ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu"

Transkript

1 M e t o d i c k á p ř í r u č k a p r o p r á c i s i n t e r a k t i vn í t a b u l í vz n i k l a j a k o výstup projektu ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY S t ř e d n í š k o l a F. D. Rooseve l t a p r o t ě l e s n ě p o s t i ţ e n é, B r n o, Křiţíkova 1 1 B r n o,

2 OBS AH 0. Ú v o d 1. I n t e r a k t i v n í u č e b n a a i n t e r a k t i v n í p o m ů c k y 2. M e t o d i c k é p o z n á m k y k p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i 3. S e z n á m e n í s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i ( i n t e r a k t i v n í u č e b n a ) 4. P a l e t a i n t e r a k t i v n í c h m e t o d s t r a t e g i e p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u I n v e n t u r a m o ţ n o s t í T r e z o r - p ř í s t u p y a h e s l a B a n k a S W a n á s t r o j ů p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u Č i n n o s t i p e d a g o g a s v y u ţ i t í m i n t e r a k t i v n í c h m e t o d 5. I n t e r a k t i v n í s o f t w a r e ( O p e n S a n k o r é, Q D r a w ) 5. V ý h o d y v y u ţ í v á n í i n t e r a k t i v n í c h v ý u k o v ý c h m e t o d 6. T e c h n i c k á d o p o r u č e n í k p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i 7. Z á v ě r Brno, duben únor 2013 Petr Konvalinka, Ing., a kol. 2

3 0. Ú vo d P r o j e k t Š k o l a j a k o m a g n e t p r o ţ á k y v z n i k a l v r o c e a j e d n a z p l á n o v a n ý c h k l í č o v ý c h a k t i v i t b y l a n a z v á n a j e d n o d u š e - I n t e r a k t i v n í v ý u k a Z á m ě r b y n p r o s t ý - c h c e m e m í t v e š k o l e i n - t e r a k t i v n í p o m ů c k y, k t e r é m o h o u o ţ i v i t v ý u k u a p ř i n é s t p r o ţ á k y n ě c o n o v é h o a z a j í m a v é h o. T y p o m ů c k y c h c e m e n e j e n o m m í t, a l e t a k é p o u ţ í v a t. K v h o d n é m u p o u ţ í v á n í m á a l e s p o ň t r o c h u p o s l o u - ţ i t t a t o p ř í r u č k a. P ř í r u č k a n e n í m y š l e n a j a k o k l a s i c k ý n á v o d, c o t e ď a c o p o t o m, k d e c o p o m a č k a t a c o z t o h o v y l e z e. N a š í m z á m ě r e m j e, a b y p ř í - r u č k a b y l a i n s p i r a t i v n í a o t e v ř e n á p r o r ů z n é p e d a g o g i c k é p ř í s t u - p y. J e d n a z e z á k l a d n í c h m y š l e n e k j e, ţ e u č i t e l m ů ţ e p ř e k v a p o v a t s v é ţ á k y a t o i n o v ý m i n e č e k a n ý m i p o s t u p y a t e c h n o l o g i c k ý m i z a - j í m a v o s t m i. J e n a č a s e, a b y c h o m s e n e n e c h a l i j e n o m p ř e k v a p o v a t n a š i m i d ě t m i a ţ á k y, a l e a b y c h o m o b č a s p ř e k v a p i l i i m y j e. N e j e - n o m t í m, c o v š e c h n o v í m e, z n á m e a d o v e d e m e o t o m p o v í d a t, a l e i t e c h n o l o g i c k ý m i n o v i n k a m i a m o d e r n í m i n á s t r o j i, o k t e r ý c h m o ţ - n á n a š i ţ á c i z a t í m n e m a j í a n i t u š e n í : ). 3

4 1. I n t e r a k t i vní učebna a interaktivn í p o m ů c k y B u d o v a S t ř e d n í š k o l y F. D. R o o s e v e l t a p r o t ě l e s n ě p o s t i ţ e n é, B r - n o, K ř i ţ í k o v a 1 1 s l o u ţ í v z d ě l á v á n í ţ á k ů s e s p e c i á l n í m i v z d ě l á v a - c í m i p o t ř e b a m i o d r o k u B u d o v a j e t o m o d e r n í a p r o v ý u k u d o b ř e v y b a v e n á, o v š e m v j e d n o t l i v ý c h u č e b n á c h z ů s t á v á j e n m á l o p r o s t o r u p r o d a l š í t e c h n i c k ý r o z v o j p o d m í n e k k e v z d ě l á v á n í. N a č e l n í s t ě n ě k a ţ d é u č e b n y j e u m í s t ě n a t r o j d í l n á b í l á t a b u l e s k e - r a m i c k ý m p o v r c h e m a z b ý v a j í c í č á s t č e l n í s t ě n y u ţ n e u m o ţ ň u j e u m í s t ě n í t r a d i č n í i n t e r a k t i v n í t a b u l e, t a k j a k j i z n á m e j i ţ n ě k o l i k l e t, a j a k s e s ú s p ě c h e m m o n t u j í d o š k o l. F o t o u č e b n y p o h l e d n a t a b u l i v u č e b n ě ( d o p l n i t ) P r o j e k t Š k o l a j a k o m a g n e t p ř i š e l s m y š l e n k o u n a v y b u d o v á n í i n - t e r a k t i v n í c h u č e b e n s v y u ţ i t í m s t á v a j í c í c h b í l ý c h t a b u l í. N á p a d p ř e d p o k l á d a l o s a z e n í u č e b n y d a t a p r o j e k t o r e m a i n t e r a k - t i v n í s a d o u, k t e r á u m í r o z p o h y b o v a t o b r a z d a t a p r o j e k t o r u. V d o - b ě p ř í p r a v y p r o j e k t o v é ţ á d o s t i b y l o t o t o ř e š e n í j e d i n é r e á l n é. V d o b ě, k d y j s m e s p r o j e k t o v ý m i č i n n o s t m i z a č í n a l i u ţ o v š e m e x i s - t o v a l o t r o c h u j i n é ř e š e n í t z v. i n t e r a k t i v n í d a t a p r o j e k t o r. N o v i n - k a, k t e r á p ř i n e s l a m o ţ n o s t s n í m á n í v l a s t n í h o p r o m í t a n é h o o b r a z u p r o j e k t o r e m a p ř i p o u ţ i t í s p r á v n é e l e k t r o n i c k é t u ţ k y j e m o ţ n é s t a k o v ý m t o p r o j e k t o r e m p r a c o v a t i n t e r a k t i v n ě n a j a k é k o l i v b í l é p l o š e. 4

