Ochrana autorských práv a osobních údajů v dokumentech umístěných v cloudu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana autorských práv a osobních údajů v dokumentech umístěných v cloudu"

Transkript

1 Ochrana autorských práv a osobních údajů v dokumentech umístěných v cloudu Abstrakt Jitka Koubalíková Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, Fenoménem současné doby je ukládání dat do cloudových úložišť. Odtud je možné informace získávat a sdílet s dalšími uživateli. Data jsou uložená ve vzdálených serverovnách a je možné se k nim připojit prostřednictvím internetového připojení. Ve webovém prohlížeči zadáváme pouze správnou adresu serveru a přihlašovací jméno a heslo. Na tomto principu obvykle funguje přístup k elektronickým informačním zdrojům například v knihovnách na vysokých školách. V souvislosti s rychlým a snadným přístupem k autorským dílům a dalším uloženým údajům se rozdmýchávají diskuze na téma bezpečnosti a ochrany autorských práv. Dalším bodem je ochrana osobních údajů, které se nachází v cloudových úložištích. Při používání elektronických informačních zdrojů z těchto technologií vznikají zásadní otázky v oblasti počítačového práva i práva duševního vlastnictví. Jakým právem se kupříkladu bude řídit porušení autorského práva, pokud je zdroj používán v České republice, ale uložený na serveru v Dublinu? Mohou být osobní údaje pocházející z České republiky uloženy na serverech, které se fyzicky nacházejí mimo území Evropské unie? Celý tento článek je založen na zkušenostech s využíváním elektronických zdrojů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Komunikace a tok informací mezi studenty a učiteli je zajišťován službou Office 365 od společnosti Microsoft. Vyučující ukládají svá autorská díla, která chtějí studentům poskytnout, do cloudové služby OneDrive a sdílí je se studenty. Knihovna poskytuje čtenářům elektronické informační zdroje přes službu virtuální ekonomické knihovny Econlib. 1

2 1 ÚVOD Fenoménem současné doby je ukládání dat do cloudových úložišť. Odtud je možné informace využívat a sdílet s dalšími uživateli. Data jsou uložena ve vzdálených serverovnách a je možné se k nim připojit prostřednictvím internetového připojení. Ve webovém prohlížeči zadáváme pouze přesnou adresu serveru a přihlašovací jméno a heslo. Na tomto principu obvykle funguje přístup k elektronickým informačním zdrojům například v knihovnách na vysokých školách. V souvislosti s rychlým a snadným přístupem k autorským dílům a dalším uloženým údajům se rozdmýchávají diskuze na téma bezpečnosti a ochrany autorských práv a osobních údajů, které se nachází v cloudových úložištích. Při používání elektronických informačních zdrojů z těchto technologií vznikají zásadní otázky v oblasti počítačového práva i práva duševního vlastnictví. Jakým právem se kupříkladu bude řídit porušení práva, pokud je zdroj používán v České republice, ale uložený na serveru v Dublinu? Mohou být osobní údaje pocházející z České republiky uloženy na serverech, které se fyzicky nacházejí mimo území Evropské unie? Celý tento článek čerpá z využívání elektronických zdrojů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Komunikace a tok informací mezi studenty a učiteli je zajišťována službou Office 365 od společnosti Microsoft. Vyučující ukládají svá autorská díla, která chtějí studentům poskytnout, do cloudové služby OneDrive a sdílí je se studenty. Knihovna poskytuje čtenářům elektronické informační zdroje přes službu virtuální ekonomické knihovny Econlib. 2 CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ ONEDRIVE Vysoká škola ekonomická v Praze využívá službu společnosti Microsoft, Office 365, jako nástroj sjednocené komunikace. V rámci této služby mají studenti i zaměstnanci možnost spravovat své y v prostředí Outlook Web App. Pro události je připravena aplikace Kalendář, které povinnosti nejen dokáže strukturovat, ale ve zvoleném čase na událost vizuálně i zvukem upozornit. Dokumenty jsou ukládány do cloudového úložiště OneDrive. Toto úložiště slouží nejen k zálohování dokumentů, ale také je možné dokumenty uložené v OneDrive sdílet s kýmkoli, například prostřednictvím odkazu na webovou stránku v u. Na tomto místě je třeba podotknout, že prostřednictvím webového rozhraní služby Office 365 si mohou uživatelé spojení s Vysokou školou ekonomickou v Praze stáhnout kancelářský balík MS Office 2

