Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")"

Transkript

1 PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Poskytovatel: Y O U R S Y S T E M, spol. s r.o. se sídlem Turkova 2319/5b, Praha 4, za kterou jedná jednatel RNDr. Martin Nehasil IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. účet č /2700 společnost je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72 kontaktní osoba ve smluvních věcech (jméno, tel, e.-mail) RNDr. Martin Nehasil, jednatel, tel.: , kontaktní osoba v technických věcech (jméno, tel, e.-mail) David Podzimek, obchodní manažer, (dále jen jako poskytovatel") Zákazník: Městská část Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, Praha - Újezd nad Lesy, IČ: , DIČ: CZ za kterou jedná starosta Zdeněk Růžička bankovní spojení: česká spořitelna, pobočka Újezd nad Lesy, Novosibňnská 588, Praha 9 účet č /0800 kontaktní osoba ve smluvních věcech (jméno, tel, e.-mail) Zdeněk Růžička, starosta. starosta MČ Praha 21, kontaktní osoba v technických věcech (jméno, tel, e.-mail) Bc. Martin Nedvěd (dále jen jako zákazník") Strana 1

2 OPERAČNÍ PROGRAM HA * Ir 1i G U E * EVROPSKÁ UNIE 1. úvodní ustanovení a předmět a účel smlouvy 1.1. Účelem této smlouvy je vytvořeni, dodáni a implementace software, který umožni zákazníkovi jako veřejnému subjektu, efektivnější a modernější fungováni, a to prostřednictvím vytvořeni informační platformy agregujicí data od fyzických a právnických osob a od zákazníka, a následně takto získaná data poskytující veřejnosti Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele. a) vytvořit software, (dále jen software"), tento software zákazníkovi dodat a uvést jej u zákazníka do provozu (dále jen implementovat") Předmět díla tvoří zejména tato dílčí plnění: Informační platforma MČ - občan Systém řízení jednání zastupitelstva - hlasovací systém (Souhrnně plnění dle čl. 1.2 této smlouvy též jako předmět díla"). Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (a to v příloze č. la), příloze č. 1b i příloze č. 1 c)) této smlouvy), která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedeni předmětu díla smluvenou cenu Předmětem této smlouvy dále jsou tyto činnosti: a) pro dílčí plněni dle čl a této Smlouvy: - dodáni a uvedeni softwaru u zákazníka do plně funkčního provozu, - otestováni jeho funkčnosti v prostředí zákazníka ve smyslu čl této Smlouvy, včetně závěrečného testu funkčnosti, který spočívá v ověření souladu předaného díla se všemi technickými požadavky dle zadávací dokumentace za účasti zástupce zákazníka i poskytovatele, a bude proveden při předáni předmětu díla (dále též jen zkušební provoz"). - dodáni mobilních aplikaci pro platformy Android, ios, Windows Phone 1.4. Součásti předmětu díla jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy k používání předmětu díla. Poskytovatel prohlašuje, že předmět díla splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používáni předmětu díla, a že zákazníkovi předal veškeré doklady potřebné k provozováni předmětu díla, za což poskytovatel ručí Předmětem této smlouvy naopak není závazek poskytovatele: a) provést zaškolení zaměstnanců zákazníka (neni-li stanoveno jinak), b) u dílčího plněni dle čl této Smlouvy následný servis po jeho implementaci (vyjma případů odstraňování vad v důsledku porušeni povinnosti poskytovatele) a jeho aktualizace (upgrade softwaru) Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne (dále jen nabídka") podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Mobilní aplikace a elektronizace agend úřadu MČ Praha 21" (dále jen Veřejná zakázka"), zadávané v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ZVZ") a v souladu s Přílohou L Projektové příručky - Pokyny pro zadávací řízeni na dodavatele ve verzi Předmět smlouvy je spolufinancován z prostředků Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.2.16/1.2.00/21554, poskytovatel bere tuto skutečnost na vědomí. 2. Základní požadavky na funkčnost dílčího plnění dle čl a této Smlouvy a licenční ujednání 2.1. Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro zákazníka v rámci dílčího plněni dle čl této Smlouvy software, který se bude skládat zejména z těchto pn/ků - jádro, rozhraní pro backend a mobilní aplikace pro platformy ios, Android a Windows Phone. Bližší technická specifikace softwaru a podrobnější požadavky na jeho funkčnost, jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoři nedílnou součást této smlouvy. Praha a EU - investujeme do vaší budoucnosti Strana 2

