VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE"

Transkript

1 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ podle 11, odst. 1, písm. e) zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. Listy 1 5 Návod k vyplnění ČHMÚ PRAHA Prosinec 2008

2 Obsah Pokyny pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence 1. Úvod 2. Členění provozovny a povinnost předávání souhrnné provozní evidence 3. Mapový zákres a schéma výroby 4. Zásady pro vyplňování formulářů Návod pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence 5. Pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů o List 1 - Provozovatel / provozovna o List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu o List 3 - Ostatní zdroje o List 4 Komíny/výduchy o List 5 Autorizovaná měření 6. Příloha 2

3 Pokyny pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence pro údaje za rok ÚVOD Podle 4 zákona č. 86/2002 Sb. se stacionární zdroje dělí podle technického a technologického uspořádání na: 1. zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla (dále jen spalovací zdroje ), 2. spalovny odpadu a zařízení schválená podle 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování odpadu a 3. ostatní stacionární zdroje (dále jen ostatní zdroje ). Připravený VZOR pro předání údajů souhrnné provozní evidence (SPE) respektuje toto členění a v jednotlivých listech jsou zvlášť vyplňovány údaje pro spalovací zdroje vč. spaloven odpadu (náležející v ohlašovaném roce pod NV č. 146/2007 Sb. nebo pod č. NV 354/2002 Sb.) a pro ostatní zdroje (náležející pod NV č. 615/2006 a vyhl. č. 355/2002 Sb.), komíny nebo výduchy a údaje o autorizovaných měřeních. Mezi spalovací zdroje patří také procesní ohřevy, pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, pokud v nich nedochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky. Mezi ostatní zdroje patří také ohřívací a vypalovací pece, sušárny a podobná spalovací zařízení, v nichž dochází ke kontaktu spalin se surovinami či výrobky. Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) podle 13 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., což je informační systém emisních, technických, provozních a organizačních údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Údaje REZZO slouží mj. také pro plnění mezinárodních závazků ČR v rámci CLRTAP a pro plnění povinností ČR po vstupu do Evropské unie (nařízení vlády č. 351/2002 Sb.). Významné využití mají údaje SPE při hodnocení kvality ovzduší a vymezování zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší (http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/groc.html). Chyby v údajích SPE mohou ovlivnit modelové hodnocení kvality ovzduší, zpracovávané ČHMÚ podle požadavků NV č. 597/2006 Sb. 2. ČLENĚNÍ PROVOZOVNY A POVINNOST PŘEDÁVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Základní jednotkou, za kterou se soubor formulářů (listů 1 až 5) podle vzoru poskytnutého příslušným orgánem vyplňuje ( 22, odst. 4 vyhl. MŽP č. 356/2002), je provozovna 1. VZOR poskytnutý pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence vyplní a odevzdají provozovatelé, kteří provozovali v daném roce zvláště velký, velký nebo střední zdroj znečišťování ovzduší, nebo u nich takový zdroj existuje, ale nebyl v daném roce provozován. Provozovna, v níž se nachází nejméně jeden zvláště velký nebo velký zdroj je identifikována unikátním číselným kódem (identifikační číslo provozovny - IČP) v rámci celé ČR, který se skládá z čísla kódu územně technické jednotky (pětimístný kód číselníku ÚTJ vydaného ČSÚ), třímístného kódu pořadového čísla provozovny v rámci NUTS (okresu) a číslice 1. Pro nové provozovny nebo při změnách ve struktuře provozovny přiděluje nové IČP místně příslušný orgán ochrany ovzduší, kterým je OI ČIŽP. Provozovna, v níž se nachází pouze střední zdroje je identifikována unikátním číselným kódem (identifikační číslo provozovny - IČP) v rámci celé ČR, který se skládá z čísla kódu obce s rozšířenou působností (čtyřmístný kód číselníku ORP vydaného ČSÚ viz příloha), čtyřmístného kódu pořadového čísla provozovny v rámci území ORP a číslice 2. Pro nové provozovny nebo při změnách ve struktuře provozovny přiděluje nové IČP příslušný orgán ochrany ovzduší, kterým je úřad ORP. Jsou-li na provozovně velkých a/nebo zvláště velkých zdrojů provozovány rovněž střední zdroje, uvádí se údaje souhrnné provozní evidence těchto zdrojů společně se souhrnnou provozní evidencí velkých a/nebo zvláště velkých zdrojů. Údaje o malých zdrojích se v rámci SPE nevyplňují!!! Členění provozovny na jednotlivé úrovně (části) PROVOZOVNA zpravidla je na jedné adrese u jednoho provozovatele evidována pouze jedna provozovna ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (spalovací zdroje, spalovny odpadu, ostatní zdroje) skládá se z jedné nebo více technologických jednotek. Skladba zdroje pro SPE je definována v pokynech pro vyplnění listů 2 a 3 ZPOPLATŇOVANÝ ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ jedna nebo více technologických jednotek, které tvoří zdroj s definovanou kategorií, vymezenou 4, odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. Pojem zpoplatněný zdroj je používán pouze u spojeného vzoru SPE a oznámení o poplatku. KOMÍN (VÝDUCH) místo, kudy zpravidla odcházejí emise znečišťujících látek ze zdroje do vnějšího ovzduší 1 Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb. - Obchodní zákoník, 7 odst. 3 3

4 Pro rozčlenění a očíslování jednotlivých úrovní provozovny je vhodné použít grafické schéma, jehož příklady jsou uvedeny na internetových stránkách ČHMÚ Očíslování jednotlivých zdrojů zakládá provozovatel na listech 2 a 3 a na dalších listech (4 a 5) je nezbytné toto číslování striktně dodržovat. Číslování zdrojů i komínů (výduchů) je stanoveno jako unikátní, což znamená, že v rámci provozovny se nevyskytuje např. zdroj se stejným pořadovým číslem. Povinnost vyplňování jednotlivých listů Jednotlivé listy vyplňují provozovatelé následovně: List 1 - Provozovatel / provozovna: Identifikační údaje provozovatele a provozovny Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny. Pokud byla provozovna celoročně mimo provoz, uvede se tato skutečnost za název provozovny (např. Teplárna Lhota s.r.o. mimo provoz). List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu: Údaje o zdrojích náležejících v ohlašovaném období pod NV č. 146/2007 Sb. nebo pod NV č. 354/2002 Sb. Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tyto zdroje. Vedle kotlů se zde vyplňují také přímé ohřevy pracovních prostor (zářiče, apod.) a spalovací zařízení, která jsou součástí technologií, ale nedochází u nich k přímému kontaktu spalin se surovinami, poloprodukty nebo výrobky. Pokud byl zdroj celoročně mimo provoz, vyplní se v provozních hodinách číslice 0 a další proměnné údaje se ponechají prázdné. List 3 - Ostatní zdroje: Údaje o ostatních zdrojích (včetně chovu hosp. zvířat) náležejících v ohlašovaném období pod NV č. 615/2006 a vyhl. č. 355/2002 Sb. Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, provozující tyto zdroje. Vedle ostatních zdrojů uvedených v přílohách č. 1 a 2 NV č. 615/2006 Sb. a v příloze č. 2 vyhl. č. 355/2002 Sb. se zde vyplňují také údaje o nevyjmenovaných zdrojích podle 3, odst. 2 a 3 NV č. 615/2006 Sb. vč. přímých procesních ohřevů podle 2, písm. a) NV č. 615/2006 Sb. Pokud byl zdroj celoročně mimo provoz, uvede se tato skutečnost za název ostatního zdroje (např. Žárové pokovování zinkem mimo provoz) a další proměnné údaje se ponechají prázdné. List 4 - Údaje o komínech nebo výduších zdrojů: Údaje o technických parametrech komínů/výduchů a emisích Tento list vyplňují povinně všechny evidované provozovny, u nichž dochází k vypouštění vybraných emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vedle technických parametrů komínu/výduchu se zde vyplňují údaje o druhu odlučovače, v němž dochází ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek. Pokud byl zdroj celoročně mimo provoz, vyplní se v provozních hodinách číslice 0 a další proměnné údaje se ponechají prázdné. V případě, že dochází k vypouštění/úniku veškerých emisí ze zdroje uvedeného v položce 2 listu 4 pouze jedním komínem / výduchem, údaje o množství emisí v položkách se nevyplňují. Vyplnění údajů položek 5 a 6 (Souřadnice paty komínu nebo výduchu) a položky 9 (Časový režim vypouštění emisí) za rok 2008 není povinné. Společná ustanovení pro vyplnění údaje o druhu a množství emisí na listech 2-4: V údajích o druhu a množství emisí jsou povinně uváděny údaje o emisích těch škodlivin, pro které jsou u daného zdroje znečišťování ovzduší stanoveny emisní limity nebo technické podmínky pro vypouštění emisí, které emisní limit nahrazují nebo doplňují. Dále se vyplňují údaje o emisích, které se zjišťují měřením uvedeným v 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb., popř. výpočtem pomocí emisních faktorů používaných provozovatelem ke zjištění množství emisí. Na listu 4 se vyplňují vedle uvedených základních znečišťujících látek také emise škodlivin, pro něž jsou stanoveny NV č. 597/2006 Sb. imisní limity. Emise organických látek (VOC, VOC jako TOC (celkový uhlík), organické látky s výjimkou methanu, apod.) lze uvádět pod souhrnným označením VOC. Pro vykazování množství emisí základních znečišťujících látek (TZL, SO 2, NOx, CO, VOC a NH 3 ) je nejmenší povinně vykazované množství škodlivin 500 g/rok zaokrouhlených na 1 kg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo výpočtem se uvádí jako 0,000 t/rok; např. emise TZL a SO 2 při spalování malých množství ZP. Pro vykazování dalších znečišťujících látek na listech 2 a 3, zjišťovaných např. měřením podle 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb., je nejmenší vykazované množství emisí 0,5 µg/rok, zaokrouhlených na 1 µg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo výpočtem se uvádí jako 0 µg/rok. Číslice 0 před číslicemi vyjadřujícími množství emisí v g/rok, v mg/rok nebo v µg/rok provozovatel nevyplňuje. Údaj o emisi PCDD/F v množství např. 45 µg /rok se vyplní tak, že se vynechají prázdné pozice nad trojicemi podtržítek vyjadřujících emise v t/rok, v kg/rok, v g/rok a v mg/rok a na poslední pozici (µg /rok) se vyplní číslice Názvy dalších znečišťujících látek: PCDD/F _, _ 0 _ 4 _ 5_ Emise dalších znečišťujících látek [t/rok] _, 4

