Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS"

Transkript

1 Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS ATKIS katalog typů objektů Verze 6.0 Stav: Pracovní sdružení zeměměřických správ spolkových zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 1

2 ATKIS Katalog typů objektů Část A: Úvodní poznámka Obsah: 1 Všeobecné..III 2 Struktura katalogu typů objektů.iv Verze 6.0 Strana: 2

3 1 Všeobecné V tomto katalogu typů objektů jsou uvedeny objekty digitálního modelu krajiny (báze DLM) podle společného obsahově věcného schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. AFIS-ALKIS- ATKIS obsahově věcné schéma je součástí aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS, které je plně popsáno modelovacím jazykem UML (unified modelling language). Grafický popis skupin typů objektů (schématické znázornění) svým obsahem přesně odpovídá katalogu typů objektů v RTF- popř. HTML formátu. Katalog typů objektů je odvozen přímo z UML modelu v závislosti na zvoleném druhu modelu pomocí Rose skriptů. Verze 6.0 Strana: 3

4 2 Struktura katalogu typů objektů Katalog typů objektů je rozčleněn do tématických kategorií objektů, které dále sestávají ze skupin typů objektů. Struktura skupin typů objektů je tvořena jednotně: - označením, definicí skupiny typů objektů; pokud existují přesahující odkazy k typům objektů ze skupiny, jsou zde uvedeny - popisem typů objektů, abstraktních tříd a datových typů s jejich identifikací. Kapitoly jsou číslovány kontinuálně bez ohledu na identifikaci typů objektů. Každá skupina typů objektů obsahuje v podkapitole označení, definice plný výčet všech typů objektů a datových typů obsahově věcného schématu AAA nezávisle na zvoleném druhu modelu. Ve vlastním katalogu typů objektů jsou pak pouze typy objektů a datové typy toho druhu modelu, který byl zvolen odvozovacím nástrojem. Typy objektů jsou popsány v tabulce s následující strukturou: - Nadpis - Hlavička tabulky - Obsah tabulky Verze 6.0 Strana: 4

5 Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Stav: dd.mm.rrrr Typ objektu, třída, datový typ : Definice: ( ) Odvozeno z: Objektový typ: Označení: Druh modelu: Označení: Identifikátor: Základní data: Druh modelu: Podmínky konzistence: Druh modelu: Pravidla tvorby: Druh modelu: Kritéria výběru: Druh modelu: Popis intervalu trvání: Název: Kód: Datový typ: Kardinalita: Druh modelu: Definice a popř. pravidla tvorby: Nabývané hodnoty: Význam hodnoty kód hodnoty kód: Typ relace: Označení: Kardinalita: Druh modelu: Typ cílového objektu: Inv. Relace: Poznámka: Metoda: Označení: Definice: Upozornění: Je-li ve vysvětlujícím textu jmenován typ objektu, druh atributu nebo druh relace, je označen uvozovkami. Verze 6.0 Strana: 5

6 Vysvětlení k tabulce: Nadpis Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Označení tématického okruhu a skupiny typů objektů z aplikačního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS. Tématické okruhy a skupiny typů objektů slouží odbornému strukturování datového modelu a katalogu typů objektů. Stav: dd.mm.rrrr Stav obsahu ve tvaru: den.měsíc.rok Hlavička tabulky Typ objektu, třída, datový typ Označení typu objektu jednoznačné uvnitř aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. Abstraktní třídy a definované datové typy jsou popsány jako typy objektů. Prefix,AX_ používaný v aplikačním schématu AFIS-ALKIS-ATKIS stojí před všemi třídami, datovými typy a číselníky. Kód Typy objektů jsou identifikovány pětimístnou kombinací číslic, která je uvnitř katalogu typů objektů jednoznačná. Obsah tabulky Definice: ( ) Definice obsahuje popis, jak je typ objektu definován v reálném světě. Zdroj definice je označen dodatkem: (A) Definice podle slovníku FIG, díl 4: Zeměměřictví a katastr nemovitostí, stav 1995 (B) Definice podle slovníku FIG, nomenklatura a definice v německém zeměměřictví, sešit 6 Topografie, IfAG (vydavatel), Frankfurt a.m (Návrh pracovní skupiny Topografie AdV k novému zpracování) (C ) Definice podle Duden Grosses Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bibliographisches Institut, Mannheim (D) Definice podle Feature Attribute Coding Catalog (FACC) (německé znění podle úřadu pro vojenské mapování, Euskirchen 1987) (E) Vlastní definice (F) Definice podle seznamu druhů využití půdy v katastru nemovitostí a jeho vymezení pojmů (Seznam druhů využití půdy), AdV (vydavatel), Koblenz/Hannover 1983 (G) Definice podle rejstříku (H) Definice podle katalogu statistického půdního informačního systému STABIS (systematika využití půdy) (I) DIN 4054 Vodní dopravní stavby, pojmy ; září 1977 Verze 6.0 Strana: 6

