Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ..."

Transkript

1 zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok Návštěva divadla... Na slovíčko... Advent v dubských školách... Lví očko... Svěcení adventních věnců... Betlémské světlo v Dubí... Ohlédnutí za adventními koncerty... Blahopřání... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

2 leden 2014 SLOVO STAROSTY 2 Vážení spoluobčané, rok 2013 je nenávratně pryč a já mám příležitost Vás poprvé v novém roce 2014 opět oslovit na stránkách Dubského zpravodaje. Srdečně Vás všechny zdravím a přeji všem do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a úspěchů v soukromém i profesním životě. Samozřejmě k tomu přeji i kus toho pověstného štěstíčka, bez kterého by to vše správně nefungovalo. Rok 2014 bude pro město Dubí ve znamení dvou kulatých výročí. V tomto roce si připomeneme 520. výročí první zmínky o dnešním městě Dubí, tehdy ještě neexistovalo jako město, a ta se váže k 24. září roku 1494, kdy se objevila v listině Pavla ze Sulejovic, v níž potvrzuje se svými příbuznými vrácení dluhu Stefanu Alnpeckovi, na něhož převádí hutě a mlýny pod Dubím. Tím druhým je 150. výročí založení porcelánky, dnešní Český porcelán a. s. V roce 1864 zřídil podnikatel Anton Tschinkel manufakturu na výrobu majoliky, kterou po necelých deseti letech přestavěl na továrnu, v níž se vyráběl porcelán a svými prvními výrobky se také dokázal pochlubit v roce 1873 na Světové výstavě ve Vídni. Obě tato výročí si připomeneme u příležitosti Dubských slavností v měsíci srpnu. Také nežijeme ve vzduchoprázdnu, ale v prostředí, kterému říkáme společnost. V posledním období je však mnoho našich obyvatel rozladěno obecnou společenskou situací, politickými hádanicemi a tuto rozladěnost ještě umocňuje vysoká míra nezaměstnanosti, nízké výdělky zde na severu a nízká úroveň pocitu bezpečí ve svém bydlišti. Proto bych rád popřál nám všem, abychom dostali konečně méně žvanivý a více pracovitý parlament a také stabilní vládu, která nebude padat kvůli milostným avantýrám svého předsedy a na kterou budeme moci být hrdí. Když nám toto nový rok přinese, určitě bude lépe pro nás všechny. Čekají nás opět další volby, a sice do Evropského parlamentu a volby do obecních zastupitelstev. Ty evropské se mohou zdát pro našince vzdálené, ale opak je pravdou, vždyť zde se za malého zájmu našich občanů rozhodují velice důležité věci pro celou naši společnost a je třeba říci, že některá rozhodnutí jsou opravdu zajímavá. Volby komunální jsou nám bližší a rozhodnou o tom, jaké bude vedení obce a jaká bude politika rozvoje území, ve kterém občané přímo žijí. Proto, až přijde ten čas voleb, přijďte k volbám a rozhodněte svým hlasem i o svém životě. A nezbývá než si přát, aby to rozhodnutí bylo dobré a dalo té evropské a místní politice správný směr. O tom, co se událo jako nejdůležitější v roce 2013, jsem informoval v prosincovém vydání Zpravodaje a popravdě řečeno v měsíci prosinci se toho v politickém životě našeho města moc neudálo Nejdůležitější událostí bylo zajisté zasedání Zastupitelstva města Dubí, které proběhlo dne 11. prosince. Zde byl schválen rozpočet našeho města pro rok 2014 a byl schválen jako mírně schodkový se schodkem ve výši 4,98 mil. korun. Jsem však přesvědčen, že ve skutečnosti schodkový nebude, protože všechny akce města řádně soutěžíme a skutečnost je taková, že u některých akcí dokážeme proti projektovému rozpočtu akci uskutečnit i o 40% levněji. Tím v plánovaném rozpočtu schodek zmizí a na konci roku se dá předpokládat, že hospodaření města bude minimálně vyrovnané, a to je náš cíl. Rozpočet připravila na základě podkladů vedoucích jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí vedoucí finančního odboru paní Ing. Beránková. Rozpočet je zpracován velmi přehledně a srozumitelně a je volně přístupný na webových stránkách města Dubí Také zde musím zmínit skutečnost, že poprvé za sedm let mého působení ve funkci starosty byl rozpočet schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů, a to je v našich zeměpisných šířkách věc nepříliš obvyklá. Pokud se podíváme do mnoha sousedních obcí, tak jednání zastupitelstev dokáží být velice dobrodružná a je faktem, že naše město si před lety užilo také mnoho legrace a i ta rána konečně padla. Ale to je již snad minulostí a přejme si, aby se takové věci již neděly. Na tomto zasedání zastupitelstva bylo také schváleno podání žádosti o financování další etapy projektu Regenerace panelového sídliště Horní Dubí do programu podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z tohoto programu je možné získat dotaci ve výši 70% plánované částky. Bylo také schváleno podání přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině, ve které jsme se již jednou ucházeli o titul, a v roce 2009 jsme v naší kategorii obcí 5 10 tisíc obyvatel skončili na třetím místě a získali jsme finanční odměnu 250 tisíc korun. Pokud mohu hodnotit celkově práci Zastupitelstva města Dubí v roce 2013, tak snad bez přehánění mohu říci, že byla na dobré úrovni. Jako nejdůležitější hodnotím fakt, že se zde nepolitikaří, problémy se řeší otevřeně a věcně, bez ohledu na politickou příslušnost. Pokud máme na některé věci různé názory, tak se vždy o problému diskutuje ve snaze nalézt rozumné řešení, a to je to nejdůležitější. Za práci v roce 2013 děkuji všem zastupitelům města Dubí a nezbývá než popřát, abychom nadále pracovali ku prospěchu našeho města a k novým volbám došli v klidu a maximální možné shodě. Jak jsem uvedl, že v politickém životě města se toho moc v prosinci neudálo, tak v kulturním životě to žilo čile. Předvánoční čas byl pro mne příležitostí mnohých setkání, a to především s Vámi, občany našeho města. Byly to jednak tradiční adventní koncerty, ale rovněž setkání s dubskými ženami v Klubu žen, který se schází v Domečku u potoka, stejně tak setkání se ženami v Klubu seniorů, který má své zázemí v budově Městského kulturního zařízení, tradiční byla rovněž má návštěva v obou budovách domova důchodců. Rovněž jsem se setkal na předvánočním posezení s obyvateli Domu s pečovatelskou službou. Závěrem tohoto předvánočního období byla, v našem městě již rovněž tradiční, štědrovečerní bohoslužba, kterou v našem kostele sloužil pan farář Patrik Maturkanič. Dne 29. listopadu jsem měl možnost po více než třech letech se znovu setkat s panem Hieronymem Clary-Aldringenem, který k nám opět přijel na návštěvu. Podařilo se také navázat kontakt s farností kostela Santa Maria del Orto v Benátkách, o což jsme delší dobu usilovali, protože náš kostel je věrnou kopií tohoto benátského chrámu. Společně s panem farářem Patrikem Maturkaničem a panem biskupem Janem Baxantem jsme pozvali Otce Milana, který je představitelem tamní farnosti, na Dubské slavnosti a rádi bychom mu představili naše město, ale především kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. I o tom jsme hovořili s panem Clary Aldringenem a ten rád slíbil podporu tohoto přátelství, protože část jeho rodiny v Benátkách žije. Jsem také často dotazován, jak se vyvíjí situace okolo dubské pošty. Zatím nemám žádné nové informace a pokračují jednání s regionální manažerkou České pošty s. p. paní Ing. Krepindlovou ve věci zřízení jedné centrální pošty pro město Dubí. Stále platí, že místem, o němž Česká pošta s. p. stále jedná, je stávající objekt Čtyřlístek. Jakmile budu mít k dispozici nové konkrétní informace, předám Vám je prostřednictvím Dubského zpravodaje. Pokud se podíváme z okna ven, tak nám ani nepřipadne, že je leden. Zima je k nám zatím vlídná, dosud jsme nezažili žádnou sněhovou kalamitu, což pro město znamená výraznou úsporu finančních prostředků, které bychom museli vynaložit na údržbu komunikací a chodníků. Nelze však pravděpodobně počítat s tím, že po této mírné, až netypické zimě přejdeme rovnou do jarních měsíců. Proto bych Vás rád, vážení občané, jako ostatně každý rok, poprosil o případnou pomoc s úklidem sněhu před Vašimi nemovitostmi. Je to sice povinností města, ale v případě delšího sněžení nelze udržet schůdné všechny chodníky ve stejném okamžiku. Za takovou případnou pomoc bych Vám rád již nyní poděkoval. Jako každý rok i letos proběhne zhodnocení roku uplynulého. Proto bych Vás rád pozval na tradiční setkání, kde bude právě skončený rok zhodnocen. Setkání s názvem Bilance 2013 se uskuteční ve středu dne 12. února od 17:00 hodin ve společenském sále Tereziných lázní. Určitě se zde dozvíte mnoho zajímavého z činnosti Městského úřadu Dubí i ze života našeho města v roce Na závěr svého prvního letošního slova přeji všem svým spoluobčanům ještě jednou vše nejlepší v novém roce 2014, pevné zdraví a samozřejmě i kousek toho nezbytného životního štěstí. Ať se každému podaří splnit jeho předsevzetí a ať je rok 2014 pro každého rokem dobrým. Za měsíc se těším zase na shledanou. Ing. Petr Pípal, starosta