5 List 5 - Údaje o autorizovaných měřeních Na listu 5 se uvádějí pouze výsledky posledních jednorázových autorizovaných měření provedených v uplynulém roce, a to povinně u všech zvláště velkých zdrojů a u všech spaloven odpadu a zařízení pro spoluspalování odpadu. 3. MAPOVÝ ZÁKRES A SCHÉMA VÝROBY Provozovatelé zdrojů předávají blokové schéma jako součást předané souhrnné provozní evidence a mapový zákres na základě vyžádání inspekce nebo úřadu ORP. 4. ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ A. Všeobecné zásady a) Jednotlivé položky pro vyplnění obsahují identifikační, stálé a proměnné údaje provozní evidence, kterou vedou provozovatelé zdrojů podle náležitostí uvedených ve vyhlášce č. 356/2002 Sb. Údaje jsou vyplňovány ve svislých oddílech po jednotlivých očíslovaných položkách. b) Jednotlivé údaje ve formě čísel nebo textu se vyplňují do příslušných polí předtištěných listů. Každá položka listů 2 5 je označena vedle slovního názvu též pořadovým číslem, uvedeným vlevo vedle názvu. V dalších částech návodu je výklad doprovázen současně odvoláním na čísla listů a položek. c) Položky, které nejsou pro provozovatele povinně vyplňovanými, popř. se provozovaných zdrojů netýkají, se neproškrtávají a příslušná pole se ponechají prázdná. d) Některé údaje se uvádějí pomocí číselných kódů - číselníků. Číselníky jsou uvedeny v textu návodu. e) Formuláře se vyplňují čitelně perem, nejlépe však kuličkovou tužkou, nikoliv obyčejnou tužkou. Formuláře je rovněž možné vyplnit pomocí aplikací programů (MS Word, MS Excel, apod.), vytisknout a zaslat příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Doporučeno je použití programu IntForm - aplikace pro agendu ovzduší, dostupného na internetových stránkách Centrální ohlašovny MŽP (www.centralniohlasovna.cz). f) Při ohlašování údajů SPE v listinné podobě se v levé části záhlaví listů 2 5 uvede pořadové číslo daného listu a celkový počet listů. Např. druhý list ze celkově čtyř vyplňovaných listů č. 2 se uvede jako: 2 / 4. Tyto údaje slouží pro kontrolu počtu předaných a archivovaných listů. g) Opravy chybných údajů prováděné např. na základě vyžádání ČIŽP je možno čitelně přepsat, případně dané místo přelepit a napsat opravený údaj. Při použití aplikace IntForm je zapotřebí doplňované nebo opravované údaje zadat přímo do programu. Opravený exportní soubor je zapotřebí odeslat opětovně elektronicky Centrální ohlašovně MŽP. B. Identifikační číslo provozovny (IČP) Vyplnění se provede v souladu s dřívějším číslováním provozovny nebo u nových provozoven po přidělení IČP příslušným OI ČIŽP nebo úřadem ORP. Při nesouladu IČP, části uvádějící Kód ÚTJ (územně technické jednotky) a skutečného kódu ÚTJ, na níž se provozovna velkého (zvláště velkého) zdroje nebo její větší část nalézá, je zapotřebí sjednotit údaje po dohodě s ČIŽP. C. Změna kategorie zdroje, změna provozovatele, ukončení provozu zdroje Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně kategorie (mezi středním, velkým nebo zvláště velkým zdrojem), vyplní se na listu 2 nebo 3 ta kategorie zdroje, k níž zdroj náleží k datu předání SPE. Pokud dojde u provozovny v průběhu uplynulého období ke změně provozovatele, vyplní a odevzdá SPE za celé uplynulé období ten provozovatel, který je odpovědný za provoz zdroje/ů k datu jejího předání. Pokud dojde u některého ze zdrojů nebo u všech zdrojů provozovny v průběhu uplynulého období k ukončení provozu, je provozovatel povinen vyplnit a odevzdat SPE za období, v němž byl zdroj provozován. D. Vyplňování položek údaji převyšujícími předpokládaný rozsah Dojde-li při vyplňování údajů v položce s omezeným počtem kolonek k překročení předpokládaného rozsahu, uvede se další údaj do vedlejšího oddílu a ostatní položky vedlejšího oddílu se ponechají prázdné. Příklad vyplnění: Zdroj spalující více než tři druhy paliv: Číslo polož ky Název položky Rozsah jednotka číselník 1 Pořadové číslo zdroje Kategorie zdroje ZV, V, S 001 VZ Vyplní se údaje za jednotlivé spalovací zdroje: kotle, jiná spalovací zařízení dle NV 146/2006 a spalovny odpadů. 15 Druh paliva, odpad číselník PAL pal. 3. pal pal. 16 Výhřevnost paliva [kj/kg, m 3 ] VZ Zdroj č. 001 spaloval v daném roce čtyři druhy paliv. 5

6 Návod pro vyplnění údajů Souhrnné provozní evidence za rok POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK List 1 Provozovatel / provozovna V záhlaví listu se před ohlášením údajů SPE v listinné podobě uvede jméno statutárního zástupce a datum vyplnění SPE. Vyplněné formuláře se předávají příslušnému orgánu s vlastnoručním podpisem statutární zástupce (nebo pověřené zplnomocněné osoby) a otiskem razítka organizace (je-li provozovatelem používáno). Údaje o provozovateli, přesné sídlo provozovatele zdroje Vyplní se obvyklé identifikační a adresní údaje provozovatele. * Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení): Uvede se pokud možno nezkrácený název organizace odpovědné za provoz zdroje/-ů podle náležitostí, zapsaných do Obchodního rejstříku. * Identifikační číslo (IČO) provozovatele zdroje/-ů (právnické nebo fyzické osoby), popř. jeho odštěpného závodu s právní subjektivitou. Každé organizaci je přiděleno identifikační číslo (IČO), které je po dobu existence organizace jejím stabilním označením. IČO je zpravidla uvedeno v Obchodním rejstříku. Fyzické osoby bez přiděleného IČO provozující zdroje vyplňují datum narození ve tvaru DDMMRRRR. * Obec popř. také Část obce; městská část/obvod, Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ sídla provozovatele. Údaje o provozovně, přesné sídlo provozovny * Název provozovny Uvede se plný nebo zkrácený název provozovny, který odpovídá náležitostem Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb., 7 odst. 3). Název provozovny pokud možno vyjadřuje nejprve příslušnost provozovny k provozovateli a dále pak určuje bližším způsobem charakter nebo organizační zařazení provozovny. Dále se vyplní obvyklé identifikační a adresní údaje provozovny, odpovídající údajům uvedeným např. v Registru živnostenského podnikání v registru Energetického regulačního úřadu apod. * Identifikační číslo provozovny (IČP) Unikátní označení provozovny nebo sloučené provozovny 2, ve které je provozován jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší. Položku provozovatel vyplní buď podle předchozího období nebo (nové provozovny) po konzultacích s příslušným OI ČIŽP nebo ORP. Seznam provozoven evidovaných v REZZO 1 a 2 v r je uveden na internetových stránkách ČHMÚ: * Obec popř. také Část obce; městská část/obvod, Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ nebo jinak územně určené sídlo provozovny * Územně technická jednotka (ÚTJ) Vyplní se celé šestimístné číslo Územně technické jednotky (zpravidla katastrálního území) na němž je provozovna nebo její větší část umístěna. Názvy a kódy ÚTJ jsou součástí METIS, vedeného ČSÚ, který je garantem vedení číselníku územně technických jednotek (viz ). Pokud nejsou údaje ÚTJ ve shodě s první částí IČP velkých nebo zvláště velkých zdrojů, je zapotřebí tuto skutečnost uvést do souladu po dohodě s příslušným OI ČIŽP. Kontaktní údaje zpracovatele souhrnné provozní evidence * Jméno a příjmení zpracovatele Vyplní se jméno a příjmení zpracovatele souhrnné provozní evidence. * Elektronická adresa ( ) Vyplní se přesná elektronická adresa (obsahuje a na konci zpravidla.cz ) pro možný kontakt se zpracovatelem nebo provozovatelem pomocí elektronické pošty. * Telefon, mobilní telefon a fax Vyplní se úplný údaj telefonního popř. faxového spojení na zpracovatele formulářů. Spojený vzor pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci Pokud provozovatel využívá Spojený vzor pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci, uvede v levé horní části rovněž Název a adresu příslušného orgánu ochrany ovzduší, jemuž je povinen předat Oznámení o poplatku. Dále uvede hodnotu poplatku celkem za provozovnu v Kč. Další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období ( 19, odst. 10 zákona 86/2002 Sb.), popř. náležitosti související s Odkladem placení části poplatků za znečišťování ovzduší ( 21 zákona 86/2002 Sb.), se uvedou v samostatné příloze k předanému oznámení. 2 V následujícím období do r bude provedeno sloučení provozoven evidovaných v REZZO 1 a 2, které jsou v současnosti evidovány s různým IČP jako samostatné zdroje (skupiny zdrojů) jednoho provozovatele na jedné adrese. 6