7 (J) DIN 4047 Zemědělské dopravní stavby, pojmy ; březen 1973 (K) Odkaz na silniční informační banku, ASB síťová data; leden 2003 (L) Spolkový zákon o dálkových silncích, BFStrG; duben 1994 (M) Spolkový zákon o vodních dopravních cestách, BWStrG; červenec 1998 (N) Spolkový zákon o ochraně přírody, BnatSchG; prosinec 1996 ( ) V ostatních případech se definice odvozují z norem ISO. Pokud není připojen žádný dodatek, není původ definice udán Odvozeno z: Zde je uvedeno z jakých typů objektů nebo tříd dědí typ objektu vlastnosti. Geometrické a topologické vlastnosti jsou v zásadě také odvozeny ze základního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS a jsou zde uvedeny. Z prostorových elementů uvedených v základním schématu se připouští pouze ty, které jsou opět odvozeny z normy ISO DIS Geographic Information: Spatial Schema (geografická informace: prostorové schéma). Více druhů prostorového vztahu pro jeden typ objektu je povoleno. Přiřazení typu objektů ke společnému geometrickému tématu je uvedeno v OCL-kódu v modelu UML, který se však v exportu do formátu Word z důvodu přehlednosti neuvádí. Objektový typ: Objektový typ udává, jakým způsobem je typ objektu modelován. Přípustné jsou následující objektové typy: Označení: - prostorově vztažený elementární objekt (REO) - elementární objekt bez prostorové informace (NREO) - složený objekt (ZUSO) REO, NREO a ZUSO jsou zkratky označení. Druh modelu: Druh modelu určuje, k jakému modelu nebo jakým modelům typ objektu patří. Složeným objektům připadá jedna výpověď o druhu modelu. V ATKIS jsou povoleny: Označení: - Digitální základní model krajiny - Digitální model krajiny 50 - Digitální model krajiny Digitální model krajiny Digitální model reliéfu 2 - Digitální model reliéfu 5 - Digitální model reliéfu 25 - Digitální model reliéfu 50 Verze 6.0 Strana: 7

8 Identifikátor:, DLM50, DLM250, DLM1000, DGM2, DGM5, DGM25 DGM50. Identifikátory jsou uvnitř katalogu typů objektů jednoznačné. Základní datová sada: Základní datová sada je datová sada vedená v ALKIS jednotně všemi zeměměřickými správami zemí Spolkové republiky Německo, která je uživatelům k dispozici bez ohledu na hranice spolkových zemí. Podmínky konzistence: Podmínky konzistence určují v závislosti na druhu modelu úplnost a vztah mezi objekty. Pokud nejsou pro typ objektu předepsány žádné podmínky konzistence, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Pravidla tvorby: Obecně platí základy tvorby objektů z oddílu GeoInfoDok. V katalogu typů objektů budou v pravidlech tvorby uvedeny ty vlastnosti objektu, jejichž změny vedou k zániku stávajícího popř. vzniku nového objektu. Tyto vlastnosti jsou v objektovém katalogu označeny jako objektotvorné. Nadto popisují pravidla tvorby: - u typu objektů objektového typu ZUSO: které elementární objekty (REO, NREO) jsou přiřazeny - druh atributu: podmínky vázané na atributy - druh relace: podmínky vázané na relace - další okolnosti Pokud pro typ objektu nejsou určena pravidla tvorby, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Kritéria výběru Kritérium výběru určuje s jakou úplností a s jakým stupněm abstrakce jsou objekty modelovány v závislosti na druhu modelu. Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS- ATKIS jsou kritéria výběru zpravidla závislá na druhu modelu. Proto je druh modelu vždy zároveň uváděn v katalogu typů objektů. Pokud pro typ objektu nejsou určena kritéria výběru, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Popis intervalu trvání: Interval trvání je uveden jako začátek a konec trvání. Vzniká založením a zaniká změnou nebo vymazáním objektotvorných vlastností ze stávajících dat. Objektotvorné vlastnosti jsou definovány pravidlech tvorby. V popisu doby trvání jsou popsány jen odborně podmíněné odchylky od těchto základních pravidel. Pokud pro dobu trvání neplatí žádné zvláštní okolnosti, je od popisu upuštěno. Druh atributu obsahuje vlastní charakteristiky objektu. U druhu atributu je udáno: Označení: označení druhu atributu jednoznačné uvnitř typu objektu. Kód: kód je jednoznačný uvnitř typu objektu a sestává z trojmístné kombinace písmen a číslic; přehlásky a písmeno ß nejsou povoleny. Odvozené (derived) druhy atributů mají Verze 6.0 Strana: 8

