DS180U. BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DS180U. BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone"

Transkript

1 DS180U CZ BLUETOOTH VĚŽ S DOKOVACÍ STANICÍ pro ipod a iphone SK BLUETOOTH VEŽA S DOKOVANÍM pre ipod a iphone

2 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost. Tento dokument si uschovejte a informujte o něm potenciální uživatele. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Výrobce nezodpovídá za jeho komerční používání, nesprávné používání ani používání, které není v souladu s návodem k obsluze. POZOR: Abyste zabránili nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti. Proto nesmí být zařízení používáno blízko zdroje vody nebo ve vlhkém prostředí (koupelna, bazén, dřez apod.). POZOR: Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny. Tento symbol v podobě blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na existenci neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které je dostatečně vysoké, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento symbol v podobě vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na existenci důležitých pokynů k obsluze a údržbě v dokumentaci dodávané k produktu. Tento symbol označuje splnění norem platných pro tento typ produktů. Likvidace zařízení na konci jeho životnosti Toto zařízení nese označení WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) udávající, že na konci životního cyklu nesmí být vyhozeno do běžného odpadu, ale odevzdáno do sběrného dvora k recyklaci. Recyklace odpadu přispívá k ochraně životního prostředí. Likvidace baterií na konci jejich životnosti Z důvodu ochrany životního prostředí nevyhazujte použité baterie do běžného odpadu. Odevzdejte je v nejbližším recyklačním dvoře nebo na místě sběru použitých baterií. ynestavte na zařízení žádné předměty obsahující vodu (např. vázy apod.). yneumisťujte zařízení na přímé sluneční světlo, blízko topných těles či jiných zdrojů tepla, ani na místo vystavené nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. ynevystavujte zařízení extrémním teplotám. Zařízení je určeno pro používání v mírném klimatu. yneumisťujte do blízkosti zařízení žádné předměty, které produkují teplo (svíčka, popelník apod.). yumístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní povrch. yneinstalujte zařízení do šikmé polohy. Je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze. yinstalujte zařízení do místa s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili vnitřnímu přehřívání. Neumisťujte jej do uzavřených míst, jako jsou například knihovny, skříňky apod. ynezakrývejte větrací otvory zařízení. yneinstalujte zařízení na měkký povrch, jako je koberec nebo deka, který by mohly zakrýt větrací otvory. yneumisťujte na zařízení těžké předměty. ytoto zařízení není hračkou; nedovolte, aby jej bez dozoru používaly děti. ynedovolte, aby děti do zařízení strkaly cizí předměty. yvlivem efektu elektrostatického jevu nebo rychlého elektrického přechodového jevu může přístroj přestat správně fungovat a může vyžadovat restartování uživatelem. yudržujte přehrávač a disky v dostatečné vzdálenosti od přístrojů se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby nebo silné reproduktory. yběhem používání přístrojem nehýbejte, protože byste jej mohli poškodit a ovlivnit přehrávání disku. Než přístroj přemístíte, vyjměte z něj disk. ypokud přístroj přemístíte přímo z chladného místa do teplého místa, může na čočce uvnitř prostoru pro disk dojít ke kondenzaci. Před zapnutím přístroje počkejte aspoň 30 minut. CZ 2

3 ynevystavujte snímač dálkového ovládání jasnému světlu. ysíťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a je nutné, aby zůstala volně dostupná. Aby byl spotřebič zcela odpojen od elektrického napájení, je nutné zcela vytáhnout síťovou zástrčku zařízení ze síťové zásuvky. yodpojte zařízení od zdroje energie: - pokud jej nebudete dlouho používat, - pokud je venku bouřka, - pokud nefunguje správně. ypokud je kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, oddělení poprodejních služeb výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nehrozilo žádné nebezpečí. DÁLKOVÝ OVLADAČ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ INFORMACE O BATERIÍCH yaby zařízení správně fungovalo, musí být vybaveno vhodnými bateriemi. ypoužívejte pouze doporučené baterie. ypři vkládání baterií dodržujte správnou polaritu. ybaterii vkládejte tak, aby nemohlo dojít ke zkratu. ynekombinujte použité a nové baterie. ynekombinujte alkalické, běžné (uhlíko-zinkové) a dobíjecí (niklo-kadmiové) baterie. ybaterie nedobíjejte ani se je nesnažte rozebírat. Baterie nevhazujte do ohně. yvšechny baterie vyměňujte najednou za nové baterie stejného typu. ypokud zařízení dlouho nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. ypokud se tekutina obsažená v baterii dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, ihned dané místo opatrně omyjte čistou vodou a poraďte se s lékařem. ynevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod. POZOR: V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. 3 CZ

