Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013"

Transkript

1 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále přípravy na první svaté přijímání pro 18 dětí z našich farností. Podle nepsané tradice, kdy se střídají místa konání této slavnosti, připadá pořadí na farní kostel v Hlubočkách. Jména budoucích prvokomunikantů jsem vám napsal, abychom si je spojili s obrazem Kristova Těla. Totiž na neděli 2. června připadá Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná Boží tělo, a právě tento den by měly být oni Jeho živým obrazem. K tomu, aby tomu tak mohlo být ve skutečnosti, nabízím v následujícím měsíci našim budoucím prvokomunikantům, jejich rodinám i všem ostatním, duchovní napojení na Pannu Marii. Ona dala našemu Spasiteli tělo, aby nám byl všem blízko a mohl se stát našim pokrmem. Vyzývám proto k modlitbě růžence v rodinách každý den. Navíc čtyřikrát za měsíc vždy v nedělní podvečer zvu tyto děti i jejich nejbližší (ale i ostatní) na májovou pobožnost do farního kostela ve Velké Bystřici. Nabízím také rozšířenou možnost svátosti smíření (viz kalendář) pro všechny. Rovněž znovu zdůrazňuji, že rodiče by měli vést děti ke každodennímu zpytování svědomí na konci dne a schopnosti uchovat si čisté srdce. A aby toho nebylo málo, děti dostaly ode mne zvláštní domácí úkol každý den minimálně jeden dobrý skutek. Je to kvůli tomu, aby se naučily být skutečnými Kristovými učedníky. Adéla Machalková Alžběta Gieselová Alžběta Klímová Amalie Králíčková Anna Klementová Anna Linhartová Anna Skopalíková Jan Šudřich Jan Vacek Jaroslav Petera Jasmina Kubisová Jindřich Mikisek Jonáš Horák Matyáš Kuběnka Ondřej Kuběnka Rozalie Kubisová Vojtěch Sekyra Žaneta Klímová Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy, a začali slavit Poslední večeři Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem. (Jan 13,31-33a.34-35) Váš otec Josef CO SE DĚLO Žehnání obrazu Božího milosrdenství v Bukovanech Při slavnostní mši svaté druhé neděle velikonoční, právě v neděli Božího milosrdenství byl v Bukovanech požehnán nový obraz. Vidíme na něm milosrdného Ježíše z jehož probodeného srdce proudí paprsky světla a dole jsou napsána slova:,,ježíši, důvěřuji Ti." Autorem tohoto uměleckého díla je Petr Juráň, kterému tímto chceme ještě jednou poděkovat. Proč jsme zvolili zrovna tento obraz, proč ne jiný? Odpovědí je vlastně pozvání, pozvání k obnovení a prohloubení osobního vztahu s Bohem, který je pramenem veškerých milostí a lásky, které proudí z jeho srdce

