75 let nové školy. Nový Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "75 let nové školy. Nový Hradec Králové"

Transkript

1 75 let nové školy Nový Hradec Králové

2 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo, zelenalo se, kvetlo a neslo ovoce. * * * Jan Ámos Komenský 2

3 Obsah Historie vzniku škol na Novém Hradci Králové. 3 Stavba nové školy 9 Slavnostní otevření nové školy let rozvoje škol 17 Vzpomínky pamětníků. 25 Abecední seznam pedagogů. 29 V jubilejním roce Poděkování

4 Historie vzniku škol na Novém Hradci Vznik první školy na Novém Hradci Králové souvisí se stavbou hradecké pevnosti, v jejímž důsledku obec Nový Hradec Králové v roce 1766 vznikla. Děti z několika málo prvních domků docházely do školy v Hradci Králové, ale již v roce 1769 nařídilo zemské gubernium, aby zl., které obec získala za zboření kostela sv. Jakuba na Pražském Předměstí, bylo použito na stavbu kostela, obydlí pro kněze a školy na Novém Hradci Králové. 19.června 1769 vyměřil hradecký stavitel František Kerner staveniště pro všechny tři budovy. Škola byla dokončena v roce 1772, v témže roce zde bylo zahájeno vyučování. Byla jednotřídní, děti z Nového Hradce, Třebše, Kopce sv. Jana, Kluků a Lhoty pod Strání vyučoval František Tomeš. V roce 1791 měla 184 žáků. V roce 1818 byl ustaven ve škole pomocník. Vyučovalo se stále v jedné učebně. Počet žáků si v roce 1832 vyžádal rozšíření školy o jednu třídu a přístavbu školní budovy, jež byla zvýšena o jedno poschodí. Do školy docházelo 353 dětí. Od školního roku 1873/74 byla škola trojtřídní. V roce 1875 dochází k rozdělení třetí třídy na chlapeckou a dívčí. Od byla škola pětitřídní se 482 žáky, všechny třídy byly smíšené. Od roku 1824 po celých 48 let byl v novohradecké škole učitelem a zároveň správcem školy V. Pilnáček, který zanesl tuto učební osnovu pro druhou třídu do pamětní knihy školní: 4

5 Opis z formuláře. Wýznam Přednášených učbozástojů dítkám druhé třídy školy novohradecké v roku Pá Křest. katol. náboženství. 2. Čtení s pravidli v čtverém zpusobu liter. 3. Kraso-psaní v dvojím zpusobu liter. 4. Dobropis s pravidli a mluvnicí. 5. Počítání z paměti ( rozlič. zpusobem ) dle čtyř početních zpusobu. 6. Počty s členkami, čtyry početní zpusobove, až po třioudní počet, dle české váhy a míry. 7. Některé známosti z popsání českého království. 8. Štěpařství. Některé známosti z štěpařství. 9. Zpěv některých písní školních a kostelních písní. Stará škola, později radnice 5

6 V roce 1888 postavil hradecký kanovník a kapitulní děkan Eduard. Prašinger opatrovnu, v níž vyučovaly řádové sestry. Až do roku 1943 byla opatrovna samostatnou institucí, v roce 1943 přešla pod správu obecné školy. Otevření další třídy v roce 1889 donutilo správu města ke stavbě nové školní budovy. V roce 1893 se začaly čtyři třídy učit v nové škole, kde se nacházela i sborovna a kabinet. Náklady na stavbu nové školy hradila obec zavedením pivní dávky. Tato nová škola byla postavena na školní zahradě a se starou budovou, kde se vyučovalo i nadále, těsně sousedila. V době postavení školy byl řídícím učitelem Václav Machek, který měl mimo jiné i zásluhu na otevření živnostenské školy pokračovací v roce V roce 1904 byl z iniciativy řídícího učitele a místní školní rady založen při škole polévkový ústav. V letech první světové války rozšířil svou činnost a vytvářel polévky i pro chudé dospělé osoby a pro děti v opatrovně. V roce 1905 měla škola 7 tříd a jednu pobočku, v roce 1907 pět tříd, dvě definitivní a dvě prozatímní pobočky. Ve školní roce 1909/10 měla škola celkem 10 tříd. Již před první světovou válkou se snažila správa školy prosadit stavbu další školní budovy, narážela však na nedostatek finančních prostředků. Ve školní roce 1917/18 a 1918/19 byla škola v zimním období uzavřena pro nedostatek otopu. 6

7 Nová Československá republika přála vývoji školství podstatně více než rakouské mocnářství, pro realizaci velkorysých plánů však často chyběly finanční prostředky. Roku 1923 povolila Zemská školní rada stavbu školy občanské s podmínkou, že obec postaví školu na svůj náklad, bez povinnosti okolních obcí přispívat. Nová škola měla obsahovat učebny a kreslírnu. Místo zakoupené na stavbu nové školy Plány a rozpočty byly hotovy, stavební místo Krestovo bylo koupeno za Kč, ale nestavělo se. Finanční komise se usnesla 7

