Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")"

Transkript

1 PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Poskytovatel: Y O U R S Y S T E M, spol. s r.o. se sídlem Turkova 2319/5b, Praha 4, za kterou jedná jednatel RNDr. Martin Nehasil IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. účet č /2700 společnost je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72 kontaktní osoba ve smluvních věcech (jméno, tel, e.-mail) RNDr. Martin Nehasil, jednatel, tel.: , kontaktní osoba v technických věcech (jméno, tel, e.-mail) David Podzimek, obchodní manažer, (dále jen jako poskytovatel") Zákazník: Městská část Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, Praha - Újezd nad Lesy, IČ: , DIČ: CZ za kterou jedná starosta Zdeněk Růžička bankovní spojení: česká spořitelna, pobočka Újezd nad Lesy, Novosibňnská 588, Praha 9 účet č /0800 kontaktní osoba ve smluvních věcech (jméno, tel, e.-mail) Zdeněk Růžička, starosta. starosta MČ Praha 21, kontaktní osoba v technických věcech (jméno, tel, e.-mail) Bc. Martin Nedvěd (dále jen jako zákazník") Strana 1

2 OPERAČNÍ PROGRAM HA * Ir 1i G U E * EVROPSKÁ UNIE 1. úvodní ustanovení a předmět a účel smlouvy 1.1. Účelem této smlouvy je vytvořeni, dodáni a implementace software, který umožni zákazníkovi jako veřejnému subjektu, efektivnější a modernější fungováni, a to prostřednictvím vytvořeni informační platformy agregujicí data od fyzických a právnických osob a od zákazníka, a následně takto získaná data poskytující veřejnosti Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele. a) vytvořit software, (dále jen software"), tento software zákazníkovi dodat a uvést jej u zákazníka do provozu (dále jen implementovat") Předmět díla tvoří zejména tato dílčí plnění: Informační platforma MČ - občan Systém řízení jednání zastupitelstva - hlasovací systém (Souhrnně plnění dle čl. 1.2 této smlouvy též jako předmět díla"). Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (a to v příloze č. la), příloze č. 1b i příloze č. 1 c)) této smlouvy), která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedeni předmětu díla smluvenou cenu Předmětem této smlouvy dále jsou tyto činnosti: a) pro dílčí plněni dle čl a této Smlouvy: - dodáni a uvedeni softwaru u zákazníka do plně funkčního provozu, - otestováni jeho funkčnosti v prostředí zákazníka ve smyslu čl této Smlouvy, včetně závěrečného testu funkčnosti, který spočívá v ověření souladu předaného díla se všemi technickými požadavky dle zadávací dokumentace za účasti zástupce zákazníka i poskytovatele, a bude proveden při předáni předmětu díla (dále též jen zkušební provoz"). - dodáni mobilních aplikaci pro platformy Android, ios, Windows Phone 1.4. Součásti předmětu díla jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy k používání předmětu díla. Poskytovatel prohlašuje, že předmět díla splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používáni předmětu díla, a že zákazníkovi předal veškeré doklady potřebné k provozováni předmětu díla, za což poskytovatel ručí Předmětem této smlouvy naopak není závazek poskytovatele: a) provést zaškolení zaměstnanců zákazníka (neni-li stanoveno jinak), b) u dílčího plněni dle čl této Smlouvy následný servis po jeho implementaci (vyjma případů odstraňování vad v důsledku porušeni povinnosti poskytovatele) a jeho aktualizace (upgrade softwaru) Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne (dále jen nabídka") podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Mobilní aplikace a elektronizace agend úřadu MČ Praha 21" (dále jen Veřejná zakázka"), zadávané v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ZVZ") a v souladu s Přílohou L Projektové příručky - Pokyny pro zadávací řízeni na dodavatele ve verzi Předmět smlouvy je spolufinancován z prostředků Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.2.16/1.2.00/21554, poskytovatel bere tuto skutečnost na vědomí. 2. Základní požadavky na funkčnost dílčího plnění dle čl a této Smlouvy a licenční ujednání 2.1. Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro zákazníka v rámci dílčího plněni dle čl této Smlouvy software, který se bude skládat zejména z těchto pn/ků - jádro, rozhraní pro backend a mobilní aplikace pro platformy ios, Android a Windows Phone. Bližší technická specifikace softwaru a podrobnější požadavky na jeho funkčnost, jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoři nedílnou součást této smlouvy. Praha a EU - investujeme do vaší budoucnosti Strana 2

