EWG W. CS Pračka Návod k použití 2 SR Машина за прање рубља Упутство за употребу 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EWG W. CS Pračka Návod k použití 2 SR Машина за прање рубља Упутство за употребу 34"

Transkript

1 EWG W CS Pračka Návod k použití 2 SR Машина за прање рубља Упутство за употребу 34

2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PROGRAMY ÚDAJE O SPOTŘEBĚ FUNKCE NASTAVENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM DENNÍ POUŽÍVÁNÍ TIPY A RADY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD INSTALACE TECHNICKÉ ÚDAJE MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux. Navštivte naše stránky ohledně: Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič: PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Upozornění / Důležité bezpečnostní informace Všeobecné informace a rady Poznámky k ochraně životního prostředí Zmĕny vyhrazeny.

3 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace ČESKY 3 Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Dodržujte maximální náplň 7 kg (viz část Tabulka programů ). Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).

4 4 Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem. Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu. Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty. 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 Instalace Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben. Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice. Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 C nebo kde je vystaven vnějším povětrnostním vlivům. Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá. Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch. Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor. Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít. 2.2 Připojení k elektrické síti Spotřebič musí být uzemněn. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.

5 ČESKY 5 Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Pouze pro Velkou Británii a Irsko: Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v síťové zástrčce, použijte 13A pojistku ASTA (BS 1362). Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS. 2.3 Vodovodní přípojka Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili. Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá. Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody. 2.4 Použití VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče. Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty. Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko. Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké. 2.5 Obsluha Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly. 2.6 Likvidace VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

6 POPIS SPOTŘEBIČE 3.1 Přehled spotřebiče Dávkovač pracího prostředku 2 Ovládací panel 3 Držadlo dveří 4 Typový štítek 5 Filtr vypouštěcího čerpadla 6 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče 7 Vypouštěcí hadice 8 Napájecí kabel 9 Přívodní hadice 10 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče 3.2 Zapnutí dětské bezpečnostní pojistky Zabráníte tak dětem či zvířatům, aby se zavřely v bubnu. 6 Otočte pojistku po směru hodinových ručiček, dokud není rýha vodorovně. Dvířka nelze zavřít. 10 Dvířka zavřete tak, že pojistku otočíte proti směru hodinových ručiček, dokud není rýha vertikálně.

7 4. OVLÁDACÍ PANEL ČESKY Popis ovládacího panelu Volič programů 2 Displej 3 Time Manager tlačítka 4 Start/Pause tlačítko 5 Delay Start tlačítko 6 Extra Rinse tlačítko 7 Easy Iron tlačítko 8 Spin tlačítko 9 Temperature tlačítko 4.2 Displej A B C D L K J I H G F E Na displeji se zobrazují následující údaje: A. : Ukazatel odloženého startu. Když nastavíte prodlevu, ukazatel se rozsvítí na displeji. B. Ukazatele praní: Když nastavíte program, všechny ukazatele fází programu se rozsvítí. Když se program spustí, ukazatele blikají a zůstanou svítit podle průběhu programu. : Fáze předpírky : Fáze praní : Fáze máchání : Fáze vypouštění

8 8 : Fáze odstředění C. : Ukazatel zablokování dvířek. Po spuštění spotřebiče se rozsvítí tento ukazatel. Po skončení programu se tento ukazatel zhasne. Ukazatel svítí: nelze otevřít dvířka spotřebiče. Ukazatel nesvítí: dvířka lze nyní otevřít. D. : Ukazatel hodin. Po spuštění programu se zobrazí délka programu a animuje se ikona hodin. E. Oblast času: : Délka programu. Po nastavení programu se na displeji zobrazí délka v hodinách a minutách. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu. : Hodnota odloženého startu : Výstražné kódy. Integrovaná červená kontrolka tlačítka Start/Pause bliká. : Chybové hlášení. V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé výstražné kódy (viz kapitola Odstraňování závad ). : Program je dokončen. F. Ukazatele stupně znečištění (viz odstavec Časový manažer ). : Intenzivní : Normální/Denní : Lehký/Krátký : Extra krátký G. : Dětská bezpečnostní pojistka (viz kapitola Nastavení ) H. Ukazatele funkcí: a. : Extra máchání b. : Snadné žehlení c. : Jemný (pokud je k dispozici). I. Ukazatele odstřeďování: : Ukazatel odstředění. Během fáze odstřeďování se zobrazuje spirála. : Ukazatel Bez odstředění. Tato funkce ruší všechny fáze odstřeďování a zvyšuje počet máchání pro některé programy. : Ukazatel Zastavení máchání. Pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. : Ukazatel Noční cyklus. Pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Jelikož jsou všechny odstřeďovací fáze potlačeny, je tento prací program velmi tichý. Lze jej nastavit v noci nebo v době levnějšího elektrického proudu. U některých programů se máchání provádí s použitím většího množství vody. J. : Hodnota rychlosti odstředění. K. Ukazatele teploty: : Ukazatel teploty. Během pracího programu je tento ukazatel animovaný, aby zobrazoval spuštění fáze ohřevu vody ve vaně spotřebiče. : Ukazatel studené vody. Spotřebič provede prací program se studenou vodou. L. : Hodnota teploty

9 5. PROGRAMY ČESKY Tabulka programů Program Teplotní rozsah Maximální množství prádla Snížené množství 1) Maximální rychlost odstřeďování Popis programu (Druh náplně a stupeň znečištění) Cottons 90 C - (studená) + Cottons + Prewash 90 C - (studená) Synthetics 60 C - (studená) + Synthetics + Prewash 60 C - (studená) Delicates 40 C - (studená) Spin 7 kg 3.5 kg 1400 ot/min 7 kg 3.5 kg 1400 ot/min 3 kg 1.5 kg 900 ot/min 3 kg 1.5 kg 900 ot/min 3 kg 1.5 kg 700 ot/min 7 kg 1400 ot/min Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce znečištěné. Bílá a barevná bavlna. Velmi znečištěné a normálně znečištěné. Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně znečištěné. Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Velmi znečištěné a normálně znečištěné. Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester. Normálně znečištěné. Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny. Drain 7 kg Vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny. Rinse (studená) Mix C 7 kg 1400 ot/min 3 kg 900 ot/min Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny. Speciální program pro lehce znečištěnou bavlnu, syntetiku a směsové tkaniny. Nastavením tohoto programu snížíte spotřebu energie. Ujistěte se, že je prací prostředek určen pro nízké teploty, abyste dosáhli dobrých výsledků praní. 2).