9 před označením zapsáno (DER). Kód je redundantní k označení a je tudíž v katalogu typů objektů pouze jako doplňková informace (optional). Datový typ: přípustné jsou následující datové typy: jednoduchá hodnota - NUMBER - REAL - INTEGER - LOGICAL - BOOLEAN - STRING - BINARY dále jsou povoleny veškeré datové typy, další třídy nebo číselníky definované v datovém modelu. Pokud typ objektu obsahuje číselník s hodnotami a označením, je jako datový typ uveden název třídy odpovídajícího číselníku. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se atributy daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh atributu volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 atribut tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou druhy atributů závislé na druhu modelu. Proto je v katalogu typů objektů vždy zároveň uváděn druh modelu. Definice: definice druhu atributů je provedena v souvislosti s normami ISO. Při definici typu objektů se udává: - věcný obsah, který je potřeba zachovat - u druhů atributů s druhy hodnot odkaz na strukturu označení a hodnot (např. hierarchická struktura) - informace, že je druh atributu přechodně v rámci migrace zapotřebí pro stávající postupy. Dodatečně jsou zde uvedeny informace o pravidlech pro tvorbu atributů: Elementy popisující kvalitu jsou popsány jako druhy atributů. Pravidla tvorby udávají, jaká pravidla musí být splněna při modelování daného druhu atributů. Pravidla tvorby jsou udána pro odvozený druh atributů, který vzniká z jiných druhů atributů typu objektu (odvozený atribut není uvnitř objektu fyzicky reprezentován hodnotou). Pokud nejsou pravidla tvorby zapotřebí, není o nich v katalogu zápis. Nabývané hodnoty: Nabývané hodnoty se uvádí, pokud pro druh atributů existují přípustné charakteristiky a jejich význam by měl být v tomto katalogu uveden. Pokud není uveden druh hodnot a existují přípustné charakteristiky a jejich významy, jsou označení druhů hodnot vedena ve zvláštním klíčovém katalogu. Význam hodnoty Název a vysvětlení hodnoty Kód hodnoty čtyřmístný kód hodnoty Pokud se pro typ objektu nepředpokládá žádný druh atributu, není o něm v katalogu zápis Druh relací: Verze 6.0 Strana: 9

10 Druh relací popisuje externí vlastnosti objektu. Relace směřují jak dovnitř, tak ven, tzn. inverzním směrem. Inverzní relace jsou v odvozeném katalogu typů objektů uvedeny pouze tehdy, pokud se odchylují od standardního případu 0..* nebo pokud jsou u standardního případu 0..* uvedeny podmínky. S uvedením inverzních vztahů v katalogu jsou další ustanovení uvedena pouze k existujícím vztahům. Nové vztahy nejsou tímto způsobem vytvářeny. Ke druhu vztahů se udává: Označení: obsahuje označení druhu vztahů jednoznačné v rámci typu objektu. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se relace daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh relace volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 relace tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Pokud se pro typ objektu nepředpokládají druhy relací, není o nich v katalogu zápis. Relace, které jsou tvořeny pouze geometrickým průnikem, nejsou popisovány. Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou relace závislé na druhu modelu. Proto se v katalogu typů objektů vždy zároveň uvádí druh modelu. Typ cílového objektu: zde se udává, k jakému typu objektu relace směřuje. Inv.relace: obsahuje označení inverzní relace. Poznámka: obsahuje definici druhu relace. Navazuje na normy ISO. Při definici druhu relace je dále udáno, které skutečnosti je potřeba zachovat. Metoda: Metoda popisuje funkčnost typu objektu nebo třídy. Blíže je specifikována následujícími parametry: Označení: obsahuje označení metody. Definice: Zde se udává jaké funkční vlastnosti metodě patří, které akce probíhají a jaké hodnoty jsou vraceny. Verze 6.0 Strana: 10