3 v tzv. desktop verzi. Tato situace mírně komplikuje samotné vymezení poskytované služby, což bude vysvětleno později. OneDrive a další služby fungují na principu, kdy si škola objedná (je označována jako objednatel) službu ve formě poskytnutí prostoru v datacentru, kam může virtuálně ukládat své dokumenty a následně je využívat. Zároveň škola požaduje veškerou správu a údržbu tohoto zařízení a předem domluvenou dostupnost. Dokumenty mají být přístupné kdykoli a odkudkoli prostřednictvím internetového připojení a jediným požadovaným instalovaným software v zařízení je internetový prohlížeč (např.: Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Dostupnost jako taková není nikdy garantována 24/7, ale je uváděno 99,9%, pokud se nestane nic mimořádného. Podstatné je, že objednatel služby převádí odpovědnost za provoz své IT infrastruktury na poskytovatele. V našem zmiňovaném příkladu je objednatelem Vysoká škola ekonomická v Praze a poskytovatelem služby, Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Dublinu. Vyjmenované vlastnosti jsou typické pro technologii, která se označuje jako Cloud Computing. Předmětem je poskytování software jako služby. Tato forma je nazývána Software as a Service a je označována zkratkou SaaS. Jedná se o základní modul Cloud Computingu. Data jsou ukládána do data center formou hostingu a využívaný software je označován jako hostovaný software. Tento software je umístěn na serverech poskytovatele. Ten provádí jeho správu a údržbu a poskytuje objednateli licenci k jeho užívání. Objednateli (v našem případě univerzitě) tak odpadá nutnost řešit hardware, za který plně odpovídá poskytovatel. Forma, kdy je kombinovaný software poskytovaný jako služba se software, který může být objednatelem (Vysoká škola ekonomická v Praze a její studenti a zaměstnanci) instalován lokálně do jejich počítačů, je nazývána Software plus Service. V IT problematice jsou velice oblíbené nejrůznější zkratky, proto je tato forma známá pod označením S + S. Mnohé výhody, které cloud computing přináší, jdou ruku v ruce spolu s určitými nevýhodami, které spočívají především v nezodpovězených otázkách, než že by byly překážkou ve využívání cloudových služeb. Data jsou obvykle ukládána do velkých datových center. V našem případě byla jako poskytovatel vybrána společnost Microsoft. Microsoft vlastní úložiště v různých částech světa. Obvykle se uvádí jako úložiště pro evropská data datacentrum v Dublinu. Dokumenty tedy v našem případě vznikly v České republice a z České republiky byla také uložena. Úložiště se ovšem fyzicky nachází v Dublinu. Vzniká takto mezinárodní prvek, kdy pochází každá smluvní strana z jiné země a spadá tak pod 3

