Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně"

Transkript

1 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační program: IOP Integrovaný operační program, Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, Číslo výzvy: 22, CZ.1.06/2.1.00/ Zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace této veřejné zakázky bylo schváleno usnesením Rady města Bechyně dne číslo usnesení 346/25-14 R. Tato zakázka je zadávána dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky. Strana 1

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje zadavatele Informace o veřejné zakázce Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace serverů a infrastruktury Centrální přepínače Současný stav Budoucí stav Virtualizace serverů Současný stav Budoucí stav Zálohování Současný stav Budoucí stav Zvýšení bezpečnosti ICT Firewall Současný stav Budoucí stav Další dokumentace Doba plnění veřejné zakázky Obchodní podmínky Platební podmínky Požadavky na zpracování a podání nabídky Použití subdodavatelů předložení seznamu subdodavatelů Povinná součást nabídky prohlášení dle 68 odst. 3 zákona Poskytování dodatečných informací Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Údržba a servisní podpora po dobu 5 let - upřesnění Ostatní podmínky zadávacího řízení Kvalifikační předpoklady uchazeče Základní kvalifikační předpoklady (dle 53) Seznam základních kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Profesní kvalifikační předpoklady (dle 54) Ekonomická a finanční způsobilost (dle 50) Technické kvalifikační předpoklady Způsob a kritéria hodnocení nabídek Zrušení zadávacího řízení Další části Zadávací dokumentace Strana 2

3 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Zastoupený Město Bechyně Ing. Pavlem Houdkem, starostou města Identifikační číslo Obecné a technické informace ID datové schránky Profil zadavatele Libor Benda, informatik MěÚ Bechyně, tel , sshbg5j https://zakazky.mestobechyne.cz 2. Informace o veřejné zakázce Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, implementace a poskytnutí souvisejících služeb spojených s realizací zakázky Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Jedná se o: konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace serverů a infrastruktury, zvýšení bezpečnosti ICT. Nabídky musí být vypracovány a následně podány pouze na celý rozsah předmětu veřejné zakázky, zakázka tedy není dělena na části ve smyslu 98 zákona. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.mestobechyne.cz/. Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://zakazky.mestobechyne.cz/data/manual/ezak-manual-dodavatele.pdf https://zakazky.mestobechyne.cz/data/manual/qcm.podepisovaci_applet.pdf Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Dodavatel či uchazeč je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem! Strana 3

4 V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání a technického nastavení elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na u: Tato veřejná zakázka je vymezena CPV kódy: Síťové routery Síťové komponenty Servery Databázové systémy Informační systémy Softwarové utility Operační systémy Balík programů pro zabezpečení Archivovací a čtecí zařízení Různé počítačové vybavení Strana 4

5 3. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace serverů a infrastruktury 3.1 Centrální přepínače Současný stav Městský úřad Bechyně sídlí ve dvou budovách na adrese Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2. Obě budovy jsou propojeny optickým spojem. Plánek budov MěÚ Bechyně Strana 5

6 V hlavní budově A jsou v serverovně umístěny dva přepínače HP A5120EI, které tvoří základ budoucího čtyřprvkového IRF stacku spolu s dalšími třemi přepínači (3Com). Každý přepínač 3Com je připojen do obou přepínačů HP A5120EI (agregace linek). Ve vedlejší budově B je na druhém konci optického spoje umístěn přepínač TP Link TL-SL2428WEB, který by měl být nahrazen novým zařízením. Schéma současného zapojení přepínačů Strana 6

7 3.1.2 Budoucí stav Současný IRF stack bude doplněn dalšími dvěma přepínači na celkový počet čtyři. Přepínač v budově B bude nahrazen. Přepínače, ve kterých bude ukončen optický spoj, budou vybaveny 1 GBps SPF transceivery. Každý přepínač 3Com bude připojen do čtyř přepínačů IRF stacku (agregace linek). Schéma budoucího zapojení přepínačů 3.2 Virtualizace serverů Současný stav MěÚ Bechyně provozuje celkem tři fyzické servery a jeden virtuální server virtualizovaný pomocí technologie Hyper-V: Server TOLEDO Operační systém OEM Win Small Business 2011 Premium. Server slouží jako doménový řadič a datový a aplikační server. Rovněž slouží jako platforma pro virtuální server SRV-SQL Strana 7

