Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS"

Transkript

1 Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS ATKIS katalog typů objektů Verze 6.0 Stav: Pracovní sdružení zeměměřických správ spolkových zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 1

2 ATKIS Katalog typů objektů Část A: Úvodní poznámka Obsah: 1 Všeobecné..III 2 Struktura katalogu typů objektů.iv Verze 6.0 Strana: 2

3 1 Všeobecné V tomto katalogu typů objektů jsou uvedeny objekty digitálního modelu krajiny (báze DLM) podle společného obsahově věcného schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. AFIS-ALKIS- ATKIS obsahově věcné schéma je součástí aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS, které je plně popsáno modelovacím jazykem UML (unified modelling language). Grafický popis skupin typů objektů (schématické znázornění) svým obsahem přesně odpovídá katalogu typů objektů v RTF- popř. HTML formátu. Katalog typů objektů je odvozen přímo z UML modelu v závislosti na zvoleném druhu modelu pomocí Rose skriptů. Verze 6.0 Strana: 3

4 2 Struktura katalogu typů objektů Katalog typů objektů je rozčleněn do tématických kategorií objektů, které dále sestávají ze skupin typů objektů. Struktura skupin typů objektů je tvořena jednotně: - označením, definicí skupiny typů objektů; pokud existují přesahující odkazy k typům objektů ze skupiny, jsou zde uvedeny - popisem typů objektů, abstraktních tříd a datových typů s jejich identifikací. Kapitoly jsou číslovány kontinuálně bez ohledu na identifikaci typů objektů. Každá skupina typů objektů obsahuje v podkapitole označení, definice plný výčet všech typů objektů a datových typů obsahově věcného schématu AAA nezávisle na zvoleném druhu modelu. Ve vlastním katalogu typů objektů jsou pak pouze typy objektů a datové typy toho druhu modelu, který byl zvolen odvozovacím nástrojem. Typy objektů jsou popsány v tabulce s následující strukturou: - Nadpis - Hlavička tabulky - Obsah tabulky Verze 6.0 Strana: 4

5 Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Stav: dd.mm.rrrr Typ objektu, třída, datový typ : Definice: ( ) Odvozeno z: Objektový typ: Označení: Druh modelu: Označení: Identifikátor: Základní data: Druh modelu: Podmínky konzistence: Druh modelu: Pravidla tvorby: Druh modelu: Kritéria výběru: Druh modelu: Popis intervalu trvání: Název: Kód: Datový typ: Kardinalita: Druh modelu: Definice a popř. pravidla tvorby: Nabývané hodnoty: Význam hodnoty kód hodnoty kód: Typ relace: Označení: Kardinalita: Druh modelu: Typ cílového objektu: Inv. Relace: Poznámka: Metoda: Označení: Definice: Upozornění: Je-li ve vysvětlujícím textu jmenován typ objektu, druh atributu nebo druh relace, je označen uvozovkami. Verze 6.0 Strana: 5

