DS180U. BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DS180U. BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone"

Transkript

1 DS180U CZ BLUETOOTH VĚŽ S DOKOVACÍ STANICÍ pro ipod a iphone SK BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone

2 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost. Tento dokument si uschovejte a informujte o něm potenciální uživatele. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Výrobce nezodpovídá za jeho komerční používání, nesprávné používání ani používání, které není v souladu s návodem k obsluze. POZOR: Abyste zabránili nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti. Proto nesmí být zařízení používáno blízko zdroje vody nebo ve vlhkém prostředí (koupelna, bazén, dřez apod.). POZOR: Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny. Tento symbol v podobě blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na existenci neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které je dostatečně vysoké, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento symbol v podobě vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na existenci důležitých pokynů k obsluze a údržbě v dokumentaci dodávané k produktu. Tento symbol označuje splnění norem platných pro tento typ produktů. Likvidace zařízení na konci jeho životnosti Toto zařízení nese označení WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) udávající, že na konci životního cyklu nesmí být vyhozeno do běžného odpadu, ale odevzdáno do sběrného dvora k recyklaci. Recyklace odpadu přispívá k ochraně životního prostředí. Likvidace baterií na konci jejich životnosti Z důvodu ochrany životního prostředí nevyhazujte použité baterie do běžného odpadu. Odevzdejte je v nejbližším recyklačním dvoře nebo na místě sběru použitých baterií. ynestavte na zařízení žádné předměty obsahující vodu (např. vázy apod.). yneumisťujte zařízení na přímé sluneční světlo, blízko topných těles či jiných zdrojů tepla, ani na místo vystavené nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. ynevystavujte zařízení extrémním teplotám. Zařízení je určeno pro používání v mírném klimatu. yneumisťujte do blízkosti zařízení žádné předměty, které produkují teplo (svíčka, popelník apod.). yumístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní povrch. yneinstalujte zařízení do šikmé polohy. Je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze. yinstalujte zařízení do místa s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili vnitřnímu přehřívání. Neumisťujte jej do uzavřených míst, jako jsou například knihovny, skříňky apod. ynezakrývejte větrací otvory zařízení. yneinstalujte zařízení na měkký povrch, jako je koberec nebo deka, který by mohly zakrýt větrací otvory. yneumisťujte na zařízení těžké předměty. ytoto zařízení není hračkou; nedovolte, aby jej bez dozoru používaly děti. ynedovolte, aby děti do zařízení strkaly cizí předměty. yvlivem efektu elektrostatického jevu nebo rychlého elektrického přechodového jevu může přístroj přestat správně fungovat a může vyžadovat restartování uživatelem. yudržujte přehrávač a disky v dostatečné vzdálenosti od přístrojů se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby nebo silné reproduktory. yběhem používání přístrojem nehýbejte, protože byste jej mohli poškodit a ovlivnit přehrávání disku. Než přístroj přemístíte, vyjměte z něj disk. ypokud přístroj přemístíte přímo z chladného místa do teplého místa, může na čočce uvnitř prostoru pro disk dojít ke kondenzaci. Před zapnutím přístroje počkejte aspoň 30 minut. CZ 2

3 ynevystavujte snímač dálkového ovládání jasnému světlu. ysíťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a je nutné, aby zůstala volně dostupná. Aby byl spotřebič zcela odpojen od elektrického napájení, je nutné zcela vytáhnout síťovou zástrčku zařízení ze síťové zásuvky. yodpojte zařízení od zdroje energie: - pokud jej nebudete dlouho používat, - pokud je venku bouřka, - pokud nefunguje správně. ypokud je kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, oddělení poprodejních služeb výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nehrozilo žádné nebezpečí. DÁLKOVÝ OVLADAČ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ INFORMACE O BATERIÍCH yaby zařízení správně fungovalo, musí být vybaveno vhodnými bateriemi. ypoužívejte pouze doporučené baterie. ypři vkládání baterií dodržujte správnou polaritu. ybaterii vkládejte tak, aby nemohlo dojít ke zkratu. ynekombinujte použité a nové baterie. ynekombinujte alkalické, běžné (uhlíko-zinkové) a dobíjecí (niklo-kadmiové) baterie. ybaterie nedobíjejte ani se je nesnažte rozebírat. Baterie nevhazujte do ohně. yvšechny baterie vyměňujte najednou za nové baterie stejného typu. ypokud zařízení dlouho nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. ypokud se tekutina obsažená v baterii dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, ihned dané místo opatrně omyjte čistou vodou a poraďte se s lékařem. ynevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod. POZOR: V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. 3 CZ

