ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu"

Transkript

1 M e t o d i c k á p ř í r u č k a p r o p r á c i s i n t e r a k t i vn í t a b u l í vz n i k l a j a k o výstup projektu ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY S t ř e d n í š k o l a F. D. Rooseve l t a p r o t ě l e s n ě p o s t i ţ e n é, B r n o, Křiţíkova 1 1 B r n o,

2 OBS AH 0. Ú v o d 1. I n t e r a k t i v n í u č e b n a a i n t e r a k t i v n í p o m ů c k y 2. M e t o d i c k é p o z n á m k y k p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i 3. S e z n á m e n í s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i ( i n t e r a k t i v n í u č e b n a ) 4. P a l e t a i n t e r a k t i v n í c h m e t o d s t r a t e g i e p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u I n v e n t u r a m o ţ n o s t í T r e z o r - p ř í s t u p y a h e s l a B a n k a S W a n á s t r o j ů p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u Č i n n o s t i p e d a g o g a s v y u ţ i t í m i n t e r a k t i v n í c h m e t o d 5. I n t e r a k t i v n í s o f t w a r e ( O p e n S a n k o r é, Q D r a w ) 5. V ý h o d y v y u ţ í v á n í i n t e r a k t i v n í c h v ý u k o v ý c h m e t o d 6. T e c h n i c k á d o p o r u č e n í k p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i 7. Z á v ě r Brno, duben únor 2013 Petr Konvalinka, Ing., a kol. 2

3 0. Ú vo d P r o j e k t Š k o l a j a k o m a g n e t p r o ţ á k y v z n i k a l v r o c e a j e d n a z p l á n o v a n ý c h k l í č o v ý c h a k t i v i t b y l a n a z v á n a j e d n o d u š e - I n t e r a k t i v n í v ý u k a Z á m ě r b y n p r o s t ý - c h c e m e m í t v e š k o l e i n - t e r a k t i v n í p o m ů c k y, k t e r é m o h o u o ţ i v i t v ý u k u a p ř i n é s t p r o ţ á k y n ě c o n o v é h o a z a j í m a v é h o. T y p o m ů c k y c h c e m e n e j e n o m m í t, a l e t a k é p o u ţ í v a t. K v h o d n é m u p o u ţ í v á n í m á a l e s p o ň t r o c h u p o s l o u - ţ i t t a t o p ř í r u č k a. P ř í r u č k a n e n í m y š l e n a j a k o k l a s i c k ý n á v o d, c o t e ď a c o p o t o m, k d e c o p o m a č k a t a c o z t o h o v y l e z e. N a š í m z á m ě r e m j e, a b y p ř í - r u č k a b y l a i n s p i r a t i v n í a o t e v ř e n á p r o r ů z n é p e d a g o g i c k é p ř í s t u - p y. J e d n a z e z á k l a d n í c h m y š l e n e k j e, ţ e u č i t e l m ů ţ e p ř e k v a p o v a t s v é ţ á k y a t o i n o v ý m i n e č e k a n ý m i p o s t u p y a t e c h n o l o g i c k ý m i z a - j í m a v o s t m i. J e n a č a s e, a b y c h o m s e n e n e c h a l i j e n o m p ř e k v a p o v a t n a š i m i d ě t m i a ţ á k y, a l e a b y c h o m o b č a s p ř e k v a p i l i i m y j e. N e j e - n o m t í m, c o v š e c h n o v í m e, z n á m e a d o v e d e m e o t o m p o v í d a t, a l e i t e c h n o l o g i c k ý m i n o v i n k a m i a m o d e r n í m i n á s t r o j i, o k t e r ý c h m o ţ - n á n a š i ţ á c i z a t í m n e m a j í a n i t u š e n í : ). 3

4 1. I n t e r a k t i vní učebna a interaktivn í p o m ů c k y B u d o v a S t ř e d n í š k o l y F. D. R o o s e v e l t a p r o t ě l e s n ě p o s t i ţ e n é, B r - n o, K ř i ţ í k o v a 1 1 s l o u ţ í v z d ě l á v á n í ţ á k ů s e s p e c i á l n í m i v z d ě l á v a - c í m i p o t ř e b a m i o d r o k u B u d o v a j e t o m o d e r n í a p r o v ý u k u d o b ř e v y b a v e n á, o v š e m v j e d n o t l i v ý c h u č e b n á c h z ů s t á v á j e n m á l o p r o s t o r u p r o d a l š í t e c h n i c k ý r o z v o j p o d m í n e k k e v z d ě l á v á n í. N a č e l n í s t ě n ě k a ţ d é u č e b n y j e u m í s t ě n a t r o j d í l n á b í l á t a b u l e s k e - r a m i c k ý m p o v r c h e m a z b ý v a j í c í č á s t č e l n í s t ě n y u ţ n e u m o ţ ň u j e u m í s t ě n í t r a d i č n í i n t e r a k t i v n í t a b u l e, t a k j a k j i z n á m e j i ţ n ě k o l i k l e t, a j a k s e s ú s p ě c h e m m o n t u j í d o š k o l. F o t o u č e b n y p o h l e d n a t a b u l i v u č e b n ě ( d o p l n i t ) P r o j e k t Š k o l a j a k o m a g n e t p ř i š e l s m y š l e n k o u n a v y b u d o v á n í i n - t e r a k t i v n í c h u č e b e n s v y u ţ i t í m s t á v a j í c í c h b í l ý c h t a b u l í. N á p a d p ř e d p o k l á d a l o s a z e n í u č e b n y d a t a p r o j e k t o r e m a i n t e r a k - t i v n í s a d o u, k t e r á u m í r o z p o h y b o v a t o b r a z d a t a p r o j e k t o r u. V d o - b ě p ř í p r a v y p r o j e k t o v é ţ á d o s t i b y l o t o t o ř e š e n í j e d i n é r e á l n é. V d o b ě, k d y j s m e s p r o j e k t o v ý m i č i n n o s t m i z a č í n a l i u ţ o v š e m e x i s - t o v a l o t r o c h u j i n é ř e š e n í t z v. i n t e r a k t i v n í d a t a p r o j e k t o r. N o v i n - k a, k t e r á p ř i n e s l a m o ţ n o s t s n í m á n í v l a s t n í h o p r o m í t a n é h o o b r a z u p r o j e k t o r e m a p ř i p o u ţ i t í s p r á v n é e l e k t r o n i c k é t u ţ k y j e m o ţ n é s t a k o v ý m t o p r o j e k t o r e m p r a c o v a t i n t e r a k t i v n ě n a j a k é k o l i v b í l é p l o š e. 4