7 List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu (údaje o zdrojích náležejících v ohlašovaném období pod NV č. 146/2007 Sb. nebo pod NV č. 354/2002 Sb.) * Položka 1: Pořadové číslo zdroje Vyplní se pořadové číslo spalovacího zdroje nebo zdroje spalujícího odpad v rámci provozovny v rozsahu ; spalovacím zdrojem se pro účely vedení provozní evidence a ohlašování souhrnné provozní evidence rozumí ve smyslu 4 odst. 4 písm. b) bod 1 zákona každý jednotlivý kotel, spalovací motor, atd. V případě spalovacího zdroje, který obsahuje výhradně spalovací jednotky spalující plynná paliva, se jmenovitými tepelnými výkony do 0,5 MW, se níže uvedené údaje vyplňují pro zdroj jako celek. Spalovnou se rozumí zdroj definovaný podle 2 písm. d) a e) NV č. 354/2002 Sb.. Na listu 2 se rovněž uvádí údaje o spoluspalování odpadu prováděném na základě povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší u stacionárního spalovacího zdroje. Údaje o spoluspalování odpadu u ostatních zdrojů se uvádí na listu 3. Přiřazené číslo zdroje nelze v rámci provozovny použít pro jiný zdroj! * Položka 2: Kategorie zdroje Vyplní se nejvyšší kategorie spalovacího zdroje stanovená na základě sčítání výkonů a příkonů zdrojů podle 4 odst. 6 zákona, nebo kategorie spalovny odpadu: ZV - zvláště velký zdroj, V - velký zdroj, S - střední zdroj. Vymezení kategorie zdrojů se provádí v souladu s 4, odst. 10 a 19, odst. 8 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění. * Položka 3: Označení sektoru Vyplní se kódové označení sektoru v souladu s kódy pro mezinárodní reporting uvedenými v číselníku CIS_SEK (viz. Tab. č. 1). Výběr sektoru je u spalovacích zdrojů vázán na přiřazení hlavní (převažující) činnosti provozovatele ke klasifikaci CZ_NACE (viz ). Ověření příslušnosti organizace k CZ-NACE lze provést v Registru ekonomických subjektů: Tabulka č. 1 Položka 3 - Označení sektoru (číselník CIS_SEK) část pro spalovací zdroje a spalovny odpadu Kód Příslušné kódy CZ-NACE Název sektoru Spalovací procesy v energetice a zpracování paliv procesy bez kontaktu (nepřímé ohřevy) 1A1a ; 3530xx Veřejná energetika a výroba tepla (celk. výkon provozovny od 30 MWt vč.) 1A1b 1920xx Rafinérie ropy 1A1c 1910xx Zpracování uhlí (výroba briket a koksu, zplyňování uhlí) Spalovací procesy v průmyslu a stavebnictví procesy bez kontaktu (nepřímé ohřevy) 1A2a 241xxx 243xxx; 2451xx; 2452xx Železo a ocel 1A2b 244xxx; 2453xx; 2454xx Neželezné kovy 1A2c 20xxxx Chemické produkty 1A2d 17xxxx; 18xxxx Buničina, papír a tisk 1A2e 10xxxx; 11xxxx; 12xxxx Potraviny, nápoje a tabák 1A2f 05xxxx 09xxxx; 13xxxx 16xxxx; 21xxxx 23xxxx; 25xxxx 33xxxx; 41xxxx 43xxxx 1A3ei , Kompresní stanice Spalování paliv pro výrobu tepla v následujících sektorech: 1A4a 35xxxx vyjma 1A1a a 1A3ei; 36xxxx 39xxxx; 45xxxx 99xxxx vyjma 1A3ei a 1A5a Ostatní průmyslové procesy (např. obalovny - 3.7, zařízení pro výrobu uhlíku - 6.5, výroba dřevěného uhlí , atd. uvedené v příl. č. 1 NV č. 615/2006 Sb.) Služby / Instituce - kotelny pro otop bytového sektoru, budov podnikatelského sektoru a veřejných institucí (celkový výkon provozovny je menší než 30 MWt) 1A4c 01xxxx 03xxxx Spalovací zařízení v zemědělství, lesnictví a rybářství 1A5a Spalovací zařízení v armádě (kotelny pro otop budov) Nakládání s odpady 6C Bez určení CZ_NACE Spalovny odpadu pouze zdroje uvedené v NV č. 354/2002 Sb. Pozn.: znak x zastupuje číslice vymezující kódy dalších subkategorií příslušné skupiny CZ_NACE * Položka 4 : Název zdroje Vyplní se název spalovacího zdroje/jednotky nebo spalovny odpadu dle provozního řádu nebo povolení k provozu nebo technické dokumentace. * Položka 5: Účinnost kotle v % Vyplní se hodnota provozní tepelné účinnosti kotle podle údajů tepelného měření kotle. Pokud měření nebylo provedeno, uvede se hodnota udaná výrobcem (zpravidla v rozmezí 50-95%). Údaj účinnosti lze použít pro přepočet výkonu kotle na příkon podle vztahu uvedeného v položce 8. * Položka 6: Jmenovitý tepelný výkon Vyplní se jmenovitý tepelný výkon spalovacího zdroje (celkový výkon skupiny zdrojů) v MWt dle technické dokumentace spalovacího zdroje. * Položka 7: Instalovaný elektrický výkon Vyplní se údaj o instalovaném elektrickém výkonu zdroje (celkový výkon skupiny zdrojů) v MWe dle technické 7

8 dokumentace zdroje znečišťování; v případě zařízení pro výrobu el. energie připojeného k více spalovacím zařízením se uvede údaj o poměrném instalovaném elektrickém výkonu. * Položka 8: Jmenovitý tepelný příkon Vyplní se jmenovitý tepelný příkon spalovacího zdroje (celkový příkon skupiny zdrojů) v MWt dle technické dokumentace spalovacího zdroje. Pro přibližný přepočet výkonu kotle na příkon lze použít štítkový údaj účinnosti kotle v % (položka 5), nebo vlastní údaj z měření účinnosti kotle. Přepočet se pak provede podle následujícího vztahu: 100 Příkon ( MWt) = Výkon( MWt) účinnost[%] * Položka 9: Projektovaná kapacita spalovny odpadu Vyplní se údaj o jmenovité provozní kapacitě spalovny odpadu dle 2, písm. g) NV 354/2002 Sb. U spalovacího zdroje s povolením pro spoluspalování odpadu se uvede poměrná část celkové provozní kapacity zdroje pro spoluspalování odpadu. * Ukazatel 10: Druh topeniště Vyplní se číselný kód odpovídající bližší technické specifikaci topeniště spalovacího zdroje podle tabulky č. 2. Pokud se v kotli používá druhé palivo pouze pro stabilizaci spalování, nejedná se o kombinované topeniště. Např. elektrárenské granulační kotle se stabilizací TTO nejsou kombinovaným topeništěm "práškové - olej". Tabulka č. 2 Položka 10 - Druh topeniště (číselník CIS_TOP) Kód Druh topeniště Kód Druh topeniště 111 pásový rošt 133 plynová turbína odvoz. z leteckého motoru 112 pásový rošt s pohazovačem 134 pístový motor zážehový 113 přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty 135 pístový motor dvojpalivový 114 pevný rošt 136 pístový motor vznětový 115 granulační topeniště 137 pístový motor plynový 116 tavící topeniště 141 kombinované topeniště práškové - rošt 117 cyklónové topeniště 142 kombinované topeniště práškové - olej 118 fluidní topeniště 143 kombinované topeniště práškové - plyn 121 olejové topeniště 144 kombinované topeniště roštové - olej 131 plynové topeniště 145 kombinované topeniště roštové - plyn 132 plynová turbína 151 kombinované topeniště plyn - olej 160 jiná spalovací zařízení, např. přímotopné hořáky nebo hořáky se spalinami bez kontaktu se surovinou či výrobkem * Položka 11: Provozní hodiny Vyplní se počet provozních hodin zdroje (průměrný počet provozních hodin skupiny spalovacích jednotek nebo spalovny odpadů) za uplynulý rok. Bylo-li zařízení mimo provoz, tj. provozní hodiny jsou rovny nule, musí se rovnat nule i výroba tepla (položka 13). Maximální počet provozních hodin v roce je hod., v přestupném roce hod. * Položka 12: Využití kapacity v % Vyplní se údaj o průměrném ročním využití kapacity zdroje (skupiny spalovacích jednotek nebo spalovny odpadů) v % daných počtem provozních hodin zdroje (nebo jiného údaje) za rok po přepočtu na stupeň využití instalované kapacity. * Položka 13: Celková výroba tepla Vyplní se celkové množství vyrobeného tepla (změřeného nebo stanoveného) v GJ/rok (včetně množství tepla pro vlastní potřebu), vyrobeného uvedeným zdrojem (skupinou spalovacích jednotek) za kalendářní rok. * Položka 14: Kombinovaná výroba tepla a el. energie Vyplní se ANO nebo NE, podle skutečnosti v uplynulém roce. * Položka 15: Druh paliva, odpad Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva nebo odpadu podle tabulky č. 3. Položka 15 - Druh paliva, odpad (číselník CIS_PAL) Kód Název paliva Kód Název paliva 101 hnědé uhlí tříděné 202 lehký topný olej 102 hnědé uhlí prachové 203 extra lehký topný olej 103 černé uhlí tříděné 204 nafta 104 černé uhlí prachové 205 kapalná biopaliva 105 proplástek 299 jiná kapalná paliva 106 lignit 301 zemní plyn 107 koks 302 propan-butan 108 brikety 303 generátorový plyn 109 dřevo 304 vysokopecní plyn 110 sláma 305 koksárenský plyn 111 jiný druh biomasy 306 bioplyn 199 jiné tuhé palivo 307 vodík 201 těžký topný olej 399 jiné plynné palivo 401 odpad Tabulka č. 3 8

