1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, Dvůr Králové nad Labem Telefonické spojení: Jarošová starostka, Blahovec místostarosta Bankovní spojení: Komerční banka, Dvůr Králové n/l č. ú.: /0100 ová adresa: Internetové stránky: Počet obyvatel k : 208 Počet obyvatel k : 208 Počet členů zastupitelstva v roce 2014: 7 Obec Vilantice je v roce 2014 členem Mikroregionu Hustířanka 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy ,99 99,99 Třída 2 Nedaňové příjmy 519,3 123,81 643,11 642,58 99,99 Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace 54,4 2274,5 2328,9 2328,9 100 Příjmy celkem 2430,7 2853, , ,48 99,99 Třída 5 Běžné výdaje 1595, , , ,97 99,93 Třída 6 Kapitálové výdaje ,05 599,95 598,03 99,67 Výdaje celkem 2390, , , ,90 Saldo: Příjmy výdaje 39,96 424,39 464,35 468,47 Třída 8 financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let 39,96 424,39 464,35 468,47 100,88 Financování celkem 39,96 424,39 464,35 468,47 100,88 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 212, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v březnu ) Hospodářská činnost Obec Vilantice nemá hospodářskou činnost

2 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na v sekci: závěrečný účet 2014 K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři starostky obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu. 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem , Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši Kč 5.620,, na volby OÚ a Senátu ve výši Kč 8.064,20, byly vráceny do státního rozpočtu dne poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % MPSV Aktivní politika zaměstnanosti KÚ KHK Volby do ,5 17,5 100 Evropského parlamentu KÚ KHK Volby OÚ a Senátu KÚ KHK Výkon státní ,4 54,4 100 správy KÚ KHK Územní plán ) Inventarizace majetku Byla provedena inventarizace majetku k Nebyly zjištěny rozdíly ani nedostatky (viz.inventarizační zpráva za rok 2014). 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilantice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina oddělení kontroly obcí a analýz KHK, ve složení: Machačová Jaroslava Bc. a Mgr. Bašová Kamila. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí u starostky obce. Ve Vilanticích dne

3 Předkládá: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. Účetní: Jana Řeháková DiS. starostka obce Vilantice: Dagmar Jarošová Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním úřadě ve Vilanticích nebo na internetových stránkách Přílohy: 1) Rozboru plnění rozpočtu 2) Sestava FIN 212M za období 12/2014 3) Rozvaha za období 12/2014 4) Výkaz zisků a ztrát za období 12/2014 5) Příloha účetní závěrky 12/2014 6) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok ) Inventarizační zpráva za rok 2014 Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na el.úřední desce: Sejmuto z el.úřední desky:

4 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: KOMENTÁŘ K ROZBORU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2014 Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a okomentováni v komentáři k rozboru plnění rozpočtu. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Rozdíl v příjmech mezi schváleným rozpočtem, rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben navýšením daňových příjmů a přijetí dotací ze SR na volby, od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti, na aktualizaci územního plánu a hlavně převodem mezi rozpočtovými účty (např.převod z ČNB do KB) Rozdíl v příjmech mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny. Rozpočet po změnách celkem: , Výsledek od počátku roku celkem: ,89, Rozdíl se týká položek /bez paragrafu/: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.požitků, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmu právnických osob, 1122 daň z příjmů PO 1211 daň z přidané hodnoty, 1351 odvod loterii a podobných her kromě výh.hrac.přístrojů, 1511 daň z nemovitosti 4111 neinvestiční přijaté transfery ze SRv rámci souhr.dot.vztahu 4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 4134 Převody z rozpočtových účtů ( Kč ,) 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Rozdíl se týká paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 212 M z období 12/2014/ 3399 ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostřed Využití volného času dětí a mládeže 3612 bytové hospodářství, 3613 nebytové hospodářství, 3632 pohřebnictví 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n., 3725 využití a zneškodňování komun. odpadů, 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozdíl ve výdajích mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny. Hlavní rozdíl vznikl převodem mezi rozpočtovými účty (např.převod z ČNB do KB) 1

5 Rozpočet po změnách celkem: , Výsledek od počátku roku celkem: ,98, Týká se paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 212 M z období 12/2014/ 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 silnice 2221 provoz veřejné silniční dopravy 2341 vodní díla v zemědělské krajině 3111 předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 činnosti knihovnické 3319 ostatní záležitosti kultury 3330 činnost registrovaných církví 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 3421 využití volného času dětí a mládeže 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3635 územní plánování 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 5512 požární ochrana dobrovolná část 6112 zastupitelstva obcí 6115 volby do zastupitelstev ÚSC 6117 volby do Evropského parlamentu 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 pojištění funkčně nespecifikované 6399 ostatní fin.operace ( Kč , převody mezi účty) 6402 finanční vypořádání minulých let 5212 ochrana obyvatelstva Položka 5901 nespecifikované rezervy ve výši Kč 1.000, je ponechán v upraveném rozpočtu, aniž by bylo na tuto položku v průběhu roku 2013 účtováno. Jedná se o povinnou rezervu dle zákona č. 118/2011 Sb. úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů Finanční zabezpečení krizových opatření účelem a) Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle zvláštního právního předpisu18). Za tímto 2

