Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo v hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace a ČOV Těchobuz, Probouzení Těchobuze - II.etapa, rozpočet obce Těchobuz na rok 2008 a účetní závěrka. Č.j.: OBTECH/00198/08 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 konaného dne v Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Stanislav Mrázek Omluvení členové zastupitelstva: 0 Neomluvení členové zastupitelstva: Jiří Hormandl Přítomní občané: 0 Program: Zahájení Projekty Vodovod, Kanalizace a ČOV Projekt Probouzení Těchobuz II.etapa Ostatní plánované projekty v roce 2008 Rozpočet obce Těchobuz na rok 2008 Pomístní názvosloví v KÚ Těchobuz Pracovní místa v rámci hospodářské činnosti obce Těchobuz Propagace obce na zvukovém panelu Příspěvek na hospodářskou činnost Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě Účetní závěrka a inventury k Příspěvek při narození dítěte Diskuse Souhrn usnesení Závěr

2 1. Zahájení Zasedání zastupitelstva zahájil v starosta Pavel Hájek, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Seznámil přítomné s připraveným programem jednání. Navrhl doplnění bodů Příspěvek na hospodářskou činnost, Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě a Účetní závěrky a inventury. Dotázal se, zda má někdo k programu jiné doplnění nebo připomínky. Pan Ludvík Kadlec navrhl doplnění bodu Příspěvek při narození dítěte. Další připomínky ani doplnění k programu nebyly. Dále se starosta dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce. Žádné připomínky nebyly. Pro upravený návrh programu hlasovali 4 členové zastupitelstva, proti 0 a zdrželo se 0. Program jednání byl schválen. 2. Projekty Vodovod, Kanalizace a ČOV Na realizaci vodovodu v obci Těchobuz byla podána žádost o poskytnutí 80% dotace na Ministerstvo zemědělství. Zde byla žádost přijata a zařazena do Seznamu akcí v rámci programu Celkový předpokládaný rozpočet akce je 11,27 mil. Kč. Starosta navrhl přijetí následujícího usnesení: 2008/01/01 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje podání žádosti o zařazení akce Vodovod Těchobuz do Seznamu akcí Programu MZe , podprogram výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů. Na realizaci kanalizace, čistírny odpadních vod a části vodovodu byla v souladu s usnesením zastupitelstva obce Těchobuz 2007/06/49 podána žádost o 90% dotaci z Programu rozvoje venkova při celkových nákladech 25,48 mil. Kč. Této žádosti byla s kladným výsledkem ukončena administrativní kontrola, v současné době je dokončováno bodování žádosti a v měsíci březnu bude rozhodnuto o poskytnutí či neposkytnutí dotace. Totéž se týká ostatních žádostí podaných do Programu rozvoje venkova, o kterých více v bodu 4. Starosta navrhl přijetí následujícího usnesení: 2008/01/02 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o administraci žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

3 3. Projekt Probouzení Těchobuz II.etapa K dnešnímu dni jsou ukončeny projekční práce na projektu Probouzení Těchobuze II.etapa, který řeší rekonstrukci bývalého vepřína na víceúčelový sál s příslušenstvím a zázemím, dva byty 2+1 kotelnu se skladem paliva. Projekční práce jsou podpořeny ze 70% z grantového programu Fondu Vysočiny Nevyužívané památky. Vzhledem ke zpoždění projekčních prací bylo zadáno vypracování celé Studie využití památkově chráněného objektu s výjimkou marketingové strategie firmě INTEGRA Pelhřimov. Starosta navrhl uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne , se kterým se zastupitelé seznámili. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato toto usnesení: 2008/01/03 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne s firmou INTEGRA Pelhřimov Vypracování marketingové strategie, která je nedílnou součástí Studie využití památkového objektu vypracoval na základě objednávky Ing. Petr Hienl za cenu ,- Kč. Starosta navrhl následující usnesení: 2008/01/04 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje objednávku Marketingové strategie k projektu Probouzení Těchobuze II. etapa od Ing. Petra Hienla K podání je připravena žádost o 85% grant z Finančních mechanizmů EHP/Norska, kdy celkový rozpočet projektu je ,-. Starosta navrhl připravenou žádost podat. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato toto usnesení: 2008/01/05 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje podání žádosti o grant z FM EHP/Norska na realizaci projektu Probouzení Těchobuze II.etapa 4. Ostatní plánované projekty v roce 2008 Starosta seznámil zastupitele s projekty ukončenými v roce 2007, které jsou uvedené v následující tabulce. Starosta navrhl přijetí následujícího usnesení: 2008/01/06 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o projektech realizovaných v roce 2007

