Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa"

Transkript

1 Město Česká Lípa, jako provozovatel veřejných pohřebišť, podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví ), vydává podle ustanovení 19 tohoto zákona Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád veřejného pohřebiště upravuje podmínky užívání a provoz veřejných pohřebišť města Česká Lípa, tj. pohřebiště v České Lípě, Dolní Libchavě, Dobranově, Manušicích a Žizníkově (dále jen pohřebiště ). 2. Ustanovení Řádu veřejného pohřebiště (dále jen řád ) jsou závazná pro provozovatele pohřebiště (dále jen provozovatel), nájemce hrobových míst (dále jen nájemce), subjekty zajišťující pohřební služby, obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednatele služeb, fyzické a právnické osoby, které na pohřebišti provádějí práce a pro všechny návštěvníky veřejného pohřebiště. Článek 2 Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti Provozovatel poskytuje na pohřebišti tyto služby: a) pronajímá místa na zřízení hrobu, hrobky nebo urnového hrobu pro uložení urny, b) za úplatu uvedenou v příloze tohoto řádu zajišťuje výkopové práce spojené s pohřbením nebo exhumací lidských ostatků c) na pohřebišti po dohodě s objednatelem za úplatu podle přílohy tohoto řádu uložení zpopelněných lidských ostatků do hrobu a vsypem d) za úplatu podle přílohy tohoto řádu zajišťuje pro nájemce pohřbívání lidských ostatků a exhumaci lidských ostatků e) zajišťuje vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských pozůstatků a ostatků f) a dále zajišťuje zejména: - používání vody na zalévání - odvoz a likvidaci odpadu - údržbu a úklid kolumbária - údržbu a úklid vsypových louček - půjčování nářadí - informační služby 1

2 Článek 3 Provozní doba pohřebiště 1. Pohřebiště jsou přístupná veřejnosti denně v době: od 7:00 do 17:00 hodin od 7:00 do 21:00 hodin od 7:00 do 19:00 hodin od 7:00 do 17:00 hodin od 7:00 do 19:00 hodin o Velikonocích od 7:00 do 19:00 hodin 2. Provozovatel může ve zvláštních a opodstatněných případech (např. náledí, zajištění veřejného pořádku, stavební úpravy, exhumace apod.) přístup na pohřebiště veřejnosti omezit nebo zakázat. Článek 4 Pořádek na pohřebišti 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn. zejména: chovat se hlučně nebo působit hluk, požívat alkoholické nápoje, užívat omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny. 2. Na pohřebišti je možno se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené tímto řádem. 3. Na pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám a vstup se zvířaty. 4. Vozidla (s vyjímkou invalidních vozíků a dětských kočárků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele a při splnění jím stanovených podmínek. Na pohřebišti je zakázáno pohybovat se na skateboardech, koloběžkách, kolečkových bruslích apod. 5. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel v odůvodněných případech zakázat (terénní úpravy, náledí, exhumace, atd.) 6. Vstup na vsypové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových loučkách k tomuto účelu vyhrazené, tj. na plochu vsypové loučky kolem přístupových cest. Provozovatel je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst odstranit. 7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. 8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může provozovatel používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat. 2

3 9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům, k zalévání zeleně a k údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. 10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat. 11. Nájemci a návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené na pohřebišti (ořezávání a kácení), včetně nové výsadby zeleně, bez souhlasu provozovatele. 12. Pořádání veřejných pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů). 13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. 14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel. Článek 5 Povinnosti a činnost provozovatele v souvislosti s nájmem hrobových míst 1. Provozovatel je povinen: a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce ) k užívání vyznačené hrobové místo, b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených tímto řádem, c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s vyjímkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy a následně neodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, d) hrobová místa provozovatel zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady a oddíly hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů; nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor, e) je-li na veřejném pohřebišti zdroj vody, zajistit nájemcům a návštěvníkům pohřebiště možnost používání vody, f) pro nájemce a návštěvníky pohřebiště určit vyhrazená místa pro odkládání odpadu, případně umístit nádoby na ukládání odpadu a zajistit likvidaci odpadu, g) zajistit úklid společných prostor, údržbu travnatých a parkových ploch, provádět běžnou údržbu komunikací, cest, oplocení a společných zařízení, provádět výsadbu a údržbu zeleně, h) zabezpečovat údržbu a úklid vsypových louček a zajistit přidělení místa na vsypových loučkách, za účelem vykopání jamek pro vsypy, i) umožnit komukoliv na požádání nahlédnout do plánů pohřebiště. Článek 6 Povinnosti nájemce hrobového místa Nájemce je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto: 3

