Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace stavby řešící doplnění stávající radiokomunikační telefonní sítě GSM-R o jednu základnovou stanici BTS pro zajištění potřebné úrovně signálu při vstupu do oblasti zabezpečovacího zařízení ETCS v úrovni L2. Dále je řešena nová optická kabelizace resp. úprava stávající kabelizace pro zajištění potřebných kabelových kapacit pro nasazení samotného zabezpečovacího zařízení ETCS. Celková délka nově navrhovaných optických kabelizací (DOK) je cca 4,5km. Stavba se nachází převážně na železničních tratích č. 010 Kolín Česká Třebová a 024 Ústí nad Orlicí Letohrad. Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. 1 / 6

2 ID Formuláře: Evidenční číslo zakázky: Evidenční číslo formuláře: Datum uveřejnění ve VVZ: Datum odeslání do TED: Typ: Řádný Oznámení o zakázce - veřejné služby Úřední název : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Identifikační číslo (je-li známo) : Poštovní adresa : Dlážděná 1003/7 Obec : Praha 1 - Nové Město PSČ : Stát : CZ Kontaktní místo : SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, Praha 9 Tel. : K rukám : Vladimíra Hlídková Fax : Obecná adresa zadavatele (URL) : Adresa profilu kupujícího (URL) : https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ na výše uvedených kontaktních místech : Ano na výše uvedených kontaktních místech : Ano na výše uvedená kontaktní místa : Ano Železniční služby : Ano Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: : Ne II.1.1) Název přidělený zakázce zadavatelem : Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění : Stavební práce Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: : Pardubický kraj Kód NUTS : CZ053 Oznámení se týká veřejné zakázky : Ano II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace stavby řešící doplnění stávající radiokomunikační telefonní sítě GSM-R o jednu základnovou stanici BTS pro zajištění potřebné úrovně signálu při vstupu do oblasti zabezpečovacího zařízení ETCS v úrovni L2. Dále je řešena nová optická kabelizace resp. úprava stávající kabelizace pro zajištění potřebných kabelových kapacit pro nasazení samotného zabezpečovacího zařízení ETCS. Celková délka nově navrhovaných optických kabelizací (DOK) je cca 4,5km. Stavba se nachází převážně na železničních tratích č. 010 Kolín Česká Třebová a 024 Ústí nad Orlicí Letohrad. Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou 2 / 6

3 dokumentací. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Hlavní předmět : Další předměty : Hlavní slovník : Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) : Ano Rozdělení zakázky na části : Ne Budou přijímány varianty : Ne II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní) : Předpokládaná hodnota zakázky je uvedena bez rezervní položky. uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH : Měna : CZK Opce : Ne Tuto zakázku lze obnovit : Ne Doba trvání v měsících : 7 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: : Zdroje financování: z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na léta Splatnost faktury daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Hlavní podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, Díl 2 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 1 - Obchodní podmínky. Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám : Ano (pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, organizační jednotka Stavební správa západ, zadává tuto veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ust. 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon, či "ZVZ"), a proto ve smyslu ust. 2 odst. 7 zákona platí pro zadavatele ustanovení zákona vztahující se na sektorového zadavatele. V souladu s ustanovením 19 odst.1 zákona zadavatel, jako sektorový zadavatel, nepostupuje při zadávání této podlimitní veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Zadavatel v tomto výběrovém řízení postupuje podle metodických pokynů Ministerstva Dopravy ČR jako Řídícího orgánu Operačního programu Doprava týkajících se zadávání spolufinancovaných veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách, a to "Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 6 OP Doprava" a "Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období ", které jsou k dispozici na Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů stejně, jako je uvedeno v 53 odst. 1 ZVZ, a to čestným prohlášením. Dodavatelé v nabídkách předkládají prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : - výpis z obch. rejstříku dodavatele či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - doklad oprávnění k podnikání pro tyto činnosti: provádění staveb, jejich změn a odstraňování;revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu;projektovou činnost ve výstavbě;výkon zeměměřičských činností - doklad o autorizaci dle 5, odst.3, písm. e) zák.č.360/1992 Sb. v pl. znění - doklad pro ověrování výsledků zeměměř. čin. dle 13 odst.1 písm. c) zák.č. 200/1994 Sb. Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Dodavatel předloží seznam stavebních a montážních prací v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky vč. kabelizace provedených dodavatelem na stavbách drah za posledních 5 let. Předloženým 3 / 6

