ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu"

Transkript

1 M e t o d i c k á p ř í r u č k a p r o p r á c i s i n t e r a k t i vn í t a b u l í vz n i k l a j a k o výstup projektu ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY S t ř e d n í š k o l a F. D. Rooseve l t a p r o t ě l e s n ě p o s t i ţ e n é, B r n o, Křiţíkova 1 1 B r n o,

2 OBS AH 0. Ú v o d 1. I n t e r a k t i v n í u č e b n a a i n t e r a k t i v n í p o m ů c k y 2. M e t o d i c k é p o z n á m k y k p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i 3. S e z n á m e n í s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i ( i n t e r a k t i v n í u č e b n a ) 4. P a l e t a i n t e r a k t i v n í c h m e t o d s t r a t e g i e p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u I n v e n t u r a m o ţ n o s t í T r e z o r - p ř í s t u p y a h e s l a B a n k a S W a n á s t r o j ů p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u Č i n n o s t i p e d a g o g a s v y u ţ i t í m i n t e r a k t i v n í c h m e t o d 5. I n t e r a k t i v n í s o f t w a r e ( O p e n S a n k o r é, Q D r a w ) 5. V ý h o d y v y u ţ í v á n í i n t e r a k t i v n í c h v ý u k o v ý c h m e t o d 6. T e c h n i c k á d o p o r u č e n í k p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i 7. Z á v ě r Brno, duben únor 2013 Petr Konvalinka, Ing., a kol. 2

3 0. Ú vo d P r o j e k t Š k o l a j a k o m a g n e t p r o ţ á k y v z n i k a l v r o c e a j e d n a z p l á n o v a n ý c h k l í č o v ý c h a k t i v i t b y l a n a z v á n a j e d n o d u š e - I n t e r a k t i v n í v ý u k a Z á m ě r b y n p r o s t ý - c h c e m e m í t v e š k o l e i n - t e r a k t i v n í p o m ů c k y, k t e r é m o h o u o ţ i v i t v ý u k u a p ř i n é s t p r o ţ á k y n ě c o n o v é h o a z a j í m a v é h o. T y p o m ů c k y c h c e m e n e j e n o m m í t, a l e t a k é p o u ţ í v a t. K v h o d n é m u p o u ţ í v á n í m á a l e s p o ň t r o c h u p o s l o u - ţ i t t a t o p ř í r u č k a. P ř í r u č k a n e n í m y š l e n a j a k o k l a s i c k ý n á v o d, c o t e ď a c o p o t o m, k d e c o p o m a č k a t a c o z t o h o v y l e z e. N a š í m z á m ě r e m j e, a b y p ř í - r u č k a b y l a i n s p i r a t i v n í a o t e v ř e n á p r o r ů z n é p e d a g o g i c k é p ř í s t u - p y. J e d n a z e z á k l a d n í c h m y š l e n e k j e, ţ e u č i t e l m ů ţ e p ř e k v a p o v a t s v é ţ á k y a t o i n o v ý m i n e č e k a n ý m i p o s t u p y a t e c h n o l o g i c k ý m i z a - j í m a v o s t m i. J e n a č a s e, a b y c h o m s e n e n e c h a l i j e n o m p ř e k v a p o v a t n a š i m i d ě t m i a ţ á k y, a l e a b y c h o m o b č a s p ř e k v a p i l i i m y j e. N e j e - n o m t í m, c o v š e c h n o v í m e, z n á m e a d o v e d e m e o t o m p o v í d a t, a l e i t e c h n o l o g i c k ý m i n o v i n k a m i a m o d e r n í m i n á s t r o j i, o k t e r ý c h m o ţ - n á n a š i ţ á c i z a t í m n e m a j í a n i t u š e n í : ). 3

4 1. I n t e r a k t i vní učebna a interaktivn í p o m ů c k y B u d o v a S t ř e d n í š k o l y F. D. R o o s e v e l t a p r o t ě l e s n ě p o s t i ţ e n é, B r - n o, K ř i ţ í k o v a 1 1 s l o u ţ í v z d ě l á v á n í ţ á k ů s e s p e c i á l n í m i v z d ě l á v a - c í m i p o t ř e b a m i o d r o k u B u d o v a j e t o m o d e r n í a p r o v ý u k u d o b ř e v y b a v e n á, o v š e m v j e d n o t l i v ý c h u č e b n á c h z ů s t á v á j e n m á l o p r o s t o r u p r o d a l š í t e c h n i c k ý r o z v o j p o d m í n e k k e v z d ě l á v á n í. N a č e l n í s t ě n ě k a ţ d é u č e b n y j e u m í s t ě n a t r o j d í l n á b í l á t a b u l e s k e - r a m i c k ý m p o v r c h e m a z b ý v a j í c í č á s t č e l n í s t ě n y u ţ n e u m o ţ ň u j e u m í s t ě n í t r a d i č n í i n t e r a k t i v n í t a b u l e, t a k j a k j i z n á m e j i ţ n ě k o l i k l e t, a j a k s e s ú s p ě c h e m m o n t u j í d o š k o l. F o t o u č e b n y p o h l e d n a t a b u l i v u č e b n ě ( d o p l n i t ) P r o j e k t Š k o l a j a k o m a g n e t p ř i š e l s m y š l e n k o u n a v y b u d o v á n í i n - t e r a k t i v n í c h u č e b e n s v y u ţ i t í m s t á v a j í c í c h b í l ý c h t a b u l í. N á p a d p ř e d p o k l á d a l o s a z e n í u č e b n y d a t a p r o j e k t o r e m a i n t e r a k - t i v n í s a d o u, k t e r á u m í r o z p o h y b o v a t o b r a z d a t a p r o j e k t o r u. V d o - b ě p ř í p r a v y p r o j e k t o v é ţ á d o s t i b y l o t o t o ř e š e n í j e d i n é r e á l n é. V d o b ě, k d y j s m e s p r o j e k t o v ý m i č i n n o s t m i z a č í n a l i u ţ o v š e m e x i s - t o v a l o t r o c h u j i n é ř e š e n í t z v. i n t e r a k t i v n í d a t a p r o j e k t o r. N o v i n - k a, k t e r á p ř i n e s l a m o ţ n o s t s n í m á n í v l a s t n í h o p r o m í t a n é h o o b r a z u p r o j e k t o r e m a p ř i p o u ţ i t í s p r á v n é e l e k t r o n i c k é t u ţ k y j e m o ţ n é s t a k o v ý m t o p r o j e k t o r e m p r a c o v a t i n t e r a k t i v n ě n a j a k é k o l i v b í l é p l o š e. 4

