Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č. 201508"

Transkript

1 Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemců, kteří podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzavře kupní smlouvu. Aukční vyhláškou též oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukcí se rozumí prodej prostřednictvím veřejné soutěže, nabízet zájemcům o koupi předmět aukce a vybrat zájemce, který nabídne nejvyšší kupní cenu formou stanovenou touto vyhláškou a následně uzavřít kupní smlouvu za dále uvedených podmínek. Cílem aukce je vyhledání nejvhodnější nabídky a zajištění spravedlivého výběru. I. Základní údaje: Navrhovatel aukce: Insolvenční správce Ing. Gabriela Burzová,se sídlem Veleslavínská 39/48, Praha 6, IČ: , Insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, nar , bytem V Násypu 345/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ , dle usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 29338/2013 Organizátor aukce: Majitel předmětu aukce: Předmět aukce: Nejnižší podání: Aukční jistota: Minimální výše příhozu: Jistota se skládá na: číslo účtu : variabilní symbol: specifický symbol: Datum konání aukce: Datum ukončení aukce: Interval navýšení času po příhozu: Místo konání aukce: Doba pro realizaci prodeje: Možnosti financování: Vzor smlouvy: TREND reality a finance s.r.o., Se sídlem Cyrila Boudy 2454, Kladno, IČ: Vladimír Kratochvíl, nar , bytem V Násypu 345/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ parcela 38/12 orná půda o výměře 607 m2 a parcela 38/13 orná půda o výměře 520 m2, k.ú. a obci Býkev, okres Mělník ,- Kč ,- Kč 5.000,- Kč služby organizátora aukce - provozovatele portálu a zajištění závazku řádně uhradit nabídnutou kupní cenu /2700 (účet insolvenčního správce) rodné číslo nebo IČ účastníka aukce od 08: do 09:00 (v případě nepřihození) 5 minut 45 dnů ode dne ukončení aukce Je možné využít hypoteční úvěr, jistotní účet nebo notářskou/advokátní úschovu (zástavní právo lze zřídit k financování pouze se souhlasem insolvenčního správce) Kupní nebo budoucí kupní je přiložen na portále 1

2 II. Předmět aukce - označení a popis předmětu elektronické aukce, jeho příslušenství, práv a závazků: Navrhovatel aukce prohlašuje, že má ve správě dále uvedené nemovité věci, jejichž prodej se řídí příslušnými právními předpisy, a že tyto nemovité věci hodlá nabídnout k prodeji v aukci. Předmětem prodeje formou elektronické aukce je nemovitost, která je zahrnuta do soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení dlužníka Vladimír Kratochvíl, nar , bytem V Násypu 345/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ Dle listu vlastnictví: parcela 38/12, orná půda o výměře 607 m2 a parcela 38/13 orná půda o výměře 520 m2 katastrální území a obec Býkev, okres Mělník zapsaná na LV 376 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. Slovní popis: Stavební pozemky č. 38/12 o výměře 607 m2 a č. 38/13 o výměře 520 m2 k.ú. Býkev. IS jsou v komunikaci. Pozemky jsou určeny dle platného územního plánu Býkev z roku 2008 a po vydání změny č.1 (z ) jako plocha smíšená obytná venkovská (SV). Příloha výtažek z regulativu z územního plánu obce Býkev je přiložena dokumentech na detailu aukce zveřejněném na portále a v inzerci na Údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, budou uvedeny pouze podle dostupných informací, navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou. III. Termíny prohlídky: Termíny prohlídek předmětu elektronické aukce po předchozí domluvě aspoň dva dny předem byly stanoveny následovně 1.termín: ve 12:00 hod. 2.termín: ve 12:00 hod. Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před pozemkem. Poskytovatel je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu elektronické aukce požadovat prokázání totožnosti zájemců. Pokud vlastník, nebo osoba, která má předmět elektronické aukce v držení nebo nájmu, neumožní prohlídku předmětu elektronické aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností. Účast na prohlídce není podmínkou pro účast v aukci. IV. Určení vyvolávací ceny, ceny obvyklé a minimální výše příhozu Vyvolávací cena předmětu aukce je navrhovatelem aukce stanovena ve výši ,- Kč. Obvyklá nabídková cena předmětu aukce je stanovena ve znaleckém posudku ze dne vypracovaném znalcem Lubošem Šimůnkem k nahlédnutí je na Minimální výše příhozu je stanovena na 5.000,- Kč. V. Závady váznoucí na předmětu aukce a jejich odstranění: Na předmětu aukce váznou ke dni vydání této aukční vyhlášky: Zástavní a jiná práva zapsaná k dnešnímu dni na listu vlastnictví č. 376 pro katastrální území Býkev. Výpis z listu vlastnictví ze dne tvoří přílohu této vyhlášky. 2