6 b) c) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vy čleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, se finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace vyčleňované ministerstvy a jinými ústředními správními úřady v rozpočtech kapitol považují za závazný ukazatel státního rozpočtu na příslušný rok, Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Použití finančních prostředků z této rezervy na předcházení krizových situací je možné pouze ve vazbě na mimořádné události podle zákona o in tegrovaném záchranném systému. Způsob použití rezervy upravuje vláda ve svém usnesení ke státnímu rozpočtu na příslušný rok. 3

7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vilantice, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Zástupci za Obec: Obec Vilantice Vilantice 101 Dagmar Jarošová starostka obce Jana Řeháková, Dis účetní Dvůr Králové nad Labem Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: kontroloři: Bc. Jaroslava Machačová Mgr. Kamila Bašová Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

8 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl v souladu s ustanovením 11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn, tj. od na elektronické úřední desce a na pevné úřední desce. V kontrolovaném období bylo provedeno a schváleno jedenáct rozpočtových změn. Rozpočtový výhled Obec má sestaven rozpočtový výhled do roku Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2014 zastupitelstvo obce schválilo jako přebytkový. Závazné ukazatele byly stanoveny v odvětvovém třídění. Výdaje ve výši , Kč, příjmy , Kč a financování ve výši , Kč. Závěrečný účet Bankovní výpis Inventurní soupis majetku a závazků Odměňování členů zastupitelstva Pokladní doklad Závěrečný účet za rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách od do Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena , protokol byl doložen. Kontrolovány bankovní výpisy č. 6/2014 a 12/2014 k ZBÚ vedenému u KB, a. s. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizačním plánem, inventarizační zprávou a její součástí je seznam identifikátorů. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Kontrolováno odměňování uvolněných a neuvolněných členů ZO za rok Odměny jsou v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. Byly kontrolovány pokladní doklady k níže uvedeným pokladním knihám. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Nebyly shledány nedostatky. Pokladní kniha (deník) Předložena pokladní kniha hlavní činnosti za měsíc červen a prosinec 2014, která je vedena v elektronické podobě. Příloha rozvahy Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k Rozvaha Předložen výkaz rozvahy sestavený k Účetní doklad Kontrolovány účetní doklady k výše uvedeným příslušným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

9 náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy. Nebyly shledány nedostatky. Předložen výkaz FiN 212M sestavený k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Předložen výkaz zisků a ztráty sestavený k Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy nájemní Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Obec v kontrolovaném období přijala následující dotace: neinvestiční dotace na náklady spojené s volbami do Evropského Parlamentu ve výši , Kč. Skutečné náklady , Kč a vratka ve výši 5 620, Kč vrácena poskytovateli dne (UZ 98187) neinvestiční dotace na náklady spojené s Senátu Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev ve výši , Kč. Skutečné náklady ,80 Kč a vratka ve výši 8 064,20 Kč vrácena poskytovateli dne (UZ98187) neinvestiční dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši , Kč. (UZ13234) investiční dotace od KHK ve výši , Kč na pořízení územních plánů obce Vilantice. Smlouva č. 14RRD ze dne Podíl dotace nesmí překročit 46,52%. Doba realizace od do Poskytovateli zasláno dílčí vyúčtování dne Obec uzavřela novou nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v č. p. 36 za účelem podnikání. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou od , nájemné bylo sjednáno ve výši 3 000, Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn od do Předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce za kontrolované období ze dne , , , , , , , , , a B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

10 C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.). II. Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,04 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,19 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

11 IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek Vilantice, dne :00:00 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: Bc. Jaroslava Machačová. kontrolor pověřený řízením přezkoumání. podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Mgr. Kamila Bašová. kontrolor. podpis kontrolora Tato zpráva o výsledku přezkoumání : je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší. s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Vilantice o počtu 6 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Dagmar Jarošová V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek. Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

12 Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše ,00 Kč. Dagmar Jarošová. starostka obce. podpis Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