3 OPERAČNÍ PROGRAM Q HA * G U E * r. EVROPSKÁ UNIE 2.2. Poskytovatel zákazníkovi k dilčimu plněni dle čl a této Smlouvy poskytuje nevýhradni, časově a územně neomezenou licenci k užívání software dodaného jako součást dila.. Zákazník není povinen licenci využít V případě, že dílčí předmět plněni dle čl ,nebo této Smlouvy obsahuje z části i standardní produkty třetích stran (dále jen produkty"), poskytuje poskytovatel zákazníkovi k užití těchto produktů časově a místně neomezenou nevýhradni licenci. Zákazník není povinen licenci využit. Poskytovatel je povinen nejpozději při zahájení zkušebního provozu dle čl této Smlouvy zákazníkovi zpracovat a předložit seznam těchto produktů. Přehled podle předchozí věty musí být přiložen k předávacímu protokolu dle čl této Smlouvy. Ustanovení čl této Smlouvy se na tyto produkty nepoužijí V případě, že dílčí předmět plnění dle čl , nebo této smlouvy obsahuje z části open-source software třetích stran dále jen jiný open-source software") odpovídá poskytovatel za to, že zákazník bude oprávněn bezplatné uživat tento jiný open-source software v rozsahu nezbytném pro plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel je odpovědný za vady plnění v rozsahu dle čl této Smlouvy. Poskytovatel je povinen nahradit zákazníkovi veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s těmito jinými open-source software. Poskytovatel je povinen nejpozději při zahájeni zkušebního provozu dle čl této Smlouvy zákazníkovi zpracovat a předložit seznam těchto jiných open-source software s uvedením autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, která se na užíváni takového software vztahuji. Přehled podle předchozí věty musí být přiložen k předávacímu protokolu dle čl této Smlouvy. Ustanoveni čl této Smlouvy se na tyto produkty nepoužiji Poskytovatel odpovídá za funkčnost a použitelnost celého předmětu dála pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh. Poskytovatel nemá nárok na žádné další dodatečné platby, všechny platby dle této Smlouvy jsou zahrnuty v ceně dle čl této Smlouvy. 3. Místo a lhůta plnění 3.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek poskytovatele ke splněni předmětu díla musí být splněn nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, včetně všech činností dle čl. 1 této smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje dodržovat následující harmonogram plnění a splnit: a) Do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: předání grafického návrhu mobilní aplikace b) 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: uvedení do provozu všech S W modulů, zahájení zkušebního provozu c) 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: předání a převzetí díla 3.2. Místem plnění předmětu díla je sídlo zákazníka - Úřad městské částí Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, s výjimkou 1 infonnačniho kiosku dle dílčího plnění této smlouvy, který bude dodán, nainstalován a uveden do provozu v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300, Praha Cena díla a platební podmínky 4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla za provedení předmětu díla činí: Cena dílčího plnění dle této Smlouvy - za Informační platformu M C - občan Kč bez DPH Kč DPH ve výší 21 % Kč s D P H Cena dílčího plněni dle této Smlouvy - za Systém řízeni jednání zastupitelstva - hlasovací systém ,- Kč bez DPH ,- Kč DPH ve výši 21 % Praha a EU - Investujeme do vaší budoucností Strana 3

4 OPERAČNÍ PROGRAM ES HA * T o G U E n EVROPSKÁ UNIE ,- Kč s DPH Cena celkem (dále jen cena díla"), která je tvořena součtem položek dle čl a této Smlouvy činí ,- Kč bez DPH ,- Kč DPH ve výši 21 % ,- Kč s DPH Celková cena za provedeni předmětu díla dle této smlouvy je stanovena nepřekročitelná. jako nejvýše přípustná a je Zákazník nebude poskytovat zálohu Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady na plnění dle této smlouvy, zejména případné daně, cla, poplatky, veškeré licence a jiné platby, jakož i certifikáty vztahující se k předmětu plněni. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady poskytovatele na dopravu, instalaci, zprovoznění apod Zákazník uhradí poskytovateli cenu předmětu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen faktura") vystaveného poskytovatelem, a to v české měně převodním příkazem na účet poskytovatele uvedený na faktuře Faktura bude vystavena nejdříve následující pracovní den po splněni předmětu díla bez vad a nedodělku dle této smlouvy, přičemž smluvními stranami podepsaný protokol o předáni a převzetí dle čl. 6.4, této smlouvy bude její přílohou Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury zákazníkovi. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu zákazníka Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a vedená způsobem zaručujícím její trvalost. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů ( 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů) a dále tyto údaje: a) předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny. b) evidenční údaje akce ( Mobilní aplikace a elektronizace agend úřadu MČ Praha 21"), c) text Fakturováno v rámci projektu O P P K eújezd CZ.2,16/1.2.00/21554" d) vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla 4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je zákazník oprávněn ji vrátit poskytovateli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vráceni. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 5. Projektové řízení, součinnost, změnové řízení 5.1. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, poskytovat si potřebnou součinnost a poskytnout si úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které maji nebo mohou mít vliv na plnění této smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna o takové změně informovat druhou smluvní stranu bez odkladu, nejpozději následující pracovní den po jejím zjištěni Zákazník se zavazuje zajistit za účelem provedení předmětu díla veškerá potřebná technická zařízeni a umožnit k nim poskytovateli přístup. Zákazník se dále zavazuje umožnit poskytovateli a jeho pracovníkům přístup do svých prostor za účelem splnění předmětu díla této smlouvy, včetně umožnění provedení zkušebního provozu a otestování funkčnosti implementovaného plnění dle čl této Smlouvy v nezbytném rozsahu. Zkušební provoz bude zahájen v souladu sči této Smlouvy a jeho délka se předpokládá na maximálně 30 (slovy: jedno třicet) dní od jeho zahájení. V průběhu zkušebního provozu bude ověřováno splněni technických parametrů, řádná funkčnost a bezvadnost předmětu díla. Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem akceptačního protokolu oběma stranami, který bude nedílnou součástí předávacího protokolu dle čl. 6.4 této Smlouvy. K řádnému předání předmětu díla nemůže dojit před úspěšným ukončením zkušebního provozu. Strana 4