3 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA RM na své schůzi dne 26. listopadu mj. projednala: Usnesení č. 1191/65/2013: RM po projednání: 1/ stanovuje termíny a dobu konání svatebních obřadů pro rok 2014 dle předloženého návrhu; 2/ určuje obřadní síň Městského úřadu Dubí jako úředně stanovené místo ke konání svatebních obřadů. (Termíny svatebních dnů najdete na str. 11 pozn. red.) Usnesení č. 1192/65/2013: RM po projednání schvaluje dle par. 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotku SDH Dubí nasazenou v průběhu povodně v červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši Kč ,00 a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace. Usnesení č. 1193/65/2013: RM po projednání: 1/ bere na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti Pampelišky, o. p. s. na území města Dubí; 2/ doporučuje ZM uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou Dubí 3 na rok 2014 mezi městem Dubí a Pampeliškou, o. p. s., Velké Březno. (ZM na svém jednání dne ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014 s tímto doporučením RM souhlasilo pozn. red.) RM na své schůzi dne 17. prosince mj. projednala: Usnesení č. 1206/66/2013: RM po projednání souhlasí se zveřejněním pronájmu nebytového prostoru veřejné jídelny v objektu Střední č. p. 120, Dubí. Usnesení č. 1207/66/2013: RM po projednání bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zhotovitele akce "Výměna plynového kotle v budově tenisového areálu ve Sportovní ulici v Dubí 2, kterým se stala firma Megawatt s. r. o., Dubí 3. Usnesení č. 1208/66/2013: RM po projednání souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 5/2008 o zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění pro rekonstrukci sítě veřejného osvětlení v lokalitě Údolí, Dubí, a tím vstoupit v přímé jednání se společností Marius Pedersen, a. s. Usnesení č. 1209/66/2013: RM po zveřejnění a projednání: 1/ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností EP Renewables a. s. za účelem zřízení překladiště nadměrných konstrukčních částí větrných elektráren na po- zemku p. č. 349/4 o výměře m 2 za cenu Kč 100,00/m 2 /rok, p. p.č. 349/5 o výměře 1 639m 2 za cenu Kč 100,00/m 2 /rok, p.p.č. 1167/1 o výměře 987m 2 za cenu Kč 10,00/m 2 /rok, části p.p.č. 376/18 o výměře 3603m 2 za cenu Kč 10,00/m 2 /rok a p.p.č.376/13 o výměře 59m 2 za cenu Kč 10,00/m 2 /rok vše v k. ú. Cínovec na dobu určitou od do ; 2/ souhlasí se zpevněním nezpevněných ploch, které budou následně uvedeny do původního stavu; 3/ souhlasí s vjezdem přes zbývající část parcely č. 394/4, která je dopravně napojena na stávající komunikaci. Usnesení č.1215/66/2013: RM po projednání schvaluje SM 02/2013 Směrnice Provozní dokumentace informačního systému veřejné správy (ISVS) Usnesení č. 1216/66/2013: RM po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 46/2013 ve výši Kč ,00 Neinvestiční dotace na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Usnesení č. 1220/66/2013: RM po projednání schvaluje Cíle kvality na rok 2014 ISO dle předloženého návrhu. (šl) Jako každoročně byl i v roce 2013 na programu prosincového zasedání Zastupitelstva města Dubí rozpočet na následující kalendářní rok. Rozpočet na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Dubí dne usnesením č. 442/21/2013. Podklady pro rozpočet předkládali vedoucí odborů městského úřadu, ředitelé škol a mateřských škol, vedoucí městského kulturního zařízení a velitel městské policie tak, aby byla finančně zabezpečena jak činnost všech orgánů a organizací ve městě, tak i jeho údržba a rozvoj. Rozpočet byl pro rok 2014 schválen jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 101,17 mil. Kč, výdaji ve výši 106,15 mil. Kč a schodkem ve výši 4,98 mil. Kč. Předpokládané příjmy města se oproti roku 2013 zvýšily, a proto město naplánovalo více výdajů v investicích a opravách. Rozpočet města tak, jak byl schválen, není žádné dogma, v průběhu roku bude provedena řada změn směřujících ke zpřesnění rozpočtovaných částek, nebo k rozšíření rozpočtu o další akce v případě, že se podaří získat zajímavé dotační prostředky. Na webových stránkách města je rozpočet města na rok 2014 zveřejněn v podrobném položkovém členění. Ing. Markéta Beránková, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubí SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Odstrojené vánoční stromky mohou občané města Dubí stejně jako v loňském roce do 15. ledna odkládat vedle nádob na směsný komunální odpad, odkud budou následně sváženy. Daniela Herinková, technický odbor MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ Střední 154, Dubí Telefon + Fax: , Tel.: Městská policie Dubí na konci roku umístila několik fotopastí do zahrádkářských kolonií, kde slouží k hlídání osob, které se kolem zahrádek pohybují a páchají zde majetkovou trestnou činnost. Pěší hlídky městské policie ve dnech, kdy jsou zahrádky opuštěné a jejich majitelé se na nich zdržují jen zřídka, provádí častý dohled na zahrádkách, ale i přesto se stává, že se zahradní chaty stanou terčem zlodějů. Proto se jako účinný nástroj zabezpečení zahrádkářských kolonií staly fotopasti, které zaznamenají veškerý pohyb a fotografie posílají na stálou službu městské policie. Ta podle fotografie na místo vyšle hlídku strážníků. Od doby, kdy se fotopasti začaly používat, se počet vykradených zahradních objektů snížil na minimum. Na druhé straně při podzimní instalaci fotopastí v zahrádkářské kolonii byli zaznamenáni majitelé zahrádek, jak zahradní odpad a již nepotřebné věci ze zahrad odvážejí do lesního porostu za ploty. Takto bylo zaznamenáno pět osob. Všemi případy se bude zabývat komise pro projednávání přestupků. Zahrádkářům ve správním řízení hrozí vysoké pokuty a uhrazení nákladů na odstranění skládky. Operátor kamerového systému spatřil muže v ulici Tovární, jak na dvoukoláku veze okap směrem do Novosedlic. Strážníci muže zkontrolovali u bývalého Řempa. Ten uvedl, že okap našel ve Mstišově. Na výzvu strážníků odvezl okap na služebnu městské policie, kde byl uložen. Muž je podezřelý, že se dopustil přestupku proti majetku, protože nalezenou věc neodevzdal, ale podle svého vyjádření chtěl zpeněžit ve sběrně. Strážníci v současné době takto řeší všechny sběrače kovů. Od tohoto opatření se snížil počet drobných krádeží kovových předmětů zejména ze zahrad. Operátor kamerového systému spatřil ženu, která má udělený zákaz pobytu na území města Dubí komisí pro projednávání přestupků, jak u pensionu Bolero nastupuje do vozidla Taxi. Přivolaná hlídka městské policie ženu zadržela a předala Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Muž z Dubí oznámil, že do prodejny tabáku v Bystřici přišel muž a z prodejny odcizil větší množství stíracích losů a z prodejny utekl. Oznamovatel muže velice dobře popsal. Strážníci na místo přivolali Policii ČR, jelikož se jednalo o podezření za spáchání trestného činu. Jeden strážník z hlídky zůstal na místě a dle zákona zajišťoval místo trestného činu a druhý strážník jel hledat pachatele trestného činu. V Pozorce byl strážníkem zadržen muž, který přesně odpovídal popisu hledaného. Muž se k činu přiznal, část odcizených stíracích losů měl stále u sebe, následně byl předán Policii ČR. Muž z Dubí oznámil, že na Sídlišti Družba leží muž a nehýbe se. Na místě byl nalezen 48 letý muž bez známek života. Strážníci se pokoušeli obnovit základní životní funkce, což se jim za pomoci defibrilátoru povedlo. Na místo přiletěl vrtulník záchranné služby. Strážníci prováděli nepřímou srdeční masáž zhruba po dobu jedné hodiny, a to do doby, kdy byl muž schopen převozu. Silně podchlazený muž byl vrtulníkem převezen do Motolské nemocnice v Praze v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Žena z Dubí oznámila, že její manžel uklouzl na střeše rodinného domu a při pádu ze střechy se zachytil okapu. Strážníci na místo přijeli jen několik minut po oznámení. Muž visel na střeše zachycen za okap. Strážníci v daném případě musí požádat o spolupráci hasičský záchranný sbor, protože nejsou vybaveni na záchranné práce tohoto typu. Protože hrozilo, že se ještě do příjezdu hasičů muž ze střechy zřítí, vylezli strážníci na zmrzlou střechu a opatrně muže vytáhli do bezpečí. Celá věc se obešla bez zranění. Tomáš Pykal, velitel MP Dubí Poděkování strážníkům Městské policie v Dubí Děkuji touto cestou strážníkům Městské policie Dubí, jmenovitě p. Liboru Maříkovi a p. Lukáši Názlerovi za pomoc, kterou mi poskytli, po pádu ze střechy rodinného domu v ulici Bystřická, dne 13. prosince v dopoledních hodinách. Jejich zásah byl rychlý a profesionální. Nebýt jejich včasného příjezdu, byl můj život ohrožen. Ondřej Pokorný, Dubí 3