8 Operační systém Windows Server 2008 R2. Slouží jako databázový server (MS SQL). Server W2008 Operační systém Windows Server 2008 R2. Slouží jako aplikační server. Server IGOR Operační systém Windows 7 Professional. Slouží jako aplikační server Budoucí stav Základní platformou pro farmu virtuálních serverů bude šasi pro servery a diskový subsystém. Budou nasazeny dva dvouprocesorové blade servery vybavené dostatečným množstvím paměti. Servery budou sloužit pro běh aplikací v produkčním prostředí a využívat sdílené diskové úložiště. Díky tomu bude možno využít funkcionalit virtualizačního software. Platforma se servery bude připojena na záložní zdroj energie - UPS. Schéma výsledného serverového virtuálního prostředí Strana 8

9 3.3 Zálohování Současný stav V současnosti jsou data zálohována na dvě externí zařízení NAS umístěné v serverovně. Tento systém bude zcela nahrazen Budoucí stav Jako náhrada současného řešení bylo vybráno NAS úložiště umožňující osazení většího množství disků, certifikované pro použití virtualizačního software a podporující protokol iscsi pro připojení k serverům. Budou pořízena celkem dvě NAS úložiště. Primární NAS bude umístěn v serverovně úřadu a bude používán pro běžné rutinní zálohování. Záložní NAS bude umístěn v geograficky oddělené lokalitě (Novodvorská 301, Bechyně). Na záložní NAS se budou vytvářet repliky kritických serverů nutných pro chod úřadu. Konektivitu mezi oběma zařízeními zabezpečí zadavatel. 4. Zvýšení bezpečnosti ICT 4.1 Firewall Současný stav V současnosti je jako firewall použito standardní PC s OS Linux a aplikací IP Cop. Tento systém bude zcela nahrazen Budoucí stav Cílem je pořízení redundantního hardwarového firewallu s pokročilými bezpečnostními funkcemi, vysokou dostupností a možností rozdělování zátěže. 5. Další dokumentace Součástí nabídky budou i následující dokumenty: 1. Návrh detailních kroků pro instalaci HW a SW včetně harmonogramu realizace 2. Detailní návrh postupu migrace stávajících fyzických serverů do virtuálního prostředí 3. Návrh způsobu zálohování virtuální serverové infrastruktury Pro akceptaci celého předmětu dodávky je nezbytné dodání provozní dokumentace dodaného řešení (bude zadavatelem požadováno při převzetí dodávky). Provozní dokumentace bude obsahovat: 1. Schéma a popis zapojení páteřních přepínačů s uvedením důležitých konfiguračních parametrů 2. Schéma a popis zapojení firewallu s uvedením důležitých konfiguračních parametrů Strana 9

10 3. Schéma a popis virtuální serverové infrastruktury s uvedením důležitých konfiguračních parametrů 4. Zálohovací plán schválený zadavatelem, popis nastavení NAS a konfigurace zálohovacího SW 6. Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel pro danou veřejnou zakázku stanovuje následující termíny: Zahájení plnění zakázky: Ukončení plnění zakázky: Zadavatelem stanovený požadovaný termín plnění veřejné zakázky je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní. Dodavatel je oprávněn dokončit plnění i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít. 7. Obchodní podmínky Zadávací dokumentace obsahuje návrh smlouvy o dílo. Přílohami smlouvy o dílo jsou technická specifikace a servisní specifikace. Smlouva je stanovena formou návrhu smlouvy a může být uchazečem doplněna pouze o chybějící údaje. Smlouva pro toto zadávací řízení je pro uchazeče závazná a nemůže být žádným způsobem měněna. Návrh smlouvy je přílohou této zadávací dokumentace. 7.1 Platební podmínky Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů ode dne jejich doručení zadavateli.) Cena za servis a údržbu bude uhrazena na základě faktury vystavené Prodávajícím v pěti úhradových milnících, v pěti letech. První úhradový milník bude totožný s úhradou ceny za předmět koupě, přičemž další 4 úhrady proběhnou vždy s ročním odstupem. Každá faktura musí obsahovat následující informaci: Dodávka zboží a služeb pro projekt spolufinancovaný z prostředků EU Operační program: IOP Integrovaný operační program, Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, Číslo výzvy: 22, CZ.1.06/2.1.00/ Strana 10

