Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS"

Transkript

1 Dokumentace k modelování geoinformací úředního zeměměřictví (GeoInfoDok) Katalogové dílo ATKIS ATKIS katalog typů objektů Verze 6.0 Stav: Pracovní sdružení zeměměřických správ spolkových zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 1

2 ATKIS Katalog typů objektů Část A: Úvodní poznámka Obsah: 1 Všeobecné..III 2 Struktura katalogu typů objektů.iv Verze 6.0 Strana: 2

3 1 Všeobecné V tomto katalogu typů objektů jsou uvedeny objekty digitálního modelu krajiny (báze DLM) podle společného obsahově věcného schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. AFIS-ALKIS- ATKIS obsahově věcné schéma je součástí aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS, které je plně popsáno modelovacím jazykem UML (unified modelling language). Grafický popis skupin typů objektů (schématické znázornění) svým obsahem přesně odpovídá katalogu typů objektů v RTF- popř. HTML formátu. Katalog typů objektů je odvozen přímo z UML modelu v závislosti na zvoleném druhu modelu pomocí Rose skriptů. Verze 6.0 Strana: 3

4 2 Struktura katalogu typů objektů Katalog typů objektů je rozčleněn do tématických kategorií objektů, které dále sestávají ze skupin typů objektů. Struktura skupin typů objektů je tvořena jednotně: - označením, definicí skupiny typů objektů; pokud existují přesahující odkazy k typům objektů ze skupiny, jsou zde uvedeny - popisem typů objektů, abstraktních tříd a datových typů s jejich identifikací. Kapitoly jsou číslovány kontinuálně bez ohledu na identifikaci typů objektů. Každá skupina typů objektů obsahuje v podkapitole označení, definice plný výčet všech typů objektů a datových typů obsahově věcného schématu AAA nezávisle na zvoleném druhu modelu. Ve vlastním katalogu typů objektů jsou pak pouze typy objektů a datové typy toho druhu modelu, který byl zvolen odvozovacím nástrojem. Typy objektů jsou popsány v tabulce s následující strukturou: - Nadpis - Hlavička tabulky - Obsah tabulky Verze 6.0 Strana: 4

5 Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Stav: dd.mm.rrrr Typ objektu, třída, datový typ : Definice: ( ) Odvozeno z: Objektový typ: Označení: Druh modelu: Označení: Identifikátor: Základní data: Druh modelu: Podmínky konzistence: Druh modelu: Pravidla tvorby: Druh modelu: Kritéria výběru: Druh modelu: Popis intervalu trvání: Název: Kód: Datový typ: Kardinalita: Druh modelu: Definice a popř. pravidla tvorby: Nabývané hodnoty: Význam hodnoty kód hodnoty kód: Typ relace: Označení: Kardinalita: Druh modelu: Typ cílového objektu: Inv. Relace: Poznámka: Metoda: Označení: Definice: Upozornění: Je-li ve vysvětlujícím textu jmenován typ objektu, druh atributu nebo druh relace, je označen uvozovkami. Verze 6.0 Strana: 5

6 Vysvětlení k tabulce: Nadpis Tématická kategorie objektů popř. skupina typů objektů Označení tématického okruhu a skupiny typů objektů z aplikačního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS. Tématické okruhy a skupiny typů objektů slouží odbornému strukturování datového modelu a katalogu typů objektů. Stav: dd.mm.rrrr Stav obsahu ve tvaru: den.měsíc.rok Hlavička tabulky Typ objektu, třída, datový typ Označení typu objektu jednoznačné uvnitř aplikačního schématu AFIS-ALKIS-ATKIS. Abstraktní třídy a definované datové typy jsou popsány jako typy objektů. Prefix,AX_ používaný v aplikačním schématu AFIS-ALKIS-ATKIS stojí před všemi třídami, datovými typy a číselníky. Kód Typy objektů jsou identifikovány pětimístnou kombinací číslic, která je uvnitř katalogu typů objektů jednoznačná. Obsah tabulky Definice: ( ) Definice obsahuje popis, jak je typ objektu definován v reálném světě. Zdroj definice je označen dodatkem: (A) Definice podle slovníku FIG, díl 4: Zeměměřictví a katastr nemovitostí, stav 1995 (B) Definice podle slovníku FIG, nomenklatura a definice v německém zeměměřictví, sešit 6 Topografie, IfAG (vydavatel), Frankfurt a.m (Návrh pracovní skupiny Topografie AdV k novému zpracování) (C ) Definice podle Duden Grosses Wörterbuch der Deutschen Sprache, Bibliographisches Institut, Mannheim (D) Definice podle Feature Attribute Coding Catalog (FACC) (německé znění podle úřadu pro vojenské mapování, Euskirchen 1987) (E) Vlastní definice (F) Definice podle seznamu druhů využití půdy v katastru nemovitostí a jeho vymezení pojmů (Seznam druhů využití půdy), AdV (vydavatel), Koblenz/Hannover 1983 (G) Definice podle rejstříku (H) Definice podle katalogu statistického půdního informačního systému STABIS (systematika využití půdy) (I) DIN 4054 Vodní dopravní stavby, pojmy ; září 1977 Verze 6.0 Strana: 6

