SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)"

Transkript

1 Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů

2 Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7) je základním nástrojem EU pro financování výzkumu v Evropě, který bude platit od roku 2007 do roku Tento program je přirozeným následníkem Šestého rámcového programu (RP6) a je výsledkem mnohaletých konzultací s vědeckou komunitou, výzkumnými a zákonodárnými institucemi i dalšími zainteresovanými stranami. Rámcové programy hrály hlavní roli v multidisciplinárním výzkumu a spolupracovních aktivitách již od svého prvního zavedení v roce 1984 nejen v Evropě, ale i za jejími hranicemi (viz graf Rozpočet). RP7 na tuto úlohu navázal, avšak s tím rozdílem, že je mnohem větší a komplexnější než všechny tyto předchozí programy. Jeho rozpočet v letech 2007 až 2013, tedy na sedmileté období, dosahuje 53,2 miliard euro, což je dosud největší množství peněz, jaké kdy bylo na takovéto programy vyčleněno. RP7 se také od svých předchůdců, jak je uvedeno dále, významně odlišuje. Vývoj rozpočtů rámcových programů EU 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 (miliard) RP RP RP RP

3 Co je nového v RP7? Narozdíl od dřívějších výzkumných programů EU má RP7 několik klíčových odlišností: Vyšší rozpočet rozpočet RP7 představuje v současných cenách 63% nárůst oproti RP6, což znamená další zdroje pro evropský výzkum. Je to také silný politický vzkaz všem členským státům EU, které se zavázaly zvýšit výdaje na výzkum ze současných 2% HDP na 3% do roku Tematické zaměření silné zaměření na hlavní výzkumná témata (např. zdraví, informační a komunikační technologie (IKT), vesmír atd.) v rámci nejvýznamnější součásti RP7 Spolupráce jež činí program mnohem flexibilnější a připravenější reagovat na potřeby průmyslu. Evropská rada pro výzkum (ERV) první, nově vytvořená panevropská agentura pro financování výzkumu, jejímž cílem je financování vysoce rizikových, avšak potenciálně silně ziskových vědeckých výzkumných aktivit v rámci Evropy. Znalostní regiony RP7 zavádí nově Znalostní regiony, které v rámci určité oblasti svádějí dohromady různé partnery výzkumu. Univerzity, výzkumná střediska, nadnárodní společnosti, regionální úřady a malé a střední podniky (MSP) tak mohou vzájemně propojit a posílit svůj výzkumný potenciál. Finanční sdílení rizik nový Finanční nástroj na sdílení rizik má za úkol zvýšit finanční podporu soukromým investorům do výzkumných projektů. Znamená to především zlepšení přístupu k půjčkám od Evropské investiční banky (EIB) pro velké evropské výzkumné akce. Společné technologické iniciativy (STI) STI, jakožto pokračovatel evropských technologických platforem (ETP) s rozhodující rolí uživatelů přináší nový koncept, který svádí dohromady různé partnery, aby se pustili do aktivit, které nejsou uváděny ve Výzvách k předkládání návrhů. STI konkrétně řeší ty oblasti výzkumných aktivit, jejichž základním předpokladem dlouhodobého úspěchu jsou lepší spolupráce a rozsáhlé investice.

4 Jediná asistenční služba úkolem této informační a asistenční služby je odpovídat na dotazy týkající se veškerých aspektů spojených s financováním výzkumu ze zdrojů EU. Je prvním kontaktním místem pro potenciální zájemce o takovéto financování, které má zároveň také pomáhat novým účastníkům rámcových výzkumných programů. Viz RP7 si dosud uchovává důležité prvky dřívějších rámcových výzkumných programů. Klade stejný důraz na sdružování evropských partnerů, přeshraniční spolupráci, otevřenou koordinaci a vynikající kvalitu výzkumu.