11 8. Požadavky na zpracování a podání nabídky Nabídky budou podávány pouze elektronicky (v souladu s 44 odst. odst. 3 písm. i) zákona)pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.mestobechyne.cz/. Lhůta pro podání nabídek končí dne v 9:00 hodin. 8.1 Použití subdodavatelů předložení seznamu subdodavatelů V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Pokud uchazeč pro realizaci zakázky bude používat subdodavatele, povinně do nabídky vloží jejich seznam. V tomto seznamu budou uvedeny identifikační údaje subdodavatele a činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět. Uchazeč závazně použije vzor Seznam subdodavatelů, viz Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů této zadávací dokumentace. Dojde-li v průběhu platnosti smlouvy na realizaci veřejné zakázky ke změnám subdodavatele, je vybraný uchazeč povinen o takové skutečnosti zadavatele neprodleně informovat, přičemž taková změna podléhá souhlasu zadavatele. Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, předloží povinně do nabídky čestné prohlášení o tom, že subdodavatele při plnění veřejné zakázky nevyužije. 8.2 Povinná součást nabídky prohlášení dle 68 odst. 3 zákona Zadavatel požaduje, aby v souladu s 68 odst. 3 zákona byly součástí nabídky tyto údaje a prohlášení: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 8.3 Poskytování dodatečných informací Žádosti o poskytnutí dodatečných informací budou podávány pouze elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.mestobechyne.cz/. Telefonické dotazy, dotazy prostřednictvím u, ani jiné formy žádosti nebudou akceptovány. 8.4 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč doplní přílohu č. 5 Nabídková cena. Uvede nabídkovou cenu za dodávku jednotlivých položek nabídky, cenu údržby a servisní podpory za dobu 5 let a celkovou cenu celého plnění předmětu zakázky. Uchazeč vždy uvede cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Strana 11

12 8.5 Údržba a servisní podpora po dobu 5 let - upřesnění U některých položek dodávky není požadováno poskytnutí údržby a servisní podpory po dobu 5 let vyznačeno v příloze 2a (technická specifikace) Kupní smlouvy. Výše ceny za údržbu a servisní podporu za dobu 5 let nesmí překročit částku Kč bez DPH. 9. Ostatní podmínky zadávacího řízení Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži. Uchazeč je vázán svou nabídkou do uzavření smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. Zadavatel si vyhrazuje právo dožádat si dodatečné informace nebo vysvětlení k nabídkám uchazečů. Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých komponent. Veškeré zboží uvedené v nabídce musí být nové, určené pro český trh a splňující veškeré požadavky stanovené legislativou České republiky. 10. Kvalifikační předpoklady uchazeče V souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona ve znění novely č. 55/2012 Sb., platné od 1. dubna 2012 uchazeč ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jiné doklady se v rámci podání nabídky nevyžadují. Uchazeč proto vyplní a podepíše čestné prohlášení dle přiloženého vzoru. Příloha č. 3 Čestné prohlášení, této zadávací dokumentace pro jednotlivé části veřejné zakázky. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč. Výčet dokumentů obsažený v tomto článku nebo v této zadávací dokumentaci slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace v souladu s ustanovením 59 zákona. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 a smlouvu v takovém případě nelze uzavřít. Strana 12

13 10.1 Základní kvalifikační předpoklady (dle 53) Seznam základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Strana 13

14 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení (Příloha č. 3 Čestné prohlášení, této zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady (dle 54) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který před podpisem smlouvy předloží: Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů). Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Ekonomická a finanční způsobilost (dle 50) K prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele (uchazeče). Uchazeč při zpracování tohoto bodu může využít Přílohu č. 3 Čestné prohlášení, této veřejné zakázky Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu 56 odst. 1 zákona prokáže uchazeč, který předloží seznam alespoň dvou významných dodávek realizovaných v posledních třech letech, které měly obdobný charakter s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Zadavatel stanovuje minimální úroveň dvou významných dodávek takto: 1 významná dodávka, jejímž předmětem byla dodávka serverového hardware a implementace serverové virtualizace NEBO dodávka síťových prvků a jejich implementace NEBO dodávka a implementace zálohovacích systémů pro virtuální prostředí NEBO zabezpečení počítačových sítí) a celkový finanční objem dodávky byl minimálně 1 mil. Kč bez DPH. 1 významná dodávka, jejímž předmětem byla dodávka síťových prvků a jejich implementace a celkový finanční objem dodávky byl minimálně Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, aby ve výše uvedeném seznamu významných dodávek byl u každé dodávky uveden vždy kontakt na osobu objednatele, která může údaje o významné dodávce potvrdit, a dále Strana 14