5 D o p o r u č e n í pro školy, k t e r é u va ţ u j í o inve s t i c i d o i n t e r a k t i vn í c h t a bulí. V a r i a n t a p o u ţ i t á v r á m c i p r o j e k t u Š k o l a j a k o m a g n e t v y ţ a d u j e : i n t e r a k t i v n í p r o j e k t o r ( c c a , - ) d r ţ á k p r o j e k t o r u ( c c a , - ) e l e k t r o n i c k o u t u ţ k u ( b ý v á s o u č á s t í i n t e r a k t i v n í h o p r o j e k t o r u ) n o s n í k p r o p ř i p e v n ě n í k t a b u l i, s l o u ţ í c í p r o p ř i p e v n ě n í d r ţ á k u d a t a p r o j e k t o r u ( p o u ţ i l i j s m e t z v. C D p r o f i l p o u ţ í v a n ý p r o s t a v b u s á d r o k a r t o n o v ý c h p ř í č e k ) ( c c a 1 0 0, - ) j a k o u k o l i v b í l o u p l o c h u ( l z e p o u ţ í t i b í l e n a m a l o v a n o u s t ě n u ) s p o j o v a c í m a t e r i á l - n ý t y, š r o u b y ( c c a 5 0, - ) p r o p o j o v a c í k a b e l y ( p r o j e k t o r x P C ) ( c c a 2 0 0, - ) ( p ř i b l i ţ n é c e n y k r o k u ) C e l k o v é n á k l a d y n a p o ř í z e n í a m o n t á ţ j e d n é i n t e r a k t i v n í t a b u l e n e p ř e s á h l y v r o c e č á s t k u , -. K t o m u s e n á m p o d a ř i l o v r á m c i a k č n í n a b í d k y z a z á k l a d n í c e n u i n t e r a k t i v n í h o p r o j e k t o r u p o ř í d i t 2 e l e k t r o n i c k é t u ţ k y m í s t o j e d n é, b ě ţ n ě d o d á v a n é. 5

6 F o t o d o k u m e n t a c e z m o n t á ţ e P O S T U P M O N T Á Ţ E 1. D e m o n t á ţ t r o j d í l n é b í l é t a b u l o - v é d e s k y. 2. P ř i p e v n ě n í C D p r o f i l u k e d v ě m a v o d o r o v n ý m p r o f i l ů m n o s n é k o n s t r u k c e t a b u l e ( v i z. o b r á - z e k ) - m í s t a p ř i p e v n ě n í C D p r o - f i l u j s o u o z n a č e n a č e r v e n ý m k r o u ţ k e m. 3. M o n t á ţ p a t k y d r ţ á k u d a t a p r o - j e k t o r u. O c e l o v á p a t k a j e p ř i - p e v n ě n a k h o r n í č á s t i C D p r o f i l u. 6

7 4. P a t k a j e n á s l e d n ě o s a z e n a v ý s u v n ý m v o d o r o v n ý m n o s n í k e m d r ţ á k u. J e v h o d n é p o u ţ í t p r á v ě d r ţ á k s v ý s u v n ý m n o s n í k e m, k t e - r ý j e d n o d u š e u m o ţ ň u j e v y b r a t s p r á v n o u v z d á l e n o s t p r o u m í s t ě n í d a t a p r o j e k t o r u o d t a b u l e a n a s t a v e n í p o t ř e b n é h o r o z m ě r u p r o m í - t a n é h o o b r a z u. D e t a i l n a m o n t o v a n é p a t k y C D p r o f i l p a t k a d r ţ á k u d a t a p r o j e k - t o r u v o d o r o v n ý v ý s u v n ý n o s n í k d r ţ á k u ( t e n t o n o s n í k j e d u t ý a j s o u p o z a p o - j e n í p r o j e k t o r u v e d e n y v š e c h n y p o t ř e b n é p r o p o - j o v a c í k a b e l y C e l k o v ý p o h l e d n a i n t e r a k t i v n í t a b u l i p o m o n t á ţ i 7