3 OPERAČNÍ PROGRAM Q HA * G U E * r. EVROPSKÁ UNIE 2.2. Poskytovatel zákazníkovi k dilčimu plněni dle čl a této Smlouvy poskytuje nevýhradni, časově a územně neomezenou licenci k užívání software dodaného jako součást dila.. Zákazník není povinen licenci využít V případě, že dílčí předmět plněni dle čl ,nebo této Smlouvy obsahuje z části i standardní produkty třetích stran (dále jen produkty"), poskytuje poskytovatel zákazníkovi k užití těchto produktů časově a místně neomezenou nevýhradni licenci. Zákazník není povinen licenci využit. Poskytovatel je povinen nejpozději při zahájení zkušebního provozu dle čl této Smlouvy zákazníkovi zpracovat a předložit seznam těchto produktů. Přehled podle předchozí věty musí být přiložen k předávacímu protokolu dle čl této Smlouvy. Ustanovení čl této Smlouvy se na tyto produkty nepoužijí V případě, že dílčí předmět plnění dle čl , nebo této smlouvy obsahuje z části open-source software třetích stran dále jen jiný open-source software") odpovídá poskytovatel za to, že zákazník bude oprávněn bezplatné uživat tento jiný open-source software v rozsahu nezbytném pro plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel je odpovědný za vady plnění v rozsahu dle čl této Smlouvy. Poskytovatel je povinen nahradit zákazníkovi veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s těmito jinými open-source software. Poskytovatel je povinen nejpozději při zahájeni zkušebního provozu dle čl této Smlouvy zákazníkovi zpracovat a předložit seznam těchto jiných open-source software s uvedením autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, která se na užíváni takového software vztahuji. Přehled podle předchozí věty musí být přiložen k předávacímu protokolu dle čl této Smlouvy. Ustanoveni čl této Smlouvy se na tyto produkty nepoužiji Poskytovatel odpovídá za funkčnost a použitelnost celého předmětu dála pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh. Poskytovatel nemá nárok na žádné další dodatečné platby, všechny platby dle této Smlouvy jsou zahrnuty v ceně dle čl této Smlouvy. 3. Místo a lhůta plnění 3.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek poskytovatele ke splněni předmětu díla musí být splněn nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, včetně všech činností dle čl. 1 této smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje dodržovat následující harmonogram plnění a splnit: a) Do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: předání grafického návrhu mobilní aplikace b) 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: uvedení do provozu všech S W modulů, zahájení zkušebního provozu c) 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: předání a převzetí díla 3.2. Místem plnění předmětu díla je sídlo zákazníka - Úřad městské částí Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, s výjimkou 1 infonnačniho kiosku dle dílčího plnění této smlouvy, který bude dodán, nainstalován a uveden do provozu v Polyfunkčním domě, Staroújezdská 2300, Praha Cena díla a platební podmínky 4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla za provedení předmětu díla činí: Cena dílčího plnění dle této Smlouvy - za Informační platformu M C - občan Kč bez DPH Kč DPH ve výší 21 % Kč s D P H Cena dílčího plněni dle této Smlouvy - za Systém řízeni jednání zastupitelstva - hlasovací systém ,- Kč bez DPH ,- Kč DPH ve výši 21 % Praha a EU - Investujeme do vaší budoucností Strana 3

4 OPERAČNÍ PROGRAM ES HA * T o G U E n EVROPSKÁ UNIE ,- Kč s DPH Cena celkem (dále jen cena díla"), která je tvořena součtem položek dle čl a této Smlouvy činí ,- Kč bez DPH ,- Kč DPH ve výši 21 % ,- Kč s DPH Celková cena za provedeni předmětu díla dle této smlouvy je stanovena nepřekročitelná. jako nejvýše přípustná a je Zákazník nebude poskytovat zálohu Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady na plnění dle této smlouvy, zejména případné daně, cla, poplatky, veškeré licence a jiné platby, jakož i certifikáty vztahující se k předmětu plněni. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady poskytovatele na dopravu, instalaci, zprovoznění apod Zákazník uhradí poskytovateli cenu předmětu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen faktura") vystaveného poskytovatelem, a to v české měně převodním příkazem na účet poskytovatele uvedený na faktuře Faktura bude vystavena nejdříve následující pracovní den po splněni předmětu díla bez vad a nedodělku dle této smlouvy, přičemž smluvními stranami podepsaný protokol o předáni a převzetí dle čl. 6.4, této smlouvy bude její přílohou Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury zákazníkovi. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu zákazníka Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a vedená způsobem zaručujícím její trvalost. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů ( 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů) a dále tyto údaje: a) předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny. b) evidenční údaje akce ( Mobilní aplikace a elektronizace agend úřadu MČ Praha 21"), c) text Fakturováno v rámci projektu O P P K eújezd CZ.2,16/1.2.00/21554" d) vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla 4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je zákazník oprávněn ji vrátit poskytovateli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vráceni. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 5. Projektové řízení, součinnost, změnové řízení 5.1. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, poskytovat si potřebnou součinnost a poskytnout si úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které maji nebo mohou mít vliv na plnění této smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna o takové změně informovat druhou smluvní stranu bez odkladu, nejpozději následující pracovní den po jejím zjištěni Zákazník se zavazuje zajistit za účelem provedení předmětu díla veškerá potřebná technická zařízeni a umožnit k nim poskytovateli přístup. Zákazník se dále zavazuje umožnit poskytovateli a jeho pracovníkům přístup do svých prostor za účelem splnění předmětu díla této smlouvy, včetně umožnění provedení zkušebního provozu a otestování funkčnosti implementovaného plnění dle čl této Smlouvy v nezbytném rozsahu. Zkušební provoz bude zahájen v souladu sči této Smlouvy a jeho délka se předpokládá na maximálně 30 (slovy: jedno třicet) dní od jeho zahájení. V průběhu zkušebního provozu bude ověřováno splněni technických parametrů, řádná funkčnost a bezvadnost předmětu díla. Zkušební provoz bude v případě úspěchu zakončen podpisem akceptačního protokolu oběma stranami, který bude nedílnou součástí předávacího protokolu dle čl. 6.4 této Smlouvy. K řádnému předání předmětu díla nemůže dojit před úspěšným ukončením zkušebního provozu. Strana 4