6 Vysvětlení k tabulce: Nadpis Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Označení tématického okruhu a skupiny typů objektů z aplikačního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS. Tématické okruhy a skupiny typů objektů slouží odbornému strukturování datového modelu a katalogu typů objektů. Stav: dd.mm.rrrr Stav obsahu ve tvaru: den.měsíc.rok Hlavička tabulky Typ objektu, třída, datový typ Označení typu objektu jednoznačné uvnitř aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. Abstraktní třídy a definované datové typy jsou popsány jako typy objektů. Prefix,AX_ používaný v aplikačním schématu AFIS-ALKIS-ATKIS stojí před všemi třídami, datovými typy a číselníky. Kód Typy objektů jsou identifikovány pětimístnou kombinací číslic, která je uvnitř katalogu typů objektů jednoznačná. Obsah tabulky Definice: ( ) Definice obsahuje popis, jak je typ objektu definován v reálném světě. Zdroj definice je označen dodatkem: (A) Definice podle slovníku FIG, díl 4: Zeměměřictví a katastr nemovitostí, stav 1995 (B) Definice podle slovníku FIG, nomenklatura a definice v německém zeměměřictví, sešit 6 Topografie, IfAG (vydavatel), Frankfurt a.m (Návrh pracovní skupiny Topografie AdV k novému zpracování) (C ) Definice podle Duden Grosses Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bibliographisches Institut, Mannheim (D) Definice podle Feature Attribute Coding Catalog (FACC) (německé znění podle úřadu pro vojenské mapování, Euskirchen 1987) (E) Vlastní definice (F) Definice podle seznamu druhů využití půdy v katastru nemovitostí a jeho vymezení pojmů (Seznam druhů využití půdy), AdV (vydavatel), Koblenz/Hannover 1983 (G) Definice podle rejstříku (H) Definice podle katalogu statistického půdního informačního systému STABIS (systematika využití půdy) (I) DIN 4054 Vodní dopravní stavby, pojmy ; září 1977 Verze 6.0 Strana: 6

7 (J) DIN 4047 Zemědělské dopravní stavby, pojmy ; březen 1973 (K) Odkaz na silniční informační banku, ASB síťová data; leden 2003 (L) Spolkový zákon o dálkových silncích, BFStrG; duben 1994 (M) Spolkový zákon o vodních dopravních cestách, BWStrG; červenec 1998 (N) Spolkový zákon o ochraně přírody, BnatSchG; prosinec 1996 ( ) V ostatních případech se definice odvozují z norem ISO. Pokud není připojen žádný dodatek, není původ definice udán Odvozeno z: Zde je uvedeno z jakých typů objektů nebo tříd dědí typ objektu vlastnosti. Geometrické a topologické vlastnosti jsou v zásadě také odvozeny ze základního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS a jsou zde uvedeny. Z prostorových elementů uvedených v základním schématu se připouští pouze ty, které jsou opět odvozeny z normy ISO DIS Geographic Information: Spatial Schema (geografická informace: prostorové schéma). Více druhů prostorového vztahu pro jeden typ objektu je povoleno. Přiřazení typu objektů ke společnému geometrickému tématu je uvedeno v OCL-kódu v modelu UML, který se však v exportu do formátu Word z důvodu přehlednosti neuvádí. Objektový typ: Objektový typ udává, jakým způsobem je typ objektu modelován. Přípustné jsou následující objektové typy: Označení: - prostorově vztažený elementární objekt (REO) - elementární objekt bez prostorové informace (NREO) - složený objekt (ZUSO) REO, NREO a ZUSO jsou zkratky označení. Druh modelu: Druh modelu určuje, k jakému modelu nebo jakým modelům typ objektu patří. Složeným objektům připadá jedna výpověď o druhu modelu. V ATKIS jsou povoleny: Označení: - Digitální základní model krajiny - Digitální model krajiny 50 - Digitální model krajiny Digitální model krajiny Digitální model reliéfu 2 - Digitální model reliéfu 5 - Digitální model reliéfu 25 - Digitální model reliéfu 50 Verze 6.0 Strana: 7