5 D o p o r u č e n í pro školy, k t e r é u va ţ u j í o inve s t i c i d o i n t e r a k t i vn í c h t a bulí. V a r i a n t a p o u ţ i t á v r á m c i p r o j e k t u Š k o l a j a k o m a g n e t v y ţ a d u j e : i n t e r a k t i v n í p r o j e k t o r ( c c a , - ) d r ţ á k p r o j e k t o r u ( c c a , - ) e l e k t r o n i c k o u t u ţ k u ( b ý v á s o u č á s t í i n t e r a k t i v n í h o p r o j e k t o r u ) n o s n í k p r o p ř i p e v n ě n í k t a b u l i, s l o u ţ í c í p r o p ř i p e v n ě n í d r ţ á k u d a t a p r o j e k t o r u ( p o u ţ i l i j s m e t z v. C D p r o f i l p o u ţ í v a n ý p r o s t a v b u s á d r o k a r t o n o v ý c h p ř í č e k ) ( c c a 1 0 0, - ) j a k o u k o l i v b í l o u p l o c h u ( l z e p o u ţ í t i b í l e n a m a l o v a n o u s t ě n u ) s p o j o v a c í m a t e r i á l - n ý t y, š r o u b y ( c c a 5 0, - ) p r o p o j o v a c í k a b e l y ( p r o j e k t o r x P C ) ( c c a 2 0 0, - ) ( p ř i b l i ţ n é c e n y k r o k u ) C e l k o v é n á k l a d y n a p o ř í z e n í a m o n t á ţ j e d n é i n t e r a k t i v n í t a b u l e n e p ř e s á h l y v r o c e č á s t k u , -. K t o m u s e n á m p o d a ř i l o v r á m c i a k č n í n a b í d k y z a z á k l a d n í c e n u i n t e r a k t i v n í h o p r o j e k t o r u p o ř í d i t 2 e l e k t r o n i c k é t u ţ k y m í s t o j e d n é, b ě ţ n ě d o d á v a n é. 5

6 F o t o d o k u m e n t a c e z m o n t á ţ e P O S T U P M O N T Á Ţ E 1. D e m o n t á ţ t r o j d í l n é b í l é t a b u l o - v é d e s k y. 2. P ř i p e v n ě n í C D p r o f i l u k e d v ě m a v o d o r o v n ý m p r o f i l ů m n o s n é k o n s t r u k c e t a b u l e ( v i z. o b r á - z e k ) - m í s t a p ř i p e v n ě n í C D p r o - f i l u j s o u o z n a č e n a č e r v e n ý m k r o u ţ k e m. 3. M o n t á ţ p a t k y d r ţ á k u d a t a p r o - j e k t o r u. O c e l o v á p a t k a j e p ř i - p e v n ě n a k h o r n í č á s t i C D p r o f i l u. 6

7 4. P a t k a j e n á s l e d n ě o s a z e n a v ý s u v n ý m v o d o r o v n ý m n o s n í k e m d r ţ á k u. J e v h o d n é p o u ţ í t p r á v ě d r ţ á k s v ý s u v n ý m n o s n í k e m, k t e - r ý j e d n o d u š e u m o ţ ň u j e v y b r a t s p r á v n o u v z d á l e n o s t p r o u m í s t ě n í d a t a p r o j e k t o r u o d t a b u l e a n a s t a v e n í p o t ř e b n é h o r o z m ě r u p r o m í - t a n é h o o b r a z u. D e t a i l n a m o n t o v a n é p a t k y C D p r o f i l p a t k a d r ţ á k u d a t a p r o j e k - t o r u v o d o r o v n ý v ý s u v n ý n o s n í k d r ţ á k u ( t e n t o n o s n í k j e d u t ý a j s o u p o z a p o - j e n í p r o j e k t o r u v e d e n y v š e c h n y p o t ř e b n é p r o p o - j o v a c í k a b e l y C e l k o v ý p o h l e d n a i n t e r a k t i v n í t a b u l i p o m o n t á ţ i 7

8 2. M e t odické poznámky k p r á c i s interaktivn í m i p o m ů c k a m i P r o j aké činnosti můţe být interakti vn í t a b u l e u ţ i t e č ná ve vý u c e? s e z n á m e n í ţ á k ů s o b s a h e m h o d i n y u v e d e n í z á s a d n í c h m y š l e n e k v y h l e d á v á n í i n f o r m a c í n a i n t e r n e t u a j e j i c h u ţ i t í v e v ý u c e p r o m í t á n í v i d e o u k á z e k h o d n o c e n í h o d i n p r e z e n t a c e ţ á k o v s k ý c h p r o j e k t ů a p r a c í p o d c h y c e n í ţ á k o v s k é a k t i v i t y V yu ţ í ve j t e výhody a p ř í n o s y, k t e r é i n t e r a k t i vn í t a b u l e ( i n t e raktivní vý u k a ) p o s k yt u j e : c í l e n ě u m o ţ ň u j t e p r o p o j e n í z r a k - m o z e k - r u c e - m o z e k, k t e r é r o z v í j í k o g n i t i v n í f u n k c e p o d p o r u j t e d o v e d n o s t i u č i t s e - č í s t - z p r a c o v a t - ř í c t, d o v e d - n o s t i p o t ř e b n é p r o r o z v o j k o m u n i k a č n í c h k o m p e t e n c í v y u ţ í v e j t e i n d u k t i v n í m e t o d u v ý u k y s p o d p o r o u i n t e r a k t i v n í t a - b u l e, z e j m é n a p ř i v y s v ě t l o v á n í n o v é h o t é m a t u s n a ţ t e s e v y u ţ í t t a b u l e a p o m ů c e k k t o m u, a b y s e ţ á k d o s t a l d o a k c e v e ď t e ţ á k y k v ý z v á m t y p u s e ř a ď, r o z t ř i ď, v y h l e d e j a p o d. L i d s k ý m o z e k t a k o v é v ý z v y r á d p ř i j í m á... Ţ Á K V A K C I J E D O N U C E N K M Y Š L E N Í! 8

