Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Miloňovice, okres Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Miloňovice, okres Strakonice"

Transkript

1 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Miloňovice, okres Strakonice Miloňovice 1, Strakonice Identifikátor školy: Termín konání komplexní inspekce: 11. a 13. únor 2003 Čj.: / Signatura: kg6aw104 09/2002

2 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní zařízení je příspěvkovou organizací Obce Miloňovice. Sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu. Jednotřídní mateřská škola má celodenní provoz. V letošním školním roce ji navštěvuje osmnáct dětí. Dojíždějí sem i děti zdalších tří obcí. Výchovně vzdělávací program školy je hlouběji zaměřen na pedagogickou dramatiku a dramatickou výchovu. PŘEDMĚT INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmětem inspekční a kontrolní činnosti bylo zjištění a zhodnocení: personálních podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům materiálně-technických podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy ve spontánních a řízených činnostech HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Výchovně-vzdělávací práci zajišťují dvě učitelky. Jedna je kvalifikovaná, druhá pracuje na zkrácený pracovní úvazek a podmínky odborné ani pedagogické způsobilosti nesplňuje. Tato skutečnost však nemá žádný negativní dopad na kvalitu její práce. Pracuje velmi odpovědně a má pěkný vztah k dětem. Zúčastňuje se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře s výtvarným a pracovním zaměřením). Získané poznatky uplatňuje ve své pedagogické činnosti a při výzdobě interiéru školy. Při naplňování výchovně-vzdělávacích cílů školy je nekvalifikovaná učitelka odborně vedena ředitelkou. Ředitelka vykonává předem plánovanou kontrolní a hospitační činnost. Úkoly této činnosti jsou stanoveny v ročním plánu školy. Závěry jsou vždy projednány s příslušnou pracovnicí. Ředitelka následně kontroluje, jakým způsobem jsou opatření přijatá k nápravě plněna. Ředitelka se také zúčastňuje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvovala semináře k problematice mezilidských vztahů a k novému schválenému programu pro předškolní vzdělávání. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je efektivní, neboť je zaměřen zejména na realizované vzdělávací programy školy a nové poznatky v předškolní pedagogice a psychologii. Klima školy příznivě ovlivňuje celkový rozvoj dětí. Vzhledem k tomu, že jde o malou školu a všichni se dobře znají. Vztahy mezi zaměstnanci i mezi zaměstnanci a dětmi jsou důvěrné a přátelské. Všichni zaměstnanci mají velmi pěkný vztah k dětem a kpráci přistupují odpovědně. Ředitelka zpracovala kritéria pro hodnocení práce zaměstnanců mateřské školy. Prioritu má práce konaná nad rámec běžných povinností, zastupování za nepřítomného pracovníka, vzájemná spolupráce. Kritéria jsou všem zaměstnancům známá. Mateřská škola je otevřená od 6:30 do 15:45 hod. Práce spojené s provozem školy a školní jídelny vykonávají dvě pracovnice školnice a kuchařka. Ředitelka školy je současně vedoucí 2