4 jurisdikci jiného státu. V tomto vztahu je zásadním prvkem, kde se nachází úložiště 1, tedy na území kterého státu jsou data uložena. 2 Pokud si strany ve smlouvě nesjednaly něco jiného, pak se použijí tzv. kolizní normy mezinárodního práva soukromého. V případě, že by se strany dohodly, kde a podle jakého práva se bude jich vztah řešit, pak má tato dohoda přednost. Volba práva dává smluvním stranám větší právní jistotu, protože dohledávání argumentů podle norem mezinárodního práva soukromého se mnohdy jeví jako poměrně obtížné. Dále si mohou smluvní strany sjednat, který soud bude příslušný pro řešení případných sporů. Ve smlouvě by tedy mohlo být uvedeno, že veškeré spory budou rozhodovány u obecního soudu poskytovatele. V našem konkrétním případě je úložiště na území Irska a smlouva se řídí irským právem. Pokud bude, v případě sporu, žalována společnost Microsoft Ireland Operations Limited, buse se spor řešit před soudem v Irsku. Pokud bude společnost Microsoft Ireland Operations Limited žalovat Vysokou školu ekonomickou v Praze, bude se spor řídit českým právem. 3 Na tomto místě je důležité zmínit, že velice často se jedná o tzv. formulářové smlouvy. Objednatel buď přistoupí na všechny podmínky ve smlouvě, nebo prostě smlouvu neuzavře. Nemá žádný prostor pro vyjednávání podmínek a dalších náležitostí smlouvy. Ve většině případů je v těchto smlouvách stanoveno, že smluvní vztah se neřídí českým právem a ani případný spor nebude řešen před českým soudem. Vždy se doporučuje dobře zvážit všechny části smlouvy a především v souvislosti s odpovědností za škody. Jaká je maximální limitace náhrady škody na straně poskytovatele, která je vázána na ztrátu dat či nedostupnost služeb? Ve smlouvě může být například opomenut ušlý zisk, což by ukazovalo na to, že se jedná o nerovný vztah. Ovšem s ohledem na ekonomickou sílu smluvních stran by pravděpodobně český soud k takové limitaci nepřihlížel. V praxi však o takové otázce český soud často nebude vůbec rozhodovat, protože se obvykle použije cizí právní řád a spor se bude odehrávat v cizí zemi před cizím soudem. Český soud by v této oblasti rozhodoval pouze tehdy, pokud poskytovatelem cloudových služeb bude česká firma, která poskytuje úložiště na území ČR, a smlouva se bude řídit českým právem. 4 1 Článek 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 3 JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN , strana JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN , strana 317 4

5 V případě pozorného zkoumání licenční smlouvy je také vhodné se zaměřit na to, jaké dáváme poskytovateli možnosti v souvislosti s nakládáním s našimi daty. Někteří velcí poskytovatelé (Google) uvádí, že mohou využít naše uložená data k propagaci nebo s nimi jinak manipulovat. Zásadou v tomto případě je, pokud máme uložené v cloudovém úložišti naše autorské dílo, jako je například prezentace určená studentům pro naši konkrétní přednášku, pak autorem pochopitelně zůstává fyzická osoba, která dílo vytvořila. 5 Microsoft ve své licenční smlouvě i na svých webových stránkách určených pro podporu svých zákazníků uvádí, že data zůstávají ve vlastnictví klienta, tedy v našem případě Vysoké školy ekonomické v Praze. 3 VIRTUÁLNÍ EKONOMICKÁ KNIHOVNA Dalším nástrojem, který pracuje na bázi cloudu a je využíván na Vysoké škole ekonomické v Praze je elektronická knihovna. Econlib je virtuální ekonomická knihovna, která se snaží zajistit přístup k různým informačním zdrojům prostřednictvím internetu. Některé informační zdroje jsou dostupné odkudkoli prostřednictvím internetového prohlížeče a zadáním přihlašovacího jména a hesla, které studenti a zaměstnanci běžně používají pro přihlášení do informačního systému školy (ISIS). Další informační zdroje jsou dostupné z interní počítačové sítě školy, jako například Codexis apod. Informace získané z těchto virtuálních zdrojů podléhají podobným pravidlům jako například ty klasické v papírové podobě, proto stále jsou autorským dílem a vztahuje se na ně mimo jiné povinnost přesných citací. Podobně bychom měli přistupovat k dokumentům s informacemi na již zmiňovaném OneDrive. Kromě přesného sdílení konkrétním osobám je možné dokumenty poskytovat veřejně přes odkaz umístěný kdekoli na jakékoli webové stránce nebo v ové konverzaci. Přesto, že je dílo poskytováno veřejně, stále je dílem konkrétního autora, pokud je znám. Ve OneDrive je vždy uveden u dokumenty jako autor ten, kdo ukládá dokument do úložiště (je přihlášen ve webovém prohlížeči pod svým uživatelským jménem a heslem). Proto je důležité pátrat po skutečném autorovi díla, který bude uveden přímo v dokumentu. Autorské právo k dílu vzniká v okamžiku, kdy je toto dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, tedy i v elektronické. 6 Dílem ve smyslu autorského zákona se pak rozumí dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. 7 5 Podle 5 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. 6 Podle zásad Bernské úmluvy. BERNSKÁ ÚMLUVA o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září