5 OPERAČNÍ PROGRAM Q HA Kil G U E EVROPSKÁ UNIE 5.3. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v rámci realizace této smlouvy zmocněné k těmto činnostem: a) vzájemná komunikace mezi smluvními stranami ve věcí poskytnutí součinnosti při realizaci předmětu díla - např. zpřístupněni hardwaru zákazníka, sdělováni technických požadavků a skutečností významných pro smlouvu; b) účast na zkouškách implementovaného softwaru (zkušební provoz); c) přebírání a předávání dílčích plnění předmětu díla, resp. kompletního předmětu díla a podepisování předávacích protokolů k nim se vztahujícím; d) přebírání a předávání movitých věcí (dokumentace, CD-romy apod.) v souvislosti s touto smlouvou a vyhotovování a podepisováni předávacích protokolů k nim se vztahujícím; e) odmítnuti převzetí předmětu díla; f) uplatňování vad předmětu díla Smluvní strany berou na vědomí, že kontaktní osoby nejsou oprávněny zejména k: a) podstatným změnám této smlouvy; b) jakýmkoli právním jednáním, vedoucím k ukončeni této smlouvy Smluvní strany jsou povinny učinit potřebná opatřeni k tomu, aby kontaktní osoby plnily řádně všechny své povinnosti, k nimž jsou zmocněny Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi kontaktními osobami bude probíhat výhradně prostřednictvím telefonních čísel a ových adres uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě změny na straně kontaktní osoby, popř. změny uvedených telefonních čísel nebo ových adres, se smluvní strany zavazují sdělit si tyto skutečností bez zbytečného odkladu písemně. 6. Provádění předmětu díla a jeho předání 6.1. Poskytovatel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost, řádné a ve sjednané době V případě, že poskytovatel pověří provedením částí předmětu díla jinou osobu (subdodavatele), má poskytovatel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Poskytovatel se zavazuje provádět předmět díla dle této smlouvy pouze prostřednictvím subdodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele v této příloze uvedeného pouze v odůvodněných případech a s předchozím písemným souhlasem zákazníka Poskytovatel se zavazuje, že po dodání předmětu díla dle této Smlouvy poskytne zákazníkovi součinnost, aby zákazník mohl dostát svým povinnostem dle 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na plnění dle této smlouvy Řádným předáním předmětu díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v souladu s harmonogramem dle čl této Smlouvy v rozsahu a způsobem stanoveným v této Smlouvě, zejm. dodáni všech dodávek, instalace, provedení zkušebního provozu a uvedení celého předmětu díla do řádného provozu. Smluvní strany se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla předávací protokol, ve kterém uvedou zejména: a) označení předmětu díla, včetně uvedení jednotlivých částí plnění, zejm. soupis předaných movitých věci (např. dokumentace, CD-romy apod.) vč. výrobních (licenčních) čísel, b) označení smluvních stran této smlouvy, včetně data jejího uzavření, c) výsledky provedeni závěrečného testu funkčnosti softwaru a případné vady funkčnosti softwaru, d) prohlášení zákazníka, že předmět díla přejímá (nepřejímá). pokud dílo zákazník přejímá s vadami nebránícími užíváni, bude protokol obsahovat popis těchto vad a termín jejich odstranění e) datum a místo sepsání, f) jména a podpisy zástupců smluvních stran g) přílohou tohoto protokolu musí být min.: o akceptačni protokol dle čl této Smlouvy o seznam produktů dle čl této Smlouvy o seznam jiných open-source softwarů, včetně náležitostí, dle čl této Smlouvy Strana 5

6 OPERAČNÍ PROGRAM HA G U E G A * r. EVROPSKÁ UNIE 6.5 Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla v případě, že předmět díla vykazuje vady. 6.6 Smluvní strany se dohodly, že zákazník uvedením do provozu všech modulů a zahájením zkušebního provozu dle harmonogramu v čl této Smlouvy: a) nabývá práva k užíváni plněni dle této Smlouvy, b) stává se nabyvatelem licenci k plnění dle této Smlouvy c) přechází na něj nebezpečí škody na předmětu díla. 6.7 Poskytovatel prohlašuje, že předmět díla nemá právní vady a není zatížen právy třetích osob. 6.8 Poskytovatel dále prohlašuje, že dodáním předmětu díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Poskytovatel rovněž prohlašuje, že zákazník držením předmětu díla a jeho provozováním nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv čí jiných práv z duševního vlastnictví. Ukáže-li se, že kterékoli z prohlášeni poskytovatele specifikovaných v tomto odstavci tohoto článku, je nepravdivým, je zákazník oprávněn od této smlouvy odstoupit a poskytovateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 20 % celkové ceny předmětu díla. Zaplacením smluvní pokuty není vyloučeno právo na náhradu škody. 7, Odpovědnost za vady 7.1. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že předmět dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností předmětu dila bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti atd. Poskytovatel se zavazuje dále k tomu, že předmět dílo bude proveden dle této smlouvy, zejména přílohy č. 1 a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízeni v rámci zadáváni Veřejné zakázky a nabídce poskytovatele. Poskytovatel je dále povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky předmětu plnění na své náklady Poskytovatel přejímá níže uvedenou záruku za jakost a kvalitu předmětu dila podle této smlouvy. Záruční doba na celý předmět díla činí min. 60 měsíců (na software) ode dne předáni a převzetí předmětu dila (dílčího plněni) bez všech vad a nedodělků, neposkytuje-li výrobce záruční dobu delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže zákazník předmět díla pro vady řádně užívat Na záruční opravy nastoupí poskytovatel v místě dodáni předmětu díla a to v pracovní dny v pracovní době nejpozději do 1 pracovního dne od nahlášeni závady zákazníkem, které musí být provedeno písemnou formou (dopisem, faxem) na tuto adresu, faxové číslo nebo elektronickou adresu poskytovatele tel.: Poskytovatel se zavazuje odstranit vady: plněni dle čl a čl této Smlouvy v záruční době maximálně do 1 kalendářního dne od nastoupení k jejich odstraněni, nebyla-li při nastoupeni poskytovatele k záruční opravě z objektivních důvodů písemně dohodnuta mezí smluvními stranami lhůta jiná. U jiného opensource software se poskytovatel zavazuje odstranit vady v záruční době maximálně do 30 kalendářních dnů od nastoupeni k jejich odstraněni, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů na lhůtě delší Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na vady způsobené zaviněným jednáním zákazníka anebo způsobené vyšší moci. 8. Smluvní pokuty 8.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude zákazník v prodleni s úhradou ceny předmětu díla ujednané podle této smlouvy, je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší zákonného úroku z prodleni, a to za každý byť započatý kalendářní den prodlení Ocitne-li poskytovatel v prodleni s plněním dle termínů této smlouvy, je povinen zaplatit zákazníkovi smluvní pokutu : a) za každý byť započatý kalendářní den prodlení se splněním předmětu díla nebo jeho části dle čl této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny. Strana 6