11 ATKIS katalog typů objektů Část B: Báze DLM Obsah: 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma Číslo verze Stav Oblast použití Odpovědná instituce Přehled typů objektů základní schéma AAA Označení, definice AAA prezentační objekt Označení, definice AP_GPO AP_PPO AP_LPO AP_FPO AP_TPO AP_PTO AP_LTO AP_Darstellung (znázornění) Pozemky, poloha, body Označení, definice Údaje o poloze Označení, definice AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) AX_Lagebezeichnung (označení polohy) AX_Lage (poloha) Údaje k bodům trigonometrické sítě Označení, definice Údaje k polohovým a tíhovým bodům Označení, definice Doklad o provedení Označení, definice Údaje o rezervaci Verze 6.0 Strana: 11

12 10.1 Označení, definice Údaje o historii Označení, definice Údaje k osobám a stávajícím stavu Označení, definice AX_Person (osoba) AX_Anschrift (adresa) Budova Označení, definice Údaje o budově Označení, definice AX_Gebaeude (budova) AX_Bauteil část budovy AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) Skutečné využití Označení, definice AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) Sídelní plochy Označení, definice AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) Doprava Označení, definice AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) AX_Strasse (silniční komunikace) AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) AX_Fahrwegachse (osa cesty) Verze 6.0 Strana: 12

13 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) Vegetace Označení, definice AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) AX_Wald (les) AX_Gehoelz (lesík, háj) AX_Heide (vřesoviště, horská louka) AX_Moor (rašeliniště) AX_Sumpf (bažina) AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) Vodstvo Označení, definice AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) AX_Wasserlauf (vodní tok) AX_Kanal (kanál) AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) AX_Meer (moře) Stavby, zařízení a ostatní údaje Označení, definice AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) Staby a zařízení v sídlech Označení, definice AX_Turm (věž) AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) AX_Transportanlage (dopravní zařízení) AX_Leitung (elektrické vedení) AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) Verze 6.0 Strana: 13

14 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Zvláštní zařízení v sídelních plochách Označení, definice AX_Ortslage (intravilán) AX_Hafen (přístav) AX_Schleuse (zdymadlo) AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) AX_Testgelaende (testovací území) Dopravní stavby a zařízení Označení, definice AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) AX_Gleis (kolej) AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) Zvláštní vegetační prvky Označení, definice AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) Zvláštní vodní prvky Označení, definice AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) AX_Polder (poldr) Zvláštní dopravní stavby a prvky Označení, definice AX_Netzknoten (uzel sítě) AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) AX_Abschnitt (úsek) AX_Ast (větev) Zvláštní údaje o vodstvu Označení, definice Verze 6.0 Strana: 14

15 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Terénní reliéf Označení, definice Tvar reliéfu Označení, definice AX_BoeschungKliff (svah, útes) AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) AX_Einschnitt (brázda) AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) AX_Duene (duna) AX_Hoehenlinie (vrstevnice) Primární DEM Označení, definice AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) AX_Gelaendekante (terénní hrana) Sekundární DEM Označení, definice Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy Označení, definice Veřejnoprávní a jiná ustanovení Označení, definice AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) AX_Schutzzone (ochranné pásmo) Verze 6.0 Strana: 15

16 34 Bonitace, ocenění půdy Označení, definice Katalogy Označení, definice AX_Nationalstaat (národní stát) AX_Bundesland (spolková země) AX_Regierungsbezirk (vládní kraj) AX_KreisRegion (okres, region) AX_Gemeinde (obec) AX_Gemeindeteil (část obce) AX_Verwaltungsgemeinschaft (sdružení obcí) AX_Dienststelle (pracoviště) AX_LagebezeichnungKatalogeintrag (označení polohy - katalogový záznam) AX_Gemeindekennzeichen (identifikátor obce) AX Katalogeintrag (katalogový záznam) *pozn.překl.: některé používané termíny se liší podle spolkových zemí35.13 AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Bundesland_Schluessel (kód spolkové země) AX_Regierungsbezirk_Schluessel (kód vládního kraje) AX_Kreis_Schluessel (kód okresu) AX_VerschluesselteLagebezeichnung (kód označení polohy) AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel (kód sdružení obcí) Geografické územní jednotky Označení, definice AX_Landschaft (krajinný celek) AX_KleinraeumigerLandschaftsteil (maloplošný krajinný celek) AX_Gewann (role, pojmenované místo) AX_Insel (ostrov) AX_Wohnplatz (pojmenované obydlené místo) Administrativní územní jednotky Označení, definice AX_KommunalesGebiet (územně správní celek) AX_Gebiet_Nationalstaat (území národního státu) AX_Gebiet_Bundesland (území spolkové země) AX_Gebiet_Regierungsbezirk (území vládního kraje) AX_Gebiet_Kreis (území okresu) AX_Kondominium (kondominium) Verze 6.0 Strana: 16