5 OPERAČNÍ PROGRAM Q HA Kil G U E EVROPSKÁ UNIE 5.3. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v rámci realizace této smlouvy zmocněné k těmto činnostem: a) vzájemná komunikace mezi smluvními stranami ve věcí poskytnutí součinnosti při realizaci předmětu díla - např. zpřístupněni hardwaru zákazníka, sdělováni technických požadavků a skutečností významných pro smlouvu; b) účast na zkouškách implementovaného softwaru (zkušební provoz); c) přebírání a předávání dílčích plnění předmětu díla, resp. kompletního předmětu díla a podepisování předávacích protokolů k nim se vztahujícím; d) přebírání a předávání movitých věcí (dokumentace, CD-romy apod.) v souvislosti s touto smlouvou a vyhotovování a podepisováni předávacích protokolů k nim se vztahujícím; e) odmítnuti převzetí předmětu díla; f) uplatňování vad předmětu díla Smluvní strany berou na vědomí, že kontaktní osoby nejsou oprávněny zejména k: a) podstatným změnám této smlouvy; b) jakýmkoli právním jednáním, vedoucím k ukončeni této smlouvy Smluvní strany jsou povinny učinit potřebná opatřeni k tomu, aby kontaktní osoby plnily řádně všechny své povinnosti, k nimž jsou zmocněny Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi kontaktními osobami bude probíhat výhradně prostřednictvím telefonních čísel a ových adres uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě změny na straně kontaktní osoby, popř. změny uvedených telefonních čísel nebo ových adres, se smluvní strany zavazují sdělit si tyto skutečností bez zbytečného odkladu písemně. 6. Provádění předmětu díla a jeho předání 6.1. Poskytovatel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost, řádné a ve sjednané době V případě, že poskytovatel pověří provedením částí předmětu díla jinou osobu (subdodavatele), má poskytovatel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Poskytovatel se zavazuje provádět předmět díla dle této smlouvy pouze prostřednictvím subdodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele v této příloze uvedeného pouze v odůvodněných případech a s předchozím písemným souhlasem zákazníka Poskytovatel se zavazuje, že po dodání předmětu díla dle této Smlouvy poskytne zákazníkovi součinnost, aby zákazník mohl dostát svým povinnostem dle 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na plnění dle této smlouvy Řádným předáním předmětu díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v souladu s harmonogramem dle čl této Smlouvy v rozsahu a způsobem stanoveným v této Smlouvě, zejm. dodáni všech dodávek, instalace, provedení zkušebního provozu a uvedení celého předmětu díla do řádného provozu. Smluvní strany se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla předávací protokol, ve kterém uvedou zejména: a) označení předmětu díla, včetně uvedení jednotlivých částí plnění, zejm. soupis předaných movitých věci (např. dokumentace, CD-romy apod.) vč. výrobních (licenčních) čísel, b) označení smluvních stran této smlouvy, včetně data jejího uzavření, c) výsledky provedeni závěrečného testu funkčnosti softwaru a případné vady funkčnosti softwaru, d) prohlášení zákazníka, že předmět díla přejímá (nepřejímá). pokud dílo zákazník přejímá s vadami nebránícími užíváni, bude protokol obsahovat popis těchto vad a termín jejich odstranění e) datum a místo sepsání, f) jména a podpisy zástupců smluvních stran g) přílohou tohoto protokolu musí být min.: o akceptačni protokol dle čl této Smlouvy o seznam produktů dle čl této Smlouvy o seznam jiných open-source softwarů, včetně náležitostí, dle čl této Smlouvy Strana 5

6 OPERAČNÍ PROGRAM HA G U E G A * r. EVROPSKÁ UNIE 6.5 Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla v případě, že předmět díla vykazuje vady. 6.6 Smluvní strany se dohodly, že zákazník uvedením do provozu všech modulů a zahájením zkušebního provozu dle harmonogramu v čl této Smlouvy: a) nabývá práva k užíváni plněni dle této Smlouvy, b) stává se nabyvatelem licenci k plnění dle této Smlouvy c) přechází na něj nebezpečí škody na předmětu díla. 6.7 Poskytovatel prohlašuje, že předmět díla nemá právní vady a není zatížen právy třetích osob. 6.8 Poskytovatel dále prohlašuje, že dodáním předmětu díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Poskytovatel rovněž prohlašuje, že zákazník držením předmětu díla a jeho provozováním nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv čí jiných práv z duševního vlastnictví. Ukáže-li se, že kterékoli z prohlášeni poskytovatele specifikovaných v tomto odstavci tohoto článku, je nepravdivým, je zákazník oprávněn od této smlouvy odstoupit a poskytovateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 20 % celkové ceny předmětu díla. Zaplacením smluvní pokuty není vyloučeno právo na náhradu škody. 7, Odpovědnost za vady 7.1. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že předmět dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností předmětu dila bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti atd. Poskytovatel se zavazuje dále k tomu, že předmět dílo bude proveden dle této smlouvy, zejména přílohy č. 1 a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízeni v rámci zadáváni Veřejné zakázky a nabídce poskytovatele. Poskytovatel je dále povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky předmětu plnění na své náklady Poskytovatel přejímá níže uvedenou záruku za jakost a kvalitu předmětu dila podle této smlouvy. Záruční doba na celý předmět díla činí min. 60 měsíců (na software) ode dne předáni a převzetí předmětu dila (dílčího plněni) bez všech vad a nedodělků, neposkytuje-li výrobce záruční dobu delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže zákazník předmět díla pro vady řádně užívat Na záruční opravy nastoupí poskytovatel v místě dodáni předmětu díla a to v pracovní dny v pracovní době nejpozději do 1 pracovního dne od nahlášeni závady zákazníkem, které musí být provedeno písemnou formou (dopisem, faxem) na tuto adresu, faxové číslo nebo elektronickou adresu poskytovatele tel.: Poskytovatel se zavazuje odstranit vady: plněni dle čl a čl této Smlouvy v záruční době maximálně do 1 kalendářního dne od nastoupení k jejich odstraněni, nebyla-li při nastoupeni poskytovatele k záruční opravě z objektivních důvodů písemně dohodnuta mezí smluvními stranami lhůta jiná. U jiného opensource software se poskytovatel zavazuje odstranit vady v záruční době maximálně do 30 kalendářních dnů od nastoupeni k jejich odstraněni, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů na lhůtě delší Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na vady způsobené zaviněným jednáním zákazníka anebo způsobené vyšší moci. 8. Smluvní pokuty 8.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude zákazník v prodleni s úhradou ceny předmětu díla ujednané podle této smlouvy, je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší zákonného úroku z prodleni, a to za každý byť započatý kalendářní den prodlení Ocitne-li poskytovatel v prodleni s plněním dle termínů této smlouvy, je povinen zaplatit zákazníkovi smluvní pokutu : a) za každý byť započatý kalendářní den prodlení se splněním předmětu díla nebo jeho části dle čl této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny. Strana 6