4 Vložení (lithiová baterie) Výměna knoflíkové baterie Baterie obvykle vydrží asi 1 rok. Pokud dálkový ovladač při normálním používání neovládá zařízení, baterii vyměňte. Knoflíková baterie (lithiová baterie) yuchopte prostor pro baterii na zadní straně dálkového ovladače a zatažením za pásek vytáhněte držák baterie. yvložte 1 lithiovou mini baterii CR V podle vyznačené polarity. yzavřete prostor pro baterii. 1 q Zapnutí / Pohotovostní režim. 2 DIMMER Nastavení jasu displeje. 3 SOURCE Výběr různých zdrojů. 4 REP Výběr režimů opakovaného přehrávání. 5 MENU V režimu iphone/ipod přepínání mezi seznamem složek a seznamem souborů. 6 CLOCK SYNC Ruční synchronizace zařízení a iphonu. (Přístroj zobrazuje stejný čas jako iphone.) 7 ws Navigace v menu iphonu/ipodu. 8 TUN-/iPod- 5 yv režimu FM stiskněte pro snížení frekvence (0,05 MHz). Stiskněte a podržte pro spuštění automatického prohledávání dozadu a pak jej uvolněte: automatické prohledávání se po příjmu kanálu zastaví. yv režimu ipod/iphone stiskněte pro skok na předchozí skladbu. V režimu přehrávání stiskněte a podržte pro přehrávání dozadu a pak uvolněte pro obnovení normálního přehrávání. 9 3 Zastaví přehrávání. 10 VOLUME +/- Snížení nebo zvýšení úrovně hlasitosti. 11 TREBLE +/- Nastavení efektu výšek. Numerická klávesnice: Numerická tlačítka (0 12 až 9) používejte pro přímý přístup k frekvenci rádia. 13 ST Přepínání mezi režimy FM STEREO a FM MONO. 14 SLEEP Nastavení časovače spánku. 15 MUTE Vypnutí nebo zapnutí zvuku. 16 SHUFFLE Výběr režimů náhodného přehrávání. 17 TIME SET Nastavení času. 18 CLOCK VIEW Pro zjištění aktuálního času; po dalším stisknutí tohoto tlačítka se obnoví předchozí zobrazení. 19 TUN+/iPod+ 6 yv režimu FM stiskněte pro zvýšení frekvence (0,05 MHz). Stiskněte a podržte pro spuštění automatického prohledávání dopředu a pak jej uvolněte: automatické prohledávání se po příjmu kanálu zastaví. yv režimu ipod/iphone stiskněte pro skok na další skladbu. V režimu přehrávání stiskněte pro přehrávání dopředu a pak uvolněte pro obnovení normálního přehrávání. 20 ENTER Potvrzení výběrů. 21 PAIR 12 Stiskněte pro připojení k Bluetooth zařízení./ Spuštění nebo pozastavení přehrávání. 22 BASS +/- Nastavení efektu hloubek. 23 MEM +/- V režimu rádia stiskněte pro výběr dalšího nebo předchozího kanálu předvoleb. 24 MEMORY V režimu rádia stiskněte pro uložení stanic rádia do paměti. CZ 4

5 POPIS VÝROBKU 1 DOKOVACÍ STANICE pro iphone/ipod: Připojení k iphonu/ipodu 2 Výběr různých zdrojů. 3 +/- Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti. 4 q Zapnutí / Pohotovostní režim. 5 Snímač dálkového ovládání 6 LCD displej 7 TUNING sw yv režimu FM nastavení frekvencí -/+. yv režimu ipod/iphone stiskněte pro skok na předchozí nebo další skladbu. 8 PAIR 12 Stiskněte pro připojení k Bluetooth zařízení./ Spuštění nebo pozastavení přehrávání. 9 Síťový napájecí kabel 10 AUDIO IN Audio vstup 11 COMPOMENT OUT Komponentní výstup Y Pb/Cb Pr/Cr 12 LINE IN Linkový vstup 13 RESET (Inicializace) ÚVOD Věž s dokovací stanicí THOMSON DS180U umožňuje: ypřehrávat zvuk z audio zařízení (iphone/ipod, DVD/Blu-ray přehrávač, herní konzola apod.). ypřehrávat hudbu ze zařízení prostřednictvím Bluetooth. yumístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní povrch. INSTALACE Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru za, nad a po stranách zařízení, aby nebyly blokovány větrací otvory a nedošlo tak ke zhoršení kvality zvuku. ypřipojte napájecí kabel do síťové zásuvky. ystiskněte tlačítko q pro zapnutí zařízení. 5 CZ