4 leden 2014 V DUBÍ SE ŠKOLÍ PRACOVNÍCI PEČUJÍCÍ O SENIORY V září r se v Ústeckém kraji rozběhl projekt financovaný Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách za účelem zlepšení kvality života seniorů. Příjemcem dotace je Mgr. Jitka Suchá, vzdělávací organizace akreditovaná MPSV. Samotná vzdělávací organizace funguje od roku 2011, ale její lektoři mají dlouholeté zkušenosti s vedením kurzů pro jiné subjekty a hlavně jsou z praxe. NÁVŠTĚVA DIVADLA V PRAZE Jako každý rok na podzim, tak i v loňském roce se uskutečnil zájezd na divadelní představení do Prahy. Vždy se snažíme vybrat takové představení, které přinese divákovi zábavu, ale zároveň je obsazeno i známými a oblíbenými herci. Vždyť jejich výkony na jevišti jsou stálou zárukou spokojenosti diváka. Vy, kteří jste pravidelnými návštěvníky, si jistě vzpomenete na Lásky paní Katty s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, či na představení hry Na ústupu s vynikajícími hereckými výkony Ivy Janžurové a Františka Němce. Stejně tak by bylo možno vzpomenout i na další představení, která jsme zhlédli na jiných pražských scénách. Ne jinak tomu bylo na sklonku loňského roku, kdy jsme navštívili pražský Činoherní klub: pozvali jsme Vás na představení hry Léda z pera výrazného chorvatského dramatika Miroslava Krleži. Třebaže hra nese poněkud netypický a snad i určitým tajemnem zahalený název, tak se jednalo v nadlehčeném podání o manželsko- -nemanželskou povídku o touze, která nás bolestně a komplikovaně po celý život neopouští. V režii Ladislava Smočka na jevišti excelovali Petr Do projektu jsou zapojena čtyři zařízení Ústeckého kraje pečující o seniory: Městská správa sociálních služeb Kadaň, Penzion Pod břízami Chomutov, Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí a Městská správa sociálních služeb Vejprty. V rámci projektu bude realizováno 20 kurzů pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, zejména se zaměřením na péči o seniory a osoby trpící různými formami demence (nejčastěji Alzheimerovou chorobou). Mělo by být proškoleno nejméně 100 osob, některé osoby budou proškoleny vícekrát (absolvují více kurzů). Nárožný, Ondřej Vetchý, Nella Boudová a Mojmír Maděrič. Všichni byli po právu odměněni velkým potleskem a my jsme se vraceli do Dubí s dobrou náladou a s pocitem nepromarněného večera. Jelikož představení v pražských divadlech jsou vesměs vyprodána, tak vstupenky se musí zakupovat s velkým časovým předstihem a stejně tak se musí zaplatit, a to plná cena vstupenky; divadla dnes vesměs neposkytují žádné slevy na vstupném, přičemž to nejnižší se pohybuje kolem Kč 300,00. A to je zřejmě důvod, proč se poslední zájezdy na divadelní představení nesetkávají s takovým zájmem z řad našich občanů, jak tomu bylo ještě řekněme před třemi lety. Je pro nás velice složité vstupenky nabízet třeba několik dní před představením cizím účastníkům, protože jsou prioritně určeny našim občanům. Město hradí cestu pohodlným autobusem do Prahy a zpět, samozřejmostí je, že autobus zvláště v nočních hodinách zajíždí do všech jeho částí, aby nikdo nemohl argumentovat výtkou, že by se představení rád účastnil, ale nemá možnost se dostat kupř. z Dubí do Bystřice; ovšem hradit zároveň i vstupenky nebo na ně nějakou částkou přispívat není v našich finančních možnostech. První dva kurzy již byly realizovány pro Městskou správu sociálních služeb Vejprty během měsíce října loňského roku, v měsíci listopadu proběhl první kurz pro pracovníky Domova seniorů Rezidence Tereza v Dubí. Další kurzy pak probíhaly během listopadu r Projekt je plánován také na celý rok 2014 a leden a únor roku 2015, kdy se uskuteční dalších 15 kurzů. Všechny kurzy jsou akreditovány MPSV a jejich absolvování se tedy započítává do každoročního povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v délce 24 hodin a bude pro pracovníky poskytováno zdarma. Kurzy by měly přispět k udržení a zlepšení kvality poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji a také znamenají pro organizace určitou úsporu finančních prostředků. Mgr. Jitka Suchá V dalším roce právě z výše nastíněného důvodu budeme muset zvážit zájezdy do pražských divadel. Abychom měli tento argument podložený, provedeme prostřednictvím Dubského zpravodaje anketu mezi Vámi, abychom zjistili, zda máte zájem o představení v některém z pražských divadel a kde je základ Vašeho klesajícího zájmu o návštěvu divadla. Oceníme Vaše názory i případné náměty. Třebaže dubští senioři mají nadále možnost využívat oblíbené a výrazné slevy na Senior pas v Krušnohorském divadle a Domě kultury v Teplicích, kde se rovněž zájezdová představení pražských divadel konají, jsme přesvědčeni, že atmosféra pražského divadla je nenahraditelná. Anna Gürtlerová, MKZ SPOLUPRÁCI NA AKCI ZEBRA S DĚTMI VE ŠKOLE 4 Dům dětí a mládeže v Teplicích pořádal dne 12. prosince soutěž a hru Zebra s dětmi ve škole. Tato soutěž byla připravena pro žáky 3. ročníků základních škol v programu prevence dopravy a nehod, prevence úrazů a první pomoci. Soutěž byla složena ze školního a městského kola. Školní kolo soutěže vypracovali žáci společně s učitelem a nejlepší tři žáci z třetích ročníků se účastnili městského kola soutěže. Městské kolo se skládalo z kvízů, otázek a úkolů, které žáci v daném časovém limitu řešili. Hodnoceni byli odbornou porotou. Porota pracovala ve složení: pan Vít Maťha zástupce velitele Městské policie Dubí, pan Ota Rössler, strážník Městské policie Dubí, paní MUDr. Alice Sýkorová, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pan Miroslav Šimek a pan Bc. Andreas Werner strážníci Městské policie Teplice. Žáci si formou této soutěže nejen posílili vědomosti o dopravní výchově, možných rizicích a mimořádných událostech, ale také ukázali své dosavadní znalosti. V této soutěži byli velice úspěšní. Soutěž Zebra s dětmi ve škole byla žáky i učiteli velice kladně hodnocena. Zúčastnilo se celkem 9 základních škol města Teplice, města Dubí, Bystřan, Novosedlic a Proboštova. Celkem se soutěže zúčastnilo 27 žáků. Velice děkuji za výbornou spolupráci všem partnerům této akce a velice děkuji za odměny, které soutěžícím dětem poskytli. Partneři akce Zebra s dětmi ve škole jsou: Městská policie Dubí, Městská policie Teplice, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Skupina ČEZ, Město Teplice, IV-nakladatelství. Velice Vám děkuji. Petra Filipová, organizátor akcí s preventivním programem estetické oddělení, DDM Teplice