8 Identifikátor:, DLM50, DLM250, DLM1000, DGM2, DGM5, DGM25 DGM50. Identifikátory jsou uvnitř katalogu typů objektů jednoznačné. Základní datová sada: Základní datová sada je datová sada vedená v ALKIS jednotně všemi zeměměřickými správami zemí Spolkové republiky Německo, která je uživatelům k dispozici bez ohledu na hranice spolkových zemí. Podmínky konzistence: Podmínky konzistence určují v závislosti na druhu modelu úplnost a vztah mezi objekty. Pokud nejsou pro typ objektu předepsány žádné podmínky konzistence, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Pravidla tvorby: Obecně platí základy tvorby objektů z oddílu GeoInfoDok. V katalogu typů objektů budou v pravidlech tvorby uvedeny ty vlastnosti objektu, jejichž změny vedou k zániku stávajícího popř. vzniku nového objektu. Tyto vlastnosti jsou v objektovém katalogu označeny jako objektotvorné. Nadto popisují pravidla tvorby: - u typu objektů objektového typu ZUSO: které elementární objekty (REO, NREO) jsou přiřazeny - druh atributu: podmínky vázané na atributy - druh relace: podmínky vázané na relace - další okolnosti Pokud pro typ objektu nejsou určena pravidla tvorby, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Kritéria výběru Kritérium výběru určuje s jakou úplností a s jakým stupněm abstrakce jsou objekty modelovány v závislosti na druhu modelu. Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS- ATKIS jsou kritéria výběru zpravidla závislá na druhu modelu. Proto je druh modelu vždy zároveň uváděn v katalogu typů objektů. Pokud pro typ objektu nejsou určena kritéria výběru, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Popis intervalu trvání: Interval trvání je uveden jako začátek a konec trvání. Vzniká založením a zaniká změnou nebo vymazáním objektotvorných vlastností ze stávajících dat. Objektotvorné vlastnosti jsou definovány pravidlech tvorby. V popisu doby trvání jsou popsány jen odborně podmíněné odchylky od těchto základních pravidel. Pokud pro dobu trvání neplatí žádné zvláštní okolnosti, je od popisu upuštěno. Druh atributu obsahuje vlastní charakteristiky objektu. U druhu atributu je udáno: Označení: označení druhu atributu jednoznačné uvnitř typu objektu. Kód: kód je jednoznačný uvnitř typu objektu a sestává z trojmístné kombinace písmen a číslic; přehlásky a písmeno ß nejsou povoleny. Odvozené (derived) druhy atributů mají Verze 6.0 Strana: 8

9 před označením zapsáno (DER). Kód je redundantní k označení a je tudíž v katalogu typů objektů pouze jako doplňková informace (optional). Datový typ: přípustné jsou následující datové typy: jednoduchá hodnota - NUMBER - REAL - INTEGER - LOGICAL - BOOLEAN - STRING - BINARY dále jsou povoleny veškeré datové typy, další třídy nebo číselníky definované v datovém modelu. Pokud typ objektu obsahuje číselník s hodnotami a označením, je jako datový typ uveden název třídy odpovídajícího číselníku. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se atributy daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh atributu volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 atribut tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou druhy atributů závislé na druhu modelu. Proto je v katalogu typů objektů vždy zároveň uváděn druh modelu. Definice: definice druhu atributů je provedena v souvislosti s normami ISO. Při definici typu objektů se udává: - věcný obsah, který je potřeba zachovat - u druhů atributů s druhy hodnot odkaz na strukturu označení a hodnot (např. hierarchická struktura) - informace, že je druh atributu přechodně v rámci migrace zapotřebí pro stávající postupy. Dodatečně jsou zde uvedeny informace o pravidlech pro tvorbu atributů: Elementy popisující kvalitu jsou popsány jako druhy atributů. Pravidla tvorby udávají, jaká pravidla musí být splněna při modelování daného druhu atributů. Pravidla tvorby jsou udána pro odvozený druh atributů, který vzniká z jiných druhů atributů typu objektu (odvozený atribut není uvnitř objektu fyzicky reprezentován hodnotou). Pokud nejsou pravidla tvorby zapotřebí, není o nich v katalogu zápis. Nabývané hodnoty: Nabývané hodnoty se uvádí, pokud pro druh atributů existují přípustné charakteristiky a jejich význam by měl být v tomto katalogu uveden. Pokud není uveden druh hodnot a existují přípustné charakteristiky a jejich významy, jsou označení druhů hodnot vedena ve zvláštním klíčovém katalogu. Význam hodnoty Název a vysvětlení hodnoty Kód hodnoty čtyřmístný kód hodnoty Pokud se pro typ objektu nepředpokládá žádný druh atributu, není o něm v katalogu zápis Druh relací: Verze 6.0 Strana: 9