4 seznamem stavebních prací přitom musí dodavatel prokázat, že objem stavebních prací jím provedených na stavbách drah za posledních 5 let činí v souhrnu, vč. případných subdodávek, činí 90% předpokládané hodnoty zakázky (v Kč bez DPH), bez ohledu na to, zda taková zakázka byla provedena v ČR nebo kdekoliv v zahraničním železničním prostředí. V předloženém seznamu stavebních prací realizovaných v posl. 5 letech uchazeč osvědčením objednatelů doloží, že realizoval nejméně jednu obdobnou stavbu s technologií GSM-R.Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Skutečností rozhodnou pro počátek běhu pětileté lhůty je poslední den lhůty pro podání nabídek.osvědčení musí být předložena i v případě, že byla objednatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, nebo České dráhy, a.s. Dodavatel dále předloží osvědčení, že provedl min. 1 službu v oblasti projektových prací na systému GSM-R za posledních 3 roky v objemu nejméně 10% předpokládané hodnoty zakázky, bez ohledu na to, zda taková služba byla provedena v ČR nebo kdekoliv v zahraničním železničním prostředí. Skutečností rozhodnou pro počátek běhu tříleté lhůty je poslední den lhůty pro podání nabídek. Přílohou seznamu musí být osvědčení nebo smlouva a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Další požadavky na splnění technické způsobilosti jsou pro nedostatek místa v tomto poli formuláře uvedeny v bodě VI.3 Další informace tohoto Oznámení o zakázce. Druh řízení : Otevřené Nejnižší nabídková cena : Ano Bude použita elektronická dražba : Ne IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky : Ne Datum : 28/01/2014 Čas : 10:00 Dokumentace za úplatu : Ne Datum : 28/01/2014 Čas : 10:00 CS : Ano nebo dnech : 90 Datum: : 28/01/2014 Čas : 10:15 (je-li to relevantní) Místo: : SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, Praha 9 Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní) : Ano (pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek : Členové hodn.komise, příp. náhradníci. 1 oprávněný zástupce uchazeče, který podal včas nabídku. Jde o opakovanou zakázku : Ne Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie : Ano (pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy : Předpokládá se spolufinancování z Operačního programu Doprava, Fondu soudržnosti. VI.2) Další informace: (je-li k dispozici) : Zadavatel zruší zadávací řízení této veřejné zakázky pokud: nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v Pokynech, zadávací dokumentaci, nebo odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít. Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu zavření dostatečnou součinnost. Zadavatel zde uvádí pokračování Technických kvalifikačních předpokladů, které nelze pro nedostatek místa uvést v bodě III.2.3 Technické kvalifikace: Zadavatel požaduje předložení seznamu níže uvedených členů personálu dodavatele: odpovědný projektant - vysokoškolské vzdělání technického zaměření; min.5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky; předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle ust. 5, odst. 3, písm. e) zákona č. 4 / 6

5 360/1992 Sb., stavbyvedoucí (vedoucí prací), min. středoškolské vzdělání technického zaměření; min. 5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky; musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. 5, odst. 3, písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., rádiový plánovač - min. středoškolské vzdělání technického zaměření; min. 5 let praxe v oboru navrhování pokrytí radiových sítí na železnici; specialista (vedoucí prací) na zakládání staveb a výstavbu anténních stožárů technologických objektů, min.středoškolské vzdělání technického zaměření; min. 5 let praxe v oboru; specialista (vedoucí prací) - na sdělovací zařízení, min. středoškolské vzdělání technického zaměření; min. 5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky; musí předložit doklad o elektrotechnické kvalifikaci podle ust. 8 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, pro osobu znalou s vyšší kvalifikací, úředně oprávněný zeměměřický inženýr - vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru; min. 5 let praxe v oboru; oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. V rámci splnění "dalších požadavků zadavatele" musí všichni dodavatelé předložit: Dokumenty obsahující informace o dodavateli, jeho identifikační údaje. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Harmonogram plnění vč. grafického znázornění postupu prací. Uchazeč je povinen přiložit ke své nabídce informaci o tom, zda budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč je povinen ve své nabídce přiložit informaci o tom, zda podle předpokládaného plánu provádění díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a dále specifikované v zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení této veřejné zakázky. Dále k bodu II.3) Doba trvání zakázky (tohoto oznámení): Zadavatel oznamuje, že lhůta pro dokončení stavebních prací je 7 měsíců. Lhůta pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí díla. Lhůta pro předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení v listinné formě do 2 měsíců a v digitální formě do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí díla. Lhůta pro předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů a osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí díla. Předpokládaný termín zahájení: 02/2014. Harmonogram plnění se požaduje zpracovat se zahájením prací od 02/2014. Úřední název : nepodléhá přezkumu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení: : 27/12/2013 : Ano Jakýkoli úřední jazyk EU : Ne 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vyhlásená súťaž Česko 6 / 6

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/7 CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více