života dotázaného Pocit chudoby a její podmíněnost Pocit chudoby a charakteristiky domácnosti - velikosti domácnosti, ekonomicky aktivních, dětí v rodině a charakter rodiny Pocit chudoby a charakteristiky respondenta Pocit chudoby a místo života domácnosti Příjmová očekávání a jejich podmíněnost Životní úroveň podle Van Praagovy škály a její hlavní představitelé ČÁST Reálná příjmová úroveň domácností, životní minimum a ostatní příjmové charakteristiky Příjmová úroveň domácností - dle součtu všech čistých příjmů Celkové výsledky, vyhodnocení Příjmová úroveň a identifikační znaky domácnosti Příjmová úroveň rodin dle demografických znaků respondenta Vztah příjmové úrovně domácností a odhadované výše příjmů potřebných ke krytí základních životních potřeb Výše čistého měsíčního příjmu z hlediska celkových potřeb domácnosti Udávaná výše čistého příjmu domácnosti potřebného ke krytí celkových potřeb dle sociodemografických znaků respondentů Role sociálních dávek v celkových příjmech domácností Podíl sociálních dávek (včetně důchodů) na příjmech domácnosti Podíl dávek na příjmu a identifikační znaky domácnosti a respondentů

6 6. Představa minimální výše hrubé měsíční mzdy podmiňující zájem trvalého zaměstnání na plný pracovní úvazek Souvislost mezi představou o výši minimální hrubé měsíční mzdy motivující k trvalému zaměstnání a příslušností k demografické skupině Vztah mezi představou o přiměřené výši minimální hrubé měsíční mzdy a pocitem chudoby Shrnutí a závěry Literatura Příloha 6

7 Úvod Úvod Monografie je součástí projektu Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravy, jehož zadavatelem byla Technologická agentura České republiky. Projekt byl zařazen do Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy - BETA, jeho řešitelem se stal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha a byl řešen v období let V rámci daného projektu jsou kromě jiného podrobně popsány výsledky Výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU-SILC), které Český statistický úřad pravidelně zjišťuje od roku 2005, jehož realizace je pro ČR závazná od vstupu do Evropské unie. 1 Předložená monografie tvoří pouze dílčí výstup celého projektu. Její zaměření vychází ze subjektivního konceptu chudoby. Obsahuje rozbor výsledků dotazníkového šetření českých domácností, které bylo realizováno v roce 2012 a pokud je to možné komparuje tyto výsledky s šetřením VÚPSV z roku 2002; to umožnuje posoudit vývoj názorů na vnímání chudoby (příjmové situace domácností) v průběhu uplynulých deseti let. Monografie obsahuje dvě části. Prvá část monografie je zaměřená na problematiku subjektivního posouzení příjmové situace domácností, očekávání dalšího příjmového vývoje, pociťovanou chudobu, posouzení životní úrovně vlastní domácnosti a další s tím související okolnosti. Dotazník této části je sestaven na obdobném principu, mnohdy s totožnou skladbou otázek, jako výzkum domácností realizovaný v roce Porovnání stavu na konci etapy sociálně-ekonomické transformace s dnešní ekonomicko-sociální situací, ovlivněnou důsledky hospodářské krize přináší řadu cenných poznatků a umožňuje porovnat vývoj postojů v průběhu uplynulých deseti let. Druhá část monografie se zabývá šetřením reálné příjmové úrovně sledovaných domácností, sonduje jejich představu o výši životního minima, tj. nezbytně nutném příjmu k pokrytí základních životních potřeb, o velmi dobrém až nepostačujícím příjmu, zjišťuje sociálních dávek na příjmech domácnosti i jejich představu o hrubé měsíční minimální mzdě motivující k trvalému zaměstnání. S ohledem na mzdový vývoj, míru inflace v ČR a další souvislosti není možné výsledky šetření bezprostředně komparovat s poznatky plynoucími z výzkumu uskutečněného o dekádu dříve. Jejím smyslem je vhodným způsobem doplnit, aktualizovat a rozšířit obzor o příjmové situaci domácnosti a jejím vnímání u české veřejnosti. Obě části monografie kladou vysoký důraz na zjištění podmíněnosti (statistických závislostí) výsledků, a to z hlediska identifikačních znaků domácnosti i samotného respondenta. Monografie zahrnuje tabulkovou přílohu. 1 Účelem tohoto šetření je získávat reprezentativní údaje o úrovni a rozdělení příjmů v jednotlivých typech domácností informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých žijících v domácnostech. Data sesbíraná při šetření jsou využívána zejména v souvislosti se zkoumáním míry ohrožení chudobou a úrovní peněžní chudoby českých domácností. 7