7 (J) DIN 4047 Zemědělské dopravní stavby, pojmy ; březen 1973 (K) Odkaz na silniční informační banku, ASB síťová data; leden 2003 (L) Spolkový zákon o dálkových silncích, BFStrG; duben 1994 (M) Spolkový zákon o vodních dopravních cestách, BWStrG; červenec 1998 (N) Spolkový zákon o ochraně přírody, BnatSchG; prosinec 1996 ( ) V ostatních případech se definice odvozují z norem ISO. Pokud není připojen žádný dodatek, není původ definice udán Odvozeno z: Zde je uvedeno z jakých typů objektů nebo tříd dědí typ objektu vlastnosti. Geometrické a topologické vlastnosti jsou v zásadě také odvozeny ze základního schématu AFIS-ALKIS- ATKIS a jsou zde uvedeny. Z prostorových elementů uvedených v základním schématu se připouští pouze ty, které jsou opět odvozeny z normy ISO DIS Geographic Information: Spatial Schema (geografická informace: prostorové schéma). Více druhů prostorového vztahu pro jeden typ objektu je povoleno. Přiřazení typu objektů ke společnému geometrickému tématu je uvedeno v OCL-kódu v modelu UML, který se však v exportu do formátu Word z důvodu přehlednosti neuvádí. Objektový typ: Objektový typ udává, jakým způsobem je typ objektu modelován. Přípustné jsou následující objektové typy: Označení: - prostorově vztažený elementární objekt (REO) - elementární objekt bez prostorové informace (NREO) - složený objekt (ZUSO) REO, NREO a ZUSO jsou zkratky označení. Druh modelu: Druh modelu určuje, k jakému modelu nebo jakým modelům typ objektu patří. Složeným objektům připadá jedna výpověď o druhu modelu. V ATKIS jsou povoleny: Označení: - Digitální základní model krajiny - Digitální model krajiny 50 - Digitální model krajiny Digitální model krajiny Digitální model reliéfu 2 - Digitální model reliéfu 5 - Digitální model reliéfu 25 - Digitální model reliéfu 50 Verze 6.0 Strana: 7

