bfiezen 3 kor :13 Str. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1"

Transkript

1 bfiezen 3 kor :13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

2 bfiezen 3 kor :14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová do sněhu a do ledu. Oblékni si kožíšek a já Tě k ní dovedu. Karel Vůjtek A nám se také letos voda schovala a rozhodla se, že sníh bude celou zimu. Ale dětičkám to rozhodně nevadí. Pokud se nevydají s paní učitelkou bobovat na kopec u kostela, řádí na sněhu na zahradě mateřské školy, kde je sněhu dost a dost. Předškoláčci ukončili plavecký výcvik v kralupském bazénu malými závody a navštívili také divadelní představení v Praze v Divadle U Hasičů, kde zhlédli pohádku o Krakonošovi. Kulturní akce, které nás čekají: vystoupení Varieté Cecílie, oslavy masopustu v Santě Marii. Katka Drbalová Foto: Petra Okrouhlíková

3 bfiezen 3 kor :14 Str. 3 Země kouzelná Jana Pánková Svítá, slunce svými paprsky větve stromů objímá, ptáci se probouzí, květiny svá poupata rozvíjí. Já v ranním rozbřesku cítím, jak křídla svá rozpínám, touha má vzlétnout do výšin a letět do krajů vzdálených, tajemných i kouzelných. Každým mávnutím křídel, má touha srdce mé rozbuší, hluboké lesy, jezera třpytivá, dravé řeky i hory tajemné míjím a stále dál a výš za zemí vzdálenou, zemí vysněnou mířím. Fontány jiskřivou vodu, jak stříbrnou pavučinu tkají, k zemi pak závoj snáší se, až dech se tají. Všude samý květ, vůně čarokrásná, jen snít a nechat se vánkem kolébat, zpěv ptáků toť hudba lahodná, zní jak chorál andělů nebeských. V dáli v oparu třpytícím, v horách majestátně se tyčících, je to přelud, vidina nebo sen, má země kouzelná vítá mě a slova jak trylky zní, když volá, vábí mě stále blíž,náruč svou rozvírá a já umdlévám v náruč choulící a cítím tu lásku, něhu, pokoru a vím, že to je má země vysněná kde chci žít, v duši klid a v srdci lásku mít. Blahopřejeme V únoru oslavili významná životní jubilea: Sedmdesátiny Lubomír Mareček Jarmila Klírová Milan Pavelek Alena Hálová Jindřiška Drbalová Osmdesátiny Ján Bendík Jiří Majer Jedenaosmdesátiny Helena Tovarová Miloš Hrabánek Naděžda Filipová Třiaosmdesátiny Václav Tyle Jiří Dyk Marie Fantová Věra Křemenová Pětaosmdesátiny Vladimír Křivánek Osmaosmdesátiny Františka Mašková Petra Trucasová Alois Pajer Devětaosmdesátiny Jaroslav Mařík Devadesátiny Věra Příhodová Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Setkání se starostkou Všichni občané jsou srdečně zváni na další neformální Setkání se starostkou, které se koná v pondělí 15. března 2010 od 19 hodin v Klubu Aero. Hosty setkání budou zástupci Obvodního oddělení PČR Čenkov, kteří zodpoví dotazy a budou informovat o bezpečnostní situaci ve městě a okolí. Eva Odehnalová Vítání občánků V letošním roce se poprvé ve čtvrtek 4. února na radnici konalo tradiční Vítání nových občánků" našeho města. K příjemné atmosféře přispěla květinová výzdoba a kytičky pro maminky, které věnovala Květinka slečny Lucie Součkové. 3

4 bfiezen 3 kor :14 Str. 4 Informace z radnice Zastupitelstvo města ze dne 25. ledna 2010 Plán investičních a neinvestičních záměrů Zastupitelstvo města schválilo Plán investičních a neinvestičních záměrů města Odolena Voda pro rok Materiál je zveřejněn na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách města. Úprava rozpočtu Zastupitelstvo schválilo Úpravu č. 1 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2010 v rozsahu rozpočtových opatření č. 01/ /2010. Jedná se o požadavky rozdělené do tří skupin: 1) financování akcí, které jsou nasmlouvány v letech a pokračují i v roce letošním: projekt rozšíření základní školy (1. etapa zateplení) Kč architektonická soutěž Dolní náměstí Kč hřiště u kostela Kč dokončení ozvučení města Odolena Voda Kč vypracování projektů chodníků Kč Informační centrum MěÚ Odolena Voda Kč osazení nových odpadkových košů Kč 2) požadavky na zajištění chodu místní správy (doporučení auditu) 3) požadavky TS na zajištění funkční techniky Navýšení daně z nemovitosti Zastupitelstvo města schválilo návrh řešení důsledků navýšení daně z nemovitosti, a to v částce rovnající se 25% daně z nemovitosti vyměřené žadateli finančním úřadem pro rok Finanční podpora bude poskytnuta formou finančního daru po schválení radou města na základě doporučení sociálně správního odboru Městského úřadu Odolena Voda. Vlajka pro Tibet Na budově městského úřadu bude ve středu 10. března 2010 vyvěšena tibetská vlajka. Město se tím již podruhé připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Pomoc pro Haiti Zastupitelstvo města schválilo uvolnění částky Kč z městského rozpočtu na pomoc Haiti postiženému zemětřesením, a to prostřednictvím účtu organizace Lékaři bez hranic. Zástupci této organizace krátce na to kontaktovali starostku města a jejím prostřednictvím poděkovali za poskytnutou pomoc. Letiště Vodochody Zastupitelstvo města neschválilo starostkou města předložený návrh, vzešlý z předchozích jednání rady a zastupitelstva, na vyhlášení místního referenda k záměru rozšíření Letiště Vodochody. Zároveň neschválilo přistoupení města Odolena Voda jako neplatícího člena k Občanskému sdružení obcí Stop Letišti Vodochody. Zastupitelstvo nadále preferuje postup připomínkování záměru v rámci procesu EIA posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Rada města ze dne 11. února 2010 Pronájem nebytových prostor RM schválila prodloužení pronájmu nebytových prostor v majetku města v č. p. 24 na Dolním náměstí, který je užíván jako provozovna oční optiky. Naproti tomu rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem sousedního prostoru, který je doposud užíván jako prodejna zeleniny a doplňkového prodeje potravin, do něhož by se měla přemístit podatelna městského úřadu. Cílem tohoto záměru je vytvořit důstojnější místo prvního kontaktu občanů města se svým úřadem. Úpravy ceny inzerce ve zpravodaji Odolen Rada města schválila cenu inzerce ve zpravodaji Odolen platnou od 15. února Po změně formátu se změnila i plocha jednotlivých inzerátů. Cena vychází z původní ceny pro odpovídající formát. Podnikatelé Soukromá inzerce Formát Cena v Kč Cena v Kč 1 strana /2 strany /4 strany /8 strany /16 strany Stanovisko města ke stavbě fotovoltanické elektrárny Společnost B. D. ADAM s.r.o., Brno, která je vlastníkem velkokapacitního kravína v Čenkově, požádala o stanovisko města ke svému záměru vybudovat na místě kravína fotovoltaickou elektrárnu. Rada města si před konečným rozhodnutím v této věci vyžádala stanovisko zpracovatele územního plánu, zda tento investiční záměr společnosti nekoliduje se stávajícím schváleným územním plánem města. Rada města dále uložila zahájit jednání se společností B. D. ADAM s.r.o. o jejím záměru. 4