8 1. Zaměření, cíle a metody šetření 1. Zaměření, cíle a metody šetření Dotazníkové šetření českých domácností proběhlo v druhé polovině roku 2012 ve spolupráci s agenturou ppm factum, která byla pověřena sběrem dat a prvotním vyhodnocením výsledků. Šetření se zúčastnilo domácností vybraných kvótním výběrem; kvótními znaky byly pohlaví, věk, vzdělání, sociální statut a místo života představitele konkrétní domácnosti. Šetření proběhlo ve všech krajích ČR, metodou face to face přímo v domácnostech respondentů, kteří nehovořili za sebe, ale za domácnost, kterou zastupovali. Dotazník měl dvě základní části. První část je převážně orientována na problematiku chudoby, subjektivního posouzení životní úrovně, na otázky zadluženosti a snížení výdajů domácnosti. Druhá část se týká otázek příjmové úrovně domácností, představ o životním minimu a ostatních příjmových charakteristikách. Obě části nelze provázat, neboť se nepracuje s tvrdými daty, ale s deklarovaným příjmem, což představuje opět pouze měkká data. Hlavní zaměření výzkumu je zhodnocení příjmových a výdajových charakteristik domácností s cílem ověření konstrukce a struktury oficiálního životního minima. Důležitou součástí šetření je problematika subjektivně pociťované chudoby, zhodnocení dosažené ŽÚ, příjmů a s tím souvisejících fenoménů. Vycházíme z toho, že lidé žijí v chudobě, jestliže jejich příjem a příjmové zdroje jsou do té míry nedostatečné, že jim neumožňují dosáhnout životní úrovně, která je ještě považována ve společnosti za přijatelnou. Tito lidé jsou často ve společnosti opomíjeni nebo přímo vyloučeni z účasti na hospodářských, sociálních a kulturních činnostech, které jsou pro ostatní občany normou. Tyto širší konsekvence určují základní cíle realizovaného šetření. Jedná se především o: a) zjištění a zhodnocení míry příjmové dostatečnosti/nedostatečnosti u českých domácností v po krizovém období, b) konfrontaci deklarovaných příjmů domácnosti se subjektivní představou o výši ŽM, tj. nezbytně nutném příjmu k pokrytí základních životních potřeb a s představou o dalších minimálních příjmových veličinách, c) percepci chudoby, subjektivní zhodnocení dosažené životní úrovně, zjištění reálných možností snížení výdajů domácností a stavu jejich aktuálního zadlužení, d) určení vývoje pocitu chudoby, životní úrovně, příjmové dostatečnosti u českých domácností za uplynulých deset let a identifikace typů domácností nejvíce ohrožených příjmovou nedostatečností a subjektivně pociťovanou chudobou, d) vymezení a charakteristika základních závislostí (podmíněností) mezi sledovanými jevy a charakteristickými znaky za domácnost a respondenta (např. velikost domácnosti, EA členů, typ rodiny, místo života, sociodemografické a socioprofesní charakteristiky dotázaného atd.). Technická zpráva Respondenti zařazení do průzkumu byli starší 18 let s trvalým pobytem v ČR; terénní sběr dat se uskutečnil ve dnech a účastnilo se ho 149 tazatelů společnosti ppm factum rozmístěných po celé ČR. Otevřené a polootevřené otázky byly nahrány do datové matice a nahraná data verifikována prostřednictvím logických kontrol. Získaný datový soubor byl zpracován ve formátu SPSS. Cílovou skupinou průzkumu hlavního souboru byla obecná populace ČR; re- 8

