"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Prezentace plnění projektu Nová Palmovka""

Transkript

1 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též jen ZVZ) vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na "veřejnou zakázku malého rozsahu", dle ust. 12 odst. 3 ZVZ, s názvem: "Prezentace plnění projektu Nová Palmovka" 1 Místo plnění : Praha Termín ukončení: Termín zahájení: II. Doba a místo plnění zakázky Reklamních prostředky jsou uvedeny v příloze této výzvy. Předmětem veřejné zakázky je prezentace plnění projektu Nová Palmovka. I. Vymezení plnění zakázky (předmětu služby): Naše evidenční číslo (značka): OZI/2014/0035 Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ust. 12 odst. 3 ZVZ, v souladu s ust. 18 odst. 5 ZVZ, za dodržení ust. 6 ZVZ Název veřejné zakázky: "Prezentace plnění projektu Nová Palmovka" Sídlo zadavatele: Zenklova 35/čp.l, PSČ , Praha 8 Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: Ing. Jiří Janků, Starosta Městské části Praha ,- Kč Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby DIČ : CZ IČ: Název zadavatele: Městská část Praha 8 Městská část Praha 8

2 III. Požadavky na náležito ti nabídky a na obsah nabídkv: nebo úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů. Nabídka bude obsahovat: 111.1) Identifikační údaje o uchazeči: V případě právnických osob uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby. V případě fyzických osob jméno, příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. Ill.3) Návrh smlouvy: -cena 2 příloha č. 3), v návrhu smlouvy bude (mimo jiné) uvedeno - identifikace smluvních stran - účel a předmět smlouvy - předmět plnění Dodavatel předloží vlastní návrh smlouvy v listinné podobě a v elektronické podobě na CD, ve kterém zapracuje požadavky zadavatele včetně požadavků: Technické kvalifikační předpoklady uchazeče: Technické kvalifikační předpoklady splní ten uchazeč, který v nabídce předloží profesní životopis osoby odpovědné za realizaci reklamy a propagace, z kterého bude vyplývat, že tato osoba již realizovala propagační kampaň, jejíž hodnota byla vyšší než 500 tis. Kč bez DPH. Zde bude uveden rovněž název objednatele, zaměření kampaně a kontaktní údaje objednatele, u kterého bude možné uváděné údaje ověřit. Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit u uvedených objednatelů, rozsah a kvalitu dodaných služeb. III.2) Základní a profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících: Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel musí v nabídce prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu: - osoby oprávněné jednat za dodavatele stvrdí svým podpisem skutečnosti uváděné v Čestném prohlášení, které je přílohou této "Výzvy", -profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže výpisem z obchodního rejstříku, a to ne starší 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a předložením živnostenského oprávnění pokrývající předmět zakázky nebo jiného odpovídajícího dokladu. Zájemce zpracuje nabídku v českém jazyce dle níže uvedeného návodu s tím, že dodrží pořadí a číslování odpovědí. Veškeré dokumenty prokazující kvalifikaci mohou být dodány v kopii, přičemž úřední ověření kopie se nepožaduje. Uchazeč, který podá nejvhodnější nabídku může být před podpisem smlouvy vyzván k předložení originálů platební podmínky, přílohou smlouvy je cenová nabídka s podrobným vyplněným rozpočtem (viz

3 -reklamační podmínky, řešení případných vad a záruky - ustanovení, z kterého bude zřejmé, že konečnou podobu každého z reklamních prostředků odsouhlasí osoba určená objednatelem. Podpis návrhu smlouvy: Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 3 IV.3) Platební podmínky: Navrhněte platební podmínky a do návrhu smlouvy zapracujte následující požadavky zadavatele: - platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, - zadavatel neposkytuje zálohy, - veškeré služby budou fakturovány měsíčně na základě skutečně provedených prací, přílohou každé faktury musí být výkaz prací, potvrzený objednatelem. Objednatel neproplatí práce a dodávky, které si neobjednal, které nepřevzal. Neproplatí též položky, které jsou ve faktuře chybně uvedeny a ohodnoceny. - splatnost faktury se stanoví na 21 dnů po doručení zadavateli, -zaplacením faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve prospěch oprávněného účtu dodavatele, -faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě IV.2) Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídnuté ceny: Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám, či jinými faktory, s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. Celková cena uvedená v nabídce se rozumí bez DPH a jedná se o cenu smluvní. Ceny jsou pevné a stálé po celou dobu provádění zakázky. IV.l) Nabídková cena: 1.) Uchazeč uvede celkovou cenu plnění za předmět veřejné zakázky, v Korunách českých. 2.) V takto stanovené ceně, budou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s předpokládaným plněním celého předmětu veřejné zakázky. 3.) Cenový návrh bude uveden bez DPH, vyčíslená DPH a cena včetně DPH za celý předmět plnění. Cena je pevná a stálá po celou dobu provádění díla. 4.) Cenový návrh bude doložen podrobným vyplněným rozpočtem (viz příloha č. 3). IV. Cena: Kontaktní osoba: V návrhu smlouvy uveďte osobu, která bude v případě uzavření smlouvy odpovídat za realizaci této veřejné zakázky a uveďte její kontaktní údaje Gméno, telefonní spojení a ) a uveďte její pravomoci. - doba a místo plnění - dodání díla a dodací podmínky -platební podmínky viz bod "Výzvy" IV.3)