10 10 Program Teplotní rozsah Maximální množství prádla Snížené množství 1) Maximální rychlost odstřeďování Popis programu (Druh náplně a stupeň znečištění) Silk 30 C - (Studená) Handwash 40 C - (studená) Wool 40 C - (studená) ECO + 90 C - 40 C ECO 4) 90 C - 40 C 1 kg 700 ot/min 2 kg 1000 ot/min 2 kg 1000 ot/min 7 kg 1400 ot/min 7 kg 1400 ot/min Speciální program pro hedvábí a smíšené syntetické prádlo. Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo označené symbolem ručního praní. 3) Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo označené symbolem ručního praní. 3) Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné se skvrnami. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží. Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží. 1) Zvolíte-li funkci Extra krátký, Osvěžení a Extra osvěžení pomocí tlačítek Time Manager, doporučujeme snížit maximální náplň podle uvedených hodnot v programech pro bavlněné, syntetické a jemné prádlo. Plná náplň prádla je možná, ale výsledky praní budou o něco horší. 2) Spotřebič spustí krátkou fázi ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 20 C. Spotřebič může zobrazit nastavení teploty jako studená. 3) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně. Jedná se však o běžný jev. 4) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy se zvolenou teplotou 60 C a 40 C odpovídají standardnímu 60 C programu pro bavlnu a standardnímu 40 C programu pro bavlnu. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

11 ČESKY 11 Kombinace programů a funkcí Program + + 1) ECO + ECO 1) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je vhodná pro daný typ prádla. Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze. 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí. Programy Náplň (kg) Spotřeba energie (kwh) Spotřeba vody (litry) Přibližná délka programu (minuty) Zbytková vlhkost (%) 1) Cottons 60 C Cottons 40 C Synthetics 40 C Delicates 40 C

12 12 Programy Náplň (kg) Spotřeba energie (kwh) Spotřeba vody (litry) Přibližná délka programu (minuty) Zbytková vlhkost (%) 1) Wool 30 C 2) Standardní programy pro bavlnu Standardní 60 C program pro bavlnu Standardní 60 C program pro bavlnu Standardní 40 C program pro bavlnu ) Na konci odstřeďovací fáze. 2) U některých modelů není k dispozici. Režim vypnuto (W) Režim zapnuto (W) 0,10 0,98 Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES. 7. FUNKCE 7.1 Volič programů Programový volič umožňuje výběr programu, vynulování programu nebo zapnutí či vypnutí spotřebiče. Voličem programu lze otáčet ve směru i proti směru hodinových ručiček. Na konci programu vypněte spotřebič otočením voliče programů do polohy. 7.2 Temperature Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nebo snížíte výchozí teplotu praní. Pokud zvolíte polohu, spotřebič provede praní se studenou vodou. Ukazatel a hodnota nastavené teploty dále svítí. 7.3 Spin Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte či snížíte výchozí rychlost odstřeďování zvoleného programu nebo zvolíte dodatečnou funkci. Během fáze odstřeďování se zobrazuje spirála. Tlačítkem můžete také nastavit: Funkci Bez odstředění Nastavením této funkce zrušíte všechny odstřeďovací fáze. Nastavuje se u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody. Funkci Noční cyklus Tuto funkci nastavte, když chcete zrušit všechny odstřeďovací fáze a provést tiché praní.

13 ČESKY 13 Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody. Zobrazí se příslušný ukazatel. Prací program se zastaví s vodou v bubnu. Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla. Dvířka zůstanou zablokována. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu. Funkci Zastavení máchání Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin. Zobrazí se příslušný ukazatel. Po dokončení tohoto programu zůstane v bubnu voda. Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla. Dvířka zůstanou zablokována. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu. Vypuštění vody viz Na konci programu. 7.4 Easy Iron Spotřebič pečlivě vypere a odstředí prádlo, aby se zabránilo jeho zmačkání. Spotřebič sníží rychlost odstřeďování, spotřebuje více vody a přizpůsobí délku programu druhu prádla. Zobrazí se příslušný ukazatel. 7.5 Extra Rinse Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k pracímu programu máchání. Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou. Zobrazí se příslušný ukazatel. 7.6 Delay Start Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin. Rozsvítí se kontrolka tlačítka. Na displeji se zobrazí nastavená hodnota prodlevy. 7.7 Time Manager Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte či zkrátíte délku programu navrženou spotřebičem. Na displeji se zobrazí ukazatel zvoleného stupně. Tato funkce je k dispozici pouze u programů Bavlna, Syntetika a Jemné. Prací program Intenzivní Normální Denní Osvětlení Krátký Extra krátký 1) Stupeň znečištění Druh tkaniny Velmi znečištěné prádlo Normálně znečištěné prádlo Denní znečištěné prádlo Lehce znečištěné prádlo Velmi lehce znečištěné prádlo Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce 1) Doporučujeme snížit množství prádla. Časový manažer nelze zvolit u programů ECO. Možnost volby stupně znečištění se mění v závislosti na typu tkaniny a teplotě. 7.8 Start/Pause Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo přerušíte zvolený program.