5 bfiezen 3 kor :14 Str. 5 Zájem společnosti Penny Market o výstavbu supermarketu Rada města postoupila k projednání v zastupitelstvu žádost společnosti Penny Market s.r.o. o vydání stanoviska k výstavbě diskontní prodejny Penny Market v dolní části města na stávajícím pozemku firmy Dopramo, spol. s r.o. mezi parkovištěm na sídlišti Cukrovar a sběrným dvorem. Výroční zpráva města Rada města schválila Výroční zprávu města Odolena Voda o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2009, která sumarizuje všechny žádosti odvolávající se na shora uvedený zákon a adresované v roce 2009 Městskému úřadu Odolena Voda. Komise grantového programu Rada města schválila jmenování pracovní komise, složené ze zástupců kontrolního výboru, kulturní a sportovní komise, která v souladu se schváleným Grantovým programem města Odolena Voda na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí pro rok 2010 a Programem podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok 2010 přezkoumá formální a věcné náležitosti došlých žádostí, zpracuje jejich přehled s návrhem výše finančního příspěvku a stručně zdůvodní své rozhodnutí, a to v následujícím složení: Jana Cibulková, Petra Řehořková, Lenka Vondrová, Mojmír Koščo, Martin Muzikář, Roman Straka a Martin Svoboda. Aktivity společnosti Letiště Vodochody a.s. Rada města vzala na vědomí dopis tiskového mluvčího společnosti Letiště Vodochody a.s., pana Martina Danka, ze dne 3. února 2010, informující o připravovaném komplexním průzkumu veřejného mínění a postojů k problematice rozšíření letiště ve Vodochodech na veřejné mezinárodní letiště, připravovaný ve spolupráci s renomovanou agenturou Factum Invenio, s.r.o., který se uskuteční v měsících únoru a březnu Rada města přijala pozvání generálního ředitele Letiště Vodochody a.s., pana Martina Kačura, tlumočené v dopise ze dne 9. února 2010, na společné setkání obcí nacházejících se v oblasti dotčené budoucím provozem letiště, které je plánováno na první polovinu března 2010, a schválila účast zástupců města. Schválení postupu prací na nové mateřské škole Rada města schválila pokračování prací na projektu nové mateřské školy v lokalitě Pod Tvrzí bez dodatečně navrhované přístavby kuchyně a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení pro celou mateřskou školu s kapacitou 100 dětí, včetně zpracování žádosti o dotaci. Svoz bioodpadu z lokalit rodinných domů Rada města schválila zahájení kampaně na svoz bioodpadu, připravený společností A.S.A., spol. s r.o. ve spolupráci s městem Odolena Voda. Nabídka bude distribuována do všech rodinných domů. Zájemcům bude přistavena sběrná nádoba o objemu 120 litrů (za cenu 591 Kč) nebo 240 litrů (za cenu 844 Kč). Vývoz odpadu bude zajišťován jednou za 14 dní ve svozovém období od dubna do října. Zájemci o tuto službu mohou do 10. března 2010 kontaktovat vedoucího technických služeb na tel. č , nebo em: Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová Další body z jednání městské rady a zastupitelstva včetně zvukového záznamu jednání zastupitelstva najdete v plném znění na: Změny v autobusové dopravě z Kralup nad Vlt. do Odoleny Vody od Linka č. 370: spoj s odjezdem v 7.40 hod. z Kralup nad Vlt. do Odoleny Vody - Dolní nám. nepojede. Naopak odjezd v 8.20 hod. pojede, ale přes Veltrusy. Odjezdy v 7.25 hod. a 7.55 hod. pojedou, ale první přes Veltrusy a druhý přes Chvatěruby. Odjezd v hod. bude zrušen a v hod. pojede přes Chvatěruby. Linka 372: zde dochází k posunu odjezdu z hod. na hod. Na závěr upozorňujeme, že změny se týkají pouze odjezdů z Kralup nad Vlt. Odjezdy z Odoleny Vody do Prahy se nemění. Za Dopravní komisi MěÚ Odolena Voda Milan Šimonek 5

6 bfiezen 3 kor :14 Str. 6 6 Výsledky ankety zaměřené na rozšíření letiště Vážení spoluobčané, koncem roku 2009 jsem zorganizoval podpisovou akci, která měla pomoci zastupitelům města při rozhodování, jaké stanovisko zaujmout k záměru rozšíření Letiště Vodochody. Nedělal jsem akci velkou reklamu, pouze jsem umístil podpisové archy v obchodech ve Vodolce a napsal informativní článek do Odolenu. Svým podpisem mohl každý občan vyjádřit souhlas či nesouhlas se záměrem rozšířit letiště. Zde jsou výsledky: celkem podepsalo archy 761 občanů z regionu, pro letiště: 267 podpisů, proti letišti: 494 podpisů. Z toho bylo 617 občanů Odoleny Vody, pro letiště: 221 podpisů, proti letišti: 396 podpisů. V přepočtu na procenta je 64% obyvatel Odoleny Vody (z dobrovolně podepsaných) proti rozšíření letiště, zbylých 36% je pro rozšíření letiště. Domnívám se, že tato čísla by těsně korelovala s hypotetickým výsledkem podpisové akce, které by se zúčastnili všichni obyvatelé města. Takové jsou objektivní výsledky nezávislého průzkumu veřejného mínění a domnívám se, že by je zastupitelstvo mělo brát v potaz při svých dalších jednáních a krocích ve vztahu k Letišti Vodochody. Dovolím si uvést svůj názor. Jsem zásadně proti rozšíření letiště, což jsem uvedl také v dotazníku, který zastupitelé dostali od starostky města zhruba před rokem. Rozumím těm, kteří souhlasí s rozšířením letiště. Vidí v něm ekonomický potenciál pro region. Nerozumím však lidem, kteří bydlí ve Vodolce, chtějí zde žít i v budoucnu a přesto podporují rozšíření Letiště Vodochody. Domnívám se, že realizace tohoto záměru by znamenala takové škody na životním prostředí, které by život ve městě značně znepříjemnily. S největší pravděpodobností by se nejednalo o fatální změny, ale o dosti nepříjemné vlivy na lidi zde žijící. Proto si myslím, že je třeba využít všechny legislativní možnosti, jak realizaci tohoto záměru zabránit. Ne vše je ocenitelné penězi. Výše uvedené skutečnosti jsem po ukončení podpisové akce rozeslal všem zastupitelům Odoleny Vody na vědomí dne 20. ledna V zápětí jsem se na zastupitelstvu dozvěděl od pana senátora Jiřího Nedomy, že otázky položené občanům v dotazníku jsou špatně formulovány a lidé je správně nepochopili, a proto tato akce dle názoru pana senátora Nedomy nemá valného významu. Domnívám se, že otázky byly výstižně formulovány a že každý, kdo měl zájem odpovědět, obsah otázek pochopil. Jsem tedy toho názoru, že výsledek provedeného průzkumu odráží názor obyvatel Odoleny Vody na tuto věc. Na závěr si dovolím uvést krátké prohlášení jménem mé osoby. Za tři roky činnosti v zastupitelstvu se mi v rámci mého volebního programu podařilo prosadit množství různých změn a názorů, které se některým jednotlivcům nelíbily a i nadále nelíbí. Proto jsem se stal častým námětem různých diskusních příspěvků na webu města, článků v Odolenu, anonymních dopisů a podobně. Zásadně na podobné lži a demagogická prohlášení, v nichž obzvláště vynikají pan senátor Jiří Nedoma a jeho političtí souputníci, nereaguji, neumím klesnout na tuto úroveň jednání, ale vím, že jejich postupy do značné míry ovlivňují veřejné mínění a formují názor veřejnosti na mou osobu. V zastupitelstvu prosazuji volební program sdružení, za které jsem kandidoval (Nezávislí za lepší Odolena Vodu), v rámci kterého mám rozpracovány mnohé projekty. Podaří-li se je zrealizovat, a já věřím, že ano, velkou měrou zkvalitní a zpříjemní život v tomto městě. Jsou to například rekonstrukce Dolního náměstí a odhlučnění dálnice. Abych v těchto a dalších projektech mohl pokračovat, potřebuji podporu jak veřejnosti, tak zastupitelstva. Podporu v zastupitelstvu u 8 zastupitelů z 15 mám, alespoň tomu věřím. To stačí pro práci v tomto volebním období. Pro práci v dalším volebním období potřebuji, stejně jako v roce 2006, podporu veřejnosti a doufám, že ji získám. Nebudu slibovat, co udělám v budoucnosti, ale vezmu volební program našeho sdružení z roku 2006 a ukáži, co z toho, co jsem sliboval, jsem již udělal. Proto v následujících měsících připravím prezentaci své dosavadní práce v zastupitelstvu a porovnám ji se svým volebním programem z roku Nejsem a nechci být profesionální politik. Nemám čas na to, abych si pěstoval osobní image (o ni mi pečuje místní ODS). Vím ale, že je nutné s veřejností komunikovat a práci prezentovat, chce-li člověk pracovat v zastupitelstvu. Proto vytvořím prezentaci. Dosud jsem toto nečinil. Nyní bych ale rád uvedl skutečnosti na pravou míru a svou image budovanou místní ODS trochu poopravil. Proto vám, kteří máte potřebu znát pravdu o různých skutečnostech, projektech, chcete pomoci při orientaci v problémech zastupitelstva nebo rady města, dávám k dispozici komunikační adresy a rád odpovím na každý slušný a podepsaný dotaz či připomínku. adresa: Martin Dvořák, Postřižínská 20, Odolena Voda, telefon: Martin Dvořák, člen Zastupitelstva a Rady města Odolena Voda