9 * Položka 16: Výhřevnost paliva Vyplní se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kj/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kj/m 3 pro plynná paliva. * Položka 17: Spotřeba paliva nebo odpadu Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovaným zdrojem (skupinou spalovacích jednotek nebo spalovnou odpadu) za uplynulý rok v t/rok (tuhá a kapalná paliva, propanbutan a odpady) nebo v tis. m 3 /rok (plynná paliva vyjma propanbutanu). U spalovacího zdroje s povolením pro spoluspalování odpadu se uvede také celkové množství všech spálených odpadů v uvedeném zdroji v t/rok. Položky 18 až 22: Množství znečišťujících látek * Položka 18-21: Emise TZL, SO 2, NOx a CO Pro vykazování emisí základních znečišťujících látek se uvede množství v t/rok na 3 desetinná místa (tj. nejmenší povinně vykazované množství základních škodlivin je 500 g/rok zaokrouhlených na 0,001 t/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 t/rok). Nedochází-li k vypouštění uvedených znečišťujících látek, nulová množství emisí se v položkách neuvádí. * Položka 22: Emise dalších znečišťujících látek Vyplní se název znečišťující látky uvedeného v prováděcích předpisech a její množství v t/rok. Pro vykazování dalších znečišťujících látek, např. zjišťovaných měřením podle 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb., se přiměřeným způsobem využije celý rozsah 12-ti desetinných míst pro uvedení množství v t/rok. Nejmenší vykazované množství emisí u těchto znečišťujících látek je 0,5 µg/rok, zaokrouhlených na 1 µg /rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 µg /rok. Číslice 0 před číslicemi vyjadřujícími množství emisí v g/rok, v mg/rok nebo v µg/rok provozovatel nevyplňuje. Údaj o emisi PCDD/F v množství např. 45 µg /rok se vyplní tak, že se vynechají prázdné pozice nad trojicemi podtržítek vyjadřujících emise v t/rok, v kg/rok, v g/rok a v mg/rok a na poslední pozici (µg /rok) se vyplní číslice Názvy dalších znečišťujících látek: PCDD/F _, _ 0 _ 4 _ 5_ Emise dalších znečišťujících látek [t/rok] _, V případě, že počet vykazovaných dalších znečišťujících látek překročí rozsah řádků položky 22, uvedou se do dalšího sloupce vpravo do řádků položky 22 názvy dalších znečišťujících látek a vedle nich množství emisí podle následujícího příkladu. 1 Pořadové číslo zdroje Druh topeniště číselník TOP 15 Druh paliva, odpad číselník PAL TZL 19 Emise SO 2 20 [t/rok] NOx 21 CO 22 Názvy dalších znečišťujících látek VOC Měď a její slouč. vyj. obs. Cu Plynné anorg. slouč. fluoru vyj. jako HF 001 Název zdroje (popř. název skupiny spalovacích jednotek) Kotel 1 Kadmium a jeho slouč. vyj. obs. Cd Nikl a jeho slouč. vyj. obs. Ni Zinek a jeho slouč. vyj. obs. Zn 111 _ 1 1, _ 3 5, _ 2 5, _ 2 2, , _, _ , _ _ 0, _, _ _ 0, Emise dalších znečišťujících látek [t/rok] Plynné slouč. chloru vyj. jako HCl 0, Spojený list 2 pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci Tento spojený list lze použít pouze pro zdroje uvedené na listu 2, u nichž nejsou zpoplatňovány jiné znečišťující látky než ty, uvedené v položkách 18 21, popř. emise VOC/TOC. V záhlaví oddílu pro poplatky za znečišťování ovzduší se uvede skladba zpoplatňovaného zdroje tak, že se vedle sebe uvede až dvanáct čísel zdrojů, uvedených v položce 1 na listu/listech 2, které tvoří zpoplatňovaný zdroj podle náležitostí 4, odst. 10 a 19, odst. 8 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. Dále se uvede součet množství emisí jednotlivých znečišťujících látek za zpoplatňovaný zdroj a částka poplatku zaokrouhlená na celé 100 Kč. Nakonec se uvede celkový poplatek za zdroj, sečtený z poplatků za jednotlivé znečišťující látky. V případě, že je uvedený rozsah položek pro zpoplatňování daného zdroje nedostatečný, musí provozovatel použít standardně doporučované formuláře pro Oznámení o poplatku, uvedené např. na internetových stránkách příslušných orgánů ochrany ovzduší (KÚ, úřady ORP) nebo na internetových stránkách ČHMÚ Kotel , 5 5 _ 0, 2 1, 5 1, 2 0, 8 _ Vedle emisí TZL, SO 2, NOx, CO a VOC jsou u Kotle 1 spalujícího hnědé uhlí a topný olej vykázány další emise (těžké kovy a v dalších sloupcích vpravo název další znečišťující látky Plynné slouč. chloru... a množství emisí). U Kotle 2 jsou vedle emisí TZL, SO 2, NOx a CO uvedeny v položce 22 také emise VOC v množství 0,8 t/rok.

10 List 3 Ostatní zdroje (údaje o zdrojích podle nařízení vlády č. 615/2006 a vyhl. č. 355/2002 Sb.) * Položka 1: Pořadové číslo zdroje Vyplní se pořadové číslo ostatního zdroje v rámci provozovny v rozsahu ; ostatním zdrojem se pro účely vykazování souhrnné provozní evidence rozumí souhrnně všechny ostatní zdroje stejného technologického charakteru a typu výroby v dané provozovně (tj. se shodným zařazením do kategorií stanovených v nařízení vlády č. 615/2006 Sb., a do činností uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb.). Vykazování údajů za chovy hospodářských zvířat se provádí agregovaně za všechny technologické jednotky pouze v členění uvedeném v tabulce přílohy č. 2 NV č. 615/2006 Sb. (skot, prasata, drůbež a králíci, jiná zvířata). V případě nevyjmenovaných zdrojů se provede agregace jednotlivých technologických jednotek v souladu s vymezením zdroje podle 4, odst. 10 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. * Položka 2: Kategorie zdroje Vyplní se kategorie ostatního zdroje stanovená na základě sčítání kapacit (popř. výkonů ostatních spalovacích zdrojů) podle náležitostí uvedených v NV č. 615/2006 Sb. a vyhlášce č. 355/2002 Sb.: ZV - zvláště velký zdroj, V - velký zdroj, S - střední zdroj. Vymezení kategorie zdrojů se provádí v souladu s 4, odst. 10 a 19, odst. 8 zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění. * Položka 3: Označení sektoru Vyplní se kódové označení sektoru v souladu s kódy pro mezinárodní reporting uvedenými v číselníku CIS_SEK (viz Tab. č. 4). Výběr sektoru je možné provést přiřazením kategorie zdroje podle NV č. 615/2006 Sb. a vyhlášky č. 355/2002 Sb. (viz převod na sektory podle položky 3 uvedený příloze návodu) k hlavní (převažující) činnosti provozovatele dle klasifikace CZ_NACE (viz ). Kód 1A1b 1A1c Tabulka č. 4 Položka 3 - Označení sektoru (číselník CIS_SEK) část pro ostatní zdroje, vč. přímých ohřevů Název (vč. odkazů na kategorie uvedené v příl. č. 1 NV č. 615/2006 Sb.) Spalovací procesy v energetice a zpracování paliv procesy s kontaktem (přímé ohřevy) Rafinérie ropy Zpracování uhlí (brikety, koks, zplyňování) Spalovací procesy v průmyslu a stavebnictví procesy s kontaktem (přímé ohřevy) 1A2a Železo a ocel 1A2b Neželezné kovy 1A2c Chemické produkty 1A2d Buničina, papír a tisk 1A2e Potraviny, nápoje a tabák Ostatní průmyslové procesy výše neuvedené (např. obalovny - 3.7, zařízení pro výrobu uhlíku - 6.5, výroba dřevěného 1A2f uhlí / NV č. 615) Emise z procesů bez spalování paliv - těžba a úprava paliv Tuhá paliva 1B1a Třídění a úprava uhlí (1.1 NV č. 615) 1B1b Briketárny, koksování - fugitivní emise Ropa a její produkty, zemní plyn 1B2ai Průzkum, těžba, doprava 1B2aiv Skladování ropy ( NV č. 615) 1B2av Distribuce, manipulace - terminály 1B2avi Distribuce, manipulace - čerpací stanice 1B2c Plyny a páry z výrobních zařízení - odfuky a spalování na flérách ( NV č. 615) Emise z ostatních procesů bez spalování paliv Minerální suroviny 2A1 Výroba cementu - skladování a manipulace se surovinami a produkty 2A2 2A3 2A4 2A7 Výroba vápna - skladování a manipulace se surovinami a produkty Použití vápence a dolomitu Výroba a použití kalcinové sody Další aktivity zahrnující např. těžbu surovin (mimo paliv), např. kamenolomy (3.6 - NV č. 615) a stavby Chemický průmysl 2B1 Výroba amoniaku 2B2 Výroba kyseliny dusičné 2B3 Výroba kyseliny adipové 2B4 Výroba karbidů 2B5 Ostatní chemické procesy (bod 4. Chemický průmysl NV č. 615) 2C Výroba kovů 10

11 2D1 2D2 2G 3A 3B 3C 3D Další výrobní procesy Buničina a papír Potraviny a nápoje Ostatní procesy výše neuvedené Emise při použití organických rozpouštědel a jiných produktů Aplikace nátěrových hmot s obsahem org. rozpouštědel Odmašťování org. rozpouštědly, čistírny oděvů Použití org. rozpouštědel při výrobách chemických produktů, výroba nátěrových hmot, adhesiv, aj. Jiné použití produktů obsahujících rozpouštědla a dalším aktivity - tisk, použití adhesiv, extrakce olejů, aj. 4B Chov hospodářských zvířat (skot, prasata, drůbež a králíci, jiná zvířata) Nakládání s odpady, apod. 6A Ukládání pevných odpadů - skládkování (emise TZL, VOC a NH 3) 6B Nakládání s odpadními vodami (emise TZL, VOC a NH 3) 6C Krematoria 6D Jiné nakládání s odpady - (např výroba bioplynu, 3.6 recyklační linky stavebních hmot / NV 615/2006) * Položka 4: Název ostatního zdroje Vyplní se plný nebo zkrácený název ostatního zdroje podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. nebo vyhlášky č. 355/2002 Sb. V případě nevyjmenovaných zdrojů se uvede název zdroje odpovídající provoznímu řádu, povolení k provozu nebo technické dokumentaci. Položky 5 až 7: Spotřeba paliv a odpadu * Položka 5: Druh paliva, odpad Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu paliva nebo odpadu podle tabulky č. 3. Tabulka č. 3 Položka 5 - Druh paliva, odpad (číselník CIS_PAL) Kód Název paliva Kód Název paliva 101 hnědé uhlí tříděné 202 lehký topný olej 102 hnědé uhlí prachové 203 extra lehký topný olej 103 černé uhlí tříděné 204 nafta 104 černé uhlí prachové 205 kapalná biopaliva 105 proplástek 299 jiná kapalná paliva 106 lignit 301 zemní plyn 107 koks 302 propan-butan 108 brikety 303 generátorový plyn 109 dřevo 304 vysokopecní plyn 110 sláma 305 koksárenský plyn 111 jiný druh biomasy 306 bioplyn 199 jiné tuhé palivo 307 vodík 201 těžký topný olej 399 jiné plynné palivo 401 odpad (pouze pro spoluspalování odpadu) * Položka 6: Výhřevnost paliva Vyplní se vážený roční průměr výhřevnosti paliva v kj/kg pro pevná paliva, kapalná paliva a propan-butan a v kj/m 3 pro plynná paliva. * Položka 7: Spotřeba paliva nebo odpadu Vyplní se celkové množství paliva spotřebované vykazovaným zdrojem (skupinou technologických jednotek) za uplynulý rok v t/rok (tuhá a kapalná paliva, propanbutan) nebo v tis. m 3 /rok (plynná paliva vyjma propanbutanu). U ostatních zdrojů spoluspalujících odpad se uvede také celkové množství všech spálených odpadů v uvedeném zdroji v t/rok. Položky 8 až 10: Spotřeba VOC v látkách s obsahem organických rozpouštědel podle 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb. * Položka 8-10: Spotřeba VOC Vyplní se celkové množství VOC obsažených ve všech přípravcích s obsahem org. rozpouštědel, spotřebovaných vykazovaným zdrojem (skupinou technologických jednotek) za uplynulý rok v t/rok v členění podle 3, písm. a), b) a c) vyhlášky č. 355/2002 Sb. (karcinogenní, halogenované a ostatní VOC). Položky 11 a 12: Druh a množství vybraných výrobků * Položka 11: Druh výrobku (pouze vybrané výrobky) Vyplní se kód odpovídající příslušnému druhu výrobku podle tabulky č. 5. Jiné druhy výrobku se neuvádějí. * Položka 12: Množství výrobku Vyplní se celkové množství výrobku primárně vyrobeného vykazovaným zdrojem (skupinou technologických jednotek) za uplynulý rok v t/rok v členění podle položky

