Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl."

Transkript

1 Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr , č. výr Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí se nepoužívá Registrační číslo REACH Pro směsi se neužívá. Další názvy Nejsou 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Chemická kotva pro stavební průmysl. Nedoporučená použití nejsou specifikována. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel SAUBER - TECHNIK s.r.o. Adresa Hradní 27/37, Ostrava Telefon Fax není Adresa el. pošty odb. způsobilé osoby odp. za bezp. list Odp. za vydání BL na území ČR: Odp. za zprac. české verze: 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko v Praze Na Bojišti 1, Praha 2 Tel ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace látky nebo směsi 2.2 Prvky označení Symbol: Klasifikace podle Směrnice pro nebezpečné přípravky (1999/45/ES): Klasifikace: Xi dráždivý: R36 Dráždí oči R38 Dráždí kůži Senzibilizující: R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP: Pro přechodné období není klasifikace podle CLP prováděna. Xi Obsahuje: R-věty: S-věty: Další povinně uváděné údaje dráždivý 2-hydroxyethyl-methakrylát R36/38 Dráždí oči a kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě S14 Uchovávejte odděleně od redukčních činidel, oxidačních činidel, kyselin, louhů, aminů, kovů, sloučenin těžkých kovů S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách Nejsou. 2.3 Další nebezpečnost Údaje neuvedeny. ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Popis a charakteristika Směs. 3.2 Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí Název složky 2-hydroxyethyl-methakrylát Vinyltoluen Dibenzoylperoxid Koncentrace % hmot. 2,5 10 2,5 10 < 2,5 CAS ES Indexové číslo X Neuvedeno Registrační číslo Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno Symbol,klasifikace podle 67/548 EHS Xi:R36/38 R43 R10 Xn:R20 E:R2 Xi:R36

2 Strana 2/8 Xi:R36/37/38 R43 Klasifikace podle Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. I, 1272/2008/ES bod 3.2.3). Poznámky: Plné znění uvedených symbolů a R vět je uvedeno v kapitole 16. Některé uvedené látky mají stanoveny nejvýše přípustné hygienické limity v pracovním prostředí - viz odd. 8. ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Pokyny pro první pomoc Pokud máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Přeneste pacienta z kontaminovaného prostoru na čerstvý vzduch. Pokud je dýchání nepravidelné nebo se zastaví, aplikujte umělé dýchání. Pokud je osoba v bezvědomí uložte do vhodné stabilizované polohy na boku. Udržujte postiženého v teple a klidu, dokud nedorazí lékařská pomoc. Svléknout kontaminovaný oděv. Oděv vyprat samostatně v alkalickém pracím prostředku. Silně znečištěný oděv vyhodit. Vyvarujte se souběžné expozici slunečnímu záření nebo jiným zdrojům UV záření, které mohou zvýšit citlivost kůže. Důkladně omyjte postižené místo velkým množstvím studené nebo vlažné vody a neutrálním mýdlem nebo použijte vhodný čisticí prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla. V případě zarudnutí kůže nebo vyrážky, okamžitě vyhledejte lékaře. Odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím čisté, čerstvé vody po dobu minimálně 15 minut, i pod očními víčky až do vymizení příznaků dráždění. Zamezte současnému vystavení slunečnímu záření nebo jiným zdrojům UV záření, což může zvýšit citlivost očí. Ihned přivolejte lékaře Požití V případě náhodného požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že došlo k jakémukoliv kontaktu výrobku s ústy, vypláchnout velkým množstvím vody, pouze. Nevyvolávejte zvracení, kvůli riziku aspirace. Udržujte pacienta v klidu Doplňující údaje a) Okamžitá lékařská pomoc po požití a vniknutí do oka. b) V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch. c) Odstranit potřísněné části oděvu. d) Doporučení ochranných prostředků osobám, které poskytují první pomoc: Obecně není nutné. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Neuvedeny. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské Neuvádí se. pomoci a zvláštního ošetření ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Vhodná: Vodní mlha, alkoholu odolná pěna, suchá prášková hasiva, oxid uhličitý (CO 2). Nevhodná: Halony. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Jako důsledek spalování nebo tepelném rozkladu se mohou uvolňovat nebezpečné produkty: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku. Expozice hoření nebo produktům rozkladu může ohrožovat zdraví. Pyrolyzované akryláty jsou velmi dráždivé pro dýchací systém. 5.3 Pokyny pro hasiče Protipožární ochranné prostředky volte v závislosti na druhu a rozsahu požáru, mohou být potřebné tepelně odolné ochranné oděvy, vhodný nezávislý dýchací přístroj, rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít a boty. Další doporučení: ochlaďte vodou nádrže, cisterny nebo kontejnery v blízkosti zdrojů tepla nebo požáru. Mějte na paměti směr větru. Nedovolte, aby voda z hašení pronikla do kanalizace, kanalizace, nebo vodních toků. ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků Omezit přístup nepovolaných osob do ohrožené oblasti až do odstranění zasahujících v případě nouze mimořádné události Pro pracovníky zasahující v případě Odstraňte možné zdroje vznícení a pokud je to možné větrejte zasažené oblasti. nouze Nekouřit. Vyvarujte se přímého styku s tímto přípravkem. Vyvarujte se