3 Závady zapsané na listu vlastnictví, které v rámci prodeje následujícího po aukci nezaniknou jsou: Nejsou. Zástavní práva a poznámky týkající se exekucí a úpadku budou vymazány po uzavření kupní smlouvy a úhradě kupní ceny na základě potvrzení insolvenčního správce. Dle ustanovení 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona v platném znění zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných veveřejném seznamu. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněžovaného majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Do vlastnictví kupujícího (vítěze elektronické aukce) tak přechází podáním návrhu na vklad kupní smlouvy a návrhu na výmaz omezení práv předmět prodeje bez zástavních práv, předkupních práv, omezení vlastnických práv z důvodu exekucí a omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce. VI. Způsob provedení aukce: Aukce bude provedena prostřednictvím elektronického dražebního portálu Aukcí se pro účely tohoto jednání rozumí výběr kupujícího nabízejícího nejvyšší kupní cenu, která bude nabídnuta jako nejvyšší podání činěné formou příhozů (přihazování částek na poslední nabídnutou cenu) a následné zprostředkování příležitosti uzavřít kupní smlouvu k předmětu aukce mezi Navrhovatelem aukce a vítězem aukce. Příhozy v aukci nesmějí být nižší než nejnižší příhoz. Horní hranice příhozu není omezena. Příhoz je učiněn registrovaným a připuštěným účastníkem prostřednictvím portálu z jeho účtu. Účastník zodpovídá za správnost svých příhozů. Pokud dojde k příhozu v posledních 5-ti minutách trvání aukce, doba do konce aukce se automaticky prodlužuje a bude činit vždy 5 minut od okamžiku učinění posledního příhozu. Portál po ukončení dražby označí vítěze a vygeneruje protokol o provedení aukce, který bude přístupný všem účastníkům v záložce dokumenty na detailu dané aukce. 1. Průběh elektronické aukce upravují Obchodní podmínky pro prodej nemovitých věcí ze dne Elektronická aukce proběhne formou tzv. anglické aukce, tj. bude se dražit od předem stanovené základní nabídkové ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. 3. Uchazeči jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit průběh elektronické aukce, stabilitu systému, kterým bude elektronická aukce realizována, nebo jakkoli ovlivnit přístup jiných Uchazečů do systému, kterým bude elektronická aukce realizována. 4. Jediným kritériem určujícím vítěze elektronické aukce je výše nabídky účastníka. To znamená, že nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího podání nebo převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem. Vítězem se stane ten, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejvyšší. 5. Účastníci berou na vědomí, že Navrhovatel aukce má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do 20-ti pracovních dnů od skončení aukce. VII. Podmínky účasti v aukci: Aukčního jednání se může zúčastnit každá právnická nebo fyzická osoba způsobilá nabývat nemovitosti na území ČR do svého majetku, dále jen Účastník aukce. Účastník aukce je povinen splnit 3