6 Podle autorského zákona lze zpřístupňování díla v nehmotné podobě po drátě nebo bezdrátově označit za sdělování veřejnosti, kdy kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. 8 Nutnost již zmíněných citací je zakotvena již Bernskou úmluvou z roku Tato úmluva ve svém článku 10 uvádí, že citace z díla, které bylo oprávněně zpřístupněno veřejnosti včetně citací z novinových článků a z časopisů ve formě tiskových přehledů, jsou dovoleny s podmínkou, že jsou v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu odůvodněném sledovaným účelem. Literární dílo je možné užívat pro potřeby názorného vyučování v publikacích, ve vysílání rozhlasem či televizí anebo ve zvukových či obrazových záznamech s podmínkou, že takové užití je v souladu s poctivými zvyklostmi. 9 Náležitosti vyučování určuje v českém prostředí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve svém 12. Zároveň Bernská úmluva jasně stanovuje při citacích a užití povinnost uvést pramen a jméno autora, pokud je obsaženo v daném pramenu BEZPEČNOST DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CLOUDU Veškerá naše data jsou uložena v datovém centru, které by mělo být chráněno proti nejrůznějším vlivům nebo útokům. Poskytovatel musí zajistit dostatečnou antivirovou a firewallovou ochranu. Zároveň je velký důraz na bezpečnost kladen již při samotné stavbě datového centra. Zabezpečení by se mnohdy dalo přirovnat k zabezpečení jaderných elektráren. Jsou stavěny s ohledem na nízkou pravděpodobnost vzniku povodní v oblasti. Před stavbou se také zkoumá možnost vzniku zemětřesení. Při provozu musí být zajištěna fyzická ochrana před vniknutím nepovolaných osob. Zároveň jsou přijata bezpečnostní opatření, která mají zamezit škodám, které by způsobili sami zaměstnanci (úmyslně i neúmyslně). Bezpečnost dat je také umocněna prostředky na ověřování identity. Bez správného přihlašovacího jména a hesla nebo jiných identifikačních mechanismů není možné k dokumentům přistupovat. Při ukládání osobních údajů do cloudových úložišť se opět vracíme k problémů, který byl zmiňován v předchozí kapitole a v této oblasti je označován jako škálovatelnost. Veškerá data jsou uložena na serveru poskytovatele a vlastník tak nemá přehled o tom, kde se vlastně jeho data nacházejí, a to ani 7 Odst. 1 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 8 18 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 9 BERNSKÁ ÚMLUVA o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září Čl. 10 odts. 3 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září

7 v jakém státě se nacházejí. V případě ukládání osobních údajů je třeba dbát na dodržování pravidel pro nakládání s nimi. Značné riziko v této oblasti se Evropská unie snaží vyřešit pomocí Pracovní skupiny pro ochranu údajů, která byla zřízena mimo jiné v souvislosti právě s problematikou Cloud Computingu. 11 Pracovní skupina pro ochranu údajů vydala stanovisko, ve kterém upozorňuje především na nedostatek kontroly a také na nedostatek informací o zpracování osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji je vyžadována transparentnost, tedy mít přehled o pohybu dat. Pro tuto oblast se v České republice použije zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V rámci evropské právní úpravy je příslušná Směrnice Evropského parlamentu Rady 95/46/ES ze dne 24 října 1995, o ochraně fyzických údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobním údajem může být jakákoli informace, která se týká fyzické osoby, jež umožňuje její přímou či nepřímou identifikaci, a to především podle čísla, kódu nebo jiných prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 12 Jedná se například o jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště a podobně. Za určitých okolností by osobním údajem mohla být i ová adresa (například ve tvaru Pokud objednatel, v našem případě Vysoká škola ekonomická v Praze, nakládá s osobními údaji v prostředí cloudové aplikace, je správce osobních údajů. Tímto je odpovědná za dodržování pravidel, která stanovuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že by došlo k porušení nakládání s osobními údaji, což by se mohlo stát například při neoprávněném přenosu dat nebo jejich neoprávněném zpřístupnění, byl by odpovědný právě objednatel. Objednatel tuto situaci může vyřešit mimo jiné tak, že odpovědnost přenese ve smlouvě na poskytovatele služby. Důležité je zmínit, že objednatel i poskytovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby zamezili neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. Podle čl. 17 odst. 2 směrnice 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je objednatel povinen si zvolit poskytovatele, který poskytuje dostatečné záruky s ohledem na technicko- organizační opatření. V souvislosti s přeshraničním pohybem osobních údajů platí, že v rámci Evropské unie je možný volný pohyb, pokud jsou zachovány všechny povinnosti k ochraně osobních údajů. Do značné míry je regulován pohyb mimo území EU, pokud osoba, k níž se osobní údaje vztahují, nedala s jejich 11 čl. 29 směrnice 95/46/ES č. 5/2012 ke Cloud Computingu 12 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 7