7 OPERAČNÍ PROGRAM UJÍ HA * G U E * ^ * r. EVROPSKÁ UNIE b) za každý byť započatý den prodlení s nastoupením k odstraňování vad v záruční době dle čl této smlouvy ve výši Kč c) za každý započatý kalendářní den. o který bude překročena lhůta k odstraněni vady od nastoupeni k jejich odstranění dle čl této smlouvy ve výší Kč. Bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které poskytovatel nezavinil, je zákazník oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti poskytovatele Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši. v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 9. Odstoupení od smlouvy 9.1 Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje: a) na straně poskytovatele nezaplaceni ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 ti dni po dni splatnosti příslušné faktury, b) na straně zákazníka, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy, pokud nezjednal nápravu, přestože byl zákazníkem na neplnění této smlouvy písemné upozorněn; bude-li z chování poskytovatele zřejmé, že svoje závazky nesplní ani do 15 dnů od tohoto písemného upozornění, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen poskytovatele upozornit; c) z jiného důvodu stanoveného touto smlouvou nebo zákonem. 9.2 Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy písemné oznámit druhé smluvní straně. 10. Další ustanovení 10.1 Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 10.2Smluvní strany berou na vědomí, že tato zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (dále OPPK") prostřednictvím projektu eújezd" (dále projekt"), registrační číslo CZ.2.16/1.2.00/ Poskytovatel bere na vědomí, že zákazník při realizaci projektu musi dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financováni projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tyto povinnosti je povinen přenést i na Poskytovatele. Poskytovatel se proto zavazuje zejména poskytnout zákazníkovi veškeré doklady související s realizací předmětu dle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady Poskytovatele. 10.4Poskytovatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejich případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu dle této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise. Evropského účetního dvora, Nejvyššiho kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 10.5Poskytovatel je povinen umožnit vstup a provedení kontroly výše uvedeným kontrolou pověřeným osobám do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění Podmínek usnesení/smlouvy o financování po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. 11. Pojištění 11.1 Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě v souvislosti Strana 7

8 OPERAČNÍ PROGRAM PRA HA * PRA G U E * PRA * * PRA r. r n /A EVROPSKÁ UNIE s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trváni této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plněni pod částku uvedenou v předchozí větě Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Poskytovatel, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny zákazníkovi nejpozději pří podpisu smlouvy, pokud je již zákazník neobdržel od Poskytovatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost zákazníka je Poskytovatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené Poskytovatelem jsou a zůstávají v platnosti. 12. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Tuto smlouvu je možné měnit (nejde-li o doplnění - bližší specifikaci - na funkčnost předmětu díla, kterou mohou provést kontaktní osoby) pouze písemně ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídi příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku a dalšími právními předpisy české republiky Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle 576 občanského zákoníku Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případné sporné nároky se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení 1897 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; tuto smlouvu tak nelze postoupit rubopisem listiny Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje i použiti ustanoveni 2093 občanského zákoníku, tzn. dodá-li poskytovatel větší množství věcí, než bylo touto smlouvou ujednáno, není smlouva uzavřena i na přebytečné množství Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení této smlouvy Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, kterému rozumí, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svými podpisy Zákazník prohlašuje, že tato smlouva byla schválena rozhodnutím RMČ16/0256/15 ze dne , které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Strana 8

9 OPERAČNÍ PROGRAM PRA HA *** PRA GUE PRA * PRA r. EVROPSKÁ UNIE Nedílnou součásti této smlouvy jsou i tyto přílohy: Příloha č. 1 a) Technicitá specifikace předmětu pínéní b) Technicí^á doltumentace posl<ytovatele k předmětu plnéní c) Hodnocení - Technické řešení nabídky Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů Příloha č. 3 - Pojištění Příloha č. 4 - Rozhodnutí RMČ č. RMČ16/0256/15 ze dne dne , 2015 V Praze dne SYSTÉM 5P01. s r. q í, jednatel S t r a n a 9

10 OPERAČNÍ PROGRAM HA * R f f l G U E * * ^ * r. EVROPSKÁ UNIE PŘÍLOHA Č. 1 A) SMLOUVY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ - občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) 1.1 Popis současného stavu Informace pro občany jsou zveřejňovány pouze na webových stránkách MČ Praha 21, kde jsou k dispozici definované informační kanály ve formátu RSS. Mezi zveřejněné informační kanály patří například Aktuality, Kalendář událostí, Veřejné zakázky, Tiskové zprávy. 1.2 Návrh řešení Vytvoření platformy, která umožní občanům získávat veškeré relevantní informace o činnosti MČ a dění na území MČ. Platforma bude zpřístupněna prostřednictvím nově vytvořených aplikací pro nejpoužívanější operační systémy v tzv. chytrých mobilních telefonech (Android, ios, W i n d o w s Phone). Aplikace pro mobilní telefony bude mít přidané funkcionality, které právě vyplývají z možností moderních chytrých telefonů (zejména se jedná o využití GPS geolokace a rychlého přenosu obrazové informace - podnětu občana, prostřednictvím zabudovaného fotoaparátu). Poptávané řešení spojuje potřebu oboustranné mobilní komunikace s občany, kteří jednak dostávají zprávy z okruhů, které si sami zvolí, ale také m o h o u jednoduchým způsobem dát úřadu podnět a sledovat jeho řešení. M o d u l hlášení požadavků umožní uživatelům mající mobilní připojení vyfotit "problém" - např. díru v ulici, následné kategorizovat, tj přiřadit výběrem kategorii a s krátkým popisem odeslat. Určený pracovník se tak dozví o novém požadavku a ten následně řeší. 1.3 Výstup Zadavatel požaduje vytvoření podrobného návrhu integrace systému do prostředí ÚMČ Praha 2 1. Návrh instalace a implementace vč. dodávky celého systému. 1.4 Technické parametry Informační platforma bude rozdělena na dvě části: Mobilní aplikace eújezd Rozhraní pro administraci a rozhraní API pro přenos informací na webové stránky MČ - Backend eújezd" Všechny součásti informační platformy m o h o u být realizovány i na základě dostupných open-source nástrojů, kterou budou případně upraveny či rozšířeny. Bude zajištěna kompletní implementace do prostředí MČ Praha 2 1. H W pro provoz Back-end a Frontend eújezd není součástí poptávky (Instalace proběhne na H W MČ Praha 21). Strana 10