8 2. M e t odické poznámky k p r á c i s interaktivn í m i p o m ů c k a m i P r o j aké činnosti můţe být interakti vn í t a b u l e u ţ i t e č ná ve vý u c e? s e z n á m e n í ţ á k ů s o b s a h e m h o d i n y u v e d e n í z á s a d n í c h m y š l e n e k v y h l e d á v á n í i n f o r m a c í n a i n t e r n e t u a j e j i c h u ţ i t í v e v ý u c e p r o m í t á n í v i d e o u k á z e k h o d n o c e n í h o d i n p r e z e n t a c e ţ á k o v s k ý c h p r o j e k t ů a p r a c í p o d c h y c e n í ţ á k o v s k é a k t i v i t y V yu ţ í ve j t e výhody a p ř í n o s y, k t e r é i n t e r a k t i vn í t a b u l e ( i n t e raktivní vý u k a ) p o s k yt u j e : c í l e n ě u m o ţ ň u j t e p r o p o j e n í z r a k - m o z e k - r u c e - m o z e k, k t e r é r o z v í j í k o g n i t i v n í f u n k c e p o d p o r u j t e d o v e d n o s t i u č i t s e - č í s t - z p r a c o v a t - ř í c t, d o v e d - n o s t i p o t ř e b n é p r o r o z v o j k o m u n i k a č n í c h k o m p e t e n c í v y u ţ í v e j t e i n d u k t i v n í m e t o d u v ý u k y s p o d p o r o u i n t e r a k t i v n í t a - b u l e, z e j m é n a p ř i v y s v ě t l o v á n í n o v é h o t é m a t u s n a ţ t e s e v y u ţ í t t a b u l e a p o m ů c e k k t o m u, a b y s e ţ á k d o s t a l d o a k c e v e ď t e ţ á k y k v ý z v á m t y p u s e ř a ď, r o z t ř i ď, v y h l e d e j a p o d. L i d s k ý m o z e k t a k o v é v ý z v y r á d p ř i j í m á... Ţ Á K V A K C I J E D O N U C E N K M Y Š L E N Í! 8

9 P r a k t i c k é p o z n á m k y p r o p r á c i s i n t e r a k t i vn í t a b ul í v e d l e p l o c h y p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u s i n a b í l é t a b u l i u d r ţ u j t e v o l n é m í s t o n a p s a n í f i x o u b ě ţ n o u t a b u l i v y u ţ í v e j t e t r a d i č n í m z p ů s o b e m i n a d á l e n e s n a ţ t e s e z a k a ţ d o u c e n u a v k a ţ d é h o d i n ě z a p í n a t p r o j e k - t o r a P C p o k u d p o u ţ í v á t e i n t e r a k t i v n í t a b u l i č a s t o, s n a ţ t e s e, a b y s e j e d n a l o v ţ d y j e n o č á s t v y u č o v a c í h o d i n y s n a ţ t e s e n e m í t n a t a b u l i p ř í l i š m n o h o t e x t u i n t e r a k t i v n í t a b u l i p o u ţ í v e j t e h l a v n ě n a d o p l n ě n í v ý u k y p r o s t o r p r o d a l š í p o z n á m k y : 9

10 3. S eznámení s i n t eraktivn í m i p o m ů c k a m i ( i n t e r a k t i vn í u č e b n a ) I N TE R AK TI V N Í D AT AP R O J E K TO R N A S T A V E N Í - p r o j e k t o r j e u ţ o p t i m á l n ě n a s t a v e n p r o p r o m í - t á n í p ř í m o n a b í l o u š k o l n í t a b u l i Z A P N U T Í - p r o z a p n u t í p r o j e k t o r u p o u ţ i j t e d á l k o v ý o v l a d a č, z e l e n é t l a č í t k o O N ( o v l a d a č p o n e c h á v e j t e v u č e b n ě v A - V s k ř í ň c e ) P O U Ţ I T Í B E Z P C - p o u ţ i t í p r o j e k t o r u b e z p o č í t a č e - p o d r o b n ě j i n a j i n é m m í s t ě V Y P N U T Í - p r o j e k t o r v y p n e t e č e r v e n ý m t l a č í t k e m O F F - d o k u d b ě ţ í v ě t r á k p r o j e k t o r u, n e v y t a h u j t e p ř í v o d n í š ň ů r u z e z á s u v k y V! E L E K TR O N I C K Á TU Ţ K A B E N Q d o b a n a b í j e n í c c a m i n u t v ý d r ţ b a t e r i e a ţ 3 0 h o d. p r o v o z u p ř í m o n a t u ţ c e j e i n d i k á t o r n a b i t í b a t e r i e indikátor baterie během nabíjení svítí červeně, po nabití zhasne tlačítko pro výběr barvy pravé tlačítko fungující jako LEVÉ TLAČÍTKO myši indikátor připojování el. tuţky k projektoru - BLIKÁ, po připojení SVÍTÍ 10

11 S p r á vn é d r ţ e ní elektr o n ické tuţky T u ţ k u m ů ţ e t e d r ţ e t j a k o o b y č e j n o u t u ţ k u a n e b o j a k o d á l k o v ý o v l a d a č : nebo P o d r o b n ý p o pis elektr o n ické tuţky tlačítko pro výběr barvy písma hrot funkce levé tlačítko myši Indikátor stavu baterie (svítí červeně - nabíjení, červená kontrolka zhasne - plně nabito očko na poutko USB konektor Kontrolka propojení s projektorem (bliká - propojení se hledá; svítí modře propojení v pořádku) senzor - snímací kamera tlačítko pro vypnutí projektoru 11