7 OPERAČNÍ PROGRAM UJÍ HA * G U E * ^ * r. EVROPSKÁ UNIE b) za každý byť započatý den prodlení s nastoupením k odstraňování vad v záruční době dle čl této smlouvy ve výši Kč c) za každý započatý kalendářní den. o který bude překročena lhůta k odstraněni vady od nastoupeni k jejich odstranění dle čl této smlouvy ve výší Kč. Bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které poskytovatel nezavinil, je zákazník oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti poskytovatele Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši. v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 9. Odstoupení od smlouvy 9.1 Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje: a) na straně poskytovatele nezaplaceni ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 ti dni po dni splatnosti příslušné faktury, b) na straně zákazníka, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy, pokud nezjednal nápravu, přestože byl zákazníkem na neplnění této smlouvy písemné upozorněn; bude-li z chování poskytovatele zřejmé, že svoje závazky nesplní ani do 15 dnů od tohoto písemného upozornění, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen poskytovatele upozornit; c) z jiného důvodu stanoveného touto smlouvou nebo zákonem. 9.2 Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy písemné oznámit druhé smluvní straně. 10. Další ustanovení 10.1 Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 10.2Smluvní strany berou na vědomí, že tato zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (dále OPPK") prostřednictvím projektu eújezd" (dále projekt"), registrační číslo CZ.2.16/1.2.00/ Poskytovatel bere na vědomí, že zákazník při realizaci projektu musi dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financováni projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tyto povinnosti je povinen přenést i na Poskytovatele. Poskytovatel se proto zavazuje zejména poskytnout zákazníkovi veškeré doklady související s realizací předmětu dle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady Poskytovatele. 10.4Poskytovatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejich případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu dle této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise. Evropského účetního dvora, Nejvyššiho kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 10.5Poskytovatel je povinen umožnit vstup a provedení kontroly výše uvedeným kontrolou pověřeným osobám do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění Podmínek usnesení/smlouvy o financování po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. 11. Pojištění 11.1 Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě v souvislosti Strana 7

8 OPERAČNÍ PROGRAM PRA HA * PRA G U E * PRA * * PRA r. r n /A EVROPSKÁ UNIE s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trváni této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plněni pod částku uvedenou v předchozí větě Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Poskytovatel, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny zákazníkovi nejpozději pří podpisu smlouvy, pokud je již zákazník neobdržel od Poskytovatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost zákazníka je Poskytovatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené Poskytovatelem jsou a zůstávají v platnosti. 12. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Tuto smlouvu je možné měnit (nejde-li o doplnění - bližší specifikaci - na funkčnost předmětu díla, kterou mohou provést kontaktní osoby) pouze písemně ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídi příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku a dalšími právními předpisy české republiky Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle 576 občanského zákoníku Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případné sporné nároky se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení 1897 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; tuto smlouvu tak nelze postoupit rubopisem listiny Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje i použiti ustanoveni 2093 občanského zákoníku, tzn. dodá-li poskytovatel větší množství věcí, než bylo touto smlouvou ujednáno, není smlouva uzavřena i na přebytečné množství Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení této smlouvy Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, kterému rozumí, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svými podpisy Zákazník prohlašuje, že tato smlouva byla schválena rozhodnutím RMČ16/0256/15 ze dne , které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Strana 8

9 OPERAČNÍ PROGRAM PRA HA *** PRA GUE PRA * PRA r. EVROPSKÁ UNIE Nedílnou součásti této smlouvy jsou i tyto přílohy: Příloha č. 1 a) Technicitá specifikace předmětu pínéní b) Technicí^á doltumentace posl<ytovatele k předmětu plnéní c) Hodnocení - Technické řešení nabídky Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů Příloha č. 3 - Pojištění Příloha č. 4 - Rozhodnutí RMČ č. RMČ16/0256/15 ze dne dne , 2015 V Praze dne SYSTÉM 5P01. s r. q í, jednatel S t r a n a 9

10 OPERAČNÍ PROGRAM HA * R f f l G U E * * ^ * r. EVROPSKÁ UNIE PŘÍLOHA Č. 1 A) SMLOUVY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ - občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) 1.1 Popis současného stavu Informace pro občany jsou zveřejňovány pouze na webových stránkách MČ Praha 21, kde jsou k dispozici definované informační kanály ve formátu RSS. Mezi zveřejněné informační kanály patří například Aktuality, Kalendář událostí, Veřejné zakázky, Tiskové zprávy. 1.2 Návrh řešení Vytvoření platformy, která umožní občanům získávat veškeré relevantní informace o činnosti MČ a dění na území MČ. Platforma bude zpřístupněna prostřednictvím nově vytvořených aplikací pro nejpoužívanější operační systémy v tzv. chytrých mobilních telefonech (Android, ios, W i n d o w s Phone). Aplikace pro mobilní telefony bude mít přidané funkcionality, které právě vyplývají z možností moderních chytrých telefonů (zejména se jedná o využití GPS geolokace a rychlého přenosu obrazové informace - podnětu občana, prostřednictvím zabudovaného fotoaparátu). Poptávané řešení spojuje potřebu oboustranné mobilní komunikace s občany, kteří jednak dostávají zprávy z okruhů, které si sami zvolí, ale také m o h o u jednoduchým způsobem dát úřadu podnět a sledovat jeho řešení. M o d u l hlášení požadavků umožní uživatelům mající mobilní připojení vyfotit "problém" - např. díru v ulici, následné kategorizovat, tj přiřadit výběrem kategorii a s krátkým popisem odeslat. Určený pracovník se tak dozví o novém požadavku a ten následně řeší. 1.3 Výstup Zadavatel požaduje vytvoření podrobného návrhu integrace systému do prostředí ÚMČ Praha 2 1. Návrh instalace a implementace vč. dodávky celého systému. 1.4 Technické parametry Informační platforma bude rozdělena na dvě části: Mobilní aplikace eújezd Rozhraní pro administraci a rozhraní API pro přenos informací na webové stránky MČ - Backend eújezd" Všechny součásti informační platformy m o h o u být realizovány i na základě dostupných open-source nástrojů, kterou budou případně upraveny či rozšířeny. Bude zajištěna kompletní implementace do prostředí MČ Praha 2 1. H W pro provoz Back-end a Frontend eújezd není součástí poptávky (Instalace proběhne na H W MČ Praha 21). Strana 10