11 OPERAČNÍ PROGRAM PRA HA PRA G U E PRA PRA r n M r. EVROPSKÁ UNIE Mobilní aplikace eújezd Aplikace musí obsahovat minimálně tyto funkce: Úřední deska (Načítání pomocí definovaného kanálu RSS) Podněty občanů - Nahlásit Prohlížet (Komentovat) Novinky - zobrazení informací z RSS / JSON zdrojů definovaných v Back-end eújezd, možnost definovat kategorie informací - různé zdroje. Ankety Plánované Probíhající Ukončené Požadavky na aplikaci: Aplikace bude dodána pro mobilní platformy Android, ios a W i n d o w s Phone. Jednoduchost a uživatelská přívětivost Uživatel musí mít možnost u všech modulů definovat oblíbené kategorie informací, které m u budou následně zasílány pomocí funkce push notifikací z Back-end eújezd GPS lokalizace na základě podnětu uživatele Možnost zobrazení vybraného obsahu off-line Možnost ověření uživatele pomocí alespoň dvou z následujících služeb: Facebook, Google, MojelD, případně LDAP (s využitím Back-end) Podpora push notifikací Seznam a kategorizace zdrojů informací konfigurovatelný v Back-end rozhraní Modul - podněty občanů (hlášení požadavků): Požadavky na modul: Hlášení a evidence podnětů občanů Publikování informací o všech podnětech včetně zobrazení na mapě Možnost přidávat komentáře k jednotlivým požadavkům Možnost hlasovat pro daný požadavek Umožnit efektivní editaci a správu podnětů pracovníky úřadu Všechny funkce m o d u l u hlášení požadavků, které jsou dostupné v mobilní aplikaci, budou zpřístupněny pomocí webových služeb a řádně zdokumentovány - bude sloužit pro integraci do webových stránek MČ. Příklad: zadání požadavku, zjištění stavu požadavku, přidání komentáře, načtení komentářů, načtení všech požadavků atp. Komunikace s ticketovacím systémem úřadu (OTRS) prostřednictvím Back-end eújezd - založení ticketu do odpovídající fronty, načítání stavu zpracování ticketu. Komunikace s OTRS je volitelná funkce - Dílčí hodnotící kritérium č. 3. Strana 11

12 OPERACNI PROGRAM HA * l i l o G U E * r. EVROPSKÁ UNIE Uživatelské rozhraní administrátor: Definice kategorií Přehled všech požadavků a stavu řešení. Nastavení pravidel notifikace závisející na nových záznamech v jednotlivých kategoriích Uživatelské rozhraní správce kategorie: Možnost editace záznamů v dané kategorii Možnost tisku/export PDF vybraných/nových/aktualizovaných/záznamů Přehled všech požadavků a stavu řešení v dané kategorii (filtrace, tisk případně pdf export podle stavů) Uživatelské rozhraní pro občany: Filtrování: kategorie, stav, fulltext (vše AJAX) Řazení: dle data, počtu hlasů, stav Zobrazení seznamu požadavků dle vybraného filtru s popisem, fotografií, počtem hlasů a stavem. Zobrazení mapy s vyznačenými body pro Jednotlivé požadavky dle filtru, po kliknutí na body zobrazení detailu požadavku. Detail požadavku: zobrazení všech dostupných informací, mapa, možnost hlasovat a přidávat komentáře. Tlačítko pro nahlášení podnětu - možno definovat v administraci práva, kdo smí přidávat podněty Rozhraní pro vložení požadavku: zadání popisu podnětu, výběr GPS pozice na mapě, možnost nahrát fotografii, výběr kategorie, možnost zadat štítky (tágy) Rozhraní pro administraci a rozhraní API pro přenos informací na webové Stránky MČ - Back-end eújezd" úložiště (cache) pro obsah poskytovaný pomocí mobilní aplikace. Správa informačních zdrojů - nastavení zdrojů. Zdroje dat m o h o u být ve formátech RSS a případně JSON. Pro každý zdroj dat lze definovat kategorie - vazba na mobilní aplikaci, kde si uživatel definuje odběr informací dle různých kritérií. API pro poskytování informací pomocí webových služeb - pro účely přenosu na webové stránky MČ-týká se zejména modulu hlášení požadavků. Požadavky na modul Back-end: Může být postaveno z několika samotných systémů, které budou splňovat níže uvedené požadavky na funkcionalitu: Pro vývoj Back-end rozhraní může být využit některý z open-source back-end frameworků Odesílání push notifikací na registrovaná mobilní zařízení Strana 12