4 podmínky Navrhovatelem a Organizátora aukce: 1. přihlásit se do aukce na detailu této aukce na portále čímž účastník vyjadřuje souhlas se všemi podmínkami aukce a jeho případnými budoucími závazky 2. provést registraci Uživatele- naleznete na portále sekci "Registraci Uživatele" 3. složit aukční jistotu dle bodu IX. této vyhlášky VIII. Postup po vítězství v aukci: Portál označí vítěze aukce. Tento vítěz je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán povinností uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí a uhradit kupní cenu v Době pro realizaci prodeje v délce trvání 45 dnů ode dne ukončení aukčního jednání (dále též lhůta). Stejně tak Navrhovatel aukce je vázán povinností, vyjma odmítnutí nabídky věřitelem/věřiteli, uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě, pokud vítěz aukce před uzavřením kupní smlouvy ve lhůtě nezpochybnitelně prokáže schopnost uhradit kupní cenu, a to buď hotově/převodem anebo prostřednictvím notářské nebo advokátské či bankovní úschovy anebo prostřednictvím hypotečního úvěru anebo kombinací výše uvedených možností. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout způsob plnění, který by byl nestandardním anebo by představoval riziko neuhrazení celé nabídnuté kupní ceny. Pokud vítěz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě, není vyhlašovatel vůči vítězi ničím nadále vázán a může nabídnout předmět aukce ke koupi jinému zájemci. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na předmět této elektronické aukce je přílohou této aukční vyhlášky. IX. Aukční jistota a finanční podmínky účasti v aukci: Každý účastník aukce je povinen složit navrhovateli aukční jistotu ve výši ,- Kč. Každému účastníkovi, který v aukci nezvítězí, bude aukční jistota odeslána zpět na účet, ze kterého byla odeslána do 5 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Složení aukční jistoty v hotovosti není přípustné. Účastníkovi, který se stane vítězem, bude aukční jistota ve výši ,- Kč započtena na úhradu kupní ceny v případě, že dodrží lhůtu a výši částky pro doplacení kupní ceny. Aukční jistotu musí složit každý účastník na číslo účtu /2700 (účet insolvenčního správce) ve výši ,- Kč s variabilním symbolem r.č. nebo IČ účastníka aukce a specifický symbol , tak aby byla nejpozději připsána na účtu na kterém se jistota skládá. Účastník, který nesloží tuto jistotu včas, nebude připuštěn do aukce. X. Důvody k upuštění od aukce: Od aukčního jednání může být upuštěno v těchto případech: - navrhovatel aukce pozbude právo předmět aukce prodat - dojde k významné změně právního nebo fyzického stavu předmětu aukce - navrhovatel aukce od aukčního jednání upustí, v takovém případě je povinen upuštění odůvodnit V případě, že bude upuštěno od aukce, budou zájemci informováni včetně odůvodnění prostřednictvím aukčního prostředí XI. Podmínky převodu (a kupní smlouva): K převodu vlastnického práva dojde uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnického práva po složení kupní ceny do notářské nebo advokátské či bankovní úschovy či na účet navrhovatele aukce. K financování je možné využít hypoteční úvěr, jistotní účet nebo 4

5 advokátní/notářskou úschovu, zástavní právo lze zřídit k financování pouze se souhlasem navrhovatele aukce. Navrhovatel aukce si vyhrazuje právo požadovat po vítězi aukce takový způsob úhrady kupní ceny, textaci kupní smlouvy a součinnost při výmazu práv omezujících vlastnické právo k nemovitostem, který je slučitelný s podmínkami insolvenčního řízení a obecně platnými právními normami. Daň z nabytí nemovitého majetku hradí vítěz aukce nad rámec nabídnuté kupní ceny. Předmět aukce bude kupujícímu řádně protokolárně předán se všemi podklady, které jsou k dispozici, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uhrazení celé kupní ceny a podání návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Vítěz aukce je povinen si je v této lhůtě převzít. Pokud tak neučiní, mají se za převzaté a riziko škod přechází na vítěze aukce nejpozději uplynutím této lhůty. XII. Pokuty: V případě, že vítěz aukce nepřistoupí ke koupi předmětu aukce nebo neuhradí jím nabídnutou cenu řádně a včas, je povinen uhradit organizátoru aukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty. Organizátor aukce je oprávněn na pokutu započíst vítězem aukce již poskytnutá plnění, zejména aukční jistotu a je povinen v takovém případě o úhradě této smluvní pokuty vítěze aukce vyrozumět a provést zúčtování aukční jistoty a nároku na smluvní pokutu. Vítěz aukce pro takový případ vyjadřuje souhlas se zápočtem a zúčtováním. Přihlášením do aukce zájemce stvrzuje, že se seznámil s aukční vyhláškou, obchodními podmínkami i definicemi užitých pojmů, že jim rozumí, souhlasí s nimi a zavazuje se dle podmínek této aukční vyhlášky a ostatních výše uvedených dokumentů svoje závazky řádně a včas plnit. XIII. Závěrečná ustanovení: Základním smyslem aukce je zprostředkovat příležitost vyhlašovateli a vítězi aukce uzavřít kupní smlouvu za podmínek definovaných v Aukčních dokumentech. Pokud vznikne nejasnost nebo neúplnost, bude situace vykládána podle tohoto základního smyslu jednání. Každý účastník má možnost se informovat na způsob přihlášení, připuštění, průběh aukce i následné povinnosti v případě vítězství v aukci na tel. čísle Ing. Renata Fedová. Účastníkům, kteří nesplnili prokazatelně podmínky pro účast v aukci do 30 minut před zahájením aukce, nemusí být umožněno se aukce zúčastnit. V případě sporné situace (např. prokazatelně odeslaná záloha, ale nezaúčtovaná bankou na straně provozovatele) si vyhrazuje organizátor aukce právo účastníka nepřipustit. Organizátor aukce si vyhrazuje v odůvodněných případech právo na změnu podmínek aukce. Organizátor aukce nebude posuzovat a akceptovat nabídky učiněné mimo režim aukce. Navrhovatel aukce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a právo zrušit aukci, v případě že nebude dán souhlas s prodejem věřitelem/věřitelským výborem či jiným subjektem daným insolvenčním zákonem. Přílohy: Výtažek z regulativu z územního plánu obce Býkev Výpis z listu vlastnictví ze dne Návrh smlouvy o smlouvě budoucí Obchodní podmínky pro prodej nemovitých věcí ze dne Znalecký posudek ze dne vypracovaný znalcem Lubošem Šimůnkem 5