9 P r a k t i c k é p o z n á m k y p r o p r á c i s i n t e r a k t i vn í t a b ul í v e d l e p l o c h y p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u s i n a b í l é t a b u l i u d r ţ u j t e v o l n é m í s t o n a p s a n í f i x o u b ě ţ n o u t a b u l i v y u ţ í v e j t e t r a d i č n í m z p ů s o b e m i n a d á l e n e s n a ţ t e s e z a k a ţ d o u c e n u a v k a ţ d é h o d i n ě z a p í n a t p r o j e k - t o r a P C p o k u d p o u ţ í v á t e i n t e r a k t i v n í t a b u l i č a s t o, s n a ţ t e s e, a b y s e j e d n a l o v ţ d y j e n o č á s t v y u č o v a c í h o d i n y s n a ţ t e s e n e m í t n a t a b u l i p ř í l i š m n o h o t e x t u i n t e r a k t i v n í t a b u l i p o u ţ í v e j t e h l a v n ě n a d o p l n ě n í v ý u k y p r o s t o r p r o d a l š í p o z n á m k y : 9

10 3. S eznámení s i n t eraktivn í m i p o m ů c k a m i ( i n t e r a k t i vn í u č e b n a ) I N TE R AK TI V N Í D AT AP R O J E K TO R N A S T A V E N Í - p r o j e k t o r j e u ţ o p t i m á l n ě n a s t a v e n p r o p r o m í - t á n í p ř í m o n a b í l o u š k o l n í t a b u l i Z A P N U T Í - p r o z a p n u t í p r o j e k t o r u p o u ţ i j t e d á l k o v ý o v l a d a č, z e l e n é t l a č í t k o O N ( o v l a d a č p o n e c h á v e j t e v u č e b n ě v A - V s k ř í ň c e ) P O U Ţ I T Í B E Z P C - p o u ţ i t í p r o j e k t o r u b e z p o č í t a č e - p o d r o b n ě j i n a j i n é m m í s t ě V Y P N U T Í - p r o j e k t o r v y p n e t e č e r v e n ý m t l a č í t k e m O F F - d o k u d b ě ţ í v ě t r á k p r o j e k t o r u, n e v y t a h u j t e p ř í v o d n í š ň ů r u z e z á s u v k y V! E L E K TR O N I C K Á TU Ţ K A B E N Q d o b a n a b í j e n í c c a m i n u t v ý d r ţ b a t e r i e a ţ 3 0 h o d. p r o v o z u p ř í m o n a t u ţ c e j e i n d i k á t o r n a b i t í b a t e r i e indikátor baterie během nabíjení svítí červeně, po nabití zhasne tlačítko pro výběr barvy pravé tlačítko fungující jako LEVÉ TLAČÍTKO myši indikátor připojování el. tuţky k projektoru - BLIKÁ, po připojení SVÍTÍ 10

11 S p r á vn é d r ţ e ní elektr o n ické tuţky T u ţ k u m ů ţ e t e d r ţ e t j a k o o b y č e j n o u t u ţ k u a n e b o j a k o d á l k o v ý o v l a d a č : nebo P o d r o b n ý p o pis elektr o n ické tuţky tlačítko pro výběr barvy písma hrot funkce levé tlačítko myši Indikátor stavu baterie (svítí červeně - nabíjení, červená kontrolka zhasne - plně nabito očko na poutko USB konektor Kontrolka propojení s projektorem (bliká - propojení se hledá; svítí modře propojení v pořádku) senzor - snímací kamera tlačítko pro vypnutí projektoru 11

12 P O U Ţ I TÍ D AT AP R O J E K TO R U B E Z P O ČÍTAČ E v ý h o d u p r o j e k t o r u, ţ e j e j l z e p o u ţ í t i b e z p o č í t a č e, v y u ţ i j e t e p o u z e p r o p r e z e n t a c i n ě k t e r ý c h t y p ů s o u b o r ů ( z j m. F o t o g r a f i í a o b r á z k ů ) p ř i p r a v t e s i s a d u o b r á z k ů v e f o r m á t u j p g, g i f, a p o d. a u l o ţ t e s i j e n a U S B f l a s h d i s k d o j a k é k o l i v s l o ţ k y p o p r o p o j e n í f l a s h d i s k u s d a t a p r o j e k t o r e m p ř e s U S B p o r t s e z o b r a z í j e d n o t l i v é s l o ţ k y u l o ţ e n é n a d i s k u p o m o c í d á l k o v é h o o v l a d a č e m ů ţ e t e p r o c h á z e t m e z i s l o ţ k a m i, s l o ţ k y o t v í r a t a z a v í r a t a s p o u š t ě t s o u b o r y v h o d n é k p r e z e n - t a c i P o s t u p : 1. Z a p n ě t e p r o j e k t o r 2. P ř i p o j t e U S B f l a s h d i s k d o p r o j e k t o r u 3. Z o b r a z í s e m i n i a t u r y 4. O v l á d á n í : C h c e t e - li S t i s k n ě t e o t e v ř í t s l o ţ k u p r o c h á z e t p o i k o n á c h ( v ý b ě r s l o ţ k y ) n á v r a t n a p ř e d c h o z í s t r á n k u u k o n č e n í č t e n í z U S B d i s k u z m ě n i t n a j i n o u s t r á n k u z p ě t n a p r v n í s t r á n k u a k t u á l n í s l o ţ k y E n t e r t l a č í t k a s e š i p k a m i A u t o E x i t š i p k a v l e v o / v p r a v o B a c k s p u š t ě n í p r e z e n t a c e je- l i z v ý r a z n ě n o b r á z e k - E n t e r p ř e j í t n a p ř e d c h o z í n e b o n á s l e d u j í c í š i p k a v l e v o / v p r a v o s n í m e k / o t o č e n í o b r á z k u o 9 0 s t u p ň ů š i p k a n a h o r u / d o l ů n á v r a t n a p ř e d c h o z í s t r á n k u s t a r t / s t o p p r e z e n t a c e A u t o E n t e r 12