5 NA SLOVÍČKO... Pan Milan Nový, občan našeho města, je významný letecký modelář a fotograf. Na počátku tohoto měsíce se dožil životního jubilea a při této příležitosti jsem ho požádal o krátký rozhovor. a lepidla UHU atd. A tak kvalita našich modelů vzrostla a staly se podstatně lehčími, a tím dosažené výsledky byly minimálně o třídu lepší. Doba i v modelářství pokročila tak daleko, že i na mých modelech jsou používány materiály známé i z F1 jako např uhlíkové materiály. a Karla Zicha, který se vždy těšil na moje fotografie z jeho koncertů. Pane Nový, zavzpomínejte na Vaše začátky v leteckém modelářství? V roce 1952 jsme se ve škole v Běhánkách dozveděli o činnosti Aeroklubu v Sovově ulici v Teplicích, který tehdy vedl učitel a zároveň mistr sportu Oldřich Procházka. Přihlásil jsem se ze třídy se svým spolužákem Herbertem Müllerem a začali jsme tramvají dojíždět do modelářské dílny v Trnovanech. Tady jsme začali stavět první volné modely větroňů Sova, Šohaj a následně soutěžní modely kategorie A2, modely s gumovým pohonem a upoutané motorové modely. Vznikem Svazarmu jsme byli přeřazeni dle výkonnostních stupňů A, B, C, a tak jsme se mohli zúčastnit modelářských soutěží Svazarmu, který nám zajistil lepší materíální podmínky. Jak jste v těchto dobách řešili materiálové zajištění? V tehdejších mých začátcích nebyl mimo dřevěných lišt, lepidla Kasein, bambusu a pediku či potahového papíru Kablo žádný jiny výběr. Až v polovině šedesátých let se k nám začaly dovážet profesionální modelářské materiály jako např. balsa, potahový papír Modelspan Jakých úspěchů v leteckém modelářství si ceníte nejvíce? Mými největšími úspěchy jsou 7 x tituly Mistra České republiky v kategorii F1B modely poháněné gumou, a to počínaje rokem 1955 až do současnosti. Ale hlavně si cením několika vítězství a umístění na předních místech světového poháru a dvojnásobného titulu Mistra Evropy 2008 z Bulharska a 2010 z Turecka a několika předních umístění z Mistrovství světa z USA, Ukrajiny, Chorvatska, Argentiny a z Mistrovství světa 2013 ve Francii, druhé místo v Poháru národů (za týmem USA) při účasti 43 zemí světa. Mnozí, a to nejen v našem městě Vás znají jako významného fotografa. Nač jste se v této oblasti nejčastěji zaměřoval? V oblasti výtvarné fotografie to byla témata jako např. akty, krajiny a veškerá reportážní témata včetně pop, rock a dalších hudebních žánrů. Vím, že v roli fotografa jste měl možnost se setkávat rovněž s populárními zpěváky. Podělte se s našimi čtenáři vzpomínku na někoho z nich Chtěl bych vzpomenout výborného jazzmana a mého kamarada mimo jiné i dobrého modeláře Jana Spáleného z Pyšel, s kterým se setkávám i v současnosti na letišti. Dále na Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, skupinu Olympic, Fešáci, Spiritual Kvintet Dodnes je významná fotografická skupina TOTAL, u jejíhož vzniku v Teplicích jste stál. Kdy byla založena, setkáváte se dosud? Připravujete nějakou výstavu, kde by bylo možno zhlédnout některé z fotografií? Skupina fotografů TOTAL vznikla kolem roku 1969 odtržením od fotokroužku Bonex a pokračovali jsme obesíláním fotosoutěží a fotosalonů po celém světě do roku V této době skupina působila v našem městě pod někdejším Kulturním a společenským střediskem. Členové skupiny stále působí a každý čtvrtek se pravidelně po čtyřiačtyřicetiletém přátelství setkávají po teplických hospůdkách. Poslední vernisáž s názvem Ještě nejsme do šrotu se konala v únoru 2013 v jízdárně teplického muzea. Od Vašeho narození žijete v Dubí. Jaká jsou Vaše oblíbená místa v Dubí a jeho okolí pohledem Vás jako fotografa? Od mého dětství jsme koncem 40. let s kamarády běhávali po běhánských kameništích, na Kudrák (Husův vrch), pak samotné Dubí, Mstišov, Sedmihůrky, Vitiška nad Mikulovem, Komáří vížka, oblíbené místo u bývalého lyžařské skoku přes Milberk do Starých Běhánek a mnoho dalších. Dubí a jeho okolí mně poskytovalo a poskytuje mnoho krásných míst, která se objevovala na mých fotografiích Rád bych touto cestou popřál všem čtenářům Dubského zpravodaje vše nejlepší do nového roku. Za rozhovor s přáním všeho nejlepšího k narozeninám děkuje Jiří Šiller 5

