SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ"

Transkript

1 SYMBOLY V TAROTU - VELEKNĚZ Archetyp moudrého starce je ztělesněním moudrosti, smysluplnosti bytí, vhledu, intuice a hlubokých znalostí. V pohádkách a mýtech se zjevuje jako čaroděj, mág, věštec, rádce, pohádkový dědeček, převozník, poustevník ţijící v lese nebo moudrý mnich. Je zosobněním neomezeného ducha. V tarotu se s tímto archetypem setkáváme u karty Velekněze. Karta Velekněze je spolu s kartou Poslední soud nejvíce prodchnutá křesťanskou symbolikou. Proto je také pochopení jejího významu a výklad pro začátečníka obtíţný více neţ u jiných karet. Obvykle vyvolává dojem, ţe je zde řeč o víře v Boha a o uznávání autority církve. Pokud si ale porovnáme několik ztvárnění, interpretací v různých tarotových sadách, zjistíme, ţe cesta k ní zase není tak sloţitá. Nicméně to, ţe karta souvisí s tím, jak se stavíme k duchovním věcem, k víře a k tomu, co nás přesahuje, s ní opravdu souvisí. Úplně na začátek dějin náboţenství nás vrací karta Velekněze ze souboru Akron. Je na ní podivná bytost vypadající spíše jako jakýsi totem. Je to šaman. Ve společnostech lovců, sběračů či kočovných pastevců byl jediným prostředníkem mezi lidmi a nadpřirozeným světem. Díky svým schopnostem míval zároveň i významnou pozici společenskou a výjimečně se mohl stát i vůdcem celé skupiny. Mnoho šamanů mělo schopnost komunikace se světem mrtvých, a šaman tak mohl vyprovázet duše zemřelých do záhrobí, ale také pomocí mrtvých věštit nebo od nich získávat informace. Při některých rituálech prováděl šaman i obětní obřady, proto můţe být chápán jako předstupeň kněze. V kosmologické koncepci většiny šamanistických systémů je patrné patrovité uspořádání světů, které jsou propojeny ústřední osou v podobě stromu, sloupu či hory, a které umoţňuje sestup nebeských duchů na zem, mrtvých do podsvětí a také cesty šamana. Na kartě je tato skutečnost znázorněna rozčleněním obrazu pomocí horizontálních linií na několik úrovní. K typu šamana bychom mohli přiřadit i medicinmana severoamerických indiánů nebo keltské druidy. Takovéto Velekněze najdeme například v Tarotu rodilých Američanů nebo v Tarotu elfů. V pozdějších zemědělských kulturách se sociálně diferencovanou společností byla pozice šamana nahrazena pozicí kněze či čaroděje. Ve smyslu v jakém pojem chápeme dnes, znamená většinou osobumuţe, která je v daném náboţenském

2 společenství oprávněna a povolána vykonávat pravidelné bohosluţby a přinášet oběti. Funkce kněze bývala vázána k určitému chrámu (starověký Egypt, Řecko) a byla často rodová (judaismus, kde byli kněţími tradičně příslušníci kmene Lévi, Levité, neboť tak určil Bůh). Předobrazu těchto kněţí vyuţívá např. Olympský tarot nebo tarot Hermanna Haindla. Zde se také setkáváme se základním aspektem tohoto archetypu, a to je moudrost, učenost a zkušenosti, jeţ kněze charakterizují jako vychovatele a učitele. Takového Velekněze přináší Mýtický tarot v postavě kentaura Cheiróna. Velekněze v Mýtickém tarotu znázorňuje postava Kentaura. Kentauři byli bytosti z antických bájí, napůl lidé a napůl koně. Cheirón (Chirón) byl nejstarší z nich, syn nejvyššího boha Dia nebo jeho otce Krona. Byl ušlechtilý a moudrý, znalý lékařství, hudby, věštění, i proto se stal učitelem slavných řeckých hrdinů Achillea a Hérakla. Vedl je k pěstování tělesné zdatnosti, učil je jízdě na koni a lukostřelbě, zápasit, běhat o závod, házet oštěpem. Apollónova syna Asklépia Cheirón naučil lékařskému umění. Cheiróna navštívil hrdina Héraklés na svých dobrodruţných cestách. Cheirón si prohlíţel jeho v jedu namočené šípy a jeden ho nešťastně poranil na noze. Podle jiné verze jej nešťastně poranil sám Héraklés, který svého činu litoval a snaţil se ránu vyléčit. Rána se však nedala zhojit a Cheirón se proto zřekl své nesmrtelnosti. Jeskyně, Cheirónův chrám, je přírodní formací, která vznikla bez zásahu člověka a stejně přirozeně se stala posvátným místem bohosluţeb. Symbolizuje tak skutečnost, ţe duchovní studium dostává smysl aţ tehdy, je-li poznání, jeţ přináší, uplatňováno v kaţdodenním ţivotě. Dvojice sloupů představuje vstupní bránu vedoucí k poznání, kterou musí projít všichni všichni Cheirónovi ţáci. Svitek nese zvěstované slovo boţích zákonů, jejichţ prostřednictvím je člověku sdělována vůle boţí. V původní anglické verzi se karta jmenuje Hierofant, coţ doslova znamená zvěstovat posvátné a vynést je na světlo. Hierofantem nazývali kněze v antických zasvěcovacích školách. Podobný souhrn ušlechtilých lidských vlastností reprezentovaný konkrétní osobou jdoucí příkladem