7 bfiezen 3 kor :14 Str. 7 Ze života města Zápis do mateřské školy Zveme vás na zápis do Mateřské školy v Odoleně Vodě na školní rok 2010/2011, který se uskuteční: KDY? V KOLIK? od 16 do 18 hod od 13 do 15 hod. KDE? v oranžové budově, v přízemí, třída koťátka (vchod z ul. Čs. armády) žádost a evidenční list obdržíte v kanceláři ředitelky MŠ, vyplněné tiskopisy zde odevzdáte (od 13 do 15 hod.) UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ je 31. března - do té doby je potřeba odevzdat vyplněnou žádost, vyplněný a potvrzený evidenční list, potvrzení od zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání. K zápisu mohou přijít rodiče jejichž děti dovrší 3 let do mají trvalý pobyt v Odoleně Vodě oba rodiče jsou zaměstnáni (bez mateřského nebo rodičovského příspěvku) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě. S sebou si přineste občanský průkaz. Těšíme se na vás! Eva Boháčková, ředitelka MŠ Osvětová kampaň Labestra Labestra neboli Láska beze strachu je nová informační a osvětová kampaň spojená s veřejnou finanční sbírkou. Jejím cílem je působit v oblasti výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a zodpovědným partnerským vztahům. Aktivně se do této celorepublikové kampaně zapojily také žákyně zdejší základní školy Markéta Kobesová, Lucie Haidlová, Patricie Vlková, Kristýna Baldová, Kristýna Pšurná a Linda Prieslová, které se v pátek vydaly do ulic Odoleny Vody se zapečetěnými kasičkami a letáčky s informacemi o bezpečném sexu. Každý dárce dostal originální přáníčko Labestry. Přestože děvčata byla vybavena průkazkou potvrzující jejich oprávnění sbírku vykonávat, kromě vstřícnosti se setkávala také s negativními reakcemi, především ze strany starších občanů. O to více bych chtěla poděkovat žákyním a všem, kteří přispěli. Celkově se v Odoleně Vodě podařilo vybrat Kč, jako příspěvek do dlouhodobé sbírky probíhající v rámci kampaně Labestra. Peníze budou využívány na bezplatné anonymní poradenství, na pomoc školám v sexuální výchově i výchově k partnerským vztahům a další aktivity. Monika Vodičková, učitelka ZŠ Zpívání s Valentýnkou Pěvecká soutěž Zpívání s Valentýnkou má na naší škole dlouholetou tradici. Ve čtvrtek 11. února se konal její 10. ročník. Hlavní organizátor akce paní vychovatelka Jarka Valentová spolu se svými kolegyněmi vkusně vyzdobila soutěžní místnost. Zpěváků se přihlásilo nečekaně mnoho, celkem 35. Zápolilo se ve dvou skupinách. Do první kategorie (prvňáčci) se přihlásilo 12 pěvců, do druhé (druháci, třeťáci a čtvrťáci) 23 zpěváčků. Dívek bylo výrazně více než chlapců. Velikou výzvou pro všechny se stal obrovský, nádherně zdobený dort s deseti svíčkami, vyrobený na oslavu našeho výročí. Většina soutěžících úspěšně překonala trému a přehlídka pěveckého umění probíhala za velikého povzbuzování početného publika. Po každém vystoupení jsme zaznamenali hlasitý potlesk a uznalé hvízdání. Čtyřčlenná porota měla nesmírně těžký úkol, protože jednotlivá vystoupení byla velice vyrovnaná. V obou kategoriích zvítězili dva mimořádně talentovaní chlapci, kteří ostatní zastínili svým výjimečným výkonem. Konečné pořadí v první kategorii: 1. místo Michal Procházka, 2. místo Dan Velík, 3. místo Kačka Měchurová. Druhá kategorie: 1. místo Michal Dragoun, 2. místo Iva Vychytilová, 3. místo Bára Vinšová. Velmi zaujal pozoruhodný výkon Míši Procházky, který se sám doprovodil na housle. Čistota pěveckého projevu Michala Dragouna nenechala nikoho na pochybách, že právě on je nejlepší mezi staršími. Při vyhlášení výsledků obdržely děti diplomy a spoustu odměn. Nakonec všichni zúčastnění dostali veliký kus dortu. Těšíme se na další, už jedenáctý ročník Zpívání s Valentýnkou. Dana Maternová, předsedkyně poroty Foto: Zuzana Teplá 7

8 bfiezen 3 kor :14 Str. 8 Úspěchy žáků základní umělecké školy Základní umělecká škola v Klecanech se v letošním roce stala organizátorem okresního kola národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových dřevěných a žesťových nástrojů. Okresního kola se zúčastnilo 19 souborů, celkem 70 žáků. Soutěžit přijeli malí muzikanti z Říčan, Čelákovic a z Brandýsa nad Labem. Bojovalo se nejen o vítězství, ale také o postup do krajského kola. Při hodnocení soutěžních výkonů porota vycházela z Rukověti porotce, která je zpracována dle organizačního řádu soutěží a přehlídek uměleckých škol. Naši školu reprezentovaly čtyři soubory: Soubor zobcových fléten (soutěžící: Karolína Míková, Barbora Totušková, Eliška Neumannová, Karolína Kröblová, Anna Loudová, Zuzana Gulová, Markéta Švehlová), Kvartet zobcových fléten (soutěžící: Karolína Míková, Barbora Totušková, Markéta Švehlová a Zuzana Gulová). Oba soubory připravovala zástupkyně ředitelky Irena Kratochvílová a oba soubory získaly první místa s postupem do krajského kola. Další dva soubory připravoval pan učitel Karel Nový. Žesťové trio ZUŠ Klecany (soutěžící: Jan Beneš, Tomáš Havlák, Lukáš Chládek) získalo 3. místo a Kvartet zobcových fléten (soutěžící: Martin Adam, Zuzana Adamová, Kristýna Šučurová, Nikola Staňková) byl ohodnocen Čestným uznáním I. stupně. Všichni soutěžící získali diplomy a drobné ceny, které jsme, stejně jako občerstvení pro účastníky, zajistili díky sponzorským darům firem Certus Mercatus a Skala reklamní předměty. Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci, a postupujícím souborům přejeme úspěch i v dalším kole soutěže. (Podrobné výsledky a další informace o činnosti školy najdete na webových stránkách: zus.klecany.cz) Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ Hasiči likvidovali požár u Doprama V sobotu 26. ledna v hod. byl na tísňovou linku 150 operačního střediska HZSP Letiště Vodochody oznámen požár plastů v Odoleně Vodě, ulice Nad Štolami. Na místo byla vyslána jednotka HZSP Letiště Vodochody s technikou CAS 24 LIAZ 1+3 a posilová jednotka HZS Kralupy s CAS 24 T Požár provázel zdálky viditelný sloup hustého černého dýmu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že hoří plastové drenážní trubky uskladněné na volném prostranství v těsné blízkosti oplocení areálu společnosti Dopramo. Na likvidaci požáru byl nasazen 1C proud s použitím proudnice Rambojet s patronou Pyrocool, což je speciální smáčedlo, které přispívá k rychlému ochlazení hořícího materiálu a účinnému pronikání hasiva do hůře přístupných ohnisek požáru. K úplnému uhašení došlo v hod. Stanovení příčiny požáru a celkové výše škody je v současné době předmětem vyšetřování odboru zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Oldřich Martinák Foto: Jiří Souček 8 Policie informuje Vařič drog dopaden Kriminalisté z Prahy-východ spolu se zásahovou jednotkou Středočeského kraje ve středu 20. ledna zadrželi padesátiletého muže, který v místě svého trvalého bydliště v Čelákovicích vařil a dále distribuoval drogy. Při domovní prohlídce policisté v bytě zajistili dvě varny, jednu mobilní a jednu pevnou, a velké množství obalů od léků a chemikálií používaných k výrobě drog. Na místě bylo zajištěno téměř 60 g pervitinu. Kriminalisté následující den proti muži zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Vzhledem k tomu, že muž byl za podobné trestné činy již v minulosti několikrát odsouzen, hrozí mu vyšší trestní sazba a to až ve výši deseti let. Zároveň byl podán návrh na vazbu, kterému soudce vyhověl. V rámci rozsáhlé protidrogové razie policisté zadrželi i sedmadvacetiletého mladíka, u kterého nalezli více než 10g pervitinu, varnu a množství chemikálií. I on skončil ve vazbě.