14 NASTAVENÍ 8.1 Zvuková signalizace Zvuková signalizace zazní, když: Dokončí se program. Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči. K vypnutí či zapnutí zvukové signalizace stiskněte současně tlačítko a na dobu asi šesti sekund. Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče. Funkci zapnete či vypnete současným stisknutím a, dokud se na displeji nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat ukazatel. Tuto funkci můžete zapnout dvěma způsoby: Po stisknutí Start/Pause: tlačítka funkcí a volič programů jsou zablokované. Před stisknutím Start/Pause: spotřebič nelze spustit. 8.2 Funkce dětské bezpečnostní pojistky Díky této funkci můžete ponechat spotřebič bez dozoru a zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem. 9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 1. Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní. 2. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. 10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 10.1 Vkládání prádla 1. Otevřete dvířka spotřebiče 2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. 3. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla. 4. Dvířka dobře zavřete. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče. POZOR! Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

15 10.2 Použití pracího prostředku a přísad 1. Odměřte prací prostředek a aviváž. 2. Opatrně zavřete zásuvku pracího prostředku Komory pracího prostředku POZOR! Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách. Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků. Komora na prací prostředek fáze předpírky. Komora na prací prostředek fáze praní. Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob) Zapnutí spotřebiče a nastavení programu 1. Otočením voliče programu zapněte spotřebič a nastavte požadovaný program: Na displeji se zobrazí výchozí hodnota teploty a otáček odstřeďování, výchozí úroveň Time Manager, délka programu a kontrolky fází zvoleného programu. Kontrolka tlačítka Start/Pause bliká zeleně. 2. V případě potřeby změňte teplotu, rychlost odstřeďování, stupeň znečištění, délku programu nebo přidejte dostupné funkce. Po zapnutí funkce se na displeji rozsvítí příslušný ukazatel. Jestliže jste zvolili funkci, která není kompatibilní se zvoleným programem, na displeji se zobrazí zpráva. Kontrolka tlačítka Start/Pause zabliká třikrát červeně Spuštění programu s odloženým startem 1. Stiskněte opakovaně tlačítko Delay Start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Zvolená doba odloženého startu (až o 20 hodin) se na několik sekund zobrazí na displeji, potom se znovu zobrazí délka trvání programu. 2. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Dvířka jsou zablokována a kontrolka svítí. Spotřebič spustí odpočet. Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program. ČESKY 15 Před stisknutím tlačítka Start/Pause můžete nastavení funkce Delay Start zrušit nebo změnit. Po stisknutí tlačítka Start/Pause lze zrušit pouze funkci Delay Start. Zrušení funkce Delay Start: a. Stisknutím tlačítka Start/Pause pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat. b. Stiskněte tlačítko Delay Start, dokud se na displeji nezobrazí.

16 16 Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pause program okamžitě spustíte. Tlačítko Delay Start nelze zvolit s programem vypouštění Spuštění programu bez odloženého startu Stiskněte tlačítko Start/Pause. Zelený ukazatel Start/Pause přestane blikat a zůstane svítit. Program se spustí, dvířka se zablokují, rozsvítí se ukazatel a zůstane svítit na displeji. Na displeji bliká pouze ukazatel probíhající fáze. Délka programu se zkracuje v krocích po jedné minutě. Vypouštěcí čerpadlo může na začátku pracího programu chvíli pracovat Přerušení programu a změna funkcí Pouze některé funkce lze změnit ještě předtím, než je program provede. 1. Stisknutím tlačítka Start/Pause přerušíte probíhající program. Příslušná kontrolka začne blikat. 2. Změňte funkce (jestliže si přejete změnit funkci Time Manager, musíte zrušit probíhající program a provést svoji volbu znovu). 3. Stiskněte znovu tlačítko Start/Pause. Program bude pokračovat Zrušení probíhajícího programu 1. Otočením voliče programů do polohy zrušíte program. Spotřebič je vypnutý. 2. Nyní můžete zvolit nový prací program a dostupné funkce. Před spuštěním nového programu může spotřebič vypustit vodu. V takovém případě se ujistěte, že prací prostředek je stále v příslušné komoře. Pokud tomu tak není, prací prostředek znovu doplňte Otevření dvířek Během probíhajícího programu nebo Delay Start jsou dvířka spotřebiče zablokovaná. Kontrolka svítí. POZOR! Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká a buben se stále otáčí, nelze dvířka otevřít. Otevření dvířek během prvních minut programu nebo během Delay Start: 1. Pomocí tlačítka Start/Pause pozastavte chod spotřebiče. 2. Počkejte, dokud kontrolka nezhasne. 3. Dvířka lze nyní otevřít. 4. Zavřete dvířka a opět stiskněte tlačítko Start/Pause. Program (nebo Delay Start) bude pokračovat Na konci programu Spotřebič se automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí hodnota. Ukazatel Start/Pause se přestane zobrazovat. Když kontrolka zablokování dvířek zhasne, můžete dvířka otevřít. Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný. Zavřete vodovodní kohoutek. Otočením voliče programů do polohy vypnete spotřebič. Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