11 OPERAČNÍ PROGRAM PRA HA PRA G U E PRA PRA r n M r. EVROPSKÁ UNIE Mobilní aplikace eújezd Aplikace musí obsahovat minimálně tyto funkce: Úřední deska (Načítání pomocí definovaného kanálu RSS) Podněty občanů - Nahlásit Prohlížet (Komentovat) Novinky - zobrazení informací z RSS / JSON zdrojů definovaných v Back-end eújezd, možnost definovat kategorie informací - různé zdroje. Ankety Plánované Probíhající Ukončené Požadavky na aplikaci: Aplikace bude dodána pro mobilní platformy Android, ios a W i n d o w s Phone. Jednoduchost a uživatelská přívětivost Uživatel musí mít možnost u všech modulů definovat oblíbené kategorie informací, které m u budou následně zasílány pomocí funkce push notifikací z Back-end eújezd GPS lokalizace na základě podnětu uživatele Možnost zobrazení vybraného obsahu off-line Možnost ověření uživatele pomocí alespoň dvou z následujících služeb: Facebook, Google, MojelD, případně LDAP (s využitím Back-end) Podpora push notifikací Seznam a kategorizace zdrojů informací konfigurovatelný v Back-end rozhraní Modul - podněty občanů (hlášení požadavků): Požadavky na modul: Hlášení a evidence podnětů občanů Publikování informací o všech podnětech včetně zobrazení na mapě Možnost přidávat komentáře k jednotlivým požadavkům Možnost hlasovat pro daný požadavek Umožnit efektivní editaci a správu podnětů pracovníky úřadu Všechny funkce m o d u l u hlášení požadavků, které jsou dostupné v mobilní aplikaci, budou zpřístupněny pomocí webových služeb a řádně zdokumentovány - bude sloužit pro integraci do webových stránek MČ. Příklad: zadání požadavku, zjištění stavu požadavku, přidání komentáře, načtení komentářů, načtení všech požadavků atp. Komunikace s ticketovacím systémem úřadu (OTRS) prostřednictvím Back-end eújezd - založení ticketu do odpovídající fronty, načítání stavu zpracování ticketu. Komunikace s OTRS je volitelná funkce - Dílčí hodnotící kritérium č. 3. Strana 11

12 OPERACNI PROGRAM HA * l i l o G U E * r. EVROPSKÁ UNIE Uživatelské rozhraní administrátor: Definice kategorií Přehled všech požadavků a stavu řešení. Nastavení pravidel notifikace závisející na nových záznamech v jednotlivých kategoriích Uživatelské rozhraní správce kategorie: Možnost editace záznamů v dané kategorii Možnost tisku/export PDF vybraných/nových/aktualizovaných/záznamů Přehled všech požadavků a stavu řešení v dané kategorii (filtrace, tisk případně pdf export podle stavů) Uživatelské rozhraní pro občany: Filtrování: kategorie, stav, fulltext (vše AJAX) Řazení: dle data, počtu hlasů, stav Zobrazení seznamu požadavků dle vybraného filtru s popisem, fotografií, počtem hlasů a stavem. Zobrazení mapy s vyznačenými body pro Jednotlivé požadavky dle filtru, po kliknutí na body zobrazení detailu požadavku. Detail požadavku: zobrazení všech dostupných informací, mapa, možnost hlasovat a přidávat komentáře. Tlačítko pro nahlášení podnětu - možno definovat v administraci práva, kdo smí přidávat podněty Rozhraní pro vložení požadavku: zadání popisu podnětu, výběr GPS pozice na mapě, možnost nahrát fotografii, výběr kategorie, možnost zadat štítky (tágy) Rozhraní pro administraci a rozhraní API pro přenos informací na webové Stránky MČ - Back-end eújezd" úložiště (cache) pro obsah poskytovaný pomocí mobilní aplikace. Správa informačních zdrojů - nastavení zdrojů. Zdroje dat m o h o u být ve formátech RSS a případně JSON. Pro každý zdroj dat lze definovat kategorie - vazba na mobilní aplikaci, kde si uživatel definuje odběr informací dle různých kritérií. API pro poskytování informací pomocí webových služeb - pro účely přenosu na webové stránky MČ-týká se zejména modulu hlášení požadavků. Požadavky na modul Back-end: Může být postaveno z několika samotných systémů, které budou splňovat níže uvedené požadavky na funkcionalitu: Pro vývoj Back-end rozhraní může být využit některý z open-source back-end frameworků Odesílání push notifikací na registrovaná mobilní zařízení Strana 12

