Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS"

Transkript

1 Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS ATKIS katalog typů objektů Verze 6.0 Stav: Pracovní sdružení zeměměřických správ spolkových zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 1

2 ATKIS Katalog typů objektů Část A: Úvodní poznámka Obsah: 1 Všeobecné..III 2 Struktura katalogu typů objektů.iv Verze 6.0 Strana: 2

3 1 Všeobecné V tomto katalogu typů objektů jsou uvedeny objekty digitálního modelu krajiny (báze DLM) podle společného obsahově věcného schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. AFIS-ALKIS- ATKIS obsahově věcné schéma je součástí aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS, které je plně popsáno modelovacím jazykem UML (unified modelling language). Grafický popis skupin typů objektů (schématické znázornění) svým obsahem přesně odpovídá katalogu typů objektů v RTF- popř. HTML formátu. Katalog typů objektů je odvozen přímo z UML modelu v závislosti na zvoleném druhu modelu pomocí Rose skriptů. Verze 6.0 Strana: 3

4 2 Struktura katalogu typů objektů Katalog typů objektů je rozčleněn do tématických kategorií objektů, které dále sestávají ze skupin typů objektů. Struktura skupin typů objektů je tvořena jednotně: - označením, definicí skupiny typů objektů; pokud existují přesahující odkazy k typům objektů ze skupiny, jsou zde uvedeny - popisem typů objektů, abstraktních tříd a datových typů s jejich identifikací. Kapitoly jsou číslovány kontinuálně bez ohledu na identifikaci typů objektů. Každá skupina typů objektů obsahuje v podkapitole označení, definice plný výčet všech typů objektů a datových typů obsahově věcného schématu AAA nezávisle na zvoleném druhu modelu. Ve vlastním katalogu typů objektů jsou pak pouze typy objektů a datové typy toho druhu modelu, který byl zvolen odvozovacím nástrojem. Typy objektů jsou popsány v tabulce s následující strukturou: - Nadpis - Hlavička tabulky - Obsah tabulky Verze 6.0 Strana: 4

5 Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Stav: dd.mm.rrrr Typ objektu, třída, datový typ : Definice: ( ) Odvozeno z: Objektový typ: Označení: Druh modelu: Označení: Identifikátor: Základní data: Druh modelu: Podmínky konzistence: Druh modelu: Pravidla tvorby: Druh modelu: Kritéria výběru: Druh modelu: Popis intervalu trvání: Název: Kód: Datový typ: Kardinalita: Druh modelu: Definice a popř. pravidla tvorby: Nabývané hodnoty: Význam hodnoty kód hodnoty kód: Typ relace: Označení: Kardinalita: Druh modelu: Typ cílového objektu: Inv. Relace: Poznámka: Metoda: Označení: Definice: Upozornění: Je-li ve vysvětlujícím textu jmenován typ objektu, druh atributu nebo druh relace, je označen uvozovkami. Verze 6.0 Strana: 5

6 Vysvětlení k tabulce: Nadpis Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Označení tématického okruhu a skupiny typů objektů z aplikačního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS. Tématické okruhy a skupiny typů objektů slouží odbornému strukturování datového modelu a katalogu typů objektů. Stav: dd.mm.rrrr Stav obsahu ve tvaru: den.měsíc.rok Hlavička tabulky Typ objektu, třída, datový typ Označení typu objektu jednoznačné uvnitř aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. Abstraktní třídy a definované datové typy jsou popsány jako typy objektů. Prefix,AX_ používaný v aplikačním schématu AFIS-ALKIS-ATKIS stojí před všemi třídami, datovými typy a číselníky. Kód Typy objektů jsou identifikovány pětimístnou kombinací číslic, která je uvnitř katalogu typů objektů jednoznačná. Obsah tabulky Definice: ( ) Definice obsahuje popis, jak je typ objektu definován v reálném světě. Zdroj definice je označen dodatkem: (A) Definice podle slovníku FIG, díl 4: Zeměměřictví a katastr nemovitostí, stav 1995 (B) Definice podle slovníku FIG, nomenklatura a definice v německém zeměměřictví, sešit 6 Topografie, IfAG (vydavatel), Frankfurt a.m (Návrh pracovní skupiny Topografie AdV k novému zpracování) (C ) Definice podle Duden Grosses Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bibliographisches Institut, Mannheim (D) Definice podle Feature Attribute Coding Catalog (FACC) (německé znění podle úřadu pro vojenské mapování, Euskirchen 1987) (E) Vlastní definice (F) Definice podle seznamu druhů využití půdy v katastru nemovitostí a jeho vymezení pojmů (Seznam druhů využití půdy), AdV (vydavatel), Koblenz/Hannover 1983 (G) Definice podle rejstříku (H) Definice podle katalogu statistického půdního informačního systému STABIS (systematika využití půdy) (I) DIN 4054 Vodní dopravní stavby, pojmy ; září 1977 Verze 6.0 Strana: 6