17 ČESKY 17 Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda: Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla. Kontrolka zablokování dvířek svítí. Dvířka zůstanou zablokována. Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu. Vodu vypustíte následujícím způsobem: 1. Otočte voličem programů do polohy a poté zvolte program odstřeďování nebo vypouštění. 2. Stiskněte tlačítko Start/Pause. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďování. 11. TIPY A RADY VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti Vkládání náplně prádla Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné. Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla. Neperte současně bílé a barevné prádlo. Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně. Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky. Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte. Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby. Odstraňte odolné skvrny. Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku. Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář. Ve spotřebiči neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů Spotřebič odstředí prádlo a vypustí vodu nebo pouze vypustí vodu. 3. Po dokončení programu a zhasnutí kontrolky můžete dvířka otevřít. 4. Otočením voliče programů do polohy vypnete spotřebič Pohotovostní režim Po dokončení programu se po pár minutách aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se sníží. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se úsporný režim spotřebiče zruší. prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.). Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu Odolné skvrny U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí. Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče. K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny Prací prostředky a přísady Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky: práškové prostředky pro všechny druhy tkanin, práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 40 C) a vlnu, tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací

18 18 teplotou (max. 60 C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu. Nemíchejte různé typy pracích prostředků. Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění. Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky (dodává výrobce pracího prostředku) Ekologické rady Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky. 12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti Čištění vnějších ploch Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte. POZOR! Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky Odstraňování vodního kamene Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky. Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi. Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla. Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn. Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu Tvrdost vody Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat. Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti. Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky. Tento proces proveďte odděleně od praní prádla. Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků Údržbové praní U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně: Vyjměte prádlo z bubnu. Nastavte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku.

19 MAX MAX MAX ČESKY Těsnění dvířek Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř Čištění dávkovače pracího prostředku Čištění vypouštěcího filtru Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména tehdy, jestliže: Spotřebič nevypouští vodu nebo neodstřeďuje. Spotřebič je během čerpání vody neobvykle hlučný, což je způsobeno předměty jako jsou zavírací špendlíky, mince apod., které blokují čerpadlo. Nastal problém s vypouštěním vody (další podrobnosti viz část Odstraňování závad ). VAROVÁNÍ! Před odšroubováním krytu čerpadla vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Čištění vypouštěcího filtru:

20 20 VAROVÁNÍ! Jestliže je spotřebič v provozu, může být v závislosti na vybraném programu ve filtru horká voda. Nikdy nesnímejte kryt filtru během pracího programu, vždy počkejte, až spotřebič program dokončí a je prázdný. Jestliže nasazujete kryt filtru zpět, ujistěte se, že je bezpečně dotažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat. 1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky. 2. Je-li to nutné, počkejte, až se voda ochladí. A B 3. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z pračky. A = Kryt filtru. B = Nouzová vypouštěcí hadička. 4. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku, vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt filtru otáčením proti směru hodinových ručiček a vyjměte filtr. V případě potřeby použijte kleště. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování krytu vytéct. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a odstraňte všechny zbytky vláken. 6. Odstraňte nečistoty a zachycená vlákna ze sedla filtru a z oběžného kola filtru.

21 ČESKY Opatrně zkontrolujte, jestli se oběžné kolo čerpadla otáčí (otáčí se trhaně). Pokud se neotáčí, kontaktujte místní servisní středisko Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte ji na původní místo. Vraťte filtr zpět do čerpadla musíte jej správně zasunout do speciálních drážek. Otáčením po směru hodinových ručiček pevně našroubujte kryt filtru Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu Opatření proti vlivu mrazu Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla. 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 2. Zavřete vodovodní kohoutek.

22 Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a nechte vodu vytéct hadicemi. 4. Nastavte program vypouštění a nechejte jej běžet až do konce programu. 5. Otočte voličem programu do polohy a odpojte spotřebič od napájení. 6. Přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutku a nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její místo. VAROVÁNÍ! Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 C. Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami Nouzové vypouštění Pokud spotřebič nevypouští vodu, postupujte takto: 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 2. Zavřete vodovodní kohoutek. 3. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí. 4. Položte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. 5. Když je nádoba plná, uzávěr nouzové hadičky opět zašroubujte. 6. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká. 7. Je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle výše uvedených pokynů. 8. Na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět. 9. Přišroubujte přívodní hadici zpět. 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 13.1 Úvod VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte autorizované servisní středisko. U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód: - Spotřebič se neplní správně vodou. - Spotřebič nevypouští vodu. - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka! - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní. VAROVÁNÍ! Před kontrolou spotřebič vypněte.

23 13.2 Možné závady ČESKY 23 Problém Nespustil se program. Spotřebič se neplní vodou správně. Spotřebič nevypouští vodu. Odstřeďovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle. Možná příčina/řešení Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza. Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá (je-li součástí výbavy). Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí Čištění a údržba. Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá. Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Ujistěte se, že není zanesený sifon. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá. Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí Čištění a údržba. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná. Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze. Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně. Nastavte program odstřeďování. Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí Čištění a údržba.

24 24 Problém Na podlaze je voda. Nelze otevřít dvířka spotřebiče. Spotřebič vydává nezvyklý hluk. Neuspokojivé výsledky praní. Možná příčina/řešení Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením. Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená. Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství. Ujistěte se, že jste ve filtru vyměnili nouzový vypouštěcí uzávěr. Po vyčistění je nutné filtr správně našroubovat zpět. Ujistěte se, že se prací program dokončil. Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bubnu voda. Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny v části Instalace. Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části Instalace. Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň. Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. Nastavte správnou teplotu. Snižte náplň prádla. Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko. 14. INSTALACE 14.1 Vybalení Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko. VAROVÁNÍ! Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.

25 ČESKY 25 Používejte rukavice. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák. Odstraňte kartónový vršek. Odstraňte polystyrénový obalový materiál. Odstraňte vnitřní fólii. Otevřete dvířka spotřebiče. Odstraňte polystyrénový díl z těsnění dvířek a všechny předměty z bubnu.