9 1. Zaměření, cíle a metody šetření spondenti byli vybíráni podle stanovených kvót. Tazatelé obdrželi rozpis kvót (pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště) pro vlastní sběr dat, elektronickou verzi dotazníku a záznamové archy pro sběr kontrolních údajů. Rozhovory byly prováděny v náhodně vybraných obcích v regionu. Velikost a struktura výběrového souboru Do zpracování dat bylo zahrnuto rozhovorů pro finální soubor. pohlaví věk vzdělání sociální statut kraj N=1005 % muž ,6 žena , let , let , let ,7 60 a více let ,8 základní 57 5,7 vyučení ,1 maturita ,7 VŠ ,5 zaměstnanec ,5 samostatně výdělečně činný 96 9,6 nezaměstnaný do 1 roku 27 2,7 nezaměstnaný déle než 1 rok 28 2,8 důchodce ,2 ostatní 73 7,2 Praha ,3 Středočeský kraj ,7 Jihočeský kraj 61 6,1 Plzeňský kraj 55 5,5 Karlovarský kraj 29 2,9 Ústecký kraj 79 7,8 Liberecký kraj 42 4,1 Královéhradecký kraj 53 5,3 Pardubický kraj 49 4,9 Kraj Vysočina 49 4,9 Jihomoravský kraj ,0 Olomoucký kraj 61 6,1 Zlínský kraj 57 5,6 Moravskoslezský kraj ,8 Organizace terénního sběru dat Sběr dat byl organizován tazatelskou skupinou centrálně ze sídla společnosti ppm factum. Nejprve byli vybráni tazatelé, kteří se na výzkumu eli, a supervizor, který dohlížel na průběh dotazování. Supervizor byl v neustálém kontaktu s tazateli a řešil problémy, které se v průběhu terénního šetření vyskytly (výpadek tazatele atd.). 9

10 1. Zaměření, cíle a metody šetření Tazatelská síť Factum Invenio a kontrola její činnosti Kontrola práce tazatelů probíhala interní formou společnosti a zároveň formou sbírání kontaktů na respondenty pro ověření uskutečněných rozhovorů. Celkem se podařilo získat 634 kontaktů (telefon, ) na respondenty. Jedná se tedy o 63 % vzorku, což je průměrný výsledek. Kontrola byla provedena u 100 % kontaktů. Nebyla zaznamenána žádná negativní odpověď, tj. žádná kontrola neobjevila možný problém. 10

11 1. ČÁST Hodnocení dostatečnosti příjmu domácností, očekávání příjmového vývoje, pocit chudoby, posouzení životní úrovně, zadluženost domácností a možnosti snížení výdajů