4 Dále seznámil zastupitele se seznamem projektů, o jejichž realizace je možno letos uvažovat. Tyto projekty jsou uvedeny v tabulce níže. V tabulce nejsou zahrnuty projekty vodovodu a kanalizace, které byly podrobně projednány v bodě 2. tohoto zápisu. Starosta navrhl realizovat projekty dle výše uvedené tabulky a to tak, že budou realizovány projekty, u kterých je schváleno přidělení dotace, o realizaci ostatních projektů bude rozhodnuto po rozhodnutí o přidělení dotací. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato toto usnesení: 2008/01/07 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje realizaci projektů v roce 2008 dle tabulky 5. Rozpočet obce Těchobuz na rok 2008 Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu Obce Těchobuz na rok 2008, který připravil finanční výbor. Rozpočet byl připraven v celkové výši ,- Kč a v souladu s platnými právními předpisy byl 15 dnů zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Těchobuz. K návrhu rozpočtu nebyly doručeny žádné připomínky. Starosta navrhl předložený rozpočet schválit. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Bylo přijato toto usnesení: 2008/01/08 Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje rozpočet obce Těchobuz na rok Pomístní názvosloví v KÚ Těchobuz Zastupitelé se seznámili s žádostí firmy AGEO Brno o odsouhlasení pomístních názvů v KÚ Těchobuz pro potřeby připravované digitální katastrální mapy. V zaslaném návrhu jsou uvedeny pomístní názvy dle stávající mapy KN, dále dle základní mapy 1:10000 a dle přezkoumání geografického názvosloví provedeného Zeměměřičským úřadem v roce Zastupitelé zaslané podklady prostudovali a navrhli neužívané názvy zrušit, chybné opravit a pověřili starostu podpisem seznamu po provedených úpravách. Bylo přijato následující usnesení: 2008/01/09 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje návrh pomístního názvosloví v KÚ Těchobuz a pověřuje starostu jeho podpisem 7. Pracovní místa v rámci hospodářské činnosti obce Těchobuz V rámci hospodářské činnosti Obce Těchobuz jsou v současné době zřízena celkem dvě pracovní místa, a to na plné úvazky na pracovní pozici provozář a pracovník obchodního

5 provozu. Díky tomu jsou plněny podmínky dané Rozhodnutím o podpoře. V současné době se nikdo plně nevěnuje přípravě expozic v galerii, propagaci ubytování a IC atd. Nezbytné aktivity jsou vykonávány v rámci funkce starosty. Starosta navrhl zřízení pracovního místa na pozici výstavář a propagační referent na 0,5 úvazku. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 2008/01/10 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zřízení pracovního místa na 0,5 úvazku na pracovní pozici výstavář a propagační referent 8. Propagace obce na zvukovém panelu Firma Daruma Plzeň nabídla Obci Těchobuz její propagaci na zvukovém informačním panelu ve Školní ulici v Pelhřimově. Propagace spočívá v umístění cedulky 240x100 mm, zvukové pozvánky ve třech jazykových mutacích v délce 70 sekund, která bude přehrána po zadání příslušné pozice a průběžně přehrávané zvukové upoutávky v délce 5 sekund. Cena prezentace včetně její výroby činí ,- Kč bez DPH za jeden rok, s návrhem trvání smlouvy 3 roky. Starosta navrhl smlouvu o prezentaci obce na zvukovém informačním panelu uzavřít. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 2008/01/11 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o prezentaci Obce Těchobuz na zvukovém informačním panelu ve Školní ulici v Pelhřimově 9. Příspěvek na hospodářskou činnost Starosta navrhl poskytnutí příspěvku na hospodářskou činnost Obce Těchobuz ve výši ,- Kč s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně, dle potřeby. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 2008/01/12 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku na hospodářskou činnost Obce Těchobuz ve výši ,- Kč

