Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti"

Transkript

1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice IČO: zastoupené panem Liborem Kvasničkou, starostou města bankovní spojení: č.ú /0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Kladno Plátce DPH jako strana budoucí oprávněná z věcného břemene (dále jen Budoucí oprávněný ) a se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, okres Praha-západ, PSČ IČO: zastoupená jednatelkou Helenou Cyrnerovou, MBA jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) uzavírají na základě vzájemné dohody tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (dále jen smlouva o smlouvě budoucí ): Článek Tato smlouva o smlouvě budoucí slouží jako podklad k řízení o umístění a povolení stavby před Městským úřadem Řevnice, Stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to stavby PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR ŘEVNICE v kat. úz. a obci Řevnice, která bude realizována dle projektové dokumentace stupně DSP zpracované společností DIPRO, spol. s r.o., IČO: , Modřanská 11/1387, Praha 12 (dále jen projektová dokumentace ). V rámci výše uvedené stavby PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR ŘEVNICE bude mimo jiné dotčen pozemek uvedený v článku 1. odst této smlouvy stavbou dešťové kanalizace ústící do Moklinského potoka označené v projektové dokumentaci jako stoka D3 (dále jen Stavba ), která bude sloužit k odvodnění komunikace Pod Lipami Stavba bude umístěna pod povrchem části pozemku budoucího povinného, a to pozemku parc. č. 2689/25 v kat. území a obci Řevnice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na listu vlastnictví číslo 2181 (dále jen Pozemek ). Budoucí povinný výslovně upozorňuje, že v uvedeném Pozemku mohou být uloženy inženýrské sítě /zařízení/ jiných vlastníků. Uvedená zařízení mají taktéž svá ochranná pásma a pozemek je v této souvislosti zatížen věcným břemenem plynoucím ze zákona. Zjištění skutečného stavu je věcí Budoucího oprávněného z věcného břemene Budoucí povinný se zavazuje v případě záměru převést Pozemek, popř. jeho část, uvedený v této smlouvě před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene na třetí osobu (dále jen budoucí nabyvatel ), seznámit budoucího nabyvatele Pozemku s omezením plynoucím z této smlouvy a z věcného břemene a jednat s budoucím nabyvatelem o postoupení této smlouvy o smlouvě budoucí Smluvní strany sjednávají následující: Budoucí oprávněný se zavazuje v termínu do 12 měsíců ode dne účinnosti kolaudačního souhlasu, jímž se povoluje užívání Stavby, vyzvat Budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení Strana 1

2 věcného břemene, a to ve znění, v jakém je uvedena v čl. 2. této smlouvy o smlouvě budoucí, s tím, že spolu s výzvou předloží geometrický plán na vyznačení věcného břemene. Budoucí povinný se zavazuje do 60 pracovních dnů ode dne převzetí písemné výzvy spolu s návrhem smlouvy podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene a do 10 dnů tuto odeslat doporučeným dopisem nebo předat zpět Budoucímu oprávněnému nebo osobě jím pověřené ve třech podepsaných vyhotoveních Celková výměra předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je 20 m délkových. Článek 2. Smlouva o zřízení služebnosti uzavřená v souladu s ustanovením 1257 a násl. ve spojení s 1267 a násl. zákona č. 80/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, okres Praha-západ, PSČ IČO: zastoupená.. jako strana oprávněná z věcného břemene (dále jen Povinný ) a se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice IČO: zastoupené. bankovní spojení: č.ú /0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Kladno Plátce DPH jako strana oprávněná (dále jen Oprávněný ) uzavírají na základě vzájemné dohody tuto smlouvu o zřízení služebnosti: Článek I Obecná ustanovení 1. Povinný je výlučným vlastníkem pozemku par. č. 2689/25 v obci a k.ú. Řevnice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahazápad na listu vlastnictví číslo 2181 (dále jen Služebný pozemek ). 2. Oprávněný vybudoval v rámci stavby PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR ŘEVNICE stavbu dešťové kanalizace (dále jen Stavba dešťové kanalizace ), která je částečně umístěna i ve Služebném pozemku. 3. Skutečná poloha uložení Stavby dešťové kanalizace ve Služebném pozemku je vyznačena v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene č.. ze dne...vyhotoveném a ověřeném úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem..., potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ dne.. pod č... (dále jen geometrický plán ). Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy Strana 2