8 Identifikátor:, DLM50, DLM250, DLM1000, DGM2, DGM5, DGM25 DGM50. Identifikátory jsou uvnitř katalogu typů objektů jednoznačné. Základní datová sada: Základní datová sada je datová sada vedená v ALKIS jednotně všemi zeměměřickými správami zemí Spolkové republiky Německo, která je uživatelům k dispozici bez ohledu na hranice spolkových zemí. Podmínky konzistence: Podmínky konzistence určují v závislosti na druhu modelu úplnost a vztah mezi objekty. Pokud nejsou pro typ objektu předepsány žádné podmínky konzistence, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Pravidla tvorby: Obecně platí základy tvorby objektů z oddílu GeoInfoDok. V katalogu typů objektů budou v pravidlech tvorby uvedeny ty vlastnosti objektu, jejichž změny vedou k zániku stávajícího popř. vzniku nového objektu. Tyto vlastnosti jsou v objektovém katalogu označeny jako objektotvorné. Nadto popisují pravidla tvorby: - u typu objektů objektového typu ZUSO: které elementární objekty (REO, NREO) jsou přiřazeny - druh atributu: podmínky vázané na atributy - druh relace: podmínky vázané na relace - další okolnosti Pokud pro typ objektu nejsou určena pravidla tvorby, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Kritéria výběru Kritérium výběru určuje s jakou úplností a s jakým stupněm abstrakce jsou objekty modelovány v závislosti na druhu modelu. Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS- ATKIS jsou kritéria výběru zpravidla závislá na druhu modelu. Proto je druh modelu vždy zároveň uváděn v katalogu typů objektů. Pokud pro typ objektu nejsou určena kritéria výběru, nejsou v katalogu typů objektů uvedeny. Popis intervalu trvání: Interval trvání je uveden jako začátek a konec trvání. Vzniká založením a zaniká změnou nebo vymazáním objektotvorných vlastností ze stávajících dat. Objektotvorné vlastnosti jsou definovány pravidlech tvorby. V popisu doby trvání jsou popsány jen odborně podmíněné odchylky od těchto základních pravidel. Pokud pro dobu trvání neplatí žádné zvláštní okolnosti, je od popisu upuštěno. Druh atributu obsahuje vlastní charakteristiky objektu. U druhu atributu je udáno: Označení: označení druhu atributu jednoznačné uvnitř typu objektu. Kód: kód je jednoznačný uvnitř typu objektu a sestává z trojmístné kombinace písmen a číslic; přehlásky a písmeno ß nejsou povoleny. Odvozené (derived) druhy atributů mají Verze 6.0 Strana: 8

9 před označením zapsáno (DER). Kód je redundantní k označení a je tudíž v katalogu typů objektů pouze jako doplňková informace (optional). Datový typ: přípustné jsou následující datové typy: jednoduchá hodnota - NUMBER - REAL - INTEGER - LOGICAL - BOOLEAN - STRING - BINARY dále jsou povoleny veškeré datové typy, další třídy nebo číselníky definované v datovém modelu. Pokud typ objektu obsahuje číselník s hodnotami a označením, je jako datový typ uveden název třídy odpovídajícího číselníku. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se atributy daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh atributu volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 atribut tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* atribut tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou druhy atributů závislé na druhu modelu. Proto je v katalogu typů objektů vždy zároveň uváděn druh modelu. Definice: definice druhu atributů je provedena v souvislosti s normami ISO. Při definici typu objektů se udává: - věcný obsah, který je potřeba zachovat - u druhů atributů s druhy hodnot odkaz na strukturu označení a hodnot (např. hierarchická struktura) - informace, že je druh atributu přechodně v rámci migrace zapotřebí pro stávající postupy. Dodatečně jsou zde uvedeny informace o pravidlech pro tvorbu atributů: Elementy popisující kvalitu jsou popsány jako druhy atributů. Pravidla tvorby udávají, jaká pravidla musí být splněna při modelování daného druhu atributů. Pravidla tvorby jsou udána pro odvozený druh atributů, který vzniká z jiných druhů atributů typu objektu (odvozený atribut není uvnitř objektu fyzicky reprezentován hodnotou). Pokud nejsou pravidla tvorby zapotřebí, není o nich v katalogu zápis. Nabývané hodnoty: Nabývané hodnoty se uvádí, pokud pro druh atributů existují přípustné charakteristiky a jejich význam by měl být v tomto katalogu uveden. Pokud není uveden druh hodnot a existují přípustné charakteristiky a jejich významy, jsou označení druhů hodnot vedena ve zvláštním klíčovém katalogu. Význam hodnoty Název a vysvětlení hodnoty Kód hodnoty čtyřmístný kód hodnoty Pokud se pro typ objektu nepředpokládá žádný druh atributu, není o něm v katalogu zápis Druh relací: Verze 6.0 Strana: 9