6 leden 2014 ANDĚLSKÉ ODPOLEDNE S NADÍLKOU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V den, kdy chodí čerti, Mikuláši a andělé jsme v naší školní družině uspořádali andělské odpoledne, na které jsme se připravovali delší dobu. Děti si se svými vychovatelkami vyráběly andělská křídla a andělské čelenky. Ve čtvrtek jsme se oblékli do modrého a bílého oblečení, nasadili jsme si křídla a čelenky a družina byla plná andělů. Odpoledne jsme začali nadílkou plnou vitamínů. Poté následovala andělská diskotéka. Odpoledne se povedlo a všichni byli spokojeni. Vychovatelky ze školní družiny v Dubí 1 PEČENÍ CUKROVÍ V pátek před I. Adventní nedělí v odpoledních hodinách v mateřské škole Mstišov probíhala akce Rodiče s dětmi pečou a zdobí vánoční cukroví. Po příchodu do MŠ maminky, tatínkové a babičky obdrželi od paní kuchařky tácek s již upečeným lineckým cukrovím a dvěma válečky těsta na vanilkové rohlíčky a pracny, společně s dětmi slepovali linecké cukroví, tvořili vanilkové rohlíčky a plnili formičky na pracny. Připravené rohlíčky a pracny na plechu dávali paní kuchařce, která cukroví upekla. Děti si cukroví odnesly v ozdobených košíčcích, které si samy nazdobily. Během pečení děti zazpívaly vánoční koledy za doprovodu klavíru a celá akce se nesla v klidné a radostné vánoční atmosféře. Kolektiv učitelek MŠ Mstišov VÁNOČNÍ SBÍRKA ŠKOL PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA Rok se s rokem sešel a náš parlament opět vyhlásil předvánoční sbírku krmení a dalších potřebných věcí pro opuštěná zvířátka v útulku. Žáci se tohoto úkolu chopili svědomitě, pejskům a kočičkám, kteří nemají domovy, nosili nejen různé dobroty, ale i potřebné věci jako pelíšky, deky či hračky. Doufáme, že tyto dary potěší opuštěná zvířátka v předvánočním čase. Za pomoc děkujeme všem, kteří nějakým způsobem do sbírky přispěli. Za ZŠ Dubí 1 Hana Durneková 6 Již třetím rokem na naší škole v Dubí 2 proběhla sbírka darů pro Fousek o. s. Celý prosinec mohly děti pod vánoční stromeček v každé třídě nosit dobrůtky, ale i hračky a jiné potřebné věci pro kočičky, případně pro pejsky. Samozřejmě jsme si s dětmi povídaly o osudech opuštěných zvířátek, o lidech, kteří jim obětavě pomáhají. Také o zodpovědnosti, kterou přebíráme, když si nějaké zvířátko domů pořídíme. Velké poděkování patří ochotným rodičům, kteří tyto dárky zakoupili. Jsme rády, že dětem a jejich rodičům není osud opuštěných zvířátek lhostejný. A všem lidem pracujícím pro Fouska přejeme co nejvíce hodných a především zodpovědných lidí. Mgr. Anastázie Fialová