7 (J) DIN 4047 Zemědělské dopravní stavby, pojmy ; březen 1973 (K) Odkaz na silniční informační banku, ASB síťová data; leden 2003 (L) Spolkový zákon o dálkových silncích, BFStrG; duben 1994 (M) Spolkový zákon o vodních dopravních cestách, BWStrG; červenec 1998 (N) Spolkový zákon o ochraně přírody, BnatSchG; prosinec 1996 ( ) V ostatních případech se definice odvozují z norem ISO. Pokud není připojen žádný dodatek, není původ definice udán Odvozeno z: Zde je uvedeno z jakých typů objektů nebo tříd dědí typ objektu vlastnosti. Geometrické a topologické vlastnosti jsou v zásadě také odvozeny ze základního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS a jsou zde uvedeny. Z prostorových elementů uvedených v základním schématu se připouští pouze ty, které jsou opět odvozeny z normy ISO DIS Geographic Information: Spatial Schema (geografická informace: prostorové schéma). Více druhů prostorového vztahu pro jeden typ objektu je povoleno. Přiřazení typu objektů ke společnému geometrickému tématu je uvedeno v OCL-kódu v modelu UML, který se však v exportu do formátu Word z důvodu přehlednosti neuvádí. Objektový typ: Objektový typ udává, jakým způsobem je typ objektu modelován. Přípustné jsou následující objektové typy: Označení: - prostorově vztažený elementární objekt (REO) - elementární objekt bez prostorové informace (NREO) - složený objekt (ZUSO) REO, NREO a ZUSO jsou zkratky označení. Druh modelu: Druh modelu určuje, k jakému modelu nebo jakým modelům typ objektu patří. Složeným objektům připadá jedna výpověď o druhu modelu. V ATKIS jsou povoleny: Označení: - Digitální základní model krajiny - Digitální model krajiny 50 - Digitální model krajiny Digitální model krajiny Digitální model reliéfu 2 - Digitální model reliéfu 5 - Digitální model reliéfu 25 - Digitální model reliéfu 50 Verze 6.0 Strana: 7

8 Identifikátor:, DLM50, DLM250, DLM1000, DGM2, DGM5, DGM25 DGM50. Identifikátory jsou uvnitř katalogu typů objektů jednoznačné. Základní datová sada: Základní datová sada je datová sada vedená v ALKIS jednotně všemi zeměměřickými správami zemí Spolkové republiky Německo, která je uživatelům k dispozici bez ohledu na hranice spolkových zemí. Podmínky konzistence: Podmínky konzistence určují v závislosti na druhu modelu úplnost a vztah mezi objekty. Pokud nejsou pro typ objektu předepsány žádné podmínky konzistence, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Pravidla tvorby: Obecně platí základy tvorby objektů z oddílu GeoInfoDok. V katalogu typů objektů budou v pravidlech tvorby uvedeny ty vlastnosti objektu, jejichž změny vedou k zániku stávajícího popř. vzniku nového objektu. Tyto vlastnosti jsou v objektovém katalogu označeny jako objektotvorné. Nadto popisují pravidla tvorby: - u typu objektů objektového typu ZUSO: které elementární objekty (REO, NREO) jsou přiřazeny - druh atributu: podmínky vázané na atributy - druh relace: podmínky vázané na relace - další okolnosti Pokud pro typ objektu nejsou určena pravidla tvorby, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Kritéria výběru Kritérium výběru určuje s jakou úplností a s jakým stupněm abstrakce jsou objekty modelovány v závislosti na druhu modelu. Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS- ATKIS jsou kritéria výběru zpravidla závislá na druhu modelu. Proto je druh modelu vždy zároveň uváděn v katalogu typů objektů. Pokud pro typ objektu nejsou určena kritéria výběru, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Popis intervalu trvání: Interval trvání je uveden jako začátek a konec trvání. Vzniká založením a zaniká změnou nebo vymazáním objektotvorných vlastností ze stávajících dat. Objektotvorné vlastnosti jsou definovány pravidlech tvorby. V popisu doby trvání jsou popsány jen odborně podmíněné odchylky od těchto základních pravidel. Pokud pro dobu trvání neplatí žádné zvláštní okolnosti, je od popisu upuštěno. Druh atributu obsahuje vlastní charakteristiky objektu. U druhu atributu je udáno: Označení: označení druhu atributu jednoznačné uvnitř typu objektu. Kód: kód je jednoznačný uvnitř typu objektu a sestává z trojmístné kombinace písmen a číslic; přehlásky a písmeno ß nejsou povoleny. Odvozené (derived) druhy atributů mají Verze 6.0 Strana: 8