17 37.8 AX_Gebietsgrenze (hranice území) AX_Gebiet (území) AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft (území sdružení obcí) Uživatelské profily Označení, definice Uživatelské profily Označení, definice AX_Benutzer (uživatel) AX_Benutzergruppe (skupina uživatelů) AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle (skupina uživatelů s kontrolou přístupu) AX_BenutzergruppeNBA (skupina uživatelů NBA) AX_BereichZeitlich (časový úsek) AX_ FOLGEVA AX_Portionierungsparameter (parametr dělení) Verze 6.0 Strana: 17

18 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze Stav Oblast použití Katalog typů objektů AFIS-ALKIS-ATKIS pro základní data. Zohledněné druhy modelů: Báze DLM: základní model krajiny. 1.4 Odpovědná instituce Pracovní skupina zeměměřických správ zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 18

19 2 Přehled typů objektů 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze 1.2 Stav 1.3 Oblast použití 1.4 Odpovědná instituce 2 Přehled typů objektů 3 základní schéma AAA 3.1 Označení, definice 4 AAA prezentační objekt 4.1 Označení, definice 4.2 AP_GPO 4.3 AP_PPO 4.4 AP_LPO 4.5 AP_FPO 4.6 AP_TPO 4.7 AP_PTO 4.8 AP_LTO 4.9 AP_Darstellung (znázornění) 5 Pozemky, poloha, body 5.1 Označení, definice 6 Údaje o poloze 6.1 Označení, definice 6.2 AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) 6.3 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) 6.4 AX_Lagebezeichnung (označení polohy) 6.5 AX_Lage (poloha) 7 Údaje k bodům trigonometrické sítě 7.1 Označení, definice 8 Údaje k polohovým a tíhovým bodům 8.1 Označení, definice 9 Doklad o provedení 9.1 Označení, definice 10 Údaje o rezervaci 10.1 Označení, definice 11 Údaje o historii Verze 6.0 Strana: 19

20 11.1 Označení, definice 12 Údaje k osobám a stávajícím stavu 12.1 Označení, definice 12.2 AX_Person (osoba) 12.3 AX_Anschrift (adresa) 13 Budova 13.1 Označení, definice 14 Údaje o budově 14.1 Označení, definice 14.2 AX_Gebaeude (budova) 14.3 AX_Bauteil část budovy 14.4 AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) 15 Skutečné využití 15.1 Označení, definice 15.2 AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) 16 Sídelní plochy 16.1 Označení, definice 16.2 AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) 16.3 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) 16.4 AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) 16.5 AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) 16.6 AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) 16.7 AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) 16.8 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) 16.9 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) 17 Doprava 17.1 Označení, definice 17.2 AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) 17.3 AX_Strasse (silniční komunikace) 17.4 AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) 17.5 AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) 17.6 AX_Fahrwegachse (osa cesty) 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) 17.8 AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) Verze 6.0 Strana: 20

21 17.9 AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) 18 Vegetace 18.1 Označení, definice 18.2 AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) 18.3 AX_Wald (les) 18.4 AX_Gehoelz (lesík, háj) 18.5 AX_Heide (vřesoviště, horská louka) 18.6 AX_Moor (rašeliniště) 18.7 AX_Sumpf (bažina) 18.8 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) 18.9 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) 19 Vodstvo 19.1 Označení, definice 19.2 AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) 19.3 AX_Wasserlauf (vodní tok) 19.4 AX_Kanal (kanál) 19.5 AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) 19.6 AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) 19.7 AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) 19.8 AX_Meer (moře) 20 Stavby, zařízení a ostatní údaje 20.1 Označení, definice 20.2 AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) 21 Staby a zařízení v sídlech 21.1 Označení, definice 21.2 AX_Turm (věž) 21.3 AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) 21.4 AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) 21.5 AX_Transportanlage (dopravní zařízení) 21.6 AX_Leitung (elektrické vedení) 21.7 AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) 21.9 AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Verze 6.0 Strana: 21