10 Druh relací popisuje externí vlastnosti objektu. Relace směřují jak dovnitř, tak ven, tzn. inverzním směrem. Inverzní relace jsou v odvozeném katalogu typů objektů uvedeny pouze tehdy, pokud se odchylují od standardního případu 0..* nebo pokud jsou u standardního případu 0..* uvedeny podmínky. S uvedením inverzních vztahů v katalogu jsou další ustanovení uvedena pouze k existujícím vztahům. Nové vztahy nejsou tímto způsobem vytvářeny. Ke druhu vztahů se udává: Označení: obsahuje označení druhu vztahů jednoznačné v rámci typu objektu. Kardinalita: kardinalita udává, jak často se relace daného druhu mohou vyskytovat. Uvedena je spodní a horní hranice kardinality. Pokud je spodní hranicí 0, znamená to, že je druh relace volitelný. Nejobvyklejší kardinality jsou: 1 relace tohoto druhu se vyskytuje právě jednou 1..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vícekrát 0..1 relace tohoto druhu se vyskytuje jednou nebo vůbec 0..* relace tohoto druhu se vyskytuje jednou, víckrát nebo vůbec Pokud se pro typ objektu nepředpokládají druhy relací, není o nich v katalogu zápis. Relace, které jsou tvořeny pouze geometrickým průnikem, nejsou popisovány. Druh modelu: Ve společném odborném schématu AFIS-ALKIS-ATKIS jsou relace závislé na druhu modelu. Proto se v katalogu typů objektů vždy zároveň uvádí druh modelu. Typ cílového objektu: zde se udává, k jakému typu objektu relace směřuje. Inv.relace: obsahuje označení inverzní relace. Poznámka: obsahuje definici druhu relace. Navazuje na normy ISO. Při definici druhu relace je dále udáno, které skutečnosti je potřeba zachovat. Metoda: Metoda popisuje funkčnost typu objektu nebo třídy. Blíže je specifikována následujícími parametry: Označení: obsahuje označení metody. Definice: Zde se udává jaké funkční vlastnosti metodě patří, které akce probíhají a jaké hodnoty jsou vraceny. Verze 6.0 Strana: 10

11 ATKIS katalog typů objektů Část B: Báze DLM Obsah: 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma Číslo verze Stav Oblast použití Odpovědná instituce Přehled typů objektů základní schéma AAA Označení, definice AAA prezentační objekt Označení, definice AP_GPO AP_PPO AP_LPO AP_FPO AP_TPO AP_PTO AP_LTO AP_Darstellung (znázornění) Pozemky, poloha, body Označení, definice Údaje o poloze Označení, definice AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) AX_Lagebezeichnung (označení polohy) AX_Lage (poloha) Údaje k bodům trigonometrické sítě Označení, definice Údaje k polohovým a tíhovým bodům Označení, definice Doklad o provedení Označení, definice Údaje o rezervaci Verze 6.0 Strana: 11

12 10.1 Označení, definice Údaje o historii Označení, definice Údaje k osobám a stávajícím stavu Označení, definice AX_Person (osoba) AX_Anschrift (adresa) Budova Označení, definice Údaje o budově Označení, definice AX_Gebaeude (budova) AX_Bauteil část budovy AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) Skutečné využití Označení, definice AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) Sídelní plochy Označení, definice AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) Doprava Označení, definice AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) AX_Strasse (silniční komunikace) AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) AX_Fahrwegachse (osa cesty) Verze 6.0 Strana: 12

13 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) Vegetace Označení, definice AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) AX_Wald (les) AX_Gehoelz (lesík, háj) AX_Heide (vřesoviště, horská louka) AX_Moor (rašeliniště) AX_Sumpf (bažina) AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) Vodstvo Označení, definice AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) AX_Wasserlauf (vodní tok) AX_Kanal (kanál) AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) AX_Meer (moře) Stavby, zařízení a ostatní údaje Označení, definice AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) Staby a zařízení v sídlech Označení, definice AX_Turm (věž) AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) AX_Transportanlage (dopravní zařízení) AX_Leitung (elektrické vedení) AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) Verze 6.0 Strana: 13

14 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Zvláštní zařízení v sídelních plochách Označení, definice AX_Ortslage (intravilán) AX_Hafen (přístav) AX_Schleuse (zdymadlo) AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) AX_Testgelaende (testovací území) Dopravní stavby a zařízení Označení, definice AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) AX_Gleis (kolej) AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) Zvláštní vegetační prvky Označení, definice AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) Zvláštní vodní prvky Označení, definice AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) AX_Polder (poldr) Zvláštní dopravní stavby a prvky Označení, definice AX_Netzknoten (uzel sítě) AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) AX_Abschnitt (úsek) AX_Ast (větev) Zvláštní údaje o vodstvu Označení, definice Verze 6.0 Strana: 14