5 D o p o r u č e n í pro školy, k t e r é u va ţ u j í o inve s t i c i d o i n t e r a k t i vn í c h t a bulí. V a r i a n t a p o u ţ i t á v r á m c i p r o j e k t u Š k o l a j a k o m a g n e t v y ţ a d u j e : i n t e r a k t i v n í p r o j e k t o r ( c c a , - ) d r ţ á k p r o j e k t o r u ( c c a , - ) e l e k t r o n i c k o u t u ţ k u ( b ý v á s o u č á s t í i n t e r a k t i v n í h o p r o j e k t o r u ) n o s n í k p r o p ř i p e v n ě n í k t a b u l i, s l o u ţ í c í p r o p ř i p e v n ě n í d r ţ á k u d a t a p r o j e k t o r u ( p o u ţ i l i j s m e t z v. C D p r o f i l p o u ţ í v a n ý p r o s t a v b u s á d r o k a r t o n o v ý c h p ř í č e k ) ( c c a 1 0 0, - ) j a k o u k o l i v b í l o u p l o c h u ( l z e p o u ţ í t i b í l e n a m a l o v a n o u s t ě n u ) s p o j o v a c í m a t e r i á l - n ý t y, š r o u b y ( c c a 5 0, - ) p r o p o j o v a c í k a b e l y ( p r o j e k t o r x P C ) ( c c a 2 0 0, - ) ( p ř i b l i ţ n é c e n y k r o k u ) C e l k o v é n á k l a d y n a p o ř í z e n í a m o n t á ţ j e d n é i n t e r a k t i v n í t a b u l e n e p ř e s á h l y v r o c e č á s t k u , -. K t o m u s e n á m p o d a ř i l o v r á m c i a k č n í n a b í d k y z a z á k l a d n í c e n u i n t e r a k t i v n í h o p r o j e k t o r u p o ř í d i t 2 e l e k t r o n i c k é t u ţ k y m í s t o j e d n é, b ě ţ n ě d o d á v a n é. 5

6 F o t o d o k u m e n t a c e z m o n t á ţ e P O S T U P M O N T Á Ţ E 1. D e m o n t á ţ t r o j d í l n é b í l é t a b u l o - v é d e s k y. 2. P ř i p e v n ě n í C D p r o f i l u k e d v ě m a v o d o r o v n ý m p r o f i l ů m n o s n é k o n s t r u k c e t a b u l e ( v i z. o b r á - z e k ) - m í s t a p ř i p e v n ě n í C D p r o - f i l u j s o u o z n a č e n a č e r v e n ý m k r o u ţ k e m. 3. M o n t á ţ p a t k y d r ţ á k u d a t a p r o - j e k t o r u. O c e l o v á p a t k a j e p ř i - p e v n ě n a k h o r n í č á s t i C D p r o f i l u. 6

7 4. P a t k a j e n á s l e d n ě o s a z e n a v ý s u v n ý m v o d o r o v n ý m n o s n í k e m d r ţ á k u. J e v h o d n é p o u ţ í t p r á v ě d r ţ á k s v ý s u v n ý m n o s n í k e m, k t e - r ý j e d n o d u š e u m o ţ ň u j e v y b r a t s p r á v n o u v z d á l e n o s t p r o u m í s t ě n í d a t a p r o j e k t o r u o d t a b u l e a n a s t a v e n í p o t ř e b n é h o r o z m ě r u p r o m í - t a n é h o o b r a z u. D e t a i l n a m o n t o v a n é p a t k y C D p r o f i l p a t k a d r ţ á k u d a t a p r o j e k - t o r u v o d o r o v n ý v ý s u v n ý n o s n í k d r ţ á k u ( t e n t o n o s n í k j e d u t ý a j s o u p o z a p o - j e n í p r o j e k t o r u v e d e n y v š e c h n y p o t ř e b n é p r o p o - j o v a c í k a b e l y C e l k o v ý p o h l e d n a i n t e r a k t i v n í t a b u l i p o m o n t á ţ i 7

8 2. M e t odické poznámky k p r á c i s interaktivn í m i p o m ů c k a m i P r o j aké činnosti můţe být interakti vn í t a b u l e u ţ i t e č ná ve vý u c e? s e z n á m e n í ţ á k ů s o b s a h e m h o d i n y u v e d e n í z á s a d n í c h m y š l e n e k v y h l e d á v á n í i n f o r m a c í n a i n t e r n e t u a j e j i c h u ţ i t í v e v ý u c e p r o m í t á n í v i d e o u k á z e k h o d n o c e n í h o d i n p r e z e n t a c e ţ á k o v s k ý c h p r o j e k t ů a p r a c í p o d c h y c e n í ţ á k o v s k é a k t i v i t y V yu ţ í ve j t e výhody a p ř í n o s y, k t e r é i n t e r a k t i vn í t a b u l e ( i n t e raktivní vý u k a ) p o s k yt u j e : c í l e n ě u m o ţ ň u j t e p r o p o j e n í z r a k - m o z e k - r u c e - m o z e k, k t e r é r o z v í j í k o g n i t i v n í f u n k c e p o d p o r u j t e d o v e d n o s t i u č i t s e - č í s t - z p r a c o v a t - ř í c t, d o v e d - n o s t i p o t ř e b n é p r o r o z v o j k o m u n i k a č n í c h k o m p e t e n c í v y u ţ í v e j t e i n d u k t i v n í m e t o d u v ý u k y s p o d p o r o u i n t e r a k t i v n í t a - b u l e, z e j m é n a p ř i v y s v ě t l o v á n í n o v é h o t é m a t u s n a ţ t e s e v y u ţ í t t a b u l e a p o m ů c e k k t o m u, a b y s e ţ á k d o s t a l d o a k c e v e ď t e ţ á k y k v ý z v á m t y p u s e ř a ď, r o z t ř i ď, v y h l e d e j a p o d. L i d s k ý m o z e k t a k o v é v ý z v y r á d p ř i j í m á... Ţ Á K V A K C I J E D O N U C E N K M Y Š L E N Í! 8