26 26 Na podlahu za spotřebič položte jeden kus polystyrénového obalového prvku. Opatrně na něj položte spotřebič jeho zadní stranou. Nepoškoďte hadice. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče. Postavte spotřebič do svislé polohy. 1 2 Vytáhněte polystyrenový blok připevněný k těsnění dvířek (je-li součástí výbavy). Vyjměte z bubnu všechny předměty. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

27 ČESKY 27 Vyšroubujte tři šrouby. Použijte klíč dodaný spolu se spotřebičem. Vytáhněte plastové distanční kolíky. Plastové krytky zasuňte do otvorů. Tyto krytky naleznete v sáčku s návodem k použití. Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče Umístění a vyrovnání Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Vyrovnejte spotřebič do vodorovné polohy zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout jen obtížně, protože je opatřena pojistnou maticí, ale pračka MUSÍ být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během provozu.

28 28 Po vyrovnání spotřebiče utáhněte pojistné matice. VAROVÁNÍ! Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartonu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič Přívodní hadice Připojte hadici k zadní části spotřebiče. Přívodní hadicí otáčejte pouze doleva či doprava. Povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy. 45 O 20 O Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4". POZOR! Ujistěte se, že na jejích spojích nedochází k úniku vody. Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

29 14.4 Zařízení proti vyplavení vody ČESKY 29 A Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího materiálu. Červené políčko v okénku A značí takové poškození. Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny této hadice Vypouštění vody K připojení vypouštěcí hadice existuje několik různých postupů: Pomocí plastového kolena: Vytvoření ohybu ve tvaru U na vypouštěcí hadici. Na kraji umyvadla Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat. Přivažte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi. Ke stoupacímu potrubí s průduchem Přímo do odpadního potrubí, které se nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy. Viz obrázek. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm) musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

30 30 Konec vypouštěcí hadice Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí. Bez plastového kolena. K přípojce sifonu Viz obrázek. Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla. Do stoupacího potrubí Přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony. Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte servisní středisko Vestavba min. 820 mm 600 mm min. 560 mm 596 mm 555 mm Tento spotřebič je připraven pro vestavbu mezi skříňky kuchyňské linky. Mezera mezi skříňkami, do které se spotřebič zasune, musí mít rozměry jako na tomto obrázku. 75 mm 818 mm 60 mm 170 mm 100 mm

31 14.7 Příprava a montáž dveřního panelu ČESKY 31 Spotřebič je připravený k instalaci dveřního panelu s otvíráním zprava doleva mm Ø 35 mm 416 mm X Dvířka Rozměry dveřního panelu musí být: šířka mm tloušťka mm výška X závisí na výšce podstavce okolních skříněk. 14 mm 22±1,5 mm mm 1 2 Závěsy K montáži závěsů je nutné vyvrtat dva otvory (prům. 35 mm, hloubka 12,5 14 mm podle hloubky dvířek skříněk) na vnitřní straně dveřního panelu. Vzdálenost mezi středy upevňovacích otvorů musí být 416 mm. Vzdálenost měřená od horního okraje dveřního panelu ke středu otvoru závisí na rozměrech okolních skříněk. Závěsy připevněte ke dvířkům pomocí šroubů na dřevo 1 a 2, které se dodávají se spotřebičem. Montáž dvířek VAROVÁNÍ! Neodstraňujte šroub B. B A Připevněte závěsy ke spotřebiči pomocí šroubů M 5x15. Závěsy je možné nastavit tak, aby vyrovnávaly rozdílnou tloušťku dveřního panelu. K dokonalému vyrovnání dveřního panelu je nezbytné uvolnit šroub, seřídit dvířka a opět utáhnout šroub A.

32 32 A Protimagnet VAROVÁNÍ! Neodstraňujte šroub B. B C Spotřebič je připravený na magnetické zavírání dveřního panelu. Na vnitřní stranu dveřního panelu je z důvodu zajištění správné funkce tohoto zařízení nutné našroubovat protimagnet A (ocelový kotouček + gumový kroužek). Jeho poloha musí odpovídat magnetu B na spotřebiči. E C A D VAROVÁNÍ! Neodstraňujte šroub B. Pokud chcete, aby se dvířka otvíraly zleva doprava, změňte polohu destiček E, magnetu D a destičky C. Namontujte protigmagnet D a závěsy A podle předchozího popisu. B 15. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry Připojení k elektrické síti Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti Tlak přívodu vody Přívod vody 1) Maximální množství prádla Třída energetické účinnosti Minimální Maximální Bavlna 596 mm/ 820 mm/ 544 mm/ 560 mm V W 10 A 50 Hz IPX4 0,5 barů (0,05 MPa) 8 barů (0,8 MPa) Studená voda 7 kg A+++ Rychlost odstřeďování Maximální 1400 ot/min 1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

33 16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče ČESKY 33 určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

34 34 САДРЖАЈ 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ ОПИС ПРОИЗВОДА КОМАНДНА ТАБЛА ПРОГРАМИ ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ ОПЦИЈЕ ПОДЕШАВАЊА ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА КОРИСНИ САВЕТИ НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИНСТАЛАЦИЈА ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...66 МИ МИСЛИМО НА ВАС Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате. Добро дошли у Electrolux. Посетите наш веб сајт на адреси: Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању: Региструјте свој производ ради боље услуге: Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај: БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове. Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број. Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Упозорење/опрез - упутства о безбедности Опште информације и савети Информације о заштити животне средине Задржано право измена.