6 PŘIPOJENÍ K IPHONU/IPODU Modely kompatibilní s 30pinovým dokovacím konektorem: yipod Touch (4. generace) yipod Nano (6. generace) yiphone 3GS, iphone 4 a iphone 4S Komponentní video výstup YUV z iphonu/ipodu Komponentní video výstup YUV funguje pouze v režimu ipod. ypřipojte červený/zelený/modrý komponentní video kabel (není součástí příslušenství) do zdířky COMPONENT OUT na přístroji a pak do televizoru. ynastavte zdroj televizoru na komponentní video výstup, YUV nebo YPbPr, v závislosti na modelu. ypřehrávejte video z iphonu/ipodu. K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Linkový vstup Vstup LINE IN lze použít pro poslech externího zdroje zvuku: ypřipojte 3,5/3,5 mm audio kabel ke zdířce LINE IN na zadní straně přístroje a pak ke zdířce sluchátek externího audio zařízení. ystiskněte tlačítko q pro zapnutí přístroje. yopakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim LINE. ypřehrávejte hudbu z externího zařízení. Audio vstup Zdířku AUDIO IN lze rovněž použít pro poslech z externího zdroje zvuku: ypřipojte RCA/RCA audio kabel (červený/bílý) do zdířky AUDIO IN na přístroji a pak do externího audio zařízení. ystiskněte tlačítko q pro zapnutí přístroje. yopakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim AUX. ypřehrávejte hudbu z externího zařízení. CZ 6

7 Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky. PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ Upozornění: - Nebezpečí poškození produktu! Zajistěte, aby napájecí napětí odpovídalo napětí vytištěnému v zadní nebo dolní části přístroje. - Před připojením síťového napájecího kabelu zajistěte, aby byla dokončena všechna ostatní připojení. Zapnutí a vypnutí Stiskněte tlačítko q na horním panelu nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí systému z pohotovostního režimu. Poznámka: - Při zapínání bude systém nastaven do režimu, ve kterém se nacházel při posledním vypnutí. - Pokud nebudete systém delší dobu používat, nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze síťové zásuvky. 7 CZ

8 NASTAVENÍ ČASU yv pohotovostním režimu stiskněte tlačítko TIME SET na dálkovém ovladači nebo podržte tlačítko PAIR / 12 na přístroji po dobu 2 sekund: Zobrazí se indikace CLK a začne blikat zobrazení hodin. ynastavte počet hodin pomocí tlačítka TUNING w/s na přístroji nebo tlačítka TUN+/- (5/6) na dálkovém ovladači. ystiskněte tlačítko TIME SET nebo PAIR / 12 pro potvrzení. Začne blikat zobrazení minut. ynastavte počet minut pomocí tlačítka TUNING w/s nebo tlačítka TUN+/- (5/6). ystiskněte tlačítko TIME SET nebo PAIR / 12 pro potvrzení. yautomatická synchronizace: připojte iphone/ipod pro automatickou synchronizaci času v přístroji. ystiskněte tlačítko CLOCK VIEW pro zobrazení aktuálního času a pak stiskněte znovu tlačítko CLOCK VIEW pro návrat k předchozímu zobrazení. ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH STANIC RÁDIA ynastavte požadovanou stanici a pak stiskněte a podržte tlačítko 12 na zařízení nebo stiskněte tlačítko MEMORY na dálkovém ovladači, dokud nezačne na displeji blikat číslo předvolby P01. ypomocí tlačítka TUNING w/s na zařízení nebo tlačítka MEM+/- na dálkovém ovladači vyberte číslo předvolby v rozsahu P01 až P20. ystiskněte a podržte kterékoli z nich pro vyhledávání aktuální skladby dopředu nebo dozadu. ypotvrďte výběr stisknutím tlačítka 12 na zařízení nebo tlačítka MEMORY na dálkovém ovladači. ystiskněte tlačítko 12 na zařízení nebo tlačítko MEM+/- na dálkovém ovladači pro přístup k uloženým stanicím. FM RÁDIO Nastavení FM rádia Po zapnutí zařízení: yvyberte režim TUNER opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE. ystiskněte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+/- (5/6) na dálkovém ovladači pro opětovné vyhledání frekvence. ystiskněte a podržte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+/- (5/6) na dálkovém ovladači pro automatické vyhledávání. Vyhledávání se zastaví po správném naladění stanice rádia. yfrekvenci můžete zadat i přímo pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte například tlačítka 8, 9 a 8 pro nastavení frekvence 89,8 MHz. Pokud zadáte nesprávnou frekvenci, zobrazí se na displeji zpráva ERROR (Chyba). ystiskněte tlačítko ST na dálkovém ovladači pro přepnutí mezi režimy FM STEREO a FM MONO. IPHONE/IPOD yvložte iphone/ipod do dokovací stanice na zařízení. yzapněte zařízení a opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE se přepněte do režimu ipod. Přehrávání se spustí automaticky. ystiskněte tlačítko 12 pro pozastavení nebo obnovení přehrávání. ystiskněte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+ (5/6) na dálkovém ovladači pro přepnutí z jedné skladby na druhou. ystiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači pro návrat do menu iphone/ipod a tlačítko w/s pro potvrzení přehrávání požadované skladby. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko ENTER. CZ 8