3 Strana 3/8 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění vdechování výparů. Vhodné metody kontroly expozice a vhodné osobní ochranné prostředky, viz odd. 8. Zabraňte kontaminaci kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy. V případě rozsáhlých úniků nebo způsobí-li výrobek znečištění řek, jezer nebo zeminy informujte příslušné úřady. Seberte a vyčistěte skvrny nehořlavým absorpčním materiálem (zemina, písek, vermikulit, křemelina, atd.). Nepoužívejte hadry. Peroxidem impregnované absorbenty musí být umístěny na bezpečném místě, a ne do kontejneru s ostatním odpadem. Pro následné zneškodnění odpadu postupujte podle doporučení v odd Odkazy na jiné oddíly Osobní ochranné pracovní prostředky odd. 8. Zneškodnění odpadů odd. 13. ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Konkrétní doporučení Řiďte se předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nevážit ve skladovacím prostoru. Vyvarovat se tření, nešetrného zacházení nebo silných nárazů. Zamezte jakémukoli úniku přípravku. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Doporučení pro prevenci požáru a výbuchem: Páry jsou těžší než vzduch, mohou se šířit při zemi do značných vzdáleností, mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem a jsou schopny dosáhnout vzdáleným zdrojů vznícení nebo ohně a explodovat. S ohledem na hořlavost tohoto materiálu jej používejte pouze v prostorách, z nichž byly odstraněny všechny otevřené zdroje světla a ostatní zdroje vznícení a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo elektřiny. Vypněte mobilní telefony a nekouřit. Pokud se výrobek používá v průmyslovém zařízení, měly by být stanoveny zóny s nebezpečím výbuchu označeny. Používané nástroje, systémy a ochranné vybavení muí odpovídat klasifikaci zón, podle bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných právních předpisů, v souladu se směrnicí 94/9/ES a 99/92/EC. Nepoužívejte nástroje, které mohou vyvolat jiskry Pokyny týkající se obecné hygieny při práci Dodržovat základní hygienická pravidla: nejezte, nepijte a nekuřte při práci, po každém přerušení nebo ukončení práce ruce omýt vodou. Používat ochranné prostředky v souladu s údaji v odd Podmínky pro bezpečné skladování Zabraňte neoprávněnému přístupu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento produkt by měly být skladovány izolovaně od tepelných a elektrických zdrojů. Nekouřit ve skladovacím prostoru. Obaly s výrobkem uchovávat těsně uzavřené ve svislé poloze. Třída skladu : Podle platné legislativy. Maximální doba skladování : 12 měsíců. Teplota skladování: interval: min: 5 C, max: 25 C. -Nekompatibilní materiály: Uchovávejte odděleně od redukčních a oxidačních činidel, kyselin, louhů, aminů, kovů, sloučenin těžkých kovů, peroxidů. - Druh obalu : Dle platné legislativy. - Omezení množství, v souladu se směrnicí 96/82/ES ~ 2003/105/ES (Seveso III): Neaplikovatelné. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Pro použití tohoto přípravku neexistují jiná konkrétní doporučení než uvedená. ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Kontrolní parametry Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších změn, příloha č. 2: PEL NPK-P Látka CAS mg.m -3 Poznámky Benzoylperoxid dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži látka má senzibilizační účinek Poznámka: Znečištění ovzduší se neprojeví nebo bude postupovat velmi pomalu s ohledem ke stupni odpařování látky při teplotě +20 C; rozprašování tento proces urychluje. 8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly V místě manipulace zajistěte větrání buď celkové nebo místní odsávání zajišťující dodržení koncentrací škodlivin v ovzduší pod přípustné limity. Pokud tato opatření nejsou dostatečná pro udržení koncentrace částic a par ve vzduchu pod mezními hodnotami, musí se používat vhodný ochranný dýchací přístroj Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Hygienické zásady Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Dodržovat hygienické zásady: Nejíst, nepít a nekouřit během práce.