35 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран уколико услед неправилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за употребу поред уређаја ради даљих подешавања. 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као и особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Немојте дозволити деци да се играју уређајем. Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором. Сву амбалажу држите ван домашаја деце. Све врсте детерџената држите ван домашаја деце. Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су врата отворена. Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо вам да је активирате. Чишћење и одржавање не треба да обављају деца, уколико нису под надзором. 1.2 Опште мере безбедности СРПСКИ 35 Не мењајте спецификацију овог уређаја. Поштујте максималну количину веша од 7 кг (погледајте одељак Графикон програма ). Радни притисак воде (минимални и максимални) мора бити између 0,5 бара (0,05 MPa) и 8 бара (0,8 MPa).

36 36 Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не смеју бити заклоњени тепихом. Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу новог приложеног црева. Старо црево се не сме поново користити. Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност. Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице. Немојте користити млаз воде или пару за чишћење уређаја. Уређај чистите влажном меком крпом. У ту сврху користите само неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне подлоге за чишћење, раствараче или металне предмете. 2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ 2.1 Инсталација Уклоните комплетно паковање и завртње за пренос. Сачувајте завртње за пренос. Приликом премештања уређаја, поново морате да блокирате бубањ. Увек будите пажљиви када померате уређај, јер је тежак. Увек носите заштитне рукавице. Немојте да монтирате или користите оштећен уређај. Придржавајте се упутства за монтирање које сте добили уз уређај. Немојте да монтирате или користите уређај тамо где је температура нижа од 0 C или где би био изложен временским условима. Уверите се да је подлога на којој монтирате уређај равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста. Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода. Подесите ножице како бисте обезбедили простор између уређаја и тепиха. Уређај немојте монтирати на месту на којем се врата уређаја не могу потпуно отворити. 2.2 Струјни прикључак Уређај мора да буде уземљен. Користите искључиво правилно инсталирану утичницу, отпорну на ударце. Проверите да ли информације о напону и струји на плочици са техничким карактеристикама одговарају извору напајања. Уколико то није случај, обратите се електричару. Не користите адаптере за вишеструке утикаче и продужне каблове.

37 СРПСКИ 37 Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар. Прикључите главни кабл за напајање на мрежну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације. Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама. Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утчнице. Само за Велику Британију и Ирску: Уређај има мрежни утикач од 13 ампера. Ако је је потребно да се промени осигурач за утичницу, користити осигурач од 13 ампера ASTA (BS 1362). Овај уређај је усклађен са директивама ЕЕЗ-а. 2.3 Прикључивање воде Водите рачуна да не оштетите црева за довод воде. Пре него што повежете уређај на нове цеви или цеви које се нису дуго користиле, пустите да вода истече док не буде чиста. Када по први пут користите уређај, проверите да негде не цури. 2.4 Употреба УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја. Користите овај уређај само у домаћинству. Поштујте упутства о безбедности са паковања детерџента. Запаљиве материје или предмете натопљне запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега. Проверите да ли сте извадили све металне предмете из веша. Немојте да стављате посуду за прикупљање воде која можда цури испод уређаја. Обратите се Овлашћеном сервисном центру како бисте проверили који прибор може да се користи. Немојте додиривати стакло на вратима док је програм у току. Стакло може бити вруће. 2.5 Сервис За поправљање уређаја позовите овлашћени сервисни центар. Користите само оригиналне резервне делове. 2.6 Одлагање УПОЗОРЕЊЕ! Постоји опасност од повређивања или угушења. Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице. Одсеците кабл за напајање и баците га у смеће. Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца и кућни љубимци затворе у уређају.

38 ОПИС ПРОИЗВОДА 3.1 Приказ уређаја Дозатор детерџента 2 Командна табла 3 Ручица на вратима 4 Плочица са техничким карактеристикама 5 Филтер одводне пумпе 6 Ногице за подешавање нивоа уређаја 7 Одводно црево за воду 8 Мрежни кабл 9 Прикључак за воду 10 Ногице за подешавање нивоа уређаја 3.2 Како активирати уређај за безбедност деце Овај уређај спречава да се деца или кућни љубимци затворе у бубњу Окрените уређај у правцу кретања казаљке на сату, док жлеб не буде у хоризонталном положају. Не можете да затворите врата. Да бисте затворили врата, окрените уређај супротно смеру кретања казаљки на сату, док жљеб не буде вертикалан.

39 4. КОМАНДНА ТАБЛА СРПСКИ Опис командне табле Дугме за избор програма 2 Приказ 3 Time Manager дугмад 4 Start/Pause дугме 5 Delay Start дугме 6 Extra Rinse дугме 7 Easy Iron дугме 8 Spin дугме 9 Temperature дугме 4.2 Приказ A B C D L K J I H G F E На дисплеју се приказују следеће информације: A. : Индикатор одложеног старта. Када подесите одлагање, индикатор светли да дисплеју. B. Индикатори прања: Када је програм подешен, светле сви индикатори фаза програма. Када се програм покрене, индикатори трепере и остају укључени у складу са напредовањем програма. : Фаза претпрања : Фаза прања : Фаза испирања : Фаза избацивања воде

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

Návod k použití. User Manual. Washing Machine. Pračka PL 1061-5 TL

Návod k použití. User Manual. Washing Machine. Pračka PL 1061-5 TL Návod k použití User Manual Pračka Washing Machine PL 06-5 TL 2 OBSAH Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Ovládací panel 5 Tabulka programů 6 Údaje o spotřebě 8 Funkce 9 Před

Více

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

........ EWT 1062 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1062 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1062 TDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

EWS 11052NEU. CS Pračka Návod k použití

EWS 11052NEU. CS Pračka Návod k použití EWS 11052NEU CS Pračka Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...9

Více

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: L73060SLCS CS Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 POPIS SPOTŘEBIČE... 5 OVLÁDACÍ PANEL...6 PROGRAMY...8 ÚDAJE O SPOTŘEBĚ... 10 NASTAVENÍ... 11 FUNKCE...12 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...