9 před označením zapsáno (DER). Kód je redundantní k označení a je tudíž v katalogu typů objektů pouze jako doplňková informace (optional). Datový typ: přípustné jsou následující datové typy: jednoduchá hodnota - NUMBER - REAL - INTEGER - LOGICAL - BOOLEAN - STRING - BINARY dále jsou povoleny veškeré datové typy, další třídy nebo číselníky definované v datovém modelu. Pokud typ objektu obsahuje číselník s hodnotami a označením, je jako datový typ uveden název třídy odpovídajícího číselníku. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se atributy daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh atributu volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 atribut tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou druhy atributů závislé na druhu modelu. Proto je v katalogu typů objektů vždy zároveň uváděn druh modelu. Definice: definice druhu atributů je provedena v souvislosti s normami ISO. Při definici typu objektů se udává: - věcný obsah, který je potřeba zachovat - u druhů atributů s druhy hodnot odkaz na strukturu označení a hodnot (např. hierarchická struktura) - informace, že je druh atributu přechodně v rámci migrace zapotřebí pro stávající postupy. Dodatečně jsou zde uvedeny informace o pravidlech pro tvorbu atributů: Elementy popisující kvalitu jsou popsány jako druhy atributů. Pravidla tvorby udávají, jaká pravidla musí být splněna při modelování daného druhu atributů. Pravidla tvorby jsou udána pro odvozený druh atributů, který vzniká z jiných druhů atributů typu objektu (odvozený atribut není uvnitř objektu fyzicky reprezentován hodnotou). Pokud nejsou pravidla tvorby zapotřebí, není o nich v katalogu zápis. Nabývané hodnoty: Nabývané hodnoty se uvádí, pokud pro druh atributů existují přípustné charakteristiky a jejich význam by měl být v tomto katalogu uveden. Pokud není uveden druh hodnot a existují přípustné charakteristiky a jejich významy, jsou označení druhů hodnot vedena ve zvláštním klíčovém katalogu. Význam hodnoty Název a vysvětlení hodnoty Kód hodnoty čtyřmístný kód hodnoty Pokud se pro typ objektu nepředpokládá žádný druh atributu, není o něm v katalogu zápis Druh relací: Verze 6.0 Strana: 9

10 Druh relací popisuje externí vlastnosti objektu. Relace směřují jak dovnitř, tak ven, tzn. inverzním směrem. Inverzní relace jsou v odvozeném katalogu typů objektů uvedeny pouze tehdy, pokud se odchylují od standardního případu 0..* nebo pokud jsou u standardního případu 0..* uvedeny podmínky. S uvedením inverzních vztahů v katalogu jsou další ustanovení uvedena pouze k existujícím vztahům. Nové vztahy nejsou tímto způsobem vytvářeny. Ke druhu vztahů se udává: Označení: obsahuje označení druhu vztahů jednoznačné v rámci typu objektu. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se relace daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh relace volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 relace tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Pokud se pro typ objektu nepředpokládají druhy relací, není o nich v katalogu zápis. Relace, které jsou tvořeny pouze geometrickým průnikem, nejsou popisovány. Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou relace závislé na druhu modelu. Proto se v katalogu typů objektů vždy zároveň uvádí druh modelu. Typ cílového objektu: zde se udává, k jakému typu objektu relace směřuje. Inv.relace: obsahuje označení inverzní relace. Poznámka: obsahuje definici druhu relace. Navazuje na normy ISO. Při definici druhu relace je dále udáno, které skutečnosti je potřeba zachovat. Metoda: Metoda popisuje funkčnost typu objektu nebo třídy. Blíže je specifikována následujícími parametry: Označení: obsahuje označení metody. Definice: Zde se udává jaké funkční vlastnosti metodě patří, které akce probíhají a jaké hodnoty jsou vraceny. Verze 6.0 Strana: 10

