VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA č. 01/08/MAS NJ"

Transkript

1 VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Projekty musí být v souladu se Strategickým plánem Leader (Venkovské obrození Nízkého Jeseníku), jehož součástí jsou níže uvedené Fiche. Celková finanční alokace na výzvu činí 4, mil. Kč na všechny Fiche společně. Fiche č.1 Moderní zemědělci Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Výše dotace: 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než 40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než přičemž Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u žadatelů, na něž se vztahuje definice drobného, malého a středního podniku Maximální výše dotace činí 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, ale které mají méně než 750 zaměstnanců a obrat menší než 200 mil. EUR. Max. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Min. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Podpora pěstování plodin pro místní zpracování Rozvoj pastevectví - podporován bude chov ovcí a skotu, koz Podpora investic do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu, zvláště pro místní zpracování

2 Systémová podpora rozvoje primárního a následného zpracovatelského průmyslu s využitím ekologických technologií Podpora tradičních výrob, výrob z místních surovin a využívajících místních zdrojů o a) podpora výroby mléka, tvarohy, jogurty, sýry a žervé, o b) zřízení zpracovatelny kozlečího, jehněčího a případně zájmu i hovězího masa z vlastních ekologických chovů Využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Podpora ekologického hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě Podpora rozvoje nových odbytišť pro zemědělské produkty Podpora marketingu Zlepšování kvality výrobků Podpora aplikace nových produktů, postupů a technologií Podpora předprojektové přípravy - studie, posudky Zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení Fiche č.2 Odpočinek v klidu a pohodě Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci. Výše dotace: 60 % způsobilých výdajů malé podniky 50 % způsobilých výdajů střední podniky 40 % způsobilých výdajů velké podniky Max. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Min. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Rekonstrukce již existujících a výstavby nových zařízení cestovního ruchu a jejich infrastruktury, (sportovní a ubytovací zařízení, návštěvnická centra a pod.) s preferencí zaměření na cílovou skupinu rodiny s dětmi Pořízení vybavení do půjčoven sportovních potřeb Podpora projektové přípravy a investic investičních záměrů a projektů v cestovním ruchu - s respektováním záměrů opatření Podpora přípravy projektů turistiky a investic s důrazem na tvorbu a nabídku ucelených turistických produktů (marketing, studie) a celoroční využívání zařízení cestovního ruchu Rozvoj a obnova stezek a tras včetně doplňkových zařízení Podpora obnovy značení turistických a cykloturistických tras a stezek, vyznačení lyžařských běžeckých tras, podpora vybudování doplňkového zařízení k těmto trasám (odpočívky, vývěsní orientační mapy) Orientační systém cestovního ruchu

3 Fiche č.3 Zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů Max. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Min. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Podpora vzniku a rozvoje sportovních a kulturních zařízení Podpora rozvoje infrastruktury pro volný čas dětí a mládeže Rekonstrukce silnic II. a III. třídy a obecních komunikací. Systematické odstranění závad na silniční síti, snižujících bezpečnost a plynulost dopravy Rekonstrukce autobusových zastávek a budování přechodů Vybudování mostu přes přehradu Slezská Harta, propojujícího obce Razová a Roudno (projekt) Dobudování chybějící technické infrastruktury a modernizace stávajících sítí, tj. zejména zásobovacích a rozvodných vodovodních řadů sítí, s cílem snížit ztrátovost v přenosech vody Vybudování/modernizace systému odvodu a čištění vod včetně ČOV Zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci Výstavba infrastruktury pro biotechnologické postupy čištění odpadních vod v malých sídlech pod 2000 ekvivalentních obyvatel Podpora akumulační vodohospodářské funkce krajiny jako prevence proti velkoplošným povodním prostřednictvím zvyšování retenční kapacity území a snižování odtoku Budování a údržba malých vodních nádrží, agrotechnická opatření ke zvýšení retenční funkce krajiny a snižování odtoku z území Zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT Fiche č.4 Naše vzdělání, náš rozvoj venkova Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace), obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů. Podpora se řídí pravidlem de minimis (tzn. celková výše podpory "de minimis" dle nařízení Komise 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu "de minimis" poskytnutá jednomu subjektu nesmí v období tří let

4 přesáhnout částku EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl). Max. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Min. výše způsobilých výdajů na projekt: ,- Kč Vytváření nových vzdělávacích kurzů a modulů, zejména pro podnikatele Zvýšení kvalifikace nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených občanů rekvalifikačními kurzy a školeními Nalezení využití pro stávající chátrající objekty v obcích, v souvislosti se vzdělávacími aktivitami Zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT Úplné znění Fichí je k dispozici na internetových stránkách výzva Územní vymezení pro realizaci projektu Projekty mohou být realizovány pouze na území MAS Nízký Jeseník, které je vymezeno katastry členských obcí MAS NJ (viz Doba realizace projektu Délka trvání realizace projektu je maximálně 18 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, což je i nejzazší termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF Opava. Nejpozději 3 týdny před termínem předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF je nutno předložit Žádost o proplacení výdajů ke kontrole na kancelář MAS NJ. Způsobilé výdaje mohou být realizovány od data registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF, s výjimkou výdajů nutných k přípravě projektů (projektová dokumentace, technická dokumentace), které mohou být realizovány od Termín příjmu žádostí Příjem žádostí Datum Čas Vyhlášení výzvy a začátek od 8:00 do 12:00 příjmu žádostí (pracovní dny) Ukončení příjmu žádostí Místo podání žádostí Kancelář MAS NJ v budově SPŠ Bruntál, 1. poschodí, dveře č.213, Kavalcova 1, Bruntál Způsob podání žádostí Žadatel předkládá a podepisuje Žádost o dotaci před pracovníkem MAS NJ osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců. Pokud nebyla Žádost podepsána před zmocněným pracovníkem MAS NJ osobně, musí být podpis úředně ověřen. Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche (není možné na základě více Fichí podat jeden projekt) ve dvou tištěných originálech a na CD nosiči ve formátu.pdf. Projekt zpracovaný dle závazné osnovy (v pravidlech pro opatření IV.1.2.) se předkládá ve dvou

5 tištěných originálech a na CD nosiči ve formátu.doc nebo.pdf. Ostatní přílohy k žádosti se předkládají v jednom vyhotovení v tištěné podobě. Dokumenty ke stažení Program rozvoje venkova osa IV. Leader 1.2. Realizace místní rozvojové strategie formulář Žádost o dotaci + instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci, Pravidla pro opatření IV.1.2. (závazná osnova projektu příloha 2, příp. 3; povinné či nepovinné přílohy uvedené v příslušných Fichích) Kontakty pro další informace Manažer MAS NJ Ing. Pavel Kolář Tel.: Projektový manažer MAS NJ Mgr. Daniel Friedrich Tel.:

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů pro 8. výzvu MAS Ploština 1. Pravidla pro hodnocení a výběr projektů 2. Jednací řád Výběrové komise 3. Výklad preferenčních kritérií Strategický plán Leader 2007-2013

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Opatření I.1.2 Investice do lesů Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika 1. Popis podopatření

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Červenec srpen 2010 1 Obsah: Úvod: Hodnocení Fichí projektů SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9 2 Hodnocené

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Podpora lesnictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více