9 bfiezen 3 kor :14 Str. 9 Mohlo by vás zajímat Drogy a jejich nebezpečí V současném světě jsou drogy pojmem, který je spojován se všemi věkovými kategoriemi a skupinami lidí. Drogy se objevují u mládeže, stejně jako u osob dospělých. Omamné a psychotropní látky (drogy, narkotika, apod.) jsou látky přírodního a syntetického původu, které svými účinky navozují nereálné stavy a způsobují změnu smyslového a rozumového vnímání skutečnosti. Drogy ohrožují nejvíce mladé lidi. Motivace k začátku drogové tragedie může být různá: zvědavost, touha po dobrodružství, nuda, osamělost, nedostatečně chápající kolektiv, jakým je rodina nebo přátelé, neschopnost se vyrovnat s konfliktní situací apod. Účinky drog pak spočívají zejména ve ztrátě soudnosti a odklonu od reality života, v rychlém vzniku závislosti na droze, v kriminálním způsobu života. Všechny tyto faktory pak společně na sebe nabalují další trestnou činnost, protože sehnat peníze na drogy je nutné za každou cenu. Začíná to drobnými krádežemi, které k pokrytí potřeby nestačí. Proto dalším trestným činem, který se přidává, bývají loupežná přepadení. Následuje ublížení na zdraví a pak už je jen krůček k vraždě... Policisté Územního odboru Praha-venkov společně s pracovníky preventivně informační skupiny o této problematice dobře vědí a svou preventivní činnost zaměřují i do této oblasti. Působí především v základních školách, učilištích a středních školách, kde v rámci prezentace policie je toto téma s žáky a studenty důkladně diskutované. Několik rad pro děti, kterým někdo nabídne drogu: Můžeš být jeden z těch, kteří třeba i po první dávce drogy zemřeli. Ročně umírá na předávkování drogou v České republice kolem 500 mladých lidí. Můžeš být jeden z těch, kdo bude na drogách závislý a bude mít velké zdravotní problémy. Již nyní je těchto lidí v České republice nejméně Můžeš být jeden z těch silných, který dokázal odpovědět NE a zůstal tak svobodný. Je to možná poprvé, kdy o sobě rozhoduješ skutečně sám. Drogám je věnována velká pozornost všech, kteří se touto problematikou zabývají. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje si uvědomuje, že oznámit některé informace je pro mnoho lidí těžké a bojí se. Proto byla zřízena telefonní linka a ová adresa, na kterou může kdokoliv sdělit podezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích a distributorech drog, aniž by se musel dostavit na policii. Vše můžete oznámit anonymně, telefon: , Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský Kulturní činnost Klubu seniorů v roce 2009 Každým dnem přibývá světla, nebude to dlouho trvat a bude tady jaro. Do té doby musím připravit plán našich letošních výletů, a protože jsme zdaleka nepoznali všechny krásy naší vlasti, stále je z čeho vybírat. To ale předbíhám, protože chci nejdříve zrekapitulovat naše kulturní akce a výlety, které jsme absolvovali v ro-ce Navštívili jsme několik koncertů v našem krásném, historicky cenném kostele, akce kulturní komise, nově otevřený Památník národního písemnictví na Vítkově s výstavou Počátek naší státnosti až po současnost. Někteří z nás byli na výstavě Josefa Čapka v jízdárně Pražského hradu. Prohlédli jsme si stálou expozici Jana Saudka, která je svým způsobem úsměvná a zajímavá. Na prosincovém setkání seniorů v Klubu Aero se všem zúčastněným velice líbilo vystoupení děvčat z kroužku aerobiku pod vedením paní učitelky Volhejnové a dětského pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Maternové. Tolik alespoň částečný výčet akcí našeho klubu. Další oblíbenou činností jsou výlety pořádané Klubem seniorů pod vedením paní Žůčkové. Výlety jsou sponzorovány Městským úřadem Odolena Voda, za což moc děkujeme. A kde jsme v roce 2009 byli? Lednickovaltický areál, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Letařovice kostel sv. Jakuba Většího, Chyše zámek a pivovar, Mirošov zámek, Jiřetín pod Jedlovou Křížová cesta, Rumburk Loreta, Třebíč bazilika sv. Prokopa (UNESCO), Jaroměřice nad Rokytnou zámek. Zkrátka, pro každého, kdo má zájem a nechce jen sedět doma u televize, je připravena řada akcí, ať už v Odoleně Vodě nebo v okolních obcích našeho regionu, popřípadě v Praze. Marie Žůčková, předsedkyně Klubu seniorů v Odoleně Vodě Foto: Pavel Novotný 9

10 bfiezen 3 kor :14 Str. 10 Zdravotní středisko Odolena Voda Dětská ordinace I. obvod MUDr. A. Kyjonková, tel Po: odběry nemocní SOU Aero návštěvy, prevence pro zvané Út: odběry nemocní poradna pro kojence návštěvy, prevence pro zvané St: odběry nemocní návštěvy, prevence pro zvané Čt: odběry nemocní poradna pro kojence návštěvy, prevence pro zvané Pá: odběry nemocní návštěvy, prevence pro zvané II. obvod MUDr. A. Matrasová, tel , Po: odběry nemocní SOU Aero návštěvy Út: pro zvané nemocní St: odběry nemocní pro zvané návštěvy Čt: odběry nemocní pro zvané návštěvy Pá: odběry nemocní návštěvy Ordinace pro dospělé I. obvod MUDr. J. Hanykýřová, tel ordinace Po: MUDr. Mahdíková Návštěvy Út: dopoledne návštěvy dle potřeby St: Návštěvy Čt: Návštěvy Pá: Návštěvy II. obvod MUDr. S. Očenášková, tel ordinace Po: Návštěvy Út: Návštěvy St: Návštěvy Čt: dopoledne návštěvy dle potřeby Pá: Návštěvy MUDr. Vargová Agnesa PL pro dospělé, tel Ordinační hodiny Návštěvy u pacientů PO pouze pro objednané ÚT * STŘ * ČT pouze pro objednané Dle potřeby PÁ *Závodní péče: STŘ.: , ÚT.: Pacienti se mohou objednat na tel. čísle: Zdravotní středisko Odolena Voda - Zubní I. obvod MUDr. S. Kočí, tel Po: Út: St: Čt: Pá: Bolestivé případy II. obvod MUDr. V. Šulcová, tel Po: Út: St: Čt: Pá: Bolestivé případy