Více

...... EWT 1066 ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

...... EWT 1066 ODW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1066 ODW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.............................................................. 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

EWS 1064 SDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1064 SDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1064 SDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW... EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.............................................................. 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

EWFL1284BR. CS Pračka Návod k použití

EWFL1284BR. CS Pračka Návod k použití EWFL1284BR CS Pračka Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ... 7 6. ÚDAJE

Více

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW... EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registeraeg.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registeraeg.com L 73260 SLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...8 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ... 10 7.

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

EWT 1066TRW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWT 1066TRW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1066TRW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...7 6. ÚDAJE

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: L 71260 TLC CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

........ EWT 1066 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1066 TDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1066 TDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

EWT 1066EKW EWT 1066ERW. CS Pračka Návod k použití

EWT 1066EKW EWT 1066ERW. CS Pračka Návod k použití EWT 1066EKW EWT 1066ERW CS Pračka Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Pračka Pesumasin Veļas mašīna

Pračka Pesumasin Veļas mašīna CS ET LV Návod k použití 2 Kasutusjuhend 19 Lietošanas instrukcija 35 Pračka Pesumasin Veļas mašīna ZWY 61005WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5

Více

EWP 1064 TDW EWP 1264 TDW...

EWP 1064 TDW EWP 1264 TDW... EWP 1064 TDW EWP 1264 TDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

EWT 1266ESW. CS Pračka Návod k použití

EWT 1266ESW. CS Pračka Návod k použití EWT 1266ESW CS Pračka Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ... 7 6. ÚDAJE

Více

Návod k použití Pračka LAVAMAT 71260TLC

Návod k použití Pračka LAVAMAT 71260TLC CS Návod k použití Pračka LAVAMAT 71260TLC 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...7 6. ÚDAJE O

Více

Návod k použití Pračka LAVAMAT 74270TLC

Návod k použití Pračka LAVAMAT 74270TLC CS Návod k použití Pračka LAVAMAT 74270TLC 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...7 6. ÚDAJE O

Více

Návod k použití Pračka LAVAMAT69682VFLC

Návod k použití Pračka LAVAMAT69682VFLC CS Návod k použití Pračka LAVAMAT69682VFLC 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...7 6. ÚDAJE O

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k použití Pračka L SLCS

Návod k použití Pračka L SLCS CS Návod k použití Pračka L 85470 SLCS 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...9 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k použití. Pračka PLD 14840

Návod k použití. Pračka PLD 14840 Návod k použití Pračka PLD 14840 2 OBSAH Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Technické informace 4 Popis spotřebiče 5 Ovládací panel 6 Programy 10 Údaje o spotřebě 12 Před prvním použitím 13

Více

Návod k použití Pračka LAVAMAT 75260TLC1

Návod k použití Pračka LAVAMAT 75260TLC1 CS Návod k použití Pračka LAVAMAT 75260TLC1 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...7 6. ÚDAJE

Více

L 70270 VFL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

L 70270 VFL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ L 70270 VFL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 5 TECHNICKÉ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ PANEL 10 PROGRAMY 13 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 13 POUŽITÍ

Více

Návod k použití Pračka L FLC

Návod k použití Pračka L FLC CS Návod k použití Pračka L 87405 FLC 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...9 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

L FL L FL

L FL L FL L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 5 TECHNICKÉ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 11 PROGRAMY 14 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 14 POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Více

L SL L SL NÁVOD K POUŽITÍ

L SL L SL NÁVOD K POUŽITÍ L 71060 SL L 71260 SL PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 11 PROGRAMY

Více

Návod k použití Pračka L PFLC

Návod k použití Pračka L PFLC CS Návod k použití Pračka L 87495 PFLC 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...9 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Návod k použití Pračka LAVAMAT TL4

Návod k použití Pračka LAVAMAT TL4 CS Návod k použití Pračka LAVAMAT 86560 TL4 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. TABULKA PROGRAMŮ...9 6. ÚDAJE

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 75260 TLC 1 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. POPIS

Více

L FL PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

L FL PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ L 87680 FL PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY 17 PŘED

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

EWX147410W CS PRAČKA SE SUŠIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ

EWX147410W CS PRAČKA SE SUŠIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ EWX147410W CS PRAČKA SE SUŠIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PROGRAMY...10 6. ÚDAJE

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

Návod k použití. Pračka ZWY 31206

Návod k použití. Pračka ZWY 31206 CS Návod k použití Pračka ZWY 31206 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 4 Jak spustit cyklus praní? 5 Denní používání 6 Prací programy _ 7 Čištění a údržba 8 Bezpečnostní

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití Pračka EVOGT 12072D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

EW6F328WC. CS Pračka Návod k použití 2 SK Práčka Návod na používanie 35

EW6F328WC. CS Pračka Návod k použití 2 SK Práčka Návod na používanie 35 EW6F328WC CS Pračka Návod k použití 2 SK Práčka Návod na používanie 35 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. INSTALACE...6 4. POPIS SPOTŘEBIČE...9 5. OVLÁDACÍ

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Cotton Standard Mix eco Eco Delicate Synthetic Rinse Wool Spin 90 60 40 20 C C C C 1200 1000 500 Temp. Speed Intense Extra Rinse Start/Pause Delay HW70-1203 HW70-1203 PRODUKTOV

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

EWW 1486 HDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LT SKALBYKLĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 27

EWW 1486 HDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LT SKALBYKLĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 27 EWW 1486 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LT SKALBYKLĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 27 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

CS Návod k použití 2 Pračka se sušičkou ET Kasutusjuhend 37 Pesumasin-kuivati L 87695 NWD

