1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, Dvůr Králové nad Labem Telefonické spojení: Jarošová starostka, Blahovec místostarosta Bankovní spojení: Komerční banka, Dvůr Králové n/l č. ú.: /0100 ová adresa: Internetové stránky: Počet obyvatel k : 208 Počet obyvatel k : 208 Počet členů zastupitelstva v roce 2014: 7 Obec Vilantice je v roce 2014 členem Mikroregionu Hustířanka 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy ,99 99,99 Třída 2 Nedaňové příjmy 519,3 123,81 643,11 642,58 99,99 Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace 54,4 2274,5 2328,9 2328,9 100 Příjmy celkem 2430,7 2853, , ,48 99,99 Třída 5 Běžné výdaje 1595, , , ,97 99,93 Třída 6 Kapitálové výdaje ,05 599,95 598,03 99,67 Výdaje celkem 2390, , , ,90 Saldo: Příjmy výdaje 39,96 424,39 464,35 468,47 Třída 8 financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let 39,96 424,39 464,35 468,47 100,88 Financování celkem 39,96 424,39 464,35 468,47 100,88 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 212, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v březnu ) Hospodářská činnost Obec Vilantice nemá hospodářskou činnost

2 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na v sekci: závěrečný účet 2014 K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři starostky obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu. 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem , Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši Kč 5.620,, na volby OÚ a Senátu ve výši Kč 8.064,20, byly vráceny do státního rozpočtu dne poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % MPSV Aktivní politika zaměstnanosti KÚ KHK Volby do ,5 17,5 100 Evropského parlamentu KÚ KHK Volby OÚ a Senátu KÚ KHK Výkon státní ,4 54,4 100 správy KÚ KHK Územní plán ) Inventarizace majetku Byla provedena inventarizace majetku k Nebyly zjištěny rozdíly ani nedostatky (viz.inventarizační zpráva za rok 2014). 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilantice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina oddělení kontroly obcí a analýz KHK, ve složení: Machačová Jaroslava Bc. a Mgr. Bašová Kamila. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí u starostky obce. Ve Vilanticích dne

3 Předkládá: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. Účetní: Jana Řeháková DiS. starostka obce Vilantice: Dagmar Jarošová Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním úřadě ve Vilanticích nebo na internetových stránkách Přílohy: 1) Rozboru plnění rozpočtu 2) Sestava FIN 212M za období 12/2014 3) Rozvaha za období 12/2014 4) Výkaz zisků a ztrát za období 12/2014 5) Příloha účetní závěrky 12/2014 6) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok ) Inventarizační zpráva za rok 2014 Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na el.úřední desce: Sejmuto z el.úřední desky:

4 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: KOMENTÁŘ K ROZBORU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2014 Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a okomentováni v komentáři k rozboru plnění rozpočtu. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Rozdíl v příjmech mezi schváleným rozpočtem, rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben navýšením daňových příjmů a přijetí dotací ze SR na volby, od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti, na aktualizaci územního plánu a hlavně převodem mezi rozpočtovými účty (např.převod z ČNB do KB) Rozdíl v příjmech mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny. Rozpočet po změnách celkem: , Výsledek od počátku roku celkem: ,89, Rozdíl se týká položek /bez paragrafu/: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.požitků, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmu právnických osob, 1122 daň z příjmů PO 1211 daň z přidané hodnoty, 1351 odvod loterii a podobných her kromě výh.hrac.přístrojů, 1511 daň z nemovitosti 4111 neinvestiční přijaté transfery ze SRv rámci souhr.dot.vztahu 4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 4134 Převody z rozpočtových účtů ( Kč ,) 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Rozdíl se týká paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 212 M z období 12/2014/ 3399 ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostřed Využití volného času dětí a mládeže 3612 bytové hospodářství, 3613 nebytové hospodářství, 3632 pohřebnictví 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n., 3725 využití a zneškodňování komun. odpadů, 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací, ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozdíl ve výdajích mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny. Hlavní rozdíl vznikl převodem mezi rozpočtovými účty (např.převod z ČNB do KB) 1

5 Rozpočet po změnách celkem: , Výsledek od počátku roku celkem: ,98, Týká se paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 212 M z období 12/2014/ 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 silnice 2221 provoz veřejné silniční dopravy 2341 vodní díla v zemědělské krajině 3111 předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 činnosti knihovnické 3319 ostatní záležitosti kultury 3330 činnost registrovaných církví 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 3421 využití volného času dětí a mládeže 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3635 územní plánování 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 5512 požární ochrana dobrovolná část 6112 zastupitelstva obcí 6115 volby do zastupitelstev ÚSC 6117 volby do Evropského parlamentu 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 pojištění funkčně nespecifikované 6399 ostatní fin.operace ( Kč , převody mezi účty) 6402 finanční vypořádání minulých let 5212 ochrana obyvatelstva Položka 5901 nespecifikované rezervy ve výši Kč 1.000, je ponechán v upraveném rozpočtu, aniž by bylo na tuto položku v průběhu roku 2013 účtováno. Jedná se o povinnou rezervu dle zákona č. 118/2011 Sb. úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů Finanční zabezpečení krizových opatření účelem a) Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle zvláštního právního předpisu18). Za tímto 2