9 Poznámka: Dokovací stanice pro iphone/ipod funguje během normálního používání nebo v pohotovostním režimu rovněž jako nabíječka baterií. ystiskněte a podržte tlačítko TUNING w/s nebo tlačítko TUN+/-(5/6) pro prohledávání aktuální skladby dozadu a dopředu. POUŽÍVÁNÍ OPAKOVÁNÍ SKLADBY Funkce REP umožňuje opakovat skladbu nebo celé album. ystiskněte tlačítko REP pro opakované přehrávání aktuální skladby. Na displeji bude blikat ikona REPEAT (Opakování). ystiskněte znovu tlačítko REP pro opakované přehrávání aktuálního alba. Na displeji bude svítit ikona REPEAT (Opakování). ystiskněte tlačítko REP pro deaktivaci funkce opakování. NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB ystiskněte tlačítko SHUFFLE na dálkovém ovladači pro aktivaci nebo deaktivaci funkce náhodného přehrávání. Na displeji se zobrazí indikátor SHUFFLE (Náhodné přehrávání). FUNKCE BLUETOOTH Toto zařízení podporuje příjem stereofonního audio signálu ze zdrojového Bluetooth audio zařízení. Podívejte se do návodu k obsluze externího zařízení, abyste zajistili, že z důvodu optimální kompatibility bude používán distribuční profil (A2DP). yaktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení. yzapněte zařízení a vyberte režim BT opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE. Indikátor Bluetooth bude blikat pro indikaci připojování. yvyhledejte na zdrojovém zařízení THOMSON DS180U. Vyberte vhodný profil pro synchronizaci těchto dvou zařízení. ypřipojení je dokončeno poté, co se indikátor Bluetooth rozsvítí trvalým světlem. Na displeji se zobrazí indikace CONNECT (Připojit) následovaná BT + Volume (Hlasitost). ynyní můžete přehrávat hudbu z Bluetooth zařízení. ystiskněte tlačítko 12 pro přehrávání/pozastavení. ystiskněte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+/-(5/6) na dálkovém ovladači pro přepnutí z jedné skladby na druhou. Poznámka: Funkce párování (BT) THOMSON DS180U bude přerušena po uplynutí přibližně 75 sekund, pokud se k přístroji nepřipojí žádné zařízení. Výše uvedené kroky pro připojení prostřednictvím Bluetooth slouží pouze pro referenci. Podívejte se prosím do návodu k obsluze Bluetooth zařízení, kde najdete další podrobnosti. ODPOJENÍ / OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ KE ZDROJOVÉMU BLUETOOTH AUDIO ZAŘÍZENÍ ystiskněte tlačítko q pro vypnutí zařízení a odpojení Bluetooth zařízení. yzapněte THOMSON DS180U pro automatické opětovné připojení k naposledy použitému externímu zařízení. Poznámka: K zařízení DS180U nelze současně připojit dvě Bluetooth audio zařízení. Deaktivujte funkci Bluetooth připojeného zařízení a pak stiskněte a podržte tlačítko PAIR/12 na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro vyhledání nového Bluetooth zařízení pro synchronizaci. Vyberte ve zdroji zvuku profil THOMSON DS180U. FUNKCE SPÁNKU V režimu přehrávání: yopakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte dobu trvání: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut nebo OFF (Vypnuto). ypo uplynutí této doby trvání se zařízení automaticky vypne. Poznámka: Zbývající čas můžete zobrazit stisknutím tlačítka SLEEP. Nastavení zvuku a hlasitosti Stiskněte tlačítko VOLUME + /- nebo tlačítko TREBLE w/s nebo BASS w/s pro nastavení hlasitosti zvuku, výšek nebo hloubek. 9 CZ