13 O b e c n é d o p o r u č e n í : V e l k á v ý h o d a ř e š e n í i n t e r a k t i v n í u č e b n y m a g n e t j e v k o m p a k t - n o s t i. B í l o u t a b u l i t r i p t y c h m ů ţ e t e n a d á l e p o u ţ í v a t b ě ţ n ý m z p ů - s o b e m. P o k u d z a p n e t e k p r á c i d a t a p r o j e k t o r, j e o b r a z j i ţ p ř e s n ě n a s t a v e n n a r o z m ě r p r o s t ř e d n í, v e l k é č á s t i b í l é t a b u l e ( t o h o d o - c í l í t e d í k y p ř i p e v n ě n í p r o j e k t o r u k v ý s u v n é m u r a m e n i d r ţ á k u a n a s t a v e n í m v h o d n é v z d á l e n o s t i o d t a b u l e ). P O Z O R! - u i n t e r a k t i v n í c h p r o j e k t o r ů n e n í m o ţ n é o b r a z z o o m o v a t. Z m e n š e n í č i z v ě t š e n í o b r a z u d o s á h n e t e p o u z e z m ě - n o u v z d á l e n o s t i p r o j e k t o r u o d z o b r a z o v a c í p l o c h y. D í k y p ř i p e v n ě n í p r o j e k t o r u p ř í m o k t a b u l i j e m o ţ n é i b ě h e m z a p n u t é h o p r o j e k t o r u p o h y - b o v a t s o b r a z e m n a h o r u a d o l ů. T o o c e n í t e v s i t u a c i, k d y t a b u l i b u d o u v y u ţ í v a t r ů z n ě v y s o c í ţ á c i č i ţ á c i n a v o z í k u a p o d. 13

14 4. P aleta interaktivních metod (IM) s t r a t e g ie pr o i n t e r aktivn í vý u k u P a l e t a i n t e r a k t i v n í c h m e t o d s l o u ţ í p ř e d e v š í m k u s p o ř á d á n í v š e c h n a b í z e n ý c h m o ţ n o s t í i n t e r a k t i v n í v ý u k y, u c h o v á n í u ţ i v a t e l s k ý c h p ř í s t u p ů a v y t v o ř e n í o s o b n í h o p l á n u - s t r a t e g i e o v ě ř o v a t e l e I M p r o t v o r b u v ý u k o v ý c h m a t e r i á l ů s v y u ţ i t í m i n t e r a k t i v n í c h m e t o d. J e n e c h o p e n í m y s l e t s i, ţ e p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í a i n t e r - a k t i v n í m i p o m ů c k a m i j e v h o d n ý p o u z e s p e c i a l i z o v a n ý s o f t w a r e. N a o p a k, p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í a e l e k t r o n i c k ý m p e r e m j e v h o d n é v š e, c o p r o s t ř e d n i c t v í m P C m ů ţ e t e p r e z e n t o v a t ţ á k ů m a s v y u ţ i t í m v š e m o ţ n ý c h s o f t w a r o v ý c h n á s t r o j ů a w e b o v ý c h s t r á - n e k. Ú s p ě c h p ř i p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í o v š e m v y p l ý v á p ř e d e v š í m z v h o d n ě z v o l e n é v ý u k o v é m e t o d y a k o n c e p t u c e l é v y u č o v a c í h o d i - n y. I n t e r a k t i v n í n e b o j i n ý s o f t w a r e j e p a k p o u z e n á s t r o j e m v r u c e u č i t e l e. T a k j a k o b e r e u č i t e l d o r u k y t u ţ k u, f i x u, k ř í d u a p o d. j e p o t ř e b a b r á t d o r u k y i s o f t w a r o v é n á s t r o j e. J e v h o d n é s i t a k é u v ě d o m i t, ţ e s o f t w a r o v é n á s t r o j e - p r o g r a m y č i t ř e b a s p e c i a l i z o - v a n é w e b o v é s t r á n k y j s o u o b v y k l e j e d n o s t r a n n ě z a m ě ř e n é. P o - d o b n ě j a k o k r u ţ í t k o v r u c e m a t e m a t i k a j e p o u ţ i t e l n é h l a v n ě v g e - o m e t r i i a n e l z e o d k r u ţ í t k a o č e k á v a t u n i v e r z á l n í v y u ţ i t í p r o r ů z- n é ú č e l y, n e o č e k á v e j m e, ţ e v š e v y ř e š í j e d e n j e d i n ý u n i v e r z á l n í i n t e r a k t i v n í s o f t w a r e P a l e t a o v ě ř o v a t e l e j a k o s o u č á s t t é t o p ř í r u č k y s i k l a d e z a c í l s e - z n á m i t p e d a g o g y ( o z n a č e n í o v ě ř o v a t e l I M j e p o u ţ i t o v r á m c i p r o - j e k t u m a g n e t ) s n o v ý m i s o f t w a r o v ý m i n á s t r o j i p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u, a l e t a k é v é s t k v h o d n é m u p o u ţ í v á n í t ě c h t o n á s t r o j ů, a b y d o š l o k p r o p o j e n í v y b r a n ý c h n á s t r o j ů s k o n k r é t n í m u č i v e m, k o n - k r é t n í v ý u k o u, k o n k r é t n í m i ţ á k y. 14