12

13 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem Subjektivní hodnocení dostatečnosti příjmů a příjmových očekávání Hodnocení příjmové situace domácnosti Tabulka č. 1 Současnou příjmovou situaci pokládáte za rok 2012 rok 2002* y abs. počty y abs. počty plně vyhovující 3,6 37 1,2 15 vyhovující 45, ,2 482 spíše špatnou 37, ,6 675 velmi špatnou 12, ,0 88 nevím, neumím posoudit 1, celkem 100, , * V roce 2002 byly respondentům položeny pouze čtyři varianty odpovědí; bez varianty nevím, neumím posoudit. a 2002 Otázka rozděluje soubor dotázaných na dvě téměř vyvážené skupiny; zhruba polovina z nich (48,9 %) hodnotí příjmovou situaci vlastní domácnosti pozitivně, tj. jako plně vyhovující a vyhovující, druhá ně nepatrně vyšší skupina (49,9 %) zastává názor opačný (příjmová situace domácnosti je špatná a velmi špatná). Za pozornost stojí hodnocení krajních variant odpovědí, kdy příjmová situace domácností označená jako velmi špatná je více než třikrát vyšší než příjmová situace plně vyhovující. Porovnání výsledků aktuálního šetření s hodnocením téže otázky před deseti lety ukazuje sice na obdobný trend zjištěný již v roce i tehdy převažovaly domácnosti s velmi špatnou příjmovou situací nad jejich protějšky - ale domácností na obou pólech hodnotící škály jsou nepoměrně vyšší. Za deset let došlo na jedné straně k růstu počtu domácností s deklarovaným, plně vyhovujícím příjmem (3,6 : 1,2), na druhé straně k ještě markantnějšímu navýšení domácností s deklarovanou příjmovou úrovní velmi špatnou (12,0 : 7,0). Počet domácností s deklarovanými velmi špatnými příjmy se v průběhu posledních deseti let téměř zdvojnásobil. To svědčí o postupném, stále vyšším rozvírání nůžek mezi jednotlivými společenskými vrstvami, stále vyšší polarizaci české společnosti s nárůstem subjektivně chudých domácností. 13

14 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem Očekávání příjmového vývoje Tabulka č. 2 Jaký vývoj příjmové situace Vaší domácnosti očekáváte v příštím období? výrazné zlepšení 1,0 10 určité zlepšení 13,9 140 rok 2012 rok 2002* y abs. čísla y abs. čísla 16,9 213 beze změny 46, ,3 709 určité zhoršení 28,5 286 výrazné zhoršení 6, ,3 255 nevím 3,4 34 6,5 82 celkem 100, , * v roce 2002 byly respondentům položeny pouze tři varianty odpovědí a 2002 Obdobně jako před deseti lety nejvíce respondentů očekává vývoj příjmů domácnosti beze změny (46,4 %). Zdá se však, že vyšší finanční jistota obyvatel byla v roce 2002, neboť domácností s očekávaným příjmovým vývojem beze změny byl o desetinu vyšší. Z výsledků aktuálního šetření je na první pohled zřejmá výrazná převaha pesimistických postojů k budoucímu vývoji příjmové situace domácností; pesimistů převyšuje optimisty více než dvojnásobně (35,3 : 14,9). Toto zjištění nijak nepřekvapuje, neboť koresponduje s přetrvávajícími důsledky světové hospodářské krize, vývojem na trhu práce s přibývajícím počtem nezaměstnaných, ekonomickým vývojem v ČR, vč. prosazovaných úsporných opatření a v neposlední řadě i celkovou atmosférou a náladou ve společnosti. Zlepšení příjmů očekává zhruba pouze každá sedmá domácnost, což je o dvě procenta méně než v roce

15 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem 2002 Graf č. 1 Očekávání příjmového vývoje v roce 2012 a 2002 výrazné zlepšení určité zlepšení beze změny určité zhoršení výrazné zhoršení nevím 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 a Pocit chudoby a hodnocení životní úrovně domácnosti Subjektivní chudoba Tabulka č. 3 Máte pocit, že jste chudá domácnost, resp. považujete svoji rodinu za chudou? rok 2012 rok 2002 y abs. čísla y abs. čísla určitě ano 10, ,6 121 spíše ano 31, ,8 350 spíše ne 42, ,2 569 určitě ne 15, ,4 219 celkem 100, , a 2002 Výsledky dokládají, že v roce 2012 trpí intenzivním pocitem chudoby každá desátá testovaná domácnost a zhruba každá šestá domácnost chudobu nereflektuje vůbec. Ve zkoumaném vzorku nejvíce zastoupeny střední varianty odpovědí; podle subjektivního vnímání chudoby dosud převládají domácnosti, které se za chudé nepokládají (celkově tvoří 58 %). Obdobné tendence byly zjištěny i v průzkumu 2002; během vývoje uplynulých let se y subjektivně chudých domácností mírně zvýšily, a to jak u intenzivního pocitu chudoby - chudobu pociťuji určitě ANO (10,1 : 9,6), tak u mírnější 15