6 10. Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě Společností Comett Plus Tábor byl doručen návrh dodatku Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok Jedná se o příspěvek na ztrátu středečních dopoledních a nedělních spojů, který na rok 2008 činí ,- Kč. Starosta navrhl schválit uzavření tohoto dodatku. Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 2008/01/13 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2008 se společností Comett Plus Tábor. 11. Účetní závěrka a inventury k Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou za rok Obec Těchobuz v roce 2007 hospodařila s rozpočtovými příjmy ve výši ,- Kč, z čehož daňové příjmy činily ,- Kč, nedaňové příjmy ,- a přijaté dotace ,- Kč. Z úvěru čerpaného v roce 2006 ve výši 6 mil.kč bylo v roce 2007 splaceno ,- Kč. Rozpočtové výdaje byly ,- Kč. Rozdíl ve výši ,- Kč je rozpočtový přebytek. Starosta přednesl návrh usnesení následujícího znění: 2008/01/14 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí účetní závěrku za rok 2007 Dále se zastupitelstvo seznámilo se závěry inventarizace provedené k Inventurní komise provedla inventuru veškerého majetku Obce Těchobuz, zkontrolovala zařazení nově pořízeného majetku. Inventurní komise nezjistila žádné rozdíly mezi skutečností a evidencí. Starosta přednesl návrh usnesení následujícího znění: 2008/01/15 Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí závěry provedených inventarizací k Příspěvek při narození dítěte Pan Ludvík Kadlec navrhl poskytnutí příspěvku při narození Lukáše Hurbana ml. Ve výši ,- Kč. Vzhledem k tomu, že rodiče dítěte dle znalostí zastupitelů v obci trvale žijí a není jim známa žádná skutečnost, která by naznačovala spekulativní přestěhování, hlasovali pro

7 návrh 4 zastupitelé, proti 0, zdrželo se 0. Zastupitelstvo obce Těchobuz přijalo následující usnesení: 2008/01/16 Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku k narození Lukáše Hurbana ve výši ,- Kč 13. Diskuse Žádné příspěvky do diskuse nebyly. 14. Souhrn usnesení Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení: 2008/01/01.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje podání žádosti o zařazení akce Vodovod Těchobuz do Seznamu akcí Programu MZe , podprogram výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů 2008/01/02. Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o administraci žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 2008/01/03. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne s firmou INTEGRA Pelhřimov 2008/01/04. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje objednávku Marketingové strategie k projektu Probouzení Těchobuze II. etapa od Ing. Petra Hienla 2008/01/05. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje podání žádosti o grant z FM EHP/Norska na realizaci projektu Probouzení Těchobuze II.etapa 2008/01/06. Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí informace o projektech realizovaných v roce /01/07. Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje realizaci projektů v roce 2008 dle tabulky 2008/01/08. Zastupitelstvo obce Těchobuz schvaluje rozpočet obce Těchobuz na rok /01/09. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje návrh pomístního názvosloví v KÚ Těchobuz a pověřuje starostu jeho podpisem 2008/01/10.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje zřízení pracovního místa na 0,5 úvazku na pracovní pozici výstavář a propagační referent 2008/01/11.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření smlouvy o prezentaci Obce Těchobuz na zvukovém informačním panelu ve Školní ulici v Pelhřimově 2008/01/12.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku na hospodářskou činnost Obce Těchobuz ve výši ,- Kč

8 2008/01/13.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2008 se společností Comett Plus Tábor. 2008/01/14.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí účetní závěrku za rok /01/15.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz bere na vědomí závěry provedených inventarizací k /01/16.. Zastupitelstvo Obce Těchobuz schvaluje poskytnutí příspěvku k narození Lukáše Hurbana ve výši ,- Kč 15. Závěr Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ve ukončil. Ing. Pavel Hájek (starosta), Ludvík Kadlec (místostarosta) Ověřovatelé zápisu: Marcela Faktorová Stanislav Mrázek V Těchobuzi dne zapsal Ing. Pavel Hájek

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více