15 4. 1. I n v e n t u r a m o ţ n o s t í U ţ j s t e n ě k d y u k l í z e l i v p o č í t a č i? U ţ j s t e n ě k d y c í l e n ě h l e d a l i n ě j a k ý s o f t w a r e p r o k o n k r é t n í č i n n o s t? I n v e n t u r a m o ţ n o s t í = m ů j n a i n s t a l o v a n ý S W p o u ţ í v a n ý k v ý u c e. P ř i v y u ţ i t í i n t e r a k t i v n í c h p o m ů c e k j s o u m o ţ n é d v a p ř í s t u p y : A) P r v n í p ř í s t u p - v e z m e t e i n t e r a k t i v n í s o f t w a r e, n a p ř. O p e n S a n k o r é, a j e d n o d u š e v y j d e t e z j e h o m o ţ n o s t í. T y t o m o ţ n o s t i s e n á s l e d n ě s n a ţ í t e v y u ţ í t v e v ý u c e a j e d n á s e t e d y o j a k é s i n a p a s o v á n í s o f t w a r e n a k o n k r é t n í u č i v o, k o n k r é t n í č i n n o s t i. B) D r u h ý p ř í s t u p j e o p a č n ý - m á t e j a s n o u p ř e d s t a v u o t o m, č e h o c h c e t e d o s á h n o u t, c o p o t ř e b u j e t e v e v ý u c e d ě l a t a k d a n é č i n n o s t i, d a n é m u ú k o l u, h l e d á t e p o t ř e b n ý s o f t w a r e. P o n ě k u d p ř e k v a p i v ě s e p ř i p r á c i s i n t e r a k t i v n í t a b u l í v y u ţ í v á s p í - š e p r v n í p ř í s t u p. V h o d n ě j š í j e o v š e m d r u h ý p ř í s t u p a n e j v h o d n ě j - š í j e s a m o z ř e j m ě p o d l e p o t ř e b y k o m b i n o v a t o b a d v a p ř í s t u p y. P o k u d c h c e t e r o z v í j e t s v o j i s o f t w a r o v o u p a l e t u a ú č i n n ě v y u ţ í v a t i n t e r a k t i v n í t a b u l i p r o v e ď t e s i i n v e n t u r u, k t e r á b y v á m m ě l a d á t p ř e d s t a v u o v e š k e r ý c h s o f t w a r o v ý c h m o ţ n o s t e c h, k t e r é d o s u d k v ý u c e v y u ţ í v á t e. J e d n o d u š e s i t e d y v y p i š t e m ů j n a i n s t a l o v a n ý S W p o u ţ í v a n ý k v ý u c e : U r č i t ě s e v á m v i n v e n t u ř e o b j e v í b ě ţ n ě p o u ţ í v a n é p r o g r a m y t e x t o v é e d i t o r y, t a b u l k o v é p r o c e s o r y, p r e z e n t a č n í S W, n a p ř. P o w e r P o i n t a p o d. V š e c h n y t y t o m o ţ n o s t i n a d á l e v y u ţ í v e j t e, u ţ j e n o m p r o t o, ţ e v e f o r m á t e c h t ě c h t o p r o g r a m ů m á t e m n o h o h o t o - v ý c h v ý u k o v ý c h m a t e r i á l ů. I n v e n t u r a : ( p r o s t o r p r o v a š e p o z n á m k y ) 15

16 4. 2. T r e z o r - p ř í s t u p y a h e s l a ( u ţ i v a t e l s k é p ř í s t u p y a h e s l a k n á s t r o j ů m p r o s p r á v u p a l e t y ) : V o l n ě k p o u ţ i t í j e o h r o m n é m n o ţ s t v í i n t e r n e t o v ý c h o n l i n e n á s t r o - j ů, k t e r é v á m m o h o u p ř i n é s t n e t u š e n é m o ţ n o s t i p r o v ý u k u, a k t e - r é v á m d a j í m o ţ n o s t r e a l i z o v a t v a š e n á p a d y a p o t ř e b y p r o v ý u k u. M í t p o ř á d e k v p ř í s t u p e c h a h e s l e c h j e d o b r ý m z á k l a d e m p r o d a l š í p r á c i s e s o f t w a r o v ý m i o n l i n e n á s t r o j i. D o p o r u č u j e m e z a č í t t a k t o : M n o h o o d b o r n ý c h m a t e r i á l ů k v ý u c e u r č i t ě n a c h á z í t e p ř í m o n a w e b e c h. C o s e v á m l í b í č i h o d í p r a v d ě p o d o b n ě p ř í m o s t a h u j e t e n e b o u k l á d á t e d o z á l o ţ e k i n t e r n e t o v é h o p r o h l í ţ e č e. A b y s t e s e m o h l i v r a c e t k z a j í m a v ý m w e b o v ý m s t r á n k á m z a r e g i s t r u j t e s i ú č e t n a w e b u h t t p : / / w w w. d i i g o. c o m J e d n á s e o s l u ţ b u, k d e s i m ů ţ e t e s h r o m a ţ ď o v a t a t ř í d i t z á l o ţ k y k w e b ů m, k t e r é c h c e t e z n o v u n a v š t í v i t. S l u ţ b a j e v z á k l a d n í v e r z i, t o h o c o p o t ř e b u j e t e, z d a r m a. R e g i s t r a c e j e v š a k n u t n á. Trezor (moje uživatelské přístupy a hesla k nástrojům pro správu palety): VZOR VZOR správa webových záložek user: heslo: správa videí user: heslo: user: heslo: user: heslo: U d r ţ u j t e s i p o ř á d e k v u ţ i v a t e l s k ý c h p ř í s t u p e c h a h e s l e c h, h e s l a o b m ě ň u j t e. T r e z o r s p ř e h l e d e m ú č t ů a p ř í p a d n ě i h e s e l s i b e z p e č n ě u k l á d e j t e. 16

17 4. 3. B a n k a S W a n á s t r o j ů p r o i n t e r a k t i v n í v ý u k u V a š e b a n k a S W a n á s t r o j ů b y m ě l a b ý t r o z m a n i t á a d o s t a t e č n ě š i r o k á. V ů b e c n e v a d í, p o k u d n ě k t e r ý n á s t r o j z b a n k y v y u ţ i j e t e t ř e b a j e n o m j e d n o u, d v a k r á t b ě h e m š k o l n í h o r o k u, a t o v p ř í p a d ě, k d y s e v á m t o b u d e o p r a v d u h o d i t a b u d e t o p ř í n o s n é p r o v ý u k u. V b a n c e u r č i t ě m á t e ( n e b o b y s t e m ě l i m í t ) : t e x t o v ý e d i t o r ( M S W o r d, O p e n O f f i c e W r i t e, a j. ) t a b u l k o v ý p r o c e s o r ( E x c e l, K a l k, ) S W v h o d n ý p r o p r e z e n t a c i ( M S P o w e r P o i n t, I m p r e s s,... M á t e j i s t ě o b l í b e n ý w e b o v ý p r o h l í ţ e č a p a k j e š t ě p o š t o v n í h o k l i - e n t a ( n a p ř. M S O u t l o o k ) a t í m t o o v š e m č a s t o k o n č í. P o k u d j e v e š k o l e i n t e r a k t i v n í t a b u l e, s n a ţ í s e p e d a g o g o v é j e š t ě z v l á d n o u t p ř í s l u š n ý i n t e r a k t i v n í S W k d o d a n é t a b u l i... P ř i r o z v í j e n í b a n k y n á s t r o j ů p ř e d p o k l á d á m e, ţ e p o č í t a č, s e k t e - r ý m p r a c u j e t e a k t e r ý j e p ř i p o j e n ý k i n t e r a k t i v n í t a b u l i v e t ř í d ě, j e t a k é s p ř i p o j e n í m n a i n t e r n e t. R o z v o j s v é b a n k y z a č n ě t e v y t v o ř e n í m t z v. G o o g l e ú č t u, a t o i v p ř í p a d ě, ţ e j e j j i ţ m á t e. J e d o b r é m í t o d d ě l e n o u p r a c o v n í a s o u k r o - m o u s f é r u. V y t v o ř t e s i p r o t o p r a c o v n í ( u č i t e l s k ý ) ú č e t, k t e r ý v y u - ţ i j e t e i p ř i j i n ý c h p r a c o v n í c h r e g i s t r a c í c h a h l a v n ě v á m d o b ř e p o - s l o u ţ í n e o s o b n í e - m a i l o v á a d r e s a, k t e r o u m j. z a s e v y u ţ i j e t e t a - k é p ř i r e g i s t r a c i j i n ý c h p o t ř e b n ý c h o n l i n e s l u ţ e b. Ú č e t s i j e d n o d u š e z ř i ď t e p ř í m o n a h t t p s : / / w w w. g o o g l e. c z J m é n o z v o l t e n a p ř. v e f o r m á t u : z k r a t k a j m e n a. u c i t e g m a i l. c o m n a p ř. k n v. u c i t e g m a i l. c o m, p ř í p a d n ě s č í s l e m k n v. u c i t e l. 1 g m a i l. c o m T a k t o v y t v o ř e n ý ú č e t p o u ţ í v e j t e v ţ d y j e n s t r i k t n ě u č i t e l s k y, p r a c o v n ě, a ť j e j m ů ţ e t e u ţ í v a t b e z o b a v o v l a s t n í s o u k r o m í. 17