13 OPERAČNÍ PROGRAM rjia HA * T o it # G U E * * EVROPSKÁ UNIE Data pro mobilní aplikaci zpřístupněna také pomocí W S ve formátu xml / json Součástí m o d u l u Back-end eújezd bude přehledný dashboard, který bude měřit a zobrazovat ve srozumitelné formě následující ukazatele: o Počet občanů využívající nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou (celkový počet unikátních uživatelů mobilní aplikace) o Počet zaslaných požadavků dle kategorií a stavu vyřízení + počet komentářů o Počet registrovaných uživatelů - občanů o Přehled rozeslaných push notifikací o Přehled odběru oblíbených informací uživateli Back-end eújezd bude uchovávat následující data: Historie stavu podnětů uživatelů podaných přes mobilní i w e b o v o u aplikaci (pomocí API) Data uživatelů - přihlášené odběry dat, vazba hlášení požadavků na uživatele Definice zdrojů zpravodajských informací 2 Vytvoření systému pro řízení jednání zastupitelstva a zpřístupnění všech relevantních informací občanům. 2.1 Popis současného stavu Jednání zastupitelstva je přenášeno online na webové stránky úřadu, hlasování ovšem probíhá bez použití hlasovacího zařízení a výsledky hlasování jsou zaznamenávány ručně, stejně tak podklady zastupitelů jsou předávány pouze v papírové formě. 2.2 Návrh řešení Vytvoření webové, nebo mobilní aplikace nahrazující hlasovací zařízení pro zastupitele. Zastupitelé budou hlasovat prostřednictvím tabletu, kde budou mít zároveň k dispozici potřebné podkladové materiály k jednání. 2.3 Výstup Zadavatel požaduje vytvoření podrobného návrhu integrace systému do prostředí ÚMČ Praha 2 1. Návrh instalace a implementace vč. dodávky celého systému. Dodání tabletů pro zastupitele není předmětem této VZ. 2.4 Technické parametry řízení průběhu jednání zastupitelstva městské části hlasování zastupitelij, jejich přihlašování k rozpravě (dle jednacího řádu ZMČ Praha 21 zveřejněného na webových stránkách publikování průběhu jednání na webový portál on-line (může být pouze f o r m o u veřejného API, z kterého si bude služba na straně webových stránek přebírat aktuální informace o průběhu jednání) zobrazení podkladů jednání (PDF) Evropsl<ý fond pro regionální rozvoj Praha a EU - Investujeme do vaší budoucností Strana 13

14 OPERACNÍ PROGRAM HA * GUE *** (Z EVROPSKÁ UNIE Použitá platforma mobilní aplikace musí podporovat nativní mobilní aplikaci Alfresco - je požadována podpora mobilní aplikace Alfresco, z důvodu potřeby čtení dokumentů uložených v D M S MČ Praha 21. Musí být zvolena taková platforma mobilní aplikace, aby bylo možné naistalovat aplikaci do tabletu bez jejího publikování na veřejný obchod s aplikacemi použité platformy, tedy možnost přímé instalace do mobilního zařízení např. s využitím instalačního balíčku. Následuje přehled jednotlivých uživatelských rozhraní - tato struktura slouží zejména pro popis požadavků na funkčnost celého řešení a nemusí být zachována, pokud bude zachována funkčnost dodaného řešení jako celku dle uvedených požadavků. Uživatelské rozhraní pro administrátora / organizátora může být řešeno i jako klasická aplikace pro OS W i n d o w s. Stejně tak případná serverová část. Uživatelské rozhraní administrátor: založení nového jednání zastupitelstva ke každému jednání možnost založení jednotlivých bodů jednání ke každému jednání možnost založení interpelací - dva typy zastupitel a občan přiřazení skupiny uživatelů, která má k danému jednání přístup pro hlasování import a export všech informací z průběhu jednání ve formátu xml / json Uživatelské rozhraní zastupitel: Jediná stránka s automatickým obnovováním obsahu, která bude obsahovat: Přihlášení zastupitele Aktuálně projednávaný bod Hlasovací tlačítka - Pro, Proti, Zdržet se. Příspěvek, Technická Hlasovací tlačítka budou aktivní pouze, když organizátor povolí hlasování k danému bodu ve svém rozhraní. Náhled podkladů jednání (PDF) zobrazený bez nutnosti instalovat pdf prohlížeč do koncového zařízení uživatele, možnost zobrazit PDF na celou stránku a vrátit se zpět k hlasování. Cesta k PDF se definuje v rozhraní pro administrátora / organizátora. Tlačítko, které zobrazí přehled všech bodů jednání včetně historie hlasování aktuálního přihlášeného zastupitele a celkového výsledku hlasování pro daný bod. Uživatelské rozhraní organizátor: Výběr aktuálně projednávaného bodu Zápis času zahájení projednávání každého bodu Nadefinovaná tlačítka pro spuštění časomíry s možností volby časových limitů Vložení nového bodu jednání / interpelace Zrušení bodu jednání / interpelace Možnost řazení pořadí projednávaných bodů Spuštění hlasování k aktuálnímu bodu jednání - o d e m k n e tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora Strana 14

15 OPERAČNÍ PROGRAM En HA * G U E EVROPSKÁ UNIE Spuštění hlasování k jakémukoliv navrženému hlasování - o d e m k n e tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora a umožní organizátorovi zapsat předmět hlasování (např.: hlasování o předloženém návrhu" nebo hlasování, zda může zastupitel vystoupit potřetí") Možnost opakování celého hlasování Přihlášení občana k vyjádření názoru, rozpravy či interpelace Stránka registrace zastupitelů včetně usnášeníschopného stavu, časová posloupnost přihlášení a odhlášení Uživatelské rozhraní organizátor veřejné: Jediná stránka s automatickým obnovováním, která bude obsahovat: Aktuálně projednávaný bod jednání / interpelace Časomíru příspěvků - řízeno organizátorem - Po ukončeném hlasování přehled předchozího hlasování všech zastupitelů a výsledný stav - Registrace zastupitelů (kdo je přítomen, o m l u v e n, neomluven), stránka řízená organizátorem Uživatelské rozhraní občan (veřejné API): Zobrazení seznamu všech jednání v databázi Zobrazení detailu jednání, přehled projednávaných bodů, časy začátku. Zobrazení historie hlasování pro každý bod. Praha a EU - Investujeme do vaší budoucností Strana 15