4 se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. V. Termín pro podání nabídek: Do , do 09:00 hodin. Rozhodující je příjmové datumové razítko podatelny Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, doplněné hodinou doručení a pořadovým číslem. VI. Místo a způsob pro podání nabídky: 509. VIII. Zadavatel: IX. Ostatní podmínky: Přílohy: 4 VII. Způsob hodnocení nabídek : Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena. - Příloha č. 1 vzor krycího listu nabídky - Příloha č. 2 vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních kriterií - Příloha č. 3 podrobný rozpis ceny (vyplní uchazeč) Na obálce uveďte zpáteční adresu. Nabídka uvnitř obálky musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče, nebo jím vedoucí odboru zakázek a investic ÚMČ Praha 8, tel.: , zastoupená Starostou Městské části Praha 8 - panem Ing. Jiřím Janků. zmocněnou osobou a opatřena razítkem uchazeče. Poškozená nebo jinak označená obálka nebude hodnocena. Veřejná zakázka- "Prezentace plnění projektu Nová Palmovka". Nabídky se podávají v listinné podobě osobně (v úředních hodinách ÚMČ) nebo Ve věcech zadávacího řízení je zodpovědným zaměstnancem Mgr. Marek Braidl, Městská část Praha 8, se sídlem orgánů Zenklova 35/1, Praha 8 - Libeň, razítkem, eventuálně podpisy uchazeče a označených nápisem: "NEOTVÍRAT - doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření Podatelna ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, Praha 8 -Libeň, tel. číslo Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výše uvedeném zadávacím řízení nebo s jeho zrušením. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit (celou i část) této "veřejné zakázky malého rozsahu", popř. odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem. Vítězný zájemce nesmí zakázku zcela postoupit jinému subjektu. Návrh "Smlouvy" bude součástí nabídky jak v textové formě, tak v elektronické podobě.

5 ČESTNÉ, v, PROHLASENI Tímto četně prohlašuji, že jsem dodavatelem,: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvis! s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, takjejí statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 1

6 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, podpis 2 V dne h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

7 Souhrnný rozpočet akce- Mediální kampaň list 1/2,~ Cena za 1 ks ~ez Cena celkem!fez Popis položky ~PH vkč Po~et ks DPH v 1!:~ 1. Polepeni vozu Transit Zaměření 1 0,00 Grafický návrh 1 0,00 Tisk fólií 1 0,00 Polepení dodávky- práce 1 0,00 2.Cube Zábor 1 0,00 Zaměření 1 0,00 Grafický návrh, vizualizace 2 0,00 lnženýring 1 0,00 Výroba plachet na Cube 1 0,00 Konstrukce pronájem na měsíc 0,00 Zátěž konstrukce 1 0,00 Montáž 1 0,00 Demontáž a likvidace 1 0,00 3. Sekání trávy Cena za měsíc- lm od plotu s plachtami 1 0,00 4, WEB - Kamera Instalace 1 0,00 Pronájem- měsíc 0,00 Propojení na internet- měsíc 0,00 Eltodo - měsíc 0,00 5. Správa webu Převzetí webu a tvorba stránek 1 0,00 Integrace webové kamery 1 0,00 Integrace videí 8 Integrace facebooku 1 0,00 Správa webových stránek- nměsíční sazba 6. Správa Facebooku Převzetí facebooku a úprava stránek 1 0,00 Facebooková reklama -průběžná prezentace stránek 0,00 Tvorba propagačního textu v počtu 2x 2000 znaků - cena za měsíc 0,00 Správa- facebookových stránek- měsíční sazba 0,00 7. Uspořádání soutěže- ankety 2x-- občané- děti Prezentace na webu 2 0,00 Prezentace naffacebooku 2 0,00 Prezentace formou výměny plachet na plotu- upoutávka +vyhodnocení 4 0,00 Vyhodnocení- Akce 2 0,00 ceny vítězům 2 0,00

8 Souhrnný rozpočet akce - Mediální kampaň list 2/2 8, Plachty na plot Cena za 1 ks bez ena celkem bez - Popis položky DPH vkč Počet ks DPH v Kč Zaměření 1 0,00 Rezerva- plachty navíc na výměnu při poškození 4 ks od každé vizualizace 32 0,00 Měsíční paušál na obměnu poškozených plachet do 24 hodin od poškození 0, Reklamní leták- neadresná distribuce AS - 2x, k.ú. Libeň, Karlín Grafický návrh. 2 0,00 Náklady na tisk ,00 Náklady na distribuci ,00 Náklady na kontrolu distribuce 2 0,00 výroba 9 klipů- rozhovorů s radními v délce 1,5-3 minuty 0,00 Výroba medailonku a rozhovoru s Arch. Pleskotem 0,00 9. Prezentace v regionálním tisku 0,00 Grafický návrh 0,00 Náklady na tisk 1/4 strany 0,00 Cena celkem včetně DPH 0,00 Cena celkem bez DPH 0,00 Grafický návrh- mutace 8 0,00 Tisk 0,00 Instalace 0, Prezentace v regionálním televizním vysílání DPH 21% 0,00

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více