3 ostatním předkládá Zlatý tarot Botticelli, kdyţ jako předobraz mudrce, učitele a duchovního pouţil křesťanského světce sv. Eligia. Byl to původně zlatník, rádce a pokladník merovejských králů a biskup v Noyon. Narodil se ve vzdělané a vlivné galsko-římské rodině, vyučil se zlatníkem v Limoges a pak odešel do Neustrie, dnešní severní Francie, kde pracoval s královským pokladníkem Babo. Ten ho doporučil franskému králi Chlotarovi II. jako rádce. Podle dobového ţivotopisce měl zhotovit králi zlatý trůn, ale protoţe byl vynikající řemeslník a poctivý člověk, udělal z dodaného materiálu dva. To udělalo na krále takový dojem, ţe Eligia učinil správcem mincovny v Marseille. Velký respekt získal, kdyţ sjednal mír s bretonským kníţetem Judicaelem, svého postavení vyuţíval k tomu, aby získával almuţny pro chudé a vykupoval otroky, zejména Sasy, kteří se hojně prodávali na trţištích. Vynakládal velké misijní úsilí a zaloţil několik klášterů. Snaţil se také vymýtit tzv. simonii, tj. prodej církevních úřadů. Portrét sv. Eligia pochází z obrazu Korunovace panny Marie, namalovaného Botticellim na přelomu let 1488/90. Jedná se o nejvýznamnější dílo jeho pozdního období a našli bychom ho v galerii Ufizzi ve Florencii. Velmi propracovanou symboliku nabízí karta Hermanna Haindla. Ţidovská kabala této kartě přiřadila šesté písmo hebrejské abecedy Wav, coţ znamená hřebík a písmeno tak na pohled skutečně vypadá. Zároveň však tento pojem v sobě zahrnuje samu podstatu toho, co velekněz jako takový vlastně ztělesňuje a to je náboţenská tradice předávaná po generace napříč časem, tradice která utváří lidskou pospolitost, drţí lidskou společnost pohromadě, stejně jako hřebík drţí pohromadě trámy nebo jako stanový kolík drţí stan (původní obydlí) ukotvený a na jednom místě. Runa patřící k této kartě je raido. Odpovídá souhlásce R a znamená v prvním významu ritus, rituál, ve druhém významu kolo ; kolo můţe být chápáno i ve smyslu cyklu či cyklického opakování, neboť rituál se musí pravidelně opakovat a právě k tomu byli (vele)kněţí určeni. Prostřednictvím rituálů jsou lidé svázáni se svou minulostí a s historií. Rituály vytvářejí mezi lidmi pouto či pouta a vzniká tak společenství lidí, společnost, civilizace. Karta je spojována s číslem 5. Pět máme prstů na kaţdé ruce a ruka je ve starověkém myšlení pokládána za nástroj výkonné moci. Pomocí ruky (resp. palce ukazujícího