4 Vložení (lithiová baterie) Výměna knoflíkové baterie Baterie obvykle vydrží asi 1 rok. Pokud dálkový ovladač při normálním používání neovládá zařízení, baterii vyměňte. Knoflíková baterie (lithiová baterie) yuchopte prostor pro baterii na zadní straně dálkového ovladače a zatažením za pásek vytáhněte držák baterie. yvložte 1 lithiovou mini baterii CR V podle vyznačené polarity. yzavřete prostor pro baterii. 1 q Zapnutí / Pohotovostní režim. 2 DIMMER Nastavení jasu displeje. 3 SOURCE Výběr různých zdrojů. 4 REP Výběr režimů opakovaného přehrávání. 5 MENU V režimu iphone/ipod přepínání mezi seznamem složek a seznamem souborů. 6 CLOCK SYNC Ruční synchronizace zařízení a iphonu. (Přístroj zobrazuje stejný čas jako iphone.) 7 ws Navigace v menu iphonu/ipodu. 8 TUN-/iPod- 5 yv režimu FM stiskněte pro snížení frekvence (0,05 MHz). Stiskněte a podržte pro spuštění automatického prohledávání dozadu a pak jej uvolněte: automatické prohledávání se po příjmu kanálu zastaví. yv režimu ipod/iphone stiskněte pro skok na předchozí skladbu. V režimu přehrávání stiskněte a podržte pro přehrávání dozadu a pak uvolněte pro obnovení normálního přehrávání. 9 3 Zastaví přehrávání. 10 VOLUME +/- Snížení nebo zvýšení úrovně hlasitosti. 11 TREBLE +/- Nastavení efektu výšek. Numerická klávesnice: Numerická tlačítka (0 12 až 9) používejte pro přímý přístup k frekvenci rádia. 13 ST Přepínání mezi režimy FM STEREO a FM MONO. 14 SLEEP Nastavení časovače spánku. 15 MUTE Vypnutí nebo zapnutí zvuku. 16 SHUFFLE Výběr režimů náhodného přehrávání. 17 TIME SET Nastavení času. 18 CLOCK VIEW Pro zjištění aktuálního času; po dalším stisknutí tohoto tlačítka se obnoví předchozí zobrazení. 19 TUN+/iPod+ 6 yv režimu FM stiskněte pro zvýšení frekvence (0,05 MHz). Stiskněte a podržte pro spuštění automatického prohledávání dopředu a pak jej uvolněte: automatické prohledávání se po příjmu kanálu zastaví. yv režimu ipod/iphone stiskněte pro skok na další skladbu. V režimu přehrávání stiskněte pro přehrávání dopředu a pak uvolněte pro obnovení normálního přehrávání. 20 ENTER Potvrzení výběrů. 21 PAIR 12 Stiskněte pro připojení k Bluetooth zařízení./ Spuštění nebo pozastavení přehrávání. 22 BASS +/- Nastavení efektu hloubek. 23 MEM +/- V režimu rádia stiskněte pro výběr dalšího nebo předchozího kanálu předvoleb. 24 MEMORY V režimu rádia stiskněte pro uložení stanic rádia do paměti. CZ 4

5 POPIS VÝROBKU 1 DOKOVACÍ STANICE pro iphone/ipod: Připojení k iphonu/ipodu 2 Výběr různých zdrojů. 3 +/- Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti. 4 q Zapnutí / Pohotovostní režim. 5 Snímač dálkového ovládání 6 LCD displej 7 TUNING sw yv režimu FM nastavení frekvencí -/+. yv režimu ipod/iphone stiskněte pro skok na předchozí nebo další skladbu. 8 PAIR 12 Stiskněte pro připojení k Bluetooth zařízení./ Spuštění nebo pozastavení přehrávání. 9 Síťový napájecí kabel 10 AUDIO IN Audio vstup 11 COMPOMENT OUT Komponentní výstup Y Pb/Cb Pr/Cr 12 LINE IN Linkový vstup 13 RESET (Inicializace) ÚVOD Věž s dokovací stanicí THOMSON DS180U umožňuje: ypřehrávat zvuk z audio zařízení (iphone/ipod, DVD/Blu-ray přehrávač, herní konzola apod.). ypřehrávat hudbu ze zařízení prostřednictvím Bluetooth. yumístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní povrch. INSTALACE Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru za, nad a po stranách zařízení, aby nebyly blokovány větrací otvory a nedošlo tak ke zhoršení kvality zvuku. ypřipojte napájecí kabel do síťové zásuvky. ystiskněte tlačítko q pro zapnutí zařízení. 5 CZ