12 Položka 11 - Druh vybraných výrobků (číselník CIS_VYR) Kód Název výrobku Kód Název výrobku Zpracování paliv Výroba nekovových minerálních produktů 101 Koks 301 Cement Průmyslová výroba a zpracování kovů 302 Vápno 201 Aglomerát 303 Obalované živičné směsi 202 Surové železo Výroba skla 203 Ocel 311 Sklo vyjma olovnatého 204 Litina 312 Olovnaté sklo Výroba neželezných kovů 313 Skleněná a minerální vlákna 211 Sekundární výroba olova 212 Sekundární výroba zinku 213 Sekundární výroba mědi 214 Sekundární výroba hliníku Tabulka č. 5 Položky 13 až 19: Množství znečišťujících látek * Položka 13-18: Emise TZL, SO 2, NOx, CO, VOC a NH 3 Pro vykazování emisí základních znečišťujících látek se uvede množství v t/rok na 3 desetinná místa (tj. nejmenší povinně vykazované množství základních škodlivin je 500 g/rok zaokrouhlených na 0,001 t/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 t/rok). Nedochází-li k vypouštění uvedených znečišťujících látek, nulová množství emisí se v položkách neuvádí. Emise organických sloučenin uvedených ve specifických emisních limitech v NV č. 615/2006 Sb. a vyhl. č. 355/2002 Sb. jako těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík - TOC, celkové emise organických rozpouštědel, apod. se uvádějí přímo ve zjištěném nebo vypočteném množství v položce 17 jako VOC. Podle potřeby se různě vyjádřené emise VOC (vč. fugitivních emisí) při vykazování za zdroj sčítají. * Položka 19: Emise dalších znečišťujících látek Vyplní se název znečišťující látky a její množství v t/rok. Pro vykazování dalších znečišťujících látek, např. zjišťovaných měřením podle 17 vyhlášky č. 356/2002 Sb. nebo výpočtem, se přiměřeným způsobem využije celý rozsah množství emisí v t/rok na 12 desetinných míst. Nejmenší vykazované množství emisí u těchto znečišťujících látek je 0,5 µg/rok, zaokrouhlených na 1 µg/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo vypočtené pomocí emisního faktoru se uvádí jako 0,000 µg /rok. Číslice 0 před číslicemi vyjadřujícími množství emisí v g/rok, v mg/rok nebo v µg/rok provozovatel nevyplňuje. Údaj o emisi PCDD/F v množství např. 45 µg /rok se vyplní tak, že se vynechají prázdné pozice nad trojicemi podtržítek vyjadřujících emise v t/rok, v kg/rok, v g/rok a v mg/rok a na poslední pozici (µg /rok) se vyplní číslice Názvy dalších znečišťujících látek: PCDD/F _, _ 0 _ 4 _ 5_ Emise dalších znečišťujících látek [t/rok] _, V případě, že počet vykazovaných dalších znečišťujících látek překročí rozsah řádků položky 19, uvedou se do dalšího sloupce vpravo do řádků položky 19 názvy dalších znečišťujících látek a vedle nich množství emisí podle příkladu uvedeného na str. 9. Spojený list 3 pro Oznámení o poplatku a Souhrnnou provozní evidenci Tento spojený list lze použít pouze pro zdroje uvedené na listu 3, u nichž nejsou zpoplatňovány jiné znečišťující látky než ty, které jsou uvedené v položkách Uvede se částka poplatku za emise jednotlivých znečišťujících látek za zpoplatňovaný zdroj zaokrouhlená na celé 100 Kč. Nakonec se uvede poplatek celkem za zdroj, sečtený z poplatků za jednotlivé znečišťující látky. V případě, že je uvedený rozsah položek pro zpoplatňování daného zdroje nedostatečný, musí provozovatel použít standardně doporučované formuláře pro Oznámení o poplatku, uvedené např. na internetových stránkách příslušných orgánů ochrany ovzduší (KÚ, úřady ORP) nebo na internetových stránkách ČHMÚ. 12

13 List 4 Údaje o komínech nebo výduších zdrojů * Položka 1: Pořadové číslo komínu (výduchu) Vyplní se pořadové číslo komínu (fiktivního komínu) nebo výduchu, jimiž dochází k vypouštění emisí znečišťujících látek do ovzduší (vč. fugitivních emisí např. VOC ze zdrojů používajících org. rozpouštědla). Jedná-li se o kotelnu se stejně vysokými komíny napojenými na kaskádu kotlů (převážně plynové kotle), nebo o technologickou linku s mnohabodovým únikem (série komínů) v přibližně stejné výšce a shodnými parametry, lze po dohodě s ČIŽP tyto komíny nahradit jedním tzv. fiktivním komínem, pro který se vyplní v dalších položkách celkové množství emisí a průměrné technické parametry fiktivního komínu (povinně pouze výška a teplota). Jedná-li se o únik emisí nedefinovatelnými způsoby (větrání, okna, dveře, apod.), zavede se po dohodě s ČIŽP pro označení místa, kudy jsou emise vypouštěny do ovzduší, pojem fugitivní výduch. Dále se vyplní průměrné technické parametry pro emise vypouštěné fugitivním výduchem (povinně pouze výška a teplota). Emise vypouštěné fugitivním výduchem se zpravidla zjišťují bilančním výpočtem (např. emise VOC ze zdrojů uvedených ve vyhlášce č. 355/2002 Sb.) nebo pomocí emisních faktorů (např. emise amoniaku z chovů hospodářských zvířat). * Položka 2: Pořadové číslo zdroje zaústěného do komína (výduchu) Vyplní se trojmístné pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší v souladu s očíslováním, uvedeným v položce 1 na listech 2 a 3, za který se vykazují na listu 4 údaje o množství vypouštěných znečišťujících látek. Jsou-li emise z daného zdroje vypouštěny několika komíny (výduchy) a není-li pro takové vypouštění stanoven fiktivní komín anebo fugitivní vypouštění emisí, uvede provozovatel emise za každý jednotlivý komín (výduch) v samostatných oddílech listu 4. Jsou-li do daného výduchu zaústěny emise z více zdrojů, samostatně vyplňovaných v listech 2 a/nebo 3, uvede provozovatel emise za každý jednotlivý zdroj a příslušný společný komín (výduch) v samostatných oddílech listu 4. Příklad vyplnění č. 1 vypouštění emisí ze zdroje více komíny (výduchy): Zdroj č. 101 (nanášení nátěrových hmot na dřevo) vypouští emise VOC přes odlučovač komínem č. 001 a dále dochází k vypouštění fugitivních emisí VOC vypočtených bilancí nedefinovatelným výduchem označeným jako č Parametry komínu/ výduchu a množství emisí VOC uvede provozovatel ve dvou oddílech listu 4 dle následujícího schématu: 1 Pořadové číslo komínu (výduchu) Pořadové číslo zdroje zaústěného do komína (výduchu) Výška komínu (výduchu) [m] Plocha průřezu v koruně komínu [m 2 ] 2 7 Průměrná rychlost plynů [m/s] 3 8 Průměrná teplota plynů [ o C] Emise [t/rok] VOC 2,55 12,85 Součet emisí 15,40 t/rok je zároveň uveden na listu 3 v položce 17 pod zdrojem označeným jako 101. U vyplnění množství emisí nelze uplatnit níže uvedenou výjimku. Příklad vyplnění č. 2 vypouštění emisí z více zdrojů do jednoho komínu (výduchu): Zdroj č. 001 (kotel č. 1) a zdroj č. 002 (kotel č. 2) vypouští emise společným komínem č Parametry komínů a množství emisí uvede provozovatel ve dvou oddílech listu 4 dle následujícího schématu: 1 Pořadové číslo komínu (výduchu) Pořadové číslo zdroje zaústěného do komína (výduchu) Výška komínu (výduchu) [m] Plocha průřezu v koruně komínu [m 2 ] 3,5 3,5 7 Průměrná rychlost plynů [m/s] Průměrná teplota plynů [ o C] TZL 0,8 0,16 13 SO 2 0,4 0,8 14 Emise [t/rok] NOx 3,5 5,5 15 CO 0,9 1,8 16 VOC 0,5 0,9 Stejná množství emisí obou spalovacích zdrojů jsou zároveň uvedena v samostatných oddílech na listu 2 pod čísly příslušných zdrojů 001 a 002. Pro vyplnění emisí lze uplatnit níže uvedenou výjimku (stejné emise jako na listu 2 se nevyplňují). 13