11 bfiezen 3 kor :14 Str. 11 Zdravotní středisko Odolena Voda - Gynekologie MUDr. E. Novotná, tel místo odběry ordinace Po: Od.Voda objednané pacientky Od. Voda Út: Od.Voda objednané pacientky Od. Voda St: Od.Voda objednané pacientky Od. Voda Čt: Klecany tel.: objednané pacientky Klecany Pá: Od.Voda Pacientky se mohou objednat prostřednictvím internetu na adrese Lékárna Odolena Voda tel./ fax: , mob.: , web: Po, Pá: Út, Čt: St: V době letních prázdnin je lékárna mezi hod. uzavřena. TERAPEUTIKA, s.r.o. ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE Ordinace pouze pro objednané pacienty. Objednávejte se telefonicky. Mgr. Jitka Michálková PhDr. Erika Gerlová Ph.D. tel.: tel.: Po Mgr. Michálková Út Mgr. Michálková St Mgr. Michálková Čt PhDr. Gerlová Ph.D PhDr. Gerlová Ph.D. Masérské služby - Šárka Podracká U Lékárny 316 (zdravotní středisko, 1. patro), Odolena Voda Tel: , Provozní doba: Po: Út: St: a Čt: 8: a Pá: Tyto časy jsou pouze orientační, vždy záleží na individuální domluvě. Na masáž je nutné se předem objednat! 11

12 bfiezen 3 kor :14 Str. 12 Mohlo by vás zajímat Městská knihovna v roce 2009 Městská knihovna v Odoleně Vodě měla k zaregistrováno 514 čtenářů, z toho 107 dětí do 15ti let. Knih a časopisů se půjčilo celkem ks. Dospělí čtenáři si vypůjčili svazků, z toho beletrie a naučné literatury. Děti do 15ti let celkem svazků, z toho beletrie a naučné literatury. Z celkového počtu výpůjček bylo časopisů. Z výměnného fondu Městské knihovny Mladá Boleslav jsme obdrželi 100 knih odborné literatury, které jsou našim čtenářům k dispozici po celý 1 rok. Možnosti meziknihovní výpůjční služby odborné literatury využilo 24 čtenářů. V knihovně jsou k dispozici 3 počítače pro veřejnost a počet uživatelů internetu, který je pro čtenáře i návštěvníky knihovny zdarma, se vyšplhal na neuvěřitelné číslo Stav knihovního fondu k byl svazků tj svazků beletrie a svazků naučné literatury. Pravidelně odebíráme 38 titulů časopisů. V průběhu roku se uskutečnilo 17 lekcí informatické výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ speciální třídy pod názvem Cesta k informacím : 1. třídy ZŠ na téma Písmo vznik a vývoj (všechny děti obdržely diplom v podobě symbolického Klíče, protože na konci 1. třídy už umějí číst a tím získaly klíč, kterým si mohou otevřít jakoukoli knihu), 2. třídy ZŠ na téma Psací materiály historie a současnost, 3. třídy ZŠ se seznámily s Knihou jejím vývojem a uspořádáním, 4. a 5. třídy ZŠ Ilustrace od počátků po dnešek. Pro děti zdejší MŠ byly připraveny lekce pod názvem Poprvé v knihovně, při kterých děti absolvovaly první seznámení s knihami a leporely pro nejmladší čtenáře, poznaly pojmy kniha, knihovna knihkupectví, ilustrátor, poslouchaly jednoduché pohádky a básničky, pro předškoláky byl připraven kvíz, jaké věci patří či nepatří do školy. Celkem se informatických lekcí zúčastnilo 422 dětí. Formou sponzorského daru byly dětem předány časopisy Čtyřlístek, Mateřídouška a Sluníčko v celkové hodnotě Kč. Knihovna slouží jako informační centrum, zabezpečuje standardní výpůjční a rezervační činnost, kopírovací služby, nakupujeme a počítačově zpracováváme knižní fond. Stále probíhá zpětné vkládání fondu do počítačového programu, který zcela nahradí klasické katalogy. 12 Na sklonku loňského roku byl na internetových stránkách spuštěn neúplný on-line katalog Městské knihovny Odolena Voda. Po jeho doplnění bude možné přes internet nejen zjistit, zda je vyhledávaná kniha ve fondu naší knihovny, ale hlavně bude možné ověřit, zda je kniha půjčená nebo přímo v knihovně na regále. Tento systém výrazně zkvalitní naše služby. Výpůjční dobu všech zapůjčených knih a časopisů je možné prodlužovat též telefonicky na tel. č nebo na ové adrese Na internetu můžete najít naše webové stránky kde vás pravidelně seznamujeme s novinkami a zajímavostmi týkajícími se nejen práce a činnosti naší knihovny, ale například také celostátními soutěžemi, rubrikou Nové knihy jen za loňský rok jich přibylo 429 svazků, atd. Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu. Naďa Střelbová Aktuality z Šuplíku Pod hlavičkou Vydavatelství Šuplík vychází v pořadí již 2. kniha. Tentokrát jde o sbírku básní s názvem Vyprávění o životě od autorky Jany Pánkové žijící v Odoleně Vodě. Neostýchejte se a podívejte se na webové stránky kde najdete ukázky ze zmíněné sbírky. Pokud vás verše zaujmou, můžete si knihu objednat. Ze školních lavic si ještě mnozí pamatují heslo: Březen měsíc knihy, a tak opravdu nezahálíme a pracujeme na vydání další básnické sbírky s názvem Křížem krážem. Ohlasy na ukázky jsou, nejen prostřednictvím diskusního fóra, velmi kladné a pro autorku velmi povzbudivé. Rádi bychom přišli osobně mezi čtenáře a dosud skryté psavce. Ve spolupráci s místní knihovnou proto připravujeme veřejné setkání autorů, kteří sebrali odvahu, zveřejnili své ukázky na šuplíkovském webu a byla jim vydána kniha. O přesném termínu konání budeme včas informovat. Jana Bartošková, Vydavatelství Šuplík