11 ATKIS katalog typů objektů Část B: Báze DLM Obsah: 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma Číslo verze Stav Oblast použití Odpovědná instituce Přehled typů objektů základní schéma AAA Označení, definice AAA prezentační objekt Označení, definice AP_GPO AP_PPO AP_LPO AP_FPO AP_TPO AP_PTO AP_LTO AP_Darstellung (znázornění) Pozemky, poloha, body Označení, definice Údaje o poloze Označení, definice AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) AX_Lagebezeichnung (označení polohy) AX_Lage (poloha) Údaje k bodům trigonometrické sítě Označení, definice Údaje k polohovým a tíhovým bodům Označení, definice Doklad o provedení Označení, definice Údaje o rezervaci Verze 6.0 Strana: 11

12 10.1 Označení, definice Údaje o historii Označení, definice Údaje k osobám a stávajícím stavu Označení, definice AX_Person (osoba) AX_Anschrift (adresa) Budova Označení, definice Údaje o budově Označení, definice AX_Gebaeude (budova) AX_Bauteil část budovy AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) Skutečné využití Označení, definice AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) Sídelní plochy Označení, definice AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) Doprava Označení, definice AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) AX_Strasse (silniční komunikace) AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) AX_Fahrwegachse (osa cesty) Verze 6.0 Strana: 12

13 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) Vegetace Označení, definice AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) AX_Wald (les) AX_Gehoelz (lesík, háj) AX_Heide (vřesoviště, horská louka) AX_Moor (rašeliniště) AX_Sumpf (bažina) AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) Vodstvo Označení, definice AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) AX_Wasserlauf (vodní tok) AX_Kanal (kanál) AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) AX_Meer (moře) Stavby, zařízení a ostatní údaje Označení, definice AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) Staby a zařízení v sídlech Označení, definice AX_Turm (věž) AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) AX_Transportanlage (dopravní zařízení) AX_Leitung (elektrické vedení) AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) Verze 6.0 Strana: 13

14 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Zvláštní zařízení v sídelních plochách Označení, definice AX_Ortslage (intravilán) AX_Hafen (přístav) AX_Schleuse (zdymadlo) AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) AX_Testgelaende (testovací území) Dopravní stavby a zařízení Označení, definice AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) AX_Gleis (kolej) AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) Zvláštní vegetační prvky Označení, definice AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) Zvláštní vodní prvky Označení, definice AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) AX_Polder (poldr) Zvláštní dopravní stavby a prvky Označení, definice AX_Netzknoten (uzel sítě) AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) AX_Abschnitt (úsek) AX_Ast (větev) Zvláštní údaje o vodstvu Označení, definice Verze 6.0 Strana: 14

15 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Terénní reliéf Označení, definice Tvar reliéfu Označení, definice AX_BoeschungKliff (svah, útes) AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) AX_Einschnitt (brázda) AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) AX_Duene (duna) AX_Hoehenlinie (vrstevnice) Primární DEM Označení, definice AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) AX_Gelaendekante (terénní hrana) Sekundární DEM Označení, definice Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy Označení, definice Veřejnoprávní a jiná ustanovení Označení, definice AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) AX_Schutzzone (ochranné pásmo) Verze 6.0 Strana: 15