14 Položka 3 až 9: Parametry výduchu (komínu) * Položka 3: Výška komínu (výduchu) Vyplní se převýšení výduchu (komínu) nad okolním terénem, zaokrouhlené na celé metry. Za převýšení se považuje vzdálenost výstupního průřezu komínu (výduchu) od zemského povrchu, měřená v ose výduchu. Může se např. jednat o rozdíl mezi úrovní terénu (na němž je postavena budova, na jejíž střeše je komín umístěn) a výstupním průřezem komínu (výduchu). V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se uvede průměrná výška. * Položka 4: Plocha průřezu v koruně komínu Vyplní se plocha průřezu ústí komínu (vnitřní plocha v koruně komínu) v m 2. V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se údaj neuvádí. * Položka 5 a 6: Souřadnice paty komínu nebo výduchu Vyplní se zeměpisná šířka a délka umístění komínu/výduchu zdroje uvedena v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaném běžně přístroji GPS. Tyto údaje se povinně vyplňují až při ohlašování souhrnné provozní evidence za rok * Položka 7: Průměrná rychlost plynů Vyplní se zjištěná nebo odhadnutá průměrná rychlost vzdušiny v ústí komínu v m/s. Rychlost nižší než 1 m/s se zaokrouhlí na hodnotu 1. V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se údaj neuvádí. * Položka 8: Průměrná teplota plynů Vyplní se zjištěná nebo odhadnutá průměrná teplota vzdušiny v ústí komínu/výduchu ve o C. V případě použití fiktivního komínu nebo vypouštění fugitivních emisí se uvede průměrná teplota. * Položka 9: Časový režim vypouštění emisí Vyplní se časový režim vypouštění emisí ze zdroje v návaznosti na provozní hodiny podle číselníku uvedeného v tab. č. 6. Jednotlivé intervaly se vyplní číslicí 1 v případě, že v uvedeném období docházelo k pravidelnímu vypouštění emisí. Pokud v uvedeném intervalu není vypouštění emisí předpokládáno a dochází k němu v méně než 20 % uvedeného časového fondu, vyplní se za tento interval číslice 0. Do příslušného pole položky 9 (denní, týdenní, roční chod) se vloží kód složený z číslic 0 a 1 popisující běžný režim vypouštění emisí z uvedeného komínu (výduchu). Pokud pochází uvedené množství emisí převážně z havarijního vypouštění emisí, uvede se místo číslice 1 pro dané období, v němž k havarijnímu vypouštění emisí došlo, písmeno X Příklady vyplnění položky 9: - technologie, z níž se vypouštějí emise při dvousměnném provozu 6 22 hod. v pracovních dnech s výlukou po celý červenec se označí kódy: denní režim 1100; týdenní režim 1000; roční režim cukrovar pracující na třísměnný provoz po celý týden v období říjen leden se označí kódy: denní režim 1110; týdenní režim 1110; roční režim Nepravidelné emise u nichž nelze režim vypouštění určit se označí kódy: denní režim 0001; týdenní režim 0001; roční režim havarijní fléra, u níž došlo k emisím 80 % uvedených znečišťujících látek v době odstávky technologie v pěti pracovních dnech v srpnu se označí kódy: denní režim XXX0; týdenní režim X000; roční režim 00X00 - technologie s náhodnými úniky emisí vypočtenými bilančním způsobem se označí kódy: denní režim 0001; týdenní režim 0001; roční režim Tento údaj se povinně vyplňuje až při ohlašování souhrnné provozní evidence za rok Tabulka č. 6 denní (hod) Položka 9 - Časový režim vypouštění emisí (číselník CIS_CAS) týdenní (dny) roční (období) jiný režim neurčen pracovní dny sobota neděle režim neurčen režim neurčen havarijní emise * Položka 10: Provozní hodiny Vyplní se počet provozních hodin, při kterých byly z daného komínu/výduchu vypouštěny vykazované emise. Zjištěný nebo odhadnutý počet hodin se u spalovacích zdrojů zpravidla shoduje s provozními hodinami uvedenými na listu 2 a nepřesahuje roční časový fond (8760 resp hodin). U spaloven odpadu a ostatních zdrojů a v případě použití fiktivního komínu se uvede odhad provozních hodin, odvozený z provozních hodin jednotlivých technologických jednotek (rovněž v rozsahu do 8760, resp hodin). * Položka 11: Druh odlučovače Vyplní se druh zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek podle číselníku uvedeného v tab. č. 7. Vyplněné údaje jsou používány k odhadu podílu jemných částic PM10 a PM2,5 ve vykázaných emisích TZL. Výjimka: V případě, že dochází k vypouštění / úniku veškerých emisí ze zdroje uvedeného v položce 2 listu 4 pouze jedním komínem/výduchem, údaje o množství emisí v položkách se nevyplňují. 14

15 Tabulka č. 7 Položka 11 - Druh odlučovače (číselník CIS_ODL) Podíl Podíl Kód Název odlučovače emisí emisí Kód Název odlučovače PM10 PM10 v TZL (%) v TZL (%) FILTRY MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 11 F - textilní s regenerací ON LINE M - rozprašovací F - textilní s regenerací OFF LINE M - pěnový F - ze slinutých porézních vrstev M - vírový F - se zrnitou vrstvou M - hladinový 90 ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE 45 M - proudový E - suchý M - rotační E - mokrý M - kondenzační 85 SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 49 M - jiný S - vírový jednočlánkový (cyklon) 65 ODSIŘOVÁNÍ 32 S - multicyklon mokré metody S - jiný polosuché metody adsorpční metody 90 JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ 61 absorpce plynů 95 Údaj o podílu emisí frakce PM10 v celkových emisích TZL lze využít k odhadu množství emisí frakce PM10 pro účely vykazování v rámci Integrovaného registru znečišťování. Pozn.: U spalovacích procesů bez odlučovačů snižujících emise TZL lze pro účely odhadu emisí frakce PM10 využít následující podíly: Druh paliva Podíl emisí PM10 v TZL (%) Druh paliva Podíl emisí PM10 v TZL (%) Tříděné druhy uhlí 40 Dřevo 95 Prachové druhy uhlí 35 Jiná biomasa 93 Lignit, proplástek 23 Topné oleje 83 Koks 40 Plynná paliva 100 Položky 12 až 17: Množství znečišťujících látek * Položka 12-17: Emise TZL, SO 2, NOx, CO, VOC a ostatních znečišťujících látek Pro vykazování emisí v listu 4 se vedle základních znečišťujících látek uvádí množství znečišťujících látek, u nichž jsou v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v 3, odst. 2 a 3 stanoveny imisní limity (tj. olovo, arsen, nikl, benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky). Pro vykazování emisí těchto znečišťujících látek se uvede množství v t/rok na 3 desetinná místa (tj. nejmenší povinně vykazované množství základních škodlivin je 500 g/rok zaokrouhlených na 0,001 t/rok; menší množství emisí zjištěné měřením nebo výpočtem se uvádí jako 0,000 t/rok). Emise organických sloučenin uvedených ve specifických a obecných emisních limitech v NV č. 615/2006 Sb. a vyhl. č. 355/2002 Sb. jako těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík - TOC, celkové emise organických rozpouštědel, apod. se uvádějí přímo ve zjištěném nebo vypočteném množství v položce 16 jako VOC. Nedochází-li k vypouštění uvedených znečišťujících látek, nulové množství emisí se v položkách neuvádí. 15

16 List 5 Údaje o autorizovaných měřeních - pouze pro specifické zdroje (údaje o provedených autorizovaných jednorázových měřeních zvláště velkých zdrojů, všech spaloven odpadu a všech zařízení spoluspalujících odpad) Na listu 5 se uvádí výsledky posledního autorizovaného jednorázového měření provedeného za jedním či více uvedenými zdroji v daném roce. Neuvádí se výsledky kontinuálních měření ani jednorázových měření, prováděných k ověření správnosti kontinuálních měření. * Položka 1: Pořadové číslo zdroje znečišťování ovzduší Vyplní se pořadové/-á číslo/-a zdroje/-ů dle listu 2 nebo 3, pro něž se v dalších položkách uvedeného oddílu vyplní výsledky jednorázových měření. Toto vyplnění se provádí pouze u zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, spaloven odpadu a zařízení pro spoluspalování odpadu. * Položka 2: Datum měření Vyplní se datum posledního autorizovaného jednorázového měření ve tvaru DD.MM.RRRR pro výše uvedený/-é zdroj/-e, provedeného v uplynulém roce za účelem ověření plnění emisního limitu, nebo podle specifických požadavků (např. 17 vyhl. č. 356/2002 Sb.). Položky 3 20: Výsledky jednorázových měření V položkách 3 17 se vyplní údaje o autorizovaných jednorázových měřeních uvedených znečišťujících látek. V položkách se nejprve vyplní názvy dalších znečišťujících látek a následně výsledky jednorázových měření. * Položky 3; 6; 9, 12; 15; 18: Hmotnostní koncentrace [mg/m 3 resp. v µg/m 3 ] Vyplní se hmotnostní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek přepočtená na podmínky stanovené pro emisní limit zdroje (skupiny zdrojů). K vyplnění nízkých koncentrací v µg/m 3 jsou určeny řádky v dolní části listu 5. * Položky 4; 7; 10; 13; 16; 19: Měrná výrobní emise Vyplní se číselná hodnota měrné výrobní emise v jednotkách daných kódem v následujících položkách. Měrná výrobní emise se vyjádří v obvyklých jednotkách, v nichž je zpravidla uvedena v protokolech o autorizovaném měření. K jejímu výpočtu lze využít např. hodnotu hmotnostního toku znečišťující látky a odpovídajícího údaje o produkci nebo spotřebě za danou časovou jednotku (výroba tepla nebo výrobku, spotřeba surovin nebo paliva). Pokud pro jeden zdroj není známá výroba nebo spotřeba, lze rozpočítat celkovou výrobu nebo spotřebu více zdrojů podle dostupných parametrů (např. počtu provozních hodin, poměru jmenovitých kapacit, apod.). * Položky 5; 8; 11; 14; 17; 20: Jednotka měrné výrobní emise Pro údaj o hodnotě měrné výrobní emise uvedené v předchozí položce se vyplní kód jednotky podle tabulky č. 8. Položky 5; 8; 11; 14; 17; 20 Jednotka měrné výrobní emise (CIS_MVE) Kód Jednotka Kód Jednotka 1 mg/kg paliva 16 ng/kg suroviny nebo odpadu 2 g/kg paliva 17 mg/kg suroviny nebo odpadu 3 kg/kg paliva 18 g/kg suroviny nebo odpadu 4 mg/tis.m 3 plynného paliva 19 kg/kg suroviny nebo odpadu 5 g/tis. m 3 plynného paliva 20 g/kg použitých rozpouštědel 6 kg/tis. m 3 plynného paliva 21 mg/m 2 plochy 7 mg/gj tepla obsaženého v palivu 22 g/m 2 plochy 8 g/gj tepla obsaženého v palivu 23 g/zvíře 9 kg/gj tepla obsaženého v palivu 24 kg/zvíře 10 mg/gj vyrobeného tepla 25 µg /t paliva 11 g/gj vyrobeného tepla 26 µg /mil. m 3 paliva 12 kg/gj vyrobeného tepla 27 µg /GJ tepla obsaženého v palivu 13 mg/kg produkce 28 µg /GJ vyrobeného tepla 14 g/kg produkce 29 ng/ t suroviny nebo odpadu 15 kg/kg produkce 30 g/ks výrobku (vč. párových výrobků) Tabulka č. 8 V případě, že počet vykazovaných dalších znečišťujících látek (položky 18 20) překročí uvedený rozsah, vyplní se do dalšího sloupce vpravo do řádků položek 18 názvy dalších znečišťujících látek a vedle do řádků položek příslušné údaje o měření (hmotnostní koncentrace, měrná výrobní emise a jednotka MVE) podle následujícího příkladu: Názvy dalších znečišťujících látek 18 hmot. koncentrace [mg/m 3 ] 19 Emise Hg MVE (měrná výrobní emise) 20 jednotka MVE (číselník MVE) 18 hmot. koncentrace [mg/m 3 ] 19 Emise skupiny kovů (Cd, Tl) MVE (měrná výrobní emise) 20 jednotka MVE (číselník MVE) 18 hmot. koncentrace [mg/m 3 ] Emise skupiny kovů (Sb, 19 MVE (měrná výrobní emise) As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni) 20 jednotka MVE (číselník MVE) 18 hmot. koncentrace [µg/m 3 ] 19 Emise PCDD/F MVE (měrná výrobní emise) 20 jednotka MVE (číselník MVE) Údaje o autorizovaných jednorázových měřeních dalších znečišťujících látek 0,01 Plyn. anorg. sl. chloru... 0,63 0, ,01 Plyn. anorg. sl. floru , , ,