7 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ V pátek 29. listopadu jsme se společně s rodiči a dalšími příbuznými našich školáků sešli u nás ve škole na Slabikářové slavnosti. První třída se proměnila v divadelní sál a prvňáčkové předvedli divákům, co vše se dá naučit za pouhé tři měsíce. Recitovali básničky, zpívali písně, zahráli si v několika pohádkách a své vystoupení zakončili společným kamarádským tancem. Ve světlech blikajících kamer a fotoaparátů zažili pocity velkých hvězd a byli odměněni zaslouženým potleskem. Poté byli staršími žáky pasováni na čtenáře a dostali svůj Slabikář. Děkujeme rodičům za krásně strávené odpoledne a za spolupráci při video dokumentaci celé akce. Třídní učitelky 1.A Michaela Štarková a 1.B Monika Moulisová LVÍ OČKO Je zrak důležitý? Díky projektu LVÍ OČKO proběhlo v listopadu v našich mateřských a základních školách (první třídy + přípravná třída) screeningové vyšetření zraku dětí kamerou Plusoptix A09. Projekt Lví očko byl již v minulosti realizován Lions Clubem Plzeň Bohemia s velkým úspěchem, proto jsme jej chtěli realizovat také u nás. Toto vyšetření bezplatně provedla firma KN Optik Teplice, jmenovitě optometristka paní Kateřina Novotná. Vyšetření zraku dětí se zaměři- lo na hodnoty refrakce rakce obou očí, symetrii os a šilhavost. Odbor školství a sociálních věcí DROGÁM A NEVÁZANÉMU SEXUÁLNÍMU ŽIVOTU DOKÁŽEME ŘÍCI NE I tento rok proběhla na ZŠ Dubí 2 přednáška p. Pavla Pabiána na téma Prevence drogové závislosti, AIDS a dalších negativních jevů. Naši osmáci a deváťáci poslouchali s velkým zaujetím. Oslovila je adresnost celé přednášky, která byla postavena na příbězích konkrétních lidí, dětí přibližně stejného věku, které ve svém životě již stihly učinit fatální chyby. Vše doplňovala sugestivní počítačová prezentace a několik videí. Žáci uvítali i otevřenost přednášejícího, který jim přiblížil i své vlastní životní zážitky a zkušenosti z práce s takto postiženými lidmi. V diskusi děti potvrdily, že bohužel přes všechny snahy jsou drogy stále velmi dostupné. Celá přednáška byla velice emotivní a děti odcházely s pocitem, že důležitá rozhodnutí ve svém životě nemají uspěchat. Děkujeme přednášejícímu a doufáme, že se nám společnými silami podaří naše děti naučit, jak se mají v životě správně rozhodovat. Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2 PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ CHVÍLE Ve středu 11. prosince uspořádali žáci 2. stupně ZŠ Dubí 2, a to především šesťáci a sedmáci slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Tuto akci spojili s dobročinným jarmarkem svých výrobků. Děti se rozhodly část takto získaných peněz poslat organizaci Člověk v tísni na projekt Slepice pro Afriku a část dát Občanskému sdružení Fousek na dárky pro zvířátka. Děkujeme za skvělý zážitek paní učitelce Lence Kremlové, která vše zorganizovala a nacvičila s hudebním kroužkem krátký kulturní program. Poděkování patří i paní učitelce Velině Bláhové, která s dětmi nádherně vyzdobila školu, a paní učitelce Lence Minaříkové, která se se svými páťáky k celé akci připojila. Nejenom my rodiče, ale i ostatní návštěvníci jsme byli velice spokojeni. Děti zářily štěstím, že se jejich výrobky doopravdy líbí, a dospělí se v době adventu na chvilku zastavili a popovídali si u čaje a cukroví. Děkujeme a doufáme, že z tak vydařené akce se stane tradice. Za zúčastněné rodiče manželé Emmerovi, Marie Pospíšilová, Zlatuše Yassinová a rodina Veselých Název Vyšetřeno Hraniční hodnoty (doporučeno sledovat a řešit s očním lékařem) Astigmatismus mus refrakční velmi častá vada (způsobuje, že dopadající paprsky světla se špatně lámou, proto se zují dobře na sítnici a tím vzniká neostrý obraz krátko/dalekozrakost) nezobra- Hypermetropieetropie dalekozrakost (ostrý obraz se vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý špatná viditelnost na dálku i na blízko, únava očí a bolest hlavy) Amblyopie tupozrakost (snížení zrakové ostrosti vidění způsobené útlumem z nečinnosti oka) MŠ 168 dětí ZŠ 65 žáků Celkem