CS Návod k použití 2 Pračka se sušičkou ET Kasutusjuhend 37 Pesumasin-kuivati L 87695 NWD CS Návod k použití 2 Pračka se sušičkou ET Kasutusjuhend 37 Pesumasin-kuivati L 87695 NWD 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

EWG W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 30

EWG W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 30 EWG 147540 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 30 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní

Více

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M CS Návod k použití 2 Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Prací programy 7-8 Užitečné rady a tipy 9 Při prvním použití 10 Vlastní

Více

L7FEE48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL

L7FEE48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL L7FEE48SC CS Návod k použití Pračka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 3. INSTALACE... 5 4. POPIS SPOTŘEBIČE...9 5. OVLÁDACÍ PANEL... 11 6. VOLIČ

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Návod k použití Pračka se sušičkou L 99695 HWD

Návod k použití Pračka se sušičkou L 99695 HWD CS Návod k použití Pračka se sušičkou L 99695 HWD 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...9 5. PROGRAMY...12 6. ÚDAJE O

Více

Návod k použití Pračka se sušičkou L 99695 HWD

Návod k použití Pračka se sušičkou L 99695 HWD CS Návod k použití Pračka se sušičkou L 99695 HWD 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PROGRAMY...12 6. ÚDAJE O

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

LAVAMAT 61470 WDBI CS PRAČKA SE SUŠIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET PESUMASIN-KUIVATI KASUTUSJUHEND 39

LAVAMAT 61470 WDBI CS PRAČKA SE SUŠIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET PESUMASIN-KUIVATI KASUTUSJUHEND 39 LAVAMAT 61470 WDBI CS PRAČKA SE SUŠIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET PESUMASIN-KUIVATI KASUTUSJUHEND 39 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 5 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ PANEL 11

Více

L7FEE48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL

L7FEE48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL L7FEE48SC CS Návod k použití Pračka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. INSTALACE...5 4. POPIS SPOTŘEBIČE... 9 5. OVLÁDACÍ PANEL...10 6. OVLADAČ

Více

L7FEE68SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL

L7FEE68SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL L7FEE68SC CS Návod k použití Pračka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. INSTALACE...5 4. POPIS SPOTŘEBIČE... 9 5. OVLÁDACÍ PANEL...10 6. OVLADAČ

Více

Vrchem plněná pračka CTS 101. Návod k použití cz

Vrchem plněná pračka CTS 101. Návod k použití cz Vrchem plněná pračka CTS 101 Návod k použití cz PRAČKA CTS 101 B A C1 C2 H p A B VOLIČ PROGRAMŮ A TEPLOTY VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ C1 SNADNÉ ŽEHLENÍ C2 ZVLÁŠTNÍ MÁCHÁNÍ H TLAČÍTKO CHOD / ZASTAVENÍ

Více

L98699 FL2 CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 38

L98699 FL2 CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 38 L98699 FL2 CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 38 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

L7FBE68SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL

L7FBE68SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL L7FBE68SC CS Návod k použití Pračka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. INSTALACE...5 4. POPIS SPOTŘEBIČE... 9 5. OVLÁDACÍ PANEL...10 6. OVLADAČ

Více

L7FBE48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL

L7FBE48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL L7FBE48SC CS Návod k použití Pračka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. INSTALACE...5 4. POPIS SPOTŘEBIČE... 9 5. OVLÁDACÍ PANEL...10 6. OVLADAČ

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

LAVAMAT 60840L - 62840L - 64840L. Návod k použití

LAVAMAT 60840L - 62840L - 64840L. Návod k použití LAVAMAT 60840L - 62840L - 64840L Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 3000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Systém WATERCONTROL (systém zablokovaní přívodu vody)...7

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

návod k použití Pračka EWG 14550 W

návod k použití Pračka EWG 14550 W návod k použití Pračka EWG 14550 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

EWT 1266EXW. CS Pračka Návod k použití 2 SK Práčka Návod na používanie 25

EWT 1266EXW. CS Pračka Návod k použití 2 SK Práčka Návod na používanie 25 EWT 1266EXW CS Pračka Návod k použití 2 SK Práčka Návod na používanie 25 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6

Více

návod k použití Pračka EWS 126510 W

návod k použití Pračka EWS 126510 W návod k použití Pračka EWS 126510 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK Whirlpool Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte prosím svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register.

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

L7FEC48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL

L7FEC48SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL L7FEC48SC CS Návod k použití Pračka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. INSTALACE...5 4. POPIS SPOTŘEBIČE... 10 5. OVLÁDACÍ PANEL...11 6. OVLADAČ

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 588 ZWS 5108

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 588 ZWS 5108 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 588 ZWS 5108 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 7 Denní používání 7 Užitečné rady a tipy 9 Prací programy 10 Co

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

L8FEC49SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL

L8FEC49SC. Návod k použití Pračka USER MANUAL L8FEC49SC CS Návod k použití Pračka USER MANUAL 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. INSTALACE...5 4. POPIS SPOTŘEBIČE... 10 5. OVLÁDACÍ PANEL...11 6. OVLADAČ

Více

TABULKA PROGRAMŮ C D A B I 6.0. i Ano i i i i i i i i Max. 6.0. i Ano i i i i i i i i i i Max. 5.0 3.0. i Ano i i i i i i i i i Max.

TABULKA PROGRAMŮ C D A B I 6.0. i Ano i i i i i i i i Max. 6.0. i Ano i i i i i i i i i i Max. 5.0 3.0. i Ano i i i i i i i i i Max. CZ TABULKA PROGRAMŮ A. Kontrolka Otevřená dvířka Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.: B. Kontrolka Servis C. Kontrolka

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

EDH3684PDE CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EDH3684PDE CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ EDH3684PDE CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...7 5. TABULKA PROGRAMŮ...8

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více