13 OPERAČNÍ PROGRAM rjia HA * T o it # G U E * * EVROPSKÁ UNIE Data pro mobilní aplikaci zpřístupněna také pomocí W S ve formátu xml / json Součástí m o d u l u Back-end eújezd bude přehledný dashboard, který bude měřit a zobrazovat ve srozumitelné formě následující ukazatele: o Počet občanů využívající nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou (celkový počet unikátních uživatelů mobilní aplikace) o Počet zaslaných požadavků dle kategorií a stavu vyřízení + počet komentářů o Počet registrovaných uživatelů - občanů o Přehled rozeslaných push notifikací o Přehled odběru oblíbených informací uživateli Back-end eújezd bude uchovávat následující data: Historie stavu podnětů uživatelů podaných přes mobilní i w e b o v o u aplikaci (pomocí API) Data uživatelů - přihlášené odběry dat, vazba hlášení požadavků na uživatele Definice zdrojů zpravodajských informací 2 Vytvoření systému pro řízení jednání zastupitelstva a zpřístupnění všech relevantních informací občanům. 2.1 Popis současného stavu Jednání zastupitelstva je přenášeno online na webové stránky úřadu, hlasování ovšem probíhá bez použití hlasovacího zařízení a výsledky hlasování jsou zaznamenávány ručně, stejně tak podklady zastupitelů jsou předávány pouze v papírové formě. 2.2 Návrh řešení Vytvoření webové, nebo mobilní aplikace nahrazující hlasovací zařízení pro zastupitele. Zastupitelé budou hlasovat prostřednictvím tabletu, kde budou mít zároveň k dispozici potřebné podkladové materiály k jednání. 2.3 Výstup Zadavatel požaduje vytvoření podrobného návrhu integrace systému do prostředí ÚMČ Praha 2 1. Návrh instalace a implementace vč. dodávky celého systému. Dodání tabletů pro zastupitele není předmětem této VZ. 2.4 Technické parametry řízení průběhu jednání zastupitelstva městské části hlasování zastupitelij, jejich přihlašování k rozpravě (dle jednacího řádu ZMČ Praha 21 zveřejněného na webových stránkách publikování průběhu jednání na webový portál on-line (může být pouze f o r m o u veřejného API, z kterého si bude služba na straně webových stránek přebírat aktuální informace o průběhu jednání) zobrazení podkladů jednání (PDF) Evropsl<ý fond pro regionální rozvoj Praha a EU - Investujeme do vaší budoucností Strana 13

14 OPERACNÍ PROGRAM HA * GUE *** (Z EVROPSKÁ UNIE Použitá platforma mobilní aplikace musí podporovat nativní mobilní aplikaci Alfresco - je požadována podpora mobilní aplikace Alfresco, z důvodu potřeby čtení dokumentů uložených v D M S MČ Praha 21. Musí být zvolena taková platforma mobilní aplikace, aby bylo možné naistalovat aplikaci do tabletu bez jejího publikování na veřejný obchod s aplikacemi použité platformy, tedy možnost přímé instalace do mobilního zařízení např. s využitím instalačního balíčku. Následuje přehled jednotlivých uživatelských rozhraní - tato struktura slouží zejména pro popis požadavků na funkčnost celého řešení a nemusí být zachována, pokud bude zachována funkčnost dodaného řešení jako celku dle uvedených požadavků. Uživatelské rozhraní pro administrátora / organizátora může být řešeno i jako klasická aplikace pro OS W i n d o w s. Stejně tak případná serverová část. Uživatelské rozhraní administrátor: založení nového jednání zastupitelstva ke každému jednání možnost založení jednotlivých bodů jednání ke každému jednání možnost založení interpelací - dva typy zastupitel a občan přiřazení skupiny uživatelů, která má k danému jednání přístup pro hlasování import a export všech informací z průběhu jednání ve formátu xml / json Uživatelské rozhraní zastupitel: Jediná stránka s automatickým obnovováním obsahu, která bude obsahovat: Přihlášení zastupitele Aktuálně projednávaný bod Hlasovací tlačítka - Pro, Proti, Zdržet se. Příspěvek, Technická Hlasovací tlačítka budou aktivní pouze, když organizátor povolí hlasování k danému bodu ve svém rozhraní. Náhled podkladů jednání (PDF) zobrazený bez nutnosti instalovat pdf prohlížeč do koncového zařízení uživatele, možnost zobrazit PDF na celou stránku a vrátit se zpět k hlasování. Cesta k PDF se definuje v rozhraní pro administrátora / organizátora. Tlačítko, které zobrazí přehled všech bodů jednání včetně historie hlasování aktuálního přihlášeného zastupitele a celkového výsledku hlasování pro daný bod. Uživatelské rozhraní organizátor: Výběr aktuálně projednávaného bodu Zápis času zahájení projednávání každého bodu Nadefinovaná tlačítka pro spuštění časomíry s možností volby časových limitů Vložení nového bodu jednání / interpelace Zrušení bodu jednání / interpelace Možnost řazení pořadí projednávaných bodů Spuštění hlasování k aktuálnímu bodu jednání - o d e m k n e tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora Strana 14

15 OPERAČNÍ PROGRAM En HA * G U E EVROPSKÁ UNIE Spuštění hlasování k jakémukoliv navrženému hlasování - o d e m k n e tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora a umožní organizátorovi zapsat předmět hlasování (např.: hlasování o předloženém návrhu" nebo hlasování, zda může zastupitel vystoupit potřetí") Možnost opakování celého hlasování Přihlášení občana k vyjádření názoru, rozpravy či interpelace Stránka registrace zastupitelů včetně usnášeníschopného stavu, časová posloupnost přihlášení a odhlášení Uživatelské rozhraní organizátor veřejné: Jediná stránka s automatickým obnovováním, která bude obsahovat: Aktuálně projednávaný bod jednání / interpelace Časomíru příspěvků - řízeno organizátorem - Po ukončeném hlasování přehled předchozího hlasování všech zastupitelů a výsledný stav - Registrace zastupitelů (kdo je přítomen, o m l u v e n, neomluven), stránka řízená organizátorem Uživatelské rozhraní občan (veřejné API): Zobrazení seznamu všech jednání v databázi Zobrazení detailu jednání, přehled projednávaných bodů, časy začátku. Zobrazení historie hlasování pro každý bod. Praha a EU - Investujeme do vaší budoucností Strana 15