6 PŘIPOJENÍ K IPHONU/IPODU Modely kompatibilní s 30pinovým dokovacím konektorem: yipod Touch (4. generace) yipod Nano (6. generace) yiphone 3GS, iphone 4 a iphone 4S Komponentní video výstup YUV z iphonu/ipodu Komponentní video výstup YUV funguje pouze v režimu ipod. ypřipojte červený/zelený/modrý komponentní video kabel (není součástí příslušenství) do zdířky COMPONENT OUT na přístroji a pak do televizoru. ynastavte zdroj televizoru na komponentní video výstup, YUV nebo YPbPr, v závislosti na modelu. ypřehrávejte video z iphonu/ipodu. K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Linkový vstup Vstup LINE IN lze použít pro poslech externího zdroje zvuku: ypřipojte 3,5/3,5 mm audio kabel ke zdířce LINE IN na zadní straně přístroje a pak ke zdířce sluchátek externího audio zařízení. ystiskněte tlačítko q pro zapnutí přístroje. yopakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim LINE. ypřehrávejte hudbu z externího zařízení. Audio vstup Zdířku AUDIO IN lze rovněž použít pro poslech z externího zdroje zvuku: ypřipojte RCA/RCA audio kabel (červený/bílý) do zdířky AUDIO IN na přístroji a pak do externího audio zařízení. ystiskněte tlačítko q pro zapnutí přístroje. yopakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim AUX. ypřehrávejte hudbu z externího zařízení. CZ 6

7 Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky. PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ Upozornění: - Nebezpečí poškození produktu! Zajistěte, aby napájecí napětí odpovídalo napětí vytištěnému v zadní nebo dolní části přístroje. - Před připojením síťového napájecího kabelu zajistěte, aby byla dokončena všechna ostatní připojení. Zapnutí a vypnutí Stiskněte tlačítko q na horním panelu nebo na dálkovém ovladači pro zapnutí systému z pohotovostního režimu. Poznámka: - Při zapínání bude systém nastaven do režimu, ve kterém se nacházel při posledním vypnutí. - Pokud nebudete systém delší dobu používat, nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze síťové zásuvky. 7 CZ

8 NASTAVENÍ ČASU yv pohotovostním režimu stiskněte tlačítko TIME SET na dálkovém ovladači nebo podržte tlačítko PAIR / 12 na přístroji po dobu 2 sekund: Zobrazí se indikace CLK a začne blikat zobrazení hodin. ynastavte počet hodin pomocí tlačítka TUNING w/s na přístroji nebo tlačítka TUN+/- (5/6) na dálkovém ovladači. ystiskněte tlačítko TIME SET nebo PAIR / 12 pro potvrzení. Začne blikat zobrazení minut. ynastavte počet minut pomocí tlačítka TUNING w/s nebo tlačítka TUN+/- (5/6). ystiskněte tlačítko TIME SET nebo PAIR / 12 pro potvrzení. yautomatická synchronizace: připojte iphone/ipod pro automatickou synchronizaci času v přístroji. ystiskněte tlačítko CLOCK VIEW pro zobrazení aktuálního času a pak stiskněte znovu tlačítko CLOCK VIEW pro návrat k předchozímu zobrazení. ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH STANIC RÁDIA ynastavte požadovanou stanici a pak stiskněte a podržte tlačítko 12 na zařízení nebo stiskněte tlačítko MEMORY na dálkovém ovladači, dokud nezačne na displeji blikat číslo předvolby P01. ypomocí tlačítka TUNING w/s na zařízení nebo tlačítka MEM+/- na dálkovém ovladači vyberte číslo předvolby v rozsahu P01 až P20. ystiskněte a podržte kterékoli z nich pro vyhledávání aktuální skladby dopředu nebo dozadu. ypotvrďte výběr stisknutím tlačítka 12 na zařízení nebo tlačítka MEMORY na dálkovém ovladači. ystiskněte tlačítko 12 na zařízení nebo tlačítko MEM+/- na dálkovém ovladači pro přístup k uloženým stanicím. FM RÁDIO Nastavení FM rádia Po zapnutí zařízení: yvyberte režim TUNER opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE. ystiskněte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+/- (5/6) na dálkovém ovladači pro opětovné vyhledání frekvence. ystiskněte a podržte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+/- (5/6) na dálkovém ovladači pro automatické vyhledávání. Vyhledávání se zastaví po správném naladění stanice rádia. yfrekvenci můžete zadat i přímo pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte například tlačítka 8, 9 a 8 pro nastavení frekvence 89,8 MHz. Pokud zadáte nesprávnou frekvenci, zobrazí se na displeji zpráva ERROR (Chyba). ystiskněte tlačítko ST na dálkovém ovladači pro přepnutí mezi režimy FM STEREO a FM MONO. IPHONE/IPOD yvložte iphone/ipod do dokovací stanice na zařízení. yzapněte zařízení a opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE se přepněte do režimu ipod. Přehrávání se spustí automaticky. ystiskněte tlačítko 12 pro pozastavení nebo obnovení přehrávání. ystiskněte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+ (5/6) na dálkovém ovladači pro přepnutí z jedné skladby na druhou. ystiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači pro návrat do menu iphone/ipod a tlačítko w/s pro potvrzení přehrávání požadované skladby. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko ENTER. CZ 8