15 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Terénní reliéf Označení, definice Tvar reliéfu Označení, definice AX_BoeschungKliff (svah, útes) AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) AX_Einschnitt (brázda) AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) AX_Duene (duna) AX_Hoehenlinie (vrstevnice) Primární DEM Označení, definice AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) AX_Gelaendekante (terénní hrana) Sekundární DEM Označení, definice Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy Označení, definice Veřejnoprávní a jiná ustanovení Označení, definice AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) AX_Schutzzone (ochranné pásmo) Verze 6.0 Strana: 15

16 34 Bonitace, ocenění půdy Označení, definice Katalogy Označení, definice AX_Nationalstaat (národní stát) AX_Bundesland (spolková země) AX_Regierungsbezirk (vládní kraj) AX_KreisRegion (okres, region) AX_Gemeinde (obec) AX_Gemeindeteil (část obce) AX_Verwaltungsgemeinschaft (sdružení obcí) AX_Dienststelle (pracoviště) AX_LagebezeichnungKatalogeintrag (označení polohy - katalogový záznam) AX_Gemeindekennzeichen (identifikátor obce) AX Katalogeintrag (katalogový záznam) *pozn.překl.: některé používané termíny se liší podle spolkových zemí35.13 AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Dienststelle_Schluessel (kód služebního místa) AX_Bundesland_Schluessel (kód spolkové země) AX_Regierungsbezirk_Schluessel (kód vládního kraje) AX_Kreis_Schluessel (kód okresu) AX_VerschluesselteLagebezeichnung (kód označení polohy) AX_Verwaltungsgemeinschaft_Schluessel (kód sdružení obcí) Geografické územní jednotky Označení, definice AX_Landschaft (krajinný celek) AX_KleinraeumigerLandschaftsteil (maloplošný krajinný celek) AX_Gewann (role, pojmenované místo) AX_Insel (ostrov) AX_Wohnplatz (pojmenované obydlené místo) Administrativní územní jednotky Označení, definice AX_KommunalesGebiet (územně správní celek) AX_Gebiet_Nationalstaat (území národního státu) AX_Gebiet_Bundesland (území spolkové země) AX_Gebiet_Regierungsbezirk (území vládního kraje) AX_Gebiet_Kreis (území okresu) AX_Kondominium (kondominium) Verze 6.0 Strana: 16

17 37.8 AX_Gebietsgrenze (hranice území) AX_Gebiet (území) AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft (území sdružení obcí) Uživatelské profily Označení, definice Uživatelské profily Označení, definice AX_Benutzer (uživatel) AX_Benutzergruppe (skupina uživatelů) AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle (skupina uživatelů s kontrolou přístupu) AX_BenutzergruppeNBA (skupina uživatelů NBA) AX_BereichZeitlich (časový úsek) AX_ FOLGEVA AX_Portionierungsparameter (parametr dělení) Verze 6.0 Strana: 17

18 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze Stav Oblast použití Katalog typů objektů AFIS-ALKIS-ATKIS pro základní data. Zohledněné druhy modelů: Báze DLM: základní model krajiny. 1.4 Odpovědná instituce Pracovní skupina zeměměřických správ zemí Spolkové republiky Německo (AdV) Verze 6.0 Strana: 18

19 2 Přehled typů objektů 1 Katalog typů objektů : AFIS- ALKIS-ATKIS odborné schéma 1.1 Číslo verze 1.2 Stav 1.3 Oblast použití 1.4 Odpovědná instituce 2 Přehled typů objektů 3 základní schéma AAA 3.1 Označení, definice 4 AAA prezentační objekt 4.1 Označení, definice 4.2 AP_GPO 4.3 AP_PPO 4.4 AP_LPO 4.5 AP_FPO 4.6 AP_TPO 4.7 AP_PTO 4.8 AP_LTO 4.9 AP_Darstellung (znázornění) 5 Pozemky, poloha, body 5.1 Označení, definice 6 Údaje o poloze 6.1 Označení, definice 6.2 AX_LagebezeichnungMitHausnummer (označení polohy domovním číslem) 6.3 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer (označení polohy pseudočíslem) 6.4 AX_Lagebezeichnung (označení polohy) 6.5 AX_Lage (poloha) 7 Údaje k bodům trigonometrické sítě 7.1 Označení, definice 8 Údaje k polohovým a tíhovým bodům 8.1 Označení, definice 9 Doklad o provedení 9.1 Označení, definice 10 Údaje o rezervaci 10.1 Označení, definice 11 Údaje o historii Verze 6.0 Strana: 19