13 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k IČO: Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, Dvůr Králové nad Labem Vilantice Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM , ,33 I Náklady z činnosti , ,33 1 Spotřeba materiálu (501) , ,20 2 Spotřeba energie (502) , ,40 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 132, ,00 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) ,00 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (511) , ,80 9 Cestovné (512) , ,00 10 Náklady na reprezentaci (513) 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) 12 Ostatní služby (518) , ,93 13 Mzdové náklady (521) , ,00 14 Zákonné sociální pojištění (524) , ,00 15 Jiné sociální pojištění (525) 853,00 766,00 16 Zákonné sociální náklady (527) 300, ,00 17 Jiné sociální náklady (528) 18 Daň silniční (531) 19 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 100,00 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 Jiné pokuty a penále (542) 24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) , ,00 25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) , ,00 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 31 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) ,90 36 Ostatní náklady z činnosti (549) 805, ,00 II Finanční náklady 1 Prodanné cenné papíry a podíly (561) 2 Úroky (562) 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) III Náklady na transfery , ,00 2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) , ,00 V Daň z příjmů , ,00 1 Daň z příjmů (591) , ,00 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :39:25

14 Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky SU (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , ,18 I Výnosy z činnosti , ,11 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 1 200,00 2 Výnosy z prodeje služeb (602) , ,00 3 Výnosy z pronájmu (603) , ,61 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 144, ,00 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 2 170, ,00 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 10 Jiné pokuty a penále (642) 11 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 12 Výnosy z prodeje materiálu (644) 5 000,00 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 16 Čerpání fondů (648) 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) , ,50 II Finanční výnosy 3 135, ,25 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 2 Úroky (662) 3 113, ,60 3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) 21,81 48,65 IV 2 Výnosy z transferů , ,60 Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) , ,60 V Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,22 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681) , ,00 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) , ,92 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) , ,15 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) , ,26 (688) 7 104, ,89 1 Výsledek hospodaření před zdaněním , ,85 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,85 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :39:25

15 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k IČO: Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, Dvůr Králové nad Labem Vilantice Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,45 A Stálá aktiva , , , ,25 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) , , , ,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) , ,00 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) 10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,25 1 Pozemky (031) , , ,46 2 Kulturní předměty (032) , , ,00 3 Stavby (021) , , , ,54 4 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022) , , , ,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,00 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , , ,25 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

16 Číslo pol. I II Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE , , , , , ,00 NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva , , , , , , , , ,00 10 Ostatní zásoby (139) , , , , , ,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) Pohledávky za zaměstnanci (335) Sociální zabezpečení (336) Zdravotní pojištění (337) Důchodové spoření (338) Daň z příjmů (341) Jiné přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení (344) (346) (348) (361) 24 Pevné termínové operace a opce (363) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (371) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 31 Dohadné účty aktivní (388) , ,00 26 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) , ,00 32 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek ,11 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) , ,20 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) , , ,20 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna (261) , , ,00 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

17 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,45 C Vlastní kapitál , ,10 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky (401) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Kurzové rozdíly (405) , , , ,22 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) , ,56 6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy minulých období (408) II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy (419) III. Výsledek hospodaření , ,49 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,85 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 3 Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432) , ,64 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

18 Číslo pol. D I. 1 II III Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Cizí zdroje , ,35 Rezervy Rezervy (441) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (451) , ,00 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Název položky Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky SU (453) (455) (456) (457) (459) 1 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ,00 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (458) Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) ,00 Krátkodobé závazky , ,35 Krátkodobé úvěry (281) Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) Jiné krátkodobé půjčky (289) Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé přijaté zálohy (324) Závazky z dělené správy (325) 9 177, ,55 240,00 160,00 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 12 Sociální zabezpečení (336) 9 872, ,00 15 Daň z příjmů (341) , ,00 16 Jiné přímé daně (342) 5 130, ,00 17 Daň z přidané hodnoty (343) Zaměstnanci (331) Jiné daně a poplatky (344) 20 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 21 (347) , ,00 13 Zdravotní zabezpečení (337) 6 248,00 14 Důchodové spoření (338) Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) 28 Krátkodobé závazky z ručení (362) 29 Pevné termínové operace a opce (363) 31 Závazky z finančního zajištění (366) 32 Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) 33 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372) 34 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 35 Výdaje příštích období (383) 36 Výnosy příštích období (384) 37 Dohadné účty pasivní (389) 38 Ostatní krátkodobé závazky (378) , , , ,00 109,00 100,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

19 IČO: Název: Sídlo: A.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k Obec Vilantice Vilantice čp. 101, Dvůr Králové nad Labem Vilantice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Při zpracování účetní závěrky za období 12/2014 postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména: zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění vyhláškou č. 383/2009 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 449/2009 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 323/2002 Sb., v platném znění, českými účetními standardy. Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. V roce 2014 došlo ke změně odpisového plánu, byla zrušena 5% zůstatková cena odpisové plány jsou přepočítány s nulovým zůstatkem. DDM v pořizovací ceně účtujeme do spotřeby a evidujeme na podrozvahových účtech. Majetek v hodnětě od do vedeme na účtu 028 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :36:15