4 Strana 4/8 Osobní ochranné prostředky Ochrana očí a obličeje Ochrana kůže - ochrana rukou Ochrana kůže - jiná ochrana Ochrana dýchacích cest POZOR! Tepelné nebezpečí Omezování expozice životního prostředí Po skončení práce si dobře umýt ruce vodou a mýdlem. Nenoste kontaktní čočky. Brýle: ochranné brýle s vhodnou boční ochranou (EN166). Obličejový štít: Doporučuje se v případě, že je nebezpečí rozlití, difúzí nebo rozprášení kapaliny Instalujte pohotovostní oční koupele v blízkosti pracovního prostoru. Nainstalujte nouzové sprchy v blízkosti pracovního prostoru. Akryláty mohou způsobovat podráždění pokožky nebo popáleniny. Vzhledem k tomu, že podráždění se neprojevuje okamžitými symptomy, může zůstat bez povšimnutí. V důsledku tohoto kontaktu, někteří lidé mohou také být citliví na akryláty. Vnímaví pracovníci nemohou pak s výrobkem dlouhodobě pracovat. Ochranné krémy pomáhají chránit nejvíce exponovaná místa pokožky. Ochranné krémy by neměly být aplikovány, pokud již došlo k expozici. Rukavice: Rukavice odolné proti chemikáliím (EN374). Nenoste rukavice z PVC, neboť PVC absorbuje akryláty. Doba průniku vybraného materiálu rukavic musí být lepší než předpokládaná doba práce Rukavice by měly být okamžitě vyměněny, pokud si povšimnete jakékoliv známky degradace. Speciální obuv není nutná. Zástěra: Není nutná Použijte vhodný pracovní oděv který vylučuje kontakt s výrobkem. Pracovní oděv uchovávat odděleně od občanského oděvu. Znečištěný oděv před dalším použitím vyperte.. Vyhněte se vdechování výparů. V případě překročení limitů použít filtr pro plyny a páry (EN141). Aby bylo možné získat vhodnou úroveň ochrany, volí se třída filtru se volí v závislosti na druhu a koncentrace znečišťujících látek v souladu se specifikacemi výrobců filtrů..dýchací přístroj s filtrem nefunguje uspokojivě když vzduch obsahuje vysoké koncentrace páry. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby používané osobní ochranné pracovní prostředky jakož i pracovní oděv a obuv měly odpovídající ochranné a užitné vlastnosti, dále je povinen zajistit jejich čištění, konzervaci, opravy, údržbu a desinfekci. Zaměstnanci jsou povinni účastnit se předepsaných zdravotních prohlídek. Hořlavý produkt. Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Pokud možno zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití. Zabraňte úniku do atmosféry. ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech a) vzhled Pasta. Barva béžová (složka A)/různá (složka B) b) zápach Charakteristický c) prahová hodnota zápachu Nestanoveno d) ph Nestanoveno e) bod tání / bod tuhnutí Nestanoveno f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Nestanoveno g) bod vzplanutí > 61 C h) rychlost odpařování Nestanoveno i) hořlavost (pevné látky, plyny) Nestanoveno j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 10,9/1,5 % obj. (pro plyny propan/butan/isobutan) nebo výbušnosti k) tlak páry 0,72 mmhg při 20 C l) hustota páry Nestanoveno. m) relativní hustota (20 C) 1,8 g/cm 3 (složka A)/ 1,6 g/cm 3 (složka B) n) rozpustnost Nestanoveno o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Nestanoveno p) teplota samovznícení Nestanoveno. q) teplota rozkladu Nestanoveno r) viskozita 3,5 x 10 6 cps 20ºC Brookfield (složka. A) s) výbušné vlastnosti Obsažené plyny mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. t) oxidační vlastnosti Nestanoveno Další informace Obsah VOC: g/l, ASTM D-3960 (pro produkt připravený k použití): 35 g/l ASTM D-3960 Pozn.: Neuvádí se : údaj nerelevantní pro výrobek Nestanoveno : údaj není dispozici. ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