4 nahoru nebo dolů) totiţ římští císaři rozhodovali o ţivotě či smrti gladiátora v aréně. Pět je knih Mojţíšových, pátý element Duch je podstatou bytí. V klasickém Rider-Waitově tarotu velekněz sedí na pevném trůně, stejně jako všechny předchozí postavy, jimţ náleţela vláda a moc. Trůn je bílý, coţ značí naprostou duchovní čistotu. Bílé barvy je na kartě hodně, neboť Velekněz jako vůdce věřících nesmí mít se svou ohromnou mocí ţádné postranní úmysly. Jeho jistá nadřazenost je symbolizována i papeţskou holí, jíţ ţehná svým dvěma poddaným věřícím. Papeţ byl vţdy nazýván Pontifexem, tedy stavitelem mostů, mostů mezi usilováním a cílem, mezi vnějšími projevy chování a vnitřními postoji, mezi člověkem a Bohem, mezi nebem a zemí. Spojitost s Bohem, nebem či Vesmírem vyjadřuje i tiára na Veleknězově hlavě. Plní stejnou funkci jako třeba u Císaře koruna je potvrzením jeho moci a také toho, ţe tato moc mu byla dána shůry a on respektuje vyšší řád, jemuţ je podřízeno vše, tedy i on sám. Tiára i hůl mají zlatou barvu, coţ je barva slunce, celkové transformace a osvícení. Na šatech se pak střídají tři barvy červená, modrá a bílá. Červená je barva energie a síly, která je v kaţdé víře, jeţ dokáţe člověka vést vpřed. Modrá pak znamená moudrost, umírněnost a inteligenci, bílá je barvou čistoty, nezištnosti a bezelstnosti. Stejné barvy najdeme i na šatech dvou muţů stojících před Veleknězovým trůnem. Číslo tři je pro kartu důleţité číslo, ačkoli karta sama jak uţ bylo uvedeno - nese číslo pět. Tři jsou postavy vyobrazené na kartě, dva silné sloupy a trůn ze stejného materiálu tvoří další trojici, na Veleknězových šatech jsou tři kříţe a třikrát přetnuta je jeho papeţská hůl. Při kazatelském gestu má Velekněz vztyčeny tři prsty. Všechny tyto trojky jsou symbolem jeho vlády na třech úrovních fyzické, intelektuální a duchovní. Můţeme tyto trojice chápat jako Tělo, Duši a Ducha, dokonce jako trojici Panna Marie, Josef a Jeţíš či Otce, Syna a Ducha svatého. Trojku lze chápat i zcela symbolicky v rámci duchovního vývoje jedince. Můţeme si ji vysvětlovat tak, ţe k duchovnímu růstu potřebujeme sílu, odhodlání a touhu studovat a učit se (náš muţský aspekt), musíme věřit ve svou vnitřní sílu a intuici (náš ţenský aspekt) a také věřit v lidskou nevinnost a hledět na svět bez předsudků (dítě v nás). Trůn moudrého muţe v Crowleyho tarotu obklopují býk a dvě sloní hlavy. Býk zastupuje zemi a sloni pozemsky vázanou moudrost. Na kartě jednoznačně dominuje zlatohnědá barva, barva země osvobozené proměnou. Spirituální moudrost není nic nadpozemského, naopak se stále obrací k zemi. Ve čtyřech rozích obrazu se nacházejí symboly čtyř cherubínů, jeţ představují různé aspekty lidství. Býk zastupuje element země (hvězdné znamení Býka), tělo a hmotu. Lev vyjadřuje element ohně (hvězdné znamení Lva), vůli, dynamiku a tvořivost. Člověk představuje element vzduchu