17 Příloha Číselník NUTS a příslušnost k jednotlivým OI ČIŽP Kód NUTS Název NUTS OI ČIŽP KRAJ zkr. Kód NUTS Název NUTS OI ČIŽP CZ 0101 Praha 1 OI PRAHA PHA CZ 0423 Litoměřice OI ÚSTÍ N. L. UNL CZ 0102 Praha 2 OI PRAHA PHA CZ 0424 Louny OI ÚSTÍ N. L. UNL CZ 0103 Praha 3 OI PRAHA PHA CZ 0425 Most OI ÚSTÍ N. L. UNL CZ 0104 Praha 4 OI PRAHA PHA CZ 0426 Teplice OI ÚSTÍ N. L. UNL CZ 0105 Praha 5 OI PRAHA PHA CZ 0427 Ústí nad Labem OI ÚSTÍ N. L. UNL CZ 0106 Praha 6 OI PRAHA PHA CZ 0511 Česká Lípa OI LIBEREC LIB CZ 0107 Praha 7 OI PRAHA PHA CZ 0512 Jablonec n. Nisou OI LIBEREC LIB CZ 0108 Praha 8 OI PRAHA PHA CZ 0513 Liberec OI LIBEREC LIB CZ 0109 Praha 9 OI PRAHA PHA CZ 0514 Semily OI LIBEREC LIB CZ 010A Praha 10 OI PRAHA PHA CZ 0521 Hradec Králové OI HRADEC KR. HK CZ 010B Praha 11 OI PRAHA PHA CZ 0522 Jičín OI HRADEC KR. HK CZ 010C Praha 12 OI PRAHA PHA CZ 0523 Náchod OI HRADEC KR. HK CZ 010D Praha 13 OI PRAHA PHA CZ 0524 Rychnov n. Kněžnou OI HRADEC KR. HK CZ 010E Praha 14 OI PRAHA PHA CZ 0525 Trutnov OI HRADEC KR. HK CZ 010F Praha 15 OI PRAHA PHA CZ 0531 Chrudim OI HRADEC KR. PAR CZ 0201 Benešov OI PRAHA STC CZ 0532 Pardubice OI HRADEC KR. PAR CZ 0202 Beroun OI PRAHA STC CZ 0533 Svitavy OI HRADEC KR. PAR CZ 0203 Kladno OI PRAHA STC CZ 0534 Ústí nad Orlicí OI HRADEC KR. PAR CZ 0204 Kolín OI PRAHA STC CZ 0611 Havlíčkův Brod OI HAVL. BROD VYS CZ 0205 Kutná Hora OI PRAHA STC CZ 0612 Jihlava OI HAVL. BROD VYS CZ 0206 Mělník OI PRAHA STC CZ 0613 Pelhřimov OI HAVL. BROD VYS CZ 0207 Mladá Boleslav OI PRAHA STC CZ 0614 Třebíč OI HAVL. BROD VYS CZ 0208 Nymburk OI PRAHA STC CZ 0615 Žďár nad Sázavou OI HAVL. BROD VYS CZ 0209 Praha-východ OI PRAHA STC CZ 0621 Blansko OI BRNO JM CZ 020A Praha-západ OI PRAHA STC CZ 0622 Brno-město OI BRNO JM CZ 020B Příbram OI PRAHA STC CZ 0623 Brno-venkov OI BRNO JM CZ 020C Rakovník OI PRAHA STC CZ 0624 Břeclav OI BRNO JM CZ 0311 České Budějovice OI Č. BUDĚJ. JC CZ 0625 Hodonín OI BRNO JM CZ 0312 Český Krumlov OI Č. BUDĚJ. JC CZ 0626 Vyškov OI BRNO JM CZ 0313 Jindřichův Hradec OI Č. BUDĚJ. JC CZ 0627 Znojmo OI BRNO JM CZ 0314 Písek OI Č. BUDĚJ. JC CZ 0711 Jeseník OI OLOMOUC OLOM CZ 0315 Prachatice OI Č. BUDĚJ. JC CZ 0712 Olomouc OI OLOMOUC OLOM CZ 0316 Strakonice OI Č. BUDĚJ. JC CZ 0713 Prostějov OI OLOMOUC OLOM CZ 0317 Tábor OI Č. BUDĚJ. JC CZ 0714 Přerov OI OLOMOUC OLOM CZ 0321 Domažlice OI PLZEŇ PLZ CZ 0715 Šumperk OI OLOMOUC OLOM CZ 0322 Klatovy OI PLZEŇ PLZ CZ 0721 Kroměříž OI BRNO ZL CZ 0323 Plzeň-město OI PLZEŇ PLZ CZ 0722 Uherské Hradiště OI BRNO ZL CZ 0324 Plzeň-jih OI PLZEŇ PLZ CZ 0723 Vsetín OI BRNO ZL CZ 0325 Plzeň-sever OI PLZEŇ PLZ CZ 0724 Zlín OI BRNO ZL CZ 0326 Rokycany OI PLZEŇ PLZ CZ 0801 Bruntál OI OSTRAVA MSL CZ 0327 Tachov OI PLZEŇ PLZ CZ 0802 Frýdek-Místek OI OSTRAVA MSL CZ 0411 Cheb OI PLZEŇ KV CZ 0803 Karviná OI OSTRAVA MSL CZ 0412 Karlovy Vary OI PLZEŇ KV CZ 0804 Nový Jičín OI OSTRAVA MSL CZ 0413 Sokolov OI PLZEŇ KV CZ 0805 Opava OI OSTRAVA MSL CZ 0421 Děčín OI ÚSTÍ N. L. UNL CZ 0806 Ostrava-město OI OSTRAVA MSL CZ 0422 Chomutov OI ÚSTÍ N. L. UNL KRAJ zkr. 17

18 Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností (kód tvoří počáteční čtyři číslice IČP uvedeného v položce 8) Příslušnost obce ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností je uvedena ve vyhl. MV č. 388/2002 Sb HLAVNÍ MĚSTO PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ 2101 BENEŠOV 2102 BEROUN BRANDÝS N. LABEM-ST. BOLESLAV ČÁSLAV 2105 ČERNOŠICE 2106 ČESKÝ BROD 2107 DOBŘÍŠ 2108 HOŘOVICE 2109 KLADNO 2110 KOLÍN 2111 KRALUPY NAD VLTAVOU 2112 KUTNÁ HORA 2113 LYSÁ NAD LABEM 2114 MĚLNÍK 2115 MLADÁ BOLESLAV 2116 MNICHOVO HRADIŠTĚ 2117 NERATOVICE 2118 NYMBURK 2119 PODĚBRADY 2120 PŘÍBRAM 2121 RAKOVNÍK 2122 ŘÍČANY 2123 SEDLČANY 2124 SLANÝ 2125 VLAŠIM 2126 VOTICE JIHOČESKÝ KRAJ 3101 BLATNÁ 3102 ČESKÉ BUDĚJOVICE 3103 ČESKÝ KRUMLOV 3104 DAČICE 3105 JINDŘICHŮV HRADEC 3106 KAPLICE 3107 MILEVSKO 3108 PÍSEK 3109 PRACHATICE 3110 SOBĚSLAV 3111 STRAKONICE 3112 TÁBOR 3113 TRHOVÉ SVINY 3114 TŘEBOŇ 3115 TÝN NAD VLTAVOU 3116 VIMPERK 3117 VODŇANY PLZEŇSKÝ KRAJ 3201 BLOVICE 3202 DOMAŽLICE 3203 HORAŽĎOVICE 3204 HORŠOVSKÝ TÝN 3205 KLATOVY 3206 KRALOVICE 3207 NEPOMUK 3208 NÝŘANY 3209 PLZEŇ 3210 PŘEŠTICE 3211 ROKYCANY 3212 STOD 3213 STŘÍBRO 3214 SUŠICE 3215 TACHOV KARLOVARSKÝ KRAJ 4101 AŠ 4102 CHEB 4103 KARLOVY VARY 4104 KRASLICE 4105 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 4106 OSTROV 4107 SOKOLOV ÚSTECKÝ KRAJ 4201 BÍLINA 4202 DĚČÍN 4203 CHOMUTOV 4204 KADAŇ 4205 LITOMĚŘICE 4206 LITVÍNOV 4207 LOUNY 4208 LOVOSICE 4209 MOST 4210 PODBOŘANY 4211 ROUDNICE NAD LABEM 4212 RUMBURK 4213 TEPLICE 4214 ÚSTÍ NAD LABEM 4215 VARNSDORF 4216 ŽATEC LIBERECKÝ KRAJ 5101 ČESKÁ LÍPA 5102 FRÝDLANT 5103 JABLONEC NAD NISOU 5104 JILEMNICE 5105 LIBEREC 5106 NOVÝ BOR 5107 SEMILY 5108 TANVALD 5109 TURNOV 5110 ŽELEZNÝ BROD KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 5201 BROUMOV 5202 DOBRUŠKA 5203 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 5204 HOŘICE 5205 HRADEC KRÁLOVÉ 5206 JAROMĚŘ 5207 JIČÍN 5208 KOSTELEC NAD ORLICÍ 5209 NÁCHOD 5210 NOVÁ PAKA 5211 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 5212 NOVÝ BYDŽOV 5213 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 5214 TRUTNOV 5215 VRCHLABÍ PARDUBICKÝ KRAJ 5301 ČESKÁ TŘEBOVÁ 5302 HLINSKO 5303 HOLICE 5304 CHRUDIM 5305 KRÁLÍKY 5306 LANŠKROUN 5307 LITOMYŠL 5308 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 5309 PARDUBICE 5310 POLIČKA 5311 PŘELOUČ 5312 SVITAVY 5313 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 5314 VYSOKÉ MÝTO 5315 ŽAMBERK VYSOČINA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM HAVLÍČKŮV BROD 6103 HUMPOLEC 6104 CHOTĚBOŘ 6105 JIHLAVA 6106 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 6107 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 6108 NOVÉ MĚSTO NA MOROVĚ 6109 PACOV 6110 PELHŘIMOV 6111 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 6112 TELČ 6113 TŘEBÍČ 6114 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 6115 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JIHOMORAVSKÝ KRAJ 6201 BLANSKO 6202 BOSKOVICE 6203 BRNO 6204 BŘECLAV 6205 BUČOVICE 6206 HODONÍN 6207 HUSTOPEČE 6208 IVANČICE 6209 KUŘIM 6210 KYJOV 6211 MIKULOV 6212 MORAVSKÝ KRUMLOV 6213 POHOŘELICE 6214 ROSICE 6215 SLAVKOV U BRNA 6216 ŠLAPANICE 6217 TIŠNOV 6218 VESELÍ NAD MORAVOU 6219 VYŠKOV 6220 ZNOJMO 6221 ŽIDLOCHOVICE OLOMOUCKÝ KRAJ 7101 HRANICE 7102 JESENÍK 7103 KONICE 7104 LIPNÍK NAD BEČVOU 7105 LITOVEL 7106 MOHELNICE 7107 OLOMOUC 7108 PROSTĚJOV 7109 PŘEROV 7110 ŠTERNBERK 7111 ŠUMPERK 7112 UNIČOV 7113 ZÁBŘEH ZLÍNSKÝ KRAJ 7201 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 7202 HOLEŠOV 7203 KROMĚŘÍŽ 7204 LUHAČOVICE 7205 OTROKOVICE 7206 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 7207 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 7208 UHERSKÝ BROD 7209 VALAŠSKÉ KLOBOUKY 7210 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 7211 VIZOVICE 7212 VSETÍN 7213 ZLÍN MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 8101 BÍLOVEC 8102 BOHUMÍN 8103 BRUNTÁL 8104 ČESKÝ TĚŠÍN 8105 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 8106 FRÝDEK-MÍSTEK 8107 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 8108 HAVÍŘOV 8109 HLUČÍN 8110 JABLUNKOV 8111 KARVINÁ 8112 KOPŘIVNICE 8113 KRAVAŘE 8114 KRNOV 8115 NOVÝ JIČÍN 8116 ODRY 8117 OPAVA 8118 ORLOVÁ 8119 OSTRAVA 8120 RÝMAŘOV 8121 TŘINEC 8122 VÍTKOV

