Ochrana autorských práv a osobních údajů v dokumentech umístěných v cloudu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana autorských práv a osobních údajů v dokumentech umístěných v cloudu"

Transkript

1 Ochrana autorských práv a osobních údajů v dokumentech umístěných v cloudu Abstrakt Jitka Koubalíková Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, Fenoménem současné doby je ukládání dat do cloudových úložišť. Odtud je možné informace získávat a sdílet s dalšími uživateli. Data jsou uložená ve vzdálených serverovnách a je možné se k nim připojit prostřednictvím internetového připojení. Ve webovém prohlížeči zadáváme pouze správnou adresu serveru a přihlašovací jméno a heslo. Na tomto principu obvykle funguje přístup k elektronickým informačním zdrojům například v knihovnách na vysokých školách. V souvislosti s rychlým a snadným přístupem k autorským dílům a dalším uloženým údajům se rozdmýchávají diskuze na téma bezpečnosti a ochrany autorských práv. Dalším bodem je ochrana osobních údajů, které se nachází v cloudových úložištích. Při používání elektronických informačních zdrojů z těchto technologií vznikají zásadní otázky v oblasti počítačového práva i práva duševního vlastnictví. Jakým právem se kupříkladu bude řídit porušení autorského práva, pokud je zdroj používán v České republice, ale uložený na serveru v Dublinu? Mohou být osobní údaje pocházející z České republiky uloženy na serverech, které se fyzicky nacházejí mimo území Evropské unie? Celý tento článek je založen na zkušenostech s využíváním elektronických zdrojů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Komunikace a tok informací mezi studenty a učiteli je zajišťován službou Office 365 od společnosti Microsoft. Vyučující ukládají svá autorská díla, která chtějí studentům poskytnout, do cloudové služby OneDrive a sdílí je se studenty. Knihovna poskytuje čtenářům elektronické informační zdroje přes službu virtuální ekonomické knihovny Econlib. 1

2 1 ÚVOD Fenoménem současné doby je ukládání dat do cloudových úložišť. Odtud je možné informace využívat a sdílet s dalšími uživateli. Data jsou uložena ve vzdálených serverovnách a je možné se k nim připojit prostřednictvím internetového připojení. Ve webovém prohlížeči zadáváme pouze přesnou adresu serveru a přihlašovací jméno a heslo. Na tomto principu obvykle funguje přístup k elektronickým informačním zdrojům například v knihovnách na vysokých školách. V souvislosti s rychlým a snadným přístupem k autorským dílům a dalším uloženým údajům se rozdmýchávají diskuze na téma bezpečnosti a ochrany autorských práv a osobních údajů, které se nachází v cloudových úložištích. Při používání elektronických informačních zdrojů z těchto technologií vznikají zásadní otázky v oblasti počítačového práva i práva duševního vlastnictví. Jakým právem se kupříkladu bude řídit porušení práva, pokud je zdroj používán v České republice, ale uložený na serveru v Dublinu? Mohou být osobní údaje pocházející z České republiky uloženy na serverech, které se fyzicky nacházejí mimo území Evropské unie? Celý tento článek čerpá z využívání elektronických zdrojů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Komunikace a tok informací mezi studenty a učiteli je zajišťována službou Office 365 od společnosti Microsoft. Vyučující ukládají svá autorská díla, která chtějí studentům poskytnout, do cloudové služby OneDrive a sdílí je se studenty. Knihovna poskytuje čtenářům elektronické informační zdroje přes službu virtuální ekonomické knihovny Econlib. 2 CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ ONEDRIVE Vysoká škola ekonomická v Praze využívá službu společnosti Microsoft, Office 365, jako nástroj sjednocené komunikace. V rámci této služby mají studenti i zaměstnanci možnost spravovat své y v prostředí Outlook Web App. Pro události je připravena aplikace Kalendář, které povinnosti nejen dokáže strukturovat, ale ve zvoleném čase na událost vizuálně i zvukem upozornit. Dokumenty jsou ukládány do cloudového úložiště OneDrive. Toto úložiště slouží nejen k zálohování dokumentů, ale také je možné dokumenty uložené v OneDrive sdílet s kýmkoli, například prostřednictvím odkazu na webovou stránku v u. Na tomto místě je třeba podotknout, že prostřednictvím webového rozhraní služby Office 365 si mohou uživatelé spojení s Vysokou školou ekonomickou v Praze stáhnout kancelářský balík MS Office 2