4 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele a řídit se při provádění prací jeho pokyny. 2. Stavbu hrobky lze realizovat až po vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem. 3. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem: a) Nejpozději do 6 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa. b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob. c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. d) Zvadlé a znehodnocené květiny a jiné dekorace z hrobového místa ukládat do vyhrazených odpadových nádob nebo dna vyhrazená místa e) Neumisťovat a neodkládat u hrobového místa cizorodé materiály, jako jsou obkladačky, oplocení, nářadí, bedny na nářadí, plastové nádoby, plechovky, zavařovací sklenice apod. f) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce. 4. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele, který může stanovit rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod. a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště. 5. Do stávající zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně trvalého charakteru, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. 6. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak je provozovatel oprávněn s nimi naložit podle 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví. 7. Oznamovat provozovateli veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s 21 zákona o pohřebnictví. 8. Uložení lidských pozůstatků a zpopelněných lidských pozůstatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku Strpět umístění štítku s číslem hrobového místa na hrobové zařízení. Článek 7 Ukládání lidských pozůstatků, zpopelněných lidských ostatků a exhumace 1. Na pohřebištích se ukládají lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky podle zákona o pohřebnictví a jeho prováděcích předpisů. 2. Na pohřebišti v České Lípě není vzhledem ke stanovisku okresního hygienika dovoleno pohřbívání v rakvi do země. Zpopelněné lidské ostatky se ukládají v urnách 4

5 do hrobů, do kolumbária, nebo se provádí vsyp zpopelněných ostatků do země na vsypové louce pohřebiště. 3. Na pohřebištích v Dobranově a Žizníkově není vzhledem ke stanovisku okresního hygienika dovoleno pohřbívání v rakvi do země. Zpopelněné lidské ostatky se ukládají v urnách do hrobů. 4. Na pohřebištích v Dolní Libchavě a Manušicích je dovoleno pohřbívání v rakvi do země a ukládání zpopelněných ostatků v urnách do hrobů. 5. Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky mohou být na pohřebišti ukládány jen s předchozím souhlasem provozovatele, který vede řádnou evidenci pohřebiště. Obdobně to platí i pro provádění exhumací. 6. Ukládání lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky se řídí těmito pravidly: a) lidské pozůstatky se ukládají do hrobu nebo hrobky pouze v rakvi, b) před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně spojeno se spodní částí rakve, c) pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn., nesmí obsahovat díly z plastických hmot a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, d) lidské pozůstatky se ukládají zpravidla do jednoho hrobu po jedné rakvi, e) pro uložení druhé rakve do jednoho hrobu musí být s tímto počítáno již při prvním uložení tak, že určená výše krytí zeminy druhé rakve musí být dodržena. f) se souhlasem provozovatele lze ve vyjímečných případech uložit do jednoho hrobu více rakví a to pokud jde o uložení do společného hrobu, lze to učinit pouze se souhlasem okresního hygienika, g) pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna nejméně poloviční zinková vložka, nebo rakve kovové s nepropustným dnem. 7. Přímou manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky uloženými v hrobech nebo hrobkách může provozovatel provádět pouze se souhlasem příslušného hygienika. 8. Exhumace se provádí v souladu se zákonem o pohřebnictví. 9. Ukládání zpopelněných lidských ostatků vsypem se provádí na místě, které je k tomuto účelu vyhrazeno provozovatelem. 10. Ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky se provádí na pronajatém místě. Urna se umístí do sklípku nebo v obalu do schránky. Článek 8 Tlecí doba Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí: a) na pohřebištích Česká Lípa, Dobranov a Žizníkov, pro stávající hroby 20 let b) na pohřebišti Manušice 15 let c) na pohřebišti Dolní Libchava 10 let 5