6 b) c) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vy čleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, se finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace vyčleňované ministerstvy a jinými ústředními správními úřady v rozpočtech kapitol považují za závazný ukazatel státního rozpočtu na příslušný rok, Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Použití finančních prostředků z této rezervy na předcházení krizových situací je možné pouze ve vazbě na mimořádné události podle zákona o in tegrovaném záchranném systému. Způsob použití rezervy upravuje vláda ve svém usnesení ke státnímu rozpočtu na příslušný rok. 3

7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vilantice, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Zástupci za Obec: Obec Vilantice Vilantice 101 Dagmar Jarošová starostka obce Jana Řeháková, Dis účetní Dvůr Králové nad Labem Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: kontroloři: Bc. Jaroslava Machačová Mgr. Kamila Bašová Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

8 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl v souladu s ustanovením 11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn, tj. od na elektronické úřední desce a na pevné úřední desce. V kontrolovaném období bylo provedeno a schváleno jedenáct rozpočtových změn. Rozpočtový výhled Obec má sestaven rozpočtový výhled do roku Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2014 zastupitelstvo obce schválilo jako přebytkový. Závazné ukazatele byly stanoveny v odvětvovém třídění. Výdaje ve výši , Kč, příjmy , Kč a financování ve výši , Kč. Závěrečný účet Bankovní výpis Inventurní soupis majetku a závazků Odměňování členů zastupitelstva Pokladní doklad Závěrečný účet za rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách od do Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena , protokol byl doložen. Kontrolovány bankovní výpisy č. 6/2014 a 12/2014 k ZBÚ vedenému u KB, a. s. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizačním plánem, inventarizační zprávou a její součástí je seznam identifikátorů. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Kontrolováno odměňování uvolněných a neuvolněných členů ZO za rok Odměny jsou v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. Byly kontrolovány pokladní doklady k níže uvedeným pokladním knihám. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Nebyly shledány nedostatky. Pokladní kniha (deník) Předložena pokladní kniha hlavní činnosti za měsíc červen a prosinec 2014, která je vedena v elektronické podobě. Příloha rozvahy Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k Rozvaha Předložen výkaz rozvahy sestavený k Účetní doklad Kontrolovány účetní doklady k výše uvedeným příslušným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

9 náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy. Nebyly shledány nedostatky. Předložen výkaz FiN 212M sestavený k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Předložen výkaz zisků a ztráty sestavený k Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy nájemní Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Obec v kontrolovaném období přijala následující dotace: neinvestiční dotace na náklady spojené s volbami do Evropského Parlamentu ve výši , Kč. Skutečné náklady , Kč a vratka ve výši 5 620, Kč vrácena poskytovateli dne (UZ 98187) neinvestiční dotace na náklady spojené s Senátu Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev ve výši , Kč. Skutečné náklady ,80 Kč a vratka ve výši 8 064,20 Kč vrácena poskytovateli dne (UZ98187) neinvestiční dotace od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši , Kč. (UZ13234) investiční dotace od KHK ve výši , Kč na pořízení územních plánů obce Vilantice. Smlouva č. 14RRD ze dne Podíl dotace nesmí překročit 46,52%. Doba realizace od do Poskytovateli zasláno dílčí vyúčtování dne Obec uzavřela novou nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v č. p. 36 za účelem podnikání. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou od , nájemné bylo sjednáno ve výši 3 000, Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn od do Předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce za kontrolované období ze dne , , , , , , , , , a B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

10 C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.). II. Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření Obec Vilantice za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,04 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,19 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

11 IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek Vilantice, dne :00:00 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: Bc. Jaroslava Machačová. kontrolor pověřený řízením přezkoumání. podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Mgr. Kamila Bašová. kontrolor. podpis kontrolora Tato zpráva o výsledku přezkoumání : je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší. s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Vilantice o počtu 6 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Dagmar Jarošová V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek. Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

12 Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše ,00 Kč. Dagmar Jarošová. starostka obce. podpis Pivovarské nám tel.: Hradec Králové

13 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k IČO: Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, Dvůr Králové nad Labem Vilantice Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM , ,33 I Náklady z činnosti , ,33 1 Spotřeba materiálu (501) , ,20 2 Spotřeba energie (502) , ,40 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 132, ,00 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) ,00 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (511) , ,80 9 Cestovné (512) , ,00 10 Náklady na reprezentaci (513) 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) 12 Ostatní služby (518) , ,93 13 Mzdové náklady (521) , ,00 14 Zákonné sociální pojištění (524) , ,00 15 Jiné sociální pojištění (525) 853,00 766,00 16 Zákonné sociální náklady (527) 300, ,00 17 Jiné sociální náklady (528) 18 Daň silniční (531) 19 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 100,00 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 Jiné pokuty a penále (542) 24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) , ,00 25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) , ,00 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 31 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) ,90 36 Ostatní náklady z činnosti (549) 805, ,00 II Finanční náklady 1 Prodanné cenné papíry a podíly (561) 2 Úroky (562) 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) III Náklady na transfery , ,00 2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) , ,00 V Daň z příjmů , ,00 1 Daň z příjmů (591) , ,00 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :39:25