8 na odkladu stavby na dvě etapy s podmínkou připojení se k Velkému Hradci. Tak se stalo, že již v roce 1923 povolila zemská školní rada otevření měšťanské školy, která však zahájila svou existenci až v roce V souvislosti s povolením k otevření měšťanské školy se zintenzívnily snahy směřující ke stavbě nové školní budovy. Již v prosinci 1924 bylo zakoupeno stavební místo (opět vedle existujících školních objektů), v roce 1928 byla zadána stavba místnímu staviteli Josefu Michkovi a podle plánu zednického mistra Františka Černého z Hradce Králové v roce 1929 stavba zahájena. Stavební náklad činil přes Kč. Stavební místo před zahájením stavby 20. března

9 Stavba nové školy Krutá zima, která trvala až do konce dubna 1929, zdržela začátek stavby školy. V březnu byl zbourán druhý domek, 8. dubna byly provedeny první výkopy a vlastní stavba školy byla zahájena. Koncem dubna byly položeny základy, v květnu byl již vyzděn suterén, počátkem června bylo dosaženo přízemí, koncem června první poschodí, počátkem července dosaženo rovnosti a koncem téhož měsíce dokončena již i střecha. Postup stavby ukazují připojené fotografie. Z plánů nové školy severozápadní pohled 9

10 Stavba zahájena. Stav 28. dubna 1929 Stavba 2. června

11 Stavba 28. června 1929 Nová budova ještě s částí lešení pohled ze dvora. Konec července

12 Stavba nové školy dokončena Ve vnitřním zařízení provedeny prospěšné změny. Zavedeno bude ústřední topení nákladem Kč a vodovod nákladem Kč. Počátkem srpna se započalo se stavbou záchodů k stávající školní budově a bouráním dosavadních záchodů, které stály na dvorku a školním budovám k ozdobě nesloužily. Novostavba stojí na místě zbořených domků čp. 145 a 146, z nichž první byl rodným domkem Václava Michaela Pešiny, rytíře z Čechorodu a druhý darovala občanská záložna k účelům stavby školy. 12

13 Kolaudace nové školní budovy Koncem prázdnin 1931 vykonána byla komisí složenou ze zástupců obce, místní školní rady a okresního úřadu kolaudace školy, v níž sepsán byl protokol, který je uložen u obecního úřadu. V přípisu okresního úřadu, který byl po kolaudaci místní školní radě zaslán, byly vyjmenovány vady, které mají být v novostavbě budovy odstraněny a uloženo započíti s přípravnými pracemi ku stavbě tělocvičny, která má býti postavena do 3 let. Náklad na novou budovu Práce zednické, truhlářské, Kč Práce nad rozpočet ( vodovod, ústř. topení ) Kč Kanalizace, oplocení Kč Dozor na stavbu Kč Vnitřní zařízení školy Kč Plány na školu Kč Přístavba záchodů Kč 5% odměna staviteli a prací řemeslných Kč 2% daň z obratu Kč celkem Celkový náklad na novou školu Oprava starší budovy školní Oprava nejstarší budovy školní celkem vydáno na školy Kč Kč Kč Kč Kč 13

14 Slavnostní otevření nové školy Program slavnostního otevření školy V neděli 31. srpna 1930 o půl druhé odpoledne byl sraz mládeže ve staré škole a sraz občanstva u obecního úřadu. Ve 2 hodiny průvod s hudbou D. T. J. k nové škole. POŘAD U NOVÉ ŠKOLY : 1. Zahájení slavnosti předsedou místní škol. rady panem A. Marečkem a proslov starosty obce pana Fr. Kulhánka.. 2. J. B. Foerster: Velké, šíré, rodné lány mužský sbor. 3. Slavnostní proslov okres. škol. inspektora p. Jindřicha Štála. 4. Recitace. 5. K. Bendl: Probuzení mužský sbor. 6. Předání nové školní budovy. 7. Hymny mužský sbor. Sbory přednesou sdružené zpěv. spolky Vlastimil z Kuklen a Smetana z Hradce Králové. Po slavnosti prohlídka školy a promenádní koncert na Václavském náměstí. 14

15 Slavnostní otevření nové školy 31. srpna

16 . Škola poskytovala prostor pro umístění 6 tříd, dále zde byla pracovna, cvičná kuchyň, 2 kabinety, sborovna a ředitelna. Hlavní vchod byl ozdoben bustou prezidenta T.G.Masaryka, jehož jméno škola od listopadu 1930 nesla. Potřebám školy nadále sloužily i obě starší školní budovy. V letech byly v budově z roku 1772 v přízemí upraveny místnosti pro obecní úřad, zasedací síň a byt školnice. V 1. poschodí byl ze stávajícího pokojíku a dvou přilehlých tříd upraven velmi pěkně a účelně byt řídícího učitele (kuchyň, pokoje, úřadovna a příslušenství ), dál tam zůstala ještě 1 reservní třída. Novou úpravou fasád tvořily všechny tři budovy jednotný celek. 16