18 D o s v é b a n k y s i p a k d o p l ň t e n á s l e d u j í c í S W č i n á s t r o j e : D í k y n o v ě z ř í z e n é m u G o o g l e ú č t u v y z k o u š e j t e k a ţ d o p á d n ě n á s l e - d u j í c í s l u ţ b y : I. O n l i n e t e x t o v ý e d i t o r G o o g l e D o c s h t t p s : / / d o c s. g o o g l e. c o m P o p ř i h l á š e n í n a G o o g l e ú č e t m ů ţ e t e s l u ţ b u D o c s i h n e d p o u ţ í - v a t. O b r á z e k u k a z u j e v z h l e d D o c s. E d i t o r j e s i c e n a p o h l e d s t ř í d - m ě j š í, n e ţ t ř e b a M S W o r d, a l e k a ţ d o p á d n ě z v l á d n e v š e p o t ř e b n é. M ů ţ e t e o t e v í r a t j a k t e x t o v é d o k u m e n t y, t a k t a b u l k o v é s e š i t y č i p r e z e n t a c i a j. P o k u d n a p ř. e - m a i l e m d o s t a n e t e d o k u m e n t v e f o r - m á t u o d t a n e m á t e n a i n s t a l o v á n O p e n O f f i c e, m ů ţ e t e d o k u m e n t o d t o t e v ř í t p r á v ě v D o c s. V ý h o d o u j e t a k é m o ţ n o s t n a s t a v e n í s d í - l e n í j i n ý m u ţ i v a t e l ů m ( v y p l n ě n í m j e j i c h e - m a i l o v é a d r e s y ) a m á t e p a k m o ţ n o s t n a j e d n o m d o k u m e n t u p r a c o v a t s p o l e č n ě. I I. S l u ţ b u p r o s p r á v u f o t o g r a f i í P i c a s a h t t p s : / / p i c a s a w e b. g o o g l e. c o m S t á h n ě t e a n a i n s t a l u j t e s i P i c a s a k l i e n t a p ř í m o d o p o č í t a č e. T e n t o S W v á m u m o ţ n í j e d n í m k l i k n u t í m o d e s l a t c e l o u s l o ţ k u i s f o t o g r a f i e m i p ř í m o n a w e b, k d e m á t e k d i s p o z i c i 1 G B p r o s t o r u. N a w e b u s e v á m v y t v o ř í a l b u m, k t e r é m ů ţ e t e o n l i n e p r e z e n t o v a t p ř í m o v e t ř í - d ě. K f o t o g r a f i í m l z e p ř i p o j i t p o p i s k y. J e d n o t l i v á a l b a f o t o g r a f i í m o h o u b ý t s o u k r o m á n e b o v e ř e j n ě p ř í s t u p n á. w w w. r a j c e. n e t a l t e r n a t i v a p r o u k l á d á n í f o t o g r a f i í 18

19 A p r o č ú č e t n a Y o u T u b e? T a k s e m o ţ n á b u d e t e p t á t, k d y ţ u s l y š í - t e, ţ e t a k é p a t ř í d o b a n k y S W n á s t r o j ů m o d e r n í h o u č i t e l e p r o p r á c i s i n t e r a k t i v n í m i p o m ů c k a m i. I I I. Y o u T u b e - s k l a d i š t ě v i d e í h t t p : / / w w w. y o u t u b e. c o m Ú č e t n a Y o u T u b e s i z a l o ţ t e o p ě t j a k o p r a c o v n í, u č i t e l - s k ý. Z p o č á t k u j e j m o ţ n á v y u ţ i j e t e j e n o k r a j o v ě, a l e j e d o b r é v ě d ě t, ţ e n e j z n á m ě j š í v i d e o f o r m á t a v i n e n í z d a l e k a j e d i n ý f o r m á t, k t e r ý Y o u T u b e p o d p o r u j e. Č a s e m u r č i t ě d o p l n í t e d o s v é b a n k y n ě j a k ý j e d n o d u c h ý n á s t r o j p r o n a h r á v á n í v i d e o t u t o r i á l ů ( v i d e o n á v o d ů ) p r o v a š e ţ á k y. P o t o m m ů ţ e t e t a k é s n a d n o v y u ţ í t Y o u T u b e k u l o ţ e n í t ě c h t o n á v o d ů, p ř í - p a d n ě j e d á l e, s v y u ţ i t í m Y o u T u b e, v k l á d a t n a v ý u k o - v é w e b o v é s t r á n k y. D o p o r u č e n í p r o Y o u T u b e a v ý u k u - y o u t u b e / t e a c h e r s I V. W o r d l e - m r a k y s l o v h t t p : / / w w w. w o r d l e. n e t S l o v n í m r a k y j s o u n e j e n o m k o l e m n á s, k d y ţ m l u - v í m e, a l e z n á t e j e i z w e b o v ý c h s t r á n e k a t d. P r o v y b r a n é č i n n o s t i v p r ů b ě h u h o d i n y j s o u s l o v n í m r a k y d o b ř e v y u ţ i - t e l n é a p r o ţ á k y z a j í m a v é. P r o v ý k l a d p o j m ů a p o d. p o u ţ i j t e s l o v - n í m r a k j e n n a c h v í l i a p a k p ř í p a d n ě n e c h e j t e c h v í l i s a m o t n ý s l o v n í m r a k n a t a b u l i v i d i t e l n ý, a n i ţ j e j k o m e n t u j e t e. N e v š a k n a d l o u h o U k á z k a v y t v o ř e n é h o s l o v - n í h o m r a k u z č á s t i t é t o p ř í r u č k y. M r a k l z e v y u ţ í t n a p ř. k v y h l e d á v á n í s l o v p ř i v ý u c e j a z y k ů p r o p ř e - k l a d y a p o d. a l t e r n a t i v a p r o s l o v n í m r a k y h t t p : / / w o r d i t o u t. c o m 19