9 P r a k t i c k é p o z n á m k y p r o p r á c i s i n t e r a k t i vn í t a b ul í v e d l e p l o c h y p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u s i n a b í l é t a b u l i u d r ţ u j t e v o l n é m í s t o n a p s a n í f i x o u b ě ţ n o u t a b u l i v y u ţ í v e j t e t r a d i č n í m z p ů s o b e m i n a d á l e n e s n a ţ t e s e z a k a ţ d o u c e n u a v k a ţ d é h o d i n ě z a p í n a t p r o j e k - t o r a P C p o k u d p o u ţ í v á t e i n t e r a k t i v n í t a b u l i č a s t o, s n a ţ t e s e, a b y s e j e d n a l o v ţ d y j e n o č á s t v y u č o v a c í h o d i n y s n a ţ t e s e n e m í t n a t a b u l i p ř í l i š m n o h o t e x t u i n t e r a k t i v n í t a b u l i p o u ţ í v e j t e h l a v n ě n a d o p l n ě n í v ý u k y p r o s t o r p r o d a l š í p o z n á m k y : 9

10 3. S eznámení s i n t eraktivn í m i p o m ů c k a m i ( i n t e r a k t i vn í u č e b n a ) I N TE R AK TI V N Í D AT AP R O J E K TO R N A S T A V E N Í - p r o j e k t o r j e u ţ o p t i m á l n ě n a s t a v e n p r o p r o m í - t á n í p ř í m o n a b í l o u š k o l n í t a b u l i Z A P N U T Í - p r o z a p n u t í p r o j e k t o r u p o u ţ i j t e d á l k o v ý o v l a d a č, z e l e n é t l a č í t k o O N ( o v l a d a č p o n e c h á v e j t e v u č e b n ě v A - V s k ř í ň c e ) P O U Ţ I T Í B E Z P C - p o u ţ i t í p r o j e k t o r u b e z p o č í t a č e - p o d r o b n ě j i n a j i n é m m í s t ě V Y P N U T Í - p r o j e k t o r v y p n e t e č e r v e n ý m t l a č í t k e m O F F - d o k u d b ě ţ í v ě t r á k p r o j e k t o r u, n e v y t a h u j t e p ř í v o d n í š ň ů r u z e z á s u v k y V! E L E K TR O N I C K Á TU Ţ K A B E N Q d o b a n a b í j e n í c c a m i n u t v ý d r ţ b a t e r i e a ţ 3 0 h o d. p r o v o z u p ř í m o n a t u ţ c e j e i n d i k á t o r n a b i t í b a t e r i e indikátor baterie během nabíjení svítí červeně, po nabití zhasne tlačítko pro výběr barvy pravé tlačítko fungující jako LEVÉ TLAČÍTKO myši indikátor připojování el. tuţky k projektoru - BLIKÁ, po připojení SVÍTÍ 10

11 S p r á vn é d r ţ e ní elektr o n ické tuţky T u ţ k u m ů ţ e t e d r ţ e t j a k o o b y č e j n o u t u ţ k u a n e b o j a k o d á l k o v ý o v l a d a č : nebo P o d r o b n ý p o pis elektr o n ické tuţky tlačítko pro výběr barvy písma hrot funkce levé tlačítko myši Indikátor stavu baterie (svítí červeně - nabíjení, červená kontrolka zhasne - plně nabito očko na poutko USB konektor Kontrolka propojení s projektorem (bliká - propojení se hledá; svítí modře propojení v pořádku) senzor - snímací kamera tlačítko pro vypnutí projektoru 11

12 P O U Ţ I TÍ D AT AP R O J E K TO R U B E Z P O ČÍTAČ E v ý h o d u p r o j e k t o r u, ţ e j e j l z e p o u ţ í t i b e z p o č í t a č e, v y u ţ i j e t e p o u z e p r o p r e z e n t a c i n ě k t e r ý c h t y p ů s o u b o r ů ( z j m. F o t o g r a f i í a o b r á z k ů ) p ř i p r a v t e s i s a d u o b r á z k ů v e f o r m á t u j p g, g i f, a p o d. a u l o ţ t e s i j e n a U S B f l a s h d i s k d o j a k é k o l i v s l o ţ k y p o p r o p o j e n í f l a s h d i s k u s d a t a p r o j e k t o r e m p ř e s U S B p o r t s e z o b r a z í j e d n o t l i v é s l o ţ k y u l o ţ e n é n a d i s k u p o m o c í d á l k o v é h o o v l a d a č e m ů ţ e t e p r o c h á z e t m e z i s l o ţ k a m i, s l o ţ k y o t v í r a t a z a v í r a t a s p o u š t ě t s o u b o r y v h o d n é k p r e z e n - t a c i P o s t u p : 1. Z a p n ě t e p r o j e k t o r 2. P ř i p o j t e U S B f l a s h d i s k d o p r o j e k t o r u 3. Z o b r a z í s e m i n i a t u r y 4. O v l á d á n í : C h c e t e - li S t i s k n ě t e o t e v ř í t s l o ţ k u p r o c h á z e t p o i k o n á c h ( v ý b ě r s l o ţ k y ) n á v r a t n a p ř e d c h o z í s t r á n k u u k o n č e n í č t e n í z U S B d i s k u z m ě n i t n a j i n o u s t r á n k u z p ě t n a p r v n í s t r á n k u a k t u á l n í s l o ţ k y E n t e r t l a č í t k a s e š i p k a m i A u t o E x i t š i p k a v l e v o / v p r a v o B a c k s p u š t ě n í p r e z e n t a c e je- l i z v ý r a z n ě n o b r á z e k - E n t e r p ř e j í t n a p ř e d c h o z í n e b o n á s l e d u j í c í š i p k a v l e v o / v p r a v o s n í m e k / o t o č e n í o b r á z k u o 9 0 s t u p ň ů š i p k a n a h o r u / d o l ů n á v r a t n a p ř e d c h o z í s t r á n k u s t a r t / s t o p p r e z e n t a c e A u t o E n t e r 12