8 leden 2014 VÁNOCE V ZUBRNICÍCH I přes nepřízeň počasí jsme se vydali s dětmi na sobotní výlet za vánoční atmosférou do skanzenu v Zubrnicích. Hned u vchodu nás překvapil krásný betlém a nebyl poslední. V roubené patrové budově si děti mohly nazdobit perníčky, koupit bramboráčky, zelňáky, koláčky a ochutnat vánočky, které tam v kachlových kamnech pekly ženy v krojích. Prohlédli jsme si i spoustu nářadí, které používali naši předkové. U staré stodoly jsme zhlédli představení o betlémské hvězdě, které se nám moc líbilo. Na řemeslném trhu se prodávaly zajímavé upomínkové předměty. Po prohlídce výstavy betlémů jsme se v místní hospůdce zahřáli čajem a snědli si svačiny. Byli jsme se také podívat ve staré vesnické škole, kde si děti mohly vyrobit vánoční ozdoby a pouštět si lodičky. Náš výlet jsme zakončili návštěvou kostela Máří Magdalény, kde nám zahrála dudácká kapela krásné lidové písničky a koledy. Přesto, že jsme řádně promrzli, krásně jsme si užili sobotní odpoledne 14. prosince v Zubrnicích a těšili jsme se, že do Vánoc už není daleko. Leona Jurčová CHYBÍ VÁM VAŠE DIOPTRICKÉ BRÝLE? ASI JSOU U NÁS V PERSPEKTIVĚ Novinářka Lidových novin Petra Procházková přijela 2. prosince z Prahy do Střední školy sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborné školy v Dubí sice nachlazená, ale s energií za dva. Za občanské sdružení BERKAT převzala od žáků a studentů nasbírané brýle v rámci sbírky BRÝLE PRO AFGANISTÁN. Cílem celé sbírky bylo shromáždit funkční dioptrické brýle, které už jejich majitelé nenosí či nepoužívají, a zprostředkovat jejich předání potřebným. Sdružení pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afghánistánu i uprchlíkům v České republice. Výsledek sbírky je 510 ks dioptrických brýlí a 40 ks slunečních brýlí. Petra Procházková žáky a studenty seznámila s motivy své práce i s tím, co to vše obnáší zorganizovat jakoukoliv pomoc mimo hranice naší země a oni tak získali informace o konkrétních osudech lidí, kterým sdružení BERKAT pomáhá. V preambuli sdružení je uvedeno: Berkat pomáhá nám, Evropanům, být lepší. Konkrétně i všem dobrovolníkům a příznivcům, kteří nevidí jen svůj vlastní prospěch, ale pomáhají tam, kde je to třeba. Studenti školy Perspektiva skončili s akcí Brýle a rozhodli se, že budou pomáhat sdružení BERKAT i dál třeba nákupem školních tašek nebo bot pro děti, které v zimě často i v 20 stupňových mrazech chodí v roztrhaných sandálech. Možná někomu vyvstane na mysli otázka, proč pomáhat daleko za hranicemi naší země, když pomoc potřebuje mnoho lidí ve městě a v místě, kde žijeme. Odpovědí může být i to, ať každý pomáhá tam, kde to umí. Důležité je nemyslet sobecky a v případě pomoci lidem odlišných kultur nesmí být snahou přesvědčovat je, že my jsme ti lepší. To je pro studenty sociální práce jedna z důležitých zásad. Partnerskými organizacemi byly školy: ZŠ Stínadla, ZŠ Zabrušany, ZŠ Buzulucká, ZŠ Kostomlaty, ZŠ Maršovská, ZŠ Edisonova, ZŠ Prosetice, ZŠ Bystřany, ZŠ Dubí 1 a dále Město Dubí, Koblihárna Teplice, Skautská klubovna U Plavecké haly Teplice, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín SŠS PERSPEKTIVA A VOŠ, s.r.o. MĚSÍC LISTOPAD V DUBÁNKU Buchy, buchy, buch! V domě straší duch, ozývalo se první listopadový den v Mateřské škole Dubánek, kde děti v převlecích za tajemné bytosti i dýně plnily úkoly na halloweenské stezce odvahy, která vedla od sklepa až na půdu. Kromě nevšedních zážitků z vydařeného dopoledne si každý odnesl malou odměnu a hlavně motivaci pro následující nedělní akci s rodiči Zamykání lesa. Pochmurné podzimní počasí pomohlo vytvořit tajuplnou atmosféru, děti, rodiče i prarodiče se orientovali po trase pomocí dýňových světýlek, společně překonávali překážky, soutěžili i tvořili z přírodnin. V cíli děti symbolicky zamkly les a odcházely domů s diplomem a přívěškem v podobě dubánka. Za kolektiv pedagogů Dagmar Riesová EXPERIMENTÁLNÍ NAUKA Experimentální nauka pro starší a pokročilé v ZUŠ Dubí začala letos s již čtvrtým během. Jedná se o dvouletý cyklus, kdy se v prvním roce seznámí účastníci seminářů s historickými slohy, které zasáhly naše území a v následujícím roce získají informace o tzv. velkých světových kulturách minulosti. Součástí jsou exkurze a výlety nejen do okolí, ale i do vzdálenějších míst. Na snímku jsou účastníci první exkurze Po stopách zaniklého kláštera královny Judity v Teplicích. Eva Valtová 8

9 SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ V PDSS DUBÍ Náš domov dne 12. prosince pořádal unikátní akci, kdy ve spolupráci se sponzory a příznivci domova proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Farář farnosti Dubí, Novosedlice a Cínovec P. ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, PhD. nám řekl pár milých slov, posvětil adventní věnce a poté se s klienty pomodlil. Celá akce proběhla v příjemné náladě adventního času a za vůně výborného závinu, svařeného vína a punče. Bylo možné si za symbolickou cenu koupit také malou upomínku z dílny našich klientů. Pro velký úspěch jsme se rozhodli tuto akci opakovat i v příštích letech. Pan farář nás bude pravidelně navštěvovat i nadále. O dalších akcích se můžete informovat na našich webových stránkách: nebo na facebooku: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb p.o. Dubí-Teplice. Za celý domov Vám přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce Barbora Haincová, Dis., vedoucí sociální terapie v PDSS Dubí HISTORICKÉ DUBÍ Naše paní ředitelka, jelikož je kronikářkou města Dubí, připravila pro děti projekt, který se týkal historie města Dubí. Děti samy pátraly po původních stavbách, obchodech, továrnách, podnicích a sháněly si o jednotlivých objektech informace. Při hledání si na pomoc půjčily i dubskou kroniku. Děti například zjistily, že dubský kostel je stejný jako v Benátkách, nebo že v Dubí bývala tři kina. Projekt byl zakončen besedou, při které si žáci uvědomili, jak moc vlastně mají naše město i školu rádi. Naše škola je sice malá, ale za to jsme tu taková jedna velká rodina. řekla na závěr projektu Kačka Smékalová z 8. třídy. Leona Kosová, ZŠ Dubí 2 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA ROK 2014 Zájemci o dotaci na činnost svých klubů a spolků pro rok 2014 musí odevzdat vyplněnou žádost na informačním středisku Městského úřadu v Dubí nejpozději do 31. ledna Žádost je ke stažení na v sekci formuláře-žádosti, Městské kulturní zařízení. Vyzvednout si ji můžete rovněž osobně v kanceláři MKZ, Školní nám. 588, Dubí 1, a to počínaje dnem 6. ledna vždy každé pondělí od 8:00 do 17:00 hodin. Anna Gürtlerová BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DUBÍ I v letošním roce měli občané našeho města možnost získat Betlémské světlo. Nabídku odnést tento plamínek využilo v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a posléze rovněž v kapličce v Pozorce a ve Mstišově více než sto dubských rodin. Nejen štědrovečerní, ale i sváteční atmosféru Božího hodu a sv. Štěpána tak tento vzácný plamínek umocnil. Jana Dudysová 9