16 OPERAČNÍ PROGRAM HA GUE * * ^ * * r. EVROPSKÁ UNIE PŘÍLOHA Č. 1 B) SMLOUVY TECHNICKÁ DOKUMENTACE POSKYTOVATELE K PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1. Technické požadavky Navrhované řešení splňuje požadavl^y ze Zadávací dokumentace v plném rozsahu. 1. Vytvoření oboustranné informační platformy MČ - občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) 1.1. Mobilní aplikace eújezd Požadavek Úřední deska (Načítání pomocí definovanéfio kanálu RSS) Podněty občanů - Nahlásit - Prohlížet (Komentovat) Novinky - zobrazení informací z RSS / JSON zdrojů definovaných v Back-end eújezd, možnost definovat kategorie informací - různé zdroje. Ankety - Plánované - Probíhající - Ukončené Aplikace bude dodána pro mobilní platformy Android, ios a Windows Phone. Jednoduchost a uživatelská přívětivost Uživatel musí mít možnost u všech modulů definovat oblíbené kategorie informací, které mu budou následně zasílány pomocí funkce push notifikací z Back-end eújezd GPS lokalizace na základě podnětu uživatele l\/ložnost zobrazení vybraného obsahu off-line IVIožnost ověření uživatele pomocí alespoň dvou z následujících služeb: Facebook, Google, IVIojelD, případně LDAP (s využitím Back-end) Podpora push notifikací Seznam a kategorizace zdrojů informací konfigurovatelný v Back-end rozhraní Splňuje Modul - podněty občanů (hlášení požadavků) Požadavek Hlášení a evidence podnětů občanů Publikování informací o všech podnětech včetně zobrazení na mapě Možnost přidávat komentáře k jednotlivým požadavkům Splňuje Strana 16

17 OPERAČNÍ PROGRAM ES ** i EjEtB *** EVROPSKÁ UNIE Možnost hlasovat pro daný požadavek Umožnit efektivní editaci a správu podnětů pracovníky úřadu Všecliny funkce modulu hlášení požadavků, které jsou dostupné v mobilní aplikaci, budou zpřístupněny pomocí webových služeb a řádně zdokumentovány - bude sloužit pro integraci do webových stránek IVIČ. Příklad: zadání požadavku, zjištění stavu požadavku, přidání komentáře, načtení komentářů, načtení všech požadavků atp. Komunikace s ticketovacím systémem úřadu (OTRS) prostřednictvím Back-end eújezd - založení ticketu do odpovídající fronty, načítání stavu zpracování ticketu. Komunikace s OTRS je volitelná funkce - Dílčí hodnotící kritérium č. 3. Uživatelské rozhraní administrátor: - Definice kategorií - Přehled všech požadavků a stavu řešení. - Nastavení pravidel notifikace závisející na nových záznamech v jednotlivých kategoriích Uživatelské rozhraní správce kategorie: - Možnost editace záznamů v dané kategorii - Možnost tisku/export PDF vybraných/nových/aktualizovaných/záznamů - Přehled všech požadavků a stavu řešení v dané kategorii (filtrace, tisk případně pdf export podle stavů) Uživatelské rozhraní pro občany: - Filtrování: kategorie, stav, fulltext (vše AJAX) - Řazení: dle data, počtu hlasů, stav - Zobrazení seznamu požadavků dle vybraného filtru s popisem, fotografií, počtem hlasů a stavem. - Zobrazení mapy s vyznačenými body pro jednotlivé požadavky dle filtru, po kliknutí na body zobrazení detailu požadavku. - Detail požadavku: zobrazení všech dostupných informací, mapa, možnost hlasovat a přidávat komentáře. - Tlačítko pro nahlášení podnětu - možno definovat v administraci práva, kdo smí přidávat podněty Rozhraní pro vložení požadavku: zadáni popisu podnětu, výběr GPS pozice na mapě, možnost nahrát fotografii, výběr kategorie, možnost zadat štítky (tágy) Rozhraní pro administrací a rozhraní API pro přenos informací na webové stránky MČ - Back-end eújezď' Požadavek Úložiště (cache) pro obsah poskytovaný pomocí mobilní aplikace. Splňuje Správa informačních zdrojů - nastavení zdrojů. Zdroje dat mohou být ve formátech RSS a případně JSON. Pro každý zdroj dat lze definovat kategorie - vazba na mobilní aplikaci, kde si uživatel definuje odběr informací dle různých kritérií. API pro poskytování informací pomocí webových služeb - pro účely přenosu na webové stránky MČ - týká se zejména modulu hlášení požadavků. Požadavky na modul Back-end Strana 17

18 OPERAČNÍ PROGRAM E73 HA *** GUE *** n EVROPSKÁ UNIE Požadavek Může být postaveno z několika samotných systémů, které budou splňovat níže uvedené požadavky na funkcionalitu: Pro vývoj Back-end rozhraní může být využit některý z open-source frameworků Odesílání push notifikací na registrovaná mobilní zařízení back-end Data pro mobilní aplikaci zpřístupněna také pomocí WS ve formátu xml / json Splňuje Součástí modulu Back-end eújezd bude přehledný dashboard, který bude měřit a zobrazovat ve srozumitelné formě následující ukazatele: 0 Počet občanů využívající nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou (celkový počet unikátních uživatelů mobilní aplikace) 0 Počet zaslaných požadavků dle kategorií a stavu vyřízení + počet komentářů 0 Počet registrovaných uživatelů - občanů 0 Přehled rozeslaných push notifikací 0 Přehled odběru oblíbených informací uživateli Back-end eújezd bude uchovávat následující data: - Historie stavu podnětů uživatelů podaných přes mobilní i webovou aplikaci (pomocí API) - Data uživatelů - přihlášené odběry dat, vazba hlášení požadavků na uživatele - Definice zdrojů zpravodajských informací 2. Vytvoření systému pro řízení jednání zastupitelstva a zpřístupnění všech relevantních informací občanům. Požadavek Řízení průběhu jednání zastupitelstva městské části Hlasování zastupitelů, jejich přihlašování k rozpravě (dle jednacího řádu ZMČ Praha 21 zveřejněného na webových stránkách Splňuje Publikování průběhu jednání na webový portál on-line (může být pouze formou veřejného API, z kterého si bude služba na straně webových stránek přebírat aktuální informace o průběhu jednání) Zobrazení podkladů jednání (PDF) Použitá platforma mobilní aplikace musí podporovat nativní mobilní aplikaci Alfresco - je požadována podpora mobilní aplikace Alfresco, z důvodu potřeby čtení dokumentů uložených v DMS MČ Praha 21. Musí být zvolena taková platforma mobilní aplikace, aby bylo možné naistalovat aplikaci do tabletu bez jejího publikování na veřejný obchod s aplikacemi použité platformy, tedy možnost přímé instalace do mobilního zařízení např. s využitím instalačního balíčku. Následuje přehled jednotlivých uživatelských rozhraní - tato struktura slouží zejména pro popis požadavků na funkčnost celého řešení a nemusí být zachována, pokud bude zachována funkčnost dodaného řešeni jako celku dle uvedených požadavků. Uživatelské rozhraní pro administrátora / organizátora může být řešeno i jako klasická aplikace pro 0 8 Windows. Stejné tak případná serverová část. A N O Strana 18