15 informace o tom, zda dodavatel prováděl zakázku jako hlavní dodavatel nebo jako subdodavatel; a aby v případě, že se dodavatel podílel na významné zakázce pouze jako subdodavatel, byla v seznamu uvedena též konkrétní část zakázky, kterou dodavatel (jako subdodavatel) konkrétně realizoval s uvedením druhu dodávky a ceny za tuto část. Seznam realizovaných zakázek uchazeč předloží ve formě čestného prohlášení s uvedením kontaktních osob, u nichž bude možno údaje uváděné v čestném prohlášení ověřit. Před podpisem smlouvy je vybraný uchazeč povinen předložit originály či úředně ověřené kopie následujících dokumentů, které budou tvořit přílohu seznamu významných dodávek (tj. dokumenty, které jsou uvedeny v 56 odst. 1 písm. a) Zákona): a) Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli. b) Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli. nebo c) Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívající na její straně. Tyto dokumenty musí obsahovat údaje, ze kterých bude zřejmé, že uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady. Uchazeč dále doloží pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ dodavatel v nabídce předloží seznam osob, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatele má k dispozici alespoň dvojici odborníků sestávající z: role Projektového manažera, který má alespoň pětiletou zkušenost s vedením podobných projektů. Projektový manažer musí mít alespoň jednu základní (nebo vyšší) certifikaci projektového managementu (IPMA, PRINCE2 apod.). role technického specialisty, který má alespoň tříletou zkušenost s implementací serverové virtualizace. Technický specialista musí mít alespoň jednu základní (nebo vyšší) certifikaci na serverovou virtualizaci (na kterékoli užívané platformě vmware, Hyper-V apod.). Přílohou seznamu osob budou profesní životopisy každého odborníka člena týmu, přičemž zadavatel požaduje, aby profesní životopisy obsahovaly (mimo profesní popis) minimálně následující údaje: jméno a příjmení člena týmu, popis funkce člena týmu na plnění veřejné zakázky, údaj o zaměstnavateli uvedením kontaktních osob, u nichž lze výše uvedené zkušenosti z projektů technika ověřit. Zadavatel dále požaduje, aby součástí životopisu každého člena týmu byla stručná charakteristika alespoň 3 obdobných projektů za dobu posledních 5 let. Strana 15

16 11. Způsob a kritéria hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý rozsah plnění veřejné zakázky, tedy za součet dílčí ceny za dodávku, implementaci, záruku a dílčí ceny za servis a údržbu po dobu 5 let. Nabídky uchazečů, které zbydou k hodnocení po posouzení nabídek, budou seřazeny dle nejnižší nabídkové ceny. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční elektronicky v systému E-ZAK dne v Zadávací lhůta začíná běžet dnem podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle 82 odst. 2 zákona. Zadávací lhůta se stanovuje na 90 dní. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve lhůtě podle 110 odst. 4, nebo nepodal návrh podle 114 odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 12. Zrušení zadávacího řízení Zadávací řízení je zadavatel oprávněn zrušit ze zákonných důvodů uvedených 84 zákona. 13. Další části Zadávací dokumentace 1. Příloha zadávací dokumentace č. 1 Krycí list nabídky 2. Příloha zadávací dokumentace č. 2 Obchodní podmínky - návrh Kupní smlouvy (kupní smlouva má 2 přílohy technickou a servisní specifikaci). 3. Příloha zadávací dokumentace č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické způsobilosti 4. Příloha zadávací dokumentace č. 4 - Seznam subdodavatelů 5. Příloha zadávací dokumentace č. 5 Nabídková cena 6. Příloha zadávací dokumentace č. 6 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření V Bechyni, dne Strana 16

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více