12 P O U Ţ I TÍ D AT AP R O J E K TO R U B E Z P O ČÍTAČ E v ý h o d u p r o j e k t o r u, ţ e j e j l z e p o u ţ í t i b e z p o č í t a č e, v y u ţ i j e t e p o u z e p r o p r e z e n t a c i n ě k t e r ý c h t y p ů s o u b o r ů ( z j m. F o t o g r a f i í a o b r á z k ů ) p ř i p r a v t e s i s a d u o b r á z k ů v e f o r m á t u j p g, g i f, a p o d. a u l o ţ t e s i j e n a U S B f l a s h d i s k d o j a k é k o l i v s l o ţ k y p o p r o p o j e n í f l a s h d i s k u s d a t a p r o j e k t o r e m p ř e s U S B p o r t s e z o b r a z í j e d n o t l i v é s l o ţ k y u l o ţ e n é n a d i s k u p o m o c í d á l k o v é h o o v l a d a č e m ů ţ e t e p r o c h á z e t m e z i s l o ţ k a m i, s l o ţ k y o t v í r a t a z a v í r a t a s p o u š t ě t s o u b o r y v h o d n é k p r e z e n - t a c i P o s t u p : 1. Z a p n ě t e p r o j e k t o r 2. P ř i p o j t e U S B f l a s h d i s k d o p r o j e k t o r u 3. Z o b r a z í s e m i n i a t u r y 4. O v l á d á n í : C h c e t e - li S t i s k n ě t e o t e v ř í t s l o ţ k u p r o c h á z e t p o i k o n á c h ( v ý b ě r s l o ţ k y ) n á v r a t n a p ř e d c h o z í s t r á n k u u k o n č e n í č t e n í z U S B d i s k u z m ě n i t n a j i n o u s t r á n k u z p ě t n a p r v n í s t r á n k u a k t u á l n í s l o ţ k y E n t e r t l a č í t k a s e š i p k a m i A u t o E x i t š i p k a v l e v o / v p r a v o B a c k s p u š t ě n í p r e z e n t a c e je- l i z v ý r a z n ě n o b r á z e k - E n t e r p ř e j í t n a p ř e d c h o z í n e b o n á s l e d u j í c í š i p k a v l e v o / v p r a v o s n í m e k / o t o č e n í o b r á z k u o 9 0 s t u p ň ů š i p k a n a h o r u / d o l ů n á v r a t n a p ř e d c h o z í s t r á n k u s t a r t / s t o p p r e z e n t a c e A u t o E n t e r 12

13 O b e c n é d o p o r u č e n í : V e l k á v ý h o d a ř e š e n í i n t e r a k t i v n í u č e b n y m a g n e t j e v k o m p a k t - n o s t i. B í l o u t a b u l i t r i p t y c h m ů ţ e t e n a d á l e p o u ţ í v a t b ě ţ n ý m z p ů - s o b e m. P o k u d z a p n e t e k p r á c i d a t a p r o j e k t o r, j e o b r a z j i ţ p ř e s n ě n a s t a v e n n a r o z m ě r p r o s t ř e d n í, v e l k é č á s t i b í l é t a b u l e ( t o h o d o - c í l í t e d í k y p ř i p e v n ě n í p r o j e k t o r u k v ý s u v n é m u r a m e n i d r ţ á k u a n a s t a v e n í m v h o d n é v z d á l e n o s t i o d t a b u l e ). P O Z O R! - u i n t e r a k t i v n í c h p r o j e k t o r ů n e n í m o ţ n é o b r a z z o o m o v a t. Z m e n š e n í č i z v ě t š e n í o b r a z u d o s á h n e t e p o u z e z m ě - n o u v z d á l e n o s t i p r o j e k t o r u o d z o b r a z o v a c í p l o c h y. D í k y p ř i p e v n ě n í p r o j e k t o r u p ř í m o k t a b u l i j e m o ţ n é i b ě h e m z a p n u t é h o p r o j e k t o r u p o h y - b o v a t s o b r a z e m n a h o r u a d o l ů. T o o c e n í t e v s i t u a c i, k d y t a b u l i b u d o u v y u ţ í v a t r ů z n ě v y s o c í ţ á c i č i ţ á c i n a v o z í k u a p o d. 13