10 Druh relací popisuje externí vlastnosti objektu. Relace směřují jak dovnitř, tak ven, tzn. inverzním směrem. Inverzní relace jsou v odvozeném katalogu typů objektů uvedeny pouze tehdy, pokud se odchylují od standardního případu 0..* nebo pokud jsou u standardního případu 0..* uvedeny podmínky. S uvedením inverzních vztahů v katalogu jsou další ustanovení uvedena pouze k existujícím vztahům. Nové vztahy nejsou tímto způsobem vytvářeny. Ke druhu vztahů se udává: Označení: obsahuje označení druhu vztahů jednoznačné v rámci typu objektu. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se relace daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh relace volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 relace tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Pokud se pro typ objektu nepředpokládají druhy relací, není o nich v katalogu zápis. Relace, které jsou tvořeny pouze geometrickým průnikem, nejsou popisovány. Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou relace závislé na druhu modelu. Proto se v katalogu typů objektů vždy zároveň uvádí druh modelu. Typ cílového objektu: zde se udává, k jakému typu objektu relace směřuje. Inv.relace: obsahuje označení inverzní relace. Poznámka: obsahuje definici druhu relace. Navazuje na normy ISO. Při definici druhu relace je dále udáno, které skutečnosti je potřeba zachovat. Metoda: Metoda popisuje funkčnost typu objektu nebo třídy. Blíže je specifikována následujícími parametry: Označení: obsahuje označení metody. Definice: Zde se udává jaké funkční vlastnosti metodě patří, které akce probíhají a jaké hodnoty jsou vraceny. Verze 6.0 Strana: 10

11 ATKIS katalog typů objektů Část B: Báze DLM Obsah: 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma Číslo verze Stav Oblast použití Odpovědná instituce Přehled typů objektů základní schéma AAA Označení, definice AAA prezentační objekt Označení, definice AP_GPO AP_PPO AP_LPO AP_FPO AP_TPO AP_PTO AP_LTO AP_Darstellung (znázornění) Pozemky, poloha, body Označení, definice Údaje o poloze Označení, definice AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) AX_Lagebezeichnung (označení polohy) AX_Lage (poloha) Údaje k bodům trigonometrické sítě Označení, definice Údaje k polohovým a tíhovým bodům Označení, definice Doklad o provedení Označení, definice Údaje o rezervaci Verze 6.0 Strana: 11

12 10.1 Označení, definice Údaje o historii Označení, definice Údaje k osobám a stávajícím stavu Označení, definice AX_Person (osoba) AX_Anschrift (adresa) Budova Označení, definice Údaje o budově Označení, definice AX_Gebaeude (budova) AX_Bauteil část budovy AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) Skutečné využití Označení, definice AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) Sídelní plochy Označení, definice AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) Doprava Označení, definice AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) AX_Strasse (silniční komunikace) AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) AX_Fahrwegachse (osa cesty) Verze 6.0 Strana: 12

13 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) Vegetace Označení, definice AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) AX_Wald (les) AX_Gehoelz (lesík, háj) AX_Heide (vřesoviště, horská louka) AX_Moor (rašeliniště) AX_Sumpf (bažina) AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) Vodstvo Označení, definice AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) AX_Wasserlauf (vodní tok) AX_Kanal (kanál) AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) AX_Meer (moře) Stavby, zařízení a ostatní údaje Označení, definice AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) Staby a zařízení v sídlech Označení, definice AX_Turm (věž) AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) AX_Transportanlage (dopravní zařízení) AX_Leitung (elektrické vedení) AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) Verze 6.0 Strana: 13