16 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem 2002 varianty - chudobu pociťuji spíše ANO (31,5 % : 27,8 %). Subjektivně chudé domácnosti zůstávají tedy nadále v menšině, ale rodin s mírným a intenzivním pocitem chudoby se za uplynulých deset let zvýšil (41,6 % : 37,4 %). Graf č. 2 Srovnání pocitu chudoby v roce 2012 a určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne a Postoje k dosažené životní úrovni Tabulka č. 4 Z uvedených možností vyberte odpověď, která podle Vašeho názoru nejvíce vystihuje situaci Vaši domácnosti? rok 2012 rok 2002 Příjem nám stačí na všechno, nijak se neomezujeme. 5,5 2,3 Příjem nám stačí na všechno, ale hospodaříme šetrně. 33,5 25,4 Příjem nám stačí na základní potřeby, musíme velmi šetřit, abychom si koupili nákladnější věci. 34,3 43,1 Příjem stačí pouze na levné potraviny, ošacení, bydlení. 21,4 25,2 Příjem stačí pouze na nejlevnější potraviny a další nejzákladnější potřeby, někdy musíme využívat půjčky od známých. Příjem je tak malý, že naše domácnost je odkázána na soustavnou pomoc druhých a sociální pomoc obce, státu. 3,7 3,7 1,6 0,3 celkem abs a 2002 K hodnocení životní úrovně (ŽÚ) domácnosti byla i nyní použita klasická šestistupňová škála holandského ekonoma Van Praaga s jemnou modifikací na české podmínky. Jedná se o verbální klasifikaci ŽÚ a způsobu hospodaření domácnosti od 16

17 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem 2002 nejnižší po nejvyšší příčku, kdy respondent vybírá variantu, která nejvíce vystihuje finanční situaci jeho domácnosti. S nejvyšším oceněním, prakticky bez omezení spotřeby, vyjádřené výrokem příjem nám stačí na všechno, nijak se neomezujeme se ztotožnilo 5,5 % domácností. Ve srovnání s rokem 2002, kdy byla respondentům položena totožná otázka, je evidentní více jak dvojnásobný nárůst bohatých domácností v ČR (5,5 : 2,2). Druhý nejvyšší stupeň životní úrovně, vyjádřený výrokem příjem nám stačí na všechno, ale hospodaříme šetrně, zvolila třetina domácností; v roce 2002 byla skupina, která se s tímto postojem ztotožnila, viditelně nižší, tehdy se jednalo o čtvrtinu testovaných domácností, což opět znamená nárůst kategorie domácností s dobou životní úrovní, růst činní více než osm procentních bodů. Postačující, tj. snesitelná životní úroveň bývá v literatuře označována slovy příjem nám stačí na základní potřeby, musíme velmi šetřit, abychom si mohli koupit nákladnější věci, v obou šetřeních se s variantou ztotožnila nejnější skupina domácností. Ale zatímco v roce 2002 měla skupina markantní většinu (43,1 %) oproti ostatním variantám, v roce 2012 jsou výsledky podobné jako u předcházející příčky ŽÚ (34,3 %). Rozdíl v zastoupení činí deset procentních bodů, což je zároveň nejvyšší rozdíl ve srovnávaných variantách šestibodové škály - došlo zde k největšímu posunu a zdá se směrem k vyšší příčce ŽÚ. V literatuře bývá tento stupeň označen jako tzv. sociální minimum, což je někdy charakterizované jako dolní hranice všeobecně uznávaného životního standardu - životního minima. O příčku nižší životní úroveň je charakterizována výrokem příjem nám stačí pouze na levné potraviny, ošacení, bydlení, odpovídá čtvrtému stupni Van Praagovi škály a v teorii je označován jako hranice pásma existenčního minima. V aktuálním šetření se s odpovědí ztotožnila více než pětina domácností, což je o čtyři procentní body méně než v roce I na této úrovni životního standardu sledujeme tedy mírný pokles domácností, ale rozdíl není nějak výrazný. Finanční situace rodin pod existenčním minimem je vyjádřena výrokem příjem stačí pouze na nejlevnější potraviny a další nejzákladnější potřeby, někdy musíme využívat půjčky od známých, tuto odpověď zvolila marginální část domácností (3,7 %) a téměř stejný jako před deseti lety (3,7 : 3,6). Poslední příčku van Praagovi škály příjem je tak malý, že naše domácnost je odkázána na soustavnou pomoc druhých a sociální pomoc obce, státu volila ještě nižší skupina domácností (1,6 %). Varujícím signálem je skutečnost, že těchto viditelně deprimovaných a sociálně vyloučených domácností v české společnosti zřetelně narůstá (1,6 : 0,3). Skupina představuje totální závislost na sociálním dávkovém systému státu, příp. jiném druhu pomoci a současně vysoký stupeň sociální exkluze. 17