14 4. P aleta interaktivních metod (IM) s t r a t e g ie pr o i n t e r aktivn í vý u k u P a l e t a i n t e r a k t i v n í c h m e t o d s l o u ţ í p ř e d e v š í m k u s p o ř á d á n í v š e c h n a b í z e n ý c h m o ţ n o s t í i n t e r a k t i v n í v ý u k y, u c h o v á n í u ţ i v a t e l s k ý c h p ř í s t u p ů a v y t v o ř e n í o s o b n í h o p l á n u - s t r a t e g i e o v ě ř o v a t e l e I M p r o t v o r b u v ý u k o v ý c h m a t e r i á l ů s v y u ţ i t í m i n t e r a k t i v n í c h m e t o d. J e n e c h o p e n í m y s l e t s i, ţ e p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í a i n t e r - a k t i v n í m i p o m ů c k a m i j e v h o d n ý p o u z e s p e c i a l i z o v a n ý s o f t w a r e. N a o p a k, p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í a e l e k t r o n i c k ý m p e r e m j e v h o d n é v š e, c o p r o s t ř e d n i c t v í m P C m ů ţ e t e p r e z e n t o v a t ţ á k ů m a s v y u ţ i t í m v š e m o ţ n ý c h s o f t w a r o v ý c h n á s t r o j ů a w e b o v ý c h s t r á - n e k. Ú s p ě c h p ř i p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í o v š e m v y p l ý v á p ř e d e v š í m z v h o d n ě z v o l e n é v ý u k o v é m e t o d y a k o n c e p t u c e l é v y u č o v a c í h o d i - n y. I n t e r a k t i v n í n e b o j i n ý s o f t w a r e j e p a k p o u z e n á s t r o j e m v r u c e u č i t e l e. T a k j a k o b e r e u č i t e l d o r u k y t u ţ k u, f i x u, k ř í d u a p o d. j e p o t ř e b a b r á t d o r u k y i s o f t w a r o v é n á s t r o j e. J e v h o d n é s i t a k é u v ě d o m i t, ţ e s o f t w a r o v é n á s t r o j e - p r o g r a m y č i t ř e b a s p e c i a l i z o - v a n é w e b o v é s t r á n k y j s o u o b v y k l e j e d n o s t r a n n ě z a m ě ř e n é. P o - d o b n ě j a k o k r u ţ í t k o v r u c e m a t e m a t i k a j e p o u ţ i t e l n é h l a v n ě v g e - o m e t r i i a n e l z e o d k r u ţ í t k a o č e k á v a t u n i v e r z á l n í v y u ţ i t í p r o r ů z- n é ú č e l y, n e o č e k á v e j m e, ţ e v š e v y ř e š í j e d e n j e d i n ý u n i v e r z á l n í i n t e r a k t i v n í s o f t w a r e P a l e t a o v ě ř o v a t e l e j a k o s o u č á s t t é t o p ř í r u č k y s i k l a d e z a c í l s e - z n á m i t p e d a g o g y ( o z n a č e n í o v ě ř o v a t e l I M j e p o u ţ i t o v r á m c i p r o - j e k t u m a g n e t ) s n o v ý m i s o f t w a r o v ý m i n á s t r o j i p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u, a l e t a k é v é s t k v h o d n é m u p o u ţ í v á n í t ě c h t o n á s t r o j ů, a b y d o š l o k p r o p o j e n í v y b r a n ý c h n á s t r o j ů s k o n k r é t n í m u č i v e m, k o n - k r é t n í v ý u k o u, k o n k r é t n í m i ţ á k y. 14

15 4. 1. I n v e n t u r a m o ţ n o s t í U ţ j s t e n ě k d y u k l í z e l i v p o č í t a č i? U ţ j s t e n ě k d y c í l e n ě h l e d a l i n ě j a k ý s o f t w a r e p r o k o n k r é t n í č i n n o s t? I n v e n t u r a m o ţ n o s t í = m ů j n a i n s t a l o v a n ý S W p o u ţ í v a n ý k v ý u c e. P ř i v y u ţ i t í i n t e r a k t i v n í c h p o m ů c e k j s o u m o ţ n é d v a p ř í s t u p y : A) P r v n í p ř í s t u p - v e z m e t e i n t e r a k t i v n í s o f t w a r e, n a p ř. O p e n S a n k o r é, a j e d n o d u š e v y j d e t e z j e h o m o ţ n o s t í. T y t o m o ţ n o s t i s e n á s l e d n ě s n a ţ í t e v y u ţ í t v e v ý u c e a j e d n á s e t e d y o j a k é s i n a p a s o v á n í s o f t w a r e n a k o n k r é t n í u č i v o, k o n k r é t n í č i n n o s t i. B) D r u h ý p ř í s t u p j e o p a č n ý - m á t e j a s n o u p ř e d s t a v u o t o m, č e h o c h c e t e d o s á h n o u t, c o p o t ř e b u j e t e v e v ý u c e d ě l a t a k d a n é č i n n o s t i, d a n é m u ú k o l u, h l e d á t e p o t ř e b n ý s o f t w a r e. P o n ě k u d p ř e k v a p i v ě s e p ř i p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í v y u ţ í v á s p í - š e p r v n í p ř í s t u p. V h o d n ě j š í j e o v š e m d r u h ý p ř í s t u p a n e j v h o d n ě j - š í j e s a m o z ř e j m ě p o d l e p o t ř e b y k o m b i n o v a t o b a d v a p ř í s t u p y. P o k u d c h c e t e r o z v í j e t s v o j i s o f t w a r o v o u p a l e t u a ú č i n n ě v y u ţ í v a t i n t e r a k t i v n í t a b u l i p r o v e ď t e s i i n v e n t u r u, k t e r á b y v á m m ě l a d á t p ř e d s t a v u o v e š k e r ý c h s o f t w a r o v ý c h m o ţ n o s t e c h, k t e r é d o s u d k v ý u c e v y u ţ í v á t e. J e d n o d u š e s i t e d y v y p i š t e m ů j n a i n s t a l o v a n ý S W p o u ţ í v a n ý k v ý u c e : U r č i t ě s e v á m v i n v e n t u ř e o b j e v í b ě ţ n ě p o u ţ í v a n é p r o g r a m y t e x t o v é e d i t o r y, t a b u l k o v é p r o c e s o r y, p r e z e n t a č n í S W, n a p ř. P o w e r P o i n t a p o d. V š e c h n y t y t o m o ţ n o s t i n a d á l e v y u ţ í v e j t e, u ţ j e n o m p r o t o, ţ e v e f o r m á t e c h t ě c h t o p r o g r a m ů m á t e m n o h o h o t o - v ý c h v ý u k o v ý c h m a t e r i á l ů. I n v e n t u r a : ( p r o s t o r p r o v a š e p o z n á m k y ) 15