14 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Zvláštní zařízení v sídelních plochách Označení, definice AX_Ortslage (intravilán) AX_Hafen (přístav) AX_Schleuse (zdymadlo) AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) AX_Testgelaende (testovací území) Dopravní stavby a zařízení Označení, definice AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) AX_Gleis (kolej) AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) Zvláštní vegetační prvky Označení, definice AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) Zvláštní vodní prvky Označení, definice AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) AX_Polder (poldr) Zvláštní dopravní stavby a prvky Označení, definice AX_Netzknoten (uzel sítě) AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) AX_Abschnitt (úsek) AX_Ast (větev) Zvláštní údaje o vodstvu Označení, definice Verze 6.0 Strana: 14

15 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Terénní reliéf Označení, definice Tvar reliéfu Označení, definice AX_BoeschungKliff (svah, útes) AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) AX_Einschnitt (brázda) AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) AX_Duene (duna) AX_Hoehenlinie (vrstevnice) Primární DEM Označení, definice AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) AX_Gelaendekante (terénní hrana) Sekundární DEM Označení, definice Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy Označení, definice Veřejnoprávní a jiná ustanovení Označení, definice AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) AX_Schutzzone (ochranné pásmo) Verze 6.0 Strana: 15

16 34 Bonitace, ocenění půdy Označení, definice Katalogy Označení, definice AX_Nationalstaat (národní stát) AX_Bundesland (spolková země) AX_Regierungsbezirk (vládní kraj) AX_KreisRegion (okres, region) AX_Gemeinde (obec) AX_Gemeindeteil (část obce) AX_Verwaltungsgemeinschaft (sdružení obcí) AX_Dienststelle (pracoviště) AX_LagebezeichnungKatalogeintrag (označení polohy - katalogový záznam) AX_Gemeindekennzeichen (identifikátor obce) AX Katalogeintrag (katalogový záznam) *pozn.překl.: některé používané termíny se liší podle spolkových zemí35.13 AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Bundesland_Schluessel (kód spolkové země) AX_Regierungsbezirk_Schluessel (kód vládního kraje) AX_Kreis_Schluessel (kód okresu) AX_VerschluesselteLagebezeichnung (kód označení polohy) AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel (kód sdružení obcí) Geografické územní jednotky Označení, definice AX_Landschaft (krajinný celek) AX_KleinraeumigerLandschaftsteil (maloplošný krajinný celek) AX_Gewann (role, pojmenované místo) AX_Insel (ostrov) AX_Wohnplatz (pojmenované obydlené místo) Administrativní územní jednotky Označení, definice AX_KommunalesGebiet (územně správní celek) AX_Gebiet_Nationalstaat (území národního státu) AX_Gebiet_Bundesland (území spolkové země) AX_Gebiet_Regierungsbezirk (území vládního kraje) AX_Gebiet_Kreis (území okresu) AX_Kondominium (kondominium) Verze 6.0 Strana: 16

17 37.8 AX_Gebietsgrenze (hranice území) AX_Gebiet (území) AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft (území sdružení obcí) Uživatelské profily Označení, definice Uživatelské profily Označení, definice AX_Benutzer (uživatel) AX_Benutzergruppe (skupina uživatelů) AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle (skupina uživatelů s kontrolou přístupu) AX_BenutzergruppeNBA (skupina uživatelů NBA) AX_BereichZeitlich (časový úsek) AX_ FOLGEVA AX_Portionierungsparameter (parametr dělení) Verze 6.0 Strana: 17

18 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze Stav Oblast použití Katalog typů objektů AFIS-ALKIS-ATKIS pro základní data. Zohledněné druhy modelů: Báze DLM: základní model krajiny. 1.4 Odpovědná instituce Pracovní skupina zeměměřických správ zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 18