9 Poznámka: Dokovací stanice pro iphone/ipod funguje během normálního používání nebo v pohotovostním režimu rovněž jako nabíječka baterií. ystiskněte a podržte tlačítko TUNING w/s nebo tlačítko TUN+/-(5/6) pro prohledávání aktuální skladby dozadu a dopředu. POUŽÍVÁNÍ OPAKOVÁNÍ SKLADBY Funkce REP umožňuje opakovat skladbu nebo celé album. ystiskněte tlačítko REP pro opakované přehrávání aktuální skladby. Na displeji bude blikat ikona REPEAT (Opakování). ystiskněte znovu tlačítko REP pro opakované přehrávání aktuálního alba. Na displeji bude svítit ikona REPEAT (Opakování). ystiskněte tlačítko REP pro deaktivaci funkce opakování. NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB ystiskněte tlačítko SHUFFLE na dálkovém ovladači pro aktivaci nebo deaktivaci funkce náhodného přehrávání. Na displeji se zobrazí indikátor SHUFFLE (Náhodné přehrávání). FUNKCE BLUETOOTH Toto zařízení podporuje příjem stereofonního audio signálu ze zdrojového Bluetooth audio zařízení. Podívejte se do návodu k obsluze externího zařízení, abyste zajistili, že z důvodu optimální kompatibility bude používán distribuční profil (A2DP). yaktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení. yzapněte zařízení a vyberte režim BT opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE. Indikátor Bluetooth bude blikat pro indikaci připojování. yvyhledejte na zdrojovém zařízení THOMSON DS180U. Vyberte vhodný profil pro synchronizaci těchto dvou zařízení. ypřipojení je dokončeno poté, co se indikátor Bluetooth rozsvítí trvalým světlem. Na displeji se zobrazí indikace CONNECT (Připojit) následovaná BT + Volume (Hlasitost). ynyní můžete přehrávat hudbu z Bluetooth zařízení. ystiskněte tlačítko 12 pro přehrávání/pozastavení. ystiskněte tlačítko TUNING w/s na zařízení nebo tlačítko TUN+/-(5/6) na dálkovém ovladači pro přepnutí z jedné skladby na druhou. Poznámka: Funkce párování (BT) THOMSON DS180U bude přerušena po uplynutí přibližně 75 sekund, pokud se k přístroji nepřipojí žádné zařízení. Výše uvedené kroky pro připojení prostřednictvím Bluetooth slouží pouze pro referenci. Podívejte se prosím do návodu k obsluze Bluetooth zařízení, kde najdete další podrobnosti. ODPOJENÍ / OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ KE ZDROJOVÉMU BLUETOOTH AUDIO ZAŘÍZENÍ ystiskněte tlačítko q pro vypnutí zařízení a odpojení Bluetooth zařízení. yzapněte THOMSON DS180U pro automatické opětovné připojení k naposledy použitému externímu zařízení. Poznámka: K zařízení DS180U nelze současně připojit dvě Bluetooth audio zařízení. Deaktivujte funkci Bluetooth připojeného zařízení a pak stiskněte a podržte tlačítko PAIR/12 na zařízení nebo na dálkovém ovladači pro vyhledání nového Bluetooth zařízení pro synchronizaci. Vyberte ve zdroji zvuku profil THOMSON DS180U. FUNKCE SPÁNKU V režimu přehrávání: yopakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte dobu trvání: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut nebo OFF (Vypnuto). ypo uplynutí této doby trvání se zařízení automaticky vypne. Poznámka: Zbývající čas můžete zobrazit stisknutím tlačítka SLEEP. Nastavení zvuku a hlasitosti Stiskněte tlačítko VOLUME + /- nebo tlačítko TREBLE w/s nebo BASS w/s pro nastavení hlasitosti zvuku, výšek nebo hloubek. 9 CZ