5 Strana 5/ Reaktivita Stabilní za doporučených podmínek skladování a manipulace Chemická stabilita V doporučených podmínkách skladování, manipulace a používání je produkt stabilní Možnost nebezpečných reakcí Reaguje s látkami obsahujícími dle bodu dále Podmínky, kterým je třeba zabránit Teplo: Tento výrobek je poměrně stabilní při normálních teplotách (okolo 20 C). Nicméně, při vyšších teplotách probíhají. exo-termické rozkladné reakce V případě, že rozklad probíhá tak rychle že vyvíjející se teplo není dostatečně odváděno, dojde k rozkladu peroxidů. V závislosti na okolnostech pak může dojít k intenzivnímu rozkladu, samovznícení nebo dokonce k výbuchu. Světlo: Zamezte přímému kontaktu se slunečním světlem. Vlhkost: Vyhněte se extrémní vlhkosti Neslučitelné materiály Možná nebezpečná reakce s redukčními činidly, oxidačními činidly, kyselinami, louhy, aminy, kovy, sloučeniny těžkých kovů. Za všech okolností je třeba vyloučit kontakt s katalyzátory, vzhledem k tomu, že může dojít k neřízenému rozkladu nebo dokonce výbuchu Nebezpečné produkty rozkladu V důsledku tepelného rozkladu mohou vznikat nebezpečné produkty: kyslík, oxidy dusíku. Páry vznikající v důsledku rozkladu jsou hořlavé, a proto jakýkoliv zdroj vznícení může způsobit požár. ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích Ke směsi nejsou k dispozici žádné experimentální toxikologické údaje. Toxikologická klasifikace výrobku tato příprava byla provedena pomocí konvenční výpočtové metody směrnice 1999/45/ES. Akutní toxicita Údaje pro složky Akutní toxicita, orálně: 2-hydroxyethyl-methakrylát LD 50 orálně (potkan): 5050 mg/kg Vinyltoluen LD 50 orálně (potkan): 2255 mg/kg Dibenzoylperoxid LD 50 orálně (potkan): 7710 mg/kg Akutní toxicita, inhalačně: Údaje nejsou k dispozici. Primární kožní dráždivost: 2-hydroxyethyl-methakrylát LD 50 dermálně (králík): 3000 mg/kg 4 Vinyltoluen Údaje nejsou k dispozici. Dibenzoylperoxid Údaje nejsou k dispozici. Subakutní, subchronická a dlouhodobá toxicita Působení na kůži Působení na oči Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečnost při vdechnutí Další informace Při požití: Údaje neuvedeny. Viz odst. Další informace. Viz odst. Další informace. Viz odst. Další informace. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Viz odst. Další informace. Expozice parám rozpouštědel v koncentracích přesahujících povolené limitní hodnoty expozice, mohou mít nepříznivé zdravotní následky, např. podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují: bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost av krajním případě bezvědomí. Požití může vyvolat následné účinky: bolení v krku, bolest břicha bolest, ospalost, nevolnost, zvracení a průjem; další následky mohou být popsány při expozici výparům. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s rozpouštědly přípravku může způsobit vymizení přirozeného tuku z kůže, jež má za alergickou kontaktní dermatitidu a absorpci kůží. Některé organické peroxidy způsobit vážné, nevratné oční poranění rohovky, a to i po krátké expozici. Akrylátové složky výrobku mají dráždivé vlastnosti. Případy kožní