19 OPERAČNÍ PROGRAM HA * GUE r. * EVROPSKÁ UNIE Uživatelské rozhraní administrátor: - založení nového jednání zastupitelstva - ke každému jednání možnost založení jednotlivých bodů jednání - ke každému jednání možnost založení interpelací - dva typy zastupitel a občan - přiřazení skupiny uživatelů, která má k danému jednání přístup pro hlasování - import a export všech informací z průběhu jednání ve formátu xml / json Uživatelské rozhraní zastupitel: Jediná stránka s automatickým obnovováním obsahu, která bude obsahovat: o Přihlášení zastupitele o Aktuálně projednávaný bod o Hlasovací tlačítka - Pro, Proti, Zdržet se. Příspěvek, Technická o Hlasovací tlačítka budou aktivní pouze, když organizátor povolí hlasováni k danému bodu ve svém rozhraní. o Náhled podkladů jednání (PDF) zobrazený bez nutnosti instalovat pdf prohlížeč do koncového zařízení uživatele, možnost zobrazit PDF na celou stránku a vrátit se zpět k hlasování. Cesta k PDF se definuje v rozhraní pro administrátora / organizátora, o Tlačítko, které zobrazí přehled všech bodů jednání včetně historie hlasování aktuálního přihlášeného zastupitele a celkového výsledku hlasování pro daný bod. Uživatelské rozhraní organizátor: - Výběr aktuálně projednávaného bodu - Zápis času zahájení projednávání každého bodu - Nadefinovaná tlačítka pro spuštěni časomíry s možností volby časových limitů - Vložení nového bodu jednání / interpelace - Zrušení bodu jednáni / interpelace - Možnost řazení pořadí projednávaných bodů - Spuštění hlasování k aktuálnímu bodu jednání - odemkne tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora - Spuštění hlasování k jakémukoliv navrženému hlasování - odemkne tlačítka zastupitelům na dobu definovanou v rozhraní pro administrátora a umožní organizátorovi zapsat předmět hlasování (např. : hlasování o předloženém návrhu" nebo hlasování, zda může zastupitel vystoupit potřetí") - IVIožnost opakování celého hlasování - Přihlášení občana k vyjádření názoru, rozpravy či interpelace - Stránka registrace zastupitelů včetně usnášeníschopného stavu, časová posloupnost přihlášení a odhlášení Uživatelské rozhraní organizátor veřejné: - Jediná stránka s automatickým obnovováním, která bude obsahovat: o Aktuálně projednávaný bod jednání / interpelace o Časomíru příspěvků - řízeno organizátorem o Po ukončeném hlasování přehled předchozího hlasování všech zastupitelů a výsledný stav o Registrace zastupitelů (kdo je přítomen, omluven, neomluven), stránka řízená organizátorem Uživatelské rozhraní občan (veřejné API): - Zobrazení seznamu všech jednání v databázi - Zobrazeni detailu jednání, přehled projednávaných bodů, časy začátku. - Zobrazení historie hlasování pro každý bod. Strana 19

20 OPERAČNÍ PROGRAM HA GUE * * n EVROPSKÁ UNIE PŘÍLOHA Č. 1 C) SMLOUVY HODNOCENÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NABÍDKY - DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA DOTAZNÍK Hodnocení parametrů OTÁZKA Č. 1 PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO SERVISU SW ŘEŠENÍ: OTÁZKA Č. 2 A) 1 (DO 1 PRACOVNÍHO DNE) B) 1 (DO JEDNOHO KALENDÁŘNÍHO DNE) VOLITELNÁ MOŽNOST PROPOJENÍ MODULU HLÁŠENÍ POŽADAVKŮ NA TIKETOVACÍ SYSTÉM OTRS ŘEŠENÍ: OTÁZKA Č. 3 DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY V MĚSÍCÍCH ŘEŠENI: 60 MÉSlCÚ Strana 20

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Smlouva. dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Smlouva. dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Poskytovatel:, se sídlem, jméno osoby oprávněné

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (dále jen smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Kupující: Univerzita Pardubice 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :..

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :.. NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1 SMLUVNÍ

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy 1. Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. ODBĚRATEL: Město Zlaté Hory jménem města jedná: Ing. Milan Rác adresa: Nám. Svobody 80 793 76 Zlaté Hory IČ: 00296481 DIČ: CZ00296481

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Kupní smlouvu (dále jen,,smlouva ) Čl. I. Předmět smlouvy

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Kupní smlouvu (dále jen,,smlouva ) Čl. I. Předmět smlouvy Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy Název prodávajícího: se sídlem: zastoupená: IČ: DIČ: bankovní spojení: zapsána v obchodním rejstříku vedeném kontaktní osoba ve věcech technických: email: (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Kupní smlouva I. I. Smluvní strany. Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno

Kupní smlouva I. I. Smluvní strany. Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Kupní smlouva I (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola potravinářská,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Návrh smlouvy o dodávce software

Návrh smlouvy o dodávce software Návrh smlouvy o dodávce software Smluvní strany: Sídlo: Právní forma: Zastoupená: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: (dále jen dodavatel ) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace se sídlem

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva

Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva uzavřená dle ust. 261 odst. 2 a ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Dodavatel: EATON

Více