16 4. 2. T r e z o r - p ř í s t u p y a h e s l a ( u ţ i v a t e l s k é p ř í s t u p y a h e s l a k n á s t r o j ů m p r o s p r á v u p a l e t y ) : V o l n ě k p o u ţ i t í j e o h r o m n é m n o ţ s t v í i n t e r n e t o v ý c h o n l i n e n á s t r o - j ů, k t e r é v á m m o h o u p ř i n é s t n e t u š e n é m o ţ n o s t i p r o v ý u k u, a k t e - r é v á m d a j í m o ţ n o s t r e a l i z o v a t v a š e n á p a d y a p o t ř e b y p r o v ý u k u. M í t p o ř á d e k v p ř í s t u p e c h a h e s l e c h j e d o b r ý m z á k l a d e m p r o d a l š í p r á c i s e s o f t w a r o v ý m i o n l i n e n á s t r o j i. D o p o r u č u j e m e z a č í t t a k t o : M n o h o o d b o r n ý c h m a t e r i á l ů k v ý u c e u r č i t ě n a c h á z í t e p ř í m o n a w e b e c h. C o s e v á m l í b í č i h o d í p r a v d ě p o d o b n ě p ř í m o s t a h u j e t e n e b o u k l á d á t e d o z á l o ţ e k i n t e r n e t o v é h o p r o h l í ţ e č e. A b y s t e s e m o h l i v r a c e t k z a j í m a v ý m w e b o v ý m s t r á n k á m z a r e g i s t r u j t e s i ú č e t n a w e b u h t t p : / / w w w. d i i g o. c o m J e d n á s e o s l u ţ b u, k d e s i m ů ţ e t e s h r o m a ţ ď o v a t a t ř í d i t z á l o ţ k y k w e b ů m, k t e r é c h c e t e z n o v u n a v š t í v i t. S l u ţ b a j e v z á k l a d n í v e r z i, t o h o c o p o t ř e b u j e t e, z d a r m a. R e g i s t r a c e j e v š a k n u t n á. Trezor (moje uživatelské přístupy a hesla k nástrojům pro správu palety): VZOR VZOR správa webových záložek user: heslo: správa videí user: heslo: user: heslo: user: heslo: U d r ţ u j t e s i p o ř á d e k v u ţ i v a t e l s k ý c h p ř í s t u p e c h a h e s l e c h, h e s l a o b m ě ň u j t e. T r e z o r s p ř e h l e d e m ú č t ů a p ř í p a d n ě i h e s e l s i b e z p e č n ě u k l á d e j t e. 16

17 4. 3. B a n k a S W a n á s t r o j ů p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u V a š e b a n k a S W a n á s t r o j ů b y m ě l a b ý t r o z m a n i t á a d o s t a t e č n ě š i r o k á. V ů b e c n e v a d í, p o k u d n ě k t e r ý n á s t r o j z b a n k y v y u ţ i j e t e t ř e b a j e n o m j e d n o u, d v a k r á t b ě h e m š k o l n í h o r o k u, a t o v p ř í p a d ě, k d y s e v á m t o b u d e o p r a v d u h o d i t a b u d e t o p ř í n o s n é p r o v ý u k u. V b a n c e u r č i t ě m á t e ( n e b o b y s t e m ě l i m í t ) : t e x t o v ý e d i t o r ( M S W o r d, O p e n O f f i c e W r i t e, a j. ) t a b u l k o v ý p r o c e s o r ( E x c e l, K a l k, ) S W v h o d n ý p r o p r e z e n t a c i ( M S P o w e r P o i n t, I m p r e s s,... M á t e j i s t ě o b l í b e n ý w e b o v ý p r o h l í ţ e č a p a k j e š t ě p o š t o v n í h o k l i - e n t a ( n a p ř. M S O u t l o o k ) a t í m t o o v š e m č a s t o k o n č í. P o k u d j e v e š k o l e i n t e r a k t i v n í t a b u l e, s n a ţ í s e p e d a g o g o v é j e š t ě z v l á d n o u t p ř í s l u š n ý i n t e r a k t i v n í S W k d o d a n é t a b u l i... P ř i r o z v í j e n í b a n k y n á s t r o j ů p ř e d p o k l á d á m e, ţ e p o č í t a č, s e k t e - r ý m p r a c u j e t e a k t e r ý j e p ř i p o j e n ý k i n t e r a k t i v n í t a b u l i v e t ř í d ě, j e t a k é s p ř i p o j e n í m n a i n t e r n e t. R o z v o j s v é b a n k y z a č n ě t e v y t v o ř e n í m t z v. G o o g l e ú č t u, a t o i v p ř í p a d ě, ţ e j e j j i ţ m á t e. J e d o b r é m í t o d d ě l e n o u p r a c o v n í a s o u k r o - m o u s f é r u. V y t v o ř t e s i p r o t o p r a c o v n í ( u č i t e l s k ý ) ú č e t, k t e r ý v y u - ţ i j e t e i p ř i j i n ý c h p r a c o v n í c h r e g i s t r a c í c h a h l a v n ě v á m d o b ř e p o - s l o u ţ í n e o s o b n í e - m a i l o v á a d r e s a, k t e r o u m j. z a s e v y u ţ i j e t e t a - k é p ř i r e g i s t r a c i j i n ý c h p o t ř e b n ý c h o n l i n e s l u ţ e b. Ú č e t s i j e d n o d u š e z ř i ď t e p ř í m o n a h t t p s : / / w w w. g o o g l e. c z J m é n o z v o l t e n a p ř. v e f o r m á t u : z k r a t k a j m e n a. u c i t e g m a i l. c o m n a p ř. k n v. u c i t e g m a i l. c o m, p ř í p a d n ě s č í s l e m k n v. u c i t e l. 1 g m a i l. c o m T a k t o v y t v o ř e n ý ú č e t p o u ţ í v e j t e v ţ d y j e n s t r i k t n ě u č i t e l s k y, p r a c o v n ě, a ť j e j m ů ţ e t e u ţ í v a t b e z o b a v o v l a s t n í s o u k r o m í. 17