19 2 Přehled typů objektů 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze 1.2 Stav 1.3 Oblast použití 1.4 Odpovědná instituce 2 Přehled typů objektů 3 základní schéma AAA 3.1 Označení, definice 4 AAA prezentační objekt 4.1 Označení, definice 4.2 AP_GPO 4.3 AP_PPO 4.4 AP_LPO 4.5 AP_FPO 4.6 AP_TPO 4.7 AP_PTO 4.8 AP_LTO 4.9 AP_Darstellung (znázornění) 5 Pozemky, poloha, body 5.1 Označení, definice 6 Údaje o poloze 6.1 Označení, definice 6.2 AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) 6.3 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) 6.4 AX_Lagebezeichnung (označení polohy) 6.5 AX_Lage (poloha) 7 Údaje k bodům trigonometrické sítě 7.1 Označení, definice 8 Údaje k polohovým a tíhovým bodům 8.1 Označení, definice 9 Doklad o provedení 9.1 Označení, definice 10 Údaje o rezervaci 10.1 Označení, definice 11 Údaje o historii Verze 6.0 Strana: 19

20 11.1 Označení, definice 12 Údaje k osobám a stávajícím stavu 12.1 Označení, definice 12.2 AX_Person (osoba) 12.3 AX_Anschrift (adresa) 13 Budova 13.1 Označení, definice 14 Údaje o budově 14.1 Označení, definice 14.2 AX_Gebaeude (budova) 14.3 AX_Bauteil část budovy 14.4 AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) 15 Skutečné využití 15.1 Označení, definice 15.2 AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) 16 Sídelní plochy 16.1 Označení, definice 16.2 AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) 16.3 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) 16.4 AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) 16.5 AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) 16.6 AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) 16.7 AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) 16.8 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) 16.9 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) 17 Doprava 17.1 Označení, definice 17.2 AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) 17.3 AX_Strasse (silniční komunikace) 17.4 AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) 17.5 AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) 17.6 AX_Fahrwegachse (osa cesty) 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) 17.8 AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) Verze 6.0 Strana: 20

21 17.9 AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) 18 Vegetace 18.1 Označení, definice 18.2 AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) 18.3 AX_Wald (les) 18.4 AX_Gehoelz (lesík, háj) 18.5 AX_Heide (vřesoviště, horská louka) 18.6 AX_Moor (rašeliniště) 18.7 AX_Sumpf (bažina) 18.8 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) 18.9 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) 19 Vodstvo 19.1 Označení, definice 19.2 AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) 19.3 AX_Wasserlauf (vodní tok) 19.4 AX_Kanal (kanál) 19.5 AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) 19.6 AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) 19.7 AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) 19.8 AX_Meer (moře) 20 Stavby, zařízení a ostatní údaje 20.1 Označení, definice 20.2 AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) 21 Staby a zařízení v sídlech 21.1 Označení, definice 21.2 AX_Turm (věž) 21.3 AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) 21.4 AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) 21.5 AX_Transportanlage (dopravní zařízení) 21.6 AX_Leitung (elektrické vedení) 21.7 AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) 21.9 AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Verze 6.0 Strana: 21

22 22 Zvláštní zařízení v sídelních plochách 22.1 Označení, definice 22.2 AX_Ortslage (intravilán) 22.3 AX_Hafen (přístav) 22.4 AX_Schleuse (zdymadlo) 22.5 AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) 22.6 AX_Testgelaende (testovací území) 23 Dopravní stavby a zařízení 23.1 Označení, definice 23.2 AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) 23.3 AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) 23.4 AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) 23.5 AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) 23.6 AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) 23.7 AX_Gleis (kolej) 23.8 AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) 23.9 AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) 24 Zvláštní vegetační prvky 24.1 Označení, definice 24.2 AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) 25 Zvláštní vodní prvky 25.1 Označení, definice 25.2 AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) 25.3 AX_Polder (poldr) 26 Zvláštní dopravní stavby a prvky 26.1 Označení, definice 26.2 AX_Netzknoten (uzel sítě) 26.3 AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) 26.4 AX_Abschnitt (úsek) 26.5 AX_Ast (větev) 27 Zvláštní údaje o vodstvu 27.1 Označení, definice 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) 27.3 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) 27.4 AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) 27.5 AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Verze 6.0 Strana: 22