13 O b e c n é d o p o r u č e n í : V e l k á v ý h o d a ř e š e n í i n t e r a k t i v n í u č e b n y m a g n e t j e v k o m p a k t - n o s t i. B í l o u t a b u l i t r i p t y c h m ů ţ e t e n a d á l e p o u ţ í v a t b ě ţ n ý m z p ů - s o b e m. P o k u d z a p n e t e k p r á c i d a t a p r o j e k t o r, j e o b r a z j i ţ p ř e s n ě n a s t a v e n n a r o z m ě r p r o s t ř e d n í, v e l k é č á s t i b í l é t a b u l e ( t o h o d o - c í l í t e d í k y p ř i p e v n ě n í p r o j e k t o r u k v ý s u v n é m u r a m e n i d r ţ á k u a n a s t a v e n í m v h o d n é v z d á l e n o s t i o d t a b u l e ). P O Z O R! - u i n t e r a k t i v n í c h p r o j e k t o r ů n e n í m o ţ n é o b r a z z o o m o v a t. Z m e n š e n í č i z v ě t š e n í o b r a z u d o s á h n e t e p o u z e z m ě - n o u v z d á l e n o s t i p r o j e k t o r u o d z o b r a z o v a c í p l o c h y. D í k y p ř i p e v n ě n í p r o j e k t o r u p ř í m o k t a b u l i j e m o ţ n é i b ě h e m z a p n u t é h o p r o j e k t o r u p o h y - b o v a t s o b r a z e m n a h o r u a d o l ů. T o o c e n í t e v s i t u a c i, k d y t a b u l i b u d o u v y u ţ í v a t r ů z n ě v y s o c í ţ á c i č i ţ á c i n a v o z í k u a p o d. 13

14 4. P aleta interaktivních metod (IM) s t r a t e g ie pr o i n t e r aktivn í vý u k u P a l e t a i n t e r a k t i v n í c h m e t o d s l o u ţ í p ř e d e v š í m k u s p o ř á d á n í v š e c h n a b í z e n ý c h m o ţ n o s t í i n t e r a k t i v n í v ý u k y, u c h o v á n í u ţ i v a t e l s k ý c h p ř í s t u p ů a v y t v o ř e n í o s o b n í h o p l á n u - s t r a t e g i e o v ě ř o v a t e l e I M p r o t v o r b u v ý u k o v ý c h m a t e r i á l ů s v y u ţ i t í m i n t e r a k t i v n í c h m e t o d. J e n e c h o p e n í m y s l e t s i, ţ e p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í a i n t e r - a k t i v n í m i p o m ů c k a m i j e v h o d n ý p o u z e s p e c i a l i z o v a n ý s o f t w a r e. N a o p a k, p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í a e l e k t r o n i c k ý m p e r e m j e v h o d n é v š e, c o p r o s t ř e d n i c t v í m P C m ů ţ e t e p r e z e n t o v a t ţ á k ů m a s v y u ţ i t í m v š e m o ţ n ý c h s o f t w a r o v ý c h n á s t r o j ů a w e b o v ý c h s t r á - n e k. Ú s p ě c h p ř i p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í o v š e m v y p l ý v á p ř e d e v š í m z v h o d n ě z v o l e n é v ý u k o v é m e t o d y a k o n c e p t u c e l é v y u č o v a c í h o d i - n y. I n t e r a k t i v n í n e b o j i n ý s o f t w a r e j e p a k p o u z e n á s t r o j e m v r u c e u č i t e l e. T a k j a k o b e r e u č i t e l d o r u k y t u ţ k u, f i x u, k ř í d u a p o d. j e p o t ř e b a b r á t d o r u k y i s o f t w a r o v é n á s t r o j e. J e v h o d n é s i t a k é u v ě d o m i t, ţ e s o f t w a r o v é n á s t r o j e - p r o g r a m y č i t ř e b a s p e c i a l i z o - v a n é w e b o v é s t r á n k y j s o u o b v y k l e j e d n o s t r a n n ě z a m ě ř e n é. P o - d o b n ě j a k o k r u ţ í t k o v r u c e m a t e m a t i k a j e p o u ţ i t e l n é h l a v n ě v g e - o m e t r i i a n e l z e o d k r u ţ í t k a o č e k á v a t u n i v e r z á l n í v y u ţ i t í p r o r ů z- n é ú č e l y, n e o č e k á v e j m e, ţ e v š e v y ř e š í j e d e n j e d i n ý u n i v e r z á l n í i n t e r a k t i v n í s o f t w a r e P a l e t a o v ě ř o v a t e l e j a k o s o u č á s t t é t o p ř í r u č k y s i k l a d e z a c í l s e - z n á m i t p e d a g o g y ( o z n a č e n í o v ě ř o v a t e l I M j e p o u ţ i t o v r á m c i p r o - j e k t u m a g n e t ) s n o v ý m i s o f t w a r o v ý m i n á s t r o j i p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u, a l e t a k é v é s t k v h o d n é m u p o u ţ í v á n í t ě c h t o n á s t r o j ů, a b y d o š l o k p r o p o j e n í v y b r a n ý c h n á s t r o j ů s k o n k r é t n í m u č i v e m, k o n - k r é t n í v ý u k o u, k o n k r é t n í m i ţ á k y. 14