3 v tzv. desktop verzi. Tato situace mírně komplikuje samotné vymezení poskytované služby, což bude vysvětleno později. OneDrive a další služby fungují na principu, kdy si škola objedná (je označována jako objednatel) službu ve formě poskytnutí prostoru v datacentru, kam může virtuálně ukládat své dokumenty a následně je využívat. Zároveň škola požaduje veškerou správu a údržbu tohoto zařízení a předem domluvenou dostupnost. Dokumenty mají být přístupné kdykoli a odkudkoli prostřednictvím internetového připojení a jediným požadovaným instalovaným software v zařízení je internetový prohlížeč (např.: Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Dostupnost jako taková není nikdy garantována 24/7, ale je uváděno 99,9%, pokud se nestane nic mimořádného. Podstatné je, že objednatel služby převádí odpovědnost za provoz své IT infrastruktury na poskytovatele. V našem zmiňovaném příkladu je objednatelem Vysoká škola ekonomická v Praze a poskytovatelem služby, Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Dublinu. Vyjmenované vlastnosti jsou typické pro technologii, která se označuje jako Cloud Computing. Předmětem je poskytování software jako služby. Tato forma je nazývána Software as a Service a je označována zkratkou SaaS. Jedná se o základní modul Cloud Computingu. Data jsou ukládána do data center formou hostingu a využívaný software je označován jako hostovaný software. Tento software je umístěn na serverech poskytovatele. Ten provádí jeho správu a údržbu a poskytuje objednateli licenci k jeho užívání. Objednateli (v našem případě univerzitě) tak odpadá nutnost řešit hardware, za který plně odpovídá poskytovatel. Forma, kdy je kombinovaný software poskytovaný jako služba se software, který může být objednatelem (Vysoká škola ekonomická v Praze a její studenti a zaměstnanci) instalován lokálně do jejich počítačů, je nazývána Software plus Service. V IT problematice jsou velice oblíbené nejrůznější zkratky, proto je tato forma známá pod označením S + S. Mnohé výhody, které cloud computing přináší, jdou ruku v ruce spolu s určitými nevýhodami, které spočívají především v nezodpovězených otázkách, než že by byly překážkou ve využívání cloudových služeb. Data jsou obvykle ukládána do velkých datových center. V našem případě byla jako poskytovatel vybrána společnost Microsoft. Microsoft vlastní úložiště v různých částech světa. Obvykle se uvádí jako úložiště pro evropská data datacentrum v Dublinu. Dokumenty tedy v našem případě vznikly v České republice a z České republiky byla také uložena. Úložiště se ovšem fyzicky nachází v Dublinu. Vzniká takto mezinárodní prvek, kdy pochází každá smluvní strana z jiné země a spadá tak pod 3

4 jurisdikci jiného státu. V tomto vztahu je zásadním prvkem, kde se nachází úložiště 1, tedy na území kterého státu jsou data uložena. 2 Pokud si strany ve smlouvě nesjednaly něco jiného, pak se použijí tzv. kolizní normy mezinárodního práva soukromého. V případě, že by se strany dohodly, kde a podle jakého práva se bude jich vztah řešit, pak má tato dohoda přednost. Volba práva dává smluvním stranám větší právní jistotu, protože dohledávání argumentů podle norem mezinárodního práva soukromého se mnohdy jeví jako poměrně obtížné. Dále si mohou smluvní strany sjednat, který soud bude příslušný pro řešení případných sporů. Ve smlouvě by tedy mohlo být uvedeno, že veškeré spory budou rozhodovány u obecního soudu poskytovatele. V našem konkrétním případě je úložiště na území Irska a smlouva se řídí irským právem. Pokud bude, v případě sporu, žalována společnost Microsoft Ireland Operations Limited, buse se spor řešit před soudem v Irsku. Pokud bude společnost Microsoft Ireland Operations Limited žalovat Vysokou školu ekonomickou v Praze, bude se spor řídit českým právem. 3 Na tomto místě je důležité zmínit, že velice často se jedná o tzv. formulářové smlouvy. Objednatel buď přistoupí na všechny podmínky ve smlouvě, nebo prostě smlouvu neuzavře. Nemá žádný prostor pro vyjednávání podmínek a dalších náležitostí smlouvy. Ve většině případů je v těchto smlouvách stanoveno, že smluvní vztah se neřídí českým právem a ani případný spor nebude řešen před českým soudem. Vždy se doporučuje dobře zvážit všechny části smlouvy a především v souvislosti s odpovědností za škody. Jaká je maximální limitace náhrady škody na straně poskytovatele, která je vázána na ztrátu dat či nedostupnost služeb? Ve smlouvě může být například opomenut ušlý zisk, což by ukazovalo na to, že se jedná o nerovný vztah. Ovšem s ohledem na ekonomickou sílu smluvních stran by pravděpodobně český soud k takové limitaci nepřihlížel. V praxi však o takové otázce český soud často nebude vůbec rozhodovat, protože se obvykle použije cizí právní řád a spor se bude odehrávat v cizí zemi před cizím soudem. Český soud by v této oblasti rozhodoval pouze tehdy, pokud poskytovatelem cloudových služeb bude česká firma, která poskytuje úložiště na území ČR, a smlouva se bude řídit českým právem. 4 1 Článek 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 3 JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN , strana JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN , strana 317 4