20 11.1 Označení, definice 12 Údaje k osobám a stávajícím stavu 12.1 Označení, definice 12.2 AX_Person (osoba) 12.3 AX_Anschrift (adresa) 13 Budova 13.1 Označení, definice 14 Údaje o budově 14.1 Označení, definice 14.2 AX_Gebaeude (budova) 14.3 AX_Bauteil část budovy 14.4 AX_Nutzung_Gebaeude (využití budovy) 15 Skutečné využití 15.1 Označení, definice 15.2 AX_TatsaechtlicheNutzung (skutečné využití) 16 Sídelní plochy 16.1 Označení, definice 16.2 AX_Wohnbauflaeche (obytná zástavba) 16.3 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (průmyslová a podnikatelská zástavba) 16.4 AX_Halde (haldy, odvaly, výsypky) 16.5 AX_Bergbaubetrieb (důl, důlní provoz) 16.6 AX_TagebauGrubeSteinbruch (povrchová těžba, jáma, lom, kamenolom) 16.7 AX_FlaecheGemischterNutzung (plocha se smíšeným využitím) 16.8 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (plocha se speciálním funkčním využitím) 16.9 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (plocha se sportovním, volnočasovým a rekreačním využitím) AX_Friedhof (hřbitov) 17 Doprava 17.1 Označení, definice 17.2 AX_Strassenverkehr (plocha pro silniční dopravu) 17.3 AX_Strasse (silniční komunikace) 17.4 AX_Strassenachse (osa silniční komunikace) 17.5 AX_Fahrbahnachse (osa jízdního pruhu) 17.6 AX_Fahrwegachse (osa cesty) 17.7 AX_Platz (účelová plocha na silmniční komunikaci) 17.8 AX_Bahnverkehr (plocha pro železniční dopravu) Verze 6.0 Strana: 20

21 17.9 AX_Bahnstrecke (železniční trať) AX_Flugverkehr (plocha pro leteckou dopravu) AX_Schiffsverkehr (plocha pro lodní dopravu) 18 Vegetace 18.1 Označení, definice 18.2 AX_Landwirtschaft (plocha se zemědělskou činností) 18.3 AX_Wald (les) 18.4 AX_Gehoelz (lesík, háj) 18.5 AX_Heide (vřesoviště, horská louka) 18.6 AX_Moor (rašeliniště) 18.7 AX_Sumpf (bažina) 18.8 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vegetačního krytu) 18.9 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar (plocha s neurčeným využitím) 19 Vodstvo 19.1 Označení, definice 19.2 AX_Fliessgewaesser (plocha tekoucích vod) 19.3 AX_Wasserlauf (vodní tok) 19.4 AX_Kanal (kanál) 19.5 AX_Gewaesserachse (osa vodního toku) 19.6 AX_Hafenbecken (přístavní nádrž) 19.7 AX_StehendesGewaesser (plocha stojatých vod) 19.8 AX_Meer (moře) 20 Stavby, zařízení a ostatní údaje 20.1 Označení, definice 20.2 AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben (stavby, zařízení a jiné údaje) 21 Staby a zařízení v sídlech 21.1 Označení, definice 21.2 AX_Turm (věž) 21.3 AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe (stavba nebo zařízení pro průmysl a podnikání) 21.4 AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk (zásobní jímka, sýpka) 21.5 AX_Transportanlage (dopravní zařízení) 21.6 AX_Leitung (elektrické vedení) 21.7 AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholong (stavba nebo zařízení pro sport, volný čas a rekreaci) 21.8 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (historické stavby a zařízení) 21.9 AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (ostatní stavby a zařízení) AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen (zařízení na veřejném území) Verze 6.0 Strana: 21