10 leden 2014 OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍMI KONCERTY 2013 Jako každý rok proběhly v prosinci Adventní koncerty, pořádané Městským kulturním zařízením na čtyřech místech našeho města. První se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci za hudebního doprovodu studentů Konzervatoře Teplice a manželů Valtových. Druhý a třetí se uskutečnil v kapličkách v Pozorce a ve Mstišově, kde dubské děti svým zpěvem vánočních písní navodily krásnou atmosféru blížících se svátků. Poslední koncert v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí se nesl v duchu tradičních českých Vánoc v podání komorního souboru Musica Puella. Všem zúčastněným patří veliké poděkování za příjemnou předvánoční atmosféru a též děkujeme Osadnímu výboru v Pozorce za přípravu pohoštění během 2. adventního koncertu Lenka Bláhová, MKZ 10

11 V HLAVNÍ ROLI PAPOUŠEK Plyšový maňásek ze světa opeřenců byl letos v ZUŠ obsazen do hlavní role v detektivním pásmu pro mateřské školy z Dubí. Tato nová forma výchovných koncertů se setkala s velkým ohlasem u malých posluchačů. Pod pedagogickým a režijním vedením pedagogů Evy Studničkové a Evy Valtové Papoušek provedl děti předvánočním obdobím, od podzimního odlétání ptáčků do teplých krajin přes sběr bylinek k dávným babkám kořenářkám a od nich pak k pečení vánočního cukroví. Účinkujícími byla skupinka žáčků z nižších ročníků hudebních nauk, ale do děje byli zapojeni i posluchači, mezi nimiž se objevili i školáci z družiny ZŠ Dubí 2. Pochvala patří nejen aktérům ze ZUŠ, ale i všem učitelkám z mateřských škol, které dovedly na vystoupení i tříleté děti, a bylo potěšením vidět, jak si s takovými pucíky ví báječně rady. Přejeme jim i nám v nastávajícím roce zdraví a hodně síly do další práce! Eva Valtová, ředitelka ZUŠ INZERCE STOB Kurz snižování nadváhy KDY od každé pondělí od 17:00 hod. do 19:00 hod. (12 lekcí - 12 týdnů) KDE MKZ, Školní nám. 586, DUBÍ CENA Kč 2 250,00 Kurzy jsou určené i pro diabetiky, jako výživový poradce nabízím i individuální kurzy celoročně. Kontakty tel.: , , OMLUVA VZPOMÍNKA Na Boží hod vánoční došlo ke zcela výjimečné politováníhodné situaci, kdy hřbitov v Novosedlicích byl otevřen až v hodin. Omluva tedy patří Vám všem, kteří jste se o tomto svátečním dopoledni nedostali ke hrobu svých blízkých. V případě nutnosti se obracejte na Městskou policii Dubí (telefon: ), která zajistí otevření hřbitova. Pro úplnost ještě dodávám, že vstup na novosedlický hřbitov v době platnosti středoevropského zimního času je možný jak hlavní, tak rovněž tzv. zadní bránou z Bystřické ulice denně od 8.00 do hodin. Jiří Šiller a Správa hřbitova Novosedlice Nezemřely jsme, neboť víme, že budeme žít stále v srdcích těch, kteří nás nepřestanou milovat. 27. ledna tomu bude 15 let, co nás navždy opustila bez slůvka rozloučení naše milovaná maminka, babička, tchyně paní Zita Stehlíková z Dubí ledna uplyne krutý rok, co nás také náhle bez slůvka rozloučení opustila naše sestra, teta, švagrová, paní učitelka Mgr. Marie Stehlíková z Dubí 2. S láskou vzpomínají Eva a Jaroslav, Zita a Martin, František, Kateřina, Vilém a Verunka, Jára s Kristýnkou. STANOVENÉ TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ PRO ROK 2014 Obřadní síň Městského úřadu Dubí od 9:00 do 13:00 hodin (schváleno RM dne , usn.č.801/44/2012) každý pátek před svatební sobotou. GRATULACE Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí, Ruská 264, DUBÍ, IČO evidenční číslo MK ČR E vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka, Martin Dlouhý - redaktor, Anna Gürtlerová - redaktorka, Jiří Šiller - redaktor Sazba a tisk: ALWAC, a. s. Dne 21. ledna oslaví 75. narozeniny paní Františka Beránková z Dubí. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Stanislav s rodinou. U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit. Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte na nebo či mailujte na: Příspěvky do DZ zasílejte zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně. Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci. Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny. Nevyžádané rukopisy nevracíme. 11

12 leden 2014 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 Vás zve na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD pro školní rok 2014/2015 Základní škola Dubí 2, Tovární 110 Vás zve na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD pro školní rok 2014/2015 Zápis se koná v pátek 17. ledna od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 18. ledna od 9:00 do 12:00 hodin v budově ZŠ Dubí 1, Tovární 364 Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list (pokud ho nemáte, obdržíte ho při zápisu), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit s dítětem k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo Mgr. Jan Holub, ředitel školy v pátek 17. ledna 2014 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 18. ledna 2014 od 9:00 do 12:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ, Dlouhá 167 Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list (pokud ho nemáte, obdržíte ho při zápisu), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy 12

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

únor 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2

únor 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2 únor 2008 www.mesto-dubi.cz strana 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, jsem zde opět po měsíci s informací o své práci a plánech na nejbližší období. Podle mého názoru nejdůležitější informací, která

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více