17 75 let rozvoje škol Po otevření měšťanské školy počet žáků obecné školy mírně poklesl: 392 žáků ve školním roce 1938/39 (pro srovnání: nejvíce dětí 620 chodilo do školy ve školním roce 1919/20, v roce 1937/38 to bylo 449 žáků), počet tříd (11) však zůstal vysoký, takže správy obou škol řešily starý problém: kam umístit úhrnem 13 tříd. V roce 1944/45 došlo díky totálnímu nasazení vyučujících ke spojení tříd a restrikci vyučovacích hodin. Vánoční prázdniny byly prodlouženy na neurčito a do školy si žáci chodily pouze jednou týdně pro domácí úkoly. 1. února 1945 byla budova obecné školy zabrána wehrmachtem. Vyučování bylo obnoveno až koncem května. 1. června 1945 byli všichni schopní žáci školního roku přeřazeni do měšťanské školy, čímž klesl počet dětí na obecné škole z 356 na 295. Šestá a sedmá třída byly zrušeny. Od roku 1945 byl ředitelem obecné školy Bohumír Rájek, škola měla ve školní roce 1945/46 pět tříd postupných a pět poboček. V dalších školních letech počet tříd mírně poklesl. Počet dětí se pohyboval kolem 250. Od září 1948 nesla škola název národní, od 1. září 1953 byla pod názvem osmiletá střední škola spojena se školou střední. 17

18 Cvičení na školním dvoře Učíme se vařit 18

19 Měšťanská škola Měšťanská škola na Novém Hradci Králové byla povolena výnosem zemské školní rady z 29. září Pro školu však nebylo vhodné umístění, samotná obecná škola zajišťovala průběh vyučování jen s krajními obtížemi. V roce 1924 byly zahájeny přípravy ke stavbě nové školy, komise určila stavební místo. Stavba školy byla dlouho odkládána jednak pro nemajetnost obce, jednak pro neochotu zemského fondu na stavbu přispěti. Realizaci projektu pomohl až zákon o újezdních školách, schválený v roce Nový Hradec Králové se chopil možnosti zbudovat měšťanskou školu jako školu újezdní pro Nový Hradec, Kluky, Roudničku, Lhotu pod Strání; přiškolené obce tak přispěly na náklad spojený s provozem školy. První ročník, chlapecká a dívčí třída, nové měšťanské školy byl sice 1. září 1938 otevřen, ale vlivem politických událostí odročena stavba plánované budovy na neurčito. Projekty architektů Lisky, Louženského, Rejchala a Schovánka byly uloženy ad acta. V prvním roce svého trvání měla škola 99 žáků, v dalším roce již 170 v pěti třídách ( I.abc, II.ab ). Prvním ředitelem školy byl Gustav Weiss. Vládním nařízením ze 14. srpna 1941 se měšťanské školy staly školami výběrovými a byly po německém vzoru přejmenovány na Hauptschule. Do této výběrové školy mělo přejít jen 35% žáků po ukončení čtvrtého školního roku školy obecné. 19

20 Novohradecká Hauptschule měla čtyři ročníky, celkem 7 tříd, tento počet tříd klesal, takže ve školním roce 1944/45 měla jen 4 definitivní třídy postupné. Teprve k 1. červnu 1945, v souvislosti s přechodem schopných žáků školního roku ze školy obecné na školu měšťanskou, byla škola rozšířena o dvě pobočky. Budova Hauptschule Po celou dobu německé okupace bylo vyučování narušováno restrikcí osnov. Ve dnech květnové revoluce se budova měšťanské školy stala centrem odboje. Zasedal zde revoluční národní výbor, bylo zde rozhlasové zařízení a místnost pro ubytování partyzánů. 20

21 Ve školním roce 1945/46 se funkce ředitele ujal bývalý legionář Josef Zemánek. Škola měla 4 třídy postupné, dvě pobočky a dva roční kurzy, v těchto 7 třídách se učilo celkem 231 žáků. Vyučování bylo znesnadněno nejen nedostatkem místností, ale i nezměrným pohybem učitelských sil, který se stal průvodním zjevem celého poválečného školství. Od roku 1948/49 nesla škola název střední, měla čtyři ročníky, z nichž poslední byl od června 1951 ukončen vždy závěrečnou zkouškou. V roce 1949 se ředitelem školy stává nadšený propagátor dětského sborového zpěvu Oldřich Vendler. Sbor, který ve škole založil, se stal významným kulturním činitelem v obci. Další závažná školská reforma byla realizována k 1. září 1953 vznikem osmiletých středních škol, jež v sobě spojovaly školu národní (1. 5. postupný ročník) a školu střední (6. 8. postupný ročník). Ředitelem takto vzniklé školy byl jmenován dosavadní ředitel školy střední Jaroslav Falta. Škola měla celkem 17 tříd, umístěných ve třech budovách a 483 žáků. Až do školního roku 1958/59 byla ušetřena střídavého vyučování, v tomto roce, kdy počet tříd stoupl na 18 a počet žáků na 587, střídaly čtyři třídy. Od konce 50. let se ředitelství školy a obvodní národní výbor snažily o postavení nové školy, byl určen i pozemek, ale všechny snahy vycházely nadarmo. V letech se ve stísněných prostorách a naprosto nevyhovujících podmínkách (ve starších budovách lokální vytápění 21