3 Článek II Předmět smlouvy 1. Povinný tímto zřizuje ve prospěch Oprávněného služebnost spočívající v oprávnění: a) zřízení, údržby, oprav a provozování Stavby dešťové kanalizace včetně jejího příslušenství na Služebném pozemku v rozsahu dle geometrického plánu, b) vstupovat a vjíždět na Služebný pozemek v souvislosti se zřízením, údržbou, opravami a provozováním Stavby dešťové kanalizace. 2. Povinný zřizuje věcné břemeno pro Oprávněného na dobu neurčitou. Článek III Práva a povinnosti smluvních stran 1. Oprávněný práva odpovídající služebnosti v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy přijímá a Povinný se zavazuje tato práva strpět. 2. Oprávněný je povinen při vstupu na Služebný pozemek šetřit co nejvíce majetek Povinného. 3. Oprávněný potvrzuje, že před podpisem této smlouvy byl seznámen se skutečným stavem Služebného pozemku. Článek IV Další ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že služebnost specifikovaná v čl. II. této smlouvy se zřizuje bezúplatně. 2. Právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy nabude Oprávněný vkladem práva odpovídajícího služebnosti s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ. 3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti podle této smlouvy bude smluvními stranami podepsán při podpisu této smlouvy a podá jej Oprávněný. Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí Oprávněný. 4. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou možnou součinnost nutnou k podání návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti a k provedení tohoto vkladu. V případě, že by ke vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí dle této smlouvy nedošlo, zavazují se smluvní strany, že bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 dnů od doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o nepovolení zápisu vlastnického práva vkladem, uzavřou novou smlouvu o zřízení služebnosti stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu, který splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně bez zbytečného odkladu na pokyn katastrálního úřadu tuto smlouvu o zřízení služebnosti či návrh na vklad náležitě doplní. Článek V Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy provádějícími a doplňujícími. 3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy. 4. Povinný dále prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Oprávněný ve smyslu 5 odst. 2 písm. b) z.č. 101/2000 Sb. zpracovává a shromažďuje osobní údaje Povinného za účelem realizace této smlouvy, a výslovně souhlasí s tím, aby Oprávněný ve smyslu 11 z.č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval o něm údaje v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou. Strana 3

4 5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná z nich ji neuzavírala v tísni či rozrušení, nikoliv z nezkušenosti, z lehkomyslnosti či při rozumové slabosti. 6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každý z účastníků po podpisu smlouvy obdrží jedno vyhotovení. Jedno vyhotovení je určeno pro řízení u příslušného katastrálního úřadu. 3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Schvalovací doložka: Tato smlouva je uzavírána v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, o jejímž uzavření rozhodla Rada města Řevnice dne..(viz. zápis č.. z jednání Rady města Řevnice dne.). O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Řevnice dne. (viz. zápis č.. z jednání Rady města Řevnice dne.). V Řevnicích dne. V Řevnicích dne..... Povinný Oprávněný Příloha: Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. ze dne. vyhotovený a ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem., potvrzený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ dne.. pod č... Článek Smluvní strany se zavazují, že k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene si vzájemně poskytnou nezbytnou součinnost Nesplní-li jedna ze stran povinnost uzavřít smlouvu ve smyslu předchozích ustanovení této smlouvy, může druhá strana požadovat, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím Budoucí oprávněný se zavazuje, že po uložení stavby kanalizační přípojky uvede svým nákladem pozemek v předešlý stav Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pakliže budoucí oprávněný neobdrží pro stavbu kanalizační přípojky příslušné povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo skutečné umístění stavby kanalizační přípojky bude realizováno mimo pozemek uvedený v čl této smlouvy Smluvní strany tuto smlouvu o smlouvě budoucí sjednávají bez jakýchkoli vedlejších ujednání vyjma ujednání uvedeného v čl Její případné dodatky a změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a podepsány všemi stranami. Strana 4

5 3.6. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a rozrušení, nikoliv z nezkušenosti, z lehkomyslnosti či při rozumové slabosti, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují po jejím přečtení své podpisy Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Budoucí povinný a dva stejnopisy obdrží Budoucí oprávněný Budoucí povinný dále prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Budoucí oprávněný ve smyslu 5 odst. 2 písm. b) z.č. 101/2000 Sb. zpracovává a shromažďuje osobní údaje Budoucího povinného za účelem realizace této smlouvy, a výslovně souhlasí s tím, aby Budoucí oprávněný ve smyslu 11 z.č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval údaje o Budoucím povinném v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou. Schvalovací doložka: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Řevnice dne. (viz. zápis č.. z jednání Rady města Řevnice dne.). Příloha: celková situace stavby PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR ŘEVNICE část přílohy 2.3 projektové dokumentace výkres SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ SITUACE 3. část V Řevnicích dne.. V Řevnicích dne. Helena Cyrnerová, MBA, jednatelka Libor Kvasnička, starosta... Budoucí povinný Budoucí oprávněný Strana 5

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více