8 pohybem souhlas. Mimo Evropskou unii existují země, které by bylo možné označit jako bezpečné, protože je Evropská komise zařadila mezi země s dostatečnými bezpečnostními zárukami (Švýcarsko, Kanada). Pro USA existuje tzv. Safe Harbor register, kde jsou uvedeny důvěryhodné subjekty. Pokud země, kam mají osobní údaje směřovat nesplňuje ani jeden předpoklad, potřebuje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.. 13 Pokud by došlo ke ztrátě dat, tedy například k jejich krádeži, uplatní se odpovědnost za škodu podle 2913 NOZ. Poskytovatel je povinen nahradit škodu objednateli. Objednavatel se může domáhat odpovědnosti za škodu vůči poskytovateli. Vzniklá škoda by měla být nahrazena podle 2951 NOZ uvedením do předešlého stavu. Pokud poskytovatel datacentra způsobil ztrátu dat, měl by zajistit jejich obnovu. Obvykle jsou data zálohována, tedy ze zálohovaných (replikovaných) dat. Náklady obnovy ponese poskytovatel. Pokud taková obnova není možná, uhradí škodu v penězích. Poskytovatel datacentra nese ještě trestněprávní odpovědnost. Tato odpovědnost se vztahuje nejen na poskytovatele jako právnickou osobu, ale i na konkrétní fyzikou osobu, která ztrátu dat způsobila. 5 ZÁVĚR V průběhu zkoumání a hledání právních předpisů, které by bylo vhodné použít při posuzování smluv a z nich plynoucích následků v oblasti využívání cloud computingu, vyvstaly především nové a zajímavé otázky. Odpovědi jsou v této oblasti nejisté vzhledem ke skutečnosti, že cloudové technologie jsou pro nás, běžné uživatele, stále novinkou. Pokud uživatel, ať už fyzická osoba nebo velká instituce, jako třeba vysoká škola, chtějí využívat cloudové služby a především cloudová úložiště, přistupují k formulářovým smlouvám. Musí si dát pozor mimo jiné na ustanovení vlastnictví dat uložených v cloudu, na zabezpečení datacenter, ujednání o právu, kterým se vztah, i případné spory, budou řídit. Pokud jsou do cloudu uloženy osobní údaje, musí být zachována pravidla, že se v rámci EU mohou pohybovat bez omezení. Do třetích zemí potřebují data z ČR povolení Úřadu na ochranu osobních údajů. Velice často jsou také do cloudu ukládána autorská díla. Ikdyž se by se jednalo o sdělování veřejnosti, kdy jsou díla zpřístupňována v modelu one- to- many, stále platí pravidla o citační povinnosti, které stanovila již Bernská úmluva. 13 JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN , strana

9 ZDROJE JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 414 s. ISBN BERNSKÁ ÚMLUVA o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). OJ L 177, , p Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Úř. věst. L 281, , s Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 9

Smluvní vztahy s klienty při poskytování Software as a Service

Smluvní vztahy s klienty při poskytování Software as a Service Smluvní vztahy s klienty při poskytování Software as a Service JUDr. Lukáš Jansa jansa@lawyer.cz Praha 21. 11. 2012 SaaS smluvní úprava Právní regulace, uzavření smlouvy SaaS není výslovně právně regulován