6 Článek 9 Zřizování hrobových míst a podmínky provádění prací na pohřebišti 1. Nájemce si po předchozím písemném souhlasu provozovatele na určeném místě umístí hrobové zařízení dle pokynů provozovatele. Provozovatel vymezí přesné místo, rozměry, tvar a druh použitého stavebního materiálu pro nové hrobové místo. 2. Stavbu hrobky lze realizovat až po vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem, je-li takového povolení třeba. 3. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky stanovené provozovatelem, zejména: a) respektovat důstojnost místa a omezit hlučné práce b) neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům c) nenarušovat a neznečišťovat okolní hrobová místa nebo jakkoliv neomezovat práva nájemců ostatních hrobových míst d) zajišťovat ochranu zeleně, kořenového systému zeleně e) po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 4. Vybudované hrobové zařízení nelze bez vědomí provozovatele odstraňovat ani přemisťovat. Bez prokázání oprávněnosti provozovateli nelze z pohřebiště odnášet a odvážet hrobové zařízení. 5. Výkopy hrobů a zemní práce mohou provádět pouze osoby, které k tomu mají oprávnění. Tyto práce se mohou provádět pouze s předchozím souhlasem provozovatele. 6. Jednoduché práce nutné k udržení pronajatého hrobového místa, zejména vysazování květin, úklid, údržba hrobu a okolí, provádějí na své náklady sami nájemci, případně jiné právnické nebo fyzické osoby, které byly k takovéto práci nájemcem pověřeny. Článek 10 Cena za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené a její splatnost Ceny za nájem hrobového místa nebo schránky, za služby s nájmem spojené, splatnost a způsob placení ceny stanoví příloha tohoto řádu. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1. Dnem účinnosti tohoto řádu se ruší Provozní řád pro pohřebiště na území města Česká Lípa ze dne 7. dubna Nájem hrobových míst vzniklý na základě nájemní smlouvy uzavřené před účinností tohoto provozního řádu se do řídí ujednáními uvedenými v uzavřené nájemní smlouvě. 6

7 3. Tento řád byl schválen usnesením Rady města Česká Lípa č. 69/03 ze dne a dále rozhodnutím Okresního úřadu v České Lípě, Referátu regionálního rozvoje, č. j. 318/2002 a 318a/2002 ze dne Tento řád nabývá účinnosti dnem Město Česká Lípa Petr Skokan, starosta v. r. 7

8 Příloha Příloha Řádu veřejného pohřebiště města Česká Lípa I. Cena za nájem hrobového místa a služby s nájmem související 1. Roční sazba za nájem místa pro hrob nebo hrobku a) Nájem místa za 1 m2 hrobového místa za kalendářní rok odpovídá maximálnímu ročnímu nájemnému podle příslušného platného cenového předpisu. Není-li nájemné upraveno cenovým předpisem, činí nájemné tolik, co maximální roční nájemné stanovené naposledy platným cenovým předpisem. b) Paušální sazba za služby s nájmem místa poskytované za 1 m 2 a kalendářní rok: 100,-Kč Tato úhrada se k po každých dalších 5ti kalendářních letech trvání nájmu zvyšuje o 15% svojí aktuální výše. Paušální sazba za služby s nájmem místa související zahrnuje: údržbu zeleně na pohřebištích (sekání trávy, její likvidaci apod.) likvidace odpadů (kytice, věnce apod.) péče o stromy a keře (prořezy apod.) spotřebu vody k zalévání provoz a vybavení kanceláře (elektřina, voda apod.) stavební a udržující práce (zdi, ploty a vstupní brány) pořizování a údržbu společných zařízení (cesty, lavičky, vodovod apod.) jiné nespecifikované práce potřebné k provozu pohřebišť c) Paušální sazba za služby s nájmem místa související dle 1.b) bude na pohřebišti v Dolní Libchavě, Dobranově, Manušicích a Žizníkově snížena o 30 %. d) Roční nájem místa a služeb s tím souvisejících, zaplacený na více let či na celé smluvní období bude přepočítáno a zúčtováno. 2. Sazba za obřad Vsyp zpopelněných ostatků do země (1 urna s popelem) jednorázově: 800,-Kč 3. Sazba za pronájem schránky v kolumbáriu: Pronájem schránky Pronájem na pro: 1 kalendářní rok 4 urny 200,-Kč 5 uren 250,-Kč 7 uren 350,-Kč 9 uren 450,-Kč 8