22 22 Zvláštní zařízení v sídelních plochách 22.1 Označení, definice 22.2 AX_Ortslage (intravilán) 22.3 AX_Hafen (přístav) 22.4 AX_Schleuse (zdymadlo) 22.5 AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) 22.6 AX_Testgelaende (testovací území) 23 Dopravní stavby a zařízení 23.1 Označení, definice 23.2 AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) 23.3 AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) 23.4 AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) 23.5 AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) 23.6 AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) 23.7 AX_Gleis (kolej) 23.8 AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) 23.9 AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) 24 Zvláštní vegetační prvky 24.1 Označení, definice 24.2 AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) 25 Zvláštní vodní prvky 25.1 Označení, definice 25.2 AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) 25.3 AX_Polder (poldr) 26 Zvláštní dopravní stavby a prvky 26.1 Označení, definice 26.2 AX_Netzknoten (uzel sítě) 26.3 AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) 26.4 AX_Abschnitt (úsek) 26.5 AX_Ast (větev) 27 Zvláštní údaje o vodstvu 27.1 Označení, definice 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) 27.3 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) 27.4 AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) 27.5 AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Verze 6.0 Strana: 22

23 28 Terénní reliéf 28.1 Označení, definice 29 Tvar reliéfu 29.1 Označení, definice 29.2 AX_BoeschungKliff (svah, útes) 29.3 AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) 29.4 AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) 29.5 AX_Einschnitt (brázda) 29.6 AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) 29.7 AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) 29.8 AX_Duene (duna) 29.9 AX_Hoehenlinie (vrstevnice) 30 Primární DEM 30.1 Označení, definice 30.2 AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) 30.3 AX_Gelaendekante (terénní hrana) 31 Sekundární DEM 31.1 Označení, definice 32 Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy 32.1 Označení, definice 33 Veřejnoprávní a jiná ustanovení 33.1 Označení, definice 33.2 AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) 33.3 AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) 33.4 AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.5 AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.6 AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) 33.7 AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) 33.8 AX_Schutzzone (ochranné pásmo) 34 Bonitace, ocenění půdy 34.1 Označení, definice 35 Katalogy 35.1 Označení, definice 35.2 AX_Nationalstaat (národní stát) Verze 6.0 Strana: 23

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Aktualizace: říjen 2006 Souřadný systém S-JTSK Zájmové zemí Liberecký kraj O data je možné zažádat prostřednictvím žádosti, kterou lze nalézt na http://www.gis.kraj-lbc.cz.

Více

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes?

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes? Co Vás čeká dnes? Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (GEOTÝM) Průhonice, 30.11. 2011 Blok 1: Jak číst

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D Dodatek č. 1 ze dne 22. 1. 2015 č. j.: ZÚ-00031/2015-13600, kterým se mění Katalog objektů ZAAGED verze 2.5 ze dne 15. 1. 2014 č. j.: ZÚ-00108/2014-13600 1. Zeměměřický úřad

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č. 7 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu XML Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Alexandra Štrohalmová VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Katastr nemovitostí ČR je veřejným souborem údajů o nemovitostech, o vlastnících a s nimi souvisejícími právními vztahy List vlastnictví

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách

Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Přístup k OpenDatům o veřejných zakázkách Sestavy s daty o veřejných zakázkách jsou dostupné třemi způsoby: 1) V levém menu na webu www.isvz.cz pod položkou Statistiky ve složce OpenData 2) Seznam statistik

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení na profilu kupujícího Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných pobočkách - obchodních místech České pošty,

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ Strana 1 z 6 Základní údaje: Jsme geodetická kancelář působící od roku 2003 nejprve jako fyzická osoba Pavel Zdražil, od roku 2006 jako GEO75 s.r.o. Vlastníkem a jednatelem

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11.

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc.

Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech. Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Aktivity resortu ČÚZK v mezinárodních souvislostech Ing. Tomáš Holenda a Ing. Eva Pauknerová, CSc. Obsah prezentace 1) Kompetence a povinnosti resortu podle zákonů ČR 2) Evropské právní předpisy, prováděcí

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS 1.Tisk štítků v systému LogisTIS...2 1.1.Použití tisku štítků v jednotlivých modulech systému...2 1.1.1.Skladové karty příjem zboží na sklad...2 1.1.2.Cenovky...2

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Otevřeno od 9.00 do 18.00 hod. www.iaa.de. Tel.: + 49 (0) 69/9 75 07-0 Informace pro návštěvníky Termín

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více