2 na všechny. Tři prostá slova JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI - dávají našemu vztahu s Bohem nový a důležitý rozměr. Zároveň jsou lékem na nejistoty dnešního světa. Závěrem Vás srdečně zveme k návštěvě Bukovanského kostelíku. Každý pátek v se zde modlí korunka k Božímu milosrdenství a budeme rádi, když rozšíříte naše řady, i kdyby to bylo jenom občas. VB MIMO JINÉ Žehnání, nebo svěcení? V rámci liturgie 2. neděle velikonoční jsme mohli být v Bukovanech přítomni žehnání/svěcení obrazu milosrdného Ježíše. Je nějaký rozdíl mezi žehnáním a svěcením? Který termín správně použít? Rozdíl tu samozřejmě je, máme-li na mysli pojem svěcení ve svátostném významu (svátost kněžství). My se ale budeme dále zabývat pouze slavením svátostin. Mezi svátostinami žehnání a svěcení lze také rozdíly nalézt. Co jsou to svátostiny? Jde o viditelná znamení, kterými se naznačují účinky (podobně jako u svátostí), jichž se dosahuje na přímluvu církve (na rozdíl od svátostí, které jsou účinné samotným vykonáním). Svátostiny neudělují milost Ducha svatého jako svátosti, avšak prostřednictvím modlitby církve připravují na přijetí milosti a uzpůsobují člověka ke spolupráci s ní. (KKC 1670) Pojem žehnání (benedikce) klade důraz na význam velebit, chválit. Bůh žehná nám svými dary a my jemu odpovídáme velebením a chválením - žehnáním. Stvořitelské Boží dary zakoušíme a přijímáme v jejich vztahu k Bohu, a takto mohou zaujmout správné místo i v našem životě. Téměř neexistuje správné užívání hmotných věcí, které by se nedalo zaměřit k posvěcení člověka a k oslavě Boha. (II. vat. koncil, SC 61) Rozlišujeme žehnání věcí a žehnání osob. I když se žehnají věci, vždy se vyprošují duchovní dobra pro lidi, kteří je budou užívat. Některá žehnání mají trvalý dosah. Vyčleňují předměty a místa z běžného užívání a vyhrazují je pro bohoslužebné účely (žehnání kaplí, bohoslužebných předmětů, obrazů, zvonů atd.). Osoby pak vyčleňují pro službu Bohu nebo církvi (žehnání opata, abatyše) nebo je zasvěcují Bohu, např. řeholními sliby. Svěcením (konsekrací) se místa a věci zasvěcují (dedikují) bohoslužebnému účelu, slavení předsedá biskup a bývá spojeno s pomazáním křižmem. Konsekrován může být kostel nebo oltář. Kostel lze buď jen benedikovat, anebo konsekrovat. Konsekrován má být vždy kostel farní nebo biskupský. Podobně oltář může být jednoduše benedikován, ale oltář, který je pevně spojený se zemí (nepřenosný), má být konsekrován. Pojem konsekrace se užívá také pro zasvěcení panen (consecratiovirginum), které žijí zasvěceným životem ve světě (obvykle nebývají členkami řádů či kongregací). Liturgická kniha obsahující obřady žehnání se nazývá Benedikcionál. Celé řadě žehnání mohou předsedat i laici. Jsou to např. žehnání rodin, matce čekající dítě, dětem, rodičovské požehnání, při zásnubách, nemocným, starým lidem, žehnání nového domu nebo bytu atd. Jiná žehnání jsou vyhrazena ordinovaným služebníkům (tj. jáhnům, kněžím a biskupům). Formuláře liturgických slavností vyhrazených biskupům obsahuje kniha Římský pontifikál. Závěrem lze říct, že až na několik výjimek je správné užívat pojem žehnání. Jiří Petřík Velkobystřické varhany stále pokračuje sbírka na varhany, za měsíc březen a duben se vybralo 7000,- Kč a celková sbírka dosahuje výše Kč. Dárcům moc děkujeme. Práce na kůru velmi pokročily: jsou udělány kompletní elektrické rozvody, jsou zabudovány nové dveře, je položena, vybroušena a natřena nová podlaha a byla provedena výmalba. Všem pracovníkům a pomocníkům velmi děkujeme. V pondělí 6. května by měla nastoupit firma, která provede vybroušení, výspravu a nátěr varhanní skříně. Bude postaveno lešení kolem celých varhan. Tyto práce by měly trvat kolem 3 týdnů. Zpracoval Lubomír Vlk Charita Olomouc aktuálně hledá dobrovolníky pro různé činnosti na charitní střediska, která pracují se seniory, s lidmi s duševním onemocněním či s romskými dětmi a mládeží. Jedná se o dlouhodobější, ale i krátkodobé a jednorázové aktivity. Dobrovolníci Charity Olomouc poskytují pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, pomoc při přírodních nebo humanitárních katastrofách, při pořádání sbírkových i kulturních akcí. Dobrovolnictví je nezištná a cílevědomá pomoc poskytovaná dobrovolníkem bez nároku na odměnu. Obracím se na vás, kdo byste měl zájem zařadit se do řad dobrovolníků, domluvte si schůzku na středisku charity ve Velké Bystřici. Jednalo by se o činnosti v domácnostech našich klientů (např. společnost, vycházky, ) Pírková Alena, koordinátorka pro PS, Tel

3 KALENDÁŘ KVĚTEN Neděle, 5. Květen, 6. neděle velikonoční 11:00 - Bukovany - Mše (otec Rudolf Smahel) 11:00 - Bystrovany - Mše (o. Josef) pobožnost (spojeno s přípravvou na Pondělí, 6. květen 16:00 - Velká Bystřice - Mše s dětmi 17:00 - náboženství pro prvokomunikanty (Jiří Petřík) Úterý, 7. květen Středa, 8. Květen - Panna Maria, Prostřednice všech milostí 17:00 Bukovany Mše 18:00 Přáslavice - Mše 18:30 - Májová pobožnost - Velká Bystřice Čtvrtek, 9. Květen, Nanebevstoupení Páně 17:00 - Slavnost Nanebevstoupení páně - mše Hlubočky 18:30 - Slavnost Nanebevstoupení Páně - mše Velká Bystřice Pátek, 10. květen Sobota, 11. květen 09:00 - Ministrantský den v kněžském semináři 10:00 - Obřad křtu - Velká Bystřice Neděle, 12. Květen, VII. neděle velikonoční - Slavnost kroje 09:30 -Hlubočky - Mše (zástup) 11:00 - Bukovany - Mše pobožnost (spojeno s přípravvou na Pondělí, 13. květen 17:00 - Náboženství pro prvokomunikanty (otec Josef) Úterý, 14. Květen, Svátek sv. Matěje, apoštola Středa, 15. květen Čtvrtek, 16. Květen, Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech Pátek, 17. květen Sobota, 18. květen Neděle, 19. Květen, Slavnost Seslání Ducha Svatého 11:00 -Bukovany - Mše 14:00 - Akce pro děti - FLORA, Olomouc pobožnost (spojeno s přípravou na Pondělí, 20. květen 16:00 - Velká Bystřice - Mše s dětmi 17:00 - náboženství pro prvokomunikanty (Jiří Petřík) Úterý, 21. květen Středa, 22. květen Čtvrtek, 23. květen Pátek, 24. květen 18:30 - NOC KOSTELŮ Sobota, 25. květen 09:00 - Brigáda - kostel, okolí kostela, Hlubočky Neděle, 26. Květen, Slavnost Nejsvětější Trojice 10:00 - Pouť Posluchov - mše svatá (premonstráti Sv. Kopeček) 11:00 - Bukovany - Mše 16:00 - Zpovidání prvokomunikantů - Velká Bystřice (o. Josef + ostatní kněží) pobožnost (spojeno s přípravou na Pondělí, 27. květen 17:00 - Náboženství pro prvokomunikanty (otec Josef) Úterý, 28. květen Středa, 29. květen Čtvrtek, 30. Květen, Těla a krve Páně 16:00 - Zpovídání prvokomunikantů - Bukovany (o. Josef) Pátek, 31. Květen - Svátek Navštívení Panny Marie 16:00 - Zpovídání prvokomunikantů - Hlubočky (o. Josef) 16:30 Svátost smíření - Hlubočky 17:30 - Zpovídání prvokomunikantů - Velká Bystřice (jiný zpovědník) Sobota, 1. červen 08:30 - Nácvik na první svaté přijímání - Hlubočky (o. Josef) Neděle, 2. Červen, IX. neděle v mezidobí (o. Bohumír 09:00 - Sraz prvokomunikantů v Hlubočkách - modlitba růžence (na starost mají rodiče) - první svaté přijímání (o. Josef) 18:30 - Malá škola modlitby - fara, Velká Bystřice Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo

4 DALŠÍ OZNAMY A POZVÁNKY Ministrantský den V sobotu 11. května 2013 se uskuteční Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Prosíme o povzbuzení ministrantů k účasti. Také prosíme o nahlášení počtu ministrantů do neděle 5. května Více informací na plakátcích a na Podrobnosti o čase a dopravě dáme k dispozici hned, jak budeme vědět více. O informace se hlaste u Ondry Nakládala a Tomáše Krätschmera. Ministrantský tábor V týdnu od 8. do 13. července 2013 se stejně jako v loňském roce uskuteční v budově Arcibiskupského semináře v Olomouci tábor, který je určen pro ministranty od 11 let. Budou připraveny výlety, hry, soutěže, duchovní program, modlitba, mše svatá, duchovní slůvko, pobyt v partě ministrantů, a to nejen v prostorách semináře. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese v oddílu Akce Podrobné informace získáte u Ondry Nakládala. P. Mgr. Jiří Kupka, předseda AMR Slavnost kroje Letos proběhne již 5. Ročník velkobystřické Slavnosti kroje. K té se připojuje i naše farnost a to slavnostní mší svatou, kterou navštíví krojovaní účastníci této akce. Následný program zaměřený na Hanáckou svajbu je k dispozici u Petra Nakládala či na stránkách Ondra Nakládal Noc kostelů Znovu se nám blíží květnová Noc kostelů. Letos při ní bude jedna viditelná změna. Nebude kulturní program, avšak se ztišíme při modlitbě za doprovodu písní z Taizé. Program Noci kostelů bude k dispozici na plakátcích a ostatně i na stránkách tohoto čísla Děníčku. Na osmou hodinu večerní potom bude společné vyzvánění zvonů. Prosím tedy zkušené ministranty, kteří s touto službou mají zkušenosti, aby si v tento večer na zvonění vyhradili čas. Ondra Nakládal Výstava fotografií Charita očima seniorů ve Velké Bystřici Ve dnech května 2013 se ve velkobystřickém farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele budete moci seznámit s rozmanitými aktivitami a formami pomoci Charity seniorům. To vše prostřednictvím zajímavé výstavy velkoformátových fotografií s doplňujícími informacemi. Expozice byla připravena u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v roce 2012; od té doby putuje po republice, a nyní ji mohou vidět zájemci na Olomoucku. Výstava bude přístupná každý den od do Na pátek je připravena tradiční Noc kostelů, takže i v rámci jejího programu je možno fotky vidět. Nabízíme také možnost dohodnout se na termínu zhlédnutí v jiné době s pracovnicí Charity Olomouc, kontakt naleznete na Následně bude výstava představena v Tršicích (od 27. května do 2. června). Akce se koná ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velká Bystřice. Vychází , uzávěrka dalšího čísla Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na Farní webové stránky příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na Redakční rada: Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer, P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý. Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu farnosti. Cena: dle zvážení

5

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Vánoce 05/2014. Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Vánoce 05/2014. Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Vánoce 05/2014 Úvodní slovo Vánoce Historie a význam svátku Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Nejstarším svátkem křesťanství nejsou Vánoce, ale Velikonoce O Velikonocích

Více

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/14 XII. zastavení křížové cesty na Brádle ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Postní doba nás vybízí k obrácení navrácení na cestu Boží. Slyšíme na začátku doby postní,

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více