20 A.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I P.II P.III P.IV P.VI P.VII P.VII Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Ostatní majetek 903 Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky 911 Vyřazené závazky 912 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 Dlouhodobé podmíněné závazky zposkytnutých garancí ostatních 984 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 Vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , , , , , , , ,44 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :36:15

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014

PŘÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h21m23s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Skupinový vodovod Dobrochov (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00283789 Název: Obec Bohuslavice u Zlína A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00273295 Obec Žernov Žernov čp. 112, 552 03 Žernov Netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Oproti

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00273295 Název: Městys Žernov Sídlo: Žernov čp. 112, 552 03 Žernov A.1. Netýká se nás A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA. Obec Nové Syrovice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. Informace podle 7 odst.

PŘÍLOHA. Obec Nové Syrovice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. Informace podle 7 odst. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 290009 Název: Obec Nové Syrovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70154554 Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: Chomutice 4, Chomutice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00600890 Název: Obec Žákovice Sídlo: Žákovice 100, 753 54 Žákovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) "Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví

Licence: D03D XCRGUPXA / PXA ( / ) Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70829462 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00544566 Název: Obec Pravcice @U=721. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

Příloha sestavený k..05 05 IČO: 705450 Název: Svazek obcí STRŽ Sídlo: Světnov čp. 6, 59 0 Světnov A.. ne A.. ne A.. ne Informace podle 7 odst. zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272647 Obec Heřmanice Heřmanice čp. 13, 552 12 Heřmanice sestavený k 31.3.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00260878 Název: Obec Jestřebí Sídlo: Jestřebí čp. 142, 471 61 Jestřebí A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00572314 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Čečovice Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00368067 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Olšany Účetní

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2014 14:23:43 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 32 693 774,44 2 952

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. Netýká se A. Beze změny A. 00372161 Osvětová beseda Libňatov Libňatov, 542 36 Libňatov Hlavní činnost sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00252620 Obec Oldřichov Oldřichvo čp. 31, 391 43 Oldřichov Oldřichvo sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom,že by byl porušen princip

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00288586 Název: Obec Otaslavice Sídlo: Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014

PŘÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Martina Douděrová Okamžik sestavení: 01.02.2015 16h14m 2s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :00235504 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Krakovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00600261 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepředpokládá

Více

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 15.07.2013 13:48:50 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 10 342 997 9

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2016 IČO: 260576 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Jablonné v Podještědí

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00277711 Název: Obec Čermná Sídlo: Čermná čp. 40, 543 77 Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hradiště Účetní

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍLOHA za období : 12/2014. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) " " Licence:DF4B ****** u C R - G O RDI C s O F T W ARE UCRGUPXA 12112014 Okamžik sestavení: 19.02.2015 21h31m27s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :240001 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Žitovlice

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47884550 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ludíkov Účetní

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Licence: DDGT XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DDGT XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00259918 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Konstantinovy

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636215 Obec Dolní Těšice Dolní Těšice čp. 11, 753 53 Dolní Těšice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

Více

Licence: D12G XCRGUPXA / PXA (20032014 / 05032014)

Licence: D12G XCRGUPXA / PXA (20032014 / 05032014) 1. PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Licence: D27B XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D27B XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00300667 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Slavkov Neočekává

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / Obecní úřad Kněžpole =711. A.1. Informace podle 7 odst.

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / Obecní úřad Kněžpole =711. A.1. Informace podle 7 odst. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00291013 Název: Obecní úřad Kněžpole =711. A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Licence: DXNU XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DXNU XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00240290 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Klecany Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252522 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městys Malšice Účetní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Grymov

PŘÍLOHA za období : 12/2014. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Grymov Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h19m18s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :00636231 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Grymov (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.1.

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 5.2. 2015 14:05:08 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti a proto používá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: veřejná správa IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :57:54. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: veřejná správa IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :57:54. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 3.2.2016 11:18:03 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 78 432 638,78 11 368

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 9.2.2015 9:39:52 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: D756 XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D756 XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00260479 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Dubá Účetní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Lupenice Sídlo: Lupenice 62 517 41 Kostelec nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00579114 sestavená k 31.03.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00303763 Obec Halenkov Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:43 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75016630 Název: Základní škola a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod Sídlo: Vernéřovice čp. 201, 549 82 Vernéřovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Okamžik sestavení: 31.3.2015 9:56:49 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 30. září

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2015 IČO: 70864497 Název: Mikroregion Roketnice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA. Olomoucký kraj. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2015 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Olomoucký kraj. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2015 IČO: Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2015 IČO: 60609460 Název: Olomoucký kraj A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více