10 Tichý režim Když se přehrává skladba, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači pro ztlumení nebo přehrávání zvuku. PODSVÍCENÍ Stiskněte tlačítko DIMMER na dálkovém ovladači pro nastavení jasu LCD obrazovky. RESET (Inicializace) Výchozí nastavení zařízení je možno v případě problémů obnovit. Když zařízení přestane fungovat nebo se náhodně vypne. Pomocí špičatého předmětu (například kancelářské sponky) stiskněte tlačítko RESET na zadní straně zařízení. Systém se automaticky restartuje. Pokud tato procedura proběhne úspěšně, začne na displeji blikat nulový čas. TECHNICKÉ ÚDAJE Zdroj energie dálkového ovladače: CR2025 (baterie součástí příslušenství) Požadavky na napájení: Vstup: 100~240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Max. 60 W Citlivost audio vstupu: 114 db (AV IN), 114 db (LINE IN) Frekvenční pásma: FM (VKV): 87,5 až 108 MHz Příslušenství: I/B, dálkový ovladač (baterie součástí příslušenství), audio kabel 3,5/3,5 mm, RCA audio kabel, 5 ks dokovacích držáků. Poznámka: Vzhled a parametry přístroje se mohou bez oznámení změnit. Výrobce si vyhrazuje právo provést nezbytná vylepšení. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ V případě problémů se zařízením použijte následující tabulku. Příznak Možná příčina Řešení Zkreslený zvuk rádia ystanice není vyladěná. yv daném místě je slabý signál. yjemně dolaďte stanici. yzměňte polohu přístroje. Příznak Možná příčina Řešení Žádný zvuk rádia. Z ipodu se nepřehrává Žádný zvuk z ipodu Žádný zvuk v režimu Bluetooth ypřístroj není v režimu tuneru. yhlasitost byla ztlumena nebo je nastavena na minimum ypřístroj není v režimu ipod. yipod není správně připojen. ypřístroj není v režimu ipod. yhlasitost byla ztlumena nebo je nastavena na minimum. ybluetooth zařízení není s přístrojem synchronizováno. yhlasitost je ztlumena nebo je nastavena na minimum. ystiskněte opakovaně tlačítko SOURCE tak, aby se zapnul režim tuneru. ynastavte úroveň hlasitosti nebo stiskněte tlačítko MUTE pro obnovení zvuku. ystiskněte opakovaně tlačítko SOURCE tak, aby se zapnul režim ipod. yznovu připojte ipod. ystiskněte opakovaně tlačítko SOURCE tak, aby se zapnul režim ipod. ynastavte úroveň hlasitosti nebo stiskněte tlačítko MUTE pro obnovení zvuku. ypostupujte podle pokynů pro synchronizaci Bluetooth zařízení s přístrojem. ynastavte úroveň hlasitosti nebo stiskněte tlačítko MUTE pro zapnutí zvuku. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ypřed čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. yotisky prstů a prach odstraňte jemným mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem ani rozpouštědla, která mohou poničit povrch zařízení. POZOR: Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny. ypokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte baterie. CZ 10

11 11 CZ

12

13 iphone a ipod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A. používaná v licenci společností: Parsons International France 19 Boulevard Albert Einstein Champs sur Marne Francie N Azur (+33) Poplatky za volání jsou závislé na operátorovi Francouzského času: Pondělí až čtvrtek (9 až 18) a pátek (9 až 15:30) iphone a ipod sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. THOMSON je ochranná zámka spoločnosti TECHNICOLOR S.A. používaná na základe licenčnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou: Parsons International France 19 Boulevard Albert Einstein Champs sur Marne Francúzsko N Azur (+33) Cena hovoru podľa operátora Francúzsky čas: Pondelok až Štvrtok (od 9:00 do 18:00) a Piatok (od 9:00 do 15:30)

RT231/RT235 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO 3-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO

RT231/RT235 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO 3-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO RT231/RT235 CZ 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO SK 3-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO RT231/RT235 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

CR40 RADIOBUDÍK HODINY S RÁDIOM

CR40 RADIOBUDÍK HODINY S RÁDIOM CR40 CZ RADIOBUDÍK SK HODINY S RÁDIOM 1 2 10 9 3 4 5 8 7 6 11 13 12 14 15 16 2 CZ RADIOBUDÍK BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost.