15 4. 1. I n v e n t u r a m o ţ n o s t í U ţ j s t e n ě k d y u k l í z e l i v p o č í t a č i? U ţ j s t e n ě k d y c í l e n ě h l e d a l i n ě j a k ý s o f t w a r e p r o k o n k r é t n í č i n n o s t? I n v e n t u r a m o ţ n o s t í = m ů j n a i n s t a l o v a n ý S W p o u ţ í v a n ý k v ý u c e. P ř i v y u ţ i t í i n t e r a k t i v n í c h p o m ů c e k j s o u m o ţ n é d v a p ř í s t u p y : A) P r v n í p ř í s t u p - v e z m e t e i n t e r a k t i v n í s o f t w a r e, n a p ř. O p e n S a n k o r é, a j e d n o d u š e v y j d e t e z j e h o m o ţ n o s t í. T y t o m o ţ n o s t i s e n á s l e d n ě s n a ţ í t e v y u ţ í t v e v ý u c e a j e d n á s e t e d y o j a k é s i n a p a s o v á n í s o f t w a r e n a k o n k r é t n í u č i v o, k o n k r é t n í č i n n o s t i. B) D r u h ý p ř í s t u p j e o p a č n ý - m á t e j a s n o u p ř e d s t a v u o t o m, č e h o c h c e t e d o s á h n o u t, c o p o t ř e b u j e t e v e v ý u c e d ě l a t a k d a n é č i n n o s t i, d a n é m u ú k o l u, h l e d á t e p o t ř e b n ý s o f t w a r e. P o n ě k u d p ř e k v a p i v ě s e p ř i p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í v y u ţ í v á s p í - š e p r v n í p ř í s t u p. V h o d n ě j š í j e o v š e m d r u h ý p ř í s t u p a n e j v h o d n ě j - š í j e s a m o z ř e j m ě p o d l e p o t ř e b y k o m b i n o v a t o b a d v a p ř í s t u p y. P o k u d c h c e t e r o z v í j e t s v o j i s o f t w a r o v o u p a l e t u a ú č i n n ě v y u ţ í v a t i n t e r a k t i v n í t a b u l i p r o v e ď t e s i i n v e n t u r u, k t e r á b y v á m m ě l a d á t p ř e d s t a v u o v e š k e r ý c h s o f t w a r o v ý c h m o ţ n o s t e c h, k t e r é d o s u d k v ý u c e v y u ţ í v á t e. J e d n o d u š e s i t e d y v y p i š t e m ů j n a i n s t a l o v a n ý S W p o u ţ í v a n ý k v ý u c e : U r č i t ě s e v á m v i n v e n t u ř e o b j e v í b ě ţ n ě p o u ţ í v a n é p r o g r a m y t e x t o v é e d i t o r y, t a b u l k o v é p r o c e s o r y, p r e z e n t a č n í S W, n a p ř. P o w e r P o i n t a p o d. V š e c h n y t y t o m o ţ n o s t i n a d á l e v y u ţ í v e j t e, u ţ j e n o m p r o t o, ţ e v e f o r m á t e c h t ě c h t o p r o g r a m ů m á t e m n o h o h o t o - v ý c h v ý u k o v ý c h m a t e r i á l ů. I n v e n t u r a : ( p r o s t o r p r o v a š e p o z n á m k y ) 15

16 4. 2. T r e z o r - p ř í s t u p y a h e s l a ( u ţ i v a t e l s k é p ř í s t u p y a h e s l a k n á s t r o j ů m p r o s p r á v u p a l e t y ) : V o l n ě k p o u ţ i t í j e o h r o m n é m n o ţ s t v í i n t e r n e t o v ý c h o n l i n e n á s t r o - j ů, k t e r é v á m m o h o u p ř i n é s t n e t u š e n é m o ţ n o s t i p r o v ý u k u, a k t e - r é v á m d a j í m o ţ n o s t r e a l i z o v a t v a š e n á p a d y a p o t ř e b y p r o v ý u k u. M í t p o ř á d e k v p ř í s t u p e c h a h e s l e c h j e d o b r ý m z á k l a d e m p r o d a l š í p r á c i s e s o f t w a r o v ý m i o n l i n e n á s t r o j i. D o p o r u č u j e m e z a č í t t a k t o : M n o h o o d b o r n ý c h m a t e r i á l ů k v ý u c e u r č i t ě n a c h á z í t e p ř í m o n a w e b e c h. C o s e v á m l í b í č i h o d í p r a v d ě p o d o b n ě p ř í m o s t a h u j e t e n e b o u k l á d á t e d o z á l o ţ e k i n t e r n e t o v é h o p r o h l í ţ e č e. A b y s t e s e m o h l i v r a c e t k z a j í m a v ý m w e b o v ý m s t r á n k á m z a r e g i s t r u j t e s i ú č e t n a w e b u h t t p : / / w w w. d i i g o. c o m J e d n á s e o s l u ţ b u, k d e s i m ů ţ e t e s h r o m a ţ ď o v a t a t ř í d i t z á l o ţ k y k w e b ů m, k t e r é c h c e t e z n o v u n a v š t í v i t. S l u ţ b a j e v z á k l a d n í v e r z i, t o h o c o p o t ř e b u j e t e, z d a r m a. R e g i s t r a c e j e v š a k n u t n á. Trezor (moje uživatelské přístupy a hesla k nástrojům pro správu palety): VZOR VZOR správa webových záložek user: heslo: správa videí user: heslo: user: heslo: user: heslo: U d r ţ u j t e s i p o ř á d e k v u ţ i v a t e l s k ý c h p ř í s t u p e c h a h e s l e c h, h e s l a o b m ě ň u j t e. T r e z o r s p ř e h l e d e m ú č t ů a p ř í p a d n ě i h e s e l s i b e z p e č n ě u k l á d e j t e. 16

17 4. 3. B a n k a S W a n á s t r o j ů p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u V a š e b a n k a S W a n á s t r o j ů b y m ě l a b ý t r o z m a n i t á a d o s t a t e č n ě š i r o k á. V ů b e c n e v a d í, p o k u d n ě k t e r ý n á s t r o j z b a n k y v y u ţ i j e t e t ř e b a j e n o m j e d n o u, d v a k r á t b ě h e m š k o l n í h o r o k u, a t o v p ř í p a d ě, k d y s e v á m t o b u d e o p r a v d u h o d i t a b u d e t o p ř í n o s n é p r o v ý u k u. V b a n c e u r č i t ě m á t e ( n e b o b y s t e m ě l i m í t ) : t e x t o v ý e d i t o r ( M S W o r d, O p e n O f f i c e W r i t e, a j. ) t a b u l k o v ý p r o c e s o r ( E x c e l, K a l k, ) S W v h o d n ý p r o p r e z e n t a c i ( M S P o w e r P o i n t, I m p r e s s,... M á t e j i s t ě o b l í b e n ý w e b o v ý p r o h l í ţ e č a p a k j e š t ě p o š t o v n í h o k l i - e n t a ( n a p ř. M S O u t l o o k ) a t í m t o o v š e m č a s t o k o n č í. P o k u d j e v e š k o l e i n t e r a k t i v n í t a b u l e, s n a ţ í s e p e d a g o g o v é j e š t ě z v l á d n o u t p ř í s l u š n ý i n t e r a k t i v n í S W k d o d a n é t a b u l i... P ř i r o z v í j e n í b a n k y n á s t r o j ů p ř e d p o k l á d á m e, ţ e p o č í t a č, s e k t e - r ý m p r a c u j e t e a k t e r ý j e p ř i p o j e n ý k i n t e r a k t i v n í t a b u l i v e t ř í d ě, j e t a k é s p ř i p o j e n í m n a i n t e r n e t. R o z v o j s v é b a n k y z a č n ě t e v y t v o ř e n í m t z v. G o o g l e ú č t u, a t o i v p ř í p a d ě, ţ e j e j j i ţ m á t e. J e d o b r é m í t o d d ě l e n o u p r a c o v n í a s o u k r o - m o u s f é r u. V y t v o ř t e s i p r o t o p r a c o v n í ( u č i t e l s k ý ) ú č e t, k t e r ý v y u - ţ i j e t e i p ř i j i n ý c h p r a c o v n í c h r e g i s t r a c í c h a h l a v n ě v á m d o b ř e p o - s l o u ţ í n e o s o b n í e - m a i l o v á a d r e s a, k t e r o u m j. z a s e v y u ţ i j e t e t a - k é p ř i r e g i s t r a c i j i n ý c h p o t ř e b n ý c h o n l i n e s l u ţ e b. Ú č e t s i j e d n o d u š e z ř i ď t e p ř í m o n a h t t p s : / / w w w. g o o g l e. c z J m é n o z v o l t e n a p ř. v e f o r m á t u : z k r a t k a j m e n a. u c i t e g m a i l. c o m n a p ř. k n v. u c i t e g m a i l. c o m, p ř í p a d n ě s č í s l e m k n v. u c i t e l. 1 g m a i l. c o m T a k t o v y t v o ř e n ý ú č e t p o u ţ í v e j t e v ţ d y j e n s t r i k t n ě u č i t e l s k y, p r a c o v n ě, a ť j e j m ů ţ e t e u ţ í v a t b e z o b a v o v l a s t n í s o u k r o m í. 17