16 34 Bonitace, ocenění půdy Označení, definice Katalogy Označení, definice AX_Nationalstaat (národní stát) AX_Bundesland (spolková země) AX_Regierungsbezirk (vládní kraj) AX_KreisRegion (okres, region) AX_Gemeinde (obec) AX_Gemeindeteil (část obce) AX_Verwaltungsgemeinschaft (sdružení obcí) AX_Dienststelle (pracoviště) AX_LagebezeichnungKatalogeintrag (označení polohy - katalogový záznam) AX_Gemeindekennzeichen (identifikátor obce) AX Katalogeintrag (katalogový záznam) *pozn.překl.: některé používané termíny se liší podle spolkových zemí35.13 AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Bundesland_Schluessel (kód spolkové země) AX_Regierungsbezirk_Schluessel (kód vládního kraje) AX_Kreis_Schluessel (kód okresu) AX_VerschluesselteLagebezeichnung (kód označení polohy) AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel (kód sdružení obcí) Geografické územní jednotky Označení, definice AX_Landschaft (krajinný celek) AX_KleinraeumigerLandschaftsteil (maloplošný krajinný celek) AX_Gewann (role, pojmenované místo) AX_Insel (ostrov) AX_Wohnplatz (pojmenované obydlené místo) Administrativní územní jednotky Označení, definice AX_KommunalesGebiet (územně správní celek) AX_Gebiet_Nationalstaat (území národního státu) AX_Gebiet_Bundesland (území spolkové země) AX_Gebiet_Regierungsbezirk (území vládního kraje) AX_Gebiet_Kreis (území okresu) AX_Kondominium (kondominium) Verze 6.0 Strana: 16

17 37.8 AX_Gebietsgrenze (hranice území) AX_Gebiet (území) AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft (území sdružení obcí) Uživatelské profily Označení, definice Uživatelské profily Označení, definice AX_Benutzer (uživatel) AX_Benutzergruppe (skupina uživatelů) AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle (skupina uživatelů s kontrolou přístupu) AX_BenutzergruppeNBA (skupina uživatelů NBA) AX_BereichZeitlich (časový úsek) AX_ FOLGEVA AX_Portionierungsparameter (parametr dělení) Verze 6.0 Strana: 17

18 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze Stav Oblast použití Katalog typů objektů AFIS-ALKIS-ATKIS pro základní data. Zohledněné druhy modelů: Báze DLM: základní model krajiny. 1.4 Odpovědná instituce Pracovní skupina zeměměřických správ zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 18

19 2 Přehled typů objektů 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze 1.2 Stav 1.3 Oblast použití 1.4 Odpovědná instituce 2 Přehled typů objektů 3 základní schéma AAA 3.1 Označení, definice 4 AAA prezentační objekt 4.1 Označení, definice 4.2 AP_GPO 4.3 AP_PPO 4.4 AP_LPO 4.5 AP_FPO 4.6 AP_TPO 4.7 AP_PTO 4.8 AP_LTO 4.9 AP_Darstellung (znázornění) 5 Pozemky, poloha, body 5.1 Označení, definice 6 Údaje o poloze 6.1 Označení, definice 6.2 AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) 6.3 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) 6.4 AX_Lagebezeichnung (označení polohy) 6.5 AX_Lage (poloha) 7 Údaje k bodům trigonometrické sítě 7.1 Označení, definice 8 Údaje k polohovým a tíhovým bodům 8.1 Označení, definice 9 Doklad o provedení 9.1 Označení, definice 10 Údaje o rezervaci 10.1 Označení, definice 11 Údaje o historii Verze 6.0 Strana: 19

20 11.1 Označení, definice 12 Údaje k osobám a stávajícím stavu 12.1 Označení, definice 12.2 AX_Person (osoba) 12.3 AX_Anschrift (adresa) 13 Budova 13.1 Označení, definice 14 Údaje o budově 14.1 Označení, definice 14.2 AX_Gebaeude (budova) 14.3 AX_Bauteil část budovy 14.4 AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) 15 Skutečné využití 15.1 Označení, definice 15.2 AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) 16 Sídelní plochy 16.1 Označení, definice 16.2 AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) 16.3 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) 16.4 AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) 16.5 AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) 16.6 AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) 16.7 AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) 16.8 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) 16.9 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) 17 Doprava 17.1 Označení, definice 17.2 AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) 17.3 AX_Strasse (silniční komunikace) 17.4 AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) 17.5 AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) 17.6 AX_Fahrwegachse (osa cesty) 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) 17.8 AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) Verze 6.0 Strana: 20

21 17.9 AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) 18 Vegetace 18.1 Označení, definice 18.2 AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) 18.3 AX_Wald (les) 18.4 AX_Gehoelz (lesík, háj) 18.5 AX_Heide (vřesoviště, horská louka) 18.6 AX_Moor (rašeliniště) 18.7 AX_Sumpf (bažina) 18.8 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) 18.9 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) 19 Vodstvo 19.1 Označení, definice 19.2 AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) 19.3 AX_Wasserlauf (vodní tok) 19.4 AX_Kanal (kanál) 19.5 AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) 19.6 AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) 19.7 AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) 19.8 AX_Meer (moře) 20 Stavby, zařízení a ostatní údaje 20.1 Označení, definice 20.2 AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) 21 Staby a zařízení v sídlech 21.1 Označení, definice 21.2 AX_Turm (věž) 21.3 AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) 21.4 AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) 21.5 AX_Transportanlage (dopravní zařízení) 21.6 AX_Leitung (elektrické vedení) 21.7 AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) 21.9 AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Verze 6.0 Strana: 21