18 D o s v é b a n k y s i p a k d o p l ň t e n á s l e d u j í c í S W č i n á s t r o j e : D í k y n o v ě z ř í z e n é m u G o o g l e ú č t u v y z k o u š e j t e k a ţ d o p á d n ě n á s l e - d u j í c í s l u ţ b y : I. O n l i n e t e x t o v ý e d i t o r G o o g l e D o c s h t t p s : / / d o c s. g o o g l e. c o m P o p ř i h l á š e n í n a G o o g l e ú č e t m ů ţ e t e s l u ţ b u D o c s i h n e d p o u ţ í - v a t. O b r á z e k u k a z u j e v z h l e d D o c s. E d i t o r j e s i c e n a p o h l e d s t ř í d - m ě j š í, n e ţ t ř e b a M S W o r d, a l e k a ţ d o p á d n ě z v l á d n e v š e p o t ř e b n é. M ů ţ e t e o t e v í r a t j a k t e x t o v é d o k u m e n t y, t a k t a b u l k o v é s e š i t y č i p r e z e n t a c i a j. P o k u d n a p ř. e - m a i l e m d o s t a n e t e d o k u m e n t v e f o r - m á t u o d t a n e m á t e n a i n s t a l o v á n O p e n O f f i c e, m ů ţ e t e d o k u m e n t o d t o t e v ř í t p r á v ě v D o c s. V ý h o d o u j e t a k é m o ţ n o s t n a s t a v e n í s d í - l e n í j i n ý m u ţ i v a t e l ů m ( v y p l n ě n í m j e j i c h e - m a i l o v é a d r e s y ) a m á t e p a k m o ţ n o s t n a j e d n o m d o k u m e n t u p r a c o v a t s p o l e č n ě. I I. S l u ţ b u p r o s p r á v u f o t o g r a f i í P i c a s a h t t p s : / / p i c a s a w e b. g o o g l e. c o m S t á h n ě t e a n a i n s t a l u j t e s i P i c a s a k l i e n t a p ř í m o d o p o č í t a č e. T e n t o S W v á m u m o ţ n í j e d n í m k l i k n u t í m o d e s l a t c e l o u s l o ţ k u i s f o t o g r a f i e m i p ř í m o n a w e b, k d e m á t e k d i s p o z i c i 1 G B p r o s t o r u. N a w e b u s e v á m v y t v o ř í a l b u m, k t e r é m ů ţ e t e o n l i n e p r e z e n t o v a t p ř í m o v e t ř í - d ě. K f o t o g r a f i í m l z e p ř i p o j i t p o p i s k y. J e d n o t l i v á a l b a f o t o g r a f i í m o h o u b ý t s o u k r o m á n e b o v e ř e j n ě p ř í s t u p n á. w w w. r a j c e. n e t a l t e r n a t i v a p r o u k l á d á n í f o t o g r a f i í 18