22 22 Zvláštní zařízení v sídelních plochách 22.1 Označení, definice 22.2 AX_Ortslage (intravilán) 22.3 AX_Hafen (přístav) 22.4 AX_Schleuse (zdymadlo) 22.5 AX_Grenzuebergang (hraniční přechod) 22.6 AX_Testgelaende (testovací území) 23 Dopravní stavby a zařízení 23.1 Označení, definice 23.2 AX_BauwerkImVerkehrsbereich (dopravní stavba) 23.3 AX_Strassenvekehrsanlage (zařízení pro silniční dopravu) 23.4 AX_WegPfadSteig (cesta, pěšina, chodník) 23.5 AX_Bahnverkehrsanlage (zařízení pro železniční dopravu) 23.6 AX_SeilbahnSchwebebahn (lanová dráha, visutá dráha) 23.7 AX_Gleis (kolej) 23.8 AX_Flugverkehrsanlage (zařízení pro leteckou dopravu) 23.9 AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr (zařízení pro lodní dopravu) AX_BauwerkImGewaesserbereich (vodohospodářská stavba) 24 Zvláštní vegetační prvky 24.1 Označení, definice 24.2 AX_Vegetationsmerkmal (vegetační prvek) 25 Zvláštní vodní prvky 25.1 Označení, definice 25.2 AX_Gewaessermerkmal (prvek vodstva) 25.3 AX_Polder (poldr) 26 Zvláštní dopravní stavby a prvky 26.1 Označení, definice 26.2 AX_Netzknoten (uzel sítě) 26.3 AX_Nullpunkt (počáteční, koncový bod) 26.4 AX_Abschnitt (úsek) 26.5 AX_Ast (větev) 27 Zvláštní údaje o vodstvu 27.1 Označení, definice 27.2 AX_Wasserspiegelhoehe (výška hladiny) 27.3 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr (trasa lodní plavby, přívozu) 27.4 AX_Gewaesserstationierungsachse (osa staničení vodstva) 27.5 AX_Sickerstrecke (úsek průsaku) Verze 6.0 Strana: 22

23 28 Terénní reliéf 28.1 Označení, definice 29 Tvar reliéfu 29.1 Označení, definice 29.2 AX_BoeschungKliff (svah, útes) 29.3 AX_ Boeschungsflaeche (plocha svahu) 29.4 AX_DammWallDeich (přehrada, val, hráz) 29.5 AX_Einschnitt (brázda) 29.6 AX_Hoehleneingang (vstup do jeskyně) 29.7 AX_FelsenFelsblockFelsnadel (skála, skalní blok, skalní hrot) 29.8 AX_Duene (duna) 29.9 AX_Hoehenlinie (vrstevnice) 30 Primární DEM 30.1 Označení, definice 30.2 AX_Erfassng_DGM (pořízení DEM) 30.3 AX_Gelaendekante (terénní hrana) 31 Sekundární DEM 31.1 Označení, definice 32 Zákonná ustanovení, územní jednotky, katalogy 32.1 Označení, definice 33 Veřejnoprávní a jiná ustanovení 33.1 Označení, definice 33.2 AX_AndereFestlegungNachWasserrecht (jiná ustanovení podle vodoprávních předpisů) 33.3 AX_SchutzgebietNachWasserrecht (chráněné území podle vodoprávních předpisů) 33.4 AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht (maloplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.5 AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht (velkoplošné právně chráněné území k ochraně přírody, životního prostředí a půdy) 33.6 AX_Denkmalschutzrecht (právně chráněná památka) 33.7 AX_SonstigesRecht (jiná právní ochrana) 33.8 AX_Schutzzone (ochranné pásmo) 34 Bonitace, ocenění půdy 34.1 Označení, definice 35 Katalogy 35.1 Označení, definice 35.2 AX_Nationalstaat (národní stát) Verze 6.0 Strana: 23

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIX V Praze dne 18. ledna 2011 částka 1 Cena 460 Kč Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Plzeňský kraj Škroupova 18 306 13 Plzeň tel. 377

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Realitní slovník Nechcete být zaskočeni neznámými pojmy? Koukněte se na přehled nejpoužívanějších slov v realitním odvětví a rozšiřte své znalosti. Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce.

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR GALL Jaroslav, Ing., PEŠŤÁK Jaroslav, Ing. ČVUT Praha, fa stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 23. ledna 2014 částka 1 Cena 590 Kč Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více