22 22 Zvláštní zařízení v sídelních plochách 22.1 Označení, definice 22.2 AX_Ortslage (intravilán) 22.3 AX_Hafen (přístav) 22.4 AX_Schleuse (zdymadlo) 22.5 AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) 22.6 AX_Testgelaende (testovací území) 23 Dopravní stavby a zařízení 23.1 Označení, definice 23.2 AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) 23.3 AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) 23.4 AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) 23.5 AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) 23.6 AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) 23.7 AX_Gleis (kolej) 23.8 AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) 23.9 AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) 24 Zvláštní vegetační prvky 24.1 Označení, definice 24.2 AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) 25 Zvláštní vodní prvky 25.1 Označení, definice 25.2 AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) 25.3 AX_Polder (poldr) 26 Zvláštní dopravní stavby a prvky 26.1 Označení, definice 26.2 AX_Netzknoten (uzel sítě) 26.3 AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) 26.4 AX_Abschnitt (úsek) 26.5 AX_Ast (větev) 27 Zvláštní údaje o vodstvu 27.1 Označení, definice 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) 27.3 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) 27.4 AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) 27.5 AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Verze 6.0 Strana: 22

23 28 Terénní reliéf 28.1 Označení, definice 29 Tvar reliéfu 29.1 Označení, definice 29.2 AX_BoeschungKliff (svah, útes) 29.3 AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) 29.4 AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) 29.5 AX_Einschnitt (brázda) 29.6 AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) 29.7 AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) 29.8 AX_Duene (duna) 29.9 AX_Hoehenlinie (vrstevnice) 30 Primární DEM 30.1 Označení, definice 30.2 AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) 30.3 AX_Gelaendekante (terénní hrana) 31 Sekundární DEM 31.1 Označení, definice 32 Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy 32.1 Označení, definice 33 Veřejnoprávní a jiná ustanovení 33.1 Označení, definice 33.2 AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) 33.3 AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) 33.4 AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.5 AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.6 AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) 33.7 AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) 33.8 AX_Schutzzone (ochranné pásmo) 34 Bonitace, ocenění půdy 34.1 Označení, definice 35 Katalogy 35.1 Označení, definice 35.2 AX_Nationalstaat (národní stát) Verze 6.0 Strana: 23

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58 odst. 3 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název /

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58 odst. 3 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního zákona]

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

Pracovní celek 4.1 Analýza stávajících kartografických značkových klíčů pro měřítka 1: a 1:25 000

Pracovní celek 4.1 Analýza stávajících kartografických značkových klíčů pro měřítka 1: a 1:25 000 Pracovní celek 4.1 Analýza stávajících kartografických značkových klíčů pro měřítka 1:10 000 a 1:25 000 V pracovním celku 4 byly analyzovány stávající kartografické značkové klíče pro sledované datové

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL Úřad městské části Praha 16 Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Oddělení životního prostředí V.Balého 23 153 00 Praha - Radotín Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1)

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí Ing. Jiří Drozda, Ing. Radek Makovec Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1.

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1. Pozemkové úpravy Přednáška č. 4 Pojmy (mapování a katastr nemovitostí) 11.3.2015 Karel Benda výklad pojmů oborový slovník http://www.vugtk.cz/slovnik/ Karel Benda 1 operát PK souhrn měřického a písemného

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU t. --~ r L Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko,cz J ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Konice odbor životního prostředí Masarykovo nám. 27 798 52 Konice ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM 1. Žadatel 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst.

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice OHLÁŠENÍ 1. Stavebník 1) [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst.