3 školní jídelny. Veškeré kompetence má pouze ředitelka. Jen ve zcela výjimečných situacích pověřuje určitými pravomocemi učitelku (např. příjem pošty). Zveřejněný řád školy se neodvolává na Úmluvu o právech dítěte. Malý počet zaměstnanců školy a jejich každodenní kontakt umožňuje denní předávání informací uvnitř školy. Dále se čtyřikrát ročně konají pedagogické a provozní porady. Sdělení pro rodiče jsou vyvěšována na nástěnkách. Prostřednictvím nástěnek jsou rodiče také seznamováni s hlavními cíli výchovně-vzdělávací práce mateřské školy a s výtvarnými a pracovními produkty dětí. Další informace se dovídají na besídkách a rodičovských schůzkách. Kromě toho jsou rodičům doručovány i písemné zprávy. Mateřská škola má výbornou spolupráci se zřizovatelem. Starosta je se školou v denním kontaktu a problémy okamžitě řeší. Mateřská škola má pro svou výchovně-vzdělávací práci velmi dobré personální podmínky. HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝCHOVNĚ- VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Část mateřské školy je součástí zámku, další dvě třetiny tvoří novější přístavba. Velká denní místnost je opticky rozdělena na třídu a hernu, ve vedlejší menší místnosti je další herna s několika herními koutky. Do místnosti vede ze třídy velké okno, učitelka má tedy o všech dětech velmi dobrý přehled. Ze třídy je přímý vstup na terasu, která za příznivého počasí slouží ke hrám dětí. Dále je zde stabilní jídelna a ložnice. Dětské sociální zařízení je přizpůsobené velikosti dětí a přepážky mezi jednotlivými WC poskytují dětem potřebné soukromí. Pedagogická knihovna obsahuje současnou odbornou literaturu. Dětská knihovna je vybavena kvalitními knížkami, jsou v ní zastoupeny také rozmanité dětské encyklopedie. Děti mají ke knihám volný přístup. Na příjemném a estetickém vzhledu interiéru školy se podílejí svými výtvory zejména děti. Prostorové uspořádání mateřské školy vyhovuje nejrůznějším skupinovým, kolektivním i individuálním činnostem dětí. Velké prostory dětem umožňují dostatek volného pohybu a zajišťují jim potřebné místo pro hru. Skupiny hrajících si dětí se vzájemně neruší a nejsou nikterak prostorově omezovány. Vybavení hračkami, pomůckami a dalším materiálem odpovídá počtu dětí a jejich věku. Vše je průběžně obměňováno a modernizováno. Hračky a další předměty jsou umístěny dětem na očích a děti si je mohou samostatně brát. Škola je velmi dobře vybavena pomůckami pro hudební, výtvarné a pracovní činnosti. Pro pohybové aktivity má jen základní sportovní nářadí (žebřiny, švédskou lavičku, žíněnky). Dramatická výchova je výborně zajištěna různými kulisami, divadelními kostýmy, loutkami (marionety, maňásci). Většinu těchto pomůcek vyrobily učitelky samy. Audiovizuální technika je funkční, je využívána přiměřeně a uvážlivě. V těsné blízkosti budovy je velká školní zahrada. Je vybavena pískovištěm, houpačkami a zahradním domkem, ve kterém si děti hrají. Jiné sportovní nářadí na zahradě nainstalováno není. Pro pohybové vyžití dětem slouží šlapací auto, koloběžky a dětské jízdní kolo. Součástí školního plánu je také plán obnovy a modernizace materiálních zdrojů. Ředitelka sleduje, zda jsou pomůcky a materiály využívány efektivně. Výsledky těchto zjištění jsou účinnou zpětnou vazbou při dalším plánování. Pomůcky, hračky a další vybavení jsou pořizovány uvážlivě s ohledem na kvalitu, estetickou a pedagogickou hodnotu (přednost mají např. dřevěné hračky, které nejsou jen dokonalou zmenšeninou skutečných předmětů, ale svou jednoduchostí podporují a rozvíjejí dětskou tvořivost, představivost a fantazii). Mateřská škola má pro svou činnost velmi dobré materiálně technické podmínky. 3

4 HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Realizace výchovně-vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání čj / Má zpracovaný vlastní školní vzdělávací program, který obsahuje dlouhodobé cíle zakotvené v koncepci. Koncepce byla stanovena na základě výsledků důkladné analýzy současného stavu. Z koncepce mateřské školy vycházejí konkrétní cíle na daný školní rok. Na školní vzdělávací program navazuje třídní plán. Je rozpracovaný do šestnácti tématických celků, které nejsou přesně časově omezené. Vedená povinná dokumentace průkazně zachycuje průběh vzdělávání. Ředitelka provádí vnitřní evaluaci a hodnocení na úrovni školy. Spolu s učitelkou hodnotí dosažené výsledky, kvalitu pedagogických činností i podmínek, za kterých předškolní vzdělávání probíhá ve třídě. Vzhledem k tomu, že ředitelka převážnou část pedagogické práce provádí sama, nemá zpracovaný zvláštní systém kontroly. Vždy po ukončení plánovaného tématického celku sama zhodnotí co se zdařilo nebo nezdařilo a proč. Tento způsob kontroly naplňování výchovně-vzdělávacích plánů je účinný. Realizace školního vzdělávacího programu je v souladu se stanovenými záměry mateřské školy. Průběh a výsledky výchovně-vzdělávací práce Spontánní a řízené činnosti Dobře promyšlené uspořádání nábytku a velké množství hracích koutků dětem umožňuje plně rozvíjet spontánní aktivity. Velké prostory podporují děti k aktivnímu volnému pohybu a pozitivně přispívají k jejich tělesnému rozvoji. Sledované spontánní a řízené činnosti se v průběhu dne výborně doplňovaly, všechny děti měly možnost uplatnit vlastní aktivitu, pozorovat nebo relaxovat. Poměr spontánních a řízených činností byl zcela vyvážený, často oba druhy činností probíhaly souběžně. Děti si mezi nimi mohly svobodně vybírat. Některé děti po určitou dobu pouze pozorovaly co dělají ostatní. Učitelky respektovaly jejich soukromí a do společných činností je nenutily. V průběhu inspekce panovala ve třídě velmi přátelská atmosféra. Děti byly sebejisté a spokojené. Učitelky je nezatěžovaly spěchem, každé dítě pracovalo svým vlastním tempem. Všechny děti byly ve stejném postavení, nikdo nebyl dospělými zvýhodňován ani podceňován. Děti měly mnoho příležitostí k získávání dovedností vlastní zkušeností a manipulací s předměty (různé typy loutek, divadelní rekvizity, kostýmy, kulisy, konstruktivní hry, skládačky). Podílely se na prostírání stolů, samy si nalévaly nápoje, polévku, určovaly velikost porce. Při všech těchto činnostech byly velmi obratné a zvládaly je dobře i mnohé z nejmladších dětí. Přechody mezi jednotlivými činnostmi byly plynulé, bez zbytečné organizace a manipulace s dětmi. Obě pedagožky se vyhýbaly negativním slovním komentářům, podporovaly děti v samostatnosti, dostatečně je chválily a pozitivně hodnotily. Velmi správně vedly děti k vzájemnému hodnocení a k sebehodnocení (skupina dětí např. hodnotila, jak několik dívek splnilo zadaný úkol připravit slavnostní hostinu). 4

