Volební řád Školské rady Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební řád Školské rady Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov"

Transkript

1 Volební řád Školské rady Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/35R/2013 byla na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov (dále jen školy) zřízena Školská rada Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov (dále jen školská rada)v počtu devíti členů, která má toto složení: - tři zástupce jmenuje zřizovatel - tři zástupce volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci - tři zástupce volí pedagogičtí pracovníci školy. Tento volební řád školy upravuje podmínky pro volbu členů školské rady ve smyslu výše uvedeného usnesení Rady Ústeckého kraje a ustanovení 167 zákona č. 561/2004 (Školský zákon). I. Oprávněný volič členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků 1. Oprávněným voličem je žák, který v den konání voleb dosáhne věku 18 let. 2. V případě, že žák nedosáhne věku 18 let v den konání voleb, provede volbu jeden z jeho zákonných zástupců (otec, matka, pěstoun apod.). 3. Žák nebo jeho zákonný zástupce se prokazuje volební komisi občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. V případě, že není oprávněný volič schopen doložit svou totožnost, nebude připuštěn k volbám. 4. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením. 5. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo jmenován ředitelem školy. 6. Členem školské rady nemůže být ředitel školy 7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí a nenáleží za něj odměna. II. Oprávněný volič členů školské rady za pedagogické pracovníky školy 1. Oprávněným voličem je pedagogický pracovník školy, který je v den konání voleb v pracovním poměru ke škole. 2. Oprávnění voliči budou zapsáni v seznamu voličů. III. Způsob volby členů školské rady 1. Volba členů školské rady probíhá dvoukolově a to za každou skupinu zvlášť.

2 2. V prvním kole navrhují oprávnění voliči kandidáty na členství ve školské radě na kandidátce, která je přílohou tohoto volebního řádu. Na kandidátce je nutno uvést tyto údaje: a. jméno a příjmení kandidáta b. datum narození c. adresu bydliště Pokud nebudou na kandidátce uvedeny výše uvedené údaje, je kandidátka neplatná. Kandidátka je k dispozici u členů volební komise, u třídních učitelů a v sekretariátu školy. 3. Vyplněnou kandidátku vloží oprávněný volič do orazítkované obálky, kterou v době konání voleb obdrží od volební komise a zalepenou obálku vhodí do volební urny. 4. V každé obálce mohou být pouze tři kandidáti. V případě, že budou v obálce čtyři a více kandidátů, je tato obálka volební komisí vyřazena jako neplatná. Pokud bude v obálce pouze dva nebo jeden kandidát, je návrh platný. 5. Volební komise sestaví z platných kandidátek seznamy navržených kandidátů, zvlášť pro každou skupinu kandidátů, pro druhé kolo voleb. Na seznamu budou navržení kandidáti seřazeni podle abecedy a kromě jména a příjmení kandidáta budou uvedeny i datum narození a bydliště. 6. Volební komise požádá kandidáty, aby písemně projevili svůj souhlas s kandidátstvím do školské rady. Tento souhlas je nutný doložit do sedmi dnů od konání voleb nejdéle do 16 dnů před konáním druhého kola voleb. Dále navržený kandidát doloží čestným prohlášením svou bezúhonnost. Pokud kandidát bezúhonnost čestným prohlášením v uvedeném termínu, bude ze seznamu volební komisí vyřazen. 7. Z kandidátů, kteří dali souhlas s kandidátstvím a doložili čestné prohlášení o bezúhonnosti, sestaví volební komise volební listiny, na kterých budou uvedeni kandidáti seřazení podle abecedy. 8. Platné volební listiny vyvěsí volební komise na informační tabuli školy a budou zveřejněny na webových stránkách školy minimálně 14 dní před konáním druhého kola voleb. IV. Druhé kolo voleb 1. Ve druhém kole voleb obdrží oprávnění voliči ve volební místnosti volební listinu a orazítkovanou obálku. Na volební listině označí oprávněný volič křížkem maximálně tři kandidáty. Volební listinu vloží do orazítkované obálky a vhodí do volební urny. 2. Volba bude neplatná v těchto případech: a. volební listina nebude v orazítkované obálce b. v obálce bude více volebních listin c. na volební listině nebude označen ani jeden kandidát d. na volební listině bude označeno více kandidátů 3. Volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty, určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. K platnému zvolení člena školské rady je třeba, aby kandidát získal nejméně 10% hlasů oprávněných voličů podle článku I a II. 4. Tři kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů za každou kandidátku se stávají členy školské rady. Kandidáti s nižším počtem hlasů se stávají náhradníky pro případ ukončení členství ve školské radě. 5. O průběhu volby členů školské rady volební komise vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat: a. přehled kandidátů navržených v prvním kole

3 b. přehled kandidátů, kteří nedali písemný souhlas s kandidátstvím ve školské radě c. celkový počet oprávněných voličů d. celkový počet zúčastněných voličů e. datum konání prvního a druhého kola voleb f. výsledkové listiny z druhého kola s pořadím kandidátů a počtem získaných hlasů Tento protokol stvrzují svým podpisem všichni členové volební komise a protokol volební komise zveřejní na informační tabuli školy a webových stránkách. 6. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí ředitel školy ve lhůtě 7 dnů po konání druhého kola voleb. V. Závěrečná ustanovení 1. Tento volební řád bude zveřejněn na informační tabuli školy a webových stránkách minimálně 14 dní před konáním prvního kola voleb. 2. Třídní učitelé seznámí žáky s volebním řádem a termíny konání prvního a druhého kola voleb. 3. Ředitel školy jmenuje volební komisi, určí termíny konání prvního a druhého kola voleb a místo konání voleb minimálně 14 dní před konáním prvního kola voleb. Informace o termínech konání prvního a druhého kola voleb budou zveřejněny na informační tabuli školy a webových stránkách. 4. Ředitel školy zajistí, aby byly kandidátky pro první kolo voleb k dispozici minimálně 14 dní před konáním prvního kola voleb v sekretariátu školy, kde si je mohou oprávnění voliči vyzvednout. Třídní učitelé předají kandidátky svým žákům. 5. Po provedení volby členů školské rady svolá ředitel školy zvolené členy na první zasedání, kde bude provedena volba předsedy školské rady. 6. Za řádný průběh voleb do školské rady zodpovídá jmenovaná volební komise. V Chomutově dne Ing. Václav Sailer ředitel

4 K A N D I D Á T K A D O Š K O L S K É R A D Y Z A Z L E T I L É Ž Á K Y A Z Á K O N N É Z Á S T U P C E N E Z L E T I L Ý C H Ž Á K Ů 1. kandidát 2. kandidát 3. kandidát

5 K A N D I D Á T K A D O Š K O L S K É R A D Y Z A P E D A G O G I C K É P R A C O V N Í K Y Š K O L Y 1. kandidát 2. kandidát 3. kandidát

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 320/2009 Sb. Změna: 309/2002 Sb.

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA --------------------------------------------

T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA -------------------------------------------- T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA -------------------------------------------- Září 2007 - 1 - Obsah --------- Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 2

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více