13 bfiezen 3 kor :14 Str. 13 Knihovna Tipy na volný čas Z nabídky nových knih Pro děti Selina Deanová: Jak se kreslí manga Praktický a jednoduchý úvod do jednoho z nejpopulárnějších výtvarných stylů současnosti. Alvin Hall: Peníze za všechny prachy Objevování zákonitostí oběhu peněz pro malé finančníky. Ingrid Anderssonová: Moje první knížka o kočkách Rady pro mladé chovatele. Cesty velkých objevitelů 14 map spolu s obrázky a příběhy slavných dobrodruhů. Beletrie P. D. Jamesová: Soukromá pacientka - detektivní román. Fiona Neillová: Přátelé, milenci a jiné nerozvážnosti Vtipný pohled na radosti a strasti moderního manželství. Hana Whitton: Dáma v modrém hedvábí Životní příběh malíře Williama Morrise a jeho ženy Jane. Ashley Carrington: Valérie Románová sága z doby občanské války Jihu proti Severu. Nora Robertsová: Kouzla osudu Romanticko-dobrodružný román. Odborná literatura Malá výletní kniha Česká republika 80 výletů po krajích naší země. Jan Nouza: Putování za rozhlednami Lužických hor a Českého Švýcarska - průvodce. 333 lokomotiv Encyklopedie nejznámějších lokomotiv z celého světa. Lama Ole Nydahl: Jízda na tygrovi Tibetský buddhismus v západních zemích. Ondřej Šrámek: Neobyčejné životy Knižní ztvárnění oblíbeného televizního pořadu. Pavel Taussig: Český biják Série vyprávění o slavných filmech, hercích a událostech, které provázely jednotlivá natáčení. James Kent: Nevěry po česku - Necenzurované vydání ze života našich politiků a celebrit. Jan Cimický: Psychotesty a desatera na každý den Jednoduché shrnutí poznatků, jak bychom mohli lépe žít. Henri Troyat: Kateřina Veliká - životopis. Adrian Goldsworthy: Ve jménu Říma Příběhy můžů, kteří vítězili pro římskou říši. Felix R. Paturi: Velké záhady pravěku 36 velkých, zatím nerozřešených záhad naší historie. Jiří Trávníček: Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Dagmar Šottnerová: Lidové tradice Původ lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky a říkadla. Naďa Střelbová Pojďme do Obříství Nedaleko od Odoleny Vody leží obec Obříství. Běžná obec mezi toky Labe a Vltavy, s vodní elektrárnou z roku 1995, starou konstrukcí jezu z roku 1912 a se zámkem, který svého času držel ve vlastnictví i proslulý Slavata. Historii má však mnohem starší a velmi zajímavou. Obecně se předpokládá, že obec Obříství byla založena někdy za vlády Přemysla Otakara I. ( ). První písemný záznam, v němž se uvádí jakýsi Jan de Obristuie, je ale až z roku 1290 a to jen díky tomu, že při požáru z roku 1415 shořely zemské desky s veškerými zápisy. Mezi mnoha vlastníky obce byl i zakladatel rodu Lobkoviců, Mikuláš řečený Chudý z Újezda. Roku 1844 se do obce přistěhoval nový sládek, což by nebylo nic zvláštního, ale onen sládek se jmenoval František Smetana a měl syna Bedřicha. Ano, ONOHO Bedřicha! 10. července 1860 se ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele konala svatba Bedřicha Smetany a Bettiny (Barbory) Ferdinandi. Manželé zde na Lamberku do roku 1866, a ještě v letech , často pobývali. Ale aby nebylo slavným sousedům konec, tak v roce 1895 si od mlynáře Polívky, otce pozdějšího virtuosa na violoncello Adolfa Polívky, zakoupil malý domek český básník Svatopluk Čech. Jako perlička se uvádí, že když mu 21. února 1896, tedy několik měsíců po nastěhování, přála místní školní dítka k jeho padesátinám, oslovovala jej Velebný kmete. 15. listopadu 1925 se stává majitelem panství velkostatkář Ing. Jiří Havelka a jeho žena Miloslava. Jim byly na základě pozemkové reformy prodány se souhlasem pozemkového úřadu v roce 1926 zámek a dvůr v Obříství jako zbytkový velkostatek. Po roce 1948 jim byl majetek, tak jako mnohým jiným, zabaven a převeden na stát a po roce 1989 v rámci restitucí vrácen dědicům. Ptáte se, proč asi tolik písmenek o nedaleké obci, viďte? Původně jsem chtěl psát jen o tom, že v lužním lese nedaleko zámečku kvetou v březnu krásně sněženky a je jich tam jako naseto. Ale když jsem hledal cosi o obci, tak na mě vyskočila historie a já jsem neodolal a napsal jsem toho trošku víc. Doufám, že se na mě za to nezlobíte, a když se půjdete podívat na ty sněženky, tak budete vědět i to, že i tam šla naše národní historie Ivan Pekárek 13

14 bfiezen 3 kor :14 Str. 14 Kultura Kawasakiho růže po-st ČR Vstupné 90,- 4. čt Bílá stuha Rakousko, Něm. 80/60,-Kč pro členy FK Vlt. 5. pá Dešťová víla hodin ČR Vstupné 80,- Morganovi USA Vstupné 80,- 6. so Dešťová víla hodin Monstra versus vetřelci 3D hodin USA Vstupné 110,- Morganovi 7. ne Dešťová víla hodin AVATAR 3D a Vstupné 130,- 8. po 3 sezony v pekle ČR Vstupné 70,- 9. út Velké podmořské dobrodružství 3D hodin Anglie Vstupné 90,- Protektor ČR Vstupné 70,- 10. st Nine USA Vstupné 90,- 11. čt Fish Tank VB 80/60,-Kč Kč pro členy FK Vlt pá Cesta na Měsíc 3D hodin Bel. Vstupné 90,- Nějak se to komplikuje USA Vstupné 80,- 13. so Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D hodin USA Vstupné 110,- Alvin a Chipmunkové hodin USA Vstupné 70,- Nějak se to komplikuje 14. ne Broučkovi tajnosti hodin ČSSR Vstupné 30,- Alvin a Chipmunkové hodin AVATAR 3D 15. po Katka ČR 80/60,-Kč pro členy FK Vlt Kniha přežití út-st USA Vstupné 80,- 18. čt Velké podmořské dobrodružství 3D hodin Strašidelný zámek + Mimozemšťané v akci 3D hodin Belgie Vstupné 100,- 14 KINO VLTAVA KRALUPY Program na březen náměstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. 2 tel.: New Yorku, miluji Tě USA Vstupné 80,- 19. pá Percy Jackson: Zloděj blesku hodin Kanada Vstupné 80,- New Yorku, miluji Tě AVATAR 3D hodin so -ne Percy Jackson: Zloděj blesku hodin AVATAR 3D 22. po Festival dokumentárních filmů o lidských právech 60Kč 1 film/100kč 1 den/180kč 2 dny Auto*Mat ČR hodin Afgánská superstar VB 23. út Země snů ČR hodin Tibet zpívá USA 24. st Strašidelný zámek + Mimozemšťané v akci 3D hodin Doktor od Jezera hrochů ČR Vstupné 90,- 25. čt Doktor od Jezera hrochů 26. pá Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D hodin Doktor od Jezera hrochů 27. so Doktor od Jezera hrochů hodin Metropolitní opera New York hodin Simon Boccanegra Vstupné 300,- 28. ne Krtek a víkend hodin Zataženo, občas trakaře 3D hodin USA Vstupné 130,- Doktor od Jezera hrochů 29. po Doktor od Jezera hrochů Na hraně temnoty út-st USA,VB Vstupné 80,- KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VL. Program na březen Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel , fax , so DOGA a NOBODY KNOWS 150,- Kč v předprodeji v Koncert 190,- Kč na místě 7., 14. a 21. Pokračovací taneční kurzy pro dospělé ne v ,- Kč 9. út Studio Ypsilon Praha 280,- Kč/ 190,- Kč PRODANÁ NEVĚSTA aneb POJĎ DOMŮ, ONA BREČÍ Jedno z nejlepších představení Ypsilonky! 17. st MÍŠA KULIČKA 40,- Kč v Loutkové představení 18. čt JAROSLAV DUŠEK ČTYŘI DOHODY v Vstupné: 290,- Kč/ 200,- důchodci a studenti Jaroslav Dušek exceluje v divadelním představení podle knihy mexického autora M.Ruize. 17. st TANČÍRNA 60,- Kč/ 100,- pár v út MEXIKO TO NEJLEPŠÍ Z YUCATÁNU 50,- Kč v Uvádí cestovatel a fotograf Miroslav Deneš. 25. čt KAREL PLÍHAL 190,- Kč v (Koncert je nevhodný pro děti do 10 let!) 27. so H. Ch. Andersen : SNĚHÁ KRÁLNA 50,- Kč v Pohádka.