20 V. P r e z i - p r e z e n t a c e h t t p : / / p r e z i. c o m / V ý b o r n á m o ţ n o s t p r o t v o r b u z a j í m a v ý c h p r e z e n - t a c í. V l a s t n í t v o r b a p r e z e n t a c e j e n e n á r o č n á a i n t u i t i v n í. D o p r e z e n t a c e j e m o ţ n é v k l á d a t t e x t, o b r á z k y, v i d e a n e b o a n i m a c e. O p r o t i b ě ţ n é m u p r e z e n t a č n í m u S W s e m í s t o j e d n o t l i v ý c h s n í m k ů t v o ř í p r e z e n t a c e n a v e l i k é p l o š e p l a c h t ě, n a k t e r o u s e u m i s ť u j í j e d n o t l i v é s n í m k y. S a m o t n á p r e - z e n t a c e j e p a k k l o u z a v o u c e s t o u p o j e d n o t l i v ý c h m í s t e c h n a p l a c h t ě, k d y s e k a ţ d ý s n í m e k a d e k v á t n ě z v ě t š í p r o o k o d i v á k ů. P o s l o u p n o s t j e d n o t l i v ý c h s n í m k ů z a s t a v e n í n a c e s t ě j e d á n a o č í s l o v á n í m. V I. G l o g s t e r - i n t e r a k t i v n í p l a k á t y h t t p : / / w w w. g l o g s t e r. c o m / G l o g s t e r j a k o i n t e r n e t o v á s l u ţ b a u m o ţ ň u j e v y t v á ř e t i n t e r a k t i v n í p l a k á - t y, k t e r é m o h o u k o m b i n o v a t o b r a z, z v u k i v i d e o. G l o g s t e r l z e s n a d n o v y u ţ í t p r o t v o r b u i n t e r a k t i v n í h o p o s t e r u ( p l a k á t u ), k t e r ý p r e z e n t u j e u r č i t é k o n k r é t n í t é m a. P r o t o t a k é v r á m c i G l o g s t e r u v z n i k l a č á s t v ě n o v a n á u č i t e l ů m a s t u d e n - t ů m ( h t t p : / / e d u. g l o g s t e r. c o m / ). G l o g s t e r E D U j e n e o b v y k l ý m v z d ě l á v a c í m p r o s t ř e d í m, k t e r é z v l á d n e i l a i k, p ř i č e m ţ v ý s l e d n é p r e z e n t a c e m o h o u b ý t z a j í m a v é ( s t e j n ě t a k i n e v k u s n é ) a p ů s o b í z á b a v n ě ( s t e j n ě t a k m o h o u p ů s o b i t i t r a p n ě ). A j s o u i n t e r a k t i v n í. Z a j í m a v o s t í j e, ţ e t e n t o p r o d u k t p o c h á z í o d č e s k ý c h t v ů r c ů. V I I. C a l a m é o - o n l i n e p d f k n i h a w w w. c a l a m e o. c o m N a s e r v e r u C a l a m é o m ů ţ e t e ţ á k ů m j e d n o d u š e z p ř í s t u p n i t d o k u m e n t y, k t e r é p ř e v e d e t e d o f o r - m á t u p d f. S e r v e r z v a š e h o d o k u m e n t u z v l á d n e v y r o b i t s n a d n o o v l a d a t e l n ý, o n l i n e d o s t u p n ý, v ý s t u p w w w. j o o m a g. c o m a l t e r n a t i v a p r o u k l á d á n í p d f d o k u m e n t ů 20

ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu

ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY. vz n i k l a j a k o výstup projektu M e t o d i c k á p ř í r u č k a p r o p r á c i s i n t e r a k t i vn í t a b u l í vz n i k l a j a k o výstup projektu ŠKOLA JAKO MAGNET PRO ŢÁKY S t ř e d n í š k o l a F. D. Rooseve l t a p r o

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Power banka s kamerou a detecí pohybu

Power banka s kamerou a detecí pohybu Power banka s kamerou a detecí pohybu Návod k obsluze Hlavní výhody Detekce pohybu Dlouhá výdrž baterie Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 2. Ovládání Nabíjení vestavěné baterie: Baterii

Více

Kovová minikamera do auta, 1080p

Kovová minikamera do auta, 1080p Kovová minikamera do auta, 1080p Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis zařízení

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

Power banka s kamerou a detecí pohybu

Power banka s kamerou a detecí pohybu Power banka s kamerou a detecí pohybu Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Sluneční brýle s kamerou

Sluneční brýle s kamerou Sluneční brýle s kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny skel

Více

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H ( doplněk k originálnímu návodu ) Tyto hodinky jsou mezi prvními hodinkami s IR kamerou, která umoźňuje natáčet i v téměř úplné tmě! Důležité upozornění ohledně

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Nový, neokoukaný design Lze použít jako diktafon pro nahrávání samotného zvuku Při nahrávání videa i samotného audia na hodinkách na rozdíl od

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Sestav si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké zařízení

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Sestav si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké zařízení

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

ZOOKA Bluetooth repro stojan - uživatelská příručka

ZOOKA Bluetooth repro stojan - uživatelská příručka ZOOKA Bluetooth repro stojan - uživatelská příručka ZOOKA Bluetooth repro stojan Uživatelská příručka Obsah Úvod... Vlastnosti zařízení... Obsah balení... Technická specifikace... Signalizace LED diody...