Více

DS40B BLUETOOTH AUDIO PŘIJÍMAČ ZVUKOVÝ BLUETOOTH PRIJÍMAČ

DS40B BLUETOOTH AUDIO PŘIJÍMAČ ZVUKOVÝ BLUETOOTH PRIJÍMAČ DS40B CZ BLUETOOTH AUDIO PŘIJÍMAČ SK ZVUKOVÝ BLUETOOTH PRIJÍMAČ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost. Tento dokument si uschovejte

Více

CP280 RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ HODINY S RÁDIOM A PROJEKTOROM

CP280 RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ HODINY S RÁDIOM A PROJEKTOROM CP280 CZ SK RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ HODINY S RÁDIOM A PROJEKTOROM BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost. Tento dokument si

Více

CP300T/CP301T/CP302T PROJEKČNÍ BUDÍK S INDIKACÍ TEPLOTY BUDÍK S PROJEKCIOU ČASU A ZOBRAZENÍM TEPLOTY

CP300T/CP301T/CP302T PROJEKČNÍ BUDÍK S INDIKACÍ TEPLOTY BUDÍK S PROJEKCIOU ČASU A ZOBRAZENÍM TEPLOTY CP300T/CP301T/CP302T CZ SK PROJEKČNÍ BUDÍK S INDIKACÍ TEPLOTY BUDÍK S PROJEKCIOU ČASU A ZOBRAZENÍM TEPLOTY 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pečlivě si

Více

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH SB300B CZ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR SK ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro

Více

HTS4500W DOMÁCÍ KINO 5.1

HTS4500W DOMÁCÍ KINO 5.1 HTS4500W CZ DOMÁCÍ KINO 5.1 SK Domáce kino BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost.

Více

MIC252U. BLUETOOTH MICRO SYSTÉM S DOKOVANÍM PRE ipod/iphone

MIC252U. BLUETOOTH MICRO SYSTÉM S DOKOVANÍM PRE ipod/iphone MIC252U CZ BLUETOOTH MIKROSYSTÉM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO ipod/iphone SK BLUETOOTH MICRO SYSTÉM S DOKOVANÍM PRE ipod/iphone BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

RK300CDU PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET

RK300CDU PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET RK300CDU CZ SK PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY POZOR: Tento symbol označuje, že se jedná o výrobek s laserem Třídy 1. Pečlivě

Více

RCD203U / RCD204U PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET

RCD203U / RCD204U PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET RCD203U / RCD204U CZ SK PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Register your product and get support at DC220. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at DC220. Příručka pro uživatele Register your product and get support at DC220 CS Příručka pro uživatele CS 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny a Přečtěte si tyto pokyny. b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP 2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

RK100CD / RK104CD / RK110CD PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET

RK100CD / RK104CD / RK110CD PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET RK100CD / RK104CD / RK110CD CZ SK PŘENOSNÉ RÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD A KAZET PRENOSNÉ RÁDIO S PREHRÁVAČOM DISKOV CD A KAZIET BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY POZOR: Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti, abyste zabránili

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Obsah. Důležité bezpečnostní pokyny...2 Bezpečnost... 2 Hlavní jednotka:... 3 Dálkové ovládání... 3

Obsah. Důležité bezpečnostní pokyny...2 Bezpečnost... 2 Hlavní jednotka:... 3 Dálkové ovládání... 3 Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...2 Bezpečnost... 2 Hlavní jednotka:... 3 Dálkové ovládání... 3 Identifikace částí...3 Konektory...4 Připojte k externímu zvukovému zařízení... 4 Připojení napájení...

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Bluetooth reproduktor Spectro LED

Bluetooth reproduktor Spectro LED Bluetooth reproduktor Spectro LED Návod k použití 33042 Důležité bezpečnostní pokyny Tento reproduktor je navržen tak, aby odolával šplíchající vodě ze všech úhlů. Ponoření celé jednotky do vody může produkt

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém Blesk a šipka v trojúhelníku je varovným znamením před nebezpečím napětí uvnitř produktu. VAROVÁNÍ: Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Vykřičník s tečkou

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití stereosluchátech Bluetooth Úvod do Bluetooth: Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. Bluetooth

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více