5 (hvězdné znamení Vodnáře), rovinu idejí, myšlenek a slov. Orel znázorňuje stupeň hvězdného znamení Štíra, spojeného s elementem vody, oblastí emocionality a lásky. Moudrý člověk v sobě spojil a plně rozvinul všechny tyto roviny. Před Veleknězem stojí ţena s mečem a srpkem měsíce v rukou. Meč a měsíc ukazují spojení poznání a emocionality. Moudrý člověk v sobě spojil a rozvinul muţské a ţenské části duše. Z tohoto spojení vzniká dítě, vyobrazené v pěticípé hvězdě na jeho hrudi. Otevřenost a přirozenost dítěte jsou výrazem pravé moudrosti. Důstojnost pravého spirituálního učitele je také vţdy spojena s dětskou nevinností. Veškeré naše vědění oţívá teprve moudrostí našeho vnitřního dítěte. Hlavu velekněze obklopuje pět bílých, srdcovitých okvětních lístků, výrazů lásky v nejčistším, dokonalém tvaru. Hada transformace se dotýkají špičky hřebíků. Upomíná nás na trnovou korunu, bolesti a utrpení, které velice často provázejí vnitřní proměny. Tmavé pozadí ukazuje úkol kaţdého člověka usilujícího o moudrost - vnést světlo vědomí do tmy nevědomí. Stejný motiv nacházíme také v moderním Röhrigově tarotu. Společným rysem všech velekněţí různých náboţenství bylo objasňování tajemství ţivota a organizování praktických rituálů a zvyků. V této souvislosti tedy karta představuje všechny významné instance naší kultury nejen kněze, ale také učitele, profesory a vůbec lidi, kteří představují smysluplný vzor. V době, kdy papeţ i jakákoliv forma duchovního vůdce ztratila pro mnohé svůj význam, je důleţité nevymazat z našich ţivotů velekněze, aniţ bychom ho něčím nahradili. Smysluplný vzor totiţ usnadňuje cestu k vlastnímu nitru.

6

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 1803/94

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE

O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE VERITATIS SPLENDOR Encyklika Jana Pavla II. O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE z 6. srpna 1993 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství praţského č. j. 2001/94 ze

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20

PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 PRÁH MEZI SVĚTY díl I. SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV o věcech pozemských i věčných svazek: 1-20 OBSAH Úvod... 3 1. Bůh a člověk... 3 2. Poměr člověka k Boha... 8 3. Jeţíš ve světle pravdy... 13 KRISTUS PLNÝ

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Víra v animovaném filmu. Veronika Szemlová

Víra v animovaném filmu. Veronika Szemlová Víra v animovaném filmu Veronika Szemlová Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Víra v animovaném filmu vypracovala samostatně a pouţila literaturu a prameny uvedené

Více

Možnosti využití prvků waldorfské pedagogiky ve vzdělávacím programu mateřské školy

Možnosti využití prvků waldorfské pedagogiky ve vzdělávacím programu mateřské školy Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Možnosti využití prvků waldorfské pedagogiky ve vzdělávacím programu mateřské školy Bakalářská práce Autor: Studijní program:

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Slavení křesťanského tajemství

Slavení křesťanského tajemství 1 Slavení křesťanského tajemství Stručný úvod do liturgiky P. Ing. SLLic. Pavel Kopeček Brno 2004 2 První část: Fundamentální liturgika Obsah: 1. Úvod do liturgie 2. Věda o liturgii 3. Teologie liturgie

Více

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací

Více

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci Pneumatosféra aneb Duchovní svět ku pomoci József Farkas (1971) 2 OBSAH: Pneumatosféra I.... 5 Pneumatosféra II.... 11 Pneumatosféra a křesťanství... 17 Pneumatosféra a psychoterapie... 23 Bezpodmínečné

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra pastorální a spirituální teologie Bc. et Bc. Miroslava Tobia Matějková ZNOVUOBJEVENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH JAKO ODPOVĚĎ NA SOUČASNÉ

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce

Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Pavel Marčík Satja Sáí Bábá a jeho pražské centrum Vedoucí: Doc. ThDr. Ivan O. Štampach 2010 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM Klára Bětíková Vedoucí práce: Mgr. ThLic. Walerian

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1 Stará a nová smlouva (vybráno z knihy Sobota v Kristu) D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Obsah: Stará smlouva... 2 Základ staré smlouvy = Desatero přikázání...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského

Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského Interpretace raného křesťanství v díle Karla Kautského Pavel Chalupníček Odborný asistent na Katedře institucionální ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze a student na Institutu ekumenických studií

Více

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav religionistiky Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin dizertační práce Autor: Dušan Vávra Školitel: doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Brno

Více

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek OBSAH 1. HISTORIE 2 1.1 Nová koncepce duchovních obnov v Německu 2 1.2 Rozšíření

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt. Vladěna Reková

Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt. Vladěna Reková Křesťanská mládežnická společenství se zaměřením na jejich pedagogický aspekt Vladěna Reková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na křesťanská společenství pro mládeţ. Věnuji se přístupu,

Více