6 Strana 6/8 alergie byly zaznamenány. Při zasažení očí může způsobit podráždění. Vdechování kapek rozptýlených ve vzduchu, mlh nebo aerosolů může dojít k podráždění dýchacího ústrojí. Požití může způsobit kolaps, závažné dýchací potíže a stimulace centrálního nervového systému. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s kůží nebo sliznicemi může způsobit příznaky podráždění, jako je zarudnutí, puchýřky, dermatitida, atd. ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita pro vodní organismy Ke směsi nejsou k dispozici žádné experimentální ekotoxikologické údaje. Toxikologická klasifikace výrobku tato příprava byla provedena pomocí konvenční výpočtové metody směrnice 1999/45/ES. Akutní toxicita pro ryby: 2-hydroxyethyl-methakrylát 227 mg/l/96 h Dibenzoylperoxid LC mg/l/96 h 12.2 Perzistence a rozložitelnost Údaje nejsou k dispozici Bioakumulační potenciál Údaje nejsou k dispozici Mobilita v půdě Údaje nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb Údaje nejsou k dispozici Jiné nepříznivé účinky - Únik na půdu: Zabraňte kontaminaci půdy. - Únik do vody: Zabraňte úniku do kanalizace, stok a vodních toků. - Emise do ovzduší: Zamezte úniku do atmosféry. ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady Odpad nebo nevyužité zbytky předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění. Vhodné zneškodnění je v určených spalovnách odpadů. Před spalováním smíchejte s organickými rozpouštědly. Odstraňování prostřednictvím kanalizace: zakázáno. Zabránit znečištění povrchových a podzemních vod. Zařazení odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů): Provádí původce odpadů na základě skutečného způsobu vzniku odpadu v závislosti na specifických podmínkách použití výrobku. Příklad zařazení: * Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky,kat. N Použitá absorpční činidla: * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, kat N Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu Zařazení obalů: * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kat. N Upozornění: Použití obaly znovu nepoužívejte, mohou obsahovat peroxidy.. Zneškodňovat prostřednictvím oprávněného odběratele Právní předpisy o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) Vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 Číslo OSN Příslušný název OSN pro zásilku 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 14.4 Obalová skupina Bezpečnostní značky Klasifikační kód Omezené množství Kód omezení vjezdu do tunelu 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

7 Strana 7/ Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně limitů PEL a NPK (viz čl. 8). Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ČSN Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH). Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP) Směrnice 67/548/EHS (DSD) Směrnice o nebezpečných látkách Směrnice 1999/45/ES (DPD) Směrnice o nebezpečných přípravcích Pro označení obalu s výrobkem je nutno dále brát v úvahu dále ustanovení 23, odst. 6 vyhl. č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší: (6) Výrobky podle 16 odst. 3 zákona jsou na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci označeny: a) údajem o celkovém obsahu těkavých organických látek dle 2 písm. m) zákona ve výrobku vyjádřeným hmotnostním zlomkem nebo v hmotnostních procentech a b) v případě nátěrových hmot, adhesivních materiálů nebo tiskařských barev uvedených v příloze č. 5 také údajem o obsahu látek ve výrobku, které po odpaření vody nebo těkavých organických látek ztuhnou (dále jen netěkavé látky ) v hmotnostních nebo objemových procentech a o hustotě výrobku v g/cm 3, pokud je předchozí údaj uveden v objemových procentech Posouzení chemické bezpečnosti Neexistují žádné údaje o posouzení bezpečnosti chemických látek obsažených ve směsi. ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE Údaje o změnách a revizích Č. revize Datum Provedené změny Nový bezpečnostní list v provedení dle nařízení REACH ve znění nař. č. 453/2010/ES Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu BL bezpečnostní list BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) ES (EINECS): European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances LC50 koncentrace, při níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat LD50 dávka u níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat NPK-P nejvýše přípustná koncentrace - pracovní OOPP osobní ochranné pracovní prostředky PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické látky PEL přípustný expoziční limit vpvb vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podkladů uvedených v bezpečnostním listě Code: HARDENER POLYKRAFT Code: 51545, výrobce: Top Kraft Handels GmbH Gütenbachstraße Wien 23 Kalksburg Austria, dat. vydání neuvedeno, a dále na podkladě platných právních předpisů ČR a EU. a dále na podkladě platných právních předpisů ČR a EU. V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita

8 Strana 8/8 pro účely klasifikace Převzaty údaje bezpečnostního listu dodavatele ze země EU. Samostatná klasifikace jednotlivých složek výrobku Složka A: Xi - dráždivý Tento výrobek je dráždivý v souladu se směrnicemi 67/548/EEC a 1999/45/EC. R36/38 Dráždí oči a kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S24/25 Zamezte styku s kůží a očima S37 Používejte vhodné ochranné rukavice S43 V případě požáru použijte: Vodní mlha, alkoholu odolná pěna, suchá prášková hasiva, oxid uhličitý (CO 2). S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách Nebezpečné složky: 2-hydroxyethyl-methakrylát Složka B: O oxidující Xi dráždivý Tento výrobek je oxidující a dráždivý v souladu se směrnicemi 67/548/EEC a 1999/45/EC. R7 Může způsobit požár R36 Dráždí oči. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě S14 Uchovávejte odděleně od redukčních činidel, oxidačních činidel, kyselin, louhů, aminů, kovů, sloučenin těžkých kovů S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S50 Nesměšujte s katalyzátory nebo redukčními činidly. Nebezpečné složky:: Dibenzoylperoxid Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno R-věty: R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R10 Hořlavý R20 Zdraví škodlivý při vdechování R36 Dráždí oči R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; H-věty: Neuvádějí se. Symboly klasifikace DSD/DPD: E Výbušný Xn Zdraví škodlivý Xi Dráždivý Symboly klasifikace CLP: Neuvádějí se. Doporučené použití Pouze pro profesionální použití. Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí Pokyny pro nakládání s výrobkem zahrnout do školení o bezpečnosti práce na pracovišti. Před zahájením práce s výrobkem musí být uživatel seznámen se zásadami BOZP týkajícími se práce s chemikáliemi. Osoby provádějící transport nebezpečných věcí ve smyslu ADR musí absolvovat příslušné školení. Další údaje Tento bezpečnostní list byl vypracován na základě aktuálního stavu našich vědomostí a aktuálních předpisů platných v Evropské unii a vnitrostátních předpisů. Výrobek se nesmí používat k jiným účelům, než jak je uvedeno a bez předchozího seznámení se s instrukcemi k použití. Je vždy odpovědností uživatele, aby přijal veškerá nezbytná opatření, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených příslušnými předpisy. Uvedené informace nelze použít jako podklad pro záruku nebo specifikaci výrobku a nemohou být podstatou pro vymáhání právní odpovědnosti z hlediska záruk za vlastnosti výrobku. Konec bezpečnostního listu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Koupelny a kuchyně Strana 1 z 7 Č. BL. : 524116 Datum vyhotovení: 18.11.2014 Datum výtisku: 05.12.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

DULUX TRADE DIAMOND SATIN

DULUX TRADE DIAMOND SATIN ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Disperzní malířská barva prémiové

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Uhličitan vápenatý ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Calcipur 5-AL Registrační

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Čistič motorů LMF Chemický název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: přípravek určený

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube Datum poslední revize 05/29/2015 Upraveno 2 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube According to Regulation (EC) No 1907/2006 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number:

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number: ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Raid mucholapka 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : mucholapka

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pěna na ošetření pneumatik, chrání před UV zářením

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 29.8.2012 Datum revize: 1.6.2015 ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel 0043

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha I drenážní malty Baumit

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha I drenážní malty Baumit ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Baumit drenážní malta 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití: ložná malta

Více

Aidol Treppen- & Parkettpflege

Aidol Treppen- & Parkettpflege Datum vydání: 01. 11. 2010 Datum revize: 01. 11. 2010 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2393 1.2 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Mycí a čisticí prostředek. Pouze

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Řezný olej 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Sprej na ochranu a regeneraci tamponů. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 110-63-4 203-786-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010. TopOil SEMI-SYNT 10W40

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010. TopOil SEMI-SYNT 10W40 Datum vydání: 07.03.2015 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 Datum revize: FACILITY PROFESSIONAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ Datum vydání: 24.5.2014 Strana: 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Konzervační přípravek na lakované povrchy 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název: AKYPO na strojní čištění koberců Identifikační číslo: Nemá směs Registrační

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 21. 06. 2012 Počet stran: 5 Datum revize: Název výrobku: ETERNAL MAT

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006 Datum vypracování: 20/09/2012 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace látky nebo přípravku Isokor eko1000 ml, 5000 ml, 10000 ml Použití látky / přípravku Hydrofobní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více