5 V případě pozorného zkoumání licenční smlouvy je také vhodné se zaměřit na to, jaké dáváme poskytovateli možnosti v souvislosti s nakládáním s našimi daty. Někteří velcí poskytovatelé (Google) uvádí, že mohou využít naše uložená data k propagaci nebo s nimi jinak manipulovat. Zásadou v tomto případě je, pokud máme uložené v cloudovém úložišti naše autorské dílo, jako je například prezentace určená studentům pro naši konkrétní přednášku, pak autorem pochopitelně zůstává fyzická osoba, která dílo vytvořila. 5 Microsoft ve své licenční smlouvě i na svých webových stránkách určených pro podporu svých zákazníků uvádí, že data zůstávají ve vlastnictví klienta, tedy v našem případě Vysoké školy ekonomické v Praze. 3 VIRTUÁLNÍ EKONOMICKÁ KNIHOVNA Dalším nástrojem, který pracuje na bázi cloudu a je využíván na Vysoké škole ekonomické v Praze je elektronická knihovna. Econlib je virtuální ekonomická knihovna, která se snaží zajistit přístup k různým informačním zdrojům prostřednictvím internetu. Některé informační zdroje jsou dostupné odkudkoli prostřednictvím internetového prohlížeče a zadáním přihlašovacího jména a hesla, které studenti a zaměstnanci běžně používají pro přihlášení do informačního systému školy (ISIS). Další informační zdroje jsou dostupné z interní počítačové sítě školy, jako například Codexis apod. Informace získané z těchto virtuálních zdrojů podléhají podobným pravidlům jako například ty klasické v papírové podobě, proto stále jsou autorským dílem a vztahuje se na ně mimo jiné povinnost přesných citací. Podobně bychom měli přistupovat k dokumentům s informacemi na již zmiňovaném OneDrive. Kromě přesného sdílení konkrétním osobám je možné dokumenty poskytovat veřejně přes odkaz umístěný kdekoli na jakékoli webové stránce nebo v ové konverzaci. Přesto, že je dílo poskytováno veřejně, stále je dílem konkrétního autora, pokud je znám. Ve OneDrive je vždy uveden u dokumenty jako autor ten, kdo ukládá dokument do úložiště (je přihlášen ve webovém prohlížeči pod svým uživatelským jménem a heslem). Proto je důležité pátrat po skutečném autorovi díla, který bude uveden přímo v dokumentu. Autorské právo k dílu vzniká v okamžiku, kdy je toto dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, tedy i v elektronické. 6 Dílem ve smyslu autorského zákona se pak rozumí dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. 7 5 Podle 5 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 6 Podle zásad Bernské úmluvy. BERNSKÁ ÚMLUVA o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září