6 V Kladně dne TREND reality a finance s.r.o. Organizátor aukce: Renata Fedová zmocněnec 6

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 19. 2. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu aukce: pan Pavel Havránek,

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 22. 5. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu aukce: Linková Šárka, č.p.

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 9. 11. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: pan Heider Petr a paní Heiderová Blanka, Svatovítská

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 27. 7. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: pan Kalina René, Petrovičky 33, 51721 Týniště

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 8.12.2014 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: pan Lukáš Čížek, nar. 18.6.1987, bytem Bačetín

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 13. 10. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu aukce: pan Mgr. Vítězslav

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 22.5.2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: paní Ing. Gabriela Hlisníková, bytem Šimkova

Více

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA -------------------------

----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 1. 9. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: pan Hejčl Tomáš, Strahovské nádvoří 126/8, Hradčany,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 15. 10. 2015 číslo: 111 AU 029/15 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu aukce:

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 27. 1. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu aukce: Ing. František Groh,

Více

Organizátor aukce: TREND reality a finance s.r.o., Se sídlem Cyrila Boudy 2454, Kladno, IČ: rodné číslo nebo IČ účastníka aukce

Organizátor aukce: TREND reality a finance s.r.o., Se sídlem Cyrila Boudy 2454, Kladno, IČ: rodné číslo nebo IČ účastníka aukce Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č. 201601 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemců, kteří podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzavře kupní smlouvu. Aukční vyhláškou též oznamuje

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 3009201401 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 11. 5. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: KONOPIŠTĚ LODGE, s.r.o., Široká 37/7, 110 00

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201402

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201402 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201402 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukcí se rozumí

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2607201601-1 - AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2607201601 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA1808201601-1 - AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1808201601 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 92-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 195-EA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 2012201602 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0704201601 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1003201602 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: , IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: , IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA RODINNÝ DŮM ČISTÁ Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 14. 4. 2016 číslo aukce: 1000 A D16/9 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Luboš Vavrda, Baťkovo

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: , IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: , IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA RODINNÝ DŮM ČISTÁ Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/60 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 001 AU 092/16 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Kompens s. r. o., Severozápadní III

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 16. 3. 2016 číslo aukce: 001 AU 034/16 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 19.04. 2016 číslo aukce: 1000 AD 16/10 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 14. 5. 2015 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Provozovatel aukčního prostředí: Předmět aukce:

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5001 AD 16/08 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Buben

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 25. 4. 2016 číslo aukce: 001 AU 043/16 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA SKLADOVACÍ A VÝROBNÍ AREÁL VIZOVICE

AUKČNÍ VYHLÁŠKA SKLADOVACÍ A VÝROBNÍ AREÁL VIZOVICE Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA SKLADOVACÍ A VÝROBNÍ AREÁL VIZOVICE Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 25. 5. 2016 číslo aukce: 1200 AD 16/1 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 16. 6. 2016 číslo aukce: 1200 AD 16/4 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Kubíček Milan, Střední

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/26 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/11 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 09. 02. 2016 číslo aukce: 1000 AD 16/1 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Prinus Iryna, Na