16 OPERAČNÍ PROGRAM HA GUE * * ^ * * r. EVROPSKÁ UNIE PŘÍLOHA Č. 1 B) SMLOUVY TECHNICKÁ DOKUMENTACE POSKYTOVATELE K PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1. Technické požadavky Navrhované řešení splňuje požadavl^y ze Zadávací dokumentace v plném rozsahu. 1. Vytvoření oboustranné informační platformy MČ - občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) 1.1. Mobilní aplikace eújezd Požadavek Úřední deska (Načítání pomocí definovanéfio kanálu RSS) Podněty občanů - Nahlásit - Prohlížet (Komentovat) Novinky - zobrazení informací z RSS / JSON zdrojů definovaných v Back-end eújezd, možnost definovat kategorie informací - různé zdroje. Ankety - Plánované - Probíhající - Ukončené Aplikace bude dodána pro mobilní platformy Android, ios a Windows Phone. Jednoduchost a uživatelská přívětivost Uživatel musí mít možnost u všech modulů definovat oblíbené kategorie informací, které mu budou následně zasílány pomocí funkce push notifikací z Back-end eújezd GPS lokalizace na základě podnětu uživatele l\/ložnost zobrazení vybraného obsahu off-line IVIožnost ověření uživatele pomocí alespoň dvou z následujících služeb: Facebook, Google, IVIojelD, případně LDAP (s využitím Back-end) Podpora push notifikací Seznam a kategorizace zdrojů informací konfigurovatelný v Back-end rozhraní Splňuje Modul - podněty občanů (hlášení požadavků) Požadavek Hlášení a evidence podnětů občanů Publikování informací o všech podnětech včetně zobrazení na mapě Možnost přidávat komentáře k jednotlivým požadavkům Splňuje Strana 16

17 OPERAČNÍ PROGRAM ES ** i EjEtB *** EVROPSKÁ UNIE Možnost hlasovat pro daný požadavek Umožnit efektivní editaci a správu podnětů pracovníky úřadu Všecliny funkce modulu hlášení požadavků, které jsou dostupné v mobilní aplikaci, budou zpřístupněny pomocí webových služeb a řádně zdokumentovány - bude sloužit pro integraci do webových stránek IVIČ. Příklad: zadání požadavku, zjištění stavu požadavku, přidání komentáře, načtení komentářů, načtení všech požadavků atp. Komunikace s ticketovacím systémem úřadu (OTRS) prostřednictvím Back-end eújezd - založení ticketu do odpovídající fronty, načítání stavu zpracování ticketu. Komunikace s OTRS je volitelná funkce - Dílčí hodnotící kritérium č. 3. Uživatelské rozhraní administrátor: - Definice kategorií - Přehled všech požadavků a stavu řešení. - Nastavení pravidel notifikace závisející na nových záznamech v jednotlivých kategoriích Uživatelské rozhraní správce kategorie: - Možnost editace záznamů v dané kategorii - Možnost tisku/export PDF vybraných/nových/aktualizovaných/záznamů - Přehled všech požadavků a stavu řešení v dané kategorii (filtrace, tisk případně pdf export podle stavů) Uživatelské rozhraní pro občany: - Filtrování: kategorie, stav, fulltext (vše AJAX) - Řazení: dle data, počtu hlasů, stav - Zobrazení seznamu požadavků dle vybraného filtru s popisem, fotografií, počtem hlasů a stavem. - Zobrazení mapy s vyznačenými body pro jednotlivé požadavky dle filtru, po kliknutí na body zobrazení detailu požadavku. - Detail požadavku: zobrazení všech dostupných informací, mapa, možnost hlasovat a přidávat komentáře. - Tlačítko pro nahlášení podnětu - možno definovat v administraci práva, kdo smí přidávat podněty Rozhraní pro vložení požadavku: zadáni popisu podnětu, výběr GPS pozice na mapě, možnost nahrát fotografii, výběr kategorie, možnost zadat štítky (tágy) Rozhraní pro administrací a rozhraní API pro přenos informací na webové stránky MČ - Back-end eújezď' Požadavek Úložiště (cache) pro obsah poskytovaný pomocí mobilní aplikace. Splňuje Správa informačních zdrojů - nastavení zdrojů. Zdroje dat mohou být ve formátech RSS a případně JSON. Pro každý zdroj dat lze definovat kategorie - vazba na mobilní aplikaci, kde si uživatel definuje odběr informací dle různých kritérií. API pro poskytování informací pomocí webových služeb - pro účely přenosu na webové stránky MČ - týká se zejména modulu hlášení požadavků. Požadavky na modul Back-end Strana 17