6 Podle autorského zákona lze zpřístupňování díla v nehmotné podobě po drátě nebo bezdrátově označit za sdělování veřejnosti, kdy kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. 8 Nutnost již zmíněných citací je zakotvena již Bernskou úmluvou z roku Tato úmluva ve svém článku 10 uvádí, že citace z díla, které bylo oprávněně zpřístupněno veřejnosti včetně citací z novinových článků a z časopisů ve formě tiskových přehledů, jsou dovoleny s podmínkou, že jsou v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu odůvodněném sledovaným účelem. Literární dílo je možné užívat pro potřeby názorného vyučování v publikacích, ve vysílání rozhlasem či televizí anebo ve zvukových či obrazových záznamech s podmínkou, že takové užití je v souladu s poctivými zvyklostmi. 9 Náležitosti vyučování určuje v českém prostředí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve svém 12. Zároveň Bernská úmluva jasně stanovuje při citacích a užití povinnost uvést pramen a jméno autora, pokud je obsaženo v daném pramenu BEZPEČNOST DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CLOUDU Veškerá naše data jsou uložena v datovém centru, které by mělo být chráněno proti nejrůznějším vlivům nebo útokům. Poskytovatel musí zajistit dostatečnou antivirovou a firewallovou ochranu. Zároveň je velký důraz na bezpečnost kladen již při samotné stavbě datového centra. Zabezpečení by se mnohdy dalo přirovnat k zabezpečení jaderných elektráren. Jsou stavěny s ohledem na nízkou pravděpodobnost vzniku povodní v oblasti. Před stavbou se také zkoumá možnost vzniku zemětřesení. Při provozu musí být zajištěna fyzická ochrana před vniknutím nepovolaných osob. Zároveň jsou přijata bezpečnostní opatření, která mají zamezit škodám, které by způsobili sami zaměstnanci (úmyslně i neúmyslně). Bezpečnost dat je také umocněna prostředky na ověřování identity. Bez správného přihlašovacího jména a hesla nebo jiných identifikačních mechanismů není možné k dokumentům přistupovat. Při ukládání osobních údajů do cloudových úložišť se opět vracíme k problémů, který byl zmiňován v předchozí kapitole a v této oblasti je označován jako škálovatelnost. Veškerá data jsou uložena na serveru poskytovatele a vlastník tak nemá přehled o tom, kde se vlastně jeho data nacházejí, a to ani 7 Odst. 1 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 8 18 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 9 BERNSKÁ ÚMLUVA o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září Čl. 10 odts. 3 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září

7 v jakém státě se nacházejí. V případě ukládání osobních údajů je třeba dbát na dodržování pravidel pro nakládání s nimi. Značné riziko v této oblasti se Evropská unie snaží vyřešit pomocí Pracovní skupiny pro ochranu údajů, která byla zřízena mimo jiné v souvislosti právě s problematikou Cloud Computingu. 11 Pracovní skupina pro ochranu údajů vydala stanovisko, ve kterém upozorňuje především na nedostatek kontroly a také na nedostatek informací o zpracování osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji je vyžadována transparentnost, tedy mít přehled o pohybu dat. Pro tuto oblast se v České republice použije zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V rámci evropské právní úpravy je příslušná Směrnice Evropského parlamentu Rady 95/46/ES ze dne 24 října 1995, o ochraně fyzických údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobním údajem může být jakákoli informace, která se týká fyzické osoby, jež umožňuje její přímou či nepřímou identifikaci, a to především podle čísla, kódu nebo jiných prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 12 Jedná se například o jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště a podobně. Za určitých okolností by osobním údajem mohla být i ová adresa (například ve tvaru Pokud objednatel, v našem případě Vysoká škola ekonomická v Praze, nakládá s osobními údaji v prostředí cloudové aplikace, je správce osobních údajů. Tímto je odpovědná za dodržování pravidel, která stanovuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že by došlo k porušení nakládání s osobními údaji, což by se mohlo stát například při neoprávněném přenosu dat nebo jejich neoprávněném zpřístupnění, byl by odpovědný právě objednatel. Objednatel tuto situaci může vyřešit mimo jiné tak, že odpovědnost přenese ve smlouvě na poskytovatele služby. Důležité je zmínit, že objednatel i poskytovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby zamezili neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. Podle čl. 17 odst. 2 směrnice 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je objednatel povinen si zvolit poskytovatele, který poskytuje dostatečné záruky s ohledem na technicko- organizační opatření. V souvislosti s přeshraničním pohybem osobních údajů platí, že v rámci Evropské unie je možný volný pohyb, pokud jsou zachovány všechny povinnosti k ochraně osobních údajů. Do značné míry je regulován pohyb mimo území EU, pokud osoba, k níž se osobní údaje vztahují, nedala s jejich 11 čl. 29 směrnice 95/46/ES č. 5/2012 ke Cloud Computingu 12 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 7