10 Tichý režim Když se přehrává skladba, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači pro ztlumení nebo přehrávání zvuku. PODSVÍCENÍ Stiskněte tlačítko DIMMER na dálkovém ovladači pro nastavení jasu LCD obrazovky. RESET (Inicializace) Výchozí nastavení zařízení je možno v případě problémů obnovit. Když zařízení přestane fungovat nebo se náhodně vypne. Pomocí špičatého předmětu (například kancelářské sponky) stiskněte tlačítko RESET na zadní straně zařízení. Systém se automaticky restartuje. Pokud tato procedura proběhne úspěšně, začne na displeji blikat nulový čas. TECHNICKÉ ÚDAJE Zdroj energie dálkového ovladače: CR2025 (baterie součástí příslušenství) Požadavky na napájení: Vstup: 100~240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Max. 60 W Citlivost audio vstupu: 114 db (AV IN), 114 db (LINE IN) Frekvenční pásma: FM (VKV): 87,5 až 108 MHz Příslušenství: I/B, dálkový ovladač (baterie součástí příslušenství), audio kabel 3,5/3,5 mm, RCA audio kabel, 5 ks dokovacích držáků. Poznámka: Vzhled a parametry přístroje se mohou bez oznámení změnit. Výrobce si vyhrazuje právo provést nezbytná vylepšení. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ V případě problémů se zařízením použijte následující tabulku. Příznak Možná příčina Řešení Zkreslený zvuk rádia ystanice není vyladěná. yv daném místě je slabý signál. yjemně dolaďte stanici. yzměňte polohu přístroje. Příznak Možná příčina Řešení Žádný zvuk rádia. Z ipodu se nepřehrává Žádný zvuk z ipodu Žádný zvuk v režimu Bluetooth ypřístroj není v režimu tuneru. yhlasitost byla ztlumena nebo je nastavena na minimum ypřístroj není v režimu ipod. yipod není správně připojen. ypřístroj není v režimu ipod. yhlasitost byla ztlumena nebo je nastavena na minimum. ybluetooth zařízení není s přístrojem synchronizováno. yhlasitost je ztlumena nebo je nastavena na minimum. ystiskněte opakovaně tlačítko SOURCE tak, aby se zapnul režim tuneru. ynastavte úroveň hlasitosti nebo stiskněte tlačítko MUTE pro obnovení zvuku. ystiskněte opakovaně tlačítko SOURCE tak, aby se zapnul režim ipod. yznovu připojte ipod. ystiskněte opakovaně tlačítko SOURCE tak, aby se zapnul režim ipod. ynastavte úroveň hlasitosti nebo stiskněte tlačítko MUTE pro obnovení zvuku. ypostupujte podle pokynů pro synchronizaci Bluetooth zařízení s přístrojem. ynastavte úroveň hlasitosti nebo stiskněte tlačítko MUTE pro zapnutí zvuku. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ypřed čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. yotisky prstů a prach odstraňte jemným mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem ani rozpouštědla, která mohou poničit povrch zařízení. POZOR: Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny. ypokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte baterie. CZ 10

11 11 CZ

12

13 iphone a ipod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A. používaná v licenci společností: Parsons International France 19 Boulevard Albert Einstein Champs sur Marne Francie N Azur (+33) Poplatky za volání jsou závislé na operátorovi Francouzského času: Pondělí až čtvrtek (9 až 18) a pátek (9 až 15:30) iphone a ipod sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. THOMSON je ochranná zámka spoločnosti TECHNICOLOR S.A. používaná na základe licenčnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou: Parsons International France 19 Boulevard Albert Einstein Champs sur Marne Francúzsko N Azur (+33) Cena hovoru podľa operátora Francúzsky čas: Pondelok až Štvrtok (od 9:00 do 18:00) a Piatok (od 9:00 do 15:30)

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

L U N A VOYAGER TM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IPU-LV2-13

L U N A VOYAGER TM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IPU-LV2-13 L U N A VOYAGER TM II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IPU-LV2-13 Gratulujeme Vám k nákupu! Děkujeme, že jste zakoupili Luna Voyager II, FM rádio budík a osobní audio systém pro ipod, iphone a ipad. Následující stránky

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více