18 D o s v é b a n k y s i p a k d o p l ň t e n á s l e d u j í c í S W č i n á s t r o j e : D í k y n o v ě z ř í z e n é m u G o o g l e ú č t u v y z k o u š e j t e k a ţ d o p á d n ě n á s l e - d u j í c í s l u ţ b y : I. O n l i n e t e x t o v ý e d i t o r G o o g l e D o c s h t t p s : / / d o c s. g o o g l e. c o m P o p ř i h l á š e n í n a G o o g l e ú č e t m ů ţ e t e s l u ţ b u D o c s i h n e d p o u ţ í - v a t. O b r á z e k u k a z u j e v z h l e d D o c s. E d i t o r j e s i c e n a p o h l e d s t ř í d - m ě j š í, n e ţ t ř e b a M S W o r d, a l e k a ţ d o p á d n ě z v l á d n e v š e p o t ř e b n é. M ů ţ e t e o t e v í r a t j a k t e x t o v é d o k u m e n t y, t a k t a b u l k o v é s e š i t y č i p r e z e n t a c i a j. P o k u d n a p ř. e - m a i l e m d o s t a n e t e d o k u m e n t v e f o r - m á t u o d t a n e m á t e n a i n s t a l o v á n O p e n O f f i c e, m ů ţ e t e d o k u m e n t o d t o t e v ř í t p r á v ě v D o c s. V ý h o d o u j e t a k é m o ţ n o s t n a s t a v e n í s d í - l e n í j i n ý m u ţ i v a t e l ů m ( v y p l n ě n í m j e j i c h e - m a i l o v é a d r e s y ) a m á t e p a k m o ţ n o s t n a j e d n o m d o k u m e n t u p r a c o v a t s p o l e č n ě. I I. S l u ţ b u p r o s p r á v u f o t o g r a f i í P i c a s a h t t p s : / / p i c a s a w e b. g o o g l e. c o m S t á h n ě t e a n a i n s t a l u j t e s i P i c a s a k l i e n t a p ř í m o d o p o č í t a č e. T e n t o S W v á m u m o ţ n í j e d n í m k l i k n u t í m o d e s l a t c e l o u s l o ţ k u i s f o t o g r a f i e m i p ř í m o n a w e b, k d e m á t e k d i s p o z i c i 1 G B p r o s t o r u. N a w e b u s e v á m v y t v o ř í a l b u m, k t e r é m ů ţ e t e o n l i n e p r e z e n t o v a t p ř í m o v e t ř í - d ě. K f o t o g r a f i í m l z e p ř i p o j i t p o p i s k y. J e d n o t l i v á a l b a f o t o g r a f i í m o h o u b ý t s o u k r o m á n e b o v e ř e j n ě p ř í s t u p n á. w w w. r a j c e. n e t a l t e r n a t i v a p r o u k l á d á n í f o t o g r a f i í 18

19 A p r o č ú č e t n a Y o u T u b e? T a k s e m o ţ n á b u d e t e p t á t, k d y ţ u s l y š í - t e, ţ e t a k é p a t ř í d o b a n k y S W n á s t r o j ů m o d e r n í h o u č i t e l e p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i. I I I. Y o u T u b e - s k l a d i š t ě v i d e í h t t p : / / w w w. y o u t u b e. c o m Ú č e t n a Y o u T u b e s i z a l o ţ t e o p ě t j a k o p r a c o v n í, u č i t e l - s k ý. Z p o č á t k u j e j m o ţ n á v y u ţ i j e t e j e n o k r a j o v ě, a l e j e d o b r é v ě d ě t, ţ e n e j z n á m ě j š í v i d e o f o r m á t a v i n e n í z d a l e k a j e d i n ý f o r m á t, k t e r ý Y o u T u b e p o d p o r u j e. Č a s e m u r č i t ě d o p l n í t e d o s v é b a n k y n ě j a k ý j e d n o d u c h ý n á s t r o j p r o n a h r á v á n í v i d e o t u t o r i á l ů ( v i d e o n á v o d ů ) p r o v a š e ţ á k y. P o t o m m ů ţ e t e t a k é s n a d n o v y u ţ í t Y o u T u b e k u l o ţ e n í t ě c h t o n á v o d ů, p ř í - p a d n ě j e d á l e, s v y u ţ i t í m Y o u T u b e, v k l á d a t n a v ý u k o - v é w e b o v é s t r á n k y. D o p o r u č e n í p r o Y o u T u b e a v ý u k u - y o u t u b e / t e a c h e r s I V. W o r d l e - m r a k y s l o v h t t p : / / w w w. w o r d l e. n e t S l o v n í m r a k y j s o u n e j e n o m k o l e m n á s, k d y ţ m l u - v í m e, a l e z n á t e j e i z w e b o v ý c h s t r á n e k a t d. P r o v y b r a n é č i n n o s t i v p r ů b ě h u h o d i n y j s o u s l o v n í m r a k y d o b ř e v y u ţ i - t e l n é a p r o ţ á k y z a j í m a v é. P r o v ý k l a d p o j m ů a p o d. p o u ţ i j t e s l o v - n í m r a k j e n n a c h v í l i a p a k p ř í p a d n ě n e c h e j t e c h v í l i s a m o t n ý s l o v n í m r a k n a t a b u l i v i d i t e l n ý, a n i ţ j e j k o m e n t u j e t e. N e v š a k n a d l o u h o U k á z k a v y t v o ř e n é h o s l o v - n í h o m r a k u z č á s t i t é t o p ř í r u č k y. M r a k l z e v y u ţ í t n a p ř. k v y h l e d á v á n í s l o v p ř i v ý u c e j a z y k ů p r o p ř e - k l a d y a p o d. a l t e r n a t i v a p r o s l o v n í m r a k y h t t p : / / w o r d i t o u t. c o m 19