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo 100 AC 16/130 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: pan

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 185-OEA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5001 AD 16/05 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Šolc

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV ID ZAKÁZKY: 0431030-09

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV ID ZAKÁZKY: 0431030-09 Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 AUKČNÍ VYHLÁŠKA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV ID

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 181-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Šárka Mixová se sídlem

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5302 AD 16/04 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Klobouček

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce ze dne 11.03. 2016 číslo aukce: 1000 AD 16/6 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel: Majitel předmětu

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/22 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA OBJEKT SLUŽEB A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI PRODEJNA MASOMARKET S.R.O. ID ZAKÁZKY 043908-05 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 16/04 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Rekultivace-Recyklace

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 68-EA/14 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 197-EA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/19 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 133-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- I. Přehled základních údajů o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 17/ 06 Prodávající: PREVISTO s.r.o., IČ 27845923, sídlem Oběžná

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 197-OEA/17 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 16/03 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Michal

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5001 AD 16/18 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Marko

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5003 AD 16/10 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Mixa

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5301 AD 16/03 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Petr

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA----------------------- I. Přehled základních údajů o provedení elektronické aukce číslo: 001 AU 113/16 Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Účel aukce:

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5000 AD 16/06 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Zaytsev

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 17/ 71 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/38 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5207 AD 16/01 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: JAKADA

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5001 AD 16/11 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Teplá

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukceze dne 17.5.2016 konané nawww.aucars.cz číslo aukce 103AC16/11 I. Přehled základních údajů Prodávající/Vyhlašovatel

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/68 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5300 AD 16/01 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Blanka

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/67 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ----------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/20 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5003 AD 16/11 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Kubiczková

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5301 AD 17/ 11 I. Přehled základních údajů Prodávající: Tomáš Smutný, bytem 602 00 Brno, Cihlářská

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5002 AD 16/12 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Vasilyeva Svetlana, U Nikolajky 382/30,

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5304 AD 16/01 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Marcela Mikšová, nar. 25.01.1982, bytem

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5002 AD 16/08 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Veselý

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA -----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 5103 AD 16/07 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: Poskytovatel aukčního prostředí: Alena

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 č.j.

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 131-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 111-EA-IV/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 111-EA-IV/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 111-EA-IV/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE NÁDRAŽNÍ Č. BJ 907/9 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 1 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, 580 01 Havlíčkův Brod Č. j.: 680344/16/2903-00540-709580 Vyřizuje: Marcela Halamková,

Více

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Adresa pro doručování: Územní pracoviště Praha-západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č.j. 3618305/13/2102-25200-205413 Vyřizuje O.Hondlíková Telefon:

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě uzavřená dle ust. 1785 a násl. zákon ač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o budoucí kupní smlouvě uzavřená dle ust. 1785 a násl. zákon ač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o budoucí kupní smlouvě uzavřená dle ust. 1785 a násl. zákon ač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 1. Mgr. Roman

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 187-EA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení (dále jen Podmínky ) Vyhlašovatel, Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M., se sídlem Brno, Dobrovského 824/50, 612 00 Brno (dále jen Vyhlašovatel ), insolvenční správce dlužníka Obchodní

Více

Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej nemovitého majetku v obci Žalany, k.ú. Žalany. Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky )

Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej nemovitého majetku v obci Žalany, k.ú. Žalany. Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej nemovitého majetku v obci Žalany, k.ú. Žalany Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Monika Cihelková se sídlem Lazarská

Více

Vyhláška o konání elektronické dražby dle ust. 76 zákona č. 120/2001 Sb.

Vyhláška o konání elektronické dražby dle ust. 76 zákona č. 120/2001 Sb. Exekutorský úřad Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4 Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová tel : 777046325, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz Vyhláška o konání elektronické dražby dle

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA ---------------------- AUKČNÍ VYHLÁŠKA ------------------------- o provedení elektronické aukce číslo: 1600 IS 16/36 I. Přehled základních údajů Vyhlašovatel aukce: INSOLVENCY REAL s.r.o., IČ 03209571,

Více

Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku konané v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 36 INS 17274/2012

Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku konané v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 36 INS 17274/2012 Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku konané v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 36 INS 17274/2012 Ins. správce ins. dlužníka Marty Prokešové, nar. 9.9.1963, Olomouc, Černá cesta 89/17,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více