5 Priority RP7 Priority RP7 jsou obsaženy v několika účelových programech: Program Spolupráce jádro RP7 Jádrem RP7 a současně také jeho největší součástí je program Spolupráce, který se soustředí na podporu výzkumu založeného na spolupráci v Evropě a dalších partnerských zemích, a to podle několika klíčových tematických oblastí. Těmito tématy jsou: zdraví; potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie; informační a komunikační technologie; nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energetika; životní prostředí (včetně klimatických změn); doprava (včetně letecké); společenskoekonomické vědy a humanitní obory; vesmír a bezpečnost. Součástí tohoto programu jsou také nové Společné technologické iniciativy, což jsou průmyslově orientované, rozsáhlé akce s vícenásobným financováním, které jsou v určitých případech podporovány kombinováním finančních zdrojů jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Mezi další rysy tohoto programu patří Koordinování výzkumných programů přesahujících rámec Společenství, jejichž cílem je sblížit evropské národní a regionální výzkumné programy (např. ERA-NET) a Finanční nástroj na sdílení rizik. Zvláštní pozornost je věnována také multidisciplinárnímu výzkumu a výzkumu přesahujícímu rámec různých témat, včetně společných výzev k předkládání návrhů mezi jednotlivými tématy. Program Myšlenky a Evropská rada pro výzkum (ERV) Program Myšlenky je prvním rámcovým programem EU pro výzkum, který financuje čistě badatelský výzkum v oblasti vědy a technologií, a to nezávisle na tematických prioritách. Vedle přibližování výzkumných pracovníků ke

6 koncepčnímu zdroji je tato vlajková loď programu RP7 také uznáním hodnoty, jakou pro ekonomiku a blaho společnosti základní výzkum představuje. Program Myšlenky je ve svém přístupu k výzkumu v rámci EU ojediněle flexibilní. Předkládané výzkumné projekty jsou totiž odborně posuzovány výhradně na základě jejich znamenitosti. Tento program je zaváděn a řízen prostřednictvím nové Evropské rady pro výzkum (ERV), která se skládá z Vědecké rady (plánování vědecké strategie, ustanovení pracovního programu, řízení kvality a informační činnosti) a implementační agentury (správa, podpora pro žadatele, způsobilost návrhů, řízení grantů a praktická organizace). Výzkum lze provádět v jakékoli oblasti vědy nebo technologie, včetně aplikované techniky, společenskoekonomických věd a humanitních oborů. Důraz je přitom kladen zejména na vznikající a rychle se rozvíjející obory překračující hranice současných znalostí a na výzkum přesahující různé vědní obory. Narozdíl od programu Spolupráce zde neexistuje žádný závazek přeshraničního partnerství. Více informací naleznete na stránkách Program Lidé posilování kariéry výzkumných pracovníků v Evropě Program Lidé zajišťuje významnou podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry, a to jak pro občany zemí Evropské unie, tak i pro pracovníky z jiných států. Tento program je realizován prostřednictvím souvisejících akcí Marie Curie, které jsou určeny k tomu, aby napomáhaly vědeckým pracovníkům budovat a rozšiřovat své znalosti, dovednosti a schopnosti po celou dobu své kariéry. Program zahrnuje aktivity, mezi něž patří například počáteční vzdělávání, podpora celoživotního vzdělávání a rozvoj prostřednictvím nadnárodních evropských společenství a dalších akcí a průmyslových / akademických partnerství. Mezinárodních rozměrů tento program