20 V. P r e z i - p r e z e n t a c e h t t p : / / p r e z i. c o m / V ý b o r n á m o ţ n o s t p r o t v o r b u z a j í m a v ý c h p r e z e n - t a c í. V l a s t n í t v o r b a p r e z e n t a c e j e n e n á r o č n á a i n t u i t i v n í. D o p r e z e n t a c e j e m o ţ n é v k l á d a t t e x t, o b r á z k y, v i d e a n e b o a n i m a c e. O p r o t i b ě ţ n é m u p r e z e n t a č n í m u S W s e m í s t o j e d n o t l i v ý c h s n í m k ů t v o ř í p r e z e n t a c e n a v e l i k é p l o š e p l a c h t ě, n a k t e r o u s e u m i s ť u j í j e d n o t l i v é s n í m k y. S a m o t n á p r e - z e n t a c e j e p a k k l o u z a v o u c e s t o u p o j e d n o t l i v ý c h m í s t e c h n a p l a c h t ě, k d y s e k a ţ d ý s n í m e k a d e k v á t n ě z v ě t š í p r o o k o d i v á k ů. P o s l o u p n o s t j e d n o t l i v ý c h s n í m k ů z a s t a v e n í n a c e s t ě j e d á n a o č í s l o v á n í m. V I. G l o g s t e r - i n t e r a k t i v n í p l a k á t y h t t p : / / w w w. g l o g s t e r. c o m / G l o g s t e r j a k o i n t e r n e t o v á s l u ţ b a u m o ţ ň u j e v y t v á ř e t i n t e r a k t i v n í p l a k á - t y, k t e r é m o h o u k o m b i n o v a t o b r a z, z v u k i v i d e o. G l o g s t e r l z e s n a d n o v y u ţ í t p r o t v o r b u i n t e r a k t i v n í h o p o s t e r u ( p l a k á t u ), k t e r ý p r e z e n t u j e u r č i t é k o n k r é t n í t é m a. P r o t o t a k é v r á m c i G l o g s t e r u v z n i k l a č á s t v ě n o v a n á u č i t e l ů m a s t u d e n - t ů m ( h t t p : / / e d u. g l o g s t e r. c o m / ). G l o g s t e r E D U j e n e o b v y k l ý m v z d ě l á v a c í m p r o s t ř e d í m, k t e r é z v l á d n e i l a i k, p ř i č e m ţ v ý s l e d n é p r e z e n t a c e m o h o u b ý t z a j í m a v é ( s t e j n ě t a k i n e v k u s n é ) a p ů s o b í z á b a v n ě ( s t e j n ě t a k m o h o u p ů s o b i t i t r a p n ě ). A j s o u i n t e r a k t i v n í. Z a j í m a v o s t í j e, ţ e t e n t o p r o d u k t p o c h á z í o d č e s k ý c h t v ů r c ů. V I I. C a l a m é o - o n l i n e p d f k n i h a w w w. c a l a m e o. c o m N a s e r v e r u C a l a m é o m ů ţ e t e ţ á k ů m j e d n o d u š e z p ř í s t u p n i t d o k u m e n t y, k t e r é p ř e v e d e t e d o f o r - m á t u p d f. S e r v e r z v a š e h o d o k u m e n t u z v l á d n e v y r o b i t s n a d n o o v l a d a t e l n ý, o n l i n e d o s t u p n ý, v ý s t u p w w w. j o o m a g. c o m a l t e r n a t i v a p r o u k l á d á n í p d f d o k u m e n t ů 20

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

JAK ZASLAT VÝSLEDKY V SOUTĚŽI LÉTO S GOLDSTARWAY

JAK ZASLAT VÝSLEDKY V SOUTĚŽI LÉTO S GOLDSTARWAY [Zadejte text.] GOLDSTAR ONLINE TRADING JAK ZASLAT VÝSLEDKY V SOUTĚŽI LÉTO S GOLDSTARWAY Vyhrajte Live účty v celkové hodnotě 30 tisíc euro! Tým Goldstarway Jak zaslat výsledky v soutěži Léto s Goldstarway

Více

Uživatelský manuál. OXE ExtremeCam. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE ExtremeCam. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE ExtremeCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Předmluva Děkujeme Vám za zakoupení malé digitální kamery ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Manuál - vytvoření DUM, VM, autorská práva

Manuál - vytvoření DUM, VM, autorská práva Tento dokument vznikl v rámci projektu: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec Manuál - vytvoření DUM, VM, autorská práva autor: Mgr. Vojtěch Soukup škola: Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

CAR G10 FHGSN. kamera pro Váš automobil. Full-HD, Noční vidění, HDMI, G-Senzor, GPS. Uživatelská příručka

CAR G10 FHGSN. kamera pro Váš automobil. Full-HD, Noční vidění, HDMI, G-Senzor, GPS. Uživatelská příručka CAR G10 FHGSN kamera pro Váš automobil Full-HD, Noční vidění, HDMI, G-Senzor, GPS Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Ž Ú ď Č Ú ď Ž Š Ž ť Š Ž Ž ť Č Č Ž Ž ť Č ť Š Ý ŘÁ Ů ť Č Š Ž ť ď Č Ú ť ť ť ť Č Č Ů ť Ů Á ť Š Á ď Š ť Č Ó ť Ú Ž ť Ž Ú Č Ú ť É ť ť ť Ž Ž Ž ť Ž ÝČ Č ť Š ť ť ť Ž ť ť ď ť Ž ť ť Á Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ú Ě Ý Č Ž Š Š Ř Ě

