SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Smluvní strany: Název společnosti: Sídlo: IČ: DIČ: Telefon: zastoupená jednatelem: Jméno a příjmení: Bydliště: RČ: tel.: (dále objednatel ) a Název společnosti: Web Planet s.r.o Sídlo: Na roudné 80, Plzeň IČ: DIČ: CZ tel.: zastoupená jednatelem: Jméno a příjmení: Vladyslav Magera Bydliště: Havířska 3, Plzeň RČ: / tel.: (dále jen zhotovitel ) uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo. Článek I. Předmět plnění 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat zakázku vytvoření a implementace prezentačního webu pro objednatele (dále jen dílo ), která bude dodána v rozsahu schváleného dokumentu: Funkční specifikace, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo a předat jej objednateli v konečné podobě bez zjevných vad a nedostatků nejpozději do... pracovních dnů od písemného odsouhlasení grafického návrhu díla objednatelem. Dílo bude dodáno uložením dat na serveru označeném objednatelem s tím, že zdrojové kódy a veškerá související

2 dokumentace, včetně všech použitých programů, databází a souborů, bude ve stejné lhůtě předána na nesmazatelném hmotném médiu (např. CD-ROM, DVD-ROM). 3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě. Článek II. Dodací podmínky 1. Ujednává se, že zhotovitel bude své závazky vyplývající z této smlouvy plnit s využitím vlastní technologie, respektive technologie, kterou si zhotovitel zajistí vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 2. Objednatel je povinen vykonat vyžádanou součinnost spočívající především v tom, že zhotoviteli umožní provedení díla a poskytne mu veškeré požadované informace v souladu s harmonogramem (zejména odsouhlasení nebo korekturu díla v určitém stupni provedení). Pokud se objednatel dostane do prodlení s vykonáním součinnosti, zejména s odsouhlasením určitého stupně provedení díla, anebo pokud si objednatel dodatečně vyžádá změny, tak platí, že lhůta k dodání díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Ustanovení 539 obchodního zákoníku se nepoužije. 3. Zhotovitel je povinen ověřit funkčnost díla nejméně na prohlížečích Internet Explorer 9, Mozilla Firefox , Gogole Chrome 12 a Opera 10. Článek III. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel se zavazuje, za účelem posouzení postupu prací na díle, svolávat kontrolní dny v dostatečném rozsahu, jejichž termín konání oznámí zhotoviteli nejméně 4 dny předem telefonicky a následně písemně potvrdí. Závěry z kontrolních dnů budou sepsány a podepsány zástupci obou smluvních stran. 2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s předmětem smlouvy a jeho dalšími povinnostmi, je oprávněn vyzvat zhotovitele písemně k odstranění vad a požadovat, aby dílo vytvářel řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. Článek IV. Cena a platební podmínky 1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a činí... Kč (slovy... korun českých) bez DPH. 2. Cena dohodnutá za dílo je splatná dnem podpisu předávacího protokolu. 3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny díla, tj....kč (slovy... korun českých). 4. Datem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. Článek V. Předání a převzetí díla 1. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí. Dílo se pokládá za ukončené, jestliže bude mít při předání jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání jeho užívání. Dílo se pokládá za řádně ukončené až po odstranění všech případných vad a nedodělků. 2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem k předání díla. Dílo je předáno podepsáním protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí obsahuje zejména:

3 a. identifikační údaje o díle i jeho části b. prohlášení objednatele, že předávané dílo převzal c. soupis příloh d. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace e. soupis vad a nedodělků 3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít i při náhradním termínu předání, aniž by předal zhotoviteli písemně výhrady vůči dílu, pokládá se dílo za převzaté v den tohoto náhradního termínu. Článek VI. Smluvní sankce 1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním potvrzeného termínu plnění díla, nedojde-li k němu z příčin na straně objednatele, se ujednává, že zhotovitel zaplatí objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 2. V případě prodlení se zaplacením řádně a právem vystavené faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani na povinnosti nahradit škodu prokazatelně způsobenou druhé smluvní straně. Článek VII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami. 3. Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztah mezi smluvními stranami této smlouvy řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v účinných zněních. 4. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s jednou přílohou, ze kterých 1 si ponechá zhotovitel a 1 objednatel. Zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že mu rozumějí, že smlouva byla sepsána v souladu s jejich svobodnou vůlí a cítí se jí vázáni. Zároveň prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy oprávněni. Na důkaz všeho připojují své podpisy. Objednatel: Zhotovitel: V..., dne V..., dne Vladyslav Magera