8 pohybem souhlas. Mimo Evropskou unii existují země, které by bylo možné označit jako bezpečné, protože je Evropská komise zařadila mezi země s dostatečnými bezpečnostními zárukami (Švýcarsko, Kanada). Pro USA existuje tzv. Safe Harbor register, kde jsou uvedeny důvěryhodné subjekty. Pokud země, kam mají osobní údaje směřovat nesplňuje ani jeden předpoklad, potřebuje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.. 13 Pokud by došlo ke ztrátě dat, tedy například k jejich krádeži, uplatní se odpovědnost za škodu podle 2913 NOZ. Poskytovatel je povinen nahradit škodu objednateli. Objednavatel se může domáhat odpovědnosti za škodu vůči poskytovateli. Vzniklá škoda by měla být nahrazena podle 2951 NOZ uvedením do předešlého stavu. Pokud poskytovatel datacentra způsobil ztrátu dat, měl by zajistit jejich obnovu. Obvykle jsou data zálohována, tedy ze zálohovaných (replikovaných) dat. Náklady obnovy ponese poskytovatel. Pokud taková obnova není možná, uhradí škodu v penězích. Poskytovatel datacentra nese ještě trestněprávní odpovědnost. Tato odpovědnost se vztahuje nejen na poskytovatele jako právnickou osobu, ale i na konkrétní fyzikou osobu, která ztrátu dat způsobila. 5 ZÁVĚR V průběhu zkoumání a hledání právních předpisů, které by bylo vhodné použít při posuzování smluv a z nich plynoucích následků v oblasti využívání cloud computingu, vyvstaly především nové a zajímavé otázky. Odpovědi jsou v této oblasti nejisté vzhledem ke skutečnosti, že cloudové technologie jsou pro nás, běžné uživatele, stále novinkou. Pokud uživatel, ať už fyzická osoba nebo velká instituce, jako třeba vysoká škola, chtějí využívat cloudové služby a především cloudová úložiště, přistupují k formulářovým smlouvám. Musí si dát pozor mimo jiné na ustanovení vlastnictví dat uložených v cloudu, na zabezpečení datacenter, ujednání o právu, kterým se vztah, i případné spory, budou řídit. Pokud jsou do cloudu uloženy osobní údaje, musí být zachována pravidla, že se v rámci EU mohou pohybovat bez omezení. Do třetích zemí potřebují data z ČR povolení Úřadu na ochranu osobních údajů. Velice často jsou také do cloudu ukládána autorská díla. Ikdyž se by se jednalo o sdělování veřejnosti, kdy jsou díla zpřístupňována v modelu one- to- many, stále platí pravidla o citační povinnosti, které stanovila již Bernská úmluva. 13 JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN , strana

9 ZDROJE JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN BERNSKÁ ÚMLUVA o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). OJ L 177, , p Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Úř. věst. L 281, , s Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 9

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Mgr. Drahomír Tomašuk, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 27. 2. 2013 Obsah prezentace 1. Co je to cloud computing

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Právní aspekty externích cloudových řešení

Právní aspekty externích cloudových řešení Právní aspekty externích cloudových řešení Bezpečnostní seminář Cloud a jeho bezpečnost Mgr. Ing. Martin Lukáš 19. září 2012 PROBLEMATIKA CLOUDU Dochází k přesunu chráněných dat po internetu, možnost jejich

Více

Požadavky na outsourcing

Požadavky na outsourcing Požadavky na outsourcing Brno, 21.6.2011 Ing. Jan Bukovský, jan.bukovsky@ceb.cz Outsourcing Outsourcing firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (=poskytovateli

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Postup při aktivaci žákovského účtu Office 365

Postup při aktivaci žákovského účtu Office 365 Postup při aktivaci žákovského účtu Office 365 Přejdi na webové stránky školy www.klicperka.cz, vlevo dole klikni na " Školní pošta". Případně přejdi přímo na přihlašovací stránku Office 365 společnosti

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Obchodní podmínky Služby Enterfox

Obchodní podmínky Služby Enterfox Obchodní podmínky Služby Enterfox I. Úvodní ustanovení 1. Společnost AURA, s.r.o., se sídlem Úvoz 499/56, Brno 2, PSČ 602 00, IČ: 46991573, DIČ: CZ46991573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu )

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Obsah Úvod Jaké výzvy jsou u Vás? Strategie AutoCont 3 pilíře Seznamte se s Office 365 Seznamte se s IT

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14 Obsah Úvod Proč počítačovou síť 7 Co v knize najdete 7 Zpětná vazba od čtenářů 10 Dotazy 10 Errata 10 Kapitola 1 Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Poznámky k oficiálním cvičným testům pro modul M12

Poznámky k oficiálním cvičným testům pro modul M12 Poznámky k oficiálním cvičným testům pro modul M12 Testovací platforma Software o MS Word 2007 až 2010. o Operační systém Windows (XP, 7) o Antivirový program, v němž je možno provést test jedné konkrétní

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Úvod Při vytváření učebních materiálů nebo obecně při používání různých zdrojů je třeba vždy respektovat autorská práva. Každá fotografie,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Internet - způsoby připojení

Internet - způsoby připojení Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

Více