19 Kategorizace dle katalogu zdrojů používaného do r a převod na sektory podle položky 3 listu 3 * takto označené kategorie platí pro emise zdrojů bez spalování paliv UK 33 do r Název kategorie zdroje podle příl. 1 a 2 NV 615/2006 Sb. nebo příl. 2 vyhl. 355/2002 Sb. Ostatní zdroje náležející pod NV č. 615/2006 Sb. Kód sektoru položka 3 list Zdroje nevyjmenované, spadající pod NV č. 615/2006 Sb. ( 3) 2G ENERGETIKA (s výjimkou spalovacích zdrojů které v ohlašovaném období náležely k NV č. 352/2002 Sb.) Spalovací zařízení přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené Viz 1A2a - f Rozmrazovny Viz 1A2a - f Třídění a úprava uhlí, briketárny Třídění a jiná studená úprava uhlí 1B1a Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkotepl. karbonizace, sušení) 1A1c Výroba koksu koksovací baterie Otop koksárenských baterií 1A1c Příprava uhelné vsázky 1B1a Koksování 1A1c Vytlačování koksu 1B1b Třídění koksu 1B1b Chlazení koksu 1B1b Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů a bioplynu VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy Příprava vsázky 2C 1A1c Spékací pásy aglomerace 1A2a Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění 2C Peletizační závody (jako drcení, sušení, peletizace) 1A2a; 2C* Výroba surového železa nebo oceli z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití Výroba železa Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou 2C Odlévání (vysoká pec) 2C Ohřívače větru 1A2a Výroba oceli - např. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvounístějové tandemové pece, Marz-Böhlenovy pece Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 2C Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem 2C Kyslíkový konvertor 2C Elektrické obloukové a pánvové pece 2C Elektrické obloukové pece 2C Pánvové pece 2C Elektrické indukční pece s hmotností vsázky nad 5 tun/hod 2C Elektrické indukční pece s kapacitou nad 2,5 t/hod 2C Zpracování železných kovů Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování 1A2a; 2C* Kovárny Kovárny ohřívací pece a pece na tepelné zpracování 1A2a Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů procesní vany 2C Žárové pokovování zinkem 2C Slévárny železných kovů (slitin železa) 2C 2C

20 Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 2C Tavení v elektrické obloukové peci 2C Tavení v elektrické indukční peci 2C Kuplovny 1A2a Tavení v rotační bubnové 1A2a Metalurgie neželezných kovů Úprava rud neželezných kovů 2C Výroba nebo tavení neželezných kovů, vč. slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem 2C Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů 1A2a Elektrolytická výroba hliníku 2C Roztavování a odlévání neželezných kovů a jejich slitin 2C Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesní vany Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesní vany (za použití kys. dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení) Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesní vany (jiné než ) Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesní vany Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesní vany (za použití kys. dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení) Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesní vany (jiné než ) Obrábění kovů (brusírny a obrobny) 2C Svařování kovových materiálů 1A2a; 2C* ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTŮ Výroba cementářského slínku a vápna Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice 2A Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje) 1A2f Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (stávající zdroje) 2A Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (nové zdroje) 1A2f Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (nové zdroje) 1A2f; 2A1* Výroba vápna 1A2f; 2A2* Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest 1A2f; 2A7* Výroba skla, včetně skleněných vláken Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování 2C 2C 2C 2C 1A2f; 2A7* Výroba skleněných vláken s použitím organických pojiv 1A2f; 2A7* Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie aj. ) Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken 1A2f; 2A7* Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. 1A2f; 2A7* Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích 1A2f Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích 1A2f Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv 1A2f; 2A7* Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů 1A2f; 2A7* CHEMICKÝ PRŮMYSL Výroba vybraných organických látek Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu 2B Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu 2B5 1A2f 2A7

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ spe-helpline@chmi.cz

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Jméno statutárního zástupce: Datum:... otisk razítka podpis List 1 Provozovatel / provozovna

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku Městský úřad

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Jméno statutárního zástupce: Datum:... otisk razítka podpis List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná

Více

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 ROČNÍK XXII ŘÍJEN A LISTOPAD 2012 ČÁSTKA 10 a 11 OBSAH JEDNACÍ ŘÁD 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 NÁRODNÍ PROGRAM MONITOROVÁNÍ 2. Národní program monitorování

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok Údaje o provozovateli - název a sídlo provozovatele

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok Údaje o provozovateli - název a sídlo provozovatele OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ ZA ROK... Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

ZÁVAZNÉ ČÍSELNÍKY K OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ZÁVAZNÉ ČÍSELNÍKY K OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE 4. SDĚLENÍ Odbor ochrany ovzduší tímto vydává v návaznosti na přechodné ustanovení uvedené v 28 odst. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých

Více

Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) chovy hospodářských zvířat

Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) chovy hospodářských zvířat Obsah Obsah... 1 1 Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) chovy hospodářských zvířat... 2 1.1 Skladba provozovny... 2 1.2 List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu... 2 1.3 List 3 Ostatní

Více

NÁVOD PRO OHLAŠOVÁNÍ

NÁVOD PRO OHLAŠOVÁNÍ KRAJSKÉ ÚŘADY ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NÁVOD PRO

Více

OBSAH SDĚLENÍ RESORTNÍ PŘEDPISY 11. DODATEK Č. 1

OBSAH SDĚLENÍ RESORTNÍ PŘEDPISY 11. DODATEK Č. 1 ROČNÍK XIX ŘÍJEN 2009 ČÁSTKA 10 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 11. Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

1. Identifikace provozovatele a provozovny

1. Identifikace provozovatele a provozovny Řádné hlášení Doplněné hlášení Úplné ohlášení Zjednodušené ohlášení Údaje za rok: Statutární zástupce provozovatele: Jméno: Josef Datum 05.01.2016 2015 Příjmení: Hovorka 1. Identifikace provozovatele a

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO 13. 15. 1. 2015 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

NÁVOD PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŦ

NÁVOD PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŦ KRAJSKÉ ÚŘADY ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŦSOBNOSTÍ ČESKÁ INSPEKCE ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ spe-helpline@chmi.cz

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:...

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení): IČO 1) Ulice číslo popisné číslo organizační

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Český hydrometeorologický ústav Oddělení emisí a zdrojů Kontrola hlášení. Popis testu T09

Český hydrometeorologický ústav Oddělení emisí a zdrojů Kontrola hlášení. Popis testu T09 Popis testu T09 Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Emisní faktory a jejich změny

Emisní faktory a jejich změny Emisní faktory a jejich změny Seminář KONEKO, spol. s r. o. Praha 21. června 2016 Obsah Zjišťování úrovně znečišťování Nové sdělení k emisním faktorům Chovy hospodářských zvířat Zjišťování úrovně znečišťování

Více

PRAHA - OLOMOUC SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKY - PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP

PRAHA - OLOMOUC SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKY - PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP PRAHA - OLOMOUC SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKY - PODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP Představení nové verze ISPOP pro ohlašování za rok 2015 a praktická ukázka práce s aplikací IRZ - Integrovaný registr

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Popis testu T09. Provozovny Skupina zdrojů Testovaná veličina

Popis testu T09. Provozovny Skupina zdrojů Testovaná veličina Popis testu T09 Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci

NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci novely Obsah Důvody připravované novely Sčítání zdrojů Implementace

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Emisní bilance v návaznosti na ohlašování emisí podle zákona č. 201/2012 Sb. Ing. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů

Emisní bilance v návaznosti na ohlašování emisí podle zákona č. 201/2012 Sb. Ing. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Emisní bilance v návaznosti na ohlašování emisí podle zákona č. 201/2012 Sb. Ing. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Emise Emisní bilance pro ČR Databáze REZZO, NIS Inventarizace emisí znečišťujících

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,)

Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,) Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,) Změny v rámci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více