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458 Rychlý průvodce Barbone Office V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk Rychlý průvodce Barbone Tomahawk V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO MĚNIČ NAPĚTÍ DC-AC Modelová řada CAR-series: výstupní napětí tvaru modifikované sinusovky Modelová řada P-series: čistě sinusový průběh výstupního napětí Uživatelská příručka Obsah

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

GL300 Uživatelský a programovací návod

GL300 Uživatelský a programovací návod GL300 Uživatelský a programovací návod www.auto-gps.eu www.eurosat.cz GL300 rev. 1.0 1 www.eurosat.cz revize 1.0-10.7.2013 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či

Více

Start me quick! Čeština

Start me quick! Čeština Start me quick! Čeština Popis zařízení: Package contents: Chcete-li nainstalovat kameru, postupujte takto: Žárovka-indikátor Snímač svítivosti Čočka kamery Žárovky infračerveného osvětlení Kloub otáčení

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Sestav si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké zařízení

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Práce s mobilním zařízením

Práce s mobilním zařízením Práce s mobilním zařízením Ing. Petr Nepustil 2 Agenda Ovládání dodaného mobilního zařízení a SW Lenovo Ovládání Microsoft Windows 8.1 Registrujte své zařízení Lenovo www.lenovo.com/registration/index.html

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Á Š ů Ú ž Ž Ú ž ů ů ň ů Ů ůž Š Ž Ž ů ú ů Ž ů Ů Ž ů ů Ž ŠŠ Ž Ž Š Š Ž ú Š Ž Ž ů ůž Ž Š ů Ž ň ů ž Ž Š ů ů Š ů Ž Ž Ž Ž Ž Ú ž ž ů ů Š ů Ž Š ň Ž ů Ž Ž Ú ů Ž Ž Š ó Ó Ř É Š Ó Š Š Š Ž Š ů Š Š Ž Š Ž Š ú Š Ú Ž Ž

Více

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ,

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ, PRVÁCI 1. A, 1. D Řád učebny a školní sítě, Čištění počítače programem CCleaner, Cookies soubory, Elektronické bankovnictví praktické cvičení, Bakaláři práce z webovou aplikací Jízdomat.cz, Aukro.cz, Komponenty

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

SAPPHIRE. Přenosná kamerová lupa. Uživatelská příručka. Freedom Scientific GALOP sro. Anglický originál vydala společnost

SAPPHIRE. Přenosná kamerová lupa. Uživatelská příručka. Freedom Scientific GALOP sro. Anglický originál vydala společnost Přenosná kamerová lupa SAPPHIRE Uživatelská příručka Freedom Scientific GALOP sro. Anglický originál vydala společnost Český překlad vydala společnost Freedom Scientific GALOP sro. 11800 31st Court North

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Ovládání robota. Tvorba programu. Tvorba uživatelských profilů.

Ovládání robota. Tvorba programu. Tvorba uživatelských profilů. Název: Anotace: Ovládání robota. Tvorba programu. Tvorba uživatelských profilů. Popis controlleru jako základního prvku komunikace s robotem. Tvorba programu, pravidla pro tvorbu identifikátorů. Charakteristika

Více

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy MS PowerPoint 2007 Základní pojmy Microsoft PowerPoint 2007 je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Dnes se již prodává novější verze kancelářského

Více

OptiFit základní informace. Technická data. Pro testovací použití:

OptiFit základní informace. Technická data. Pro testovací použití: Pro testovací použití: OptiFit základní informace Monitor pohybu a spánku v jednom zařízení Monitorování aktivity 3D technologií: kroky, vzdálenost, spálené kalorie, čas aktivity v hodinách, a plnění denního

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Interaktivní tabule Interwrite DualBoard - první kroky

Interaktivní tabule Interwrite DualBoard - první kroky Interaktivní tabule Interwrite DualBoard - první kroky pro WINDOWS Interwrite DualBoard 2 Interwrite DualBoard Popis Interwrite DualBoard je hlavním prvkem interaktivní třídy. Studenti mohou pracovat,

Více

ýú é ě Ú Č ý ý ď ě č é ě ě ý ě é é ě ď ě ě é č ď ú ý ů ý ů ú Ř ě ý ů ě ě ď ď é ú é č úč ě ě ú é ě ý ě ý ů ý č ě ý ú ů ě ů ý č ě ú Ý ě é č ě ů ž ě ě ě ů ě ý ú ě č č Íě é ó ě č ýúč Ř ý č č ý č ů č ó ý Ř

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

UPOZORNĚNÍ... 4 ÚVOD... 4. Předmluva... 4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 5. Standardní příslušenství... 5

UPOZORNĚNÍ... 4 ÚVOD... 4. Předmluva... 4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 5. Standardní příslušenství... 5 Poslední revize: 3.4.2013 Obsah: UPOZORNĚNÍ... 4 ÚVOD... 4 Předmluva... 4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 5 Standardní příslušenství... 5 Volitelné příslušenství... 5 VLASTNOSTI PRODUKTU...

Více

GPS lokátor EXCLUSIVE

GPS lokátor EXCLUSIVE GPS lokátor EXCLUSIVE Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi kvalitní přenosný lokátor Možnost připojení na externí baterii s výdrží až 40 dní Velmi kvalitní mapový podklad s možností změny nastavení

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Návod na GPS lokátor GT-30

Návod na GPS lokátor GT-30 Návod na GPS lokátor GT-30 1. Charakteristika GPS lokátoru GT-30 GT-30 je kompaktní, osobní GPS lokátor na bázi GPS/GPRS s velmi jednoduchým ovládáním GT-30 má zabudovaný GPS modul, který umoţňuje lokalizovat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Vítejte ve světě Vodafone Mobile Broadband 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 7 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi 8 Konfigurace

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

ž ž ýš ř ř Ť ý ž ň ť ť Ď Ť Ť š Ť Ť ň Ť Ň Ť š ž š Ť š Ť Ť ť Ť Ť Ť ž š Ť Š Ť ť š Ě Ě ť š š Ď ť ť ť š Ř Š Ě š Č Ř Ř ť Š Ř Ř Ě Ř Á Ť Ř Ě Ř Á ť š š š ť ť Šť š Š š ť ř ž š ř ř ž ř ý ř ř ž ď ž ň ž ž ř ž ř ř ž

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více