15 bfiezen 3 kor :14 Str. 15 Nové kurzy angličtiny pro dospělé od středy otevíráme v DC Sluníčko nové kurzy AJ pro dospělé - úroveň pokročilí a mírně pokročilí. Scházíme se každou středu v budově DC hodin POKROČILÍ hodin MÍRNĚ POKROČILÍ AJ mírně pokročilí Úroveň kurzu předpokládá mírnou formu úrovně A1, tj. uživatel základů jazyka, lze použít i označení tzv. falešný začátečník. AJ pokročilí Úroveň kurzu předpokládá zvládnutou úroveň B1, tj. mírně pokročilí. Cena za celý semestr (kurz zahrnuje 15 lekcí) činí 1100,- Kč pro členy dětského centra, nebo 1200,- Kč pro ostatní zájemce (nečleny Sluníčka). Lektorkou kurzu je Mgr. Darina Šmídová. V případě vašeho zájmu se prosím hlaste na ové adrese Dětského centra Sluníčko Další informace naleznete na internetové adrese Dětské centrum Sluníčko srdečně zve všechny rodiče s dětmi na Dětský karneval Pro děti jsou připraveny jednoduché soutěže, diskotéka, soutěž o nejlepší masky a drobné dárky. Neděle 7. března hodin Sportovní hala Odolena Voda Vstupné pro členy DC Sluníčko 20,- Kč / dítě, ostatní 40,- Kč / dítě, dospělí dobrovolné. Prosíme, vezměte si s sebou přezůvky (bačkůrky, tenisky, nejlépe se světlou podrážkou). Karneval pořádáme s podporou Kulturní komise města a Volejbalu Aero Odolena Voda. Těšíme se na Vás! Dětské centrum Sluníčko pro vás připravuje Jarní bazar dětského jarního a letního oblečení pro děti od narození do 6 let, těhotenského oblečení a potřeb pro těhotné. Máte doma zachovalé oblečení po svých dětech nebo z období těhotenství? Nabídněte je za rozumnou cenu ostatním. A přijďte si vybrat, co nabídnou jiní, jistě nebudete litovat. Kočárky a další objemné věci nepřijímáme, nově máte možnost celoroční inzertní služby na ZDARMA KDE? v prostorách DC Sluníčko (ve sport. hale) Příjem věcí: St od do Čt od do Přijímáme zachovalé a čisté dětské a těhotenské oblečení, obuv, apod. - vše předem oceněné. Vyhrazujeme si právo na vrácení věcí špinavých či jinak poškozených. Účtujeme: poplatek 1,- Kč za 1 ks oblečení (při příjmu), a dalších 10% z ceny prodaného zboží (při výdeji). Počet přijímaného zboží je omezen na 60 ks/os. Velmi oceníme, pokud si sami předem sepíšete seznam svých věcí na formulář, který si můžete stáhnout na internetové adrese nebo přímo ve Sluníčku, a urychlíte tak převzetí vašeho zboží. Prodej: Pá od 9.00 do 12:00 a od do Výdej neprodaných věcí: Po od do Výtěžek z bazaru bude určen na provoz Dětského centra Sluníčko. Dětské centrum Sluníčko a divadelní spolek Kováček zvou všechny malé diváky na pohádku o neposlušné a rozmazlené koze Lízince nazvanou Lízinka Těšíme se na vás v neděli 28. března od hodin ve velkém sále Klubu Aero. Vstupné pro členy DC 20,- Kč / dítě, ostatní 40,- Kč / dítě, dospělí vstupné dobrovolné. Toto loutkové divadelní představení je vhodné pro děti od 3 let, nebo dle zvážení rodičů od 2,5 roku. 15

16 bfiezen 3 kor :14 Str. 16 Sport Fotbal Minikopaná vedená trenéry Janem Čepcem a Jaroslavem Formanem pokračovala v přípravě na jarní část své okresní mistrovské soutěže v únoru tréninkem ve sportovní hale - každé úterý od 16 do hod. a v pátek od do hod. Takto budou pokračovat i v březnu až do prvního mistrovského utkání. Trenéři zvou do družstva minikopané chlapce narozené v roce Informace rodičům rád poskytne J. Čepec, tel.: Přípravka pokračovala v únoru v přípravě na jarní část okresní soutěže pod vedením trenérského triumvirátu ing. Horák, p. Kišari a p. Jansa. Tým trénuje každý čtvrtek ve sportovní hale od do 19 hod. Svou mistrovskou soutěž zahájí na hřišti Sokola Zápy od 15 hod. Starší a mladší žáci vedeni trojicí trenérů p. Bednařík, p. Kaplan a p. Veselý se v únoru připravovali na jarní část krajské mistrovské soutěže I. A třídy dvakrát týdně. V pátek ve sportovní hale od do 18 hod. a venku v terénu sportovního areálu. Svou mistrovskou soutěž zahájí žáci na domácím hřišti, kde od 9.30 hod. přivítají SK Mníšek pod Brdy. Dorost v únoru trénoval každý pátek ve sportovní hale od 18 do hod. pod vedením trenérské dvojice p. Petříček a p. Svoboda. Stejně budou pokračovat i v březnu. A mužstvo se na svou mistrovskou soutěž III. třídy připravovalo v únoru tréninkem ve sportovní hale, vždy ve středu od 20 hod a v neděli od 14 hod. venku, ve sportovním areálu v Odoleně Vodě. Mužstvo i v jarní části povede trenér Milan Mach st. A mužstvo se účastní zimního turnaje Mělnické ligy, kterou zahájilo na hřišti v Mělníku, kde zvítězilo nad SK Otvovice 2:0 (branky: Levý 2). V neděli pak podlehlo pořádajícímu oddílu FC Mělník po vyrovnané hře 2:1 (branka Harmáček). Svou mistrovskou soutěž zahájí na domácím hřišti od 15 hod. s AFK Nehvizdy. Vladimír Kulíšek Trampolíny v novém Oddíl skoků na trampolíně při TJ Aero Odolena Voda, který v našem městě působí už 7 let, se s jistotou dostává do povědomí ostatních oddílů v ČR a stává se tak stále více uznávanou konkurencí českých trampolinistů. Přestože oddíl navštěvuje stabilně (zatím) 9 dětí, o to více se velmi kvalitní zázemí s pěti trampolínami, možností trénování až 5x týdně v tělocvičně ZŠ a ve sportovní hale, odráží na výsledcích. Ambiciózní pozici si budeme snažit udržet a ještě dále vylepšovat. 16 Trampolínový sportovní kalendář pro tento rok je již připraven, takže, co nás letos čeká? Seriál Českého a Žákovského poháru (5 závodů), Přebor Čech, Závod věkových skupin, Mistrovství ČR žactva, Mistrovství ČR družstev, Mezinárodní závod přátelství a Světové hry mládeže, kam se možná nominují i naši skokani jako v loňském roce Lucka Polová. V zahraničí bychom, pokud to propozice závodu a také naše finance dovolí, rádi motivovali i ostatní naděje oddílu. V Čechách plánujeme několik mezioddílových soutěží s litoměřickým a tentokrát i libereckým oddílem. Tam bychom chtěli pozvat i naše nejmenší závodníky z řad BABY trampolíny. Letos opět pomůžeme při organizaci celostátních soutěží. Zveme vás již nyní v sobotu 15. května do sportovní haly, kde proběhne 3. kolo ČPŽP v jednotlivcích i synchronních dvojicích za účasti nejlepších trampolinistů z celé ČR. O týden později 22. května budeme opět ve sportovní hale pořádat další ze soutěží ve skocích na trampolíně - Přebor Čech, který chceme tentokrát přiblížit i mladší věkové skupině závodníků. Na závěr ještě pár zpráv o aktuálním dění v oddíle. V této nesportovní době, kdy do oddílu stále přijímáme nové děti, jsme pro naše stávající mazáky připravili malý motivační program, který jim může napomoci zlepšit formu, disciplínu, soutěžního ducha, a to vše za zajímavé odměny (překvapení). Trampolíny si může vyzkoušet i ostatní veřejnost, a sice každé úterý, pátek a nově i v sobotu v rámci BABY trampolíny, kde se nikdo nikomu nesměje, a kde již necvičí jen malé děti. Přihlásit se můžete u paní Šulcové na tel Další informace o činnosti oddílu najdete na: nebo na Simona Šulcová, asistentka oddílu trampolín Foto: Archiv oddílu