18 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem 2002 Graf č. 3 Srovnání životní úrovně v roce 2012 a 2002 podle van Praagovy škály Příjem nám stačí na všechno, nijak se neomezujeme Příjem nám stačí na všechno, ale hospodaříme šetrně. Příjem nám stačí na základní potřeby, musíme velmi šetřit, abychom si koupili nákladnější věci. Příjem stačí pouze na levné potraviny, ošacení, bydlení. Příjem stačí pouze na nejlevnější potraviny a další nejzákladnější potřeby, někdy musíme využívat půjčky od známých. Příjem je tak malý, že naše domácnost je odkázána na soustavnou pomoc druhých a sociální pomoc obce, státu a 2002 S vnímáním životní úrovně souvisí i hodnocení finanční situace domácností tentokrát podle toho, co si mohou vzhledem k dosaženému příjmu dovolit. Respondenti hodnotí konkrétní možnosti domácností na základě čtyřstupňové škály - bez problému, jen obtížně, vůbec ne, nevím - netýká se. Výsledky zobrazuje následující tabulka. Tabulka č. 5 Umožňuje finanční situace Vaší domácnosti následující činnosti - (řádkové vyhodnocení) bez problémů jen obtížně vůbec ne nevím, netýká se nákup dražších potravin 30,9 39,2 25,1 4,8 nákup luxusnějšího ošacení 19,4 29,5 42,4 8,7 obnovu vybavení bytu (rod. domu) a zařízení domácnosti placené vzdělání členů domácnosti vč. zájmových kroužků placené zdravotní služby nad rámec zdravotního pojištění 18,0 41,8 34,1 6,1 28,5 25,0 20,7 25,8 28,1 36,5 28,9 6,5 účast na sportovních a kulturních akcích 38,6 35,4 19,2 6,8 vytváření finančních rezerv v zabezpečení v nemoci, stáří atd. 24,4 37,3 33,2 5,1 placenou rekreaci 28,1 35,7 30,6 5,6 nákup automobilu nebo obnovu ojetého automobilu rekonstrukci nebo koupi bytu, rodinného domu a ,5 34,7 45,6 8,2 10,7 32,3 47,4 9,6 18