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Úvod Autoři tištěných i elektronických děl na VŠCHT Praha dlouhodobě řeší problém vkládání textů, tabulek, obrázků apod., které získali

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

Právní aspekty externích cloudových řešení

Právní aspekty externích cloudových řešení Právní aspekty externích cloudových řešení Bezpečnostní seminář Cloud a jeho bezpečnost Mgr. Ing. Martin Lukáš 19. září 2012 PROBLEMATIKA CLOUDU Dochází k přesunu chráněných dat po internetu, možnost jejich

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Mgr. Drahomír Tomašuk, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 27. 2. 2013 Obsah prezentace 1. Co je to cloud computing

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška Užití cizího díla ve výuce Matěj Myška 102870 Obsah I. Dílo a práva k němu II. Užití cizího díla III. FAQ I. Dílo a práva k němu Dílo ( 2)» Předpoklady:» Literární nebo jiné dílo umělecké nebo vědecké»

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY P 2.5 ICT PLÁN ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 16/15-cr Pedagogická rada projednala

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Právní aspekty cloud computingu. Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 23. 1.

Právní aspekty cloud computingu. Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 23. 1. Právní aspekty cloud computingu Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 23. 1. 2015 Právní aspekty cloud computingu Obsah prezentace 1. Cloud a právo 2.

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Nová pravidla ochrany osobních údajů HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KOMORA ČESKÉ ČESKÉ REPUBLIKY Nová pravidla ochrany osobních údajů JUDr. Markéta Schormová Úřad Hospodářské komory České republiky 25.5.2017 PROČ NOVÁ EU LEGISLATIVA? Směrnice z roku

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 111/1998

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy Jakub Vilánek

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy Jakub Vilánek ICT plán školy 2016-2018 Jakub Vilánek ICT plán školy 2016-2018 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

Pojmy internetu - test

Pojmy internetu - test Pojmy internetu - test Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 2 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Některé základní pojmy Internetu a počítačových sítí Studenti

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz

Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz Autorské právo a moderní technologie (například DUM) Roman Úlovec ulovec@gymcheb.cz DUM Digitální Učební Materiál Anglický termín LRO dum.rvp.cz Autorský zákon Autorský zákon Předmětem práva autorského

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Obchodní podmínky Služby Enterfox

Obchodní podmínky Služby Enterfox Obchodní podmínky Služby Enterfox I. Úvodní ustanovení 1. Společnost AURA, s.r.o., se sídlem Úvoz 499/56, Brno 2, PSČ 602 00, IČ: 46991573, DIČ: CZ46991573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Úvod Při vytváření učebních materiálů nebo obecně při používání různých zdrojů je třeba vždy respektovat autorská práva. Každá fotografie,

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV

JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV ANOTACE JURISDIKCE PŘI ZÁSAHU DO AUTORSKÝCH PRÁV PAVEL LOUTOCKÝ Soud: Soudní dvůr Evropské unie Věc: C-441/13 Datum: 22. 1. 2015 Dostupnost: curia.europa.eu 1. SHRNUTÍ SKUTKOVÉHO STAVU Pez Hejduk je profesionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Příjem žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru prostřednictvím systému REGIS 9. listopadu 2016 Česká národní banka Obsah Co je REGIS?

Více

... abych mohl pracovat tak, jak mi to vyhovuje

... abych mohl pracovat tak, jak mi to vyhovuje Moje PC Práce na cestách Bring Your Own PC Moje zařízení Smartphony Tablety Moje aplikace Cloud a hosting Sociální sítě... abych mohl pracovat tak, jak mi to vyhovuje Výrazné rozdíly v nákladech a financování

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

ICT plán Gymnázia Teplice

ICT plán Gymnázia Teplice ICT plán Gymnázia Teplice Prosinec 2004 Aktualizace: 12/2005 12/2006 09/2007 02/2008 01/2009 08/2009 11/2010 11/2011 11/2012 6/2013 12/2013 8/2014 5/2015 Zdeněk Bergman 1 1 Stávající stav květen 2015 1.1

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více