17 bfiezen 3 kor :14 Str. 17 Rady pro zdraví Ovoce a zelenina v naší kuchyni Fenykl Účinky: Obsahuje éterické oleje, vitamíny (C a E) a draslík. Podporuje trávení a má uklidňující vliv na nervovou soustavu. Fenykl je znám svou schopností uvolnit zastavené větry a pomoci při plynatosti. Semena fenyklu mají protispasmatický účinek, zmírňují žaludeční křeče, velmi příznivě působí proti bolení bříška u kojenců. Fenykl je bohatým zdrojem draslíku. Jídla s fenyklem mohou pomoci redukovat vysoký krevní tlak. Množství: Stonky a listy jezte v neomezeném množství. 200gramová vařená porce nahradí 20-30% denní potřeby draslíku u dospělého člověka. Doporučuje se maximálně jedna čajová lžička semen fenyklu denně. Nedoporučuje se konzumovat semena po dobu těhotenství. Červená řepa Účinky: Zmírňuje infekci dýchacích cest, reguluje krevní oběh, předchází zácpě, léčí ekzémy a posiluje vlasy. Vařená obsahuje rozpustné vlákniny, které snižují hladinu cholesterolu. Je součástí diet při onemocněních jater a ateroskleróze. Obsahuje látky s protirakovinovými účinky. Obsahuje vitamíny skupiny B, vzácné minerální a lipotropní látky. Obsahuje jód, kobalt a doporučuje se při odtučňovacích kúrách, onemocněních jater a ledvin. Je výživná, posiluje organizmus, pomáhá při léčbě chřipky a nachlazení. Množství: Přidáváme ji do salátů, jíme nastrouhanou a šťávu masírujeme do vlasů. Šťáva smíchaná s medem se užívá při vysokém krevním tlaku. Doporučuje se roční spotřeba 3 kg. Pozor! Více jak 100ml šťávy může vyvolat mírnou nevolnost a závratě. Zpracoval František Podskalský Inzerce DOZ PÍSKU, ŠTĚRKU, MULČACÍ KŮRY, BETONU A JINÝCH ODVOZ SUTI, ODPADŮ A DALŠÍCH VĚCÍ Vratislav Cihelka - Korycany 24 TRUHLÁŘSTVÍ nábytkové a stavební Tel.: , Kuchyňské linky Vestavěné skříně Posuvné dveře Přímé schody Police a regály Nábytek z lamina i masivu Tel.: Altány Zahradní nábytek Dveře a zárubně Konstrukce Obklady Opravy nábytku Centrum zdravé výživy ZDRAVÍČKO, Kralupy nad Vltavou a astroložka Jana Mašková (www.astrojinak.wz.cz) vás zvou na přednášku ASTROLOGIE TROCHU JINAK aneb POZNEJ SÁM SEBE od hod. v prostorách centra zdravé výživy ZDRAVÍČKO, Kralupy nad Vltavou (1. patro supermarketu PENNY v centru města) Na přednášce je možné se přihlásit na pětidenní kurz astrologie, který bude probíhat ve dnech: od max. do 19 hod od max. do 21 hod od max. do 19 hod. Cena kurzu Kč, záloha Kč 17

18 bfiezen 3 kor :14 Str. 18 Pozvánka na 2. debatu v rámci Cyklu debat v Odoleně Vodě KLÁRA VESELÁ SAMKÁ Mé pozvání přijala úspěšná advokátka Klára Veselá Samková, která byla v letech poslankyní Federálního shromáždění za Občanské fórum - Romskou občanskou iniciativu. Má svoji advokátní kancelář pracuje jako advokátka a snaží se utajit svoje workoholické sklony. V roce 2003 ji prezident Václav Klaus navrhl na funkci soudkyně Ústavního soudu. Neprošla Senátem, neboť, jak pravila senátorka Roithová, doposud nevyzrála. Od té doby zraje a snaží se řídit dobrou radou zemřelé senátorky Jaroslavy Moserové ".. a hlavně, Klárko, důstojně..." Ne vždy se jí to daří. Je praktikující křesťankou a členkou starokatolické církve. Miluje všechno to, na co nemá čas. Více se můžete dočíst na jejím blogu, který pravidelně zásobuje svými neotřelými texty na Těšíme se na Vás: v úterý dne 23. března 2010, v 19:00 hodin, v Klubu Aero, klubovna č. 9 Jste srdečně zváni! Více informací či dotazy: Veronika Vendlová, , Prohlášení skupiny občanů města Odolena Voda k záměru Rozšíření Letiště Vodochody Vzhledem k odmítavému postoji vedení města Odolena Voda k uskutečnění referenda k záměru Rozšíření Letiště Vodochody jsme se my, občané města Odolena Voda, rozhodli chopit vlastní iniciativy k danému ožehavému tématu a navrhujeme následující: 1) prostřednictvím našeho zastupitele pana Bc. Marka Bajera předložit opakovaný návrh o konání referenda na mimořádném jednání Zastupitelstva města Odolena Voda, 2) prosazovat konání referenda společně s volbami do Parlamentu ČR, 3) v případě, že Zastupitelstvo města Odolena Voda opět odmítne vyhlášení referenda, jsme rozhodnuti založit přípravný výbor a usilovat o získání zákonem stanoveného množství podpisů našich spoluobčanů, tj. cca 1 100, na podpisové listiny pro závazné konání referenda k záměru Rozšíření Letiště Vodochody. Uvědomujeme si existenci rizika, že se může snaha o vyvolání referenda minout účinkem, ale nechceme sedět jen se založenýma rukama. Prohlášení zveřejňujeme z důvodu, abychom informovali naše spoluobčany a požádali stejně smýšlející lidi o pomoc při získávání potřebného počtu podpisů pro uskutečnění referenda. Veronika Vendlová, Martin Muzikář, Ing. Michal Švábenický, Pavlína Zábranská, Ing. Dita Výborová, JUDr. Jaroslava Hoťová Odolen Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č. 14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E IČ: Četnost 11 čísel za rok DIČ: CZ Šéfredaktorka: N. Střelbová Redakční rada: V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek Redakční úprava: L. Olšovská Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Články mohou být redakčně kráceny. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto 216. číslo bylo vydáno: 01/03/2010 Cena 10,- Kč včetně DPH

19 bfiezen 3 kor :14 Str. 19 Pozvánky Přednáška v podvečer V pondělí 29. března od 19 hodin vás zveme do společenského sálu Klubu Aero na přednášku Františka Piškuleho Ohlédnutí za letními Olympijskými hrami v Pekingu 2008 Člen realizačního týmu bude vyprávět o účasti na Olympijský hrách v Pekingu. Dozvíte se, jak probíhají přípravy veslařského týmu na olympijské hry a na samotné závody v místě konání her, o životě v olympijské vesnici a dění během závodů a po nich. Vše bude doprovázeno fotodokumentací. Vstup volný. Srdečně zve František Piškule a kulturní komise Sdružení Obce Baráčníků Vítězslava Hálka pořádá ve spolupráci s kulturní komisí 13. března v restauraci Opera v Dolínku od 20 hodin SOUSEDSKOU ZÁBAVU K tanci a poslechu hraje hudba Alfa. Vstupné 80 Kč. Hra o ceny. Kroj svéráz společenský oblek. Malé máslovické muzeum másla srdečně zve na Vynášení smrtky od muzea k Vltavě neděle 21. března Program: hodin dílna na zhotovení smrtek malých i velkých, tvoření líta, pletení pomlázek, zdobení perníčků. Hudební doprovod country skupina Máslovické drnkačky. Průvod se zpěvem k řece v hod. Bližší informace na tel.: nebo na

20 bfiezen 3 kor :14 Str. 20 David Kuška Krajina je naše bohatství. Na Vodolce jsem vyrůstal. Po dlouhém čekání v dobách temna na její konec přišla očekávaná změna, která se zdaleka nenaplnila. Krajina je naše bohatství, které nenávratně odchází, podobně jako ostatní kvality. Nešetrnými zásahy se naše město může stát bezprizorním satelitem...

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Baštěcký zpravodaj 9/2012

Baštěcký zpravodaj 9/2012 Baštěcký zpravodaj 9/2012 Obecní úřad v Bašti informuje Společenská rubrika V měsíci září oslaví významné životní jubileum: pan Pavel Žák, slečna Denisa Svatoňová, paní Marie Sakalová, pan František Čapek,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Poslední aktualizace

Poslední aktualizace Poslední aktualizace 7. 1. 2015 Město Zdice Nej TV a.s. Kultura Zdická divadelní s.r.o. Zdická divadelní s.r.o., Společenský klub a Město Zdice zvou veřejnost na divadelní hru Františka Ringo Čecha DÍVČÍ

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více