19 A p r o č ú č e t n a Y o u T u b e? T a k s e m o ţ n á b u d e t e p t á t, k d y ţ u s l y š í - t e, ţ e t a k é p a t ř í d o b a n k y S W n á s t r o j ů m o d e r n í h o u č i t e l e p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i. I I I. Y o u T u b e - s k l a d i š t ě v i d e í h t t p : / / w w w. y o u t u b e. c o m Ú č e t n a Y o u T u b e s i z a l o ţ t e o p ě t j a k o p r a c o v n í, u č i t e l - s k ý. Z p o č á t k u j e j m o ţ n á v y u ţ i j e t e j e n o k r a j o v ě, a l e j e d o b r é v ě d ě t, ţ e n e j z n á m ě j š í v i d e o f o r m á t a v i n e n í z d a l e k a j e d i n ý f o r m á t, k t e r ý Y o u T u b e p o d p o r u j e. Č a s e m u r č i t ě d o p l n í t e d o s v é b a n k y n ě j a k ý j e d n o d u c h ý n á s t r o j p r o n a h r á v á n í v i d e o t u t o r i á l ů ( v i d e o n á v o d ů ) p r o v a š e ţ á k y. P o t o m m ů ţ e t e t a k é s n a d n o v y u ţ í t Y o u T u b e k u l o ţ e n í t ě c h t o n á v o d ů, p ř í - p a d n ě j e d á l e, s v y u ţ i t í m Y o u T u b e, v k l á d a t n a v ý u k o - v é w e b o v é s t r á n k y. D o p o r u č e n í p r o Y o u T u b e a v ý u k u - y o u t u b e / t e a c h e r s I V. W o r d l e - m r a k y s l o v h t t p : / / w w w. w o r d l e. n e t S l o v n í m r a k y j s o u n e j e n o m k o l e m n á s, k d y ţ m l u - v í m e, a l e z n á t e j e i z w e b o v ý c h s t r á n e k a t d. P r o v y b r a n é č i n n o s t i v p r ů b ě h u h o d i n y j s o u s l o v n í m r a k y d o b ř e v y u ţ i - t e l n é a p r o ţ á k y z a j í m a v é. P r o v ý k l a d p o j m ů a p o d. p o u ţ i j t e s l o v - n í m r a k j e n n a c h v í l i a p a k p ř í p a d n ě n e c h e j t e c h v í l i s a m o t n ý s l o v n í m r a k n a t a b u l i v i d i t e l n ý, a n i ţ j e j k o m e n t u j e t e. N e v š a k n a d l o u h o U k á z k a v y t v o ř e n é h o s l o v - n í h o m r a k u z č á s t i t é t o p ř í r u č k y. M r a k l z e v y u ţ í t n a p ř. k v y h l e d á v á n í s l o v p ř i v ý u c e j a z y k ů p r o p ř e - k l a d y a p o d. a l t e r n a t i v a p r o s l o v n í m r a k y h t t p : / / w o r d i t o u t. c o m 19

20 V. P r e z i - p r e z e n t a c e h t t p : / / p r e z i. c o m / V ý b o r n á m o ţ n o s t p r o t v o r b u z a j í m a v ý c h p r e z e n - t a c í. V l a s t n í t v o r b a p r e z e n t a c e j e n e n á r o č n á a i n t u i t i v n í. D o p r e z e n t a c e j e m o ţ n é v k l á d a t t e x t, o b r á z k y, v i d e a n e b o a n i m a c e. O p r o t i b ě ţ n é m u p r e z e n t a č n í m u S W s e m í s t o j e d n o t l i v ý c h s n í m k ů t v o ř í p r e z e n t a c e n a v e l i k é p l o š e p l a c h t ě, n a k t e r o u s e u m i s ť u j í j e d n o t l i v é s n í m k y. S a m o t n á p r e - z e n t a c e j e p a k k l o u z a v o u c e s t o u p o j e d n o t l i v ý c h m í s t e c h n a p l a c h t ě, k d y s e k a ţ d ý s n í m e k a d e k v á t n ě z v ě t š í p r o o k o d i v á k ů. P o s l o u p n o s t j e d n o t l i v ý c h s n í m k ů z a s t a v e n í n a c e s t ě j e d á n a o č í s l o v á n í m. V I. G l o g s t e r - i n t e r a k t i v n í p l a k á t y h t t p : / / w w w. g l o g s t e r. c o m / G l o g s t e r j a k o i n t e r n e t o v á s l u ţ b a u m o ţ ň u j e v y t v á ř e t i n t e r a k t i v n í p l a k á - t y, k t e r é m o h o u k o m b i n o v a t o b r a z, z v u k i v i d e o. G l o g s t e r l z e s n a d n o v y u ţ í t p r o t v o r b u i n t e r a k t i v n í h o p o s t e r u ( p l a k á t u ), k t e r ý p r e z e n t u j e u r č i t é k o n k r é t n í t é m a. P r o t o t a k é v r á m c i G l o g s t e r u v z n i k l a č á s t v ě n o v a n á u č i t e l ů m a s t u d e n - t ů m ( h t t p : / / e d u. g l o g s t e r. c o m / ). G l o g s t e r E D U j e n e o b v y k l ý m v z d ě l á v a c í m p r o s t ř e d í m, k t e r é z v l á d n e i l a i k, p ř i č e m ţ v ý s l e d n é p r e z e n t a c e m o h o u b ý t z a j í m a v é ( s t e j n ě t a k i n e v k u s n é ) a p ů s o b í z á b a v n ě ( s t e j n ě t a k m o h o u p ů s o b i t i t r a p n ě ). A j s o u i n t e r a k t i v n í. Z a j í m a v o s t í j e, ţ e t e n t o p r o d u k t p o c h á z í o d č e s k ý c h t v ů r c ů. V I I. C a l a m é o - o n l i n e p d f k n i h a w w w. c a l a m e o. c o m N a s e r v e r u C a l a m é o m ů ţ e t e ţ á k ů m j e d n o d u š e z p ř í s t u p n i t d o k u m e n t y, k t e r é p ř e v e d e t e d o f o r - m á t u p d f. S e r v e r z v a š e h o d o k u m e n t u z v l á d n e v y r o b i t s n a d n o o v l a d a t e l n ý, o n l i n e d o s t u p n ý, v ý s t u p w w w. j o o m a g. c o m a l t e r n a t i v a p r o u k l á d á n í p d f d o k u m e n t ů 20

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Sestav si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké zařízení

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog řešení DUMy.cz 35 000 materiálů ZDARMA Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Office 365 Prostředí s office aplikacemi ZDARMA Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ

Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Hlávka MECHATRONIKA CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli?

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli? SMART BOARD Moderní interaktivní výuka Co je to interaktivní tabule? Interaktivní tabule je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Obraz

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více