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE

Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

Secutron UltraLife-VOX kamera v power bance

Secutron UltraLife-VOX kamera v power bance Secutron UltraLife-VOX kamera v power bance Návod k použití Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Naprogramuj si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

MINI DV. NÁVOD K POUŽITÍ i

MINI DV. NÁVOD K POUŽITÍ i MINI DV NÁVOD K POUŽITÍ i 1 POPIS 1.1 ZAŘÍZENÍ 1. Otvor pro úchytku 2. Tlačítko POWER 3. Tlačítko MODE 4. Klip 5. Micro-SD slot 6. Držák 7. Mini USB port 8. Objektiv 9. Tlačítko RECORD/STOP 10. Indikátor

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Naprogramuj si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké

Více

Kamera v knoflíku. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: ,

Kamera v knoflíku. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: , Kamera v knoflíku Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.Zobrazení přístroje 1 USB

Více

Secutron UltraLife kamera v kouřovém senzoru

Secutron UltraLife kamera v kouřovém senzoru Secutron UltraLife kamera v kouřovém senzoru Návod k použití Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více

Přenosná video lupa Uživatelská příručka

Přenosná video lupa Uživatelská příručka Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

JOLT Duo Uživatelský manuál

JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo 1 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 váš fotoaparát 3 1.2 Pomocí tlačítek 4 1.3 Nabíjení fotoaparátu 4 1.4 Instalace karty SD 5 1.5 Zapnutí / vypnutí 5 1.6 Nastavení menu 6 2.

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Á Á ň ň ť Í Ť ň Í ř ň ř ř ň Í Ť Ě ň Č Ť Á Í Á Ť Í Á Ď ř ř ň Í ť ť ň ň Ě Í ů Í Í ř Ě ř Ě Ť ň Ť Ý ň ň Ť ň ň ň ň Ě ť Í Á Ť Ť ň Ť ř ú ň Í Ť Í Ť ň Á ň Ž ď Ě ň Ě Í Ů ň Ť ň ň Í Ě Ť ň ř Í Ť Í ň ň Č Ť ť ň ň ř ň

Více

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita Budík s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje Popis budíku

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

MD80 Uživatelský manuál

MD80 Uživatelský manuál Uživatelský manuál strana 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...3 4. Popis produktu...4 5. Připevnění...4 5.1 Uchycení pomocí klipsu...4 5.2 Uchycení pomocí držáku...5 5.3 Šňůrka na krk...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Rollei AC 350.

Rollei AC 350. Před tím, než začnete používat Rollei Actioncam 350, přečtěte si prosím pečlivě zásady bezpečného používání. - Nepokoušejte se tělo kamery rozebírat nebo ho jakkoliv upravovat. Pokud bude kamera rozebírána,

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Pero s kamerou, 1280x720px

Pero s kamerou, 1280x720px Pero s kamerou, 1280x720px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Kvalitní zpracování Podpora micro SD karet až do výše 32 GB Výdrž 70 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Propiska s kamerou EXCLUSIVE

Propiska s kamerou EXCLUSIVE Propiska s kamerou EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: HD kvalita nahraného videa Volitelné nahrávání detekcí pohybu Nejkvalitnější možný záznam zvuku v PCM kvalitě www.spyobchod.cz Stránka

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Klíčenka s FULL HD kamerou

Klíčenka s FULL HD kamerou Klíčenka s FULL HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: FULL HD rozlišení videa, 1920x1280, překvapivě čistý obraz Velmi realistický, s velice chytrým skrytím USB konektoru a mikro SD karty

Více

á Č é Ž é ě ý ě ě á é é á ů ě é ů ě ě á á á á é é é š ý ě á ů ě ě ý ý á á á é é ý ý ý á áš éé é ě é ť á ý áš š é š ě ý á ů é ě Č é ďů ý Ž á á á Í ý ú ý é ý ě á ě éž š é ý ě ý ě é á ňů žá Č á á á é ě ě

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Minikamera s detekcí pohybu

Minikamera s detekcí pohybu Minikamera s detekcí pohybu Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malá rozměry Snadné ovládání Detekce pohybu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Manuální nahrávání b) Mode Switch přepněte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka RC Autobus s otevíracími dveřmi Název: 6 kanálový autobus Rozměry výrobku: 34 x 8 x 9 cm Rozměry Balení: 43.5 x 30 x 13 cm Materiál :ABS plast, guma, elektronika Barva: Modrá Frekvence

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Začínáme s iusbport Mini. Designed by Sanho Corporation in Silicon Valley, California

Začínáme s iusbport Mini. Designed by Sanho Corporation in Silicon Valley, California Začínáme s iusbport Mini Designed by Sanho Corporation in Silicon Valley, California Popis zařízení... 3 Výměna paměti... 4 Nabíjení... 5 Propojení s PC/Mac... 6 Zapnutí WiFi... 7 Připojení k WiFi... 8

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Produktový katalog společnosti PYROLINE Technology s.r.o. pro rok 2015

Produktový katalog společnosti PYROLINE Technology s.r.o. pro rok 2015 Produktový katalog společnosti PYROLINE Technology s.r.o. pro rok 2015 PINENG - powerbanky PN-902 Kapacita:5000mAh Rozměr: 74*56*21mm Váha:144g Nabíjecí doba:4-10h Barva: šedá, stříbrná, modrá, červená,

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.4.2 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 05. 09. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Uživatelská příručka MD DV nejmenší digitální videokamera vysoké rozlišení obrazu odolná konstrukce dokonalá souhra

Uživatelská příručka MD DV nejmenší digitální videokamera vysoké rozlišení obrazu odolná konstrukce dokonalá souhra Uživatelská příručka MD DV nejmenší digitální videokamera vysoké rozlišení obrazu odolná konstrukce dokonalá souhra S touto uživatelskou příručkou se seznámíte s instalací provozem funkcemi možnostmi nejmenší

Více

Skrytá kamera Lawmate v nabíječce telefonů iphone PV-CHG20i

Skrytá kamera Lawmate v nabíječce telefonů iphone PV-CHG20i Skrytá kamera Lawmate v nabíječce telefonů iphone PV-CHG20i Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ,

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ, PRVÁCI 1. A, 1. D Řád učebny a školní sítě, Čištění počítače programem CCleaner, Cookies soubory, Elektronické bankovnictví praktické cvičení, Bakaláři práce z webovou aplikací Jízdomat.cz, Aukro.cz, Komponenty

Více

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie a mikrofonu jakémukoliv zařízení s 3,5 mm audio jackem. VYUŽIJ BLUETOOTH Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více