19 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem 2002 Vzhledem k zaměření projektu se nejprve soustředíme na ty položky, které si domácnosti nemohou dovolit vůbec. Z tohoto pohledu zjišťujeme, že nákup dražších potravin si nemůže vůbec dovolit čtvrtina domácností a více než třetině z nich neumožňuje finanční situace obnovu bytu/rod. domu a jeho zařízení. Za závažné zjištění považujeme, že každá třetí domácnost zkoumaného souboru si vůbec nemůže dovolit vytvářet finanční rezervy pro nemoc a stáří a pro téměř 30 % z dotázaných domácností jsou nedosažitelné placené zdravotní služby nad rámec zdravotního pojištění. Nejvyšší y negativních hodnocení napříč spektrem domácností se podle očekávání kumulují v položce nákup automobilu/obnova ojetého auta (46 %), v rekonstrukci nebo koupi bytu/rodinného domu (48 %) a v nákupu luxusnějšího ošacení. Podíváme-li se na výsledky z druhé strany, pak bez problému umožňuje finanční situace sledovaných domácností krýt zejména kulturní a sportovní akce (téměř 40 %). Nákup dražších potravin, placené vzdělání, vč. zájmových kroužků, placenou rekreaci a placené zdravotní služby nad rámec zdravotního pojištění může bez problémů financovat zhruba 30 % domácností. Vytvářet finanční rezervy na stáří a nemoc si bez problémů může dovolit zhruba každá čtvrtá dotázaná domácnosti (zatímco, jak již bylo uvedeno, každá třetí rodina si to nemůže dovolit vůbec), méně než pětině domácností dovolují finance bez problémů nakupovat luxusnějšího ošacení a obnovovat vybavení bytu/rodinného domu a nakupovat zařízení pro domácnosti. Nákup automobilu, rekonstrukci nebo koupi bytu/rodinného domu deklaruje bez problému jen zhruba každá desátá domácnost. U realizace s obtížemi dominují položky obnova vybavení bytu/rodinného domu, vč. nákupu zařízení pro domácnosti, nákup dražších potravin, vytváření finančních rezerv na nemoc a stáří, zajištění placených zdravotních služeb nad rámec zdravotního pojištění, placená rekreace, účast na kulturních a sportovních akcích a nákup nebo obnova automobilu; domácností, které se takto vyjádřily, kolísá mezi 35-40procentními body. 19

20 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem Potenciální snížení výdajů a zadluženost domácností Postoje ke snížení výdajů Tabulka č. 6 Kde vidíte možnosti snížení výdajů v případě nenadálé nepříznivé životní situace? možnosti úspor vůbec ne, nepatrně cca o 1/4 cca o 1/2 více než o 1/2 strava 38,7 48,2 10,4 2,7 bydlení 70,8 20,0 6,9 2,3 péče o zdraví a ní vzhled 46,4 33,9 12,3 7,4 jízdní (MHD, vlaky, autobusy) 66,8 19,9 6,7 6,6 vlastní doprava (auto, motocykl) 45,8 33,2 11,1 9,9 pojištění a spoření 48,7 27,1 12,8 11,4 odívání 34,8 34,3 19,0 11,9 kultura a sport 41,4 26,6 13,4 18,6 rekreace 35,5 23,0 15,7 25,8 splátka úvěrů 75,3 13,5 5,2 6,0 vzdělání 68,6 14,5 4,8 12,1 Nejstabilnější výdajovou položkou, kterou podle respondentů nelze redukovat (vůbec nebo pouze nepatrně) se jeví splátky úvěrů, bydlení a výdaje na dopravu (MHD, vlaky, autobusy); s tímto názorem se ztotožnila markantní většina domácností (u úvěrů tři čtvrtiny domácností, u bydlení a dopravy zhruba dvě třetiny). Co se týče stravy, téměř dvě pětiny si myslí, že se nedá ušetřit nic, ale téměř polovina domácností (48,2 %) si v případě nenadálé nepříznivé situace dovede představit redukci výdajů na stravu o čtvrtinu. Razantnější snížení výdajů na stravu cca o polovinu a více připouští pouze každý osmý dotázaný. U nákladů na bydlení se více než 70 % domácností domnívá, že se prakticky snížit nedají, pouze každý pátý připouští jejich případnou redukci (zhruba o čtvrtinu). Obdobné postoje zjišťujeme u hodnocení výdajů na jízdné v rámci veřejné dopravy (67 % vůbec ne, 20 % snížení cca o 1/4) a u výdajů na vzdělání (69 % : 15 %). O nemožnosti úspor při splácení úvěru jsou přesvědčeny tři čtvrtiny domácností a pouze necelých 14 % si dovede představit jejich snížení o čtvrtinu. Nejvyšší úspory spatřují domácnosti ve výdajích na rekreaci (ve 42 % případů o polovinu a více), v oblasti kultury a sportu (32 %) a v položce odívání (31 %), přičemž snížení výdajů u odívání o více než polovinu si dokáže představit pouze každý desátý. Méně razantní snížení výdajů, tj. o čtvrtinu současného rozpočtu, si v případě nenadálé nepříznivé životní situace dovedou domácnosti představit především v oblasti stravování (48 %), v položce zdraví a ního vzhledu (34 %), odívání (34 %) a ve výdajích na vlastní dopravu (34 %); určité rezervy spatřují i v položce pojištění a spoření (27 %) a v oblasti kultury a sportu (27 %). 20