14 Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky SU (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost , ,18 I Výnosy z činnosti , ,11 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 1 200,00 2 Výnosy z prodeje služeb (602) , ,00 3 Výnosy z pronájmu (603) , ,61 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 144, ,00 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 2 170, ,00 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 10 Jiné pokuty a penále (642) 11 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 12 Výnosy z prodeje materiálu (644) 5 000,00 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 16 Čerpání fondů (648) 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) , ,50 II Finanční výnosy 3 135, ,25 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 2 Úroky (662) 3 113, ,60 3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) 21,81 48,65 IV 2 Výnosy z transferů , ,60 Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) , ,60 V Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,22 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681) , ,00 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) , ,92 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) , ,15 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) , ,26 (688) 7 104, ,89 1 Výsledek hospodaření před zdaněním , ,85 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,85 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :39:25

15 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k IČO: Název: Obec Vilantice Sídlo: Vilantice čp. 101, Dvůr Králové nad Labem Vilantice Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,45 A Stálá aktiva , , , ,25 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) , , , ,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) , ,00 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) 10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,25 1 Pozemky (031) , , ,46 2 Kulturní předměty (032) , , ,00 3 Stavby (021) , , , ,54 4 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022) , , , ,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,00 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , , ,25 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

16 Číslo pol. I II Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE , , , , , ,00 NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva , , , , , , , , ,00 10 Ostatní zásoby (139) , , , , , ,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) Pohledávky za zaměstnanci (335) Sociální zabezpečení (336) Zdravotní pojištění (337) Důchodové spoření (338) Daň z příjmů (341) Jiné přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení (344) (346) (348) (361) 24 Pevné termínové operace a opce (363) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (371) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 31 Dohadné účty aktivní (388) , ,00 26 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) , ,00 32 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek ,11 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) , ,20 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) , , ,20 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna (261) , , ,00 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

17 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,45 C Vlastní kapitál , ,10 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky (401) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Kurzové rozdíly (405) , , , ,22 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) , ,56 6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy minulých období (408) II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy (419) III. Výsledek hospodaření , ,49 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,85 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 3 Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432) , ,64 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

18 Číslo pol. D I. 1 II III Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Cizí zdroje , ,35 Rezervy Rezervy (441) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (451) , ,00 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Název položky Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky SU (453) (455) (456) (457) (459) 1 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ,00 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (458) Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) ,00 Krátkodobé závazky , ,35 Krátkodobé úvěry (281) Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) Jiné krátkodobé půjčky (289) Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé přijaté zálohy (324) Závazky z dělené správy (325) 9 177, ,55 240,00 160,00 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 12 Sociální zabezpečení (336) 9 872, ,00 15 Daň z příjmů (341) , ,00 16 Jiné přímé daně (342) 5 130, ,00 17 Daň z přidané hodnoty (343) Zaměstnanci (331) Jiné daně a poplatky (344) 20 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 21 (347) , ,00 13 Zdravotní zabezpečení (337) 6 248,00 14 Důchodové spoření (338) Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) 28 Krátkodobé závazky z ručení (362) 29 Pevné termínové operace a opce (363) 31 Závazky z finančního zajištění (366) 32 Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) 33 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372) 34 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 35 Výdaje příštích období (383) 36 Výnosy příštích období (384) 37 Dohadné účty pasivní (389) 38 Ostatní krátkodobé závazky (378) , , , ,00 109,00 100,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :23:45

19 IČO: Název: Sídlo: A.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k Obec Vilantice Vilantice čp. 101, Dvůr Králové nad Labem Vilantice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Při zpracování účetní závěrky za období 12/2014 postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména: zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění vyhláškou č. 383/2009 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 449/2009 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 323/2002 Sb., v platném znění, českými účetními standardy. Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. V roce 2014 došlo ke změně odpisového plánu, byla zrušena 5% zůstatková cena odpisové plány jsou přepočítány s nulovým zůstatkem. DDM v pořizovací ceně účtujeme do spotřeby a evidujeme na podrozvahových účtech. Majetek v hodnětě od do vedeme na účtu 028 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :36:15

20 A.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I P.II P.III P.IV P.VI P.VII P.VII Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Ostatní majetek 903 Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky 911 Vyřazené závazky 912 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 Dlouhodobé podmíněné závazky zposkytnutých garancí ostatních 984 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 Vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , , , , , , , ,44 Finanční okruhy Účetnictví (Vilantice), verze: z :36:15

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : 312. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více