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍKOLAUDAČ NÍHO SOUHLASU

ŽÁDOST O VYDÁNÍKOLAUDAČ NÍHO SOUHLASU *) Příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O VYDÁNÍKOLAUDAČ NÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽ ÍVÁNÍVODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122

Více

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: 675 03 Úřad městyse Budišov, stavební úřad Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n)

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

Registr práv a povinností. Metodika pro definici údajů vedených v agendě

Registr práv a povinností. Metodika pro definici údajů vedených v agendě Registr práv a povinností Metodika pro definici údajů vedených v agendě OBSAH 1 Úvod... 3 2 Základní principy... 4 3 Základní pojmy... 5 3.1 Objekt vedený v agendě... 5 3.2 Subjekt vedený v agendě... 5

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení - 1 - Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s promítnutím navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví 1 Úvodní ustanovení

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Seminář z geoinformatiky

Seminář z geoinformatiky Seminář z geoinformatiky Úvod Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod - Přednášející: Ing. Miroslav Čábelka, - rozsah hodin:

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Žádost o stvení podmínek

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

Seznam mapových značek mapy SM5

Seznam mapových značek mapy SM5 Seznam mapových značek mapy SM5 MAPOVÉ ZNAČKY KATASTRÁLNÍ SLOŢKY Číslo Mapová značka Předmět 1 BODY BODOVÝCH POLÍ Specifikace barvy Poznámka 1.1 Bod polohového bodového pole (včetně přidruţeného bodu),

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA Příloha č. 25 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA [ 115 odst. 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat RNDr. Jana Pressová Zeměměřický úřad Ústí nad Labem, 25. 10. 2016 ZABAGED - definice ZABAGED je digitální geografický model území České republiky,

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Značkový klíč pro katastrální mapy

Značkový klíč pro katastrální mapy Značkový klíč pro katastrální mapy 1. Mapové značky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy 1.1 Body bodových polí a hraniční znaky 1.01 1.02 Bod polohového bodového pole (včetně přidruženého bodu),

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.70 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Geografické datové soubory (GDF)

Více

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí...

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí... Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU

Více

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes?

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes? Co Vás čeká dnes? Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (GEOTÝM) Průhonice, 30.11. 2011 Blok 1: Jak číst

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů Příloha k č.j. ČÚZK 6495/2009-22 Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů 1. Geometrické a polohové určení 1.1. Katastrální území a nemovitosti evidované

Více

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2597 ze dne 23.10.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.70 2003 Geografická informace - Časové schéma ČSN ISO 19108 97 9827 Prosinec Geographic information - Temporal schema Information géographique - Schéma temporel Tato norma

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Mohelnice: katastrální mapa Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Nové Hrady Stavební úřad Ulice: nám. Republiky 46 PSČ, obec: 373 33 Nové Hrady Tel./GSM.: 386 101 017 / 606 644 521 E-mail:

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKŮ O VÝMĚŘE 4 279 m 2 ZA NEJVYŠŠÍ KUPNÍ CENU POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE Vlastnictví Předmětem prodeje jsou dále uvedené nemovitosti, včetně jejich součástí a příslušenství

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

KARTOGRAFICKÉ ZNAKY STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL V ČESKÉ REPUBLICE A SOUSEDNÍCH STÁTECH

KARTOGRAFICKÉ ZNAKY STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL V ČESKÉ REPUBLICE A SOUSEDNÍCH STÁTECH KARTOGRAFICKÉ ZNAKY STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL V ČESKÉ REPUBLICE A SOUSEDNÍCH STÁTECH Ing. Pavla Andělová Vysoké učení technické v Brně STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA PRO POROVNÁNÍ Česká republika Slovenská republika Spolková

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORTU STAVBY podle ustanovení

Více

PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku

PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Tato pravidla jsou zpracována na základě ustanovení 28 až 34 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Jiří Plíhal Tento příspěvek by rád na konkrétním příkladu standardu přiblížil referenční metody stanovení polohy a zejména jejich dynamickou

Více

Správa na úseku katastru nemovitosti

Správa na úseku katastru nemovitosti Správa na úseku katastru nemovitosti Vysvětlení pojmů nejčastěji používaných v katastru nemovitostí POJEM BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ) BUDOVA BUDOVA ROZESTAVĚNÁ BYT BYT ROZESTAVĚNÝ základní

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ

Alexandra Štrohalmová. VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Alexandra Štrohalmová VŠB TUO Oborový seminář 2013/2014 LIST VLASTNICTVÍ Katastr nemovitostí ČR je veřejným souborem údajů o nemovitostech, o vlastnících a s nimi souvisejícími právními vztahy List vlastnictví

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více