21 2. Prvotní třídění dat a srovnání výsledků s rokem Zadluženost domácností a splácení dluhů Otázka sondující zadluženost dotázaných domácností, přinesla následující zjištění - převaha domácností sledovaného souboru dluhy nemá, dluhy deklarují dvě pětiny domácností (40,6 %; v absolutních číslech to znamená, že ze souboru respondentů má dluhy 408 rodin. Dalším zjištěním je, že největší skupině z nich objem dluhů klesá (58,5 %), v 30 % případů se objem dluhů nemění a necelým 12 procentům domácností (11,5) se dluhy zvyšují. Co se týče splácení dluhů, více jak polovina zadlužených domácností nemá se splácením problémy, více jak třetina (36,5 %) má problémy dílčí, příp. odklad splátek a zbývající část (12,3 %), tj. zhruba každá osmá zadlužená domácnost deklaruje se splácením velké problémy, splácejí pouze část dluhů nebo dluhy nesplácejí vůbec, přičemž poslední varianta je zastoupena minimálně (postihuje pouze tři zadlužené domácnosti a tvoří méně než jedno procento domácností, pro které je problém aktuální). Podíl domácností s problémy při splácení úvěrů značně koresponduje s identifikací těch, kterým se dluhy navyšují. Tabulka č. 7 Je Vaše domácnost schopná splácet dluhy? y abs. čísla nemáme žádné problémy 51,2 209 máme dílčí problémy, odklad splátek 36,5 149 máme velké problémy, splácíme pouze část dluhů 11,5 47 dluhy nesplácíme 0,8 3 celkem 100,0 408 Exekuční řízení vyhlášené soudem je ve vzorku domácností marginálním případem, do činění s ním má 3,5 % rodin (v absolutních číslech se jedná o 19 rodin), přičemž necelé dvě procenta exekuce již postihla a zbývající část (1,6 %) ji očekává, resp. jim exekuční řízení v budoucnu hrozí. 21

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Eu615 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Občané o chudobě březen 2012

Občané o chudobě březen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o chudobě březen 01 Technické parametry Výzkum:

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Občané o životní úrovni

Občané o životní úrovni TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni Technické parametry

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav ev1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +4 6 4 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016 pm1002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství České republiky

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště

2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště 2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ 2.4.1 Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště Podle výsledků sčítání v roce 21 vyjíždí 1 mimo obec do práce nebo do školy 2 347 725 osob, z toho

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014 pm0a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016 oz16080 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 10 86 E-mail: ondrej.malina@soc.cas.cz Česká společnost a onemocnění AIDS červen 016

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE 5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE Výběrové šetření pracovních sil je zdroj, který v době mezi sčítáními poskytuje základní informace o změnách ve struktuře hospodařících domácností (HD) založených na společném

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více