9 Tato úhrada se k po každých dalších 5ti kalendářních letech trvání nájmu zvyšuje o 15% svojí aktuální výše. 1. Výkopové práce zajištěné dodavatelkou formou: pro jednu rakev - v letním období tj. od 1.4. do do hloubky 1,6m do hloubky 2m pro jednu rakev - v zimním období tj. od do do hloubky 1,6m do hloubky 2m 3000,-Kč 4000,-Kč 4500,-Kč 6000,-Kč Výkop hrobu zahrnuje - dopravu nářadí, výkop hrobu, použití pažení, chvojí, pléd a celkovou úpravu před obřadem, po obřadu následný zához zeminou téhož dne, částečnou úpravu povrchu do hrubého tvaru hrobu a případné odklizení přebytečné zeminy mimo pohřebiště, případné očištění okolních hrobů. 5. Exhumace Exhumace lidských ostatků před ukončením tlecí doby se provádí na žádost nájemce a za její provedení je účtováno ,-Kč Provedení exhumace lidských ostatků dodavatelskou formou zahrnuje - povolení příslušného hygienika, asistence provozovatele, uzavření pohřebiště veřejnosti, dopravu a použití nářadí, dezinfekce a použití hygienických prostředků, ošacení pracovníků, výkopu hrobu a odkrytí víka rakve, vyjmutí ostatků a uložení do náhradní rakve, s následným záhozem a terénní úpravou. Náhradní rakev není do ceny zahrnuta. Exhumace lidských ostatků po ukončení tlecí doby se provádí na žádost nájemce a postupuje se stejným způsobem. K takové exhumaci není potřeba povolení příslušného hygienika. 6. Za uložení jedné urny s popelem do hrobu dodavatelskou formou je účtováno 150,-Kč 7. Za vyjmutí jedné urny s popelem do hrobu dodavatelskou formou je účtováno 150,-Kč Uložení či vyjmutí urny do hrobu zahrnuje - odkrytí desky, samotné uložení či vyjmutí urny s následným uzavřením hrobu cementováním. II. Splatnost ceny za nájem hrobového místa a služby s nájmem související 1. Cena za nájem místa a služby s tím související pro uložení zpopelněných ostatků do hrobu, hrobky, kolumbária a za vsyp zpopelněných ostatků do země je splatná při podpisu smlouvy. 2. Cena za nájem místa pro uložení rakve s pozůstatky do země je splatná před uložením rakve vždy jednorázově, na celou tlecí dobu. 3. Cena za nájem místa a služby s tím související na další období je splatná vždy do Neuhradí-li nájemce cenu za nájem a služby s tím související na další 9

10 období ani po opakovaném a prokazatelném upozornění, právo k místu se tím ruší, a to roku následujícího. 4. Cena za výkop hrobu, uložení či vyjmutí urny se zpopelněnými ostatky do hrobu nebo hrobky a exhumaci lidských ostatků z hrobu je splatná při sjednání objednávky. Cenu je možné zaplatit v kanceláři správy pohřebišť, složenkou nebo na účet provozovatele č /0100 s uvedením specifického a variabilního symbolu určeného provozovatelem. Tato Příloha řádu veřejného pohřebiště města Česká Lípa, nabývá účinnosti dnem jejího schválení Radou města Česká Lípa tj

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením

Více

Řád veřejných pohřebišť.

Řád veřejných pohřebišť. - 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 2/2005 Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 1.9.2005 podle ustanovení 16 odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1022 ze dne 25.6.2002 Hlavní město Praha jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád ) upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen pohřebiště ), které jsou ve vlastnictví Statutárního města

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec Ždírec 7 472 01 Doksy Tel.725 071 185 e-mail:podatelna@zdireckokorinsko.cz Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen,, pohřebiště ) vydává podle

Více

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste is Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste Zastupitelstvo obce Francova Lhota se usneslo dne 3.5.2002, usn.c.253/22 die 10 pism.a) a 84 odst.2 pism.

Více

CENÍK. prací a služeb hřbitovních oborů. včetně úhrad za nájem místa k pohřbení

CENÍK. prací a služeb hřbitovních oborů. včetně úhrad za nájem místa k pohřbení CENÍK prací a služeb hřbitovních oborů včetně úhrad za nájem místa k pohřbení Platnost od 1. ledna 2015 Od 1. ledna 2015 dochází ke změně ceníku z důvodu změny kategorizace hřbitovů Obsah ceníku 1 Všeobecné

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více