5 Učitelky používaly zejména skupinové metody pedagogické práce. To jim umožňovalo věnovat se dětem individuálně a dostatečně procvičit stanovený úkol. Programově řízené činnosti byly často prováděny v integrovaných celcích, které dětem lépe přiblížily všechny přirozené souvislosti (propojení hudebně pohybových, literárních a pohybových činností sčinnostmi manipulačními, rozvíjejícími poznání a výtvarnými). Učitelky citlivě práci vedly a poutavě motivovaly. Tvořivé činnosti doplňovaly pohybovými chvilkami, písničkami, reprodukovanou hudbou, opakováním známých hříček, tanečky. V rámci čtrnáctidenního tématického celku Jak šel Kašpárek do světa se učitelka při programově řízených činnostech převlékala do kostýmu Kašpárka a spolu s dětmi se začlenila do předem velmi pečlivě připravených činností. Učitelky byly dětem správným vzorem v mluveném projevu. Jejich verbální projev byl v poměru k projevu dětí vyvážený. Při všech činnostech měly děti dostatek příležitostí slovně se vyjádřit a učitelky je v jejich projevech podporovaly. Pozorně jim naslouchaly a vedly k společnému naslouchání také ostatní děti. Vždy dítě pochválily za sdělované poznatky a za jeho všímavost. Sledované činnosti byly plánovány s ohledem na potřeby a zájmy dětí. Vzhledem k tomu, že naplňování stanovených cílů prolínalo všemi činnostmi, mělo pedagogické působení výsledný efekt na celou osobnost dítěte. Psychohygienické podmínky jsou v mateřské škole dobře zabezpečeny. Stanovený denní řád umožňuje organizaci činností v průběhu dne měnit podle potřeby a aktuální situace. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (s ohledem na počasí a okamžitý stav ovzduší). Při návratu z vycházky (za mrazivého počasí) se děti mohly individuálně rozhodnout, zda si půjdou ještě hrát na zahradu, nebo s druhou učitelkou do třídy. V mateřské škole je kvalitně zajištěn pitný režim a děti jej v průběhu celého dne využívají. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (stravovací návyky, odpolední odpočinek, poskytnutí pocitu bezpečí tesknícímu dítěti pochování, držení za ruku). Sledované spontánní i řízené činnosti měly vynikající úroveň. Průběhové výsledky výchovně-vzdělávací činnosti Pohybový rozvoj dětí včetně jemné i hrubé motoriky dosahuje velmi dobré úrovně. Všechny starší děti již mají vypěstovány základní hygienické návyky a dovedou je zcela samostatně prakticky používat. Děti nejmladší věkové skupiny potřebuji pomoc dospělého při používání kapesníku a při používání hygienického zařízení. Všechny starší děti vědí kdy mají pozdravit, poděkovat, umí správně požádat o pomoc, rozloučit se. U mnohých starších chlapců se již objevují náznaky galantního chování k dívkám i k učitelkám. Ve skupinách dětí jsou obvykle dobré vzájemné vztahy, starší děti se k mladším chovají ohleduplně. Mladší i starší děti mají dostatečnou slovní zásobu a umí se souvisle vyjadřovat. Umí vyprávět zážitky a sdělovat slyšené ostatním. U předškoláků se dosud vyskytují závažnější vady výslovnosti, které potřebují odborné vedení klinického logopeda. Starší děti jsou přiměřeně sebevědomé, mladší hledají oporu v dospělých. Děti jsou schopny dobře spolupracovat mezi sebou i s učitelkami, dovedou přijímat různé sociální role, do značné míry však záleží na vhodné motivaci. Při získávání poznatků využívají učitelky zejména modelové situace a hry, které dětem poskytují co nejvíce prožitků. Děti potom bez problému zapojují slovně logické myšlení. 5