23 28 Terénní reliéf 28.1 Označení, definice 29 Tvar reliéfu 29.1 Označení, definice 29.2 AX_BoeschungKliff (svah, útes) 29.3 AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) 29.4 AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) 29.5 AX_Einschnitt (brázda) 29.6 AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) 29.7 AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) 29.8 AX_Duene (duna) 29.9 AX_Hoehenlinie (vrstevnice) 30 Primární DEM 30.1 Označení, definice 30.2 AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) 30.3 AX_Gelaendekante (terénní hrana) 31 Sekundární DEM 31.1 Označení, definice 32 Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy 32.1 Označení, definice 33 Veřejnoprávní a jiná ustanovení 33.1 Označení, definice 33.2 AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) 33.3 AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) 33.4 AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.5 AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.6 AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) 33.7 AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) 33.8 AX_Schutzzone (ochranné pásmo) 34 Bonitace, ocenění půdy 34.1 Označení, definice 35 Katalogy 35.1 Označení, definice 35.2 AX_Nationalstaat (národní stát) Verze 6.0 Strana: 23

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU t. --~ r L Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko,cz J ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Seznam mapových značek mapy SM5

Seznam mapových značek mapy SM5 Seznam mapových značek mapy SM5 MAPOVÉ ZNAČKY KATASTRÁLNÍ SLOŢKY Číslo Mapová značka Předmět 1 BODY BODOVÝCH POLÍ Specifikace barvy Poznámka 1.1 Bod polohového bodového pole (včetně přidruţeného bodu),

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice OHLÁŠENÍ 1. Stavebník 1) [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst.

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

Požadavky na technické zpracování pasportů

Požadavky na technické zpracování pasportů Zakázka: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Požadavky na technické zpracování pasportů Příloha č. 1 OBSAH Pasport komunikací a dopravního značení... 2 Pasport komunikací:...

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Značkový klíč pro katastrální mapy

Značkový klíč pro katastrální mapy Značkový klíč pro katastrální mapy 1. Mapové značky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy 1.1 Body bodových polí a hraniční znaky 1.01 1.02 Bod polohového bodového pole (včetně přidruženého bodu),

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN. Helena Šandová 21.2.2014

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN. Helena Šandová 21.2.2014 NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN Helena Šandová 21.2.2014 Nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 zákon č.89/2012 Sb. nový katastrální zákon č.256/2013 Sb. Budova součástí

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2597 ze dne 23.10.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

Správa na úseku katastru nemovitosti

Správa na úseku katastru nemovitosti Správa na úseku katastru nemovitosti Vysvětlení pojmů nejčastěji používaných v katastru nemovitostí POJEM BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ) BUDOVA BUDOVA ROZESTAVĚNÁ BYT BYT ROZESTAVĚNÝ základní

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY podle ustanovení 124 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Základní registr osob ROS

Základní registr osob ROS Základní registr osob ROS Ing. Stanislav Palas Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Vychází z návrhu zákona o základních registrech Základní principy pro ROS je jedním ze 4 základních registrů

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.70 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Geografické datové soubory (GDF)

Více

Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku

Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku Daňové identifikační číslo z ř. 02 bo rodné číslo / identifikační číslo z ř. 03 Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí movitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku číslo řádku Identifikační údaj /

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1 Pasport místních a účelových komunikací komunikací Obec Nemyčeves Průvodní zpráva 1 Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název akce: Okres: Investor: Zpracovatel: Obec Nemyčeves - pasport místních a

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED RNDr. Jana Pressová 15. 16.5. 2014, GIVS Praha Legislativní východisko Základním legislativním východiskem pro tvorbu a správu ZABAGED je

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více