18 OPERAČNÍ PROGRAM E73 HA *** GUE *** n EVROPSKÁ UNIE Požadavek Může být postaveno z několika samotných systémů, které budou splňovat níže uvedené požadavky na funkcionalitu: Pro vývoj Back-end rozhraní může být využit některý z open-source frameworků Odesílání push notifikací na registrovaná mobilní zařízení back-end Data pro mobilní aplikaci zpřístupněna také pomocí WS ve formátu xml / json Splňuje Součástí modulu Back-end eújezd bude přehledný dashboard, který bude měřit a zobrazovat ve srozumitelné formě následující ukazatele: 0 Počet občanů využívající nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou (celkový počet unikátních uživatelů mobilní aplikace) 0 Počet zaslaných požadavků dle kategorií a stavu vyřízení + počet komentářů 0 Počet registrovaných uživatelů - občanů 0 Přehled rozeslaných push notifikací 0 Přehled odběru oblíbených informací uživateli Back-end eújezd bude uchovávat následující data: - Historie stavu podnětů uživatelů podaných přes mobilní i webovou aplikaci (pomocí API) - Data uživatelů - přihlášené odběry dat, vazba hlášení požadavků na uživatele - Definice zdrojů zpravodajských informací 2. Vytvoření systému pro řízení jednání zastupitelstva a zpřístupnění všech relevantních informací občanům. Požadavek Řízení průběhu jednání zastupitelstva městské části Hlasování zastupitelů, jejich přihlašování k rozpravě (dle jednacího řádu ZMČ Praha 21 zveřejněného na webových stránkách Splňuje Publikování průběhu jednání na webový portál on-line (může být pouze formou veřejného API, z kterého si bude služba na straně webových stránek přebírat aktuální informace o průběhu jednání) Zobrazení podkladů jednání (PDF) Použitá platforma mobilní aplikace musí podporovat nativní mobilní aplikaci Alfresco - je požadována podpora mobilní aplikace Alfresco, z důvodu potřeby čtení dokumentů uložených v DMS MČ Praha 21. Musí být zvolena taková platforma mobilní aplikace, aby bylo možné naistalovat aplikaci do tabletu bez jejího publikování na veřejný obchod s aplikacemi použité platformy, tedy možnost přímé instalace do mobilního zařízení např. s využitím instalačního balíčku. Následuje přehled jednotlivých uživatelských rozhraní - tato struktura slouží zejména pro popis požadavků na funkčnost celého řešení a nemusí být zachována, pokud bude zachována funkčnost dodaného řešeni jako celku dle uvedených požadavků. Uživatelské rozhraní pro administrátora / organizátora může být řešeno i jako klasická aplikace pro 0 8 Windows. Stejné tak případná serverová část. A N O Strana 18

19 OPERAČNÍ PROGRAM HA * GUE r. * EVROPSKÁ UNIE Uživatelské rozhraní administrátor: - založení nového jednání zastupitelstva - ke každému jednání možnost založení jednotlivých bodů jednání - ke každému jednání možnost založení interpelací - dva typy zastupitel a občan - přiřazení skupiny uživatelů, která má k danému jednání přístup pro hlasování - import a export všech informací z průběhu jednání ve formátu xml / json Uživatelské rozhraní zastupitel: Jediná stránka s automatickým obnovováním obsahu, která bude obsahovat: o Přihlášení zastupitele o Aktuálně projednávaný bod o Hlasovací tlačítka - Pro, Proti, Zdržet se. Příspěvek, Technická o Hlasovací tlačítka budou aktivní pouze, když organizátor povolí hlasováni k danému bodu ve svém rozhraní. o Náhled podkladů jednání (PDF) zobrazený bez nutnosti instalovat pdf prohlížeč do koncového zařízení uživatele, možnost zobrazit PDF na celou stránku a vrátit se zpět k hlasování. Cesta k PDF se definuje v rozhraní pro administrátora / organizátora, o Tlačítko, které zobrazí přehled všech bodů jednání včetně historie hlasování aktuálního přihlášeného zastupitele a celkového výsledku hlasování pro daný bod. Uživatelské rozhraní organizátor: - Výběr aktuálně projednávaného bodu - Zápis času zahájení projednávání každého bodu - Nadefinovaná tlačítka pro spuštěni časomíry s možností volby časových limitů - Vložení nového bodu jednání / interpelace - Zrušení bodu jednáni / interpelace - Možnost řazení pořadí projednávaných bodů - Spuštění hlasování k aktuálnímu bodu jednání - odemkne tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora - Spuštění hlasování k jakémukoliv navrženému hlasování - odemkne tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora a umožní organizátorovi zapsat předmět hlasování (např. : hlasování o předloženém návrhu" nebo hlasování, zda může zastupitel vystoupit potřetí") - IVIožnost opakování celého hlasování - Přihlášení občana k vyjádření názoru, rozpravy či interpelace - Stránka registrace zastupitelů včetně usnášeníschopného stavu, časová posloupnost přihlášení a odhlášení Uživatelské rozhraní organizátor veřejné: - Jediná stránka s automatickým obnovováním, která bude obsahovat: o Aktuálně projednávaný bod jednání / interpelace o Časomíru příspěvků - řízeno organizátorem o Po ukončeném hlasování přehled předchozího hlasování všech zastupitelů a výsledný stav o Registrace zastupitelů (kdo je přítomen, omluven, neomluven), stránka řízená organizátorem Uživatelské rozhraní občan (veřejné API): - Zobrazení seznamu všech jednání v databázi - Zobrazeni detailu jednání, přehled projednávaných bodů, časy začátku. - Zobrazení historie hlasování pro každý bod. Strana 19

20 OPERAČNÍ PROGRAM HA GUE * * n EVROPSKÁ UNIE PŘÍLOHA Č. 1 C) SMLOUVY HODNOCENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NABÍDKY - DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA DOTAZNÍK Hodnocení parametrů OTÁZKA Č. 1 PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO SERVISU SW ŘEŠENÍ: OTÁZKA Č. 2 A) 1 (DO 1 PRACOVNÍHO DNE) B) 1 (DO JEDNOHO KALENDÁŘNÍHO DNE) VOLITELNÁ MOŽNOST PROPOJENÍ MODULU HLÁŠENÍ POŽADAVKŮ NA TIKETOVACÍ SYSTÉM OTRS ŘEŠENÍ: OTÁZKA Č. 3 DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY V MĚSÍCÍCH ŘEŠENI: 60 MÉSlCÚ Strana 20

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více