4 Příloha 1 Technická specifikace díla Klasické navigační menu základní orientační prvek na stránce, můžete přidávat nové položky v menu nebo odebírat staré, můžete měnit pořadí těchto položek (= tlačítek) Textové stránky možnost neomezeně přidávat textové stránky dle potřeby, neomezeně si můžete rozšiřovat menu o další podmenu. Novinky (Akce) slouží pro akce na zboží, či novinky o firmě (např.: Otevřeli jsme další pobočku, Letní akce atd.). Hlavní náplň této funkce je, aby jste mohli zveřejnit jednorázové nebo speciální nabídky, samozřejmě i s obrázkem. Kontakt vypsané kontakty dle Vašeho zadání včetně vložení google mapy a kontaktního formuláře. Pomocí redakčního systému můžete editovat a zadávat kontaktní ( ovou adresu, na kterou budou chodit zprávy z kontaktního formuláře). Google Analytics - služba od společnosti Google na sledování statistik Vašeho webu poskytne Vám informace o návštěvnosti, jak dlouho na Vašem webu návštěvníci setrvají, přes jakou stránku se k Vám vaši návštěvníci dostali atd., včetně google site map. Propojení s Facebookem Kompletní propojení s vaší Facebook firemní stránkou. Váš web může obsahovat tlačítka To se mi líbí, návštěvníci budou moci sdílet veškeré akce na své facebook zdi, atd. Základní modul pro správu obsahu (= redakční systém). Editování/mazání/přidávání položek v menu, změna textů, vyhledávání s našeptávačem, užitečné funkce pro zjednodušení správy webu, aktualizace a další nové funkce. Moderní grafický design grafický design na základě Vašich požadavků Naplňování webu - Váš nový web naplníme domluvenými texty. Základní SEO balíček: uživatelsky přátelské URL adresy, např.: orvest.cz/skolni_potreby/nuzky/nuzky_school dopsání důležitých informací do hlavičky html stránek (meta tagy) důležité pro vyhledávače a vaše umístění na nich měsíční statistika návštěvnosti zasílaná na mail neustále sledujeme Váš projekt SEO text a SEO link = text nebo odkazy v dolní části stránky, důležité pro vyhledávače a vaše umístění na nich Vytvoření site_map.xml důležitý soubor pro pohyb vyhledávacích robotů na Vašem webu Školení odpovědných pracovníků na téma SEO optimalizace obsahem je seznámit administrátory webu se základními zásadami při přidávání obsahu na webovou stránku (min. 1h školení) Všechny tyto výše popsané funkčnosti jsou zahrnuté v ceně díla.

5 Rozšiřující funkčnosti Vašeho webu: Název funkčnosti Cena Ano/Ne Web Hosting Vyhledávaní na webu FAQ správa otázek a odpovědí Multijazyčnost (neomezeně) Multijazyčnost (1 jazyk) Fotogalerie Komentáře a diskuze u článků či služeb Dodavatelé (partneři) katalog partnerů Anketa pro zákazníky Základní modul pro zákazníky přihlašování, registrace SMS info Newsletter On-line poradna na stránkách Bannerový systém Modernizace logotypu Tvorba nového logotypu Grafický návrh vizitky CI (vizitka, logo, hl.papír, obálka, desky, leták) Tvorba videa Proměnná hlavička 1000 Kč / rok 1000 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 500 Kč Kč Kč Cena základního balíčku: CENA CELKEM :

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gapanet solution s.r.o. ke Smlouvě o dílo

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gapanet solution s.r.o. ke Smlouvě o dílo Všeobecné obchodní podmínky společnosti ke Smlouvě o dílo I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost, se sídlem V Záhorském 256, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice, IČ 29052998, zapsaná ve Veřejném rejstříku

Více

jednající. jednající...

jednající. jednající... Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: SPOLEČNOST se sídlem..., IČ:... jednající... společnost zapsána do OR vedeného... číslo smlouvy objednatele: (dále jen objednatel ) a VIZUS.CZ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015

Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015 Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vyhotovení nové internetové prezentace Obce

Více

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající:

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající: Příloha č.4 Smlouva o implementaci a pronájmu informačního systému v rámci realizace projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení Ev. číslo: NSWD-010-8-2014 Smlouva o bezúplatném zhotovení Internetové prezentace uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více