6 Představivost a fantazii rozvíjejí děti všech věkových kategorií nejvíce prostřednictvím dramatických her, které jsou programově i volně zařazovány v průběhu celého dne. Děti umí ovládat různé druhy loutek a dramatizovat s nimi pohádky. Tři děti vynikají ve výtvarném ztvárňování fantazie a představ. Zejména dívky mají rozvinuté pěvecké dovednosti, znají melodii i texty velkého množství písní, zpívají spontánně a velmi rády. Děti mají základní poznatky o přírodě a o životním prostředí. Úroveň dětských prací odpovídá věku a individuálním schopnostem. Průběh a výsledky výchovně-vzdělávací činnosti mateřské školy byly vynikající. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Hodnocení mateřské školy rodiči Rodičům přítomných dětí bylo rozdáno jedenáct dotazníků, odpovědělo deset rodičů. Všichni vyjádřili spokojenost s obsahem výchovně-vzdělávací práce a s celkovou péčí o děti včetně stravování a hygieny. Oceňovali zejména pěkný vztah všech dospělých k dětem i k rodičům. Prostor pro zlepšení spatřují rodiče v lepším vybavení školní zahrady a větší nabídce dalších aktivit a akcí. Soulad rozhodnutí o zařazení do sítě škol se zřizovací listinou Údaje uvedené v rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení jsou v souladu s údaji uvedenými ve zřizovací listině. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Zřizovací listina vydaná dne Obcí Miloňovice pod čj. MŠ Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje dne pod čj. 4353/02/Kyp 3. Jmenování do funkce ředitelky mateřské školy vydané Školským úřadem Strakonice dne Školní vzdělávací program pro školní rok 2002/ Třídní tématické plány pro školní rok 2002/ Přehled výchovné práce ve školním roce 2002/ Přehled docházky dětí ve školním roce 2002/ Zápisy z pedagogických a provozních porad v letech Organizační řád školy pro školní rok 2002/ Vnitřní režim školy ve školním roce 2002/ Kronika a fotodokumentace školy 12.Kniha úrazů 13.Inspekční zpráva čj / Dotazníky pro rodiče ZÁVĚR 6

7 Personální podmínky mateřské školy jsou plně vyhovující. Obě pedagogické i provozní pracovnice mají pěkný vztah k dětem i k rodičům. Ke své práci přistupují s velkou zodpovědností. Na základě jejich společného úsilí vzniklo tvořivé klima, ve kterém se mohou děti zdárně rozvíjet. Mateřská škola má ke své činnosti vytvořeny dobré materiálně-technické podmínky. Při realizaci výchovně-vzdělávacích činností využívají učitelky vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávaní dětí. Cílevědomě při tom směřují k celkovému rozvoji dětí, rozšiřování jejich schopností, dovedností, poznatků a postojů. Od poslední inspekce, která se uskutečnila v roce 1998 došlo k výraznému zlepšení ve vybavení pedagogické knihovny. V současnosti obsahuje dostatek moderní odborné literatury zejména z nakladatelství Portál. K pozitivnímu posunu došlo také v oblasti výchovně-vzdělávací práce v řízených i spontánních činnostech. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Alena Smrčková Alena Smrčková Další zaměstnanci ČŠI Libuše Komarovová V Táboře dne 28. února

8 Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Podpis Alena Barborková, ředitelka školy Alena Barborková Dle 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný. Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň. Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň. Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa. Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně. Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně. 8

9 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Zřizovatel: Obecní úřad Miloňovice 1, Strakonice Datum odeslání inspekční Podpis příjemce nebo čj. zprávy jednacího protokolu ČŠI /03 Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány 9

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Říčany u Brna, okres Brno-venkov Rosická 440, 664 82 Říčany u Brna Identifikátor zařízení: 600 110 117 Zřizovatel: Obec Říčany

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a U Dvoru 22a/1249, 709 00 Ostrava-Mariánské

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Radim, okres Kolín 281 03 Radim 9 Identifikátor školy: 600 045 315 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Sokolova 4, 619 00

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1706/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1706/12-S Název právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070 vykonávající činnost školy: Sídlo: Šafaříkova 1070, 264

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-368/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-368/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-368/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Sídlo: Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-653/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové Sídlo: Dětřichov u Moravské

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-627/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-627/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-627/12-A Název právnické osoby Soukromá mateřská škola Rotunda s.r.o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pod Beránkem 1418, 156 00

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí U Dvora 745, 561 51 Letohrad Identifikátor školy: 600 104 192 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více