7 nabývá s partnery mimo země EU, neboť jednou z nejdůležitějších myšlenek tohoto programu je dále rozvíjet kariéru výzkumných pracovníků prostřednictvím jak stipendií pro pracovníky přijíždějící ze třetích zemí, tak i stipendií určených na vysílání pracovníků do třetích zemí s cílem posílit spolupráci výzkumných skupin vně EU. Program Kapacity budování znalostní ekonomiky Cílem programu Kapacity je pomáhat posilovat a optimalizovat znalostní kapacity, které Evropa potřebuje k tomu, aby se stala prosperující ekonomikou založenou na znalostech. Posilováním výzkumných schopností, inovačních kapacit a evropské konkurenceschopnosti stimuluje tento program evropský výzkumný potenciál a zdroje znalostí. Tento program zahrnuje šest specifických oblastí znalostí, mezi něž patří Výzkumná infrastruktura, Výzkum ve prospěch MSP, Znalostní regiony, Výzkumný potenciál, Věda ve společnosti a Mezinárodní spolupráce. Jaderný výzkum Tento specifický program sestává ze dvou částí první část se soustředí na jadernou fúzi a mezinárodní výzkumné zařízení ITER, které bude vybudováno v Evropě. Cílem je rozvíjet základnu znalostí o jaderné fúzi a realizovat experimentální reaktor ITER. Projekt ITER má být největším výzkumným programem na Zemi. Druhá část tohoto programu se má zabývat jadernou bezpečností, odpadovým hospodářstvím pro zařízení, kde probíhá štěpení jádra, a radiační ochranou. Mezi aktivity Společného výzkumného střediska (SVS) v této oblasti patří rozvoj evropského pohledu na hospodaření a likvidaci radioaktivního odpadu, udržování bezpečného provozu jaderných zařízení a podpora dalšího výzkumu atomové energie. Více informací o těchto a dalších aktivitách SVS naleznete na internetových stránkách Více informací o obsahu, jež je v této brožuře nastíněn, naleznete na internetových stránkách

8 Kdo se může programu zúčastnit? Sedmý rámcový program je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Univerzity, výzkumná střediska, nadnárodní společnosti, MSP (malé a střední podniky), veřejná správa, a dokonce i jednotlivci z celého světa ti všichni mají příležitost účastnit se RP7. Konkrétní účastnická pravidla jsou vždy uplatňována v závislosti na dané výzkumné iniciativě. Jakým způsobem začít? 1. Máte nápad nebo vizi týkající se výzkumného projektu. 2. Přečtěte si pravidla související s RP7. 3. Vyhledejte další partnery v zemích EU nebo zahraniční účastníky, kteří sdílí vaši vizi a se kterými můžete spolupracovat. 4. Odešlete svou žádost Evropské komisi. Tato žádost musí být v souladu s uzávěrkami pro výzvy k předkládání návrhů a jednotlivými účelovými pracovními programy. 5. Evropská komise zaručuje řádné zhodnocení vaší žádosti 3 7 nezávislými hodnotícími členy, kteří jsou odborníky v dané oblasti. 6. Komise vám oznámí výsledky hodnocení. V případě kladného výsledku budou zahájena jednání týkající se uzavření smlouvy. 7. Podpis smlouvy a zahájení projektu. Také se můžete sami stát členy hodnotících týmů. Podrobnosti naleznete na stránkách

9 RP7 ve zkratce Sedmý rámcový program (RP7) tvoří několik účelových programů: Spolupráce podporování spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickou obcí za účelem získání vedoucího postavení v klíčových technologických oblastech. Myšlenky podpora základního vědeckého hraničního výzkumu (řízení prostřednictvím Evropské rady pro výzkum). Lidé podpora mobility a rozvoje kariéry pro výzkumné pracovníky z Evropy i jiných zemí. Kapacity napomáhání rozvoji kapacit, které Evropa potřebuje k tomu, aby se stala prosperující ekonomikou založenou na znalostech. Jaderný výzkum (program Euratom) rozvoj evropských kapacit týkajících se štěpení a fúze jádra. myšlenky spolupráce lidé euratom kapacity

10 Kde se dozvím více? Níže je uvedeno několik zdrojů, kde můžete získat více informací o RP7: Podívejte se na internetové stránky Cordis, které jsou určeny RP7: Tyto stránky by měly obsahovat vše, co potřebujete vědět o programu, včetně aktuálních informací, výzev k předkládání nabídek, často kladených dotazů atd. KI CS-D Podívejte se na stránky národní styčné kanceláře pro vaši zemi, kde jsou poskytovány rady pro potenciální žadatele. Seznam adres těchto kanceláří naleznete na internetových stránkách Obraťte se na účelovou asistenční službu RP7, jejímž úkolem je napomáhat novým účastníkům rámcového výzkumného programu. Také se podívejte na stránky evropského výzkumu, zejména do části týkající se RP7: Evropská komise Generální ředitelství provýzkum Komunikační odbor B-1049 Brussels Fax: Evropská společenství, 2007 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Printed in Belgium

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více