22 Naše hokejové mužstvo Vyváření polévek 22

23 na pevné palivo a suché záchody) učilo 21 tříd s počtem až 661 žáků. V tomto roce byla dostavěna nová školní jídelna. S adaptací budov se začalo až za ředitelky Radoslavy Dvořákové na podzim roku 1975, kdy sešlo z úvah o stavbě nové školy. Nejprve byla zahájena rekonstrukce budovy č.p. 145, která byla dána do provozu v srpnu V dalších letech pak došlo k modernizaci i ostatních objektů, takže budova nejen plně vyhovovala všem nárokům kladeným na školství, ale působila navíc velmi esteticky. V roce 1988 byla v akci Z zahájena výstavba tělocvičny. Celková hodnota díla stavby byla propočtena na ,- Kčs, při plánovaných nákladech 80 %, tj ,- Kčs. Stavbyvedoucím byli Ing. Lom a F. Svatoň. Podle plánu měly být práce zahájené v září 1988 a stavba dokončena v srpnu Budova tělocvičny byla dokončena a zkolaudována dne 14. prosince V roce 1998 bylo započato s výstavbou venkovního sportoviště s umělým povrchem. Tato stavba, kterou nákladem ,- Kč vybudovala firma STAVO&SACHS Hradec Králové, byla dokončena v roce Autorem projektu byl Atelier K. V současné době je venkovní hřiště využíváno jak při výuce tělesné výchovy a sportovních kroužků, tak veřejností v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích v rámci protidrogového programu Magistrátu města Hradec Králové. 23

24 V letech 2002 a 2004 byla provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení v budovách čp. 146 a 145 v celkové hodnotě 1,5 mil. korun. Od 1. ledna 2003 je součástí školy Mateřská škola Na Biřičce a s účinností od 1.června 2004 byla zřízena Rada školy. V podzimních měsících letošního roku bude provedena přestavba spojovacího chodby a starých nevyhovujících šaten. Šatny žáků budou vybaveny zamykatelnými skříňkami a na místě starých šaten vznikne vstupní hala. Tělocvična 24

25 Vzpomínky pamětníků Celý život s novohradeckou školou Letos v červnu to bude osm let, kdy jsem opustila novohradeckou školu, ve které jsem působila celkem třicet tři školních roků, z toho dvacet sedm jako učitelka a šest jako ředitelka. Svou práci jsem měla velmi ráda, jestli jsem ji ale dělala dobře, to mohou posoudit pouze ti, kteří seděli v lavicích přede mnou a do hlavy soukali vzorečky, rovnice, poučky a zákony. Doufám, že ale také nezapomněli na hodiny hudební výchovy a na vystoupení pěveckého kroužku při oslavách různých výročí v místní sokolovně. Já mám k této krásné škole, která tak půvabně ční vedle kostela, blížíte-li se k Novému Hradci od severu, vztah přímo rodinný. Škola se budovala v době, kdy byl starostou Nového Hradce můj dědeček pan František Kulhánek. Druhý dědeček pan Bohumír Rájek tady působil od roku 1947 jako řídící učitel a můj tatínek pan Miroslav Kulhánek v padesátých letech na škole nejprve učil a pak asi rok dělal zástupce ředitele. Takže si myslím, že tomu osud chtěl, abych štafetu převzala do rukou já a držela ji hodně dlouho, což se mi také podařilo. Zažila jsem toho dost, samozřejmě ne všechno bylo krásné. Škola musela důsledně držet krok s politickou situací, která nám byla mnohdy nepříjemná, ale s odstupem času vzpomínám jen na to hezké, co učitelské povolání činí zajímavým. Každý den je jiný, každé dítě reaguje jinak, s mnohými žáky bylo možné navázat vztah, který trvá dodnes. Protože na Novém Hradci bydlím, znala jsem rodinné zázemí mnoha svých žáků a samozřejmé bylo, že po letech jsem učila i jejich děti. Nemohu také nevzpomenout na své kolegy. Několik jsem jich už vyprovodila na cestě k věčnosti, na mnohé nelze nikdy zapomenout. Současná doba zrychlila tempo, děti i dospělí jsou zavaleni obrovskou spoustou informací, vzdálenosti se zmenšují, komunikaci 25

26 usnadňují mobilní telefony, internet, rychlé automobily, ale bohužel vztahy mezi lidmi postrádají upřímnost, věrnost a poctivost. Není proto divu, že roste agresivita, korupce a chybí to nejvzácnější cit a láska. Děti kopírují to, co jim dospělí nabízejí, nedokážou rozeznat, kde začíná zlo, protože mají před sebou málo ušlechtilých vzorů, které známe z literatury. Vzpomínám na dojemnou příhodu, která by se dnes určitě nemohla stát. Při jedné hodině hudební výchovy jsem děti učila píseň Kačena divoká, letěla zvysoka, přišel na ni střelec, střelil ji do boka Doprovázela jsem děti na klavír a najednou se jedna holčička rozplakala, tak byla dojatá a nikdo ze spolužáků se jí nesmál. K této příhodě není třeba komentáře. Věřím, že ona dívenka, z níž je dnes dospělá žena a na onu příhodu si ani nevzpomene, nebude nikdy schopna žádného podrazu, protože už jako dítě rozeznala dobro od zla. Důchod má tu ohromnou výhodu a moc donutit člověka vážit si každého okamžiku, každé chvíle, kterou prožívá, protože nic už se nemůže opakovat, nic nelze vrátit. Teprve ve vzpomínkách prožíváte s dětmi každé 1. září, každý 30. červen, a to jsou dny, kdy se neubráníte dojetí, protože se vám stýská. Něco začíná, něco končí, každý školní rok přinesl změnu a to bylo a vždy bude na učitelském povolání to nejkrásnější. Protože, je-li člověk mezi dětmi, tak nestárne. Květoslava Bucharová, učitelka a ředitelka školy Žákyní i učitelkou Do první třídy novohradecké školy jsem nastoupila 1. září Holčička s velikou bílou mašlí a udivenýma očima. Těšila jsem se a škola mě nezklamala. 1. třída byla umístěna v suterénu, kde je dnes odborná učebna fyziky a chemie. Paní učitelka Gizela Faltová, manželka pana ředitele Falty, byla přísná, ale spravedlivá. Pamatuji se na řady propojených lavic a hlavně na sedátka, ze kterých se tak pěkně klouzalo a která vydávala při sklápění zvláštní zvuk. Dodnes si ho pamatuji Taky skleničky s inkoustem, které byly zavěšeny v důlku lavice. 26

27 Vzpomínám s láskou na pana školníka Vasylyšina, který špatně slyšel, ale dobře viděl. Žádný uličník v botách mu neproklouzl. Chodili jsme dvorem, do budovy čp. 146 se vcházelo stejným vchodem ze dvora jako dnes. Po obou stranách na zdi se pnulo hroznové víno, pan školník si ho hlídal, ale ty nejhezčí hrozny dával stejně žákům. Přišla-li inspekce, paní školníková napekla buchty, vonělo to po celé škole. V budově dnešní školní družiny byla školní kuchyň s jídelnou. Pan učitel Plíštil vždy přikusoval k polévce chléb, prý zvyk z války. Na zahradě kolem dnešní družiny voněl med. Pan učitel Jiří Hemelík učil kluky včelařit. Ostatní děti měly své záhonky se zeleninou, zásobovaly školní kuchyň. Tak plynula školní léta. 15.června 1968 jsem školu vyšla, tenkrát se končilo o 14 dní dřív. V roce 1978 jsem se znovu vrátila, abych své svěřené děti učila tak, jako kdysi učili mě ti, kteří s námi už dávno nejsou, ale jejich stopy tady zůstaly. Mgr. Marie Hlavatá, žákyně a učitelka školy Školní zahrada Součástí naší školy je okrasná zahrada, na jejíž realizaci se začalo pracovat zhruba před čtvrtstoletím ve spolupráci se sdružením rodičů, místními zahrádkáři, zejména panem Jiřím Pozníkem, který nejenže zahradu zakládal, po celá léta ji vybavoval novými výpěstky, zkrášloval a pracoval na ni. Velkou zásluhu na jejím vzniku má také bývalá ředitelka paní Radoslava Dvořáková, pro kterou byla zahrada velkou chloubou. Za čtvrt století na zahradě vyrostlo mnoho krásných dřevin (zejména krásná skupina rododendronů), od června nakvétají růže (sadové, pokryvné, půdokryvné, stromkové) a mnoho trvalek. Jezírko umístěné ve svorech skalky je v létě celé porostlé lekníny. Zahrada se stala přirozeným centrem pro výuku přírodovědy, botaniky, ekologie, pracovních činností, výtvarné výchovy, ale také místem pro pouhou relaxaci všech, kterým není lhostejná krása přírody. Mgr. Marcela Fajlová, učitelka školy 27

28 Žáky této školy jsme se stali před 71 lety Na Novém Hradci Králové se začalo vyučovat již v roce 1772 v přízemní jednotřídce. V roce 1823 byla škola o patro zvýšena. Roku 1873 stará škola rozšířena přístavbou. V roce 1921 bylo již 12 tříd. V roce 1928 byla zahájena výstavba nové obecní školy na místě zbořených domků, z nichž první byl domkem V. M. Pešiny, jehož deska je umístěna na nové škole. Slavnostní otevření nové školy bylo 30. a V tomto roce bylo ve škole již 534 dětí. V poslední době byly rekonstruovány i další objekty staré školy a modernizována škola nová. Ke zmodernizování školy velmi prospěly i spojovací chodby mezi novou školou a starými budovami školy, úprava nádvoří a školní zahrady. Velkým přínosem pro žáky je i výstavba vývařovny s možností stravování a výstavba nové tělocvičny. My jsme do obecní a měšťanské školy chodili v letech 1934 až Tehdejší třídy nebyly tak vybavené jako nyní. Nebylo ústřední topení, topilo se tuhým palivem. V každé třídě byla kamna, která obsluhoval pan školník. V suterénu nové budovy byla zřízena kuchyně, kde se děvčata z vyšších tříd učila vařit. Vyučovalo se i v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne. Na hodinu tělesné výchovy jsme chodili do tělocvičny Sokol. Nebyla vývařovna ani jídelna. Přesto se nám ve škole líbilo a rádi na ni vzpomínáme. Anděla a Rudolf Bergerovi, bývalí žáci školy 28

29 Abecední seznam pedagogů Při hledání jmen pedagogů, kteří na této škole působili, jsme vycházeli především ze zápisů ve školních kronikách, seznamech učitelů na různých dokumentech, osobních a služebních výkazů učitelů a z údajů pamětníků. Je možné, že jsme na některé zapomněli. Těm se omlouváme. A Absolonová Věra Adámková Zdeňka B Bártová J. Bednář Adolf Bednářová Jana Bechyňová Marie Binarová Jana Blažkovičová Jarmila Brinkmanová Milada Buhová J. Bucharová Květoslava-ředitelka Buryová Eliška C Cvrček Petr - ředitel Č Čechová Milada Černá Jaroslava Černá Olga Černíková Radomíra Černohubová Věra Čiháková Milada D Darebníková Eva Dařílek Jiří Dařílek Josef Divišová A. Dlabáčková Marcela Dobiášová Libuše Dobřická Hana Dočkalová Markéta Doležal Jaroslav Doležalová Marie Doležalová Květa Dvořák Jaroslav Drahota Vratislav Dusilová Věra Dušánková Antonie Dušek Jaroslav - řídící učitel Dvořáková Eliška Dvořáková Radoslavaředitelka E Eisenreich Josef Fajlová Marcela Falta Jaroslav - ředitel Faltová Gizela Faltová Růžena Farkašová Hana 29

30 Filipová Jitka Franc Jiří Frita Václav Fuzová Ilona G Gryegerová Marcela H Hametová Eliška. Hanzlová Štěpánka Hartmanová Svatava Hátlová Jiřina Havel Josef - řídící učitel Havlíková Dana Havlová Marie Havlová Zdenka Heissigová Markéta Hemelík Jiří Hemelík Stanislav Henzlová Lucie Hladíková Mária Hlavatá Jana Hlavatá Marie Hofmanová Marcela Hojná Božena Houser Josef Hrobařová Anna Hrochová Marie Hubálková Helena Hubert Jaroslav - ředitel Ch Chudý Josef J Jahelková Pavlína Jakubcová Olga Jakubská Emilie Jarešová Ludmila Jebavý Jaroslav - řídící učitel Jedlička František Jelínková Jana Jirásková Jindřiška Jůna Vojtěch Jurenka Dušan K Kadeřávek Miroslav Kalátová Dagmar Kamenická Věra Kaminská Zdeňka Kaplanová Věroslava Karlová Marie Kášová Eva Kintler Ján Klapka Josef Klimeš Jan Klimešová Eva Klimešová Šárka Klížová Miluška Klouček František - ředitel Kloučková Helena Kloučková J. Klubíčková Božena Knoblochová Jana Kolocek Lukáš Kolouch Luboš Kostelecká Gabriela Koubová Jitka Kout Ivo 30

31 Krátký Josef Krausová Věra Krejsa Václav Kryštůfek Jaromír Křemenák Stanislav Křížková Jana Kubcová Eva Kubišta Vladimír Kubištová Božena Kulhánek Miroslav Kulhánková Věra Kulichová Martina Kuříková Veronika Kuřinová Jana L Lásková Božena Lehká Jolana zást. ředitele Levitner Jindřich Lichá Věra Linhartová Olga M Málková Milada Manychová Daniela Marešová Helena Martincová Irena-zást. ředitele Martinková Emilie Matysová Vlasta Měkotová Eva Minářová Bedřiška Mitkovič Michal Mlynářová Marie Morávková Květa Morávková Libuše Moserová Anna 31 Motejlek Luděk N Nepokojová Ilona Neškudová Božena Netíková Jiřina Nevečeřalová Helena Nosek Jiří Nosková Věra Novák Bohuslav Nováková Eliška Nováková Růžena O Olivová Zdenka Olovová J. Omelková Milada P Pácal Miroslav Pacholíček A. Pacholíčková Anežka Pacholík František Pála Josef Páleníčková Martina Pávková Zdena Peisker Zdenek Peřinová Jitka Pešátová Dagmar Pětivoká Helena Petrová Věra Petrovická Vladimíra Plíštil Stanislav Pohnerová Marta Poláková Růžena-zást. ředitele Poldová Květuše

32 Popová Milena Pořízková Eva Pospíšilová Ruth Preisová Eva Profous Václav Procházková Valentýna-z. řed. Prouza Antonín R Rájek Bohumír ředitel Ralková Milada Rauš Jan Rejmánková Ilona Ruml Jiří Růžičková Alena Ř Řeháková Říhová Marie S Sedláčková Jaroslava Seifertová Miroslava Seik Roman Shrbená Jitka Siefertová Miroslava Siručková Věra Smažilová Dana Smetáková Marie Smolenská Zdena Spilková Ludmila Strádalová Eva Stránská Marta Stuchlík Ludvík - ředitel Stupková Věra Suchánek Pavel 32 Svačková Jana Svobodová Miroslava Sykáček Stanislav Synáčková Martina Š Šafářová Marie Šejbl František Šmerdová Marie Šimková Blanka Škodová Dana - ředitelka Šlencová Jaromíra Šlitrová Dana Šmíd František Špičáková Pavla Štarhová Irena Šternberková Olga Štíbrová Jana Šustrová Drahomíra Švehlová Alena Švihová Barbora T Tenglerová Ivana Tobišková Lidmila Tomášková Květoslava Turková Marie zást. ředitele Turnovská Miroslava U Uhlíř Tomáš Urbanová Anna V Vacková Marie Vaisochová Věra Valterová Jana

33 Vanický Antonín - ředitel Vaníček Jiří Vecková Eva Vejs Alois Velínská Anna Veselá Miluše zást. ředitele Víchová Eva Vinklářová Ludmila Vipková Vlasta Viplerová Vlasta Volencová Zdenka Volenská Jitka Voříšková Jana Votrubová Jana Vrabcová Eva Vránová Blanka Vroubková Věra W Weisbauer František ředitel Z Zábranská Eva Zahradníková Vlasta Ž Žatečková Hana-zást.ředitele Žižka Tomáš První učitelský sbor 33

34 1. František Pacholík 7. Ludmila Blatníková 2. Hynek Muška 8. Jaroslav Jebavý 3. Jan Rouš 9. Božena Stuchlíková 4. Václav Profous 10. Božena Kubištová 5. Bohumír Rájek 11. Antonie Ryšavá 6. Anna Nádvorníková V jubilejním roce Učitelský sbor v roce 2005 Sedí zleva: Jolana Lehká, Veronika Kuříková, Petr Cvrček, Martina Synáčková, Jitka Shrbená, Vladimír Drobný, Mária Hladíková Stojí zleva: Dana Havlíková, Markéta Dočkalová, Marcela Dlabáčková, Jitka Peřinová, Ján Kintler, Jiřina Netíková, Leona Svrčková, Ilona Nepokojová, Marcela Fajlová, Marie Hlavatá 34

35 Zaměstnanci Vedení školy Ředitel školy Statutární zástupce ředitele školy Zástupce ředitele školy pro MŠ Hospodářka školy I.stupeň Mgr. Dlabáčková Marcela Mgr. Dočkalová Markéta Mgr. Havlíková Dana Mgr. Nepokojová Ilona Mgr. Peřinová Jitka Shrbená Jitka Školní družina Marešová Helena - vedoucí Mgr.Kuříková Veronika Hubálková Helena Mgr. Cvrček Petr Mgr. Lehká Jolana Rybišarová Eva Svrčková Leona II.stupeň Mgr. Fajlová Marcela Mgr. Hladíková Mária Mgr. Hlavatá Marie PaedDr. Netíková Jiřina Mgr. Kintler Ján Synáčková Martina Mateřská škola Škaldová Ivanka Weisserová Lenka Zubrová Helena Provozní zaměstnanci Drobný Vladimír - školník ZŠ Absolonová Hana školnice MŠ Drobná Jana uklízečka Jedličková Martina uklízečka Majchráková Eva jídelna MŠ Nováková Alena - uklízečka Pavlová Eva - uklízečka Ryndová Věra - uklízečka Školní jídelna Tesařová Blanka vedoucí ŠJ Čudová Jaroslava Rolcová Martina Ryndová Věra 35

36 Základní škola Nový Hradec Králové má ve školním roce celkem 207 žáků. Obsazení jednotlivých tříd Třída: 1.A Třídní učitelka: Mgr. Nepokojová Ilona Brůža Lukáš, Drahorád Michael, Hanke Václav, Horák Martin, Ikizgül Varol, Jareš Pavel, Kulda Adam, Poledník Ladislav, Prokop David, Rak Martin, Sklenář Jiří, Šimáček Jan, Štěpják Lukáš, Ciková Klára, Dvořáková Lucie, Havlová Tereza, Hubáčková Jana, Chaloupková Adéla, Jindřichová Barbora, Kchodlová Kristýna, Kulichová Kristýna. Třída: 2.A Třídní učitelka: Mgr. Peřinová Jitka Beznoska Jan, Bubeník Jan, Černík Lukáš, Dimov Michal, Hofmeister Josef, Janošič Filip, Junek Dominik, Mervart Marek, Reinhardt Christian, Rubáš David, Runštuk Karel, Unger Jakub, Beránková Aneta, Bergerová Veronika, Drobná Anna, Horáková Anna, Horáková Eliška, Hošková Veronika, Hudecová Alice, Kokyová Věra, Majerová Barbora, Morávková Nicol, Müllerová Veronika, Rejmanová Kristýna, Rybková Kateřina, Řezáčová Magdaléna, Synková Alžběta, Kamenická Adéla, Kamenická Kateřina. Třída: 3.A Třídní učitelka: Mgr. Dlabáčková Marcela Částka Karel, Kňourek David, Koudelka Tomáš, Lopour Vojtěch, Lukeš Vojtěch, Pirohanič Lukáš, Řehák Jakub, Šimáček Jiří, Brátová Lucie, Čápová Sabina, Hanušová Adéla, Hollerová Helena, Hrůšová Kateřina, Mašátová Eva, Mikešová Pavla, Moravcová Renáta, Pavlíková Karolína, Rubášová Kateřina, Rumlová Sabina, Máslo David. 36

37 Třída: 4.A Třídní učitelka: Mgr. Dočkalová Markéta Havran Tomáš, Hlubuček Filip, Holler Václav, Horáček Michal, Hubáček Tomáš, Jankovský Matěj, Jedlička Josef, Kulendík Jan, Mlateček Jiří, Ondrák Vít, Žďárský Jan, Hrubá Yveta, Kolářová Eliška, Pokorná Tereza, Rybková Jana, Straková Hana, Zelinková Michaela, Vinopalová Jana, Dvořák Libor. Třída: 5.A Třídní učitelka: Mgr. Havlíková Dana Albrecht Jiří, Antoš Patrik, Brousil Martin, Diviš Petr, Balková Adéla, Bergerová Adéla, Elsnerová Anna-Marie, Jeřábková Jiřina, Lankašová Fabiana, Lopourová Anna, Tocháčková Denisa, Zákravská Lucie, Mužík Jan, Unger Radek, Vodička Lukáš, Stonawská Petra, Wunderlich Richard, Beznoska Ondřej, Rejnková Diana, Raková Kristýna. Třída: 5.B Třídní učitelka: Shrbená Jitka Majtan Daniel, Pipek Ondřej, Sisr Tomáš, Štěpják Miroslav, Sklenářová Hana, Staňková Barbora, Staňková Tereza, Raková Kamila, Dvořáček Josef, Rubáš Daniel, Hojer Patrik, Kulich Václav, Hruška Jiří. Třída: 6.A Třídní učitelka: Mgr. Hladíková Mária Marek Michal, Nožička Jakub, Sviridov Marek, Bakešová Lucie, Hlásková Barbora, Klementová Iveta, Mikešová Monika, Pultrová Eva, Votočková Michaela, Řezáč Vít, Řezba Jan, Schmuck Tomáš, Říhová Nikola, Táncóšová Adriana, Jareš Jiří, Čečotka Petr, Kariofylis Sotirios. Třída: 7.A Třídní učitelka: Mgr. Hlavatá Marie Brutar Lukáš, Beránková Michaela, Bergerová Anna, Fantová Nikola, Groulová Veronika, Hošek Jan, Jankovská Kristýna, Jezsó Erik, Just Ladislav, Kaprová Petra, Karlová Jana, Lankaš Martin, Mandys Pavel, Mlatečková Daniela, Pavel Miloslav, Pokorná Barbora, Řičařová Michaela, Salamonová Nikol, Stejskal Tomáš, Trpálková Michaela, Vítková Johana, Záňová Sandra, Brůža David, 37

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš Almanach? Má-li být almanach ukázkou toho nejtypičtějšího za uplynulé období, muselo by v něm být všechno, co se v této době povedlo a co vítězilo, ale také s čím se zápasilo a co někdy pokulhávalo. Jenže

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

/ 2013 KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM - 90. VÝROČÍ

/ 2013 KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM - 90. VÝROČÍ Huštěnovský Podzim / 2013 zpravodaj podzim / 2013 KATEŘINSKÉ HODY S PRÁVEM - 90. VÝROČÍ Stárci z roku 1932 František Habáň a Františka Janečková Největší lidovou tradicí v životě obyvatel Huštěnovic jsou

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012 znak Zpravodaj MĚSTYSE Švábenice ČÍSLO 2/2012 Zveme vás na hody do Švábenic na svátek sv. Michaela Archanděla 30. 9. 2012 O b č a n s k á r u b r i k a Narodili se: Brtník Jakub č.p. 303 Pištělková Natálie

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší. Barňák Květen